Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

Fraters van Utrecht

Naam Fraters van Utrecht
Naamsvarianten
 • Fraters van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart
 • Congregatio Fratrum Nostrae Dominae a Sacro Corde
 • Congregatie van de Fraters van Onze Lieve Vrouw van het H. Hart
 • Broeders van Utrecht
Periode 1873-2011
Denominatie rooms-katholiek
Org Missie

Korte geschiedenis

De congregatie

De Congregatie van de Fraters van Utrecht werd gesticht in Utrecht in 1873 door de aartsbisschop van Utrecht, mgr. Andreas Ignatius Schaepman (1815-1882)  . Schaepman had zich al eerder in zijn carrière met onderwijskwesties beziggehouden, maar de financiering van de uitbreiding van het katholieke onderwijs leverde problemen op. Uitbreiding met broeder-religieuzen was veel goedkoper dan onderwijs gegeven door lekenonderwijzers. Toen broeders niet voor handen bleken, besloot Schaepman zelf een congregatie op te richten .

 

De missie

De congregatie heeft een aanzienlijke bijdrage aan de missie geleverd. In 1930 werkte ruim zes procent van de broeders (13 broeders op in totaal 204 leden) in de missie, in 1966, toen de congregatie qua ledenaantal net over haar hoogtepunt heen was, was maar liefst zestien procent actief in de missie (56 broeders van in totaal 346 leden) .


Ned. Indië

De broeders hadden de aartsbisschop van Utrecht al meerdere malen om toestemming verzocht voor missie in Nederlands-Indië, totdat zij die uiteindelijk in 1928 kregen op voorwaarde dat de congregatie een BLO-school in Utrecht zou beginnen. De broeders hoopten op toetredingen vanwege de populariteit van de missie, terwijl die populariteit voor de bisschop juist de reden was de boot af te houden. Sinds dat jaar werkten de fraters in de missie in Nederlands-Indië, namelijk in Malang. Hier bedienden zij een Europese lagere school, waarvoor de Karmelieten onderwijzers nodig hadden, een MULO, een Hollands-Inlandse School en een Europees internaat. In de tweede vestiging in Probolinggo in 1934 namen de fraters de zorg voor een weeshuis op zich en een Europese lagere school. Vanaf 1936 begon men hier met de opleiding van eigenlandse leden. In Palembang op Zuid-Sumatra begonnen de fraters in 1936 en wel met een Hollands-Indische school. Ook volgde in 1939 uitbreiding naar Kediri op Java en Soerabaja in 1940, waar de fraters assisteerden op een katholieke hbs . In 1960 wordt melding gemaakt van twee lagere scholen en een lagere middelbare school met internaat in deze stad . De scholen van de broeders waren onderdeel van het Nederlandse koloniale systeem in zoverre ze opleiding van Indonesische ambtenaren verzorgden, maar zij waren eveneens gericht op dorpsonderwijs. Het Nederlandse curriculum werd nauwelijks aangepast, in de ogen van de broeders waren het de Indonesische leerlingen die zich moesten aanpassen.

Na de onafhankelijkheid van Indonesië (1949) werd het onderwijs dat de broeders gaven aangepast aan het Indonesische onderwijssysteem. Zo moesten zij zich het Indonesisch eigen maken, nu werd van hen culturele aanpassing gevergd en veel broeders vroegen de Indonesische nationaliteit aan. Nu alle bestuursposten openstonden voor Indonesiërs was er grote behoefte aan onderwijs. De samenstelling van het leerlingencops was nu anders, namelijk Indonesische en Chinese jongens en meisjes en ook onderwijs voor de minder gegoeden (Van Vugt, 'Vaders, zonen, broeders', 162-164). De behoefte aan onderwijs was dermate groot dat de fraters in 1948 nieuwe vestigingen tot stand brachten op Timor en Flores. 

 

Kenya

Vanaf 1958 werkten de fraters ook in Kenya. De algemeen overste legde op zijn oriëntatiereis naar Kenya contact met bisschop-coadjutor van het bisdom Kisumu. De fraters begonnen in Mawego een plattelands-ambachtsschool die uitgroeide tot een goede middelbare vakschool onder leiding van de fraters. In Mawego en Bungoma bedienden zij een rural training centre, een lagere technische school met internaat en een lagere landbouwschool . Uiteindelijk omvatten de werkzaamheden nijverheids-, landbouw-, en seminarie-onderwijs, middelbaar onderwijs en de opleiding van onderwijzers. Daarnaast ontwikkelden de fraters speciale projecten, zoals technisch en grafisch onderwijs. 

