Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

Congregatie 'De Propaganda Fide'

Naam Congregatie 'De Propaganda Fide'
Naamsvarianten
 • PF
 • De Propaganda
 • H. Congregatie tot Voortplanting des Geloofs
 • P.F.
 • Sacra Congregatio de Propaganda Fide
Periode 1622-2011
Denominatie rooms-katholiek
Org Missie

Korte geschiedenis

De Congregatie De Propaganda Fide werd in 1622 door paus Gregorius XV opgericht met als doel de katholieke missionering over de gehele wereld te coördineren en te leiden. Alle gebieden waar geen normale kerkelijke hiërarchie bestond vielen onder haar gezag. Nederland viel tot 1908 ook onder het gezag van de Propaganda. In de negentiende eeuw nam de betekenis van de congregatie sterk toe omdat de missie zich steeds meer uitbreidde. De voorzitter van de congregatie, de prefect, werd daarom ook wel de rode paus genoemd. Van 1918 tot aan zijn dood in 1932 was de Nederlandse redemptorist W. van Rossum prefect. Deze initiëerde een nieuwe koers die gericht was op centralisatie van de fondsenwerving en versnelde opleiding van inheemse geestelijken. De congregatie had vanaf 1931 een instituut voor missiologie. Doordat na de Tweede Wereldoorlog in steeds meer missiegebieden de kerkelijke hiërarchie werd ingesteld nam de invloed van de congregatie weer af.

Organisatie

De congregatie wordt geleid door een kardinaal-prefect. Het bestuur bestaat uit kardinalen; in 1937 waren dat er ongeveer 20. Door de centralisatie van de geldinzamelingen ten behoeve van de missie na 1918 verbeterde de financiële positie van de congregatie (Katholieke Encyclopaedie 1937). De Propaganda vertrouwde bepaalde gebieden toe aan missionerende orden en congregaties. Dit had wel tot gevolg dat er in een missiegebied naast een apostolisch prefect of -vicaris een zogenaamde missieoverste was. De geestelijkheid had dus met twee bazen van doen wat mogelijkheden schiep, maar ook complicaties kon veroorzaken (zie voor een voorbeeld: Harry Knipschild, Soldaten van God (Amsterdam 2008), in het bijzonder hoofdstuk 7, p. 191-216).

 

Prefect van de congregatie waren vanaf 1856:

Allessandro Barnabó 1856-1868

Allesandro Franchi 1874-1878

Giovanni Simeoni 1878-1885

Mieczyslaw Ledóchowski 1896-1902

Girolamo Maria Gotti 1902-1916

Domenico Serafini 1916-1918

Willem Marinus van Rossum 1918-1932

Pietro Fumasoni Buondi 1933-1960

Samuel Alphonus Strich 1959

(future successor of Fumansoni Buondi)

Grégoire-Pierre XV Agagiannian 1958-1970

 

Taken en activiteiten
 • Leiding
Continenten
 • Noord Amerika
 • Latijns Amerika
 • Afrika
 • Azië
 • Oceanië
Lokatie
 • Rome
Selectie uit de literatuur
Titel
 • Romeinse bescheiden voor de geschiedenis der Rooms-katholieke kerk in Nederland, 1832-1914 : archiefwijzer van Romeinse archivalia / samengest. door J.P. de Valk
Auteur
 • Johannes Petrus de Valk (1946-)
Paginering
 • 2 dl
Uitgever
 • Den Haag : Instituut voor Nederlandse Geschiedenis
Jaar van uitgave
 • 1996

Titel
 • Sources for the history of the Dutch colonies in the ecclesiastical archies of Rome / J.P. de Valk
Auteur
 • J.P. de Valk
In
 • Itinerario : bulletin of the Leyden Centre for the History of European Expansion, ISSN 0165-1153vol. 09 (1985), afl. 01, pag. 53
Jaar van uitgave
 • 1985


Bronnenpublicatie
Titel
 • Romeinse bescheiden voor de geschiedenis der Rooms-katholieke kerk in Nederland 1727-1831. Dl. 4. Inventaris van Romeinse archivalia betreffende het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden 1813-1831. Eerste band : Chronologische lijst van documenten
Auteur
 • J.P. de Valk
Reeks
 • Rijks geschiedkundige publicatien, grote serie, ISSN 0921-9056 ; 215
Paginering
 • 773 blz
Uitgever
 • 's-Gravenhage : Instituut voor Nederlandse Geschiedenis
Jaar van uitgave
 • 1988

Titel
 • Romeinse bescheiden voor de geschiedenis der Rooms-katholieke kerk in Nederland 1727-1831. Dl. 4. Inventaris van Romeinse archivalia betreffende het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden 1813-1831. Tweede band : Archieven, overzichten, en indices
Auteur
 • J.P. de Valk
Reeks
 • Rijks geschiedkundige publicatien, grote serie, ISSN 0921-9056 ; 216
Paginering
 • 439 blz
Uitgever
 • 's-Gravenhage : Instituut voor Nederlandse Geschiedenis
Jaar van uitgave
 • 1988
Meer over het archief
Beschrijving archief

De meeste dossiers in dit archief zijn omvangrijk en handelen, in strijd met de regels, niet over een bepaald onderwerp. Dit maakte de selectie van relevante stukken tot een delicate zaak. De onderzoeker moet beseffen dat dossiers met correspondentie van een apostolisch vicaris of -prefect met de Propaganda, die niet zijn geselecteerd, wel degelijk nuttige of zelfs belangrijke informatie kunnen bevatten over culturele contacten en problemen.

Bewaarplaats Rome, Vaticaanstad
Periode archief 1800-1960
Openbaarheid beperkt
Opmerkingen openbaarheid

Het verdient aanbeveling eerst een afspraak te maken met de directeur van de Vaticaanse Archieven.

Toegang soort
 • Inventaris met inleiding
Subarchief van

Archivio Secreto Vaticano [= Secret Archive of the Vatican]

Bijzondere relevantie
Toon

Verberg

Selectie

periode 1800-1934

vervaardigd door dr. J.P. de Valk

 

 

Afkortingen:

APF     Archief van de Congregatie De Propaganda Fide.

 

 

Opmerking vooraf

 

De meeste dossiers in dit archief zijn omvangrijk en handelen, in strijd met de regels, niet over een bepaald onderwerp. Dit maakte de selectie van relevante stukken een delicate zaak. De onderzoek moet beseffen dat dossiers met correspondentie van een apostolisch vicaris of -prefect met de Propaganda, die niet zijn geselecteerd, wel degelijk nuttige of zelfs belangrijke informatie kunnen bevatten over culturele contacten en problemen.

 

 

De missie in Ned. Indië, met overzichten en jaarverslagen

NB: Veel rapporten bevattenn statistische gegevens. Zij werden formeel geschreven door de vicaris of prefect, maar een groot deel van het werk placht door ondergeschikte geestelijken te worden verricht.

 

Miscellanee Varie, T. XXVIII

1835

Manuscript getiteld ‘Stato attuale e cose notabili delle missioni della S.C.P.F., circa 1840’ (de datering ligt echter vermoedelijk enkele jaren eerder, ca. 1835): overzichtsrapport van alle katholieke missieactiviteiten ter wereld. De orde van behandeling is geografisch en ieder onderdeel is onderverdeeld in de hoofdjes ‘Luoghi’, ‘Clero’ en ‘Cose notabili’. Hierin worden ook de Nederlandse missiegebieden Curaçao, Suriname en Batavia besproken. [tr: probably to be dated somewhat earlier, around 1825; survey of all Cathoolic missionary works over the world, arranged geographically; each part is subdivided in the chapters 'Luoghi', 'Clero' and 'Cose notabili'; the survey also deals with the Dutch missionary areas Curacao, Suriname and Batavia)

 

APF Acta Congregationum Generalium 1832 (vol. 195)

1830-1832

Generale Congregatie van 9 juli 1832.

Staat van de katholieke missie in Nederlands-Indië en uitbreidingsplan van missieprefect H. Scholten (f 321-334). Gedrukte ‘Relazione con sommario’, waarin opgenomen een uitvoerige beschrijving van de missie getiteld ‘Descriptio missionis quae est in India Orientali Belgica’, 1830, opgesteld door Scholten. Bijgevoegd enkele bladzijden notities en aantekening van het genomen besluit.

In APF Scritture Originali delle Congregazioni Generali 1832 (vol. 947) de inleiding van de gedrukte ‘Relazione’, met aantekening van de besluiten (f 539-543), alsmede het origineel van de ‘Descriptio’ van Scholten (f 544-554), een rapport van vice-superior A. Antonucci aan de Propaganda Fide en enkele kaarten van de katholieke missie op Java en in de rest van de Indische archipel, met aanduiding van de missieposten (f 555-561).

(tr.: Survey of the Catholic mission in the Dutch East Indies and design for extension of this work by missionary prefect Scholten (f 544 - f 554), a report of vice-superior A. Antonucci to the Propaganda Fide and a few maps of the Catholic mission on Java and in the other parts of the Indian archipelagoe, with indication of the missionary stations)

 

APF Acta Congregationum Generalium 1841 (vol. 204)

1836-1841

Generale Congregatie van 29 maart 1841.

‘Sulla relazione e regole proposte per la missione della colonia olandese di Giava, o Batavia’ (f 83-137): staat van deze missie; door de prefect Scholten voorgestelde concept-statuten; mogelijke omzetting van de apostolische prefectuur Batavia in een vicariaat. Gedrukt ‘Ristretto con sommario e voto’, met diverse documenten in bijlage, onder meer een missieverslag uitgebracht door Scholten, 1836, en concept-missiestatuten, 1839. Toegevoegd aantekening van de genomen besluiten en een exemplaar van de gedrukte Regulae missionis quae est in India orientali Hollandica, seu Batavia, a S.C. de Propaganda Fide probatae die 29 Martii 1841.

In APF Scritture Originali delle Congregazioni Generali 1841, T. I (vol. 959) de inleiding van het gedrukte dossier, met besluit en rescript (f 140-144) en de originelen van de documenten in bijlage, alsmede de nota ‘Decreta et statuta missionis romano-catholicae quae est in India Orientali Belgica’ (f 148-216).

 

APF Scritture riferite nei Congressi: Indie Orientali, vol. 8 (1841‑1842)

1841-1842

Rapporten: van internuntius F. Capaccini over de staat van de missie in de prefectuur Batavia en van de missionaris Th. Staal over het missiepersoneel (f 273-291, 803‑805).

 

APF Scritture riferite nei Congressi: Belgio e Olanda, vol. 26 (1848‑1852)

1849-1851

Correspondentie en bijbehorende stukken van internuntius Belgrado en missieprocurator Van Wijkerslooth; algemeen verslag 1851 (f 410-415, 519-522, 527-530, 587, 607, 624-625, 637, 718-722); brief van emeritus-missieprefect H. Scholten (f 932).

 

APF Scritture riferite nei Congressi: Oceania, vol. 5 (1853‑1857)

1857

‘Descriptio missionis Bataviae’: geschiedenis en uitvoerige land- en volkenkundige beschrijving van de Indische missie van de hand van H.J. Scholten, oud-missieprefect; met kaarten en illustraties (f 1417-1492).

 

APF Scritture riferite nei Congressi: Oceania, vol. 7 (1861‑1864)

1863

Bevat een rapport van vicaris Vrancken over de staat van de missie met een begeleidende brief, 1863 (f 948-953).

 

APF Scritture riferite nei Congressi: Oceania, vol. 8 (1865‑1868)

1866

Bevat een rapport van vicaris Vrancken over de staat van de missie (f 283-303).

 

APF Scritture riferite nei Congressi: Belgio e Olanda, vol. 30 (1867‑1870)

1866-1870

Correspondentie en bijbehorende stukken van de internuntii Cattani en Bianchi, en van vicaris Vrancken; algemeen verslag 1869 (f 17, 21, 38, 67, 316-317, 443-505, 525-534, 692, 965, 976-978, 1094, 1108-1112, 1373-1381, 1444).

 

APF Scritture riferite nei Congressi: Oceania, vol. 9 (1869‑1872)

1869

Rapport van internuntius Bianchi over de staat van de missie in het vicariaat Batavia met bijbehorende stukken (f 156-160, 178-203).

 

APF Scritture riferite nei Congressi: Oceania, vol. 12 (1879)

1879

Brief van internuntius Capri en een algemeen verslag van vicaris Claessens (f 146-153, 171).

 

APF Scritture riferite nei Congressi: Oceania, vol. 13 (1880‑1881)

1878-1882

Correspondentie en bijbehorende stukken van internuntius Panici en vicaris Claessens (366-373, 242-252, 415‑424, 700-708, 942-949, 1009-1010). De band bevat tevens een omvangrijk dossier 1878-1881 (f 483-822) over de ontsluiting voor missionaire activiteiten van eilandengroepen in de Stille Oceaan (‘Melanesië’ en ‘Micronesië’), in het bijzonder Nieuw-Guinea, waarin correspondentie van Claessens en een uitvoerig land- en volkenkundig rapport van de missionaris G. Cani (f 501-534); een brief over de missiereizen in de Minahassa, 1880 (f 343‑346).

 

APF Scritture riferite nei Congressi: Belgio e Olanda, vol. 33 (1884‑1885)

1884

Correspondentie en bijbehorende stukken van internuntius Spolverini en vicaris Claessens (f 38-39, 259, 651). Beschrijving van etnologische voorwerpen uit Nederlands-Indië toegezonden aan het museum van de congregatie ‘De Propaganda Fide’, 1884 (f 83-85).

 

APF Nova Series vol. 414

1890-1907

Omvangrijk dossier over missionering en kerkelijk bestuur van het oostelijk deel van Nieuw-Guinea (f 428-632) en een document betreffende de relatie tussen de apostolisch vicaris van Batavia en de missionarissen van het H. Hart, werkzaam in de prefectuur Nederlands Nieuw-Guinea (f 732-733).

 

APF Nova Series vol. 49

1894

Twee missieverslagen en een rapport van internuntius Lorenzelli (f 27-30, 94-102).

 

APF Nova Series vol. 327

1903-1905

Batavia. Missieverslag van vicaris Luypen over 1904 (f 50-54). Dossier ‘Divisione del vicariato apostolico di Batavia. Borneo Olandese. Erezione di prefettura e nomina del prefetto’ (f 74-121; vgl. APF Acta 1905, t. I, vol. 277).

 

APF Nova Series, vol. 628

1904-1919

Batavia. ‘Tabella statistica’ 1918 met begeleidende brief van vicaris E. Luypen, 1919 (f 389-393). Dossier ‘Vicariato Apostolico di Batavia. Facoltà’, 1904-1919 (f 397-423).

 

APF Nova Series vol. 474

1908

Batavia. Jaarverslag van vicaris Luypen (f 622-626).

 

APF Nova Series vol. 488

1910

Batavia. Brief en algemeen verslag van vicaris Luypen (f 294-303).

 

APF Nova Series vol. 532

1910

Batavia. Missieverslag (f 473-478).

 

APF Nova Series vol. 517

1911-1912

Batavia. Jaarverslag 1911 (f 122-127). Stukken betreffende de oprichting van de missieprefectuur Sumatra, af te splitsen van het vicariaat Batavia, en de benoeming van een prefect (f 129-162).

 

APF Nova Series vol. 544

1914

Batavia. Verslag van vicaris Luypen over 1913 (f 661-663).

 

APF Nova Series, vol. 576

1916

Batavia. Kort verslag van vicaris Luypen; kritische brief van een gelovige over de staat van de missie (f 459-467).

 

APF Nova Series, vol. 591

1917

Batavia. Jaarverslag en enige correspondentie (f 534-535, 554-556).

 

APF Nova Series, vol. 607

1918

Batavia. Jaarverslag (f 596-598).

 

APF Nova Series, vol. 752

1919-1922

Batavia. Dossier over de opdeling van het eiland Java in meerdere vicariaten; correspondentie met vicaris Luypen, meerdere orden en congregaties, en met anderen, 1919-1922 (f 368-485). Anvraag van een coadjutor met recht van opvolging door vicaris Luypen, 1922 (f 559-579). Omvangrijk jaarverslag en stukken betreffende huwelijk en besnijdenis op Java, 1922 (f 678-716).

