Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

Minderbroeders Kapucijnen

Naam Minderbroeders Kapucijnen
Naamsvarianten
 • Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum (ofmcap)
 • Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum (omcap.)
 • Kapucijnen (OFMCap.)
 • Orde van de Minderbroeders Kapucijnen
 • Capucijnen
 • Paters Kapucijnen (OFMCap.)
Periode 1528-2011
Denominatie rooms--katholiek
Org Missie

Korte geschiedenis

De orde

De Kapucijnen zijn een afsplitsing van de orde der Minderbroeders-Franciscanen die in 1209 door Franciscus van Assisi (1181/1182-1226) is gesticht. In het begin van de zestiende eeuw ontstond in Italië een beweging gericht op terugkeer naar de oude regel en handhaving van een strengere tucht. Hieruit ontstonden de Kapucijnen die in 1528 als een afzonderlijke tak van de Minderbroeders door de paus werden goedgekeurd. De orde speelde een belangrijke rol in de Contra-Reformatie. In de Nederlanden zijn de kapucijnen sinds 1585 actief. Tijdens de Franse Periode rond 1800 werden bijna alle kloosters gesloten. Alleen Velp (bij Grave) bleef bestaan zodat in de negentiende eeuw een nieuwe start moest worden gemaakt. Na 1880 kwam de orde in Nederland weer tot bloei zodat zij in 1930 493 leden telde (Nolet, Katholiek Nederland, I, 227).

 

De missie

In totaal heeft de Nederlandse provincie tussen 1905 en 2009 276 missionarissen uitgezonden, dat is 27% van al gedurende deze periode geprofeste leden (Boelaars, Met Kap en Koord, mei 2007).

 

Borneo

Vanaf 1882 drong Rome erop aan dat de orde een missiegebied voor zijn rekening zou nemen. Na veel overleg werd ten slotte in 1905 Nederlands-Borneo aan de Kapucijnen toevertrouwd. Borneo was voor de onervaren missionarissen geen gemakkelijk gebied. Er werden vele talen en dialecten gesproken, in de kustgebieden breidde de Islam zijn invloed uit en de bevolking bestond uit verschillende groepen: Dajaks in het binnenland, Maleiers, Chinezen en Europeanen in het kustgebied. In 1912 werkten er 18 paters en tien broeders verdeeld over 6 staties. Dit gebied werd in 1918 tot apostolisch vicariaat van Nederlands-Borneo verheven. De kapucijnen concentreerden zich op de residentie West-Borneo, terwijl de Missionarissen van de H. Familie de residentie Zuid- en Oost Borneo voor hun rekening namen. De kapucijnen werkten onder meer samen met de Missiezusters van de H Antonius, de Franciscanessen van Asten, Etten en Veghel en de Broeders van Dongen. In 1938 waren in West-Borneo 47 priesters, 50 broeders en 119 zusters werkzaam (Pius-almanak 1938). Het hoogtepunt was 1965 toen de orde 132 missionarissen in het veld had (waarvan op Borneo 43 en op Sumatra 65) (Boelaars, Met Kap en Koord, mei 2007).

 

Sumatra

In 1911 kregen de Kapucijnen als werkterrein Sumatra en de omliggende eilanden toegewezen; dit gebied namen zij, net als Borneo eerder, over van de Jezuïeten. Aanvankelijk richtten zij zich vooral op zielzorg voor Europeanen en Chinezen. Dit gebied werd een apostolische prefectuur, waarvan in 1923 Bangka, Billiton en Benkoelen werden afgescheiden terwijl de overgebleven prefectuur van Padang tot het gebied van de Kapucijnen bleef behoren. In 1938 werkten hier 35 priesters, 30 broeders en 178 zusters. De prefectuur Padang werd in 1952 van het vicariaat Medan afgescheiden en toevertrouwd aan de Pia Societas S Francisci Xaverii, een Italiaanse congregatie. In 1959 werd de prefectuur van Sibolga opgericht en aan de Duitse Capucijnen toevertrouwd, zodat de Nederlandse kapucijnen alleen het vicariaat Medan overhielden. Op Sumatra werkten de Kapucijnen samen met de Franciscanessen van Salzkotten in Aerdenhout, de Zusters van Amersfoort, de Franciscanessen van Bennebroek, de Franciscanessen van Dongen, de Franciscanessen van het St. Elisabethgesticht, Breda, de Zusters van Liefde uit Schijndel, de Zusters van Liefde uit Tilburg en de Fraters van Tilburg. Op Borneo en Sumatra legden de zusters zich toe op het onderwijs en de zorg voor weeskinderen en zieken in poliklinieken en ziekenhuizen. Voor de vooral op West-Borneo talrijke Chinezen bestonden er Hollands-Chinese Scholen.

 

Chili en Tanzania

In 1908 arriveerde de eerste kapucijn in Chili, maar pas toen de Nederlandse provincie in 1958 geen visa meer kreeg om missionarissen naar Indonesië te zenden, ruilde men met Zwitserland, waarbij de Nederlanders Tanzania en de Zwitsers Indonesië kregen toebedeeld. In 1959 begon men in Tanzania en in het zuiden van Chili in het bisdom Osorno onder de Indianen (Met Kap en Koord, juli 2009).

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Van Woesik, 10, Willemsen, I, par. 1-15, Pius-almanak 1960/61, 472, Steenbrink, Catholics in Indonesia, II en Derix, Brengers van de boodschap, 386.