 

Alle informatie is, ten zij anders vermeld, geput uit: Van Woesik, 100, Pius-almanak 1960/61, 3 en 427-428, Willemsen, I, par. 3-12, Van Vugt, Broeders.

Organisatie

Bestuur

Aanvankelijk werd de eerste overste van de congregatie in een versnelde cursus tot priester opgeleid -hetgeen niet onomstreden was- zodat de congregatie naast broeders ook een priesterlid kende, maar Schaepmans opvolger Snickers (1816-1895) zette deze lijn niet door. Hij ontsloeg de overste zelfs en liet de fraters uit hun midden een nieuwe algemeen overste kiezen, zodat er nu sprake was van een zuivere lekencongregatie. Het hoofdbestuur bestond rond 1938 uit de algemeen overste ('frater superior') en vier assistenten die samen een raad vormden. Zij werden door kiesgerechtigde leden van de congregatie gekozen uit verkiesbare leden voor een periode van zes jaar. De aartsbisschop van Utrecht moest de keuze goedkeuren, omdat de kloostergemeenschap aan zijn gezag was onderworpen. Ook in 1960 kende men nog een algemeen overste en was het nog een bisschoppelijke congregatie . Wel waren de fraters zich al in 1948 gaan bezinnen over aanpassingen van het kloosterleven aan de moderne tijd door middel van hun eerste zakenkapittel. Daarmee liepen zij voor op de andere broedercongregaties. Met herziening van de constituties en regel was men zelfs al in de oorlog begonnen en de uitkomst van dit proces kreeg in 1952 voorlopige bisschoppelijke goedkeuring. In 1994 veranderde de congregatie van bestuursstructuur. Er ontstonden drie gelijkwaardige provincies en een algemeen bestuur. Tot 2004 zetelde het algemeen bestuur in Nederland, daarna is het verplaatst naar Indonesië.

 

Overige aspecten

In januari 1932 telde de congregatie 234 leden (novicen, aspiranten en geprofesten) en zes huizen. Het moederhuis was het St. Gregoriushuis aan de Heerenstraat in Utrecht . Broeders voor de missie werden tot de Tweede Wereldoorlog aangewezen, hoewel het mogelijk was individuele voorkeuren aan te geven (Van Vugt, 'Vaders, zonen, broeders', 158). De officiële naam van de congregatie is congregatie van de fraters van O.L. Vrouw van het H. Hart; de naam van de rechtspersoon is St.-Gregoriusstichting .

 

Alle informatie, tenzij anders vermeld, is geput uit: Van Woesik, 99, Nolet, Katholiek Nederland, II, 63-70, Pius-almanak 1960/61, 346, Van Vught, Broeders)

Doelstelling

Volgens de constituties was het eerste doel van de congregatie het heiligen van de leden en het tweede doel het beoefenen van goede werken, waaronder werd verstaan het opvoeden en onderwijzen van jongens, met name in scholen, opvoedingsgestichten en internaten voor minder bedeelden. In de eerste jaren na de oprichting kwam de congregatie hier overigens nauwelijks aan toe. Beperkte opleiding van de fraters en ongelukkige bestuursbeslissingen waren hier debet aan. De nadruk lag op de on- en minvermogende jeugdigen in de latere fase van hun bestaan. 

De Fraters vormden in een typische onderwijscongregatie waarbij alles (opleiding, dagindeling) was afgestemd op het werken in scholen en tehuizen. In de missie was het onderwijs bedoeld om de meisjes op te voeden tot goede katholieke moeders en de jongens tot katholieke huisvaders en geestelijken.