 

APF Nova Series, vol. 846

1923-1925

Batavia. Stukken (ook drukwerken) betreffende de inzet van de paters Lazaristen en de Priesters van het H. Hart op Java, 1923 (f 190-277). Overlijden van vicaris Luypen en benoeming van zijn opvolger A.P.F. van Velsen SJ, 1923-1924 (f 279-334). Correspondentie met Van Velsen, 1924; jaarverslag (f 335-388). Correspondentie met apostolisch vicaris A.P.F. van Velsen en anderen (o.m. huwelijkscasus, toewijzing van missieactiviteiten aan diverse orden en congregaties, pauselijke onderscheidingen), 1925; jaarverslag (f 398-495).

 

APF Nova Series, vol. 943

1926-1928

Batavia. 1926: correspondentie met apostolisch vicaris Van Velsen (onder meer een voorstel tot nieuwe afsplitsing van het vicariaat; toewijzing van missieactiviteiten aan diverse orden en congregaties); correspondentie met o.m. de Lazaristen, Carmelitanen, Kruisheren, Missionarissen H. Hart van Jezus; stukken betreffende een mogelijk nieuwe inrichting van de missieactiviteiten op Java, 1926 (f 3-179). 1927: correspondentie met vicaris Van Velsen; deelverslagen van missieactiviteiten (Madoera, Soerabaja); stukken betreffende de oprichting van de apostolische prefectuur van Malang (correspondentie, behandeling door Propaganda); voorstellen van de Zusters van Carolus Borromëus zich in Djokjakarta te vestigen, van de  zusters Dienaressen van de H. Geest in Soerabaja; stukken betreffende de oprichting van de apostolische prefectuur van Soerabaja (Lazaristen); jaarverslag en ‘relazione straordinaria’; voorstel Van Velsen over de coördinatie van de contacten met het koloniaal gouvernement (f 182-324). 1928: correspondentie en jaarverslag van apostolisch vicaris Van Velsen; subsidiëring van de missie; missie in Bandoeng; huwelijkskwesties; aanvragen van pauselijke onderscheidingen (f 340-398).

Soerabaja. Dossier van de algemene vergadering van de Propaganda Fide over de oprichting van de nieuwe apostolische prefectuur, 1928 (f 327-339).

 

APF Nova Series, vol. 944a

1927-1928

Malang. Stukken betreffende oprichting van de missieprefectuur Malang en de benoeming van C. van der Pas tot missieprefect; jaarverslag van prefect Van der Pas; opening van een nieuw huis door de Broeders ‘di Nostro Signore del Sacro Cuore’, 1927-1928 (f 192-257).

Soerabaja. Stukken betreffende de oprichting van de nieuwe apostolische prefectuur van Soerabaja en de erkenning daarvan door de Nederlandse overheid; jaarverslagen en enige correspondentie van de prefect Th.de Backere, 1928 (f 262-376).  

 

APF Nova Series, vol. 1068

1929-1931

Batavia. 1929: correspondentie en jaarverslag van vicaris Van Velsen; mogelijke afzonderlijke kerkelijke circumscriptie voor Midden-Java; aanvraag van onderscheidingen; huwelijkscasus; onderwijs; instelling van het Centraal Indisch Missiebureau; (mogelijke) vestigingen van nieuwe orden en congregaties (f 289-413). 1930: correspondentie met vicaris Van Velsen; missieactiviteiten van de Kruisheren en anderen; huwelijkscasus; onderwijs; katholiek dagblad; vijfjaarlijks verslag en statuten van het vicariaat,1930 (f 416-566).

1931:correspondentie met vicaris Van Velsen; jaarverslag; activiteiten van de Kruisheren; toewijzing van missieactiviteiten en voorstellen voor vestigingen van diverse orden en congregaties; voorstellen tot afsplitsing (Bandoeng, Toerwokerto); de katholieke Koerier (f 569-573, 593-709).

 

APF Nova Series, vol. 1069

1929-1931

Malang. 1929: Jaarverslag van prefect Van der Pas (met foto’s in bijlage); onderwijsstatistiek, 1929 (f 485-517). 1930: correspondentie met prefect Van der Pas; jaarverslag (f 520-553). 1931: correspondentie met prefect Van der Pas; jaarverslag en zeer omvangrijk vijfjaarlijks verslag (f 556-683).

Soerabaja. 1929: correspondentie met en jaarverslag van prefect De Backere (f 688-711). 1930: correspondentie met en jaarverslag van prefect De Backere (f 714-731). 1931: jaarverslag van prefect De Backere (f 734-744).

 

APF Nova Series, vol. 1108

1932

Stukken betreffende de Limburgse geestelijke F. Féron in verband met diens mogelijke aanstelling als apostolisch vicaris (f. 88-97, 111-116, 124-131, 157-163).

 

APF Nova Series, vol. 1195

Stukken betreffende de herdenking van het vierde eeuwfeest van de missionering en van 75 jaar Jezuïeten-missie in de Indische archipel (f 2-15).

 

APF Nova Series, vol. 1195

1932-1934

Batavia, 1932: de stukken betreffen onder meer de afsplitsing van de apostolische prefecturen van Bandoeng en Poerwokerto; jaarverslag; het aftreden van apostolisch vicaris Van Velsen (f 19-163).

Batavia, 1933: de stukken betreffen vooral het aftreden van ap. vic. Van Velsen en de benoeming van een opvolger (Willekens); jaarverslag (f 166-265).

Batavia, 1934: vooral stukken betreffende de benoeming van Willekens tot apostolisch vicaris van Batavia; jaarverslag; voorstel voor een missie van de Nederlandse Franciscanen op Java (f 268-395).

 

APF Nova Series, vol. 1196

1932-1934

Poerwokerto, 1932: vooral betreffende de oprichting van de apostolische prefectuur en de benoeming van een  prefect (f 749-782).

Malang, 1932: jaarverslag; financiële aangelegenheden (f 541-566).

Soerabaja, 1932: jaarverslag (f 670-679).

Malang, 1933: onder meer overlijden van de apostolisch prefect  (f 569-609).

Soerabaja, 1933: onder meer klachten tegen apostolisch prefect De Backere; diens komst naar Rome  (f 682-706).

Poerwokerto, 1933: onder meer jaarverslag  (f 785-800).

Malang, 1934: de stukken betreffen vooral de benoeming van een nieuwe apostolisch prefect; statistisch jaarverslag (f 612-665)

Soerabaja, 1934: onder meer klachten tegen het bestuur van apostolisch prefect De Backere  (f 709-744).

- Poerwokerto, 1934: statistisch jaarverslag  (f 803-814).

 

APF Nova Series, vol. 1197

1932-1934

Bandoeng, 1932: vooral betreffende de benoeming van een apostolisch prefect (f 3-51).

Bandoeng, 1933: jaarverslag;  financiële aangelegenheden (f 54-80).

Bandoeng, 1934: onder meer een jaarverslag (f 83-100).

 

 

Inspectie rapporten

 

APF Nova Series, vol. 693

1921

Batavia. Varia correspondentie en verslagen; inspectiebezoek van apostolisch delegaat van Australië aan Batavia; activiteiten van enkele religieuze congregaties (Fraters van Oudenbosch, Ursulinen); aandrang van de Norbertijnen een missiepost op Java te mogen beginnen (f 344-382).

 

 

Huwelijk en gezin

 

APF Nova Series, vol. 752

1919-1922

Batavia. Dossier over de opdeling van het eiland Java in meerdere vicariaten; correspondentie met vicaris Luypen, meerdere orden en congregaties, en met anderen, 1919-1922 (f 368-485). Anvraag van een coadjutor met recht van opvolging door vicaris Luypen, 1922 (f 559-579). Omvangrijk jaarverslag en stukken betreffende huwelijk en besnijdenis op Java, 1922 (f 678-716).

 

APF Nova Series, vol. 846

1923-1925

Batavia. Stukken (ook drukwerken) betreffende de inzet van de paters Lazaristen en de Priesters van het H. Hart op Java, 1923 (f 190-277). Overlijden van vicaris Luypen en benoeming van zijn opvolger A.P.F. van Velsen SJ, 1923-1924 (f 279-334). Correspondentie met Van Velsen, 1924; jaarverslag (f 335-388). Correspondentie met apostolisch vicaris A.P.F. van Velsen en anderen (o.m. huwelijkscasus, toewijzing van missieactiviteiten aan diverse orden en congregaties, pauselijke onderscheidingen), 1925; jaarverslag (f 398-495).

 

APF Nova Series, vol. 943

1926-1928

Batavia. 1926: correspondentie met apostolisch vicaris Van Velsen (onder meer een voorstel tot nieuwe afsplitsing van het vicariaat; toewijzing van missieactiviteiten aan diverse orden en congregaties); correspondentie met o.m. de Lazaristen, Carmelitanen, Kruisheren, Missionarissen H. Hart van Jezus; stukken betreffende een mogelijk nieuwe inrichting van de missieactiviteiten op Java, 1926 (f 3-179). 1927: correspondentie met vicaris Van Velsen; deelverslagen van missieactiviteiten (Madoera, Soerabaja); stukken betreffende de oprichting van de apostolische prefectuur van Malang (correspondentie, behandeling door Propaganda); voorstellen van de Zusters van Carolus Borromëus zich in Djokjakarta te vestigen, van de  zusters Dienaressen van de H. Geest in Soerabaja; stukken betreffende de oprichting van de apostolische prefectuur van Soerabaja (Lazaristen); jaarverslag en ‘relazione straordinaria’; voorstel Van Velsen over de coördinatie van de contacten met het koloniaal gouvernement (f 182-324). 1928: correspondentie en jaarverslag van apostolisch vicaris Van Velsen; subsidiëring van de missie; missie in Bandoeng; huwelijkskwesties; aanvragen van pauselijke onderscheidingen (f 340-398).

Soerabaja. Dossier van de algemene vergadering van de Propaganda Fide over de oprichting van de nieuwe apostolische prefectuur, 1928 (f 327-339).

 

 

Conflict tussen het Vaticaan en de Nederlandse regering met betrekking tot de benoeming van priesters (zaak mgr. Grooff 1845-1846)

 

APF Scritture riferite nei Congressi: Oceania, vol. 2 (1842‑1845)

1841-1845

Correspondentie en daarmee samenhangende stukken van de vice-superior Ferrieri (f 30-33, 98-99, 148, 161-162, 412-415, 437, 462, 578, 616, 632-635, 640, 653, 708-717, 740-744, 751-752, 762-763, 767, 771, 797-802, 811-813, 816, 1034); H.J. Scholten, apostolisch missieprefect van Batavia (f 26-29, 207-209, 423-425, 507-508); J. Grooff, apostolisch vicaris van Batavia (f 618, 650-653, 695-698, 700, 727-730, 824, 1050-1054, 848); C.L. van Wijkerslooth, missieprocurator (512-517, 531-532, 614, 620, 1010-1012, 1032, 1036-1048). Deze stukken betreffen onder meer de toestand van de missie, het ontslag van prefect Scholten, zijn opvolging door apostolisch vicaris Grooff en diens optreden. Uitvoerig rapport over de staat van de missie in Nederlands-Indië en een omvangrijke ‘Descriptio Indiae orientalis Hollandicae’ van missieprefect Scholten, 1842 (f 211-369); brieven van de missionaris H.G. Cartenstat uit Nederlands-Indië, 1843-1844 (f 476-481, 900-901); brieven van de missionaris A. Godhardt, 1843-1844 (f 418, 638, 656, 702, 745, 755, 771, 838); ‘Ordo divini officii dicendi et sacri faciendi a clero romano-catholico missionis quae est in India orientali Hollandica’, toegezonden door de missionaris en waarnemend vice-prefect H.G. Cartenstat, met een schets van de toestand van deze missie, 1844 (f 864-901); ‘Extraits d'une correspondance des Indes neérlandaises’: omslag met kopieën van en fragmenten uit brieven van de missionaris H.G. Cartenstat, mogelijk gericht aan Ferrieri, met klachten over het optreden van de nieuwe apostolisch vicaris Grooff, november-december 1845 (f 1016-1027).

 

APF Acta Congregationum Generalium 1842 (vol. 205)

1842

Generale Congregatie van 12 september 1842.

Omzetting van de bestaande apostolische missieprefecturen Batavia en Curaçao in apostolische vicariaten en benoeming van resp. J. Grooff en M. Niewindt tot vicarissen (f 374-377). Gedrukt dossier met enkele documenten in bijlage, aantekening van de genomen besluiten en rescript.

In APF Scritture Originali delle Congregazioni Generali 1842/II (vol. 962) de inleiding van het gedrukte dossier met besluit en rescript (f 184-186) en de originelen van de documenten in bijlage (f 190-194).

 

APF Udienze 1846, p. 1-2, vol. 104‑105

1846

‘Affaire-Grooff’ (een conflict tussen de apostolisch vicaris van Batavia en de koloniale overheid dat ertoe leidde dat hij uit Nederlandsch-Indië verwijderd werd); Grooffs overplaatsing naar Suriname; onderhandelingen van vice-superior Ferrieri (f 608, 1294-1300).

 

APF Scritture riferite nei Congressi: Belgio e Olanda, vol. 25 (1846‑1847)

1846-1847

Correspondentie en bijbehorende stukken van de vice-superiores Ferrieri en Zwijsen, en de missieprocurator Van Wijkerslooth, met name betreffende de ‘affaire-Grooff’ en mogelijke overdracht van de missie aan de Redemptoristen (f 50, 53, 68, 121-122, 147-150, 166-172, 174-175, 186-187, 200-201, 210-211, 281-284, 291-292, 299-305, 334, 337-338, 361-365, 397-404, 462-463, 486-487, 490-493, 623-625, 646; vgl. ook f 115 en 581-582).

 

APF Scritture riferite nei Congressi: Oceania, vol. 3 (1846‑1847)

1846-1848

Correspondentie en bijbehorende stukken van de vice-superior Ferrieri (f 38-39, 54-55, 70-74, 92, 108, 110-126, 129-133, 142-151, 209-337, 382-397, 410-429, 463-470, 477-494, 506, 526-535, 566-569, 653-657); H.J. Scholten, oud-apostolisch missieprefect van Batavia (f 444-448); J. Grooff, apostolisch vicaris van Batavia (f  400-401); C.L. van Wijkerslooth, missieprocurator (f 104, 134-138, 153-166, 338, 340-344, 349, 364, 368, 380, 402-404, 408-409). De stukken betreffen vooral de ‘affaire-Grooff’, de reacties daarop in Nederland en de onderhandelingen door zaakgelastigde Ferrieri gevoerd met de minister van Koloniën over een regeling van de status der katholieke missie in Nederlands-Indië. De band bevat tevens brieven en andere documenten afkomstig van de missionaris H.G. Cartenstat, 1846-1848 (f 100-103, 814-835).

 

APF Udienze 1847, p. 1, vol. 106

1847

Kerkelijke eretitel voor de oud-missieprefect Scholten (f 6, 31). Benoeming van P.M. Vrancken tot apostolisch vicaris-coadjutor van Batavia (f 560-568).

 

 

Verhouding tussen het Vaticaan en de Nederlandse regering in Nederland en Ned. Indië na 1900

 

APF Nova Series vol. 532

1910-1913

Stukken betreffende de erkenning door de overheid van de missieprefecten in Nederlands-Indië en aanpassing van de overeenkomst tussen de Nederlandse regering en de Heilige Stoel over de positie van de de katholieke missie uit 1847 (f 479-487).

 

 

APF Nova Series, vol. 752

1921-1922

Voorstel van Propagandaprefect kardinaal Van Rossum voor een bijeenkomst van de missieleiders in Nederlands-Indië om te overleggen over de gezamenlijke belangen van de missie aldaar, 1922 (f 580-597, 717-718). Brief over de toestand van de missie in Nederlands-Indië, 1922 (f 675-677). Stukken (doorslagen, kopieën en drukwerken) over de verhouding tussen kerk en staat in Nederlands-Indië en een commissie die daarover moest rapporteren; kennelijk aan kardinaal Van Rossum toegezonden door pastoor Van Rijckevorsel te Weltevreden, lid van de commissie, 1921-1922 (f 710-757).

