Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

Lazaristen

Naam Lazaristen
Naamsvarianten
 • Congregatie van de Missie
 • Congregatio Missionis (CM)
 • Congregatio Missionis (CMISS)
 • Institutum Missionis
 • Paulijnen
 • Vincentianen
 • Paters Lazaristen (CM)
 • Congregatie der Missie (Lazaristen)
Periode 1625-2011
Denominatie rooms-katholiek
Org Missie

Korte geschiedenis

De congregatie

De congregatie van de Lazaristen is in 1625 gesticht in Parijs door Vincent de Paul ook wel genaamd Vincentius à Paulo (1581-1660). Hij stichtte eveneens de congregatie van de Dochters van Liefde. De Lazaristen zijn gevestigd in Nederland sinds 1882 toen onder druk van de onderwijspolitiek van de Franse regering het Noord-Franse St. Vincentius-seminarie verplaatst werd naar Wernhoutsburg (bij Zundert, provincie Noord-Brabant). In 1903 werd het missiehuis in Panningen (provincie Limburg) geopend. Vóórdien waren er al Nederlandse Lazaristen ingetreden, namelijk vanaf 1821, maar zij volgden hun opleiding in Frankrijk en gingen daarna vooral naar China (Derix, Brengers van de boodschap, 269).

 

De missie

De Lazaristen hebben vanaf hun stichting veel werk gemaakt van de missie. Hun activiteiten bestreken de gehele wereld. Vóór de oprichting van de Nederlandse provincie werden de paters uitgezonden door de algemene overste. De Nederlandse provincie werd in 1921 opgericht en kreeg als missiegebied Bolivia toegewezen. Een jaar later ruilde men Bolivia voor Brazilie.

 

China

De congregatie werkte al sinds 1697 in China. In 1899 gaf de congregatie De Propaganda Fide de verantwoordelijkheid voor de missie in Yung-ping-fu in Noord-Oost China aan de Nederlandse Lazaristen. Thans heet deze stad Tangshan. Nederlandse Lazaristen werkten toen al lang in dit gebied. In totaal hebben tot 1950 83 Nederlandse lazaristen in China gewerkt.

 

Ned. Indië/Indonesië

De missie in Soerabaja werd in 1923 officieel aan de Nederlandse Lazaristen toevertrouwd, maar de eerste missionarissen arriveerden pas in 1927. De in 1928 opgerichte apostolische prefectuur werd in 1941 tot vicariaat verheven, waarna in 1958 een zelfstandige Indonesische provincie tot stand kwam. In het gebied van de Lazaristen werkten diverse zuster en broedercongregaties aan scholing en onderwijs, namelijk de Broeders van Oudenbosch, de Fraters van Utrecht, de Ursulinen, de Zusters van Amersfoort, de Zusters van Steyl en de Dochters van Liefde.

 

Brazilië

In 1922 gaf de Nederlandse provincie Bolivia als missiegebied op in ruil voor Noord-Brazilië. Overigens werkten er al eerder Nederlanders in Brazilië, maar dan onder de vlag van de Franse provincie van de congregatie.  De Lazaristen hielden zich bezig met volksmissies en lesgeven. Het preken van volksmissie leerde de Nederlander Guilherme (Willem) Vaessen van een Braziliaanse confrater en het door hem ontwikkelde stramien zou door de Nederlandse confraters tot in de jaren zestig gehandhaafd blijven. Kort voordat Brazilië door de Nederlandse provincie werd aangenomen begonnen Nederlandse confraters in Fortaleza waar zij zich onder meer bezig hielden met de opleiding van priesters voor het bisdom en volksmissies. De Nederlanders beperkten zich niet tot Fortaleza, reisden veel en in 1930 vestigden zij zich ook in Belém do Pará aan de monding van de Amazone om in een parochie te werken. In 1934 gingen de Nederlanders in op het aanbod van de aartsbisschop van Belém do Pará om de streek van de rivier de Tocantins waar drie parochies lagen te bedienen. De Lazaristen hoopten de Indianen in het gebied te kunnen bereiken. Aan de oprichting van de prelatuur - een zelfstandig niet onder een bisdom vallend gebied- Cametá gingen jaren van onderhandelingen vooraf tussen de aartsbisschop van Belèm, de Nederlandse provincie en het generaal bestuur. De zielzorg van de Nederlanders beperkte zich tot de toediening van de Sacramenten. Dit werd ook wel desobriga (plichtsvervulling voor de gelovigen) genoemd. Dit noodzaakte hen veel rond te reizen. Daarnaast lazen zij missen bij gelegenheid van heiligenfeesten, waarin zij echter nauwelijks participeerden. Zij lazen de Latijnse mis met de rug naar de toehoorders in de kerk die voornamelijk door vrouwen en kinderen werd bezocht. De rest van het heiligenfeest werd georganiseerd door de in Brazilië zeer invloedrijke plaatselijke broederschappen (de irmandades). In 1960 werd in Brazilië een viceprovincie van Nederlandse Lazaristen gevormd. In de jaren zestig begon er qua pastorale opvattingen en opleiding veel te veranderen, maar dat valt buiten het bestek van het deze gids (Lamers, 'Ik leerde', passim; zie voor de veranderingen na 1960, 257 e.v.).