Taken en activiteiten
 • Onderwijs (hieronder ook kweekscholen)
 • Uitzending van zendingswerkers en missionarissen
Continenten
 • Afrika
 • Azië
Lokatie
 • Nederlands Indië
 • Java
 • Malang
 • Bisdom Surabaya
 • Sumatra
 • Palembang
 • Timor
 • Aartsbisdom Kupang
Selectie uit de literatuur
Titel
 • Afscheid en welkom : het verplaatsen van de hoofdzetel van Nederland naar Indonesia : maart 2004 : Congregatie van de fraters van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart / [red.: Johan Brummelhuis en Leo Ruitenberg ; foto's Wim Heister en Heribertus Yuwono]
Auteur
 • Johan Brummelhuis
Paginering
 • 132 p
Uitgever
 • [S.l.] : Algemeen bestuur van de Congregatie van de fraters van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart
Jaar van uitgave
 • 2004

Titel
 • Bapak, anak, saudara : Frater-Frater Bunda Hati Kudus di Indonesia menuju kemandirian dalam persekutuan 1928-2000 = Vaders, zonen, broeders : de Indonesische Fraters van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart op weg naar zelfstandigheid in verbondenheid, 1928-2000 / Joos van Vugt ; diterjemahkan dari bahasa Belanda oleh Renate Drewes-SiebelVaders, zonen, broeders
Auteur
 • Joseph Pieter Adriaan van Vugt (1953-) ; Renate G. Drewes-Siebel
Reeks
 • KDSC Scripta
Paginering
 • 93 p
Uitgever
 • [S.l.] : DAMON
Jaar van uitgave
 • cop. 2000

Titel
 • Kami kenang kamu : riwayat sangat singkat dari 69 misionaris asal Utrecht yang pernah membaktikan diri di bumi pertiwi / diceritakan kambali oleh: frater Paulino B.C. da Silva
Auteur
 • Frater Paulino B.C. da Silva
Paginering
 • 3 dl
Uitgever
 • [S.l. : s.n.]
Jaar van uitgave
 • [1998]

Titel
 • Gaan voor God : ideaal en praktijk van missie in historisch perspectief / onder red. van José Eijt, Hester Genefaas, Peter Nissen
Auteur
 • Josepha Maria Antonia Eijt (1948-) ; Hester Genefaas (1972-)
Reeks
 • Metamorfosen ; 2
Paginering
 • 187 p
Uitgever
 • Hilversum : Verloren
Jaar van uitgave
 • 1998

Titel
 • Broeders in de katholieke beweging : de werkzaamheden van vijf Nederlandse onderwijscongregaties van broeders en fraters, 1840-1970 / Joseph Pieter Adriaan van Vugt
Auteur
 • Joseph Pieter Adriaan van Vugt (1953-)
Reeks
 • KDSC scripta ; 5
Paginering
 • 407 p
Uitgever
 • Nijmegen : KDC/KSC
Jaar van uitgave
 • 1994

Titel
 • Trajecta : tijdschrift voor de geschiedenis van het katholiek leven in de Nederlanden
Paginering
 • Jrg. 1, nr. 1 (1992) - ...
Uitgever
 • Leuven : TrajectaZeist : Trajecta
Jaar van uitgave
 • 1992-...

Titel
 • Medebroeders in Afrika. Fraters van Onze Lieve Vrouw van het H. Hart in Kenya.
Auteur
 • Brouwer, P.W.
Uitgever
 • De Bilt:
Jaar van uitgave
 • 1994

Titel
 • Fraters in het Verre Oosten / [Salesius Jansen]
Auteur
 • Salesius Jansen
Paginering
 • ...dl
Uitgever
 • Utrecht : Fraters van Utrecht
Jaar van uitgave
 • 1985-...


Periodieken
Titel
 • Jaarverslag / Congregatie van de Fraters van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart te Utrecht
Paginering
 • 1925 - ...
Uitgever
 • Utrecht : Congregatie van de Fraters van O.L. Vrouw van het H. Hart
Jaar van uitgave
 • 1926-...

Titel
 • Onder ons : tijdschrift van de Fraters van Utrecht
Paginering
 • 1 (1929-30) - ...
Uitgever
 • Utrecht : Congregatie der Fraters van O.L. Vrouw van het H. Hart
Jaar van uitgave
 • 1929-...

Titel
 • Jaarboek van de Fraters van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart Utrecht : staat van leden en werkzaamhedenJaarboek Congregatie van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart UtrechtJaarboek van de Congregatie van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart Utrecht
Paginering
 • 35 (1960-61) - ...
Uitgever
 • Zeist : Fraters van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart
Jaar van uitgave
 • 1960-...