 

APF Nova Series, vol. 846

1923-1925

Stukken betreffende de conferentie van de katholieke kerkvoogden van Nederlands-Indië, voorgezeten door J. van Gijlswijk, apostolisch delegaat van Zuid-Afrika, in zijn functie van apostolisch visitator, 1923-1925 (f 3-12, 23-77, 88-128). Broeders van Tilburg: opening van drie nieuwe huizen in Nederlands-Indië, 1924 (f 15-22). Rapport van de ‘Unione Missionaria del Clero’ in Nederland over de activiteiten van de protestantse zending voornamelijk in Nederlands-Indië, 1925 (f 78-87.) Voorstel van de student A. Yong ten aanzien van de evangelisatie onder de Chinezen in Nederlands-Indië, 1925 (f 129-133.) Stukken betreffende de bestaande regelingen (o.m. 1847) ten aanzien van de katholieke missie in Nederlands-Indië; voorstel hier een afzonderlijke apostolische delegatie te vestigen, 1925 (f 134-185; cf. 391-397).

 

APF Nova Series, vol. 942

1927-1930

Stukken betreffende de algemene bijeenkomst van de Indische kerkvoogden in 1925: behandeling, oordeel van de Propaganda over de resultaten en concept-reactie 1927-1930 (f 826-841, 923-985). Stukken betreffen de gevaren en de bestrijding van het communisme in Nederlands-Indië (correspondentie en zeer uitvoerige rapportage van G. Creutz Lechleitner SJ), 1927 (f 842-916). Correspondentie met staatssecretaris Gasparri over het afschaffen van art. 177 van het Nederlands-Indische regeringsreglement inzake de missie, 1928 (f 988-997).

 

APF Nova Series, vol. 943

1926-1928

Batavia. 1926: correspondentie met apostolisch vicaris Van Velsen (onder meer een voorstel tot nieuwe afsplitsing van het vicariaat; toewijzing van missieactiviteiten aan diverse orden en congregaties); correspondentie met o.m. de Lazaristen, Carmelitanen, Kruisheren, Missionarissen H. Hart van Jezus; stukken betreffende een mogelijk nieuwe inrichting van de missieactiviteiten op Java, 1926 (f 3-179). 1927: correspondentie met vicaris Van Velsen; deelverslagen van missieactiviteiten (Madoera, Soerabaja); stukken betreffende de oprichting van de apostolische prefectuur van Malang (correspondentie, behandeling door Propaganda); voorstellen van de Zusters van Carolus Borromëus zich in Djokjakarta te vestigen, van de  zusters Dienaressen van de H. Geest in Soerabaja; stukken betreffende de oprichting van de apostolische prefectuur van Soerabaja (Lazaristen); jaarverslag en ‘relazione straordinaria’; voorstel Van Velsen over de coördinatie van de contacten met het koloniaal gouvernement (f 182-324). 1928: correspondentie en jaarverslag van apostolisch vicaris Van Velsen; subsidiëring van de missie; missie in Bandoeng; huwelijkskwesties; aanvragen van pauselijke onderscheidingen (f 340-398).

Soerabaja. Dossier van de algemene vergadering van de Propaganda Fide over de oprichting van de nieuwe apostolische prefectuur, 1928 (f 327-339).

 

 

Conferenties van kerkvoogden 1924-1939

NB: conferenties van kerkvoogden (leidende functionarissen) werden gehouden in 1924, 1925, 1929, 1934 en 1939. Een afgevaardigde van de paus was daarbij steeds aanwezig. Deze conferenties zijn vergelijkbaar met de conferenties van protestantse zendelingen, die echter regelmatiger werden gehouden en eerder aanvingen, soms al vóór 1850.

 

 

APF Nova Series, vol. 752

1921-1922

Voorstel van Propagandaprefect kardinaal Van Rossum voor een bijeenkomst van de missieleiders in Nederlands-Indië om te overleggen over de gezamenlijke belangen van de missie aldaar, 1922 (f 580-597, 717-718). Brief over de toestand van de missie in Nederlands-Indië, 1922 (f 675-677). Stukken (doorslagen, kopieën en drukwerken) over de verhouding tussen kerk en staat in Nederlands-Indië en een commissie die daarover moest rapporteren; kennelijk aan kardinaal Van Rossum toegezonden door pastoor Van Rijckevorsel te Weltevreden, lid van de commissie, 1921-1922 (f 710-757).

 

APF Nova Series, vol. 846

1923-1925

Stukken betreffende de conferentie van de katholieke kerkvoogden van Nederlands-Indië, voorgezeten door J. van Gijlswijk, apostolisch delegaat van Zuid-Afrika, in zijn functie van apostolisch visitator, 1923-1925 (f 3-12, 23-77, 88-128). Broeders van Tilburg: opening van drie nieuwe huizen in Nederlands-Indië, 1924 (f 15-22). Rapport van de ‘Unione Missionaria del Clero’ in Nederland over de activiteiten van de protestantse zending voornamelijk in Nederlands-Indië, 1925 (f 78-87.) Voorstel van de student A. Yong ten aanzien van de evangelisatie onder de Chinezen in Nederlands-Indië, 1925 (f 129-133.) Stukken betreffende de bestaande regelingen (o.m. 1847) ten aanzien van de katholieke missie in Nederlands-Indië; voorstel hier een afzonderlijke apostolische delegatie te vestigen, 1925 (f 134-185; cf. 391-397).

 

APF Nova Series, vol. 942

1927-1930

Stukken betreffende de algemene bijeenkomst van de Indische kerkvoogden in 1925: behandeling, oordeel van de Propaganda over de resultaten en concept-reactie 1927-1930 (f 826-841, 923-985). Stukken betreffen de gevaren en de bestrijding van het communisme in Nederlands-Indië (correspondentie en zeer uitvoerige rapportage van G. Creutz Lechleitner SJ), 1927 (f 842-916). Correspondentie met staatssecretaris Gasparri over het afschaffen van art. 177 van het Nederlands-Indische regeringsreglement inzake de missie, 1928 (f 988-997).

 

APF Nova Series, vol. 1068

1929-1931

Gelukwensen aan de paus van de gezamenlijke kerkvoogden van Nederlands-Indië; stukken betreffende de consequenties van de nieuwe huwelijkswetgeving in Nederlands-Indië, 1929 (f 126-168). Verslag van de conferentie der Indische kerkvoogden te Moentilan; huwelijkswetgeving; vestigingen van de zusters Franciscanessen van Heythuizen, 1930 (f 171-254). Reglement op de salariëring der missionarissen door het koloniaal bestuur, 1931 (f. 257-284, 574-592).

 

 

Borneo

De katholieke missie op dit eiland ving pas echt aan in 1905.

 

APF Acta Congregationum Generalium 1855 (vol. 219)

1855

Generale Congregatie van 27 augustus 1855.

Gedrukte ‘Esposizione di una nuova missione cattolica, che per la dilatazione e progresso della religione cattolica vuolsi stabilire nella Oceania Occidentale; e che per ottenere la necessaria approvazione e legittima autorità alla S. Congregazione presenta il sacerdote Carlo Cuarterón’, 1855 (f 818-825). Bijgevoegd, behalve aantekening van de genomen besluiten, twee kaarten, waaronder een van de te stichten apostolische prefectuur van Labuan (dit eiland  en de tegenoverliggende kuststreek van Borneo).

In APF Scritture Originali delle Congregazioni Generali 1855, T. I-II (vol. 979-980), zijn

geen corresponderende documenten aanwezig.

NB:dit plan werd niet gerealiseerd.

 

APF Acta Congregationum Generalium 1878 (vol. 246)

1878

Gedrukt voorstel tot missionering op Borneo door de paters van de congregatie van Mill-Hill (f 345-348). Met verwijzing naar andere stukken in APF Scritture riferite nei Congressi: Oceania, vol. 11).

NB:dit plan werd niet gerealiseerd.

 

APF Nova Series vol. 475

1909

Borneo. Verslag van missieprefect Van Uden (f 669-671).

 

APF Nova Series, vol. 657

1920

Batavia, Nederlands-Borneo: verslagen en correspondentie (f 249-262).

 

APF Nova Series, vol. 707

1920-1921

Borneo. Correspondentie met vicaris Bos, jaarverslag en vijfjaarlijks rapport (f 545-570). 

 

APF Nova Series, vol. 846

1923-1925

Borneo. Correspondentie met de orde der Capucijnen, met vicaris Bos en de congregatie der Missionarissen van de H. Familie; jaarverslag en vijfjaarlijks rapport (f 500-608).

 

APF Nova Series, vol. 943

1926-1928

Borneo. Correspondentie met vicaris Bos en met de orde der Capucijnen; jaarverslag en ‘relazione straordinaria’, 1927 (f 403-508).  

 

APF Nova Series, vol. 1068

1929-1931

Borneo. Correspondentie met vicaris Bos en de leiding der Capucijnen; jaarverslagen en vijfjaarlijks verslag; voorstel tot opsplitsing van het vicariaat Borneo; nieuwe vestigingen van congregaties (f 714-869).

 

APF, Nova Series, vol. 1195

1932-1934

Borneo, 1932: onder meer betreffende de afsplitsing van de apostolische prefectuur van Bandjermasin; jaarverslag (f 400-434, 706-715).

Borneo, 1933: aftreden van de apostolisch vicaris en voordracht voor diens opvolging; jaarverslag (f 437-461; 718-732).

Borneo, 1934: onder meer benoeming van een apostolisch vicaris; jaarverslag 1933; eventuele splitsing van het vicariaat (f 464-529, 735-750).

 

 

Celebes

(met inbegrip van de Minahassa)

 

APF Nova Series, vol. 693

1921

Celebes. Jaarverslag van prefect G. Vesters (f 340-343).

 

APF Nova Series, vol. 752

1922

Celebes. Jaarverslag van prefect Vesters (f 788-792).

 

APF Nova Series, vol. 846

1923-1924

Celebes. Jaarverslag van prefect Vesters; benoeming van een nieuwe prefect; jaarverslag van pro-prefect A.H.G. Bröcker (f 891-920).

 

APF Nova Series, vol. 846

1925

Celebes. Jaarverslag van W. Panis, apostolisch prefect; brief van apostolisch visitator Van Gijlswijk aan kardinaal Van Rossum over uitzending van Broeders van Tilburg naar Celebes (f 923-936).

 

APF Nova Series, vol. 943

1926-1927

Celebes. Correspondentie met prefect Panis; jaarverslagen en uitvoerige ‘relazione straordinaria’; overleg met de staatssecretarie over de belemmeringen voor het missioneren op Celebes, 1927 (f 907-1010).

 

APF Nova Series, vol. 1069

1929-1931

Celebes. Correspondentie met prefect Panis; jaarverslagen en een vijfjaarlijks verslag (f 189-254).

 

APF Nova vol. 1196

1932-1934

Celebes, 1932: jaarverslag (f 188-202).

Celebes, 1933: jaarverslag; voorstel de prefectuur te verheffen tot vicariaat en voordracht van een apostolisch vicaris (f 205-263).

Celebes, 1934: vooral betreffende de verheffing tot apostolisch vicariaat en de benoeming van een vicaris (W. Panis); jaarverslag  (f 266-327).

 

 

Molukken en Nieuw Guinea (Papoea)

 

APF Nova Series vol. 414

1890-1907

Omvangrijk dossier over missionering en kerkelijk bestuur van het oostelijk deel van Nieuw-Guinea (f 428-632) en een document betreffende de relatie tussen de apostolisch vicaris van Batavia en de missionarissen van het H. Hart, werkzaam in de prefectuur Nederlands Nieuw-Guinea (f 732-733).

 

APF Nova Series, vol. 782

1912-1922

Nieuw-Guinea/Molukken. Terugblik op 17 jaar missionering door vicaris Aerts en diens jaarverslag over 1921-1922 (f 174-188). Dossier faculteiten Sumatra en Nieuw-Guinea, 1912-1922 (f 545-580; voortgezet t.a.v. Nieuw-Guinea in Nova Series, vol. 783, f 35-41).

 

APF Nova Series vol. 536

1913

Nieuw-Guinea/Molukken. Brief en verslag 1912 van missieprefect M. Neyens (f 665-667).

 

APF Nova Series, vol. 566

1913-1915

Nieuw-Guinea/Molukken. Correspondentie en verslagen; vervanging van de missieprefect, 1913-1915 (f 501-547).

 

APF Nova Series, vol. 552.

1914

Nieuw-Guinea/Molukken. Jaarverslag van missieprefect Neyens; voorstel m.b.t. het catechumenaat, 1914 (f 244-250, 258-266).

 

APF Nova Series, vol. 582

1914-1916

Nieuw-Guinea/Molukken. Jaarverslagen/rapportage van de prefecten Neyens en Nollen; dossier betreffende de Zusters van Heythuysen en hun terugtrekking uit de missie op de Kei-eilanden, 1914-1915 (f 28-64, 130-162).

 

APF Nova Series, vol. 597

1917

Nieuw-Guinea/Molukken. Correspondentie van prefect Nollen en jaarverslag (f 403-409, 419-421, 432-435).

 

APF Nova Series, vol. 848

1924-1925

Nieuw-Guinea/Molukken. Correspondentie en jaarverslagen van vicaris Aerts; huwelijkscasus (f 73-90, 93-119).

 

APF Nova Series, vol. 944b

1926-1928

Nieuw-Guinea/Molukken. Correspondentie, jaarverslagen, vijfjaarlijks rapport en ‘relazione straordinaria’ van vicaris Aerts (f 537-621).

 

APF Nova Series, vol. 1071

1929-1931

Nieuw-Guinea/Molukken. Correspondentie, jaarverslagen en vijfjaarlijks verslag van vicaris Aerts (f 221-304).

 

APF Nova Series, vol. 1198

1932-1934

Aanvraag van bevoegdheden en jaarverslag, 1932 (f 142-161).

Jaarverslag en voorstel tot splitsing van het vicariaat, 1933 (f 164-200).

Statistisch jaarverslag en andere stukken, 1934 (f 203-219).

 

 

Kleine Soenda Eilanden

 

APF Nova Series, vol. 638.

1919

Kleine Soenda-eilanden. Correspondentie en jaarverslag van de missieprefect P. Noyen (f 15-25, 103-121).

 

APF Nova Series, vol. 781

1919-1921

Dossier betreffende de omzetting van de apostolische prefectuur van de Kleine Soenda-eilanden in een apostolisch vicariaat en benoeming van een apostolisch vicaris, A. Verstraelen: correspondentie met de congregatie SVD en behandeling door de Propaganda Fide; correspondentie met en jaarverslag van prefect Noyen (f 817-908).

 

APF Nova Series, vol. 846

1922-1925

Kleine Soenda-eilanden. Correspondentie met de SVD en vicaris Verstraelen; vier jaarverslagen (f 613-699).

 

APF Nova Series, vol. 943

1926-1928

Kleine Soenda-eilanden. Correspondentie met vicaris Verstraelen; jaarverslagen en ‘relazione straordinaria’; vergaderstuk van de Propaganda Fide (f 513-638). 

 

APF Nova Series, vol. 1068

1928-1931

Kleine Soenda-eilanden. Correspondentie met vicaris Verstraelen en de SVD; jaarverslagen en vijfjaarlijks verslag; missiereglement, 1930 (f 874-993).

 

APF Nova Series, vol. 1195

1932-1934

Jaarverslag; overlijden van apostolisch vicaris Verstraelen en benoeming van diens opvolger, 1932 (f 534-607).

Benoeming van een apostolisch vicaris (H. Leven); jaarverslag, 1933 (f 610-691).

Kleine Soenda-eilanden, 1934: bevat slechts twee stukken  (f 694-701).

