Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

Ursulinen van Bergen (N. H.)

Naam Ursulinen van Bergen (N. H.)
Naamsvarianten
 • Sint-Josephstichting der Zusters Ursulinen
 • Ursulinen van het Bisdom Haarlem
 • Congregatie van de Zusters Ursulinen van Bergen (N.H.)
 • Zusters Ursulinen van Bergen
Periode 1898-2011
Denominatie rooms-katholiek
Org Missie

Korte geschiedenis

De congregatie

De congregatie van de ursulinen van Bergen (NH) werd gesticht in Monnikendam in 1898 door pastoor B.A.A. Smeeman (1853-1912). Hij had zich veel moeite getroost Ursulinen uit Eysden naar zijn parochie te krijgen om onderwijs op zich te nemen. Zo ontstond er in 1907 een zelfstandige congregatie van de Ursulinen met het moederhuis in Bergen (provincie Noord-Holland). De congregatie was gespecialiseerd in onderwijs. In 1928 had zij 16 huizen, alle in Nederland.

 

De missie

Kenya en Uganda

Bij gelegenheid van het 25-jarig jubileum in 1923 werd besloten aan missiewerk te gaan doen. De missionarissen van Mill Hill, aan wie in 1894 apostolisch-vicariaat Boven-Nijl (Oost-Uganda en West-Kenya) was toevertrouwd, waren op zoek naar Europese zusters die werkzaamheden in onderwijs en gezondheidszorg op zich wilden nemen. Één van de missionarissen van Mill Hill was bevriend met de priester-directeur van de Ursulinen van Bergen. Zo werd contact gelegd tussen de congregatie en de apostolisch vicaris van Boven-Nijl, mgr. Biermans, die de zusters verzocht onderwijs, gezondheidszorg en de 'zorg voor kerk en altaar' op zich te nemen in Nyondo, Uganda. Uit de aanmeldingen wees de priester-directeur vijf zusters aan die na een gebrekkige voorbereiding vertrokken. In 1928 begonnen de zusters met missiewerk in het apostolisch vicariaat van Kisumu (Kenya). In 1932 werd het hoofdkwartier naar Mukumu, Kenya, verplaatst. De zusters verzorgden onderwijs en ziekenverpleging in acht staties in Uganda en Kenya. De koloniale regering droeg financieel bij aan dit katholieke onderwijs. Later kwamen hier internaten, kweekscholen en voortgezet onderwijs bij. Uganda moesten de zusters verlaten in 1972, in Kenya bleven zij actief tot 1983. De opleiding van inheemse zusters kwam vanaf 1932 van de grond, maar werd bemoeilijkt door etnische tegenstellingen en de Europese eis dat de inheemse kandidaat-zusters zich helemaal zouden aanpassen aan de Westerse normen van het kloosterleven. In 1952 kreeg de congregatie, die de naam droeg van Sisters of Mary, officiële goedkeuring uit Rome en konden er door de zusters eeuwige geloften afgelegd worden. Zij begonnen toen eigen missieposten te stichten en kregen in 1966 een eigen bestuur.  

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Van Woesik, 57, Willemsen, I, par. 2-46, Pius-almanak 1960/61, 356 en 430, Eijt, Zorgen in Gods naam, en Vijftig jaar missie.

Organisatie

De congregatie wordt bestuurd door een priester-directeur en een algemeen algemene overste, terwijl voor missiegebieden een missieoverste werd aangesteld. De rechtspersoon was de St. Josephstichting en voor onderwijsaangelegenheden de Bernardus Smeemanstichting (Pius-almanak (1960/61) 356). Bergen heeft zich niet aangesloten bij de Unie (zie format Ursulinen Romeinse Unie), vermoedelijk omdat de bisschop van Haarlem daartegen was.

