Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

Dochters der Liefde

Naam Dochters der Liefde
Naamsvarianten
 • Dochters der Liefde van de H. Vincentius à Paulo
 • Filles de la Charité
 • Congregatie van de Dochters van Liefde van de H. Vincentius à Paulo (f.d.l.c.)
 • Vincentianessen
 • Zusters van Nuth
 • Zusters van Baak
 • Gezelschap van de Dochters der Liefde
 • D.d.L.
 • Sisters of Charity
Periode 1633-2011
Denominatie rooms-katholiek
Org Missie

Korte geschiedenis

De congregatie

Het Gezelschap van de Dochters der Liefde werd gesticht in 1633 te Parijs door Louise de Marillac (1591-1660) en Vincentius à Paulo (1581-1660). Het vernieuwende element van deze stichting was dat vrouwelijke religieuzen actief werden buiten de klooster. Tot dan toe hadden de rigoreuze bepalingen rond het slot dit onmogelijk gemaakt. De zusters deden veel aan gezondheidszorg en armenzorg. Pas in de vroege negentiende eeuw zou deze draad weer worden opgenomen. In 1902 vond de eerste vestiging in Neder­land plaats in Susteren (provincie Limburg) en van daaruit verspreidde men zich over de gehele mijnstreek. De bisschop van Roermond stelde als voorwaarde voor de komst van de Franse congregatie dat er Nederlandse leden van de congregatie moesten meekomen naar Susteren.  

 

De missie

Ned. Indië

Al in 1923 kwam er een verzoek binnen om zusters naar Ned. Indië te sturen, maar het is niet duidelijk waarom hierop niet werd ingegaan. Enkele jaren na het zelfstandig worden van de Nederlandse provincie ging men in op een nieuw verzoek van de Lazarist mgr. De Backere, apostolisch prefect van Soerabaya, om de zorg voor verwaarloosde jeugd op zich te nemen. In 1931 vertrokken Nederlandse zusters naar Ned. Indië.  Zij bedienden een kinderhuis van de Don Boscostichting en een liefdehuis in Kediri. De zusters waren verder actief in het onderwijs, in de vorm van kleuterscholen, lagere scholen, een naaischool die uitgroeide tot een industrieschool enzovoort.   De zusters leidden inheemse religieuzen op en reisden rond om zieken te bezoeken. In 1952 kwamen de eerste Indonesische kandidaat-zusters naar Nederland voor hun opleiding, waarvoor zij in 1956 een eigen provinciaal huis kregen.

 

Overige missiegebieden

Nederlandse zusters schijnen vanaf 1899 in China werkzaam te zijn geweest, maar de Pius-almanak maakt er geen melding van. Nederlandse leden van de congregatie waren actief in Ethiopië sinds 1954. Al in 1878 waren de eerste -Franse- Dochters der Liefde naar dit land gekomen. Hier beheerden zij melaatseninrichtingen. De congregatie zou inheemse zusters hebben opgeleid, al is onduidelijk wanneer men dit realiseerde.  Het aandeel van Nederlandse zusters in dit gebied is moeilijk te specificeren is. De congregatie is ten slotte nog actief geweest in Jeruzalem, Bethlehem en Madagascar. In laatstgenoemd land beheerden zij melaatseninrichtingen. De missies in Denemarken (sinds 1904) en Bolivia vallen buiten het geografisch bestek van deze gids.

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Van Woesik, 78 en Willemsen, I, par. 2-5.

Organisatie

De congregatie

Aanvankelijk bleef de vestiging in Susteren afhankelijk van het moederhuis in Parijs. De zusters waren bijvoorbeeld verplicht om verslag uit te bringen aan het moederhuis. Vanuit Parijs werd de stichting voorzien van nieuwe krachten en een deel van de vorming van nieuwe zusters vond daar plaats. In 1912 besloot het algemeen bestuur in Parijs om de drie Nederlandse kloosters in te delen bij de Belgische provincie. De Nederlandse kloosters kwamen onder leiding van de provinciale overste gevestigd in Ans (bij Luik), die besliste overplaatsingen en benoemingen van (huis)oversten. De opleiding van Nederlandse zusters vond ook in Ans plaats. In 1927 werd de Nederlandse provincie zelfstandig. Vanaf dat moment konden Nederlandse zusters hun opleiding in eigen land voltooien. De provinciaal-overste combineerde deze functie met die van directrice van het seminarie. Zij werd bijgestaan door een kleine raad bestaande uit een zuster-econome en assistente. De directeur van de Nederlandse provincie werd uit de gelederen van de Lazaristen gerecruteerd. De rechtspersoon was de 'Vereeniging van den H Vincentius à Paulo', later genaamd de 'Vereniging van de Dochters der Liefde van de H Vincentius à Paulo'.