Titel
 • Kontaktblad / Fraters van Utrecht
Paginering
 • 1978-79
Uitgever
 • Utrecht : Fraters van Utrecht
Jaar van uitgave
 • 1978-1979

Titel
 • INKO = Informatiegevende en kontaktleggende periodiek van de fraters van Utrecht
Uitgever
 • Borculo : Secretariaat
Jaar van uitgave
 • 19XX
Interviews

Vijf interviews, te weten de nrs,:

100

381

477

589

844

Meer over het archief
Beschrijving archief

Bijna het gehele archief is in bewaring gegeven aan het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven (ENK). Daar bevindt zich het archief van het algemeen bestuur voor de perioden 1873-1994 en 1994-2000. De inventaris is gedigitaliseerd en geplaatst op de website van het ENK. Op het secretariaat bevindt zich alleen nog een deel van het lopende provinciaal archief van na 1994. Dit geldt ook voor enkele oudere stukken, die al wel in de inventaris zijn opgenomen, maar die het dagelijks bestuur nog nodig heeft. Van het archief van het algemeen bestuur bestonden al archiefbeschrijvingen, die nu in het systeem van het Erfgoedcentrum zijn overgenomen (mail van Ad Huijgevoort van het centrum van 27 november 2008). Een groot deel van het archief wordt gevormd door persoonsdossiers van leden van de congregatie. In 2008 stonden enkele tientallen archiefdozen nog in het bestuursgebouw in De Bilt. Een overzicht van de inhoud van deze archiefdozen is te vinden op de website van het Erfgoedcentrum.

Bewaarplaats Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven, St. Agatha
Periode archief 1873-2005
Openbaarheid beperkt
Opmerkingen openbaarheid

Het raadplegen van archiefbescheiden geschiedt in overleg met het erfgoedcentrum.

Omvang 91 meter
Toegang soort
 • Inventaris met inleiding
Opmerkingen toegang soort digitaal beschikbaar op www.archieven.nl en www.erfgoedkloosterleven.nl
Toegang titel Cox, fr. V.; Perdon, fr. K.; Ruitenberg, fr. L.; Winkel, Ph. te KAN; AR-B021
Websites

http://www.fratersvanutrecht.nl/

 

http://www.erfgoedkloosterleven.nl

Opmerkingen

100 Jarig bestaan van de Fraters van Utrecht, 1873-1973, Utrecht 1972-1976. Jubileum­nummers van Onder Ons. Tijdschrift van de Fraters van Utrecht, 40(1972), nr. 1 en 4(1976), nr. 4.

Informatiewaarde Groot

Geschiedenis

Korte geschiedenis

De congregatie

De Congregatie van de Fraters van Utrecht werd gesticht in Utrecht in 1873 door de aartsbisschop van Utrecht, mgr. Andreas Ignatius Schaepman (1815-1882)  . Schaepman had zich al eerder in zijn carrière met onderwijskwesties beziggehouden, maar de financiering van de uitbreiding van het katholieke onderwijs leverde problemen op. Uitbreiding met broeder-religieuzen was veel goedkoper dan onderwijs gegeven door lekenonderwijzers. Toen broeders niet voor handen bleken, besloot Schaepman zelf een congregatie op te richten .

 

De missie

De congregatie heeft een aanzienlijke bijdrage aan de missie geleverd. In 1930 werkte ruim zes procent van de broeders (13 broeders op in totaal 204 leden) in de missie, in 1966, toen de congregatie qua ledenaantal net over haar hoogtepunt heen was, was maar liefst zestien procent actief in de missie (56 broeders van in totaal 346 leden) .


Ned. Indië

De broeders hadden de aartsbisschop van Utrecht al meerdere malen om toestemming verzocht voor missie in Nederlands-Indië, totdat zij die uiteindelijk in 1928 kregen op voorwaarde dat de congregatie een BLO-school in Utrecht zou beginnen. De broeders hoopten op toetredingen vanwege de populariteit van de missie, terwijl die populariteit voor de bisschop juist de reden was de boot af te houden. Sinds dat jaar werkten de fraters in de missie in Nederlands-Indië, namelijk in Malang. Hier bedienden zij een Europese lagere school, waarvoor de Karmelieten onderwijzers nodig hadden, een MULO, een Hollands-Inlandse School en een Europees internaat. In de tweede vestiging in Probolinggo in 1934 namen de fraters de zorg voor een weeshuis op zich en een Europese lagere school. Vanaf 1936 begon men hier met de opleiding van eigenlandse leden. In Palembang op Zuid-Sumatra begonnen de fraters in 1936 en wel met een Hollands-Indische school. Ook volgde in 1939 uitbreiding naar Kediri op Java en Soerabaja in 1940, waar de fraters assisteerden op een katholieke hbs . In 1960 wordt melding gemaakt van twee lagere scholen en een lagere middelbare school met internaat in deze stad . De scholen van de broeders waren onderdeel van het Nederlandse koloniale systeem in zoverre ze opleiding van Indonesische ambtenaren verzorgden, maar zij waren eveneens gericht op dorpsonderwijs. Het Nederlandse curriculum werd nauwelijks aangepast, in de ogen van de broeders waren het de Indonesische leerlingen die zich moesten aanpassen.