Doelstelling

De oprichtingsdoelstelling was het onderwijs, maar de zusters beperkten zich daar niet toe. Ook gezondheidszorg en missiewerk vielen onder hun doelstellingen. Al vanaf het begin van de missie gaven de zusters ook catechismus en was het kweekschoolonderwijs mede gericht op het opleiden van missionaire leerkrachten. De onderwijs- en opvoedingsinspanningen, die vorm kregen in kleuter, lager en huishoudonderwijs, strekten zich ook uit tot de missie (Uganda en Kenya), waar bovendien verpleging een voorname plaats innam.

Taken en activiteiten
 • Onderwijs (hieronder ook kweekscholen)
 • Gezondheidszorg
 • Pastoraal werk
 • Evangelieverkondiging en catechese
 • Opleiding van (inheemse) werkkrachten (Te denken valt aan zendelingen, missionarissen, assistenten enz.)
 • Uitzending van zendingswerkers en missionarissen
Continenten
 • Afrika
Lokatie
 • Kenya
 • Aartsbisdom Kisumu
 • Bisdom Kakamega
Selectie uit de literatuur
Titel
 • Zorgen in Gods naam : Ursulinen van Bergen 1898-1998 / José Eijt ; met een epiloog van Annelies van Heijst
Auteur
 • Josepha Maria Antonia Eijt (1948-)
Paginering
 • 380 p
Uitgever
 • Hilversum : Verloren
Jaar van uitgave
 • 1998

Titel
 • Zusters Ursulinen
Paginering
 • ongepag
Uitgever
 • Bergen : Zusters Ursulinen van Bergen
Jaar van uitgave
 • 1992

Titel
 • Geschiedenis van de Congregatie van de Zusters Ursulinen van Bergen N.H. 1964-1979.
Auteur
 • Scholten, M.R.
Uitgever
 • Bergen
Jaar van uitgave
 • 1980

Titel
 • 50 jaar missie : Zusters Ursulinen van BergenVijftig jaar missie
Paginering
 • 31 p
Uitgever
 • Bergen : Zusters Ursulinen van Bergen
Jaar van uitgave
 • 1975

Titel
 • De Ursulinen van Bergen : 1898-1948
Paginering
 • 135 p
Uitgever
 • Heiloo : Deutekom
Jaar van uitgave
 • 1950

Titel
 • Gedenkboek 1898-1923 van het 25-jarig bestaan van de Congregatie der E.E.Z.Z. Ursulinen te Bergen (N.-H.) / [M.J. Zijm]
Auteur
 • M.J. Zijm
Paginering
 • 36 p
Uitgever
 • Amsterdam : v.d. Vecht
Jaar van uitgave
 • 1923

Titel
 • Tienjarig bestaan der Congregatie van de Eerw. Zusters Ursulinen te Bergen N.H. : korte geschiedenis dezer congregatie en prospectussen
Paginering
 • 16 p
Uitgever
 • Bergen : Pensionaat "St.Antonius" en kweekschool te Bergen
Jaar van uitgave
 • [1908]


Periodieken
Titel
 • De Ugandatrom van Bergen.
Jaar van uitgave
 • 1923-1928

Titel
 • Kroniek / Zusters Ursulinen van Bergen
Paginering
 • (1950-62) - (1970)
Uitgever
 • Bergen : Zusters Ursulinen
Jaar van uitgave
 • 1950-1970

Titel
 • De Oegandatrom / Z.Z. UrsulinenDe Oegandatrom van Bergen (N.-H.)
Paginering
 • ... - jrg. 26, nr. 12 (Aug. 1952)
Uitgever
 • Bergen, N.H. : Z.Z. Ursulinen, Moederhuis
Jaar van uitgave
 • 1928-1952

Titel
 • Oegandatrom en Kenyaklanken / Z.Z. Ursulinen v. Bergen N.H. in Afrika
Paginering
 • Jrg. 27, no. 1 (Sept. 1952) - ...
Uitgever
 • [Bergen, N.H.] : Z.Z. Ursulinen
Jaar van uitgave
 • 1952-1957
Interviews

2 interviews, en wel de nrs.:

67

427

 

Meer over het archief
Beschrijving archief

Het archief is nog in eigen beheer en bevindt zich Bergen. Het bevat stukken over: jubilea, huizen, documentatie, bestuurlijke stukken, jaaroverzichten, kapittels, leden met intredingen en professies, spiritualiteit, geschiedenis, missie, audiovisueel materiaal, periodieken en notulen van stichtingen en commissies. Het archief is toegankelijk gemaakt door middel van een inventaris van de Stichting Kloosterarchieven Nederland. Het archief zal in de toekomst worden overgedragen aan Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven in St. Agatha.