 

Andere missiegebieden

De Lazaristen werkten sinds 1954 in Ethiopië, vanaf 1956 in het apostolisch vicariaat van Jimma. Op Curaçao waren de Nederlandse Lazaristen actief in de zielzorg. Ook voor Chili stond de Nederlandse provincie krachten af. Buiten het geografische bestek van deze gids valt de in 1904 aangevangen missie in Denemarken.

 

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Van Woesik, 23-24, Willemsen, I, par. 1-12, enquete KAN 1987, bezoekrapport KAN 1995, Pius-almanak 1960/61, 319, 409-410 en 465-466, Derix. Brengers van de boodschap, 296-298 en Lamers, 'Ik leerde' (dit artikel gaat dieper in op de praktijk van de Braziliaanse missie).

Organisatie

De congregatie

De Nederlandse huizen behoorden van 1882 tot 1903 tot de provincie Picardië. Een Belgisch-Nederlandse provincie werd in 1904 opgericht met het provincialaat in Luik. Sinds 1921 bestond er een Nederlandse provincie. Het generalaat bevindt zich in Rome, het moederhuis staat in Parijs (brief pater Bellemakers 8 dec. 2010). De congregatie werd bestuurd door een generaal-overste, maar het hoogste gezag was in handen van de algemene vergadering. Elke provincie was zelfstandig waar het personeel, financiën en de eigen missiegebieden betrof. Aan het hoofd van de provincie stond een visitator, aan het hoofd van elk huis een overste.

 

Missie

Aanvankelijk viel de Nederlandse missie in Brazilië onder de Franse provincie van de congregatie. Niet-Franse Lazaristen weken voor hogere studies vaak noodgedwongen uit naar het moederhuis in Parijs, van waaruit zij over de wereld werden uitgezonden. Nadat de Nederlandse provincie in 1921 was opgericht, kreeg deze in 1926 ook de verantwoordelijkheid over het eigen missiegebied in Brazilië. Dit stond los van de Braziliaanse provincie die door Franse Lazaristen werd geleid. De noodzaak financieel onafhankelijk te zijn leidde ertoe dat ook parochies werden aangenomen die als uitvalbasis moesten dienen. Nederlanders die al in Brazilië werkten toen Noord-Brazilië het werkterrein van de Nederlandse provincie werd, lieten zich, met uitzondering van Guilherme (zie boven) en João Vaessen, níet overschrijven naar de Nederlandse provincie, omdat zij daar geen band mee voelden. Op aandringen van Vaessen werd de Braziliaanse missie in 1939 verheven tot de vice-provincie van Fortaleza met Vaessen als de eerste overste. 

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Van Woesik, 12 en 23, Pius-almanak 1960/61, 319 en Lamers, 'Ik leerde'.

Doelstelling

De congregatie had aanvankelijk tot doel volksmissies in de dorpen of, anders verwoord, zielzorg onder de misdeelden. De bedoeling was daarmee onwetendheid te bestrijden en geestelijke nood te lenigen. De nadruk lag daarbij meer op catechese dan op individuele bekering. Lesgeven aan seminaries hoorde ook bij deze doelstellingen. Meer algemeen behoorden tot de doelstellingen dan ook pastoraal werk en missiewerk.