 

 

De missie

Aanvankelijk waren de Zusters in Indonesië bestuurlijk en financieel afhankelijk van het moederland. Na de Tweede Wereldoorlog gingen de Indonesische zusters geleidelijk de meerderheid vormen. De Indonesische zusters gingen uiteindelijk een zelfstandige provincie Indonesië vormen .

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Van Woesik, 78, Willemsen, I, par. 2-5, Honderd jaar, Ludgera, 'Dochters' en Pius-almanak 1960/61, 376 en 435.

Doelstelling

De zusters wilden Christus dienen in de persoon van de armen, zieken, kinderen en wie er in nood verkeerden. Hoewel 'alle mogelijke werken van barmhartigheid' als doelstelling geformuleerd zijn, manifesteerde het dienende werk zich in concrete vormen op de gebieden van gezondheidszorg, onderwijs en missiewerk in de missiegebieden van de Lazaristen.

Taken en activiteiten
 • Onderwijs (hieronder ook kweekscholen)
 • Gezondheidszorg
 • Pastoraal werk
 • Evangelieverkondiging en catechese
 • Opleiding van zendingswerkers en missionarissen
 • Opleiding van (inheemse) werkkrachten (Te denken valt aan zendelingen, missionarissen, assistenten enz.)
 • Uitzending van zendingswerkers en missionarissen
Continenten
 • Latijns Amerika
 • Afrika
 • Azië
Lokatie
 • China
 • Bisdom Yungpingfu (Yongping), Hebei
 • Bisdom Tianjin (Tienstin), Hebei
 • Bisdom Tangshan, Hebei
Selectie uit de literatuur
Titel
 • Honderd jaar Dochters der Liefde in Susteren en Nederland, 1902-2002 / [samenst. P.J. Spiering ... et al.]Dochters der Liefde in Susteren en Nederland, 1902-2002
Auteur
 • P.J. Spiering
Paginering
 • 144 p
Uitgever
 • Susteren : Comité "Vincentius à Paulo"
Jaar van uitgave
 • 2002

Titel
 • De armen zijn onze meester / [samenst. en eindred. Ton Smits ; Konferentie Nederlandse Religieuzen, Afdeling Pers en Publiciteit ; foto's Vic. Groetelaars ... et al.]
Auteur
 • Ton Smits (fl.1973) ; Vic. Groetelaars
Paginering
 • 76 p
Uitgever
 • Den Bosch : Dochters der LiefdePanningen : Lazaristen
Jaar van uitgave
 • [1982]


Periodieken
Titel
 • Caritas en Missie / Lazaristen, Congregatio Missionis, Dochters van Liefde
Paginering
 • ... - 60 (1974)
Uitgever
 • Susteren : Lazaristen en Dochters van Liefde
Jaar van uitgave
 • 1968-1974

Titel
 • Mededelingen van de Lazaristen en de Dochters der Liefde
Paginering
 • 61 (1975) - 65 (1979)
Uitgever
 • Susteren : Lazaristen en Dochters van Liefde
Jaar van uitgave
 • 1975-1979

Titel
 • Mededelingen CM caritas en missie
Paginering
 • Jrg. 66 (1980) - jrg. 69 (1983)
Uitgever
 • Panningen : Lazaristen en Dochters der Liefde
Jaar van uitgave
 • 1980-1983

Titel
 • Mededelingen caritas missie / uitg. van de LazaristenMededelingen caritas en missieCaritas en missie mededelingenCaritas en missie
Paginering
 • Jrg. 70 (1984) - ...
Uitgever
 • Panningen : Lazaristen
Jaar van uitgave
 • 1984-...