Bewaarplaats Ursulinen van Bergen, Bergen
Omvang 25 meter
Toegang soort
 • Inventaris met inleiding
Toegang titel KAN A63a
Bijzondere relevantie
Toon

Verberg

Selectie

Verwezen wordt naar de inventaris van KAN uit 2006, nr. A63a.

 

 

Algemeen

 

409.

Kroniek van 50 jaar Missie van de Zusters Ursulinen van Bergen. 1975.

1 deel

 

665.

Brief van Zuster Oliva aan Zuster Willibrorda over de missiejaren van Zuster Gabriël [Koemeester]. 1964.

1 stuk

 

1403.

Verslag van de missiegeschiedenis. 1937-1962.

1 stuk

Met de hand geschreven en later aangevuld.

 

1574.

Korte geschiedenis van de missie der Zusters Ursulinen. Beschreven door Moeder Angela en herschreven door Zuster Willibrorda. z.j.

1 stuk

 

1405.

Memorieboek van de missiegeschiedenis. 1937-1947.

1 stuk

 

1406.

Geschiedenis van de missiejaren, hoofdstuk 4 uit de geschiedenis van de Congregatie. 1925-1940.

1 stuk

 

724.

Namenindex van Oversten en Zusters in de filialen in Nederland en in de Missie. 1898-1960.

1 stuk

 

1407.

Overzicht van het aantal zusters in Nederland en in de missie vanaf 1 januari 1953 t/m 1 januari. 1960.

1 stuk

 

1410.

Lijst van zustersnamen in de missie tot aan 1948 en enkele gegevens over de inlandse zusters in de periode van 1932-1948. z.j.

1 stuk

 

 

Afrika

 

1335.

Brief van Father C. Schut (vanuit Rome) aan Directeur Zijm, waarin hij gevraagde informatie geeft over erkenning en goedkeuring van het werk in de missie door Rome. 1932.

1 stuk

 

1337.

Brief van Father N.Stam aan Directeur Zijm over zijn zorg om afspraken met het Gouvernement en subsidie. 1935.

1 stuk

 

1339.

Brief van Father N. Stam aan Directeur Zijm over de toekomst. 1936.

1 stuk

 

1343.

Brief van Father Reesinck aan Directeur v.d.Burg over meer staties en waar? 1939.

1 stuk

 

1350-1378

Andere stukken over de missie.

 

1382.

Kroniek van 50 jaar missie. 1975.

1 stuk

 

1385.

Fifty years Kenya - Uganda. 1925 , 1975.

1 stuk

 

1387.

Rondzendbrieven van de algemene overste aan de zusters in Afrika. 1945-1946, z.j.

1 omslag

 

1388.

Verslag over de missie in Kenya en Uganda gedurende de oorlogsjaren. na 1953.

1 stuk

 

1389.

Rondzendbrief van Zuster Aloysiana (Elisabeth Komen) en Zuster Rosaria Hoek aan de Zusters in Kenya en Uganda. 1957.

1 stuk

 

1413.

Missie-ervaringen door Zuster Elisabeth Verbeek ooit geschreven in "Lopend Vuurtje". z.j. 1 deel <periode?>

 

 

Kenya

 

1319-1328.

[Correspondentie en andere stukken betreffende de voorgeschiedenis van de uitzending van Ursulinen van Bergen naar de missie in het Vicariaat van de Boven-Nijl (Midden-Afrika). 1922-1925]

 

1329.