Taken en activiteiten
 • Pastoraal werk
 • Evangelieverkondiging en catechese
 • Opleiding van (inheemse) werkkrachten (Te denken valt aan zendelingen, missionarissen, assistenten enz.)
 • Uitzending van zendingswerkers en missionarissen
Continenten
 • Latijns Amerika
 • Afrika
 • Azië
Lokatie
 • China
 • Aartsbisdom Peking, Hebei
 • Bisdom Tangshan (Yungpingfu, Yongping), Hebei
 • Bisdom Tianjin (Tienstin), Hebei
 • Bisdom Shijiazhuang (Zhengding, Tsjengtingfoe, Chentingfu), Hebei
Selectie uit de literatuur
Titel
 • 'Ik leerde met hen door hun weg te gaan' : Nederlandse religieuzen en de 'romanisering' van de Braziliaanse katholieke kerk / Henri Wilhelmus Johannes Marie Lamers
Auteur
 • Henri Wilhelmus Johannes Marie Lamers (1959-)
Reeks
 • MISSION ; 52
Paginering
 • 450 p
Uitgever
 • [Zoetermeer] : Boekencentrum Academic
Jaar van uitgave
 • 2009

Titel
 • Guide to the Catholic Church in China 2000
Uitgever
 • Singapore:
Jaar van uitgave
 • 2000

Titel
 • Mhr. Willem Vaessen C.M. en de vice-provincie van Fortaleza / W. Knibbeler
Auteur
 • W. Knibbeler
Paginering
 • 244 p
Uitgever
 • [Panningen : W. Knibbeler]
Jaar van uitgave
 • [1997]

Titel
 • Jean-Gabriël Perboyre C.M. (1802-1840) : missionaris en martelaar in China / Gerard van Winsen
Auteur
 • Gerardus Adam Christiaan van Winsen
Paginering
 • 40 p
Uitgever
 • Panningen : Lazaristen Missiehuis Panningen
Jaar van uitgave
 • 1996

Titel
 • Menapak jejak misionaris Lazaris : kongregasi misi 70/75 tahun di Indonesia / John Tondowidjojo
Auteur
 • John Tondowidjojo Tondodiningrat (1934-)
Paginering
 • viii, 441 p
Uitgever
 • Surabaya : Yayasan Sanggar Bina Tama
Jaar van uitgave
 • 1998

Titel
 • De Lazaristen van de provincie van Fortaleza, in de Marahăo, 1940-1994 / Frederico Knibbeler
Auteur
 • Frederico Knibbeler
Paginering
 • 26 p
Uitgever
 • [S.l : s.n.]
Jaar van uitgave
 • [ca. 1995]

Titel
 • De Lazaristen en de missies in Pernambuco en Alagoas Brazilië / Frederico Knibbeler
Auteur
 • Frederico Knibbeler
Paginering
 • 10 p
Uitgever
 • [S.l. : s.n.]
Jaar van uitgave
 • [199X]

Titel
 • Yung-ping-fu : geschiedenis, evangelisatie, brieven
Reeks
 • Vincentiaanse cahiers ; no. 26a
Paginering
 • 41 p
Uitgever
 • Panningen : Lazaristen
Jaar van uitgave
 • 1990

Titel
 • Levensdata van overleden Nederlandse Lazaristen : volgens de archiefkaarten van Parijs en Panningen en de catalogi
Paginering
 • 66, [10] bl
Uitgever
 • Panningen : Informatiesysteem CM-Nederland
Jaar van uitgave
 • 1990

Titel
 • 150 jaar priesteropleiding door de Lazaristen in Ethiopië, 1838-1988 : een historisch overzicht / door G.A.Ch. van WinsenHonderdvijftig jaar priesteropleiding door de Lazaristen in Ethiopië
Auteur
 • Gerardus Adam Christiaan van Winsen
Reeks
 • Vincentiaanse reeks ; no. 11
Paginering
 • IV, 34 bl
Uitgever
 • Panningen : [Kongregatie der Missie (Lazaristen)]
Jaar van uitgave
 • 1988

Titel
 • De moord op Mgr. Schraven CM en zijn medebroeders op 9 oktober 1937 in de publikaties van 1937 en 1938
Reeks
 • Vincentiaanse reeks ; no.10
Paginering
 • 27 bl
Uitgever
 • Panningen : [Kongregatie der Missie (Lazaristen)]
Jaar van uitgave
 • 1987

Titel
 • Panorama des missions vincentiennes / Gerard van Winsen
Auteur
 • Gerardus Adam Christiaan van Winsen
Paginering
 • 80 p
Uitgever
 • Rome : Curie généralice des Lazaristes
Jaar van uitgave
 • 1976

Titel
 • Opkomst van de Javanen missie : bij de Eerwaarde Heren Lazaristen te Blitar / [voorw. G.H. de Man]Kruis en kris
Paginering
 • 60 p
Uitgever
 • [S.l. : s.n.]
Jaar van uitgave
 • 1935