Na de onafhankelijkheid van Indonesië (1949) werd het onderwijs dat de broeders gaven aangepast aan het Indonesische onderwijssysteem. Zo moesten zij zich het Indonesisch eigen maken, nu werd van hen culturele aanpassing gevergd en veel broeders vroegen de Indonesische nationaliteit aan. Nu alle bestuursposten openstonden voor Indonesiërs was er grote behoefte aan onderwijs. De samenstelling van het leerlingencops was nu anders, namelijk Indonesische en Chinese jongens en meisjes en ook onderwijs voor de minder gegoeden (Van Vugt, 'Vaders, zonen, broeders', 162-164). De behoefte aan onderwijs was dermate groot dat de fraters in 1948 nieuwe vestigingen tot stand brachten op Timor en Flores. 

 

Kenya

Vanaf 1958 werkten de fraters ook in Kenya. De algemeen overste legde op zijn oriëntatiereis naar Kenya contact met bisschop-coadjutor van het bisdom Kisumu. De fraters begonnen in Mawego een plattelands-ambachtsschool die uitgroeide tot een goede middelbare vakschool onder leiding van de fraters. In Mawego en Bungoma bedienden zij een rural training centre, een lagere technische school met internaat en een lagere landbouwschool . Uiteindelijk omvatten de werkzaamheden nijverheids-, landbouw-, en seminarie-onderwijs, middelbaar onderwijs en de opleiding van onderwijzers. Daarnaast ontwikkelden de fraters speciale projecten, zoals technisch en grafisch onderwijs. 

 

Alle informatie is, ten zij anders vermeld, geput uit: Van Woesik, 100, Pius-almanak 1960/61, 3 en 427-428, Willemsen, I, par. 3-12, Van Vugt, Broeders.

Organisatie

Bestuur

Aanvankelijk werd de eerste overste van de congregatie in een versnelde cursus tot priester opgeleid -hetgeen niet onomstreden was- zodat de congregatie naast broeders ook een priesterlid kende, maar Schaepmans opvolger Snickers (1816-1895) zette deze lijn niet door. Hij ontsloeg de overste zelfs en liet de fraters uit hun midden een nieuwe algemeen overste kiezen, zodat er nu sprake was van een zuivere lekencongregatie. Het hoofdbestuur bestond rond 1938 uit de algemeen overste ('frater superior') en vier assistenten die samen een raad vormden. Zij werden door kiesgerechtigde leden van de congregatie gekozen uit verkiesbare leden voor een periode van zes jaar. De aartsbisschop van Utrecht moest de keuze goedkeuren, omdat de kloostergemeenschap aan zijn gezag was onderworpen. Ook in 1960 kende men nog een algemeen overste en was het nog een bisschoppelijke congregatie . Wel waren de fraters zich al in 1948 gaan bezinnen over aanpassingen van het kloosterleven aan de moderne tijd door middel van hun eerste zakenkapittel. Daarmee liepen zij voor op de andere broedercongregaties. Met herziening van de constituties en regel was men zelfs al in de oorlog begonnen en de uitkomst van dit proces kreeg in 1952 voorlopige bisschoppelijke goedkeuring. In 1994 veranderde de congregatie van bestuursstructuur. Er ontstonden drie gelijkwaardige provincies en een algemeen bestuur. Tot 2004 zetelde het algemeen bestuur in Nederland, daarna is het verplaatst naar Indonesië.

 

Overige aspecten

In januari 1932 telde de congregatie 234 leden (novicen, aspiranten en geprofesten) en zes huizen. Het moederhuis was het St. Gregoriushuis aan de Heerenstraat in Utrecht . Broeders voor de missie werden tot de Tweede Wereldoorlog aangewezen, hoewel het mogelijk was individuele voorkeuren aan te geven (Van Vugt, 'Vaders, zonen, broeders', 158). De officiële naam van de congregatie is congregatie van de fraters van O.L. Vrouw van het H. Hart; de naam van de rechtspersoon is St.-Gregoriusstichting .

