Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

Memisa

Naam Memisa
Naamsvarianten
 • Het Nederlandsch Medisch Missie Comité (NMMC)
 • Diocesaan Medisch Missiecomité Rotterdam
Periode 1925-1984
Denominatie rooms-katholiek
Org Missie

Korte geschiedenis

Het Nederlandsch Medisch Missie Comité werd opgericht in 1925 in Rotterdam. In dat jaar organiseerde J.C.H.M. Schiphorst, kapelaan van de St. Laurentiusparochie in Rotterdam, een missietentoonstelling. Schiphorst was ook lid van het Diocesaan Missie Comité van het bisdom Haarlem. Op deze tentoonstelling bemanden drie artsen een medische stand. Zij deden dit naar het voorbeeld van de in dat jaar gehouden missie tentoonstelling in Rome. Toen dit een groot succes werd, richtten de artsen het Nederlandsch Medisch Missie Comité op.

Door middel van cursussen leerden missionarissen en zusters elementaire medische zaken, zodat zij zichzelf konden helpen en hulp aan anderen konden bieden als er geen dokter aanwezig was. Het comité verschafte aan de missionarissen ook medicijnen. Tussen 1928 en 1937 werden jaarlijks cursussen georganiseerd.

In 1948 werd de naam veranderd in Medische Missie Actie, afgekort als Memisa. In 1955 begon Memisa met de uitzending van artsen en verpleegsters naar Afrika en Azië. Memisa gaf ook een Medisch Hygiënisch handboek voor Missionarissen uit. Rond 1950 had de organisatie een Keuringsraad die missionarissen onderzocht op hun geschiktheid voor uitzending. In 1954 was de internist dr. J.A.G. ten Berg aan deze raad verbonden.

 

Alle gegevens zijn tenzij anders is vermeld, geput uit: Pius Almanak 1940, 562, Willemsen, I, par. 4-19, Willemsen (2005) 31-53

Organisatie

Oprichting

Toen de eerste medische cursus in 1927 een succes bleek, werden een jaar later alle oversten van missionerende orden en congregaties door het Rotterdamse Comité bijeengeroepen. Uiteindelijk was ongeveer een derde van de op de eerste vergadering aanwezig (21 congregaties van priesters en broeders, 7 zustercongregaties en 3 broedercongregaties).  

 

Bestuur

De organisatie had een uitvoerend en een algemeen bestuur. Aan het uitvoerende bestuur was de eigenlijke leiding opgedragen, terwijl het algemeen bestuur behalve het uitvoerend bestuur nog bestond uit een apotheker, een afgevaardigden van de Vereenigde Missionarissen, de Bond van R.K. Vroedvrouwen, de Bond van R.K. Verplegenden, de Nationale Federatie van het Wit-Gele Kruis, een vertegenwoordiger van elk correspondentschap en enige gewestelijke afgevaardigden. De taak van het algemeen bestuur was om in de eigen directe omgeving belangstelling en financiële middelen te genereren voor het medisch missiewerk. In 1940 had het Comité correspondenten in Breda, Heerlen, Den Haag en Arnhem. In 1948 werd het Centraal Bureau Memisa opgericht. In 1984 is Memisa gefuseerd met de stichting Medicus Mundi Nederland (MMN). Deze organisatie ging op zijn beurt in 2000 weer op het nog bestaande Cordaid.

 

Alle gegevens zijn tenzij anders is vermeld geput uit: Van Woesik, 103, Willemsen, Van tentoonstelling tot wereldorganisatie, 60-61 en 69, Willemsen, I, par. 4-19

Doelstelling

De doelstellingen waren: ‘het geven van medische bijstand aan missionarissen en het bevorderen van alle middelen, die leiden tot verbetering op medisch en hygiënisch terrein in de missiën'. Het eerste doel daarbij was het gezond houden van de missonaris zelf, die daartoe onderricht en uitgerust moest worden. In de praktijk kwam dit neer op het geven van medisch-hygiënische cursussen aan missionarissen, het instellen van een Keuringsraad voor vertrekkende missionarissen, een behandelingsraad voor terugkerende missionarissen, een medisch-hygiënisch adviesbureau dat bovendien praktische hulp verstrekte via een medische missie-linnenkast, een beddenfonds, een medische missie-statistiek, een medisch missie-museum en het Medisch Missie Maandblad, dat niet alleen bedoeld was voor propaganda, maar ook als contact- en informatiemiddel voor de missionaris. 