Titel
 • Catholics in Indonesia, 1808-1942 : a documented history / Karel Steenbrink
Auteur
 • Karel Adriaan Steenbrink (1942-); Paule Steenbrink-Maas
Reeks
 • Verhandelingen van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde, ISSN 1572-1892 ; 232
Paginering
 • XIII, 634 p
Uitgever
 • Leiden : KITLV Press
Jaar van uitgave
 • 2007


Periodieken
Titel
 • Sint Vincentius à Paulo
Jaar van uitgave
 • 1910-1941

Titel
 • Caritas en Missie / Lazaristen, Congregatio Missionis, Dochters van Liefde
Paginering
 • ... - 60 (1974)
Uitgever
 • Susteren : Lazaristen en Dochters van Liefde
Jaar van uitgave
 • 1968-1974

Titel
 • Missiefront : missietijdschrift der Lazaristen / Lazaristen
Paginering
 • 32 (1946) - 53 (1967)
Uitgever
 • Helden-Panningen : Missiehuis St. Joseph
Jaar van uitgave
 • 1946-1967

Titel
 • De Kleine Compagnie
Jaar van uitgave
 • 1971-

Titel
 • Mededelingen van de Lazaristen en de Dochters der Liefde
Paginering
 • 61 (1975) - 65 (1979)
Uitgever
 • Susteren : Lazaristen en Dochters van Liefde
Jaar van uitgave
 • 1975-1979

Titel
 • Mededelingen CM caritas en missie
Paginering
 • Jrg. 66 (1980) - jrg. 69 (1983)
Uitgever
 • Panningen : Lazaristen en Dochters der Liefde
Jaar van uitgave
 • 1980-1983

Titel
 • Vincentiaanse cahiers
Paginering
 • No. 1 (1981) - no. 41 (1998)
Uitgever
 • Panningen : [s.n.]
Jaar van uitgave
 • 1981-1997

Titel
 • Sint Vincentius-almanak
Jaar van uitgave
 • kort voor en na WO II?
Interviews

15 interviews, en wel de nrs.:

19

69

179

259

367

382

614

682

690

709

792

796

804

879

880

 

Meer over het archief
Beschrijving archief

Het archief van de in 1921 opgerichte Nederlandse provincie bevond zich in december 2010 in het Missiehuis te Panningen (gemeente Peel en Maas, provincie Limburg). Het werd beheerd door pater Wiel Bellemakers en is niet beschreven. Het archief is mede daarom niet openbaar, ofschoon wel inlichtingen over leden van de congregatie aan onderzoekers worden gegeven. De congregatie beraadde zich eind 2010 nog over de toekomst van het archief. Een beslissing was toen nog niet gevallen (brief pater Bellemakers 8 december 2010).

Uit rapporten onder andere van de KAN uit 1995 blijkt wel dat men plannen heeft gehad om het archief te ordenen en te beschrijven, maar niet duidelijk is wat hiervan terecht is gekomen. In dit en andere rapporten is sprake van persoonsdossiers met correspondentie tussen Lazaristen en de provinciaal overste. Van de huisarchieven is een deel van het studiehuis Wernhoutsburg in de Tweede Wereldoorlog vernietigd. Vermeld wordt dat voor wat betreft de missiegebieden in Brazilië correspondentie met de oversten aanwezig is, hetzelfde geldt voor Indonesië vanaf 1945. Ook voor Ethopië (ca. 4 meter) is er archiefmateriaal aanwezig, maar dat is ongeordend. Wat betreft de missie in Bolivia bezit Pannerden alleen maar kopieën aanwezig, de originele stukken bevinden zich in Rome. Ook voor China bevinden de archiefstukken zich elders, namelijk in Parijs en vermoedelijk bij familieleden van overleden paters en broeders. Wel is in het persoonsarchief van monseigneur Geurts informatie over de missie in China te vinden. Er is een rijk foto-, dia-, en filmarchief met een omvang van naar schatting 12 meter. 

Bewaarplaats Missiehuis Lazaristen, Kerkstraat 8, Panningen
Periode archief 1882-2011
Openbaarheid niet
Omvang onbekend

Bewaarplaats Generalaat, Via dei Capasso 30 - 00164 ROMA, tel. 06-66.13.061
Websites

www.cmglobal.org

Verwijzing naar andere archiefvormers
Opmerkingen

Film: Scherjon, W.H., Pareltje Wang, 1945 (Willemsen, 12), gefilmd in de franciscaner missie van Yungpingfu ten aanzien van het werk van de H. Kindsheid (Derix, Brengers van de boodschap, 403).