Contract tussen het Vicariaat van de Boven Nijl (Midden Afrika) en de Congregatie van de Zusters Ursulinen van Bergen van het Bisdom Haarlem voor de duur van 6 jaar. 1924.

1 stuk

 

1331   

Contract tussen het Apostolisch Vicariaat Kisumu en de Congregatie van de Eerwaarde Zusters Ursulinen van het Bisdom Haarlem. 1936.

1 stuk

 

1332.

Contract tussen het Bisdom Kisumu en het bestuur van de Congregatie van de Eerwaarde Zusters Ursulinen van Bergen voorzien van persoonlijke aantekeningen. z.j.

1 stuk

 

1334.

Brief van Monseigneur. Brandsma aan Directeur Zijm, waarin hij dankt voor het ontvangen geld en waarin hij zegt blij te zijn met de zusters. 1930.

1 stuk

 

1336.

Brief van Monseigneur Brandsma aan Directeur Zijm over de vraag van een ziekenzuster en een tip niet in te gaan op een verzoek van Father Terhorst i.v.m. nieuwe stichtingen. 1933.

1 stuk

 

1340   

Brief van Father Reesinck aan Moeder Gabriël over meer stichtingen in het Vicariaat. 1938.

1 stuk

 

1341.

Brief van Directeur v.d.Burg aan Monseigneur over de interesse die bestaat over uitbreiding in het vicariaat van de Apostolisch Vicaris van Kenya. 1938.

1 stuk

 

1412.

Geschiedenis van de ontwikkeling van het onderwijs in Kenya. 1928-1972.

1 stuk.

 

 

Uganda

 

1338.

Plan voor het Budadiri-convent, een kort schrijven van Father Terhorst. z.j.

1 stuk

 

1344.

Brief van Father Reesinck aan Directeur v.d.Burg over vestiging van een nieuwe statie in Budadiri. 1940.

1 stuk

 

1342.

Brief van Father N.Stam aan Directeur v.d. Burg over zijn instemming met vestigingen in Bugishu-land. 1939.

1 stuk

 

1079-1088.

"Oeganda Trom", tijdschrift vanuit de Missie. Jaargangen en losse nummers in omslagen. 1925-1957.

NB. Bij J. Willemsen vermeld als De Ugandatrom van Bergen.

 

 

Congregatie Sisters of Mary

 

1573-1626.

Stukken betreffende de Sisters of Mary, een inheemse congregatie actiewf in Kenya en Oeganda, opgericht in 1932 onder auspiciën van de Ursulinen van Bergen.

 

1573.

Korte historie van de Sisters of Mary. z.j.

1 stuk

 

1575, 1578, 1585, 1588-1589, 1603-1604, 1606-1607. [Constituties, noviciaat, professie. 1938-1952 en z.j.]

 

1576, 1579.

[Publicaties in tijdschriften over de Sisters of Mary. 1952-1954]

 

1605.

Namenlijst van de zusters met overzicht van intrededatum en belangrijke andere data. 1932-1946.

2 stukken

 

1608-1609, 1612-1614, 1626.

Namenlijsten van zusters, novicen, postulanten en aspiranten, met aan de achterkant namen van de zusters en de communiteiten. 1954-1958 en z.j.

 

1611   

Gegevens van de missiestaties welke zijn opgevraagd door Zuster Karoli en tevens een klein overzichtje van de inlandse zusters. 1947-1948.

1 stuk

 

1616.

Missiestaties in Kenya en Uganda waar de Sisters of Mary gevestigd zijn. z.j.

1 stuk

 

1617.

Communiteiten van de Sisters of Mary. 1959.

1 stuk

 

1624.

Lijst van ziekenhuizen en dispensaries die door de Sisters of Mary zijn overgenomen van de zusters Ursulinen. z.j.

1 stuk

Bronnen met verslaglegging

Kronieken

 

Zie in het veld Bijzondere relevantie, rubriek Algemeen, nog enige werken over de geschiedenis van de missie die waarschijnlijk gebaseerd zijn op kronieken.

 

1404.