 

Organisatie

De orde

De orde werd bestuurd door een generaal-overste, minister generalis genaamd, en zes assistenten, definitores genaamd, die elke zes jaar gekozen werden door het generaal kapittel. De provinciale kapittels vergaderden om de drie jaar. De orde bestond zowel uit paters als broeders. Een Hollands-Belgische eenheid, custodie genaamd, werd in 1845 opgericht en in 1857 verheven tot provincie. Splitsing vond in 1882 plaats toen een Nederlandse provincie tot stand kwam. In 1934 had de orde in Nederland 15 kloosters. De missieprocuur bevindt zich in Tilburg. Het generalaat is gevestigd in Rome, het provincialaat in 's-Hertogenbosch. De Nederlandse rechtspersoon was de "Vereniging van Kapucijnen". Indonesië werd in 1976 een zelfstandige provincie.

 

De missie

In de missiegebieden Sumatra en Borneo fungeerde naast de apostolisch prefect of vicaris een religieus overste (superior regularis). Voor liefdewerk bestond de De Sint Fidelis Missiebond.

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Van Woesik, 10, Katholieke Encyclopaedie 1934, lemma Capucijnen, Willemsen, I, par. 1-15 en Pius-almanak 1960/61, 314 en 407.

Doelstelling

De orde is opgericht met als doel de wereldlijke geestelijkheid te ondersteunen. De leden moesten zowel een beschouwend als actief leven leiden (Van Woesik, 10). De Minderbroeders Kapucijnen wijdden zich aan pastoraal werk en missiewerk.

Taken en activiteiten
 • Onderwijs (hieronder ook kweekscholen)
 • Geldwerving
 • Gezondheidszorg
 • Informatievoorziening en propaganda
 • Pastoraal werk
 • Evangelieverkondiging en catechese
 • Opleiding van zendingswerkers en missionarissen
 • Uitzending van zendingswerkers en missionarissen
 • Werk van en voor vrouwen en meisjes
Continenten
 • Latijns Amerika
 • Afrika
 • Azië
Lokatie
 • Nederlands Indië
 • Aartsbisdom Pontianak, Borneo
 • Aartsbisdom Medan, Sumatra
 • Bisdom Sibolga, Sumatra
 • Aartsbisdom Jakarta, Java
Selectie uit de literatuur
Titel
 • Geknipt. Ruim negentig oude foto’s die een indruk geven van het missiewerk van de kapucijnen in Indonesië aangevuld met de volldige registers van alle kapucijnen die gewerkt hebben op Borneo, Sumatra en in Tanzania en Chili.
Auteur
 • Boelaars, H.
Paginering
 • 104
Uitgever
 • Tilburg:
Jaar van uitgave
 • 2005

Titel
 • Een vuur in hen ontbrand : aan het woord Nederlandse missionarissen, drie bisschoppen en een provinciaal uit Borneo en Sumatra, Tanzania en Chili, en een terugblik van twee ex-missionarissen / [inl. Jacques Wijnen ; bijdragen van: Kees Melis ... et al. ; foto's: Archief Missieprocuur, Tilburg ... et al.]
Auteur
 • Jacques Wijnen ; Kees Melis
Reeks
 • [Met kap en koord, ISSN 0167-1626 ; 2005]
Paginering
 • 48 p
Uitgever
 • 's-Hertogenbosch : Provincialaat Minderbroeders Kapucijnen
Jaar van uitgave
 • [2005]

Titel
 • Met kap en koord / uitg. van de Nederlandse Minderbroeders-Kapucijnen
Paginering
 • 1961, nr. 1 (mrt) - ...
Uitgever
 • Eindhoven : Minderbroeders Kapucijnen, Nederlandse Provincie
Jaar van uitgave
 • 1961-...

Titel
 • Samosir : de oudbatakse samenleving / [samengest. door Leo Joosten ; verlucht door Philippus Philippus-Siantar]
Auteur
 • Leonardus Egidius Joosten (1942-)
Paginering
 • 99 p., [1] vouwbl. pl
Uitgever
 • 's-Hertogenbosch : Minderbroeders Kapucijnen
Jaar van uitgave
 • 1996

Titel
 • De missionaire opleiding van Nederlandse missionarissen : een onderzoek naar de missionaire voorbereiding in de periode 1930-1975 van de priester-missionarissen van de witte paters, millhillers, spiritijnen, montfortanen en kapucijnen die vanuit Nederland naar Oost-Afrika werden uitgezonden / door A.H. de Jong
Auteur
 • Albert Herman de Jong (1943-)
Reeks
 • Kerk en theologie in context, ISSN 0922-9086 ; dl. 29
Paginering
 • XI, 109 p
Uitgever
 • Kampen : Kok
Jaar van uitgave
 • 1995

Titel
 • The Capuchin Mission on Sumatra 1911 - 1923 / auctore: Anthonius Brevoort
Auteur
 • Anthonius Brevoort
Paginering
 • XIX, 274 p
Uitgever
 • Rome : Pontificia Universitas Gregoriana
Jaar van uitgave
 • 1993

Titel
 • Twaalf kapucijnen / door Cor 't Hoen, Rein Lomme en Gentilis van Loon
Auteur
 • Cor 't Hoen ; Rein Lomme (1926-) ; Gentilis van Loon (1917-) kloosternaam van Johannes van Loon
Paginering
 • IV, 128 p
Uitgever
 • 's-Hertogenbosch : Minderbroeders Kapucijnen
Jaar van uitgave
 • 1993

Titel
 • Gods eigen volk : de bekeringsgeschiedenis van de Mualangs op West-Borneo / Gentilis van Loon
Auteur
 • Gentilis van Loon (1917-) kloosternaam van Johannes van Loon
Paginering
 • 96 p
Uitgever
 • Tilburg : Missieprokuur Kapucijnen
Jaar van uitgave
 • 1992

Titel
 • Portret van een parochie : Pangururan in het Aartsbisdom Medan Indonesië / Gentilis van Loon
Auteur
 • Gentilis van Loon (1917-) kloosternaam van Johannes van Loon
Paginering
 • 112 p
Uitgever
 • Tilburg : Missieprokuur Kapucijnen
Jaar van uitgave
 • 1990