 

 

e-mail: cmcuria@tin.it

Geschiedenis

Korte geschiedenis

De congregatie

De congregatie van de Lazaristen is in 1625 gesticht in Parijs door Vincent de Paul ook wel genaamd Vincentius à Paulo (1581-1660). Hij stichtte eveneens de congregatie van de Dochters van Liefde. De Lazaristen zijn gevestigd in Nederland sinds 1882 toen onder druk van de onderwijspolitiek van de Franse regering het Noord-Franse St. Vincentius-seminarie verplaatst werd naar Wernhoutsburg (bij Zundert, provincie Noord-Brabant). In 1903 werd het missiehuis in Panningen (provincie Limburg) geopend. Vóórdien waren er al Nederlandse Lazaristen ingetreden, namelijk vanaf 1821, maar zij volgden hun opleiding in Frankrijk en gingen daarna vooral naar China (Derix, Brengers van de boodschap, 269).

 

De missie

De Lazaristen hebben vanaf hun stichting veel werk gemaakt van de missie. Hun activiteiten bestreken de gehele wereld. Vóór de oprichting van de Nederlandse provincie werden de paters uitgezonden door de algemene overste. De Nederlandse provincie werd in 1921 opgericht en kreeg als missiegebied Bolivia toegewezen. Een jaar later ruilde men Bolivia voor Brazilie.

 

China

De congregatie werkte al sinds 1697 in China. In 1899 gaf de congregatie De Propaganda Fide de verantwoordelijkheid voor de missie in Yung-ping-fu in Noord-Oost China aan de Nederlandse Lazaristen. Thans heet deze stad Tangshan. Nederlandse Lazaristen werkten toen al lang in dit gebied. In totaal hebben tot 1950 83 Nederlandse lazaristen in China gewerkt.

 

Ned. Indië/Indonesië

De missie in Soerabaja werd in 1923 officieel aan de Nederlandse Lazaristen toevertrouwd, maar de eerste missionarissen arriveerden pas in 1927. De in 1928 opgerichte apostolische prefectuur werd in 1941 tot vicariaat verheven, waarna in 1958 een zelfstandige Indonesische provincie tot stand kwam. In het gebied van de Lazaristen werkten diverse zuster en broedercongregaties aan scholing en onderwijs, namelijk de Broeders van Oudenbosch, de Fraters van Utrecht, de Ursulinen, de Zusters van Amersfoort, de Zusters van Steyl en de Dochters van Liefde.

 

Brazilië

In 1922 gaf de Nederlandse provincie Bolivia als missiegebied op in ruil voor Noord-Brazilië. Overigens werkten er al eerder Nederlanders in Brazilië, maar dan onder de vlag van de Franse provincie van de congregatie.  De Lazaristen hielden zich bezig met volksmissies en lesgeven. Het preken van volksmissie leerde de Nederlander Guilherme (Willem) Vaessen van een Braziliaanse confrater en het door hem ontwikkelde stramien zou door de Nederlandse confraters tot in de jaren zestig gehandhaafd blijven. Kort voordat Brazilië door de Nederlandse provincie werd aangenomen begonnen Nederlandse confraters in Fortaleza waar zij zich onder meer bezig hielden met de opleiding van priesters voor het bisdom en volksmissies. De Nederlanders beperkten zich niet tot Fortaleza, reisden veel en in 1930 vestigden zij zich ook in Belém do Pará aan de monding van de Amazone om in een parochie te werken. In 1934 gingen de Nederlanders in op het aanbod van de aartsbisschop van Belém do Pará om de streek van de rivier de Tocantins waar drie parochies lagen te bedienen. De Lazaristen hoopten de Indianen in het gebied te kunnen bereiken. Aan de oprichting van de prelatuur - een zelfstandig niet onder een bisdom vallend gebied- Cametá gingen jaren van onderhandelingen vooraf tussen de aartsbisschop van Belèm, de Nederlandse provincie en het generaal bestuur. De zielzorg van de Nederlanders beperkte zich tot de toediening van de Sacramenten. Dit werd ook wel desobriga (plichtsvervulling voor de gelovigen) genoemd. Dit noodzaakte hen veel rond te reizen. Daarnaast lazen zij missen bij gelegenheid van heiligenfeesten, waarin zij echter nauwelijks participeerden. Zij lazen de Latijnse mis met de rug naar de toehoorders in de kerk die voornamelijk door vrouwen en kinderen werd bezocht. De rest van het heiligenfeest werd georganiseerd door de in Brazilië zeer invloedrijke plaatselijke broederschappen (de irmandades). In 1960 werd in Brazilië een viceprovincie van Nederlandse Lazaristen gevormd. In de jaren zestig begon er qua pastorale opvattingen en opleiding veel te veranderen, maar dat valt buiten het bestek van het deze gids (Lamers, 'Ik leerde', passim; zie voor de veranderingen na 1960, 257 e.v.).