Titel
 • Missiefront : missietijdschrift der Lazaristen / Lazaristen
Paginering
 • 32 (1946) - 53 (1967)
Uitgever
 • Helden-Panningen : Missiehuis St. Joseph
Jaar van uitgave
 • 1946-1967

Titel
 • Echo de la Maison-Mère / Filles de la Charité de St. Vincent de Paul
Paginering
 • 1969 - 1976
Uitgever
 • Paris : Filles de la Charité de St. Vincent de Paul
Jaar van uitgave
 • 1969-1976

Titel
 • Saint Vincent de Paul : revue trimestrielle des Lazaristes et des Filles de la Charité
Uitgever
 • Louvain : Lazaristes et Filles de la Charité
Jaar van uitgave
 • 1953-...
Interviews

Vier interviews, en wel de nrs.:

78

137

190

203

 

Meer over het archief
Beschrijving archief

Het provinciaal archief is nog in eigen beheer en bevindt zich in 's-Hertogenbosch. Het bevat bestuurlijke stukken, zoals generale en provinciale kapittels, stukken betreffende leden, zoals registers en levensbeschrijvingen, correspondentie, waaronder mededelingen en brieven van provinciale en generale oversten, financiële stukken, stukken betreffende de missie, stukken betreffende de spiritualiteit, materiaal betreffende de huizen, periodieken etc. Veel materiaal is in het Frans, wat de oorsprong van de congregatie weerspiegelt. In het moederhuis in Parijs bevinden zich eveneens stukken van de Nederlandse zusters Dit archief is verder niet onderzocht.

 

Gegevens uit: bezoekverslag KAN aan Lazaristen 1995.

Bewaarplaats Dochters der Liefde van de H.Vincentius à Paulo (f.d.l.c.), Vierde Herven 10, 5232 JH 's-Hertogenbosch
Periode archief 1927-2011
Openbaarheid beperkt
Omvang 5 meter
Toegang soort
 • Inventaris met inleiding
Toegang titel KAN A12a
Audio-visueel materiaal

Foto's, video en dia's (ca. 3 meter) met betrekking tot de congregatie in het buitenland.


Bewaarplaats generalaat/moederhuis, Rue du Bac, F-75340 Cedex 07 Parijs, 0033 149547878
Toegang titel http://www.filles-de-la-charite.org/fr/
Websites

http://www.filles-de-la-charite.org (generalaat)

Losse archiefstukken

KDC, Archivalia Anne Biegel 82

Brief van zr. Cecilia van de Dochters der Liefde van Sint Vincentius à Paulo te Nuth. Met kranteartikel 1956

1 stuk. Gegevens over dit archief staan niet in het archievenoverzicht en zijn niet terug te vinden via de website van het KDC.

Zie verder ook Collectie knipsels Dochters der Liefde.

Verwijzing naar andere archiefvormers
Opmerkingen

De archieven gaan op termijn naar het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven in St. Agatha.

 

Geschiedenis

Korte geschiedenis

De congregatie

Het Gezelschap van de Dochters der Liefde werd gesticht in 1633 te Parijs door Louise de Marillac (1591-1660) en Vincentius à Paulo (1581-1660). Het vernieuwende element van deze stichting was dat vrouwelijke religieuzen actief werden buiten de klooster. Tot dan toe hadden de rigoreuze bepalingen rond het slot dit onmogelijk gemaakt. De zusters deden veel aan gezondheidszorg en armenzorg. Pas in de vroege negentiende eeuw zou deze draad weer worden opgenomen. In 1902 vond de eerste vestiging in Neder­land plaats in Susteren (provincie Limburg) en van daaruit verspreidde men zich over de gehele mijnstreek. De bisschop van Roermond stelde als voorwaarde voor de komst van de Franse congregatie dat er Nederlandse leden van de congregatie moesten meekomen naar Susteren.  

 

De missie

Ned. Indië

Al in 1923 kwam er een verzoek binnen om zusters naar Ned. Indië te sturen, maar het is niet duidelijk waarom hierop niet werd ingegaan. Enkele jaren na het zelfstandig worden van de Nederlandse provincie ging men in op een nieuw verzoek van de Lazarist mgr. De Backere, apostolisch prefect van Soerabaya, om de zorg voor verwaarloosde jeugd op zich te nemen. In 1931 vertrokken Nederlandse zusters naar Ned. Indië.  Zij bedienden een kinderhuis van de Don Boscostichting en een liefdehuis in Kediri. De zusters waren verder actief in het onderwijs, in de vorm van kleuterscholen, lagere scholen, een naaischool die uitgroeide tot een industrieschool enzovoort.   De zusters leidden inheemse religieuzen op en reisden rond om zieken te bezoeken. In 1952 kwamen de eerste Indonesische kandidaat-zusters naar Nederland voor hun opleiding, waarvoor zij in 1956 een eigen provinciaal huis kregen.