Titel
 • Indonesianisasi : het omvormingsproces van de katholieke kerk in Indonesië tot de Indonesische katholieke kerk / Huub J.W.M. Boelaars
Auteur
 • Hubertus Josephus Willibrordus Maria Boelaars
Reeks
 • Kerk en theologie in context, ISSN 0922-9086 ; dl. 13
Paginering
 • XI, 472 p
Uitgever
 • Kampen : Kok
Jaar van uitgave
 • 1991

Titel
 • Minderbroeders-kapucijnen in Nederland : zoeken naar nieuwe wegen en vertrouwen in de toekomst / [red. Sjef van der Horst ... et al. ; met bijdragen van Victor van den Hurk ... et al.]
Auteur
 • Sjef van der Horst ; Victor van den Hurk
Reeks
 • Religieuzen ; 8
Paginering
 • 163 p
Uitgever
 • Amstelveen : Luyten
Jaar van uitgave
 • 1985

Titel
 • Nieuwe historische ledenlijst van de Nederlandse Provincie der Minderbroeders Kapucijnen, 1882-2002 / samengest. door Theodorus Hamers ; herz. en aangev. door Gaudentius SlaatsNieuwe historische ledenlijst 1882-2002
Auteur
 • Theodorus Hamers (1905-1993) Kloosternaam van Gijsbertus W.F. Hamers ; Gaudentius G. Slaats (1924-) kloosternaam van Josephus J. Slaats
Paginering
 • 176 p
Uitgever
 • 's-Hertogenbosch : Provincialaat Minderbroeders Kapucijnen
Jaar van uitgave
 • 2002

Titel
 • Borneo-nummer bij gelegenheid van het 25-jarig bestaan der Capucijnen-Missie
Paginering
 • 56 p
Uitgever
 • Tilburg : Missiehuis
Jaar van uitgave
 • 1930

Titel
 • Catholics in Indonesia, 1808-1942 : a documented history / Karel Steenbrink
Auteur
 • Karel Adriaan Steenbrink (1942-); Paule Steenbrink-Maas
Reeks
 • Verhandelingen van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde, ISSN 1572-1892 ; 232
Paginering
 • XIII, 634 p
Uitgever
 • Leiden : KITLV Press
Jaar van uitgave
 • 2007

Titel
 • Brengers van de Boodschap : geschiedenis van de katholieke missionering vanuit Nederland van VOC tot Vaticanum II / Jan Derix
Auteur
 • Jan M.G. Derix (1936-2009)
Paginering
 • XIV, 11-803 p., [48] p. pl
Uitgever
 • Nijmegen : Valkhof Pers
Jaar van uitgave
 • cop. 2009

Titel
 • Katholiek Nederland : encyclopaedie / W. Nolet
Auteur
 • Willem Nolet (1885-1965)
Paginering
 • 339 p
Uitgever
 • 's-Gravenhage : Ten Hagen
Jaar van uitgave
 • 1930


Periodieken
Titel
 • Borneo-Almanak : onder bescherming van Maria Onbevlekt Ontvangen tot Steun der Missie op Borneo en Sumatra
Paginering
 • Jrg. 1 (1911) - 38 (1953)
Uitgever
 • Tilburg [etc.] : Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum : Capucijnenklooster
Jaar van uitgave
 • 1911-1953

Titel
 • Franciscaansch leven : maandschrift van Franciscaansche ascese, geschiedenis en kunst / Nederlandsche Minderbroeders CapucijnenFranciscaans leven
Paginering
 • Jrg. 1 (1917/18) - ...
Uitgever
 • Helmond : Boekdrukkerij "Helmond"
Jaar van uitgave
 • 1917-...

Titel
 • Sint Fidelisklokje : gratis orgaan voor de leden van het seraphijnsch werk der Heilige Missen
Paginering
 • Jrg. 1 (1922) - jrg. 20 (1941)
Uitgever
 • Grave [etc.] : Sint Fidelis Missiebond
Jaar van uitgave
 • 1922-1941

Titel
 • Christus koning : orgaan van de Nederlandsche Provincie der Capucijnen en hare MissiesChristus-koning
Paginering
 • Jrg. 1, no. 1 (2 jan. 1929) - jrg. 13, no. 33 (17 aug. 1941)
Uitgever
 • Helmond : Capucijnen
Jaar van uitgave
 • 1929-1941

Titel
 • Kapucijnen-Almanak / Ordo Fratrum Minorum CapuccinorumCapucijnen almanak
Paginering
 • 1954 - 1961
Uitgever
 • Tilburg : Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum
Jaar van uitgave
 • 1954-1961

Titel
 • Sint Fidelis : tijdschrift van het missiewerk der paters Capucijnen
Paginering
 • Jrg. 21 (1946) - jrg. 35 (1960)
Uitgever
 • Tilburg : Minderbroeders Kapucijnen, Nederlandse Provincie
Jaar van uitgave
 • 1946-1960

Titel
 • Franciscaans leven : tijdschrift tot verdieping en vernieuwing van de franciskaanse beweging in Nederland en Vlaanderen
Uitgever
 • Utrecht
Jaar van uitgave
 • 1993-...

Titel
 • Met kap en koord / uitg. van de Nederlandse Minderbroeders-Kapucijnen
Paginering
 • 1961, nr. 1 (mrt) - ...
Uitgever
 • Eindhoven : Minderbroeders Kapucijnen, Nederlandse Provincie
Jaar van uitgave
 • 1961-...