Memorieboek van de Missie met op de laatste bladzijden de openingsdata van de verschillende huizen. 1937-1962.

1 stuk

Verwijzing naar andere archiefvormers
Informatiewaarde Interressant archief

Geschiedenis

Korte geschiedenis

De congregatie

De congregatie van de ursulinen van Bergen (NH) werd gesticht in Monnikendam in 1898 door pastoor B.A.A. Smeeman (1853-1912). Hij had zich veel moeite getroost Ursulinen uit Eysden naar zijn parochie te krijgen om onderwijs op zich te nemen. Zo ontstond er in 1907 een zelfstandige congregatie van de Ursulinen met het moederhuis in Bergen (provincie Noord-Holland). De congregatie was gespecialiseerd in onderwijs. In 1928 had zij 16 huizen, alle in Nederland.

 

De missie

Kenya en Uganda

Bij gelegenheid van het 25-jarig jubileum in 1923 werd besloten aan missiewerk te gaan doen. De missionarissen van Mill Hill, aan wie in 1894 apostolisch-vicariaat Boven-Nijl (Oost-Uganda en West-Kenya) was toevertrouwd, waren op zoek naar Europese zusters die werkzaamheden in onderwijs en gezondheidszorg op zich wilden nemen. Één van de missionarissen van Mill Hill was bevriend met de priester-directeur van de Ursulinen van Bergen. Zo werd contact gelegd tussen de congregatie en de apostolisch vicaris van Boven-Nijl, mgr. Biermans, die de zusters verzocht onderwijs, gezondheidszorg en de 'zorg voor kerk en altaar' op zich te nemen in Nyondo, Uganda. Uit de aanmeldingen wees de priester-directeur vijf zusters aan die na een gebrekkige voorbereiding vertrokken. In 1928 begonnen de zusters met missiewerk in het apostolisch vicariaat van Kisumu (Kenya). In 1932 werd het hoofdkwartier naar Mukumu, Kenya, verplaatst. De zusters verzorgden onderwijs en ziekenverpleging in acht staties in Uganda en Kenya. De koloniale regering droeg financieel bij aan dit katholieke onderwijs. Later kwamen hier internaten, kweekscholen en voortgezet onderwijs bij. Uganda moesten de zusters verlaten in 1972, in Kenya bleven zij actief tot 1983. De opleiding van inheemse zusters kwam vanaf 1932 van de grond, maar werd bemoeilijkt door etnische tegenstellingen en de Europese eis dat de inheemse kandidaat-zusters zich helemaal zouden aanpassen aan de Westerse normen van het kloosterleven. In 1952 kreeg de congregatie, die de naam droeg van Sisters of Mary, officiële goedkeuring uit Rome en konden er door de zusters eeuwige geloften afgelegd worden. Zij begonnen toen eigen missieposten te stichten en kregen in 1966 een eigen bestuur.  

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Van Woesik, 57, Willemsen, I, par. 2-46, Pius-almanak 1960/61, 356 en 430, Eijt, Zorgen in Gods naam, en Vijftig jaar missie.

Organisatie

De congregatie wordt bestuurd door een priester-directeur en een algemeen algemene overste, terwijl voor missiegebieden een missieoverste werd aangesteld. De rechtspersoon was de St. Josephstichting en voor onderwijsaangelegenheden de Bernardus Smeemanstichting (Pius-almanak (1960/61) 356). Bergen heeft zich niet aangesloten bij de Unie (zie format Ursulinen Romeinse Unie), vermoedelijk omdat de bisschop van Haarlem daartegen was.

Doelstelling

De oprichtingsdoelstelling was het onderwijs, maar de zusters beperkten zich daar niet toe. Ook gezondheidszorg en missiewerk vielen onder hun doelstellingen. Al vanaf het begin van de missie gaven de zusters ook catechismus en was het kweekschoolonderwijs mede gericht op het opleiden van missionaire leerkrachten. De onderwijs- en opvoedingsinspanningen, die vorm kregen in kleuter, lager en huishoudonderwijs, strekten zich ook uit tot de missie (Uganda en Kenya), waar bovendien verpleging een voorname plaats innam.