 

 

Sumatra

 

APF Nova Series, vol. 752

1919-1922

Sumatra. Correspondentie met de missieprefect L. van Exel en met andere betrokkenen, in het bijzonder de orde der Capucijnen; jaar verslagen; overlijden en opvolging van Van Exel (f 488-558).

 

APF Nova Series, vol. 846

1924-1925

Sumatra/Banka en Billiton. Benoeming van missieprefect; vestiging van een nieuwe missiepost; jaarverslag van missieprefect Th. Herckenrath, 1924-1925 (f 983-1011).

 

APF Nova Series, vol. 943

1926-1928

Sumatra/Padang. Correspondentie met de orde der Capucijnen en missie prefect M. Brans; jaarverslagen en ‘relazione straordinaria’, 1927 (810-902).

 

APF Nova Series, vol. 944a

1926-1928

Sumatra/Bengkoelen. Correspondentie met en visitatie van de prefectuur door de algemeen overste der Priesters van het H. Hart van Jezus; ontslag van apostolisch prefect H. Smeets; jaarverslag en ‘Relazione straordinaria’, 1927; mogelijke samenvoeging met Palembang (f 3-61).

Sumatra/Banka en Billiton. Brief van missieprefect Herckenrath; jaarverslagen  en ‘relazione straordinaria’, 1927; stukken betreffende de benoeming van missieprefect V. Bouma (f 64-119).

 

APF Nova Series, vol. 1069

1929-1931

Sumatra/Padang. Correspondentie met apostolisch prefect M. Brans en de orde der Capucijnen; jaarverslag 1930; voorstel de prefectuur om te zetten in een vicariaat, 1931 (f 82-184).

Sumatra/Bengkoelen. Correspondentie met waarnemend missieprefect Van Dort; jaarverslagen en vijfjaarlijks verslag; nieuwe vestigingen van de zusters van Liefde van Carolus Borromëus en anderen (f 256-311).

Sumatra/Banka en Billiton. Correspondentie, jaarverslagen en vijfjaarlijks verslag van missieprefect Bouma (f 316-388).

 

APF Nova Series, vol. 1196

1932-1934

Padang, 1932: voornamelijk stukken betreffende de verheffing van de prefectuur tot apostolisch vicariaat en benoeming van vicaris Brans (f 3-118).

Bengkoelen, 1932: Statistisch overzicht (f 332-338).

Banka en Billiton, 1933: onder meer twee jaarverslagen; financiële aangelegenheden (f 412-448).

Padang, 1933: installatie van de nieuwe apostolisch vicaris Brans; jaarverslag (f 121-159).

Bengkoelen, 1933: voordracht voor de benoeming van een nieuwe apostolisch prefect (f 341-376).

Banka en Billiton, 1933: statistisch jaarverslag  (vol. 1196, f 449-455).

Padang, 1934: onder meer een jaarverslag (f 162-183).

Benkoelen, 1934: onder meer benoeming van een apostolisch prefect (Mekkelholt); statistisch jaarverslag  (f 379-408).

Banka en Billiton, 1934: statistisch jaarverslag  (f 456-462).

 

 

Curacao en de Nederlandse Antillen

Jaarverslagen

 

APF Scritture riferite nei Congressi: Belgio e Olanda, vol. 17 (1806‑1816)

1816

Rapport van L. Ciamberlani gedeeltelijk over de missie in de prefectuur Curaçao (f 530-544).

 

APF Scritture riferite nei Congressi: Oceania, vol. 3 (1846‑1847)

1846-1847

Brieven en verslag 1846 van M. Niewindt, apostolisch vicaris (f 430-436, 439, 442-443). Klachten tegen Niewindt (f 661-677, 679-681) en missieprocurator Van Wijkerslooth (f 718-765).

 

APF Scritture riferite nei Congressi: Belgio e Olanda, vol. 26 (1848‑1852)

1848-1852

Correspondentie en bijbehorende stukken van internuntius Belgrado, vicaris M. Niewindt en missieprocurator Van Wijkerslooth; algemene verslagen 1850-1851 (f 285-286, 346-348, 611-618, 624-625, 675, 718-722, 1055-1059, 1120-1222, 1216-1219, 1223-1224, 1228, 1272-1273, 1288).

 

APF Scritture riferite nei Congressi: Belgio e Olanda, vol. 27 (1853‑1856)

1853-1856

Correspondentie en bijbehorende stukken van de internuntii Belgrado en Vecchiotti, en vicaris M. Niewindt; algemene verslagen 1853 en 1855 (f 47, 227-234, 285-286, 371-376, 862-869, 873-874, 915, 929, 1152).

 

APF Scritture riferite nei Congressi: America Antille, vol. 9 (1854‑1861)

1854-1860

Correspondentie en bijbehorene stukken van internuntius S.M. Vecchiotti en vicarissen M.J. Niewindt en J.F.A. Kistemaker, alsmede twee algemene verslagen over 1857 en 1859 (f 14-15, 43-44, 110-112, 325-332, 599, 709-714, 739-740, 754, 794-795, 907-908, 940-941, 953-954, 1041-1042, 1056, 1067, 1077, 1083-1084).

 

APF Scritture riferite nei Congressi: Belgio e Olanda, vol. 29 (1862‑1866)

1862-1866

Correspondentie en bijbehorende stukken van de internuntii S.M. Vecchiotti, L. Oreglia di S. Stefano en G. Cattani, vicaris Kistemaker; algemeen verslag 1865 (f 44, 55, 538-539, 743, 1065, 1114-1117, 1357-1364, 1404-1406, 1416-1419, 1471, 1505-1506).

 

APF Scritture riferite nei Congressi: America Antille, vol. 10 (1862‑1876)

1863-1875

Corespondentie en bijbehorende stukken van de internuntii L. Oreglia, G. Cattani, A. Bianchi, en de vicarissen J.F.A. Kistemaker en H. van Ewijk (onder meer betreffende overname van de missie door de Dominicanen) en twee algemene verslagen over 1864 en 1875 (f 97-98, 155-156, 228, 232-234, 372-373, 380, 458, 648-657, 717, 727, 840-841, 852-853, 918-919). Enkele stukken betreffende de benoeming van Van Ewijk tot apostolisch vicaris, 1869 (f 438, 456).

 

APF Scritture riferite nei Congressi: America Antille, vol. 11 (1877‑1892)

1877-1892

Correspondentie en bijbehorende stukken van de internuntii G. Capri, Panici, Spolverini en Rinaldini, en van de vicarissen H. van Ewijk, H.J. Reijnen en H.A. Joosten (veel over de immoraliteit die heerst in het vicariaa), en een aantal algemene verslagen 1876-1883 (f 1-2, 5-7, 24, 36, 133-134, 155-165, 213-214, 218-219, 217, 277, 284, 308-311, 315, 335-338, 343-350, 355-357, 360-365, 391-393, 402-403, 444, 449, 452, 460-462, 464, 466, 477, 480-484, 589-590, 648-653, 668-671, 682-686, 753-755, 813-820838-845). Brief van H.J. Feije, 1884 (f 382).

 

APF Nova Series vol. 195

1900

Brief en algemeen verslag van vicaris J.J.A. van Baars met bijbehorende stukken (f 200-204, 212-272).

 

APF Nova Series vol. 364

1905

Vijfjaarlijks algemeen verslag over de staat van de missie (f 209-214).

 

APF Nova Series vol. 536

1913

Brief en vijfjaarlijks verslag van vicaris Vuylsteke (f 274-276, 454-470).

 

APF Nova Series, vol. 670

1919-1920

Jaarverslagen en  rapportage; viering gouden feest der Dominicanen in deze missie, 1919-1920 (f 277-295).

 

APF Nova Series, vol. 705

1921

Jaarverslag van vicaris Vuylsteke (f 204-205).

 

APF Nova Series, vol. 839

1923-1925

Correspondentie met vicaris M. Vuylsteke; jaarverslagen en uitvoerig vijfjaarlijks rapport; aanvraag van pauselijke onderscheidingen (f 468-586).

 

APF Nova Series, vol. 935b

1926

Correspondentie met en jaarverslag van vicaris M. Vuylsteke (f 423-436).

 

APF Nova Series, vol. 935b

1927-1928

Correspondentie met vicaris M. Vuylsteke (aanvraag van pauselijke onderscheidingen, inzet zusters voor missieactiveiten, dispensaties); jaarverslag en ‘relazione straordinaria’, 1927; stukken van de Congregazione dei Religiosi betreffende de opening van huizen door de Franciscanessen van Roosendaal in Curaçao en Suriname, van de zusters van Schijndel in Curaçao en Padang, 1928 (f 439-533).

 

APF Nova Series, vol. 1185

1932-1934

Onder meer stukken betreffende de installatie van apostolisch vicaris Verriet, jaarverslag en statuten van de missie, 1932 (f 210-307).

Jaarverslag en enkele andere stukken, 1933 (f 310-348).

Aanvraag van bevoegdheden, dispensaties en onderscheidingen; jaarverslag en zeer uitvoerig vijfjaarlijks verslag, 1934 (f 427-565).

 

 

Synode Caraibbische regio 1855

 

APF Acta Congregationum Generalium 1855 (vol. 219)

1854-1855

Generale Congregatie van 2 april 1855.

‘Sull' adunanza sinodale celebrato in Port d'Espagne da mgr. Spaccapietra, delegato apostolico’ (f 337-411). Voor deze bisschopssynode van het Caraïbisch gebied, gehouden in 1854 te Port-of-Spain op Trinidad onder leiding van de pauselijke delegaat V. Spaccapietra waren ook de apostolisch vicarissen van Curaçao en Suriname uitgenodigd. Het zeer uitvoerige gedrukte dossier bevat in bijlage het verslag van de synode, de genomen besluiten en een aantal documenten met betrekking tot de voorbereiding van de synode. Met aantekening van de genomen besluiten.

In APF Scritture Originali delle Congregazioni Generali 1855, T. I-II (vol. 979-980), zijn geen documenten aanwezig.

 

 

Curacao c.a., ras, huwelijk en gezin

 

APF Scritture riferite nei Congressi: America Antille, vol. 8 (1847‑1853)

1847-1849

Correspondentie van vicaris M.J. Niewindt en missieprocurator C.L. van Wijkerslooth (f 42, 79, 89, 262). Stukken betreffende de gebruiken bij het kerkelijk huwelijk van katholieke slaven in Suriname, met historische bijzonderheden over deze kwestie (f 579-588).

 

APF Scritture riferite nei Congressi: America Antille, vol. 11 (1877‑1892)

1877-1892

Correspondentie en bijbehorende stukken van de internuntii G. Capri, Panici, Spolverini en Rinaldini, en van de vicarissen H. van Ewijk, H.J. Reijnen en H.A. Joosten (veel over de immoraliteit die heerst in het vicariaa), en een aantal algemene verslagen 1876-1883 (f 1-2, 5-7, 24, 36, 133-134, 155-165, 213-214, 218-219, 217, 277, 284, 308-311, 315, 335-338, 343-350, 355-357, 360-365, 391-393, 402-403, 444, 449, 452, 460-462, 464, 466, 477, 480-484, 589-590, 648-653, 668-671, 682-686, 753-755, 813-820838-845). Brief van H.J. Feije, 1884 (f 382).

 

APF Nova Series vol. 464

1894-1907

Omslag ‘Curaçao. Facoltà. Dall'anno 1894’ (f 11-67): correspondentie van de vicarissen Joosten en Van Baars van Curaçao (o.m. vraagstukken van ras en huwelijk).

 

APF Nova Series vol. 465

1898-1904

Omslag ‘De privilegiis Americae Latinae’, 1897-1909, betreffende de kerkelijke privileges door Leo XIII toegestaan aan de katholieken van Latijns-Amerika (f 8-163). Hierin correspondentie van vicaris Van Baars van Curaçao en zijn Surinaamse collega Wulfingh over de interpretatie, in het bijzonder vanwege het gemaakte onderscheid in rassen (f 40-45, 101-102, 107-108, 113-116, 122-133, 136-137, 149, 153-157).

 

 

Suriname

Jaarverslagen


APF Scritture riferite nei Congressi: America Meridionale, vol. 6 (1826‑1842)

1838

Algemeen verslag van missieprefect J. Grooff (f 380‑383).

 

APF Scritture riferite nei Congressi: Belgio e Olanda, vol. 24 (1843‑1845)

1843-1845

Correspondentie en bijbehorende stukken van vice-superior Ferrieri en oud-missieprefect Grooff; missieverslagen 1843 en 1844 (f  91-94, 129, 157, 167, 247-248, 384-400, 632-636, 627-628, 675-676, 717-718).

 

APF Scritture riferite nei Congressi: America Meridionale, vol. 7 (1843‑1846)

1843-1846

Correspondentie en bijbehorende stukken van de vice-superior I. Ferrieri en de missieprocurator C.L. van Wijkerslooth, 1843 en 1846, en een algemeen verslag uit 1846 (f 122, 178, 181-183, 899-909, 895-897).

 

APF Scritture riferite nei Congressi: America Meridionale, vol. 8 (1847‑1853)

1849

Bevat een brief van Belgrado en een algemeen verslag van waarnemend vicaris Schepers (f 236-247).

 

APF Scritture riferite nei Congressi: America Meridionale, vol. 14 (1878‑1885)

1879-1885

Correspondentie en bijbehorende stukken van de internuntius Spolverini en (pro-)vicaris J.H. Schaap, en twee algemene rapporten van 1880 en 1885 (f 289-291, 356-361, 374-386, 394, 404, 669-682, 725-728, 765-766, 869-870, 867-868).

 

APF Nova Series, vol. 670

1909-1920

Jaarverslag van vicaris Van Roosmalen, 1920; dossier faculteiten en dispensaties, 1909-1920 (f 57-61, 88-122).

 

APF Nova Series, vol. 778

1922

Jaarverslag van vicaris Van Roosmalen (f 438-448).

 

APF Nova Series, vol. 842

1923-1925

Correspondentie met vicaris Van Roosmalen; jaarverslagen en uitvoerig vijfjaarlijks rapport (f 803-840).

 

APF Nova Series, vol. 939

1926-1928

Correspondentie met vicaris Van Roosmalen (o.m. aanvraag van pauselijke onderscheidingen); jaarverslagen, ‘relazione straordinaria’, 1927, en vijfjaarlijks verslag, 1928; huwelijkscasus; uitvoerig rapport betreffende de Bosnegers (‘negri selvaggi’), 1926 (f 95-211).

 

APF Nova Series, vol. 1062

1929-1931

Correspondentie en jaarverslagen van apostolisch vicaris Van Roosmalen (f 373-415).

 

APF Nova Series, vol. 1190

1932-1934

Jaarverslag, 1932 (f 579-586).

Suriname wordt onder toezicht van de nuntiatuur in Venezuela gesteld, 1933 (f 357-358).

Jaarverslag, 1933 (f 589-597).

Verslag van de nuntius in Venezuela, o.m. betreffende Suriname, 1934  (f 361-370).

Verslag over Suriname, uitgebracht door de nuntius in Venezuela, en jaarverslag, 1934 (f 600-625).

 

 

Ras, huwelijk en gezin

 

APF Scritture riferite nei Congressi: America Meridionale vol. 5, 1804‑1825

1818‑1823

Correspondentie van de missieprefect P. Wennekers (o.m. huwelijk en concubinaat bij slaven), de Hollandse aartspriester J. Cramer en vice-superior L. Ciamberlani (f 151-176, 370-372, 403-404, 433-436, 484-485, 529).

 

APF Nova Series vol. 465

1898-1904

Omslag ‘De privilegiis Americae Latinae’, 1897-1909, betreffende de privileges door Leo XIII toegestaan aan de katholieken van Latijns-Amerika (f 8-163). Hierin correspondentie van vicaris Van Baars van Curaçao en zijn Surinaamse collega Wulfingh over de interpretatie, in het bijzonder vanwege het gemaakte onderscheid in rassen (f 40-45, 101-102, 107-108, 113-116, 122-133, 136-137, 149, 153-157).