 

Andere missiegebieden

De Lazaristen werkten sinds 1954 in Ethiopië, vanaf 1956 in het apostolisch vicariaat van Jimma. Op Curaçao waren de Nederlandse Lazaristen actief in de zielzorg. Ook voor Chili stond de Nederlandse provincie krachten af. Buiten het geografische bestek van deze gids valt de in 1904 aangevangen missie in Denemarken.

 

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Van Woesik, 23-24, Willemsen, I, par. 1-12, enquete KAN 1987, bezoekrapport KAN 1995, Pius-almanak 1960/61, 319, 409-410 en 465-466, Derix. Brengers van de boodschap, 296-298 en Lamers, 'Ik leerde' (dit artikel gaat dieper in op de praktijk van de Braziliaanse missie).

Organisatie

De congregatie

De Nederlandse huizen behoorden van 1882 tot 1903 tot de provincie Picardië. Een Belgisch-Nederlandse provincie werd in 1904 opgericht met het provincialaat in Luik. Sinds 1921 bestond er een Nederlandse provincie. Het generalaat bevindt zich in Rome, het moederhuis staat in Parijs (brief pater Bellemakers 8 dec. 2010). De congregatie werd bestuurd door een generaal-overste, maar het hoogste gezag was in handen van de algemene vergadering. Elke provincie was zelfstandig waar het personeel, financiën en de eigen missiegebieden betrof. Aan het hoofd van de provincie stond een visitator, aan het hoofd van elk huis een overste.

 

Missie

Aanvankelijk viel de Nederlandse missie in Brazilië onder de Franse provincie van de congregatie. Niet-Franse Lazaristen weken voor hogere studies vaak noodgedwongen uit naar het moederhuis in Parijs, van waaruit zij over de wereld werden uitgezonden. Nadat de Nederlandse provincie in 1921 was opgericht, kreeg deze in 1926 ook de verantwoordelijkheid over het eigen missiegebied in Brazilië. Dit stond los van de Braziliaanse provincie die door Franse Lazaristen werd geleid. De noodzaak financieel onafhankelijk te zijn leidde ertoe dat ook parochies werden aangenomen die als uitvalbasis moesten dienen. Nederlanders die al in Brazilië werkten toen Noord-Brazilië het werkterrein van de Nederlandse provincie werd, lieten zich, met uitzondering van Guilherme (zie boven) en João Vaessen, níet overschrijven naar de Nederlandse provincie, omdat zij daar geen band mee voelden. Op aandringen van Vaessen werd de Braziliaanse missie in 1939 verheven tot de vice-provincie van Fortaleza met Vaessen als de eerste overste. 

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Van Woesik, 12 en 23, Pius-almanak 1960/61, 319 en Lamers, 'Ik leerde'.

Doelstelling

De congregatie had aanvankelijk tot doel volksmissies in de dorpen of, anders verwoord, zielzorg onder de misdeelden. De bedoeling was daarmee onwetendheid te bestrijden en geestelijke nood te lenigen. De nadruk lag daarbij meer op catechese dan op individuele bekering. Lesgeven aan seminaries hoorde ook bij deze doelstellingen. Meer algemeen behoorden tot de doelstellingen dan ook pastoraal werk en missiewerk.

Taken en activiteiten
 • Pastoraal werk
 • Evangelieverkondiging en catechese
 • Opleiding van (inheemse) werkkrachten (Te denken valt aan zendelingen, missionarissen, assistenten enz.)
 • Uitzending van zendingswerkers en missionarissen

Geografie

Continenten
 • Latijns Amerika
 • Afrika
 • Azië
Lokatie
 • China
 • Aartsbisdom Peking, Hebei
 • Bisdom Tangshan (Yungpingfu, Yongping), Hebei
 • Bisdom Tianjin (Tienstin), Hebei
 • Bisdom Shijiazhuang (Zhengding, Tsjengtingfoe, Chentingfu), Hebei