 

Overige missiegebieden

Nederlandse zusters schijnen vanaf 1899 in China werkzaam te zijn geweest, maar de Pius-almanak maakt er geen melding van. Nederlandse leden van de congregatie waren actief in Ethiopië sinds 1954. Al in 1878 waren de eerste -Franse- Dochters der Liefde naar dit land gekomen. Hier beheerden zij melaatseninrichtingen. De congregatie zou inheemse zusters hebben opgeleid, al is onduidelijk wanneer men dit realiseerde.  Het aandeel van Nederlandse zusters in dit gebied is moeilijk te specificeren is. De congregatie is ten slotte nog actief geweest in Jeruzalem, Bethlehem en Madagascar. In laatstgenoemd land beheerden zij melaatseninrichtingen. De missies in Denemarken (sinds 1904) en Bolivia vallen buiten het geografisch bestek van deze gids.

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Van Woesik, 78 en Willemsen, I, par. 2-5.

Organisatie

De congregatie

Aanvankelijk bleef de vestiging in Susteren afhankelijk van het moederhuis in Parijs. De zusters waren bijvoorbeeld verplicht om verslag uit te bringen aan het moederhuis. Vanuit Parijs werd de stichting voorzien van nieuwe krachten en een deel van de vorming van nieuwe zusters vond daar plaats. In 1912 besloot het algemeen bestuur in Parijs om de drie Nederlandse kloosters in te delen bij de Belgische provincie. De Nederlandse kloosters kwamen onder leiding van de provinciale overste gevestigd in Ans (bij Luik), die besliste overplaatsingen en benoemingen van (huis)oversten. De opleiding van Nederlandse zusters vond ook in Ans plaats. In 1927 werd de Nederlandse provincie zelfstandig. Vanaf dat moment konden Nederlandse zusters hun opleiding in eigen land voltooien. De provinciaal-overste combineerde deze functie met die van directrice van het seminarie. Zij werd bijgestaan door een kleine raad bestaande uit een zuster-econome en assistente. De directeur van de Nederlandse provincie werd uit de gelederen van de Lazaristen gerecruteerd. De rechtspersoon was de 'Vereeniging van den H Vincentius à Paulo', later genaamd de 'Vereniging van de Dochters der Liefde van de H Vincentius à Paulo'.

 

 

De missie

Aanvankelijk waren de Zusters in Indonesië bestuurlijk en financieel afhankelijk van het moederland. Na de Tweede Wereldoorlog gingen de Indonesische zusters geleidelijk de meerderheid vormen. De Indonesische zusters gingen uiteindelijk een zelfstandige provincie Indonesië vormen .

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Van Woesik, 78, Willemsen, I, par. 2-5, Honderd jaar, Ludgera, 'Dochters' en Pius-almanak 1960/61, 376 en 435.

Doelstelling

De zusters wilden Christus dienen in de persoon van de armen, zieken, kinderen en wie er in nood verkeerden. Hoewel 'alle mogelijke werken van barmhartigheid' als doelstelling geformuleerd zijn, manifesteerde het dienende werk zich in concrete vormen op de gebieden van gezondheidszorg, onderwijs en missiewerk in de missiegebieden van de Lazaristen.

Taken en activiteiten
 • Onderwijs (hieronder ook kweekscholen)
 • Gezondheidszorg
 • Pastoraal werk
 • Evangelieverkondiging en catechese
 • Opleiding van zendingswerkers en missionarissen
 • Opleiding van (inheemse) werkkrachten (Te denken valt aan zendelingen, missionarissen, assistenten enz.)
 • Uitzending van zendingswerkers en missionarissen

Geografie

Continenten
 • Latijns Amerika
 • Afrika
 • Azië
Lokatie
 • China
 • Bisdom Yungpingfu (Yongping), Hebei
 • Bisdom Tianjin (Tienstin), Hebei
 • Bisdom Tangshan, Hebei

Niet-archivalische bronnen

Selectie uit de literatuur
Titel
 • Honderd jaar Dochters der Liefde in Susteren en Nederland, 1902-2002 / [samenst. P.J. Spiering ... et al.]Dochters der Liefde in Susteren en Nederland, 1902-2002
Auteur
 • P.J. Spiering
Paginering
 • 144 p
Uitgever
 • Susteren : Comité "Vincentius à Paulo"
Jaar van uitgave
 • 2002