 

 

Bronnen met verslaglegging

Zie veld Relevante bescheiden en de toelichting daarbij.

Verwijzing naar andere archiefvormers
Informatiewaarde Groot

Geschiedenis

Korte geschiedenis

De Congregatie De Propaganda Fide werd in 1622 door paus Gregorius XV opgericht met als doel de katholieke missionering over de gehele wereld te coördineren en te leiden. Alle gebieden waar geen normale kerkelijke hiërarchie bestond vielen onder haar gezag. Nederland viel tot 1908 ook onder het gezag van de Propaganda. In de negentiende eeuw nam de betekenis van de congregatie sterk toe omdat de missie zich steeds meer uitbreidde. De voorzitter van de congregatie, de prefect, werd daarom ook wel de rode paus genoemd. Van 1918 tot aan zijn dood in 1932 was de Nederlandse redemptorist W. van Rossum prefect. Deze initiëerde een nieuwe koers die gericht was op centralisatie van de fondsenwerving en versnelde opleiding van inheemse geestelijken. De congregatie had vanaf 1931 een instituut voor missiologie. Doordat na de Tweede Wereldoorlog in steeds meer missiegebieden de kerkelijke hiërarchie werd ingesteld nam de invloed van de congregatie weer af.

Organisatie

De congregatie wordt geleid door een kardinaal-prefect. Het bestuur bestaat uit kardinalen; in 1937 waren dat er ongeveer 20. Door de centralisatie van de geldinzamelingen ten behoeve van de missie na 1918 verbeterde de financiële positie van de congregatie (Katholieke Encyclopaedie 1937). De Propaganda vertrouwde bepaalde gebieden toe aan missionerende orden en congregaties. Dit had wel tot gevolg dat er in een missiegebied naast een apostolisch prefect of -vicaris een zogenaamde missieoverste was. De geestelijkheid had dus met twee bazen van doen wat mogelijkheden schiep, maar ook complicaties kon veroorzaken (zie voor een voorbeeld: Harry Knipschild, Soldaten van God (Amsterdam 2008), in het bijzonder hoofdstuk 7, p. 191-216).

 

Prefect van de congregatie waren vanaf 1856:

Allessandro Barnabó 1856-1868

Allesandro Franchi 1874-1878

Giovanni Simeoni 1878-1885

Mieczyslaw Ledóchowski 1896-1902

Girolamo Maria Gotti 1902-1916

Domenico Serafini 1916-1918

Willem Marinus van Rossum 1918-1932

Pietro Fumasoni Buondi 1933-1960

Samuel Alphonus Strich 1959

(future successor of Fumansoni Buondi)

Grégoire-Pierre XV Agagiannian 1958-1970

 

Taken en activiteiten
 • Leiding

Geografie

Continenten
 • Noord Amerika
 • Latijns Amerika
 • Afrika
 • Azië
 • Oceanië
Lokatie
 • Rome

Niet-archivalische bronnen

Selectie uit de literatuur
Titel
 • Romeinse bescheiden voor de geschiedenis der Rooms-katholieke kerk in Nederland, 1832-1914 : archiefwijzer van Romeinse archivalia / samengest. door J.P. de Valk
Auteur
 • Johannes Petrus de Valk (1946-)
Paginering
 • 2 dl
Uitgever
 • Den Haag : Instituut voor Nederlandse Geschiedenis
Jaar van uitgave
 • 1996

Titel
 • Sources for the history of the Dutch colonies in the ecclesiastical archies of Rome / J.P. de Valk
Auteur
 • J.P. de Valk
In
 • Itinerario : bulletin of the Leyden Centre for the History of European Expansion, ISSN 0165-1153vol. 09 (1985), afl. 01, pag. 53
Jaar van uitgave
 • 1985


Bronnenpublicatie
Titel
 • Romeinse bescheiden voor de geschiedenis der Rooms-katholieke kerk in Nederland 1727-1831. Dl. 4. Inventaris van Romeinse archivalia betreffende het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden 1813-1831. Eerste band : Chronologische lijst van documenten
Auteur
 • J.P. de Valk
Reeks
 • Rijks geschiedkundige publicatien, grote serie, ISSN 0921-9056 ; 215
Paginering
 • 773 blz
Uitgever
 • 's-Gravenhage : Instituut voor Nederlandse Geschiedenis
Jaar van uitgave
 • 1988

Titel
 • Romeinse bescheiden voor de geschiedenis der Rooms-katholieke kerk in Nederland 1727-1831. Dl. 4. Inventaris van Romeinse archivalia betreffende het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden 1813-1831. Tweede band : Archieven, overzichten, en indices
Auteur
 • J.P. de Valk
Reeks
 • Rijks geschiedkundige publicatien, grote serie, ISSN 0921-9056 ; 216
Paginering
 • 439 blz
Uitgever
 • 's-Gravenhage : Instituut voor Nederlandse Geschiedenis
Jaar van uitgave
 • 1988

Het archief

Meer over het archief
Beschrijving archief

De meeste dossiers in dit archief zijn omvangrijk en handelen, in strijd met de regels, niet over een bepaald onderwerp. Dit maakte de selectie van relevante stukken tot een delicate zaak. De onderzoeker moet beseffen dat dossiers met correspondentie van een apostolisch vicaris of -prefect met de Propaganda, die niet zijn geselecteerd, wel degelijk nuttige of zelfs belangrijke informatie kunnen bevatten over culturele contacten en problemen.

Bewaarplaats Rome, Vaticaanstad
Periode archief 1800-1960
Openbaarheid beperkt
Opmerkingen openbaarheid

Het verdient aanbeveling eerst een afspraak te maken met de directeur van de Vaticaanse Archieven.

Toegang soort
 • Inventaris met inleiding
Subarchief van

Archivio Secreto Vaticano [= Secret Archive of the Vatican]

Bijzondere relevantie

Selectie

periode 1800-1934

vervaardigd door dr. J.P. de Valk

 

 

Afkortingen:

APF     Archief van de Congregatie De Propaganda Fide.

 

 

Opmerking vooraf

 

De meeste dossiers in dit archief zijn omvangrijk en handelen, in strijd met de regels, niet over een bepaald onderwerp. Dit maakte de selectie van relevante stukken een delicate zaak. De onderzoek moet beseffen dat dossiers met correspondentie van een apostolisch vicaris of -prefect met de Propaganda, die niet zijn geselecteerd, wel degelijk nuttige of zelfs belangrijke informatie kunnen bevatten over culturele contacten en problemen.

 

 

De missie in Ned. Indië, met overzichten en jaarverslagen

NB: Veel rapporten bevattenn statistische gegevens. Zij werden formeel geschreven door de vicaris of prefect, maar een groot deel van het werk placht door ondergeschikte geestelijken te worden verricht.

 

Miscellanee Varie, T. XXVIII

1835

Manuscript getiteld ‘Stato attuale e cose notabili delle missioni della S.C.P.F., circa 1840’ (de datering ligt echter vermoedelijk enkele jaren eerder, ca. 1835): overzichtsrapport van alle katholieke missieactiviteiten ter wereld. De orde van behandeling is geografisch en ieder onderdeel is onderverdeeld in de hoofdjes ‘Luoghi’, ‘Clero’ en ‘Cose notabili’. Hierin worden ook de Nederlandse missiegebieden Curaçao, Suriname en Batavia besproken. [tr: probably to be dated somewhat earlier, around 1825; survey of all Cathoolic missionary works over the world, arranged geographically; each part is subdivided in the chapters 'Luoghi', 'Clero' and 'Cose notabili'; the survey also deals with the Dutch missionary areas Curacao, Suriname and Batavia)

 

APF Acta Congregationum Generalium 1832 (vol. 195)

1830-1832

Generale Congregatie van 9 juli 1832.

Staat van de katholieke missie in Nederlands-Indië en uitbreidingsplan van missieprefect H. Scholten (f 321-334). Gedrukte ‘Relazione con sommario’, waarin opgenomen een uitvoerige beschrijving van de missie getiteld ‘Descriptio missionis quae est in India Orientali Belgica’, 1830, opgesteld door Scholten. Bijgevoegd enkele bladzijden notities en aantekening van het genomen besluit.

In APF Scritture Originali delle Congregazioni Generali 1832 (vol. 947) de inleiding van de gedrukte ‘Relazione’, met aantekening van de besluiten (f 539-543), alsmede het origineel van de ‘Descriptio’ van Scholten (f 544-554), een rapport van vice-superior A. Antonucci aan de Propaganda Fide en enkele kaarten van de katholieke missie op Java en in de rest van de Indische archipel, met aanduiding van de missieposten (f 555-561).

(tr.: Survey of the Catholic mission in the Dutch East Indies and design for extension of this work by missionary prefect Scholten (f 544 - f 554), a report of vice-superior A. Antonucci to the Propaganda Fide and a few maps of the Catholic mission on Java and in the other parts of the Indian archipelagoe, with indication of the missionary stations)

 

APF Acta Congregationum Generalium 1841 (vol. 204)

1836-1841

Generale Congregatie van 29 maart 1841.

‘Sulla relazione e regole proposte per la missione della colonia olandese di Giava, o Batavia’ (f 83-137): staat van deze missie; door de prefect Scholten voorgestelde concept-statuten; mogelijke omzetting van de apostolische prefectuur Batavia in een vicariaat. Gedrukt ‘Ristretto con sommario e voto’, met diverse documenten in bijlage, onder meer een missieverslag uitgebracht door Scholten, 1836, en concept-missiestatuten, 1839. Toegevoegd aantekening van de genomen besluiten en een exemplaar van de gedrukte Regulae missionis quae est in India orientali Hollandica, seu Batavia, a S.C. de Propaganda Fide probatae die 29 Martii 1841.

In APF Scritture Originali delle Congregazioni Generali 1841, T. I (vol. 959) de inleiding van het gedrukte dossier, met besluit en rescript (f 140-144) en de originelen van de documenten in bijlage, alsmede de nota ‘Decreta et statuta missionis romano-catholicae quae est in India Orientali Belgica’ (f 148-216).

 

APF Scritture riferite nei Congressi: Indie Orientali, vol. 8 (1841‑1842)

1841-1842

Rapporten: van internuntius F. Capaccini over de staat van de missie in de prefectuur Batavia en van de missionaris Th. Staal over het missiepersoneel (f 273-291, 803‑805).

 

APF Scritture riferite nei Congressi: Belgio e Olanda, vol. 26 (1848‑1852)

1849-1851

Correspondentie en bijbehorende stukken van internuntius Belgrado en missieprocurator Van Wijkerslooth; algemeen verslag 1851 (f 410-415, 519-522, 527-530, 587, 607, 624-625, 637, 718-722); brief van emeritus-missieprefect H. Scholten (f 932).

 

APF Scritture riferite nei Congressi: Oceania, vol. 5 (1853‑1857)

1857

‘Descriptio missionis Bataviae’: geschiedenis en uitvoerige land- en volkenkundige beschrijving van de Indische missie van de hand van H.J. Scholten, oud-missieprefect; met kaarten en illustraties (f 1417-1492).

 

APF Scritture riferite nei Congressi: Oceania, vol. 7 (1861‑1864)

1863

Bevat een rapport van vicaris Vrancken over de staat van de missie met een begeleidende brief, 1863 (f 948-953).

 

APF Scritture riferite nei Congressi: Oceania, vol. 8 (1865‑1868)

1866

Bevat een rapport van vicaris Vrancken over de staat van de missie (f 283-303).

 

APF Scritture riferite nei Congressi: Belgio e Olanda, vol. 30 (1867‑1870)

1866-1870

Correspondentie en bijbehorende stukken van de internuntii Cattani en Bianchi, en van vicaris Vrancken; algemeen verslag 1869 (f 17, 21, 38, 67, 316-317, 443-505, 525-534, 692, 965, 976-978, 1094, 1108-1112, 1373-1381, 1444).

 

APF Scritture riferite nei Congressi: Oceania, vol. 9 (1869‑1872)

1869

Rapport van internuntius Bianchi over de staat van de missie in het vicariaat Batavia met bijbehorende stukken (f 156-160, 178-203).

 

APF Scritture riferite nei Congressi: Oceania, vol. 12 (1879)

1879

Brief van internuntius Capri en een algemeen verslag van vicaris Claessens (f 146-153, 171).

 

APF Scritture riferite nei Congressi: Oceania, vol. 13 (1880‑1881)

1878-1882

Correspondentie en bijbehorende stukken van internuntius Panici en vicaris Claessens (366-373, 242-252, 415‑424, 700-708, 942-949, 1009-1010). De band bevat tevens een omvangrijk dossier 1878-1881 (f 483-822) over de ontsluiting voor missionaire activiteiten van eilandengroepen in de Stille Oceaan (‘Melanesië’ en ‘Micronesië’), in het bijzonder Nieuw-Guinea, waarin correspondentie van Claessens en een uitvoerig land- en volkenkundig rapport van de missionaris G. Cani (f 501-534); een brief over de missiereizen in de Minahassa, 1880 (f 343‑346).

 

APF Scritture riferite nei Congressi: Belgio e Olanda, vol. 33 (1884‑1885)

1884

Correspondentie en bijbehorende stukken van internuntius Spolverini en vicaris Claessens (f 38-39, 259, 651). Beschrijving van etnologische voorwerpen uit Nederlands-Indië toegezonden aan het museum van de congregatie ‘De Propaganda Fide’, 1884 (f 83-85).

 

APF Nova Series vol. 414

1890-1907

Omvangrijk dossier over missionering en kerkelijk bestuur van het oostelijk deel van Nieuw-Guinea (f 428-632) en een document betreffende de relatie tussen de apostolisch vicaris van Batavia en de missionarissen van het H. Hart, werkzaam in de prefectuur Nederlands Nieuw-Guinea (f 732-733).

 

APF Nova Series vol. 49

1894

Twee missieverslagen en een rapport van internuntius Lorenzelli (f 27-30, 94-102).

 

APF Nova Series vol. 327

1903-1905

Batavia. Missieverslag van vicaris Luypen over 1904 (f 50-54). Dossier ‘Divisione del vicariato apostolico di Batavia. Borneo Olandese. Erezione di prefettura e nomina del prefetto’ (f 74-121; vgl. APF Acta 1905, t. I, vol. 277).

 

APF Nova Series, vol. 628

1904-1919

Batavia. ‘Tabella statistica’ 1918 met begeleidende brief van vicaris E. Luypen, 1919 (f 389-393). Dossier ‘Vicariato Apostolico di Batavia. Facoltà’, 1904-1919 (f 397-423).

 

APF Nova Series vol. 474

1908

Batavia. Jaarverslag van vicaris Luypen (f 622-626).

 

APF Nova Series vol. 488

1910

Batavia. Brief en algemeen verslag van vicaris Luypen (f 294-303).

 

APF Nova Series vol. 532

1910

Batavia. Missieverslag (f 473-478).

 

APF Nova Series vol. 517

1911-1912

Batavia. Jaarverslag 1911 (f 122-127). Stukken betreffende de oprichting van de missieprefectuur Sumatra, af te splitsen van het vicariaat Batavia, en de benoeming van een prefect (f 129-162).

 

APF Nova Series vol. 544

1914

Batavia. Verslag van vicaris Luypen over 1913 (f 661-663).

 

APF Nova Series, vol. 576

1916

Batavia. Kort verslag van vicaris Luypen; kritische brief van een gelovige over de staat van de missie (f 459-467).

 

APF Nova Series, vol. 591

1917

Batavia. Jaarverslag en enige correspondentie (f 534-535, 554-556).

 

APF Nova Series, vol. 607

1918

Batavia. Jaarverslag (f 596-598).

 

APF Nova Series, vol. 752

1919-1922

Batavia. Dossier over de opdeling van het eiland Java in meerdere vicariaten; correspondentie met vicaris Luypen, meerdere orden en congregaties, en met anderen, 1919-1922 (f 368-485). Anvraag van een coadjutor met recht van opvolging door vicaris Luypen, 1922 (f 559-579). Omvangrijk jaarverslag en stukken betreffende huwelijk en besnijdenis op Java, 1922 (f 678-716).