 

Alle informatie, tenzij anders vermeld, is geput uit: Van Woesik, 99, Nolet, Katholiek Nederland, II, 63-70, Pius-almanak 1960/61, 346, Van Vught, Broeders)

Doelstelling

Volgens de constituties was het eerste doel van de congregatie het heiligen van de leden en het tweede doel het beoefenen van goede werken, waaronder werd verstaan het opvoeden en onderwijzen van jongens, met name in scholen, opvoedingsgestichten en internaten voor minder bedeelden. In de eerste jaren na de oprichting kwam de congregatie hier overigens nauwelijks aan toe. Beperkte opleiding van de fraters en ongelukkige bestuursbeslissingen waren hier debet aan. De nadruk lag op de on- en minvermogende jeugdigen in de latere fase van hun bestaan. 

De Fraters vormden in een typische onderwijscongregatie waarbij alles (opleiding, dagindeling) was afgestemd op het werken in scholen en tehuizen. In de missie was het onderwijs bedoeld om de meisjes op te voeden tot goede katholieke moeders en de jongens tot katholieke huisvaders en geestelijken.

Taken en activiteiten
 • Onderwijs (hieronder ook kweekscholen)
 • Uitzending van zendingswerkers en missionarissen

Geografie

Continenten
 • Afrika
 • Azië
Lokatie
 • Nederlands Indië
 • Java
 • Malang
 • Bisdom Surabaya
 • Sumatra
 • Palembang
 • Timor
 • Aartsbisdom Kupang

Niet-archivalische bronnen

Selectie uit de literatuur
Titel
 • Afscheid en welkom : het verplaatsen van de hoofdzetel van Nederland naar Indonesia : maart 2004 : Congregatie van de fraters van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart / [red.: Johan Brummelhuis en Leo Ruitenberg ; foto's Wim Heister en Heribertus Yuwono]
Auteur
 • Johan Brummelhuis
Paginering
 • 132 p
Uitgever
 • [S.l.] : Algemeen bestuur van de Congregatie van de fraters van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart
Jaar van uitgave
 • 2004

Titel
 • Bapak, anak, saudara : Frater-Frater Bunda Hati Kudus di Indonesia menuju kemandirian dalam persekutuan 1928-2000 = Vaders, zonen, broeders : de Indonesische Fraters van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart op weg naar zelfstandigheid in verbondenheid, 1928-2000 / Joos van Vugt ; diterjemahkan dari bahasa Belanda oleh Renate Drewes-SiebelVaders, zonen, broeders
Auteur
 • Joseph Pieter Adriaan van Vugt (1953-) ; Renate G. Drewes-Siebel
Reeks
 • KDSC Scripta
Paginering
 • 93 p
Uitgever
 • [S.l.] : DAMON
Jaar van uitgave
 • cop. 2000

Titel
 • Kami kenang kamu : riwayat sangat singkat dari 69 misionaris asal Utrecht yang pernah membaktikan diri di bumi pertiwi / diceritakan kambali oleh: frater Paulino B.C. da Silva
Auteur
 • Frater Paulino B.C. da Silva
Paginering
 • 3 dl
Uitgever
 • [S.l. : s.n.]
Jaar van uitgave
 • [1998]

Titel
 • Gaan voor God : ideaal en praktijk van missie in historisch perspectief / onder red. van José Eijt, Hester Genefaas, Peter Nissen
Auteur
 • Josepha Maria Antonia Eijt (1948-) ; Hester Genefaas (1972-)
Reeks
 • Metamorfosen ; 2
Paginering
 • 187 p
Uitgever
 • Hilversum : Verloren
Jaar van uitgave
 • 1998

Titel
 • Broeders in de katholieke beweging : de werkzaamheden van vijf Nederlandse onderwijscongregaties van broeders en fraters, 1840-1970 / Joseph Pieter Adriaan van Vugt
Auteur
 • Joseph Pieter Adriaan van Vugt (1953-)
Reeks
 • KDSC scripta ; 5
Paginering
 • 407 p
Uitgever
 • Nijmegen : KDC/KSC
Jaar van uitgave
 • 1994

Titel
 • Trajecta : tijdschrift voor de geschiedenis van het katholiek leven in de Nederlanden
Paginering
 • Jrg. 1, nr. 1 (1992) - ...
Uitgever
 • Leuven : TrajectaZeist : Trajecta
Jaar van uitgave
 • 1992-...