Titel
 • Carissime confrater / Missieprokuur Kapucijnen
Paginering
 • ... - jrg. 40, nr. 1 (2006)
Uitgever
 • Tilburg : Missieprokuur Kapucijnen
Jaar van uitgave
 • 1976-2006

Titel
 • De Priester-Tertiaris : maandschrift voor de priesterleden en directeuren der Derde Orde van den Heiligen Vader Franciscus
Paginering
 • Jrg. 1 (1923/24) - jrg. 18 (1941)
Uitgever
 • Nijmegen : Derde-Orde-Secretariaat der Minderbroeders Capucijnen
Jaar van uitgave
 • 1923-1941
Interviews

Elf interviews, en wel de nrs.:

5

184

210

248

278

320

475

539

544

594

601

Meer over het archief
Beschrijving archief

Het zeer rijke en goed bewaarde archief is door de in 2006 overleden p. Ambrosius van der Stam geïnventariseerd. De stukken over de missie zijn ondergebracht in hoofdstuk IV (p. 202-234 van de inventaris). De inventaris verschaft ook enige informatie de bibliotheek (ongeveer 150 meter) en het Kapucijnenmuseum. Het provinciaal archief bestaat uit stukken over: het generalaat (in Rome), het provinciaal bestuur, kloosters in Nederland, de missie op Borneo, Sumatra, Chili en Tanzania, en personalia van afzonderlijke Kapucijnen. Voor wat betreft de missie is er correspondentie van de religieus oversten en de apostolisch prefect/vicaris met de provinciaal, visitatieverslagen, jaarverslagen, statistieken, kronieken, kaarten en plattegronden, stukken over staties, opleidingen, onderwijs, gezondheidszorg en maatschappelijk werk. Van belang kunnen ook zijn de verslagen van het eens in de drie jaar gehouden provinciaal kapittel. Het zwaartepunt van het missiemateriaal ligt bij Borneo en Sumatra, de missies in Tanzania en Chili zijn pas in 1958/59 begonnen en vallen daarom grotendeels buiten het bestek van deze gids. In september 2009 was het archief nog in eigen beheer. Niet bekend is wie het in de toekomst zal gaan beheren.Het archief van het generalaat in Rome is verder niet onderzocht.

Bewaarplaats Provincialaat, Van der Does de Willeboissingel 12, 5211 CB Den Bosch
Periode archief 1882-2011
Openbaarheid beperkt
Opmerkingen openbaarheid

Het archief mag voor studiedoeleinden worden geraadpleegd, maar ter beoordeling van de fungerende archivaris. Publicatie van gegevens is slechts toegestaan na inzage door de archivaris.

Omvang ongeveer 110 meter (ongeveer 900 dozen)
Toegang soort
 • Inventaris met inleiding
Toegang titel Ambrosius van der Stam, Inventaris van het archief en de historische documentatieverzameling van de Nederlandse Kapucijnenprovincie ('s-Hertogenbosch 1990)
Subarchief van

Geen

Bijzondere relevantie
Toon

Verberg

Nog doen.

Van belang zijn de aantekeningen van pater Frido (Fridolinus) van Veghel gemaakt tijdens zijn verblijf op Borneo vanaf 1946. Deze  bevinden zich volgens 'Twaalf kapucijnen' (p. 74) in het archief in 's-Hertogenbosch.

Audio-visueel materiaal

Een collectie foto's van de missieprocuur is in 2009 overgedragen aan het KITLV. Hieronder bevinden zich ongeveer 50 glasplaatnegatieven met opnamen van Borneo (mededeling pater Huub Boelaars november 2009). In 1930 adverteerde de orde met een door hem gemaakte missiefilm over de Dajahs in Bornelo getiteld 'In Borneo's oerland'. De film werd op aanvraag vertoond door p. Venantius ofm cap uit Tilburg (Koloniaal Missietijdschrift, 13 (1930) 264 (speciaal nummer over de kapucijnenmissie op Borneo).


Bewaarplaats Generalaat, Via Piemonte 70 - 00187 ROMA, tel. 06-46.20.121
Websites

http://www.db.ofmcap.org

 

http://www.kapucijnen.com (site van de Nederlandse provincie)

Archivalie elders

In het Katholiek Documentatie Centrum in Nijmegen bevinden zich in de Verzameling Losse Archivalia (LARC) de volgende stukken:

 

2370.

Stukken betreffende diverse onderwerpen. Afkomstig van mgr. T. van Valenburg ofm cap te Handel.<?> 1941-1946, 1957-1961, 1966, 1973-1979, 1981-1984,

1 omslag;

 

2742.

Artikel van de apostolische prefect van Borneo (Indonesië) pater Pacificus [van Uden ofm cap.], aan de lezers en lezeressen van ‘Zondagsblad’ jaargang en nummer (onbekend), inzake de Missie in Borneo. Met aantekening. Typescript.1905,

1 stuk.;

 

6882.

Brief van br. Vitalis ofm cap te Labuan (Nederlands Indië) aan zijn moeder en familie over zijn ervaringen in een Japans gevangenkamp tijdens de Tweede Wereldoorlog.1945,

1 stuk.;

 

Verwijzing naar andere archiefvormers
Opmerkingen
 1. Kloosterbibliotheek geplaatst in Universiteitsbibliotheek Tilburg (Kroniek St. Aegten jr 6 nr 1 2008). Volgens de inventaris-Stam was de bibliotheek in 1990 180 meter groot. Een latere versie van de inventaris spreekt van 150 meter.
 2. De publikatie 'Twaalf kapucijnen' bevat korte levensbeschrijvingen van de volgende missionarissen: Humilis van der Palen (1896-1988; werkzaam op Sumatra 1922-1967), Bertrand van Rijbroek (1888-1987; werkzaam op Borneo 1919-1957), Fridolinus van Veghel (1900-1979; werkzaam op Borneo 1931-1977), Lucas Renders (1910-1990; werkzaam op Sumatra).
 3. Het tijdschrift 'Met Kap en Koord' (sinds 1961) bevat korte historische artikelen over de orde en zijn missies.
 4. website:www.ofmcap.org
 5. e-mail: info.ofmcap@ofmcap.org
Informatiewaarde Groot