 

APF Nova Series, vol. 846

1923-1925

Batavia. Stukken (ook drukwerken) betreffende de inzet van de paters Lazaristen en de Priesters van het H. Hart op Java, 1923 (f 190-277). Overlijden van vicaris Luypen en benoeming van zijn opvolger A.P.F. van Velsen SJ, 1923-1924 (f 279-334). Correspondentie met Van Velsen, 1924; jaarverslag (f 335-388). Correspondentie met apostolisch vicaris A.P.F. van Velsen en anderen (o.m. huwelijkscasus, toewijzing van missieactiviteiten aan diverse orden en congregaties, pauselijke onderscheidingen), 1925; jaarverslag (f 398-495).

 

APF Nova Series, vol. 943

1926-1928

Batavia. 1926: correspondentie met apostolisch vicaris Van Velsen (onder meer een voorstel tot nieuwe afsplitsing van het vicariaat; toewijzing van missieactiviteiten aan diverse orden en congregaties); correspondentie met o.m. de Lazaristen, Carmelitanen, Kruisheren, Missionarissen H. Hart van Jezus; stukken betreffende een mogelijk nieuwe inrichting van de missieactiviteiten op Java, 1926 (f 3-179). 1927: correspondentie met vicaris Van Velsen; deelverslagen van missieactiviteiten (Madoera, Soerabaja); stukken betreffende de oprichting van de apostolische prefectuur van Malang (correspondentie, behandeling door Propaganda); voorstellen van de Zusters van Carolus Borromëus zich in Djokjakarta te vestigen, van de  zusters Dienaressen van de H. Geest in Soerabaja; stukken betreffende de oprichting van de apostolische prefectuur van Soerabaja (Lazaristen); jaarverslag en ‘relazione straordinaria’; voorstel Van Velsen over de coördinatie van de contacten met het koloniaal gouvernement (f 182-324). 1928: correspondentie en jaarverslag van apostolisch vicaris Van Velsen; subsidiëring van de missie; missie in Bandoeng; huwelijkskwesties; aanvragen van pauselijke onderscheidingen (f 340-398).

Soerabaja. Dossier van de algemene vergadering van de Propaganda Fide over de oprichting van de nieuwe apostolische prefectuur, 1928 (f 327-339).

 

APF Nova Series, vol. 944a

1927-1928

Malang. Stukken betreffende oprichting van de missieprefectuur Malang en de benoeming van C. van der Pas tot missieprefect; jaarverslag van prefect Van der Pas; opening van een nieuw huis door de Broeders ‘di Nostro Signore del Sacro Cuore’, 1927-1928 (f 192-257).

Soerabaja. Stukken betreffende de oprichting van de nieuwe apostolische prefectuur van Soerabaja en de erkenning daarvan door de Nederlandse overheid; jaarverslagen en enige correspondentie van de prefect Th.de Backere, 1928 (f 262-376).  

 

APF Nova Series, vol. 1068

1929-1931

Batavia. 1929: correspondentie en jaarverslag van vicaris Van Velsen; mogelijke afzonderlijke kerkelijke circumscriptie voor Midden-Java; aanvraag van onderscheidingen; huwelijkscasus; onderwijs; instelling van het Centraal Indisch Missiebureau; (mogelijke) vestigingen van nieuwe orden en congregaties (f 289-413). 1930: correspondentie met vicaris Van Velsen; missieactiviteiten van de Kruisheren en anderen; huwelijkscasus; onderwijs; katholiek dagblad; vijfjaarlijks verslag en statuten van het vicariaat,1930 (f 416-566).

1931:correspondentie met vicaris Van Velsen; jaarverslag; activiteiten van de Kruisheren; toewijzing van missieactiviteiten en voorstellen voor vestigingen van diverse orden en congregaties; voorstellen tot afsplitsing (Bandoeng, Toerwokerto); de katholieke Koerier (f 569-573, 593-709).

 

APF Nova Series, vol. 1069

1929-1931

Malang. 1929: Jaarverslag van prefect Van der Pas (met foto’s in bijlage); onderwijsstatistiek, 1929 (f 485-517). 1930: correspondentie met prefect Van der Pas; jaarverslag (f 520-553). 1931: correspondentie met prefect Van der Pas; jaarverslag en zeer omvangrijk vijfjaarlijks verslag (f 556-683).

Soerabaja. 1929: correspondentie met en jaarverslag van prefect De Backere (f 688-711). 1930: correspondentie met en jaarverslag van prefect De Backere (f 714-731). 1931: jaarverslag van prefect De Backere (f 734-744).

 

APF Nova Series, vol. 1108

1932

Stukken betreffende de Limburgse geestelijke F. Féron in verband met diens mogelijke aanstelling als apostolisch vicaris (f. 88-97, 111-116, 124-131, 157-163).

 

APF Nova Series, vol. 1195

Stukken betreffende de herdenking van het vierde eeuwfeest van de missionering en van 75 jaar Jezuïeten-missie in de Indische archipel (f 2-15).

 

APF Nova Series, vol. 1195

1932-1934

Batavia, 1932: de stukken betreffen onder meer de afsplitsing van de apostolische prefecturen van Bandoeng en Poerwokerto; jaarverslag; het aftreden van apostolisch vicaris Van Velsen (f 19-163).

Batavia, 1933: de stukken betreffen vooral het aftreden van ap. vic. Van Velsen en de benoeming van een opvolger (Willekens); jaarverslag (f 166-265).

Batavia, 1934: vooral stukken betreffende de benoeming van Willekens tot apostolisch vicaris van Batavia; jaarverslag; voorstel voor een missie van de Nederlandse Franciscanen op Java (f 268-395).

 

APF Nova Series, vol. 1196

1932-1934

Poerwokerto, 1932: vooral betreffende de oprichting van de apostolische prefectuur en de benoeming van een  prefect (f 749-782).

Malang, 1932: jaarverslag; financiële aangelegenheden (f 541-566).

Soerabaja, 1932: jaarverslag (f 670-679).

Malang, 1933: onder meer overlijden van de apostolisch prefect  (f 569-609).

Soerabaja, 1933: onder meer klachten tegen apostolisch prefect De Backere; diens komst naar Rome  (f 682-706).

Poerwokerto, 1933: onder meer jaarverslag  (f 785-800).

Malang, 1934: de stukken betreffen vooral de benoeming van een nieuwe apostolisch prefect; statistisch jaarverslag (f 612-665)

Soerabaja, 1934: onder meer klachten tegen het bestuur van apostolisch prefect De Backere  (f 709-744).

- Poerwokerto, 1934: statistisch jaarverslag  (f 803-814).

 

APF Nova Series, vol. 1197

1932-1934

Bandoeng, 1932: vooral betreffende de benoeming van een apostolisch prefect (f 3-51).

Bandoeng, 1933: jaarverslag;  financiële aangelegenheden (f 54-80).

Bandoeng, 1934: onder meer een jaarverslag (f 83-100).

 

 

Inspectie rapporten

 

APF Nova Series, vol. 693

1921

Batavia. Varia correspondentie en verslagen; inspectiebezoek van apostolisch delegaat van Australië aan Batavia; activiteiten van enkele religieuze congregaties (Fraters van Oudenbosch, Ursulinen); aandrang van de Norbertijnen een missiepost op Java te mogen beginnen (f 344-382).

 

 

Huwelijk en gezin

 

APF Nova Series, vol. 752

1919-1922

Batavia. Dossier over de opdeling van het eiland Java in meerdere vicariaten; correspondentie met vicaris Luypen, meerdere orden en congregaties, en met anderen, 1919-1922 (f 368-485). Anvraag van een coadjutor met recht van opvolging door vicaris Luypen, 1922 (f 559-579). Omvangrijk jaarverslag en stukken betreffende huwelijk en besnijdenis op Java, 1922 (f 678-716).

 

APF Nova Series, vol. 846

1923-1925

Batavia. Stukken (ook drukwerken) betreffende de inzet van de paters Lazaristen en de Priesters van het H. Hart op Java, 1923 (f 190-277). Overlijden van vicaris Luypen en benoeming van zijn opvolger A.P.F. van Velsen SJ, 1923-1924 (f 279-334). Correspondentie met Van Velsen, 1924; jaarverslag (f 335-388). Correspondentie met apostolisch vicaris A.P.F. van Velsen en anderen (o.m. huwelijkscasus, toewijzing van missieactiviteiten aan diverse orden en congregaties, pauselijke onderscheidingen), 1925; jaarverslag (f 398-495).

 

APF Nova Series, vol. 943

1926-1928

Batavia. 1926: correspondentie met apostolisch vicaris Van Velsen (onder meer een voorstel tot nieuwe afsplitsing van het vicariaat; toewijzing van missieactiviteiten aan diverse orden en congregaties); correspondentie met o.m. de Lazaristen, Carmelitanen, Kruisheren, Missionarissen H. Hart van Jezus; stukken betreffende een mogelijk nieuwe inrichting van de missieactiviteiten op Java, 1926 (f 3-179). 1927: correspondentie met vicaris Van Velsen; deelverslagen van missieactiviteiten (Madoera, Soerabaja); stukken betreffende de oprichting van de apostolische prefectuur van Malang (correspondentie, behandeling door Propaganda); voorstellen van de Zusters van Carolus Borromëus zich in Djokjakarta te vestigen, van de  zusters Dienaressen van de H. Geest in Soerabaja; stukken betreffende de oprichting van de apostolische prefectuur van Soerabaja (Lazaristen); jaarverslag en ‘relazione straordinaria’; voorstel Van Velsen over de coördinatie van de contacten met het koloniaal gouvernement (f 182-324). 1928: correspondentie en jaarverslag van apostolisch vicaris Van Velsen; subsidiëring van de missie; missie in Bandoeng; huwelijkskwesties; aanvragen van pauselijke onderscheidingen (f 340-398).

Soerabaja. Dossier van de algemene vergadering van de Propaganda Fide over de oprichting van de nieuwe apostolische prefectuur, 1928 (f 327-339).

 

 

Conflict tussen het Vaticaan en de Nederlandse regering met betrekking tot de benoeming van priesters (zaak mgr. Grooff 1845-1846)

 

APF Scritture riferite nei Congressi: Oceania, vol. 2 (1842‑1845)

1841-1845

Correspondentie en daarmee samenhangende stukken van de vice-superior Ferrieri (f 30-33, 98-99, 148, 161-162, 412-415, 437, 462, 578, 616, 632-635, 640, 653, 708-717, 740-744, 751-752, 762-763, 767, 771, 797-802, 811-813, 816, 1034); H.J. Scholten, apostolisch missieprefect van Batavia (f 26-29, 207-209, 423-425, 507-508); J. Grooff, apostolisch vicaris van Batavia (f 618, 650-653, 695-698, 700, 727-730, 824, 1050-1054, 848); C.L. van Wijkerslooth, missieprocurator (512-517, 531-532, 614, 620, 1010-1012, 1032, 1036-1048). Deze stukken betreffen onder meer de toestand van de missie, het ontslag van prefect Scholten, zijn opvolging door apostolisch vicaris Grooff en diens optreden. Uitvoerig rapport over de staat van de missie in Nederlands-Indië en een omvangrijke ‘Descriptio Indiae orientalis Hollandicae’ van missieprefect Scholten, 1842 (f 211-369); brieven van de missionaris H.G. Cartenstat uit Nederlands-Indië, 1843-1844 (f 476-481, 900-901); brieven van de missionaris A. Godhardt, 1843-1844 (f 418, 638, 656, 702, 745, 755, 771, 838); ‘Ordo divini officii dicendi et sacri faciendi a clero romano-catholico missionis quae est in India orientali Hollandica’, toegezonden door de missionaris en waarnemend vice-prefect H.G. Cartenstat, met een schets van de toestand van deze missie, 1844 (f 864-901); ‘Extraits d'une correspondance des Indes neérlandaises’: omslag met kopieën van en fragmenten uit brieven van de missionaris H.G. Cartenstat, mogelijk gericht aan Ferrieri, met klachten over het optreden van de nieuwe apostolisch vicaris Grooff, november-december 1845 (f 1016-1027).

 

APF Acta Congregationum Generalium 1842 (vol. 205)

1842

Generale Congregatie van 12 september 1842.

Omzetting van de bestaande apostolische missieprefecturen Batavia en Curaçao in apostolische vicariaten en benoeming van resp. J. Grooff en M. Niewindt tot vicarissen (f 374-377). Gedrukt dossier met enkele documenten in bijlage, aantekening van de genomen besluiten en rescript.

In APF Scritture Originali delle Congregazioni Generali 1842/II (vol. 962) de inleiding van het gedrukte dossier met besluit en rescript (f 184-186) en de originelen van de documenten in bijlage (f 190-194).

 

APF Udienze 1846, p. 1-2, vol. 104‑105

1846

‘Affaire-Grooff’ (een conflict tussen de apostolisch vicaris van Batavia en de koloniale overheid dat ertoe leidde dat hij uit Nederlandsch-Indië verwijderd werd); Grooffs overplaatsing naar Suriname; onderhandelingen van vice-superior Ferrieri (f 608, 1294-1300).

 

APF Scritture riferite nei Congressi: Belgio e Olanda, vol. 25 (1846‑1847)

1846-1847

Correspondentie en bijbehorende stukken van de vice-superiores Ferrieri en Zwijsen, en de missieprocurator Van Wijkerslooth, met name betreffende de ‘affaire-Grooff’ en mogelijke overdracht van de missie aan de Redemptoristen (f 50, 53, 68, 121-122, 147-150, 166-172, 174-175, 186-187, 200-201, 210-211, 281-284, 291-292, 299-305, 334, 337-338, 361-365, 397-404, 462-463, 486-487, 490-493, 623-625, 646; vgl. ook f 115 en 581-582).

 

APF Scritture riferite nei Congressi: Oceania, vol. 3 (1846‑1847)

1846-1848

Correspondentie en bijbehorende stukken van de vice-superior Ferrieri (f 38-39, 54-55, 70-74, 92, 108, 110-126, 129-133, 142-151, 209-337, 382-397, 410-429, 463-470, 477-494, 506, 526-535, 566-569, 653-657); H.J. Scholten, oud-apostolisch missieprefect van Batavia (f 444-448); J. Grooff, apostolisch vicaris van Batavia (f  400-401); C.L. van Wijkerslooth, missieprocurator (f 104, 134-138, 153-166, 338, 340-344, 349, 364, 368, 380, 402-404, 408-409). De stukken betreffen vooral de ‘affaire-Grooff’, de reacties daarop in Nederland en de onderhandelingen door zaakgelastigde Ferrieri gevoerd met de minister van Koloniën over een regeling van de status der katholieke missie in Nederlands-Indië. De band bevat tevens brieven en andere documenten afkomstig van de missionaris H.G. Cartenstat, 1846-1848 (f 100-103, 814-835).

 

APF Udienze 1847, p. 1, vol. 106

1847

Kerkelijke eretitel voor de oud-missieprefect Scholten (f 6, 31). Benoeming van P.M. Vrancken tot apostolisch vicaris-coadjutor van Batavia (f 560-568).

 

 

Verhouding tussen het Vaticaan en de Nederlandse regering in Nederland en Ned. Indië na 1900

 

APF Nova Series vol. 532

1910-1913

Stukken betreffende de erkenning door de overheid van de missieprefecten in Nederlands-Indië en aanpassing van de overeenkomst tussen de Nederlandse regering en de Heilige Stoel over de positie van de de katholieke missie uit 1847 (f 479-487).

 

 

APF Nova Series, vol. 752

1921-1922

Voorstel van Propagandaprefect kardinaal Van Rossum voor een bijeenkomst van de missieleiders in Nederlands-Indië om te overleggen over de gezamenlijke belangen van de missie aldaar, 1922 (f 580-597, 717-718). Brief over de toestand van de missie in Nederlands-Indië, 1922 (f 675-677). Stukken (doorslagen, kopieën en drukwerken) over de verhouding tussen kerk en staat in Nederlands-Indië en een commissie die daarover moest rapporteren; kennelijk aan kardinaal Van Rossum toegezonden door pastoor Van Rijckevorsel te Weltevreden, lid van de commissie, 1921-1922 (f 710-757).