Taken en activiteiten
 • Onderwijs (hieronder ook kweekscholen)
 • Gezondheidszorg
 • Pastoraal werk
 • Evangelieverkondiging en catechese
 • Opleiding van (inheemse) werkkrachten (Te denken valt aan zendelingen, missionarissen, assistenten enz.)
 • Uitzending van zendingswerkers en missionarissen

Geografie

Continenten
 • Afrika
Lokatie
 • Kenya
 • Aartsbisdom Kisumu
 • Bisdom Kakamega

Niet-archivalische bronnen

Selectie uit de literatuur
Titel
 • Zorgen in Gods naam : Ursulinen van Bergen 1898-1998 / José Eijt ; met een epiloog van Annelies van Heijst
Auteur
 • Josepha Maria Antonia Eijt (1948-)
Paginering
 • 380 p
Uitgever
 • Hilversum : Verloren
Jaar van uitgave
 • 1998

Titel
 • Zusters Ursulinen
Paginering
 • ongepag
Uitgever
 • Bergen : Zusters Ursulinen van Bergen
Jaar van uitgave
 • 1992

Titel
 • Geschiedenis van de Congregatie van de Zusters Ursulinen van Bergen N.H. 1964-1979.
Auteur
 • Scholten, M.R.
Uitgever
 • Bergen
Jaar van uitgave
 • 1980

Titel
 • 50 jaar missie : Zusters Ursulinen van BergenVijftig jaar missie
Paginering
 • 31 p
Uitgever
 • Bergen : Zusters Ursulinen van Bergen
Jaar van uitgave
 • 1975

Titel
 • De Ursulinen van Bergen : 1898-1948
Paginering
 • 135 p
Uitgever
 • Heiloo : Deutekom
Jaar van uitgave
 • 1950

Titel
 • Gedenkboek 1898-1923 van het 25-jarig bestaan van de Congregatie der E.E.Z.Z. Ursulinen te Bergen (N.-H.) / [M.J. Zijm]
Auteur
 • M.J. Zijm
Paginering
 • 36 p
Uitgever
 • Amsterdam : v.d. Vecht
Jaar van uitgave
 • 1923

Titel
 • Tienjarig bestaan der Congregatie van de Eerw. Zusters Ursulinen te Bergen N.H. : korte geschiedenis dezer congregatie en prospectussen
Paginering
 • 16 p
Uitgever
 • Bergen : Pensionaat "St.Antonius" en kweekschool te Bergen
Jaar van uitgave
 • [1908]


Periodieken
Titel
 • De Ugandatrom van Bergen.
Jaar van uitgave
 • 1923-1928

Titel
 • Kroniek / Zusters Ursulinen van Bergen
Paginering
 • (1950-62) - (1970)
Uitgever
 • Bergen : Zusters Ursulinen
Jaar van uitgave
 • 1950-1970

Titel
 • De Oegandatrom / Z.Z. UrsulinenDe Oegandatrom van Bergen (N.-H.)
Paginering
 • ... - jrg. 26, nr. 12 (Aug. 1952)
Uitgever
 • Bergen, N.H. : Z.Z. Ursulinen, Moederhuis
Jaar van uitgave
 • 1928-1952

Titel
 • Oegandatrom en Kenyaklanken / Z.Z. Ursulinen v. Bergen N.H. in Afrika
Paginering
 • Jrg. 27, no. 1 (Sept. 1952) - ...
Uitgever
 • [Bergen, N.H.] : Z.Z. Ursulinen
Jaar van uitgave
 • 1952-1957
Interviews

2 interviews, en wel de nrs.:

67

427

 


Het archief

Meer over het archief
Beschrijving archief

Het archief is nog in eigen beheer en bevindt zich Bergen. Het bevat stukken over: jubilea, huizen, documentatie, bestuurlijke stukken, jaaroverzichten, kapittels, leden met intredingen en professies, spiritualiteit, geschiedenis, missie, audiovisueel materiaal, periodieken en notulen van stichtingen en commissies. Het archief is toegankelijk gemaakt door middel van een inventaris van de Stichting Kloosterarchieven Nederland. Het archief zal in de toekomst worden overgedragen aan Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven in St. Agatha.