Geschiedenis

Korte geschiedenis

De orde

De Kapucijnen zijn een afsplitsing van de orde der Minderbroeders-Franciscanen die in 1209 door Franciscus van Assisi (1181/1182-1226) is gesticht. In het begin van de zestiende eeuw ontstond in Italië een beweging gericht op terugkeer naar de oude regel en handhaving van een strengere tucht. Hieruit ontstonden de Kapucijnen die in 1528 als een afzonderlijke tak van de Minderbroeders door de paus werden goedgekeurd. De orde speelde een belangrijke rol in de Contra-Reformatie. In de Nederlanden zijn de kapucijnen sinds 1585 actief. Tijdens de Franse Periode rond 1800 werden bijna alle kloosters gesloten. Alleen Velp (bij Grave) bleef bestaan zodat in de negentiende eeuw een nieuwe start moest worden gemaakt. Na 1880 kwam de orde in Nederland weer tot bloei zodat zij in 1930 493 leden telde (Nolet, Katholiek Nederland, I, 227).

 

De missie

In totaal heeft de Nederlandse provincie tussen 1905 en 2009 276 missionarissen uitgezonden, dat is 27% van al gedurende deze periode geprofeste leden (Boelaars, Met Kap en Koord, mei 2007).

 

Borneo

Vanaf 1882 drong Rome erop aan dat de orde een missiegebied voor zijn rekening zou nemen. Na veel overleg werd ten slotte in 1905 Nederlands-Borneo aan de Kapucijnen toevertrouwd. Borneo was voor de onervaren missionarissen geen gemakkelijk gebied. Er werden vele talen en dialecten gesproken, in de kustgebieden breidde de Islam zijn invloed uit en de bevolking bestond uit verschillende groepen: Dajaks in het binnenland, Maleiers, Chinezen en Europeanen in het kustgebied. In 1912 werkten er 18 paters en tien broeders verdeeld over 6 staties. Dit gebied werd in 1918 tot apostolisch vicariaat van Nederlands-Borneo verheven. De kapucijnen concentreerden zich op de residentie West-Borneo, terwijl de Missionarissen van de H. Familie de residentie Zuid- en Oost Borneo voor hun rekening namen. De kapucijnen werkten onder meer samen met de Missiezusters van de H Antonius, de Franciscanessen van Asten, Etten en Veghel en de Broeders van Dongen. In 1938 waren in West-Borneo 47 priesters, 50 broeders en 119 zusters werkzaam (Pius-almanak 1938). Het hoogtepunt was 1965 toen de orde 132 missionarissen in het veld had (waarvan op Borneo 43 en op Sumatra 65) (Boelaars, Met Kap en Koord, mei 2007).

 

Sumatra

In 1911 kregen de Kapucijnen als werkterrein Sumatra en de omliggende eilanden toegewezen; dit gebied namen zij, net als Borneo eerder, over van de Jezuïeten. Aanvankelijk richtten zij zich vooral op zielzorg voor Europeanen en Chinezen. Dit gebied werd een apostolische prefectuur, waarvan in 1923 Bangka, Billiton en Benkoelen werden afgescheiden terwijl de overgebleven prefectuur van Padang tot het gebied van de Kapucijnen bleef behoren. In 1938 werkten hier 35 priesters, 30 broeders en 178 zusters. De prefectuur Padang werd in 1952 van het vicariaat Medan afgescheiden en toevertrouwd aan de Pia Societas S Francisci Xaverii, een Italiaanse congregatie. In 1959 werd de prefectuur van Sibolga opgericht en aan de Duitse Capucijnen toevertrouwd, zodat de Nederlandse kapucijnen alleen het vicariaat Medan overhielden. Op Sumatra werkten de Kapucijnen samen met de Franciscanessen van Salzkotten in Aerdenhout, de Zusters van Amersfoort, de Franciscanessen van Bennebroek, de Franciscanessen van Dongen, de Franciscanessen van het St. Elisabethgesticht, Breda, de Zusters van Liefde uit Schijndel, de Zusters van Liefde uit Tilburg en de Fraters van Tilburg. Op Borneo en Sumatra legden de zusters zich toe op het onderwijs en de zorg voor weeskinderen en zieken in poliklinieken en ziekenhuizen. Voor de vooral op West-Borneo talrijke Chinezen bestonden er Hollands-Chinese Scholen.

 

Chili en Tanzania

In 1908 arriveerde de eerste kapucijn in Chili, maar pas toen de Nederlandse provincie in 1958 geen visa meer kreeg om missionarissen naar Indonesië te zenden, ruilde men met Zwitserland, waarbij de Nederlanders Tanzania en de Zwitsers Indonesië kregen toebedeeld. In 1959 begon men in Tanzania en in het zuiden van Chili in het bisdom Osorno onder de Indianen (Met Kap en Koord, juli 2009).

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Van Woesik, 10, Willemsen, I, par. 1-15, Pius-almanak 1960/61, 472, Steenbrink, Catholics in Indonesia, II en Derix, Brengers van de boodschap, 386.

 

Organisatie

De orde

De orde werd bestuurd door een generaal-overste, minister generalis genaamd, en zes assistenten, definitores genaamd, die elke zes jaar gekozen werden door het generaal kapittel. De provinciale kapittels vergaderden om de drie jaar. De orde bestond zowel uit paters als broeders. Een Hollands-Belgische eenheid, custodie genaamd, werd in 1845 opgericht en in 1857 verheven tot provincie. Splitsing vond in 1882 plaats toen een Nederlandse provincie tot stand kwam. In 1934 had de orde in Nederland 15 kloosters. De missieprocuur bevindt zich in Tilburg. Het generalaat is gevestigd in Rome, het provincialaat in 's-Hertogenbosch. De Nederlandse rechtspersoon was de "Vereniging van Kapucijnen". Indonesië werd in 1976 een zelfstandige provincie.