 

APF Nova Series, vol. 846

1923-1925

Stukken betreffende de conferentie van de katholieke kerkvoogden van Nederlands-Indië, voorgezeten door J. van Gijlswijk, apostolisch delegaat van Zuid-Afrika, in zijn functie van apostolisch visitator, 1923-1925 (f 3-12, 23-77, 88-128). Broeders van Tilburg: opening van drie nieuwe huizen in Nederlands-Indië, 1924 (f 15-22). Rapport van de ‘Unione Missionaria del Clero’ in Nederland over de activiteiten van de protestantse zending voornamelijk in Nederlands-Indië, 1925 (f 78-87.) Voorstel van de student A. Yong ten aanzien van de evangelisatie onder de Chinezen in Nederlands-Indië, 1925 (f 129-133.) Stukken betreffende de bestaande regelingen (o.m. 1847) ten aanzien van de katholieke missie in Nederlands-Indië; voorstel hier een afzonderlijke apostolische delegatie te vestigen, 1925 (f 134-185; cf. 391-397).

 

APF Nova Series, vol. 942

1927-1930

Stukken betreffende de algemene bijeenkomst van de Indische kerkvoogden in 1925: behandeling, oordeel van de Propaganda over de resultaten en concept-reactie 1927-1930 (f 826-841, 923-985). Stukken betreffen de gevaren en de bestrijding van het communisme in Nederlands-Indië (correspondentie en zeer uitvoerige rapportage van G. Creutz Lechleitner SJ), 1927 (f 842-916). Correspondentie met staatssecretaris Gasparri over het afschaffen van art. 177 van het Nederlands-Indische regeringsreglement inzake de missie, 1928 (f 988-997).

 

APF Nova Series, vol. 943

1926-1928

Batavia. 1926: correspondentie met apostolisch vicaris Van Velsen (onder meer een voorstel tot nieuwe afsplitsing van het vicariaat; toewijzing van missieactiviteiten aan diverse orden en congregaties); correspondentie met o.m. de Lazaristen, Carmelitanen, Kruisheren, Missionarissen H. Hart van Jezus; stukken betreffende een mogelijk nieuwe inrichting van de missieactiviteiten op Java, 1926 (f 3-179). 1927: correspondentie met vicaris Van Velsen; deelverslagen van missieactiviteiten (Madoera, Soerabaja); stukken betreffende de oprichting van de apostolische prefectuur van Malang (correspondentie, behandeling door Propaganda); voorstellen van de Zusters van Carolus Borromëus zich in Djokjakarta te vestigen, van de  zusters Dienaressen van de H. Geest in Soerabaja; stukken betreffende de oprichting van de apostolische prefectuur van Soerabaja (Lazaristen); jaarverslag en ‘relazione straordinaria’; voorstel Van Velsen over de coördinatie van de contacten met het koloniaal gouvernement (f 182-324). 1928: correspondentie en jaarverslag van apostolisch vicaris Van Velsen; subsidiëring van de missie; missie in Bandoeng; huwelijkskwesties; aanvragen van pauselijke onderscheidingen (f 340-398).

Soerabaja. Dossier van de algemene vergadering van de Propaganda Fide over de oprichting van de nieuwe apostolische prefectuur, 1928 (f 327-339).

 

 

Conferenties van kerkvoogden 1924-1939

NB: conferenties van kerkvoogden (leidende functionarissen) werden gehouden in 1924, 1925, 1929, 1934 en 1939. Een afgevaardigde van de paus was daarbij steeds aanwezig. Deze conferenties zijn vergelijkbaar met de conferenties van protestantse zendelingen, die echter regelmatiger werden gehouden en eerder aanvingen, soms al vóór 1850.

 

 

APF Nova Series, vol. 752

1921-1922

Voorstel van Propagandaprefect kardinaal Van Rossum voor een bijeenkomst van de missieleiders in Nederlands-Indië om te overleggen over de gezamenlijke belangen van de missie aldaar, 1922 (f 580-597, 717-718). Brief over de toestand van de missie in Nederlands-Indië, 1922 (f 675-677). Stukken (doorslagen, kopieën en drukwerken) over de verhouding tussen kerk en staat in Nederlands-Indië en een commissie die daarover moest rapporteren; kennelijk aan kardinaal Van Rossum toegezonden door pastoor Van Rijckevorsel te Weltevreden, lid van de commissie, 1921-1922 (f 710-757).

 

APF Nova Series, vol. 846

1923-1925

Stukken betreffende de conferentie van de katholieke kerkvoogden van Nederlands-Indië, voorgezeten door J. van Gijlswijk, apostolisch delegaat van Zuid-Afrika, in zijn functie van apostolisch visitator, 1923-1925 (f 3-12, 23-77, 88-128). Broeders van Tilburg: opening van drie nieuwe huizen in Nederlands-Indië, 1924 (f 15-22). Rapport van de ‘Unione Missionaria del Clero’ in Nederland over de activiteiten van de protestantse zending voornamelijk in Nederlands-Indië, 1925 (f 78-87.) Voorstel van de student A. Yong ten aanzien van de evangelisatie onder de Chinezen in Nederlands-Indië, 1925 (f 129-133.) Stukken betreffende de bestaande regelingen (o.m. 1847) ten aanzien van de katholieke missie in Nederlands-Indië; voorstel hier een afzonderlijke apostolische delegatie te vestigen, 1925 (f 134-185; cf. 391-397).

 

APF Nova Series, vol. 942

1927-1930

Stukken betreffende de algemene bijeenkomst van de Indische kerkvoogden in 1925: behandeling, oordeel van de Propaganda over de resultaten en concept-reactie 1927-1930 (f 826-841, 923-985). Stukken betreffen de gevaren en de bestrijding van het communisme in Nederlands-Indië (correspondentie en zeer uitvoerige rapportage van G. Creutz Lechleitner SJ), 1927 (f 842-916). Correspondentie met staatssecretaris Gasparri over het afschaffen van art. 177 van het Nederlands-Indische regeringsreglement inzake de missie, 1928 (f 988-997).

 

APF Nova Series, vol. 1068

1929-1931

Gelukwensen aan de paus van de gezamenlijke kerkvoogden van Nederlands-Indië; stukken betreffende de consequenties van de nieuwe huwelijkswetgeving in Nederlands-Indië, 1929 (f 126-168). Verslag van de conferentie der Indische kerkvoogden te Moentilan; huwelijkswetgeving; vestigingen van de zusters Franciscanessen van Heythuizen, 1930 (f 171-254). Reglement op de salariëring der missionarissen door het koloniaal bestuur, 1931 (f. 257-284, 574-592).

 

 

Borneo

De katholieke missie op dit eiland ving pas echt aan in 1905.

 

APF Acta Congregationum Generalium 1855 (vol. 219)

1855

Generale Congregatie van 27 augustus 1855.

Gedrukte ‘Esposizione di una nuova missione cattolica, che per la dilatazione e progresso della religione cattolica vuolsi stabilire nella Oceania Occidentale; e che per ottenere la necessaria approvazione e legittima autorità alla S. Congregazione presenta il sacerdote Carlo Cuarterón’, 1855 (f 818-825). Bijgevoegd, behalve aantekening van de genomen besluiten, twee kaarten, waaronder een van de te stichten apostolische prefectuur van Labuan (dit eiland  en de tegenoverliggende kuststreek van Borneo).

In APF Scritture Originali delle Congregazioni Generali 1855, T. I-II (vol. 979-980), zijn

geen corresponderende documenten aanwezig.

NB:dit plan werd niet gerealiseerd.

 

APF Acta Congregationum Generalium 1878 (vol. 246)

1878

Gedrukt voorstel tot missionering op Borneo door de paters van de congregatie van Mill-Hill (f 345-348). Met verwijzing naar andere stukken in APF Scritture riferite nei Congressi: Oceania, vol. 11).

NB:dit plan werd niet gerealiseerd.

 

APF Nova Series vol. 475

1909

Borneo. Verslag van missieprefect Van Uden (f 669-671).

 

APF Nova Series, vol. 657

1920

Batavia, Nederlands-Borneo: verslagen en correspondentie (f 249-262).

 

APF Nova Series, vol. 707

1920-1921

Borneo. Correspondentie met vicaris Bos, jaarverslag en vijfjaarlijks rapport (f 545-570). 

 

APF Nova Series, vol. 846

1923-1925

Borneo. Correspondentie met de orde der Capucijnen, met vicaris Bos en de congregatie der Missionarissen van de H. Familie; jaarverslag en vijfjaarlijks rapport (f 500-608).

 

APF Nova Series, vol. 943

1926-1928

Borneo. Correspondentie met vicaris Bos en met de orde der Capucijnen; jaarverslag en ‘relazione straordinaria’, 1927 (f 403-508).  

 

APF Nova Series, vol. 1068

1929-1931

Borneo. Correspondentie met vicaris Bos en de leiding der Capucijnen; jaarverslagen en vijfjaarlijks verslag; voorstel tot opsplitsing van het vicariaat Borneo; nieuwe vestigingen van congregaties (f 714-869).

 

APF, Nova Series, vol. 1195

1932-1934

Borneo, 1932: onder meer betreffende de afsplitsing van de apostolische prefectuur van Bandjermasin; jaarverslag (f 400-434, 706-715).

Borneo, 1933: aftreden van de apostolisch vicaris en voordracht voor diens opvolging; jaarverslag (f 437-461; 718-732).

Borneo, 1934: onder meer benoeming van een apostolisch vicaris; jaarverslag 1933; eventuele splitsing van het vicariaat (f 464-529, 735-750).

 

 

Celebes

(met inbegrip van de Minahassa)

 

APF Nova Series, vol. 693

1921

Celebes. Jaarverslag van prefect G. Vesters (f 340-343).

 

APF Nova Series, vol. 752

1922

Celebes. Jaarverslag van prefect Vesters (f 788-792).

 

APF Nova Series, vol. 846

1923-1924

Celebes. Jaarverslag van prefect Vesters; benoeming van een nieuwe prefect; jaarverslag van pro-prefect A.H.G. Bröcker (f 891-920).

 

APF Nova Series, vol. 846

1925

Celebes. Jaarverslag van W. Panis, apostolisch prefect; brief van apostolisch visitator Van Gijlswijk aan kardinaal Van Rossum over uitzending van Broeders van Tilburg naar Celebes (f 923-936).

 

APF Nova Series, vol. 943

1926-1927

Celebes. Correspondentie met prefect Panis; jaarverslagen en uitvoerige ‘relazione straordinaria’; overleg met de staatssecretarie over de belemmeringen voor het missioneren op Celebes, 1927 (f 907-1010).

 

APF Nova Series, vol. 1069

1929-1931

Celebes. Correspondentie met prefect Panis; jaarverslagen en een vijfjaarlijks verslag (f 189-254).

 

APF Nova vol. 1196

1932-1934

Celebes, 1932: jaarverslag (f 188-202).

Celebes, 1933: jaarverslag; voorstel de prefectuur te verheffen tot vicariaat en voordracht van een apostolisch vicaris (f 205-263).

Celebes, 1934: vooral betreffende de verheffing tot apostolisch vicariaat en de benoeming van een vicaris (W. Panis); jaarverslag  (f 266-327).

 

 

Molukken en Nieuw Guinea (Papoea)

 

APF Nova Series vol. 414

1890-1907

Omvangrijk dossier over missionering en kerkelijk bestuur van het oostelijk deel van Nieuw-Guinea (f 428-632) en een document betreffende de relatie tussen de apostolisch vicaris van Batavia en de missionarissen van het H. Hart, werkzaam in de prefectuur Nederlands Nieuw-Guinea (f 732-733).

 

APF Nova Series, vol. 782

1912-1922

Nieuw-Guinea/Molukken. Terugblik op 17 jaar missionering door vicaris Aerts en diens jaarverslag over 1921-1922 (f 174-188). Dossier faculteiten Sumatra en Nieuw-Guinea, 1912-1922 (f 545-580; voortgezet t.a.v. Nieuw-Guinea in Nova Series, vol. 783, f 35-41).

 

APF Nova Series vol. 536

1913

Nieuw-Guinea/Molukken. Brief en verslag 1912 van missieprefect M. Neyens (f 665-667).

 

APF Nova Series, vol. 566

1913-1915

Nieuw-Guinea/Molukken. Correspondentie en verslagen; vervanging van de missieprefect, 1913-1915 (f 501-547).

 

APF Nova Series, vol. 552.

1914

Nieuw-Guinea/Molukken. Jaarverslag van missieprefect Neyens; voorstel m.b.t. het catechumenaat, 1914 (f 244-250, 258-266).

 

APF Nova Series, vol. 582

1914-1916

Nieuw-Guinea/Molukken. Jaarverslagen/rapportage van de prefecten Neyens en Nollen; dossier betreffende de Zusters van Heythuysen en hun terugtrekking uit de missie op de Kei-eilanden, 1914-1915 (f 28-64, 130-162).

 

APF Nova Series, vol. 597

1917

Nieuw-Guinea/Molukken. Correspondentie van prefect Nollen en jaarverslag (f 403-409, 419-421, 432-435).

 

APF Nova Series, vol. 848

1924-1925

Nieuw-Guinea/Molukken. Correspondentie en jaarverslagen van vicaris Aerts; huwelijkscasus (f 73-90, 93-119).

 

APF Nova Series, vol. 944b

1926-1928

Nieuw-Guinea/Molukken. Correspondentie, jaarverslagen, vijfjaarlijks rapport en ‘relazione straordinaria’ van vicaris Aerts (f 537-621).

 

APF Nova Series, vol. 1071

1929-1931

Nieuw-Guinea/Molukken. Correspondentie, jaarverslagen en vijfjaarlijks verslag van vicaris Aerts (f 221-304).

 

APF Nova Series, vol. 1198

1932-1934

Aanvraag van bevoegdheden en jaarverslag, 1932 (f 142-161).

Jaarverslag en voorstel tot splitsing van het vicariaat, 1933 (f 164-200).

Statistisch jaarverslag en andere stukken, 1934 (f 203-219).

 

 

Kleine Soenda Eilanden

 

APF Nova Series, vol. 638.

1919

Kleine Soenda-eilanden. Correspondentie en jaarverslag van de missieprefect P. Noyen (f 15-25, 103-121).

 

APF Nova Series, vol. 781

1919-1921

Dossier betreffende de omzetting van de apostolische prefectuur van de Kleine Soenda-eilanden in een apostolisch vicariaat en benoeming van een apostolisch vicaris, A. Verstraelen: correspondentie met de congregatie SVD en behandeling door de Propaganda Fide; correspondentie met en jaarverslag van prefect Noyen (f 817-908).

 

APF Nova Series, vol. 846

1922-1925

Kleine Soenda-eilanden. Correspondentie met de SVD en vicaris Verstraelen; vier jaarverslagen (f 613-699).

 

APF Nova Series, vol. 943

1926-1928

Kleine Soenda-eilanden. Correspondentie met vicaris Verstraelen; jaarverslagen en ‘relazione straordinaria’; vergaderstuk van de Propaganda Fide (f 513-638). 

 

APF Nova Series, vol. 1068

1928-1931

Kleine Soenda-eilanden. Correspondentie met vicaris Verstraelen en de SVD; jaarverslagen en vijfjaarlijks verslag; missiereglement, 1930 (f 874-993).

 

APF Nova Series, vol. 1195

1932-1934

Jaarverslag; overlijden van apostolisch vicaris Verstraelen en benoeming van diens opvolger, 1932 (f 534-607).

Benoeming van een apostolisch vicaris (H. Leven); jaarverslag, 1933 (f 610-691).

Kleine Soenda-eilanden, 1934: bevat slechts twee stukken  (f 694-701).

 

 

Sumatra

 

APF Nova Series, vol. 752

1919-1922

Sumatra. Correspondentie met de missieprefect L. van Exel en met andere betrokkenen, in het bijzonder de orde der Capucijnen; jaar verslagen; overlijden en opvolging van Van Exel (f 488-558).