Bewaarplaats Ursulinen van Bergen, Bergen
Omvang 25 meter
Toegang soort
 • Inventaris met inleiding
Toegang titel KAN A63a
Bijzondere relevantie

Selectie

Verwezen wordt naar de inventaris van KAN uit 2006, nr. A63a.

 

 

Algemeen

 

409.

Kroniek van 50 jaar Missie van de Zusters Ursulinen van Bergen. 1975.

1 deel

 

665.

Brief van Zuster Oliva aan Zuster Willibrorda over de missiejaren van Zuster Gabriël [Koemeester]. 1964.

1 stuk

 

1403.

Verslag van de missiegeschiedenis. 1937-1962.

1 stuk

Met de hand geschreven en later aangevuld.

 

1574.

Korte geschiedenis van de missie der Zusters Ursulinen. Beschreven door Moeder Angela en herschreven door Zuster Willibrorda. z.j.

1 stuk

 

1405.

Memorieboek van de missiegeschiedenis. 1937-1947.

1 stuk

 

1406.

Geschiedenis van de missiejaren, hoofdstuk 4 uit de geschiedenis van de Congregatie. 1925-1940.

1 stuk

 

724.

Namenindex van Oversten en Zusters in de filialen in Nederland en in de Missie. 1898-1960.

1 stuk

 

1407.

Overzicht van het aantal zusters in Nederland en in de missie vanaf 1 januari 1953 t/m 1 januari. 1960.

1 stuk

 

1410.

Lijst van zustersnamen in de missie tot aan 1948 en enkele gegevens over de inlandse zusters in de periode van 1932-1948. z.j.

1 stuk

 

 

Afrika

 

1335.

Brief van Father C. Schut (vanuit Rome) aan Directeur Zijm, waarin hij gevraagde informatie geeft over erkenning en goedkeuring van het werk in de missie door Rome. 1932.

1 stuk

 

1337.

Brief van Father N.Stam aan Directeur Zijm over zijn zorg om afspraken met het Gouvernement en subsidie. 1935.

1 stuk

 

1339.

Brief van Father N. Stam aan Directeur Zijm over de toekomst. 1936.

1 stuk

 

1343.

Brief van Father Reesinck aan Directeur v.d.Burg over meer staties en waar? 1939.

1 stuk

 

1350-1378

Andere stukken over de missie.

 

1382.

Kroniek van 50 jaar missie. 1975.

1 stuk

 

1385.

Fifty years Kenya - Uganda. 1925 , 1975.

1 stuk

 

1387.

Rondzendbrieven van de algemene overste aan de zusters in Afrika. 1945-1946, z.j.

1 omslag

 

1388.

Verslag over de missie in Kenya en Uganda gedurende de oorlogsjaren. na 1953.

1 stuk

 

1389.

Rondzendbrief van Zuster Aloysiana (Elisabeth Komen) en Zuster Rosaria Hoek aan de Zusters in Kenya en Uganda. 1957.

1 stuk

 

1413.

Missie-ervaringen door Zuster Elisabeth Verbeek ooit geschreven in "Lopend Vuurtje". z.j. 1 deel <periode?>

 

 

Kenya

 

1319-1328.

[Correspondentie en andere stukken betreffende de voorgeschiedenis van de uitzending van Ursulinen van Bergen naar de missie in het Vicariaat van de Boven-Nijl (Midden-Afrika). 1922-1925]

 

1329.

Contract tussen het Vicariaat van de Boven Nijl (Midden Afrika) en de Congregatie van de Zusters Ursulinen van Bergen van het Bisdom Haarlem voor de duur van 6 jaar. 1924.