Titel
 • Medebroeders in Afrika. Fraters van Onze Lieve Vrouw van het H. Hart in Kenya.
Auteur
 • Brouwer, P.W.
Uitgever
 • De Bilt:
Jaar van uitgave
 • 1994

Titel
 • Fraters in het Verre Oosten / [Salesius Jansen]
Auteur
 • Salesius Jansen
Paginering
 • ...dl
Uitgever
 • Utrecht : Fraters van Utrecht
Jaar van uitgave
 • 1985-...


Periodieken
Titel
 • Jaarverslag / Congregatie van de Fraters van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart te Utrecht
Paginering
 • 1925 - ...
Uitgever
 • Utrecht : Congregatie van de Fraters van O.L. Vrouw van het H. Hart
Jaar van uitgave
 • 1926-...

Titel
 • Onder ons : tijdschrift van de Fraters van Utrecht
Paginering
 • 1 (1929-30) - ...
Uitgever
 • Utrecht : Congregatie der Fraters van O.L. Vrouw van het H. Hart
Jaar van uitgave
 • 1929-...

Titel
 • Jaarboek van de Fraters van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart Utrecht : staat van leden en werkzaamhedenJaarboek Congregatie van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart UtrechtJaarboek van de Congregatie van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart Utrecht
Paginering
 • 35 (1960-61) - ...
Uitgever
 • Zeist : Fraters van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart
Jaar van uitgave
 • 1960-...

Titel
 • Kontaktblad / Fraters van Utrecht
Paginering
 • 1978-79
Uitgever
 • Utrecht : Fraters van Utrecht
Jaar van uitgave
 • 1978-1979

Titel
 • INKO = Informatiegevende en kontaktleggende periodiek van de fraters van Utrecht
Uitgever
 • Borculo : Secretariaat
Jaar van uitgave
 • 19XX
Interviews

Vijf interviews, te weten de nrs,:

100

381

477

589

844


Het archief

Meer over het archief
Beschrijving archief

Bijna het gehele archief is in bewaring gegeven aan het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven (ENK). Daar bevindt zich het archief van het algemeen bestuur voor de perioden 1873-1994 en 1994-2000. De inventaris is gedigitaliseerd en geplaatst op de website van het ENK. Op het secretariaat bevindt zich alleen nog een deel van het lopende provinciaal archief van na 1994. Dit geldt ook voor enkele oudere stukken, die al wel in de inventaris zijn opgenomen, maar die het dagelijks bestuur nog nodig heeft. Van het archief van het algemeen bestuur bestonden al archiefbeschrijvingen, die nu in het systeem van het Erfgoedcentrum zijn overgenomen (mail van Ad Huijgevoort van het centrum van 27 november 2008). Een groot deel van het archief wordt gevormd door persoonsdossiers van leden van de congregatie. In 2008 stonden enkele tientallen archiefdozen nog in het bestuursgebouw in De Bilt. Een overzicht van de inhoud van deze archiefdozen is te vinden op de website van het Erfgoedcentrum.

Bewaarplaats Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven, St. Agatha
Periode archief 1873-2005
Openbaarheid beperkt
Opmerkingen openbaarheid

Het raadplegen van archiefbescheiden geschiedt in overleg met het erfgoedcentrum.

Omvang 91 meter
Toegang soort
 • Inventaris met inleiding
Opmerkingen toegang soort digitaal beschikbaar op www.archieven.nl en www.erfgoedkloosterleven.nl
Toegang titel Cox, fr. V.; Perdon, fr. K.; Ruitenberg, fr. L.; Winkel, Ph. te KAN; AR-B021
Websites

http://www.fratersvanutrecht.nl/

 

http://www.erfgoedkloosterleven.nl

Opmerkingen

100 Jarig bestaan van de Fraters van Utrecht, 1873-1973, Utrecht 1972-1976. Jubileum­nummers van Onder Ons. Tijdschrift van de Fraters van Utrecht, 40(1972), nr. 1 en 4(1976), nr. 4.

Informatiewaarde Groot