 

APF Nova Series, vol. 846

1924-1925

Sumatra/Banka en Billiton. Benoeming van missieprefect; vestiging van een nieuwe missiepost; jaarverslag van missieprefect Th. Herckenrath, 1924-1925 (f 983-1011).

 

APF Nova Series, vol. 943

1926-1928

Sumatra/Padang. Correspondentie met de orde der Capucijnen en missie prefect M. Brans; jaarverslagen en ‘relazione straordinaria’, 1927 (810-902).

 

APF Nova Series, vol. 944a

1926-1928

Sumatra/Bengkoelen. Correspondentie met en visitatie van de prefectuur door de algemeen overste der Priesters van het H. Hart van Jezus; ontslag van apostolisch prefect H. Smeets; jaarverslag en ‘Relazione straordinaria’, 1927; mogelijke samenvoeging met Palembang (f 3-61).

Sumatra/Banka en Billiton. Brief van missieprefect Herckenrath; jaarverslagen  en ‘relazione straordinaria’, 1927; stukken betreffende de benoeming van missieprefect V. Bouma (f 64-119).

 

APF Nova Series, vol. 1069

1929-1931

Sumatra/Padang. Correspondentie met apostolisch prefect M. Brans en de orde der Capucijnen; jaarverslag 1930; voorstel de prefectuur om te zetten in een vicariaat, 1931 (f 82-184).

Sumatra/Bengkoelen. Correspondentie met waarnemend missieprefect Van Dort; jaarverslagen en vijfjaarlijks verslag; nieuwe vestigingen van de zusters van Liefde van Carolus Borromëus en anderen (f 256-311).

Sumatra/Banka en Billiton. Correspondentie, jaarverslagen en vijfjaarlijks verslag van missieprefect Bouma (f 316-388).

 

APF Nova Series, vol. 1196

1932-1934

Padang, 1932: voornamelijk stukken betreffende de verheffing van de prefectuur tot apostolisch vicariaat en benoeming van vicaris Brans (f 3-118).

Bengkoelen, 1932: Statistisch overzicht (f 332-338).

Banka en Billiton, 1933: onder meer twee jaarverslagen; financiële aangelegenheden (f 412-448).

Padang, 1933: installatie van de nieuwe apostolisch vicaris Brans; jaarverslag (f 121-159).

Bengkoelen, 1933: voordracht voor de benoeming van een nieuwe apostolisch prefect (f 341-376).

Banka en Billiton, 1933: statistisch jaarverslag  (vol. 1196, f 449-455).

Padang, 1934: onder meer een jaarverslag (f 162-183).

Benkoelen, 1934: onder meer benoeming van een apostolisch prefect (Mekkelholt); statistisch jaarverslag  (f 379-408).

Banka en Billiton, 1934: statistisch jaarverslag  (f 456-462).

 

 

Curacao en de Nederlandse Antillen

Jaarverslagen

 

APF Scritture riferite nei Congressi: Belgio e Olanda, vol. 17 (1806‑1816)

1816

Rapport van L. Ciamberlani gedeeltelijk over de missie in de prefectuur Curaçao (f 530-544).

 

APF Scritture riferite nei Congressi: Oceania, vol. 3 (1846‑1847)

1846-1847

Brieven en verslag 1846 van M. Niewindt, apostolisch vicaris (f 430-436, 439, 442-443). Klachten tegen Niewindt (f 661-677, 679-681) en missieprocurator Van Wijkerslooth (f 718-765).

 

APF Scritture riferite nei Congressi: Belgio e Olanda, vol. 26 (1848‑1852)

1848-1852

Correspondentie en bijbehorende stukken van internuntius Belgrado, vicaris M. Niewindt en missieprocurator Van Wijkerslooth; algemene verslagen 1850-1851 (f 285-286, 346-348, 611-618, 624-625, 675, 718-722, 1055-1059, 1120-1222, 1216-1219, 1223-1224, 1228, 1272-1273, 1288).

 

APF Scritture riferite nei Congressi: Belgio e Olanda, vol. 27 (1853‑1856)

1853-1856

Correspondentie en bijbehorende stukken van de internuntii Belgrado en Vecchiotti, en vicaris M. Niewindt; algemene verslagen 1853 en 1855 (f 47, 227-234, 285-286, 371-376, 862-869, 873-874, 915, 929, 1152).

 

APF Scritture riferite nei Congressi: America Antille, vol. 9 (1854‑1861)

1854-1860

Correspondentie en bijbehorene stukken van internuntius S.M. Vecchiotti en vicarissen M.J. Niewindt en J.F.A. Kistemaker, alsmede twee algemene verslagen over 1857 en 1859 (f 14-15, 43-44, 110-112, 325-332, 599, 709-714, 739-740, 754, 794-795, 907-908, 940-941, 953-954, 1041-1042, 1056, 1067, 1077, 1083-1084).

 

APF Scritture riferite nei Congressi: Belgio e Olanda, vol. 29 (1862‑1866)

1862-1866

Correspondentie en bijbehorende stukken van de internuntii S.M. Vecchiotti, L. Oreglia di S. Stefano en G. Cattani, vicaris Kistemaker; algemeen verslag 1865 (f 44, 55, 538-539, 743, 1065, 1114-1117, 1357-1364, 1404-1406, 1416-1419, 1471, 1505-1506).

 

APF Scritture riferite nei Congressi: America Antille, vol. 10 (1862‑1876)

1863-1875

Corespondentie en bijbehorende stukken van de internuntii L. Oreglia, G. Cattani, A. Bianchi, en de vicarissen J.F.A. Kistemaker en H. van Ewijk (onder meer betreffende overname van de missie door de Dominicanen) en twee algemene verslagen over 1864 en 1875 (f 97-98, 155-156, 228, 232-234, 372-373, 380, 458, 648-657, 717, 727, 840-841, 852-853, 918-919). Enkele stukken betreffende de benoeming van Van Ewijk tot apostolisch vicaris, 1869 (f 438, 456).

 

APF Scritture riferite nei Congressi: America Antille, vol. 11 (1877‑1892)

1877-1892

Correspondentie en bijbehorende stukken van de internuntii G. Capri, Panici, Spolverini en Rinaldini, en van de vicarissen H. van Ewijk, H.J. Reijnen en H.A. Joosten (veel over de immoraliteit die heerst in het vicariaa), en een aantal algemene verslagen 1876-1883 (f 1-2, 5-7, 24, 36, 133-134, 155-165, 213-214, 218-219, 217, 277, 284, 308-311, 315, 335-338, 343-350, 355-357, 360-365, 391-393, 402-403, 444, 449, 452, 460-462, 464, 466, 477, 480-484, 589-590, 648-653, 668-671, 682-686, 753-755, 813-820838-845). Brief van H.J. Feije, 1884 (f 382).

 

APF Nova Series vol. 195

1900

Brief en algemeen verslag van vicaris J.J.A. van Baars met bijbehorende stukken (f 200-204, 212-272).

 

APF Nova Series vol. 364

1905

Vijfjaarlijks algemeen verslag over de staat van de missie (f 209-214).

 

APF Nova Series vol. 536

1913

Brief en vijfjaarlijks verslag van vicaris Vuylsteke (f 274-276, 454-470).

 

APF Nova Series, vol. 670

1919-1920

Jaarverslagen en  rapportage; viering gouden feest der Dominicanen in deze missie, 1919-1920 (f 277-295).

 

APF Nova Series, vol. 705

1921

Jaarverslag van vicaris Vuylsteke (f 204-205).

 

APF Nova Series, vol. 839

1923-1925

Correspondentie met vicaris M. Vuylsteke; jaarverslagen en uitvoerig vijfjaarlijks rapport; aanvraag van pauselijke onderscheidingen (f 468-586).

 

APF Nova Series, vol. 935b

1926

Correspondentie met en jaarverslag van vicaris M. Vuylsteke (f 423-436).

 

APF Nova Series, vol. 935b

1927-1928

Correspondentie met vicaris M. Vuylsteke (aanvraag van pauselijke onderscheidingen, inzet zusters voor missieactiveiten, dispensaties); jaarverslag en ‘relazione straordinaria’, 1927; stukken van de Congregazione dei Religiosi betreffende de opening van huizen door de Franciscanessen van Roosendaal in Curaçao en Suriname, van de zusters van Schijndel in Curaçao en Padang, 1928 (f 439-533).

 

APF Nova Series, vol. 1185

1932-1934

Onder meer stukken betreffende de installatie van apostolisch vicaris Verriet, jaarverslag en statuten van de missie, 1932 (f 210-307).

Jaarverslag en enkele andere stukken, 1933 (f 310-348).

Aanvraag van bevoegdheden, dispensaties en onderscheidingen; jaarverslag en zeer uitvoerig vijfjaarlijks verslag, 1934 (f 427-565).

 

 

Synode Caraibbische regio 1855

 

APF Acta Congregationum Generalium 1855 (vol. 219)

1854-1855

Generale Congregatie van 2 april 1855.

‘Sull' adunanza sinodale celebrato in Port d'Espagne da mgr. Spaccapietra, delegato apostolico’ (f 337-411). Voor deze bisschopssynode van het Caraïbisch gebied, gehouden in 1854 te Port-of-Spain op Trinidad onder leiding van de pauselijke delegaat V. Spaccapietra waren ook de apostolisch vicarissen van Curaçao en Suriname uitgenodigd. Het zeer uitvoerige gedrukte dossier bevat in bijlage het verslag van de synode, de genomen besluiten en een aantal documenten met betrekking tot de voorbereiding van de synode. Met aantekening van de genomen besluiten.

In APF Scritture Originali delle Congregazioni Generali 1855, T. I-II (vol. 979-980), zijn geen documenten aanwezig.

 

 

Curacao c.a., ras, huwelijk en gezin

 

APF Scritture riferite nei Congressi: America Antille, vol. 8 (1847‑1853)

1847-1849

Correspondentie van vicaris M.J. Niewindt en missieprocurator C.L. van Wijkerslooth (f 42, 79, 89, 262). Stukken betreffende de gebruiken bij het kerkelijk huwelijk van katholieke slaven in Suriname, met historische bijzonderheden over deze kwestie (f 579-588).

 

APF Scritture riferite nei Congressi: America Antille, vol. 11 (1877‑1892)

1877-1892

Correspondentie en bijbehorende stukken van de internuntii G. Capri, Panici, Spolverini en Rinaldini, en van de vicarissen H. van Ewijk, H.J. Reijnen en H.A. Joosten (veel over de immoraliteit die heerst in het vicariaa), en een aantal algemene verslagen 1876-1883 (f 1-2, 5-7, 24, 36, 133-134, 155-165, 213-214, 218-219, 217, 277, 284, 308-311, 315, 335-338, 343-350, 355-357, 360-365, 391-393, 402-403, 444, 449, 452, 460-462, 464, 466, 477, 480-484, 589-590, 648-653, 668-671, 682-686, 753-755, 813-820838-845). Brief van H.J. Feije, 1884 (f 382).

 

APF Nova Series vol. 464

1894-1907

Omslag ‘Curaçao. Facoltà. Dall'anno 1894’ (f 11-67): correspondentie van de vicarissen Joosten en Van Baars van Curaçao (o.m. vraagstukken van ras en huwelijk).

 

APF Nova Series vol. 465

1898-1904

Omslag ‘De privilegiis Americae Latinae’, 1897-1909, betreffende de kerkelijke privileges door Leo XIII toegestaan aan de katholieken van Latijns-Amerika (f 8-163). Hierin correspondentie van vicaris Van Baars van Curaçao en zijn Surinaamse collega Wulfingh over de interpretatie, in het bijzonder vanwege het gemaakte onderscheid in rassen (f 40-45, 101-102, 107-108, 113-116, 122-133, 136-137, 149, 153-157).

 

 

Suriname

Jaarverslagen


APF Scritture riferite nei Congressi: America Meridionale, vol. 6 (1826‑1842)

1838

Algemeen verslag van missieprefect J. Grooff (f 380‑383).

 

APF Scritture riferite nei Congressi: Belgio e Olanda, vol. 24 (1843‑1845)

1843-1845

Correspondentie en bijbehorende stukken van vice-superior Ferrieri en oud-missieprefect Grooff; missieverslagen 1843 en 1844 (f  91-94, 129, 157, 167, 247-248, 384-400, 632-636, 627-628, 675-676, 717-718).

 

APF Scritture riferite nei Congressi: America Meridionale, vol. 7 (1843‑1846)

1843-1846

Correspondentie en bijbehorende stukken van de vice-superior I. Ferrieri en de missieprocurator C.L. van Wijkerslooth, 1843 en 1846, en een algemeen verslag uit 1846 (f 122, 178, 181-183, 899-909, 895-897).

 

APF Scritture riferite nei Congressi: America Meridionale, vol. 8 (1847‑1853)

1849

Bevat een brief van Belgrado en een algemeen verslag van waarnemend vicaris Schepers (f 236-247).

 

APF Scritture riferite nei Congressi: America Meridionale, vol. 14 (1878‑1885)

1879-1885

Correspondentie en bijbehorende stukken van de internuntius Spolverini en (pro-)vicaris J.H. Schaap, en twee algemene rapporten van 1880 en 1885 (f 289-291, 356-361, 374-386, 394, 404, 669-682, 725-728, 765-766, 869-870, 867-868).

 

APF Nova Series, vol. 670

1909-1920

Jaarverslag van vicaris Van Roosmalen, 1920; dossier faculteiten en dispensaties, 1909-1920 (f 57-61, 88-122).

 

APF Nova Series, vol. 778

1922

Jaarverslag van vicaris Van Roosmalen (f 438-448).

 

APF Nova Series, vol. 842

1923-1925

Correspondentie met vicaris Van Roosmalen; jaarverslagen en uitvoerig vijfjaarlijks rapport (f 803-840).

 

APF Nova Series, vol. 939

1926-1928

Correspondentie met vicaris Van Roosmalen (o.m. aanvraag van pauselijke onderscheidingen); jaarverslagen, ‘relazione straordinaria’, 1927, en vijfjaarlijks verslag, 1928; huwelijkscasus; uitvoerig rapport betreffende de Bosnegers (‘negri selvaggi’), 1926 (f 95-211).

 

APF Nova Series, vol. 1062

1929-1931

Correspondentie en jaarverslagen van apostolisch vicaris Van Roosmalen (f 373-415).

 

APF Nova Series, vol. 1190

1932-1934

Jaarverslag, 1932 (f 579-586).

Suriname wordt onder toezicht van de nuntiatuur in Venezuela gesteld, 1933 (f 357-358).

Jaarverslag, 1933 (f 589-597).

Verslag van de nuntius in Venezuela, o.m. betreffende Suriname, 1934  (f 361-370).

Verslag over Suriname, uitgebracht door de nuntius in Venezuela, en jaarverslag, 1934 (f 600-625).

 

 

Ras, huwelijk en gezin

 

APF Scritture riferite nei Congressi: America Meridionale vol. 5, 1804‑1825

1818‑1823

Correspondentie van de missieprefect P. Wennekers (o.m. huwelijk en concubinaat bij slaven), de Hollandse aartspriester J. Cramer en vice-superior L. Ciamberlani (f 151-176, 370-372, 403-404, 433-436, 484-485, 529).

 

APF Nova Series vol. 465

1898-1904

Omslag ‘De privilegiis Americae Latinae’, 1897-1909, betreffende de privileges door Leo XIII toegestaan aan de katholieken van Latijns-Amerika (f 8-163). Hierin correspondentie van vicaris Van Baars van Curaçao en zijn Surinaamse collega Wulfingh over de interpretatie, in het bijzonder vanwege het gemaakte onderscheid in rassen (f 40-45, 101-102, 107-108, 113-116, 122-133, 136-137, 149, 153-157).

 

 

Bronnen met verslaglegging

Zie veld Relevante bescheiden en de toelichting daarbij.

Verwijzing naar andere archiefvormers
Informatiewaarde Groot