 

De missie

In de missiegebieden Sumatra en Borneo fungeerde naast de apostolisch prefect of vicaris een religieus overste (superior regularis). Voor liefdewerk bestond de De Sint Fidelis Missiebond.

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Van Woesik, 10, Katholieke Encyclopaedie 1934, lemma Capucijnen, Willemsen, I, par. 1-15 en Pius-almanak 1960/61, 314 en 407.

Doelstelling

De orde is opgericht met als doel de wereldlijke geestelijkheid te ondersteunen. De leden moesten zowel een beschouwend als actief leven leiden (Van Woesik, 10). De Minderbroeders Kapucijnen wijdden zich aan pastoraal werk en missiewerk.

Taken en activiteiten
 • Onderwijs (hieronder ook kweekscholen)
 • Geldwerving
 • Gezondheidszorg
 • Informatievoorziening en propaganda
 • Pastoraal werk
 • Evangelieverkondiging en catechese
 • Opleiding van zendingswerkers en missionarissen
 • Uitzending van zendingswerkers en missionarissen
 • Werk van en voor vrouwen en meisjes

Geografie

Continenten
 • Latijns Amerika
 • Afrika
 • Azië
Lokatie
 • Nederlands Indië
 • Aartsbisdom Pontianak, Borneo
 • Aartsbisdom Medan, Sumatra
 • Bisdom Sibolga, Sumatra
 • Aartsbisdom Jakarta, Java

Niet-archivalische bronnen

Selectie uit de literatuur
Titel
 • Geknipt. Ruim negentig oude foto’s die een indruk geven van het missiewerk van de kapucijnen in Indonesië aangevuld met de volldige registers van alle kapucijnen die gewerkt hebben op Borneo, Sumatra en in Tanzania en Chili.
Auteur
 • Boelaars, H.
Paginering
 • 104
Uitgever
 • Tilburg:
Jaar van uitgave
 • 2005

Titel
 • Een vuur in hen ontbrand : aan het woord Nederlandse missionarissen, drie bisschoppen en een provinciaal uit Borneo en Sumatra, Tanzania en Chili, en een terugblik van twee ex-missionarissen / [inl. Jacques Wijnen ; bijdragen van: Kees Melis ... et al. ; foto's: Archief Missieprocuur, Tilburg ... et al.]
Auteur
 • Jacques Wijnen ; Kees Melis
Reeks
 • [Met kap en koord, ISSN 0167-1626 ; 2005]
Paginering
 • 48 p
Uitgever
 • 's-Hertogenbosch : Provincialaat Minderbroeders Kapucijnen
Jaar van uitgave
 • [2005]

Titel
 • Met kap en koord / uitg. van de Nederlandse Minderbroeders-Kapucijnen
Paginering
 • 1961, nr. 1 (mrt) - ...
Uitgever
 • Eindhoven : Minderbroeders Kapucijnen, Nederlandse Provincie
Jaar van uitgave
 • 1961-...

Titel
 • Samosir : de oudbatakse samenleving / [samengest. door Leo Joosten ; verlucht door Philippus Philippus-Siantar]
Auteur
 • Leonardus Egidius Joosten (1942-)
Paginering
 • 99 p., [1] vouwbl. pl
Uitgever
 • 's-Hertogenbosch : Minderbroeders Kapucijnen
Jaar van uitgave
 • 1996

Titel
 • De missionaire opleiding van Nederlandse missionarissen : een onderzoek naar de missionaire voorbereiding in de periode 1930-1975 van de priester-missionarissen van de witte paters, millhillers, spiritijnen, montfortanen en kapucijnen die vanuit Nederland naar Oost-Afrika werden uitgezonden / door A.H. de Jong
Auteur
 • Albert Herman de Jong (1943-)
Reeks
 • Kerk en theologie in context, ISSN 0922-9086 ; dl. 29
Paginering
 • XI, 109 p
Uitgever
 • Kampen : Kok
Jaar van uitgave
 • 1995

Titel
 • The Capuchin Mission on Sumatra 1911 - 1923 / auctore: Anthonius Brevoort
Auteur
 • Anthonius Brevoort
Paginering
 • XIX, 274 p
Uitgever
 • Rome : Pontificia Universitas Gregoriana
Jaar van uitgave
 • 1993

Titel
 • Twaalf kapucijnen / door Cor 't Hoen, Rein Lomme en Gentilis van Loon
Auteur
 • Cor 't Hoen ; Rein Lomme (1926-) ; Gentilis van Loon (1917-) kloosternaam van Johannes van Loon
Paginering
 • IV, 128 p
Uitgever
 • 's-Hertogenbosch : Minderbroeders Kapucijnen
Jaar van uitgave
 • 1993

Titel
 • Gods eigen volk : de bekeringsgeschiedenis van de Mualangs op West-Borneo / Gentilis van Loon
Auteur
 • Gentilis van Loon (1917-) kloosternaam van Johannes van Loon
Paginering
 • 96 p
Uitgever
 • Tilburg : Missieprokuur Kapucijnen
Jaar van uitgave
 • 1992

Titel
 • Portret van een parochie : Pangururan in het Aartsbisdom Medan Indonesië / Gentilis van Loon
Auteur
 • Gentilis van Loon (1917-) kloosternaam van Johannes van Loon
Paginering
 • 112 p
Uitgever
 • Tilburg : Missieprokuur Kapucijnen
Jaar van uitgave
 • 1990