Titel
 • De armen zijn onze meester / [samenst. en eindred. Ton Smits ; Konferentie Nederlandse Religieuzen, Afdeling Pers en Publiciteit ; foto's Vic. Groetelaars ... et al.]
Auteur
 • Ton Smits (fl.1973) ; Vic. Groetelaars
Paginering
 • 76 p
Uitgever
 • Den Bosch : Dochters der LiefdePanningen : Lazaristen
Jaar van uitgave
 • [1982]


Periodieken
Titel
 • Caritas en Missie / Lazaristen, Congregatio Missionis, Dochters van Liefde
Paginering
 • ... - 60 (1974)
Uitgever
 • Susteren : Lazaristen en Dochters van Liefde
Jaar van uitgave
 • 1968-1974

Titel
 • Mededelingen van de Lazaristen en de Dochters der Liefde
Paginering
 • 61 (1975) - 65 (1979)
Uitgever
 • Susteren : Lazaristen en Dochters van Liefde
Jaar van uitgave
 • 1975-1979

Titel
 • Mededelingen CM caritas en missie
Paginering
 • Jrg. 66 (1980) - jrg. 69 (1983)
Uitgever
 • Panningen : Lazaristen en Dochters der Liefde
Jaar van uitgave
 • 1980-1983

Titel
 • Mededelingen caritas missie / uitg. van de LazaristenMededelingen caritas en missieCaritas en missie mededelingenCaritas en missie
Paginering
 • Jrg. 70 (1984) - ...
Uitgever
 • Panningen : Lazaristen
Jaar van uitgave
 • 1984-...

Titel
 • Missiefront : missietijdschrift der Lazaristen / Lazaristen
Paginering
 • 32 (1946) - 53 (1967)
Uitgever
 • Helden-Panningen : Missiehuis St. Joseph
Jaar van uitgave
 • 1946-1967

Titel
 • Echo de la Maison-Mère / Filles de la Charité de St. Vincent de Paul
Paginering
 • 1969 - 1976
Uitgever
 • Paris : Filles de la Charité de St. Vincent de Paul
Jaar van uitgave
 • 1969-1976

Titel
 • Saint Vincent de Paul : revue trimestrielle des Lazaristes et des Filles de la Charité
Uitgever
 • Louvain : Lazaristes et Filles de la Charité
Jaar van uitgave
 • 1953-...
Interviews

Vier interviews, en wel de nrs.:

78

137

190

203

 


Het archief

Meer over het archief
Beschrijving archief

Het provinciaal archief is nog in eigen beheer en bevindt zich in 's-Hertogenbosch. Het bevat bestuurlijke stukken, zoals generale en provinciale kapittels, stukken betreffende leden, zoals registers en levensbeschrijvingen, correspondentie, waaronder mededelingen en brieven van provinciale en generale oversten, financiële stukken, stukken betreffende de missie, stukken betreffende de spiritualiteit, materiaal betreffende de huizen, periodieken etc. Veel materiaal is in het Frans, wat de oorsprong van de congregatie weerspiegelt. In het moederhuis in Parijs bevinden zich eveneens stukken van de Nederlandse zusters Dit archief is verder niet onderzocht.

 

Gegevens uit: bezoekverslag KAN aan Lazaristen 1995.

Bewaarplaats Dochters der Liefde van de H.Vincentius à Paulo (f.d.l.c.), Vierde Herven 10, 5232 JH 's-Hertogenbosch
Periode archief 1927-2011
Openbaarheid beperkt
Omvang 5 meter
Toegang soort
 • Inventaris met inleiding
Toegang titel KAN A12a
Audio-visueel materiaal

Foto's, video en dia's (ca. 3 meter) met betrekking tot de congregatie in het buitenland.


Bewaarplaats generalaat/moederhuis, Rue du Bac, F-75340 Cedex 07 Parijs, 0033 149547878
Toegang titel http://www.filles-de-la-charite.org/fr/
Websites

http://www.filles-de-la-charite.org (generalaat)

Losse archiefstukken

KDC, Archivalia Anne Biegel 82

Brief van zr. Cecilia van de Dochters der Liefde van Sint Vincentius à Paulo te Nuth. Met kranteartikel 1956

1 stuk. Gegevens over dit archief staan niet in het archievenoverzicht en zijn niet terug te vinden via de website van het KDC.

Zie verder ook Collectie knipsels Dochters der Liefde.

Verwijzing naar andere archiefvormers
Opmerkingen

De archieven gaan op termijn naar het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven in St. Agatha.