Niet-archivalische bronnen

Selectie uit de literatuur
Titel
 • 'Ik leerde met hen door hun weg te gaan' : Nederlandse religieuzen en de 'romanisering' van de Braziliaanse katholieke kerk / Henri Wilhelmus Johannes Marie Lamers
Auteur
 • Henri Wilhelmus Johannes Marie Lamers (1959-)
Reeks
 • MISSION ; 52
Paginering
 • 450 p
Uitgever
 • [Zoetermeer] : Boekencentrum Academic
Jaar van uitgave
 • 2009

Titel
 • Guide to the Catholic Church in China 2000
Uitgever
 • Singapore:
Jaar van uitgave
 • 2000

Titel
 • Mhr. Willem Vaessen C.M. en de vice-provincie van Fortaleza / W. Knibbeler
Auteur
 • W. Knibbeler
Paginering
 • 244 p
Uitgever
 • [Panningen : W. Knibbeler]
Jaar van uitgave
 • [1997]

Titel
 • Jean-Gabriël Perboyre C.M. (1802-1840) : missionaris en martelaar in China / Gerard van Winsen
Auteur
 • Gerardus Adam Christiaan van Winsen
Paginering
 • 40 p
Uitgever
 • Panningen : Lazaristen Missiehuis Panningen
Jaar van uitgave
 • 1996

Titel
 • Menapak jejak misionaris Lazaris : kongregasi misi 70/75 tahun di Indonesia / John Tondowidjojo
Auteur
 • John Tondowidjojo Tondodiningrat (1934-)
Paginering
 • viii, 441 p
Uitgever
 • Surabaya : Yayasan Sanggar Bina Tama
Jaar van uitgave
 • 1998

Titel
 • De Lazaristen van de provincie van Fortaleza, in de Marahăo, 1940-1994 / Frederico Knibbeler
Auteur
 • Frederico Knibbeler
Paginering
 • 26 p
Uitgever
 • [S.l : s.n.]
Jaar van uitgave
 • [ca. 1995]

Titel
 • De Lazaristen en de missies in Pernambuco en Alagoas Brazilië / Frederico Knibbeler
Auteur
 • Frederico Knibbeler
Paginering
 • 10 p
Uitgever
 • [S.l. : s.n.]
Jaar van uitgave
 • [199X]

Titel
 • Yung-ping-fu : geschiedenis, evangelisatie, brieven
Reeks
 • Vincentiaanse cahiers ; no. 26a
Paginering
 • 41 p
Uitgever
 • Panningen : Lazaristen
Jaar van uitgave
 • 1990

Titel
 • Levensdata van overleden Nederlandse Lazaristen : volgens de archiefkaarten van Parijs en Panningen en de catalogi
Paginering
 • 66, [10] bl
Uitgever
 • Panningen : Informatiesysteem CM-Nederland
Jaar van uitgave
 • 1990

Titel
 • 150 jaar priesteropleiding door de Lazaristen in Ethiopië, 1838-1988 : een historisch overzicht / door G.A.Ch. van WinsenHonderdvijftig jaar priesteropleiding door de Lazaristen in Ethiopië
Auteur
 • Gerardus Adam Christiaan van Winsen
Reeks
 • Vincentiaanse reeks ; no. 11
Paginering
 • IV, 34 bl
Uitgever
 • Panningen : [Kongregatie der Missie (Lazaristen)]
Jaar van uitgave
 • 1988

Titel
 • De moord op Mgr. Schraven CM en zijn medebroeders op 9 oktober 1937 in de publikaties van 1937 en 1938
Reeks
 • Vincentiaanse reeks ; no.10
Paginering
 • 27 bl
Uitgever
 • Panningen : [Kongregatie der Missie (Lazaristen)]
Jaar van uitgave
 • 1987

Titel
 • Panorama des missions vincentiennes / Gerard van Winsen
Auteur
 • Gerardus Adam Christiaan van Winsen
Paginering
 • 80 p
Uitgever
 • Rome : Curie généralice des Lazaristes
Jaar van uitgave
 • 1976

Titel
 • Opkomst van de Javanen missie : bij de Eerwaarde Heren Lazaristen te Blitar / [voorw. G.H. de Man]Kruis en kris
Paginering
 • 60 p
Uitgever
 • [S.l. : s.n.]
Jaar van uitgave
 • 1935