Titel
 • Indonesianisasi : het omvormingsproces van de katholieke kerk in Indonesië tot de Indonesische katholieke kerk / Huub J.W.M. Boelaars
Auteur
 • Hubertus Josephus Willibrordus Maria Boelaars
Reeks
 • Kerk en theologie in context, ISSN 0922-9086 ; dl. 13
Paginering
 • XI, 472 p
Uitgever
 • Kampen : Kok
Jaar van uitgave
 • 1991

Titel
 • Minderbroeders-kapucijnen in Nederland : zoeken naar nieuwe wegen en vertrouwen in de toekomst / [red. Sjef van der Horst ... et al. ; met bijdragen van Victor van den Hurk ... et al.]
Auteur
 • Sjef van der Horst ; Victor van den Hurk
Reeks
 • Religieuzen ; 8
Paginering
 • 163 p
Uitgever
 • Amstelveen : Luyten
Jaar van uitgave
 • 1985

Titel
 • Nieuwe historische ledenlijst van de Nederlandse Provincie der Minderbroeders Kapucijnen, 1882-2002 / samengest. door Theodorus Hamers ; herz. en aangev. door Gaudentius SlaatsNieuwe historische ledenlijst 1882-2002
Auteur
 • Theodorus Hamers (1905-1993) Kloosternaam van Gijsbertus W.F. Hamers ; Gaudentius G. Slaats (1924-) kloosternaam van Josephus J. Slaats
Paginering
 • 176 p
Uitgever
 • 's-Hertogenbosch : Provincialaat Minderbroeders Kapucijnen
Jaar van uitgave
 • 2002

Titel
 • Borneo-nummer bij gelegenheid van het 25-jarig bestaan der Capucijnen-Missie
Paginering
 • 56 p
Uitgever
 • Tilburg : Missiehuis
Jaar van uitgave
 • 1930

Titel
 • Catholics in Indonesia, 1808-1942 : a documented history / Karel Steenbrink
Auteur
 • Karel Adriaan Steenbrink (1942-); Paule Steenbrink-Maas
Reeks
 • Verhandelingen van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde, ISSN 1572-1892 ; 232
Paginering
 • XIII, 634 p
Uitgever
 • Leiden : KITLV Press
Jaar van uitgave
 • 2007

Titel
 • Brengers van de Boodschap : geschiedenis van de katholieke missionering vanuit Nederland van VOC tot Vaticanum II / Jan Derix
Auteur
 • Jan M.G. Derix (1936-2009)
Paginering
 • XIV, 11-803 p., [48] p. pl
Uitgever
 • Nijmegen : Valkhof Pers
Jaar van uitgave
 • cop. 2009

Titel
 • Katholiek Nederland : encyclopaedie / W. Nolet
Auteur
 • Willem Nolet (1885-1965)
Paginering
 • 339 p
Uitgever
 • 's-Gravenhage : Ten Hagen
Jaar van uitgave
 • 1930


Periodieken
Titel
 • Borneo-Almanak : onder bescherming van Maria Onbevlekt Ontvangen tot Steun der Missie op Borneo en Sumatra
Paginering
 • Jrg. 1 (1911) - 38 (1953)
Uitgever
 • Tilburg [etc.] : Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum : Capucijnenklooster
Jaar van uitgave
 • 1911-1953

Titel
 • Franciscaansch leven : maandschrift van Franciscaansche ascese, geschiedenis en kunst / Nederlandsche Minderbroeders CapucijnenFranciscaans leven
Paginering
 • Jrg. 1 (1917/18) - ...
Uitgever
 • Helmond : Boekdrukkerij "Helmond"
Jaar van uitgave
 • 1917-...

Titel
 • Sint Fidelisklokje : gratis orgaan voor de leden van het seraphijnsch werk der Heilige Missen
Paginering
 • Jrg. 1 (1922) - jrg. 20 (1941)
Uitgever
 • Grave [etc.] : Sint Fidelis Missiebond
Jaar van uitgave
 • 1922-1941

Titel
 • Christus koning : orgaan van de Nederlandsche Provincie der Capucijnen en hare MissiesChristus-koning
Paginering
 • Jrg. 1, no. 1 (2 jan. 1929) - jrg. 13, no. 33 (17 aug. 1941)
Uitgever
 • Helmond : Capucijnen
Jaar van uitgave
 • 1929-1941

Titel
 • Kapucijnen-Almanak / Ordo Fratrum Minorum CapuccinorumCapucijnen almanak
Paginering
 • 1954 - 1961
Uitgever
 • Tilburg : Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum
Jaar van uitgave
 • 1954-1961

Titel
 • Sint Fidelis : tijdschrift van het missiewerk der paters Capucijnen
Paginering
 • Jrg. 21 (1946) - jrg. 35 (1960)
Uitgever
 • Tilburg : Minderbroeders Kapucijnen, Nederlandse Provincie
Jaar van uitgave
 • 1946-1960

Titel
 • Franciscaans leven : tijdschrift tot verdieping en vernieuwing van de franciskaanse beweging in Nederland en Vlaanderen
Uitgever
 • Utrecht
Jaar van uitgave
 • 1993-...

Titel
 • Met kap en koord / uitg. van de Nederlandse Minderbroeders-Kapucijnen
Paginering
 • 1961, nr. 1 (mrt) - ...
Uitgever
 • Eindhoven : Minderbroeders Kapucijnen, Nederlandse Provincie
Jaar van uitgave
 • 1961-...