1 stuk

 

1331   

Contract tussen het Apostolisch Vicariaat Kisumu en de Congregatie van de Eerwaarde Zusters Ursulinen van het Bisdom Haarlem. 1936.

1 stuk

 

1332.

Contract tussen het Bisdom Kisumu en het bestuur van de Congregatie van de Eerwaarde Zusters Ursulinen van Bergen voorzien van persoonlijke aantekeningen. z.j.

1 stuk

 

1334.

Brief van Monseigneur. Brandsma aan Directeur Zijm, waarin hij dankt voor het ontvangen geld en waarin hij zegt blij te zijn met de zusters. 1930.

1 stuk

 

1336.

Brief van Monseigneur Brandsma aan Directeur Zijm over de vraag van een ziekenzuster en een tip niet in te gaan op een verzoek van Father Terhorst i.v.m. nieuwe stichtingen. 1933.

1 stuk

 

1340   

Brief van Father Reesinck aan Moeder Gabriël over meer stichtingen in het Vicariaat. 1938.

1 stuk

 

1341.

Brief van Directeur v.d.Burg aan Monseigneur over de interesse die bestaat over uitbreiding in het vicariaat van de Apostolisch Vicaris van Kenya. 1938.

1 stuk

 

1412.

Geschiedenis van de ontwikkeling van het onderwijs in Kenya. 1928-1972.

1 stuk.

 

 

Uganda

 

1338.

Plan voor het Budadiri-convent, een kort schrijven van Father Terhorst. z.j.

1 stuk

 

1344.

Brief van Father Reesinck aan Directeur v.d.Burg over vestiging van een nieuwe statie in Budadiri. 1940.

1 stuk

 

1342.

Brief van Father N.Stam aan Directeur v.d. Burg over zijn instemming met vestigingen in Bugishu-land. 1939.

1 stuk

 

1079-1088.

"Oeganda Trom", tijdschrift vanuit de Missie. Jaargangen en losse nummers in omslagen. 1925-1957.

NB. Bij J. Willemsen vermeld als De Ugandatrom van Bergen.

 

 

Congregatie Sisters of Mary

 

1573-1626.

Stukken betreffende de Sisters of Mary, een inheemse congregatie actiewf in Kenya en Oeganda, opgericht in 1932 onder auspiciën van de Ursulinen van Bergen.

 

1573.

Korte historie van de Sisters of Mary. z.j.

1 stuk

 

1575, 1578, 1585, 1588-1589, 1603-1604, 1606-1607. [Constituties, noviciaat, professie. 1938-1952 en z.j.]

 

1576, 1579.

[Publicaties in tijdschriften over de Sisters of Mary. 1952-1954]

 

1605.

Namenlijst van de zusters met overzicht van intrededatum en belangrijke andere data. 1932-1946.

2 stukken

 

1608-1609, 1612-1614, 1626.

Namenlijsten van zusters, novicen, postulanten en aspiranten, met aan de achterkant namen van de zusters en de communiteiten. 1954-1958 en z.j.

 

1611   

Gegevens van de missiestaties welke zijn opgevraagd door Zuster Karoli en tevens een klein overzichtje van de inlandse zusters. 1947-1948.

1 stuk

 

1616.

Missiestaties in Kenya en Uganda waar de Sisters of Mary gevestigd zijn. z.j.

1 stuk

 

1617.

Communiteiten van de Sisters of Mary. 1959.

1 stuk

 

1624.

Lijst van ziekenhuizen en dispensaries die door de Sisters of Mary zijn overgenomen van de zusters Ursulinen. z.j.

1 stuk

Bronnen met verslaglegging

Kronieken

 

Zie in het veld Bijzondere relevantie, rubriek Algemeen, nog enige werken over de geschiedenis van de missie die waarschijnlijk gebaseerd zijn op kronieken.

 

1404.

Memorieboek van de Missie met op de laatste bladzijden de openingsdata van de verschillende huizen. 1937-1962.

1 stuk

Verwijzing naar andere archiefvormers
Informatiewaarde Interressant archief