Titel
 • Catholics in Indonesia, 1808-1942 : a documented history / Karel Steenbrink
Auteur
 • Karel Adriaan Steenbrink (1942-); Paule Steenbrink-Maas
Reeks
 • Verhandelingen van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde, ISSN 1572-1892 ; 232
Paginering
 • XIII, 634 p
Uitgever
 • Leiden : KITLV Press
Jaar van uitgave
 • 2007


Periodieken
Titel
 • Sint Vincentius à Paulo
Jaar van uitgave
 • 1910-1941

Titel
 • Caritas en Missie / Lazaristen, Congregatio Missionis, Dochters van Liefde
Paginering
 • ... - 60 (1974)
Uitgever
 • Susteren : Lazaristen en Dochters van Liefde
Jaar van uitgave
 • 1968-1974

Titel
 • Missiefront : missietijdschrift der Lazaristen / Lazaristen
Paginering
 • 32 (1946) - 53 (1967)
Uitgever
 • Helden-Panningen : Missiehuis St. Joseph
Jaar van uitgave
 • 1946-1967

Titel
 • De Kleine Compagnie
Jaar van uitgave
 • 1971-

Titel
 • Mededelingen van de Lazaristen en de Dochters der Liefde
Paginering
 • 61 (1975) - 65 (1979)
Uitgever
 • Susteren : Lazaristen en Dochters van Liefde
Jaar van uitgave
 • 1975-1979

Titel
 • Mededelingen CM caritas en missie
Paginering
 • Jrg. 66 (1980) - jrg. 69 (1983)
Uitgever
 • Panningen : Lazaristen en Dochters der Liefde
Jaar van uitgave
 • 1980-1983

Titel
 • Vincentiaanse cahiers
Paginering
 • No. 1 (1981) - no. 41 (1998)
Uitgever
 • Panningen : [s.n.]
Jaar van uitgave
 • 1981-1997

Titel
 • Sint Vincentius-almanak
Jaar van uitgave
 • kort voor en na WO II?
Interviews

15 interviews, en wel de nrs.:

19

69

179

259

367

382

614

682

690

709

792

796

804

879

880

 


Het archief

Meer over het archief
Beschrijving archief

Het archief van de in 1921 opgerichte Nederlandse provincie bevond zich in december 2010 in het Missiehuis te Panningen (gemeente Peel en Maas, provincie Limburg). Het werd beheerd door pater Wiel Bellemakers en is niet beschreven. Het archief is mede daarom niet openbaar, ofschoon wel inlichtingen over leden van de congregatie aan onderzoekers worden gegeven. De congregatie beraadde zich eind 2010 nog over de toekomst van het archief. Een beslissing was toen nog niet gevallen (brief pater Bellemakers 8 december 2010).

Uit rapporten onder andere van de KAN uit 1995 blijkt wel dat men plannen heeft gehad om het archief te ordenen en te beschrijven, maar niet duidelijk is wat hiervan terecht is gekomen. In dit en andere rapporten is sprake van persoonsdossiers met correspondentie tussen Lazaristen en de provinciaal overste. Van de huisarchieven is een deel van het studiehuis Wernhoutsburg in de Tweede Wereldoorlog vernietigd. Vermeld wordt dat voor wat betreft de missiegebieden in Brazilië correspondentie met de oversten aanwezig is, hetzelfde geldt voor Indonesië vanaf 1945. Ook voor Ethopië (ca. 4 meter) is er archiefmateriaal aanwezig, maar dat is ongeordend. Wat betreft de missie in Bolivia bezit Pannerden alleen maar kopieën aanwezig, de originele stukken bevinden zich in Rome. Ook voor China bevinden de archiefstukken zich elders, namelijk in Parijs en vermoedelijk bij familieleden van overleden paters en broeders. Wel is in het persoonsarchief van monseigneur Geurts informatie over de missie in China te vinden. Er is een rijk foto-, dia-, en filmarchief met een omvang van naar schatting 12 meter. 

Bewaarplaats Missiehuis Lazaristen, Kerkstraat 8, Panningen
Periode archief 1882-2011
Openbaarheid niet
Omvang onbekend

Bewaarplaats Generalaat, Via dei Capasso 30 - 00164 ROMA, tel. 06-66.13.061
Websites

www.cmglobal.org

Verwijzing naar andere archiefvormers
Opmerkingen

Film: Scherjon, W.H., Pareltje Wang, 1945 (Willemsen, 12), gefilmd in de franciscaner missie van Yungpingfu ten aanzien van het werk van de H. Kindsheid (Derix, Brengers van de boodschap, 403).

 

 

e-mail: cmcuria@tin.it