Titel
 • Carissime confrater / Missieprokuur Kapucijnen
Paginering
 • ... - jrg. 40, nr. 1 (2006)
Uitgever
 • Tilburg : Missieprokuur Kapucijnen
Jaar van uitgave
 • 1976-2006

Titel
 • De Priester-Tertiaris : maandschrift voor de priesterleden en directeuren der Derde Orde van den Heiligen Vader Franciscus
Paginering
 • Jrg. 1 (1923/24) - jrg. 18 (1941)
Uitgever
 • Nijmegen : Derde-Orde-Secretariaat der Minderbroeders Capucijnen
Jaar van uitgave
 • 1923-1941
Interviews

Elf interviews, en wel de nrs.:

5

184

210

248

278

320

475

539

544

594

601


Het archief

Meer over het archief
Beschrijving archief

Het zeer rijke en goed bewaarde archief is door de in 2006 overleden p. Ambrosius van der Stam geïnventariseerd. De stukken over de missie zijn ondergebracht in hoofdstuk IV (p. 202-234 van de inventaris). De inventaris verschaft ook enige informatie de bibliotheek (ongeveer 150 meter) en het Kapucijnenmuseum. Het provinciaal archief bestaat uit stukken over: het generalaat (in Rome), het provinciaal bestuur, kloosters in Nederland, de missie op Borneo, Sumatra, Chili en Tanzania, en personalia van afzonderlijke Kapucijnen. Voor wat betreft de missie is er correspondentie van de religieus oversten en de apostolisch prefect/vicaris met de provinciaal, visitatieverslagen, jaarverslagen, statistieken, kronieken, kaarten en plattegronden, stukken over staties, opleidingen, onderwijs, gezondheidszorg en maatschappelijk werk. Van belang kunnen ook zijn de verslagen van het eens in de drie jaar gehouden provinciaal kapittel. Het zwaartepunt van het missiemateriaal ligt bij Borneo en Sumatra, de missies in Tanzania en Chili zijn pas in 1958/59 begonnen en vallen daarom grotendeels buiten het bestek van deze gids. In september 2009 was het archief nog in eigen beheer. Niet bekend is wie het in de toekomst zal gaan beheren.Het archief van het generalaat in Rome is verder niet onderzocht.

Bewaarplaats Provincialaat, Van der Does de Willeboissingel 12, 5211 CB Den Bosch
Periode archief 1882-2011
Openbaarheid beperkt
Opmerkingen openbaarheid

Het archief mag voor studiedoeleinden worden geraadpleegd, maar ter beoordeling van de fungerende archivaris. Publicatie van gegevens is slechts toegestaan na inzage door de archivaris.

Omvang ongeveer 110 meter (ongeveer 900 dozen)
Toegang soort
 • Inventaris met inleiding
Toegang titel Ambrosius van der Stam, Inventaris van het archief en de historische documentatieverzameling van de Nederlandse Kapucijnenprovincie ('s-Hertogenbosch 1990)
Subarchief van

Geen

Bijzondere relevantie

Nog doen.

Van belang zijn de aantekeningen van pater Frido (Fridolinus) van Veghel gemaakt tijdens zijn verblijf op Borneo vanaf 1946. Deze  bevinden zich volgens 'Twaalf kapucijnen' (p. 74) in het archief in 's-Hertogenbosch.

Audio-visueel materiaal

Een collectie foto's van de missieprocuur is in 2009 overgedragen aan het KITLV. Hieronder bevinden zich ongeveer 50 glasplaatnegatieven met opnamen van Borneo (mededeling pater Huub Boelaars november 2009). In 1930 adverteerde de orde met een door hem gemaakte missiefilm over de Dajahs in Bornelo getiteld 'In Borneo's oerland'. De film werd op aanvraag vertoond door p. Venantius ofm cap uit Tilburg (Koloniaal Missietijdschrift, 13 (1930) 264 (speciaal nummer over de kapucijnenmissie op Borneo).


Bewaarplaats Generalaat, Via Piemonte 70 - 00187 ROMA, tel. 06-46.20.121
Websites

http://www.db.ofmcap.org

 

http://www.kapucijnen.com (site van de Nederlandse provincie)

Archivalie elders

In het Katholiek Documentatie Centrum in Nijmegen bevinden zich in de Verzameling Losse Archivalia (LARC) de volgende stukken:

 

2370.

Stukken betreffende diverse onderwerpen. Afkomstig van mgr. T. van Valenburg ofm cap te Handel.<?> 1941-1946, 1957-1961, 1966, 1973-1979, 1981-1984,

1 omslag;

 

2742.

Artikel van de apostolische prefect van Borneo (Indonesië) pater Pacificus [van Uden ofm cap.], aan de lezers en lezeressen van ‘Zondagsblad’ jaargang en nummer (onbekend), inzake de Missie in Borneo. Met aantekening. Typescript.1905,

1 stuk.;

 

6882.

Brief van br. Vitalis ofm cap te Labuan (Nederlands Indië) aan zijn moeder en familie over zijn ervaringen in een Japans gevangenkamp tijdens de Tweede Wereldoorlog.1945,

1 stuk.;

 

Verwijzing naar andere archiefvormers
Opmerkingen
 1. Kloosterbibliotheek geplaatst in Universiteitsbibliotheek Tilburg (Kroniek St. Aegten jr 6 nr 1 2008). Volgens de inventaris-Stam was de bibliotheek in 1990 180 meter groot. Een latere versie van de inventaris spreekt van 150 meter.
 2. De publikatie 'Twaalf kapucijnen' bevat korte levensbeschrijvingen van de volgende missionarissen: Humilis van der Palen (1896-1988; werkzaam op Sumatra 1922-1967), Bertrand van Rijbroek (1888-1987; werkzaam op Borneo 1919-1957), Fridolinus van Veghel (1900-1979; werkzaam op Borneo 1931-1977), Lucas Renders (1910-1990; werkzaam op Sumatra).
 3. Het tijdschrift 'Met Kap en Koord' (sinds 1961) bevat korte historische artikelen over de orde en zijn missies.
 4. website:www.ofmcap.org
 5. e-mail: info.ofmcap@ofmcap.org
Informatiewaarde Groot