Taken en activiteiten
 • Geldwerving
 • Gezondheidszorg
 • Informatievoorziening en propaganda
 • Ondersteuning
 • Opleiding van zendingswerkers en missionarissen
 • Uitzending van zendingswerkers en missionarissen
Continenten
 • Europa
Lokatie
 • Nederland
 • Rotterdam
Selectie uit de literatuur
Titel
 • Van tentoonstelling tot wereldorganisatie : de geschiedenis van de stichtingen Memisa en Medicus Mundi Nederland, 1925-1995 / Jan Willemsen
Auteur
 • Johannes Theodorus Wilhelmus Willemsen (1941-)
Reeks
 • KDSC Scripta ; 10
Paginering
 • 301 p
Uitgever
 • Nijmegen : Valkhof Pers
Jaar van uitgave
 • cop. 1996

Titel
 • Medisch-hygiënisch handboek voor missionarissen / samengesteld door de docenten der medisch-hygiënische cursussen voor missionarissen te Rotterdam en eenige andere medewerkers, onder leiding van E.H. Hermans
Auteur
 • Eduard Hubertus Hermans Jr (1894-1981)
Paginering
 • 676 p
Uitgever
 • Rotterdam : Nederlandsch Medisch Missie Comité
Jaar van uitgave
 • 1941

Titel
 • Medisch-hygiënisch handboek voor missionarissen / samengest. door de docenten der medisch-hygiënische cursussen voor missionarissen te Rotterdam en eenige andere medewerkers o.l.v. J.A.G. ten Berg, C. Fehmers, E.H. Hermans
Auteur
 • Johannes Adrianus Gerardus ten Berg ; C. Fehmers
Paginering
 • 2 dln., afbn., uitsl. tab
Uitgever
 • Rotterdam : Het Nederlandsch Medisch Missie Comité
Jaar van uitgave
 • 1948

Titel
 • Medisch-hygiënisch handboek voor missionarissen / samengest. door de docenten der medisch-hygiënische cursussen voor missionarissen te Rotterdam en verschillende andere medewerkers o.l.v. J.A.G. ten Berg, C. Fehmers, E.H. Hermans
Auteur
 • Johannes Adrianus Gerardus ten Berg ; C. Fehmers
Paginering
 • 2 dl. (990, XXVII p.)
Uitgever
 • Rotterdam : Stichting Medische Missie Actie "Memisa"
Jaar van uitgave
 • 1963


Periodieken
Titel
 • Medisch missie-maandblad : officiëel orgaan van het Medisch Missie-ComitéMedisch missie maandblad
Paginering
 • Jrg. 1 (1928/29) - jrg. 19 (1953)
Uitgever
 • Breda : Van Turnhout
Jaar van uitgave
 • 1928-1953
Meer over het archief
Beschrijving archief

De archieven van MEMISA en zijn voorloper zijn in 1978 vernietigd. Wel is propagandamateriaal uit deze periode bewaard gebleven. De latere archieven zijn gedeponeerd in het Katholiek Documentatie Centrum in Nijmegen. In januari 2011 was de inventaris erop nog niet op de website raadpleegbaar.

 

Bewaarplaats Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen
Openbaarheid beperkt
Opmerkingen openbaarheid

Voor raadpleging is toestemming vereist die verkregen kan worden via de archivaris van het KDC. Daartoe kan een formulier op de website ingevuld worden (http://www.ru.nl/kdc/archief/toestemming_voor/)

Omvang 19,5 m
Websites

http://www.cordaidmemisa.nl

 

Losse archiefstukken

In de Verzameling Losse Archivalia van het KDC bevinden zich de volgende stukken:

 

LARC 1185. Stukken betreffende de Medische Missie Aktie (MEMISA) te Rotterdam. 1925-1965, 1967-1981, z.j, 1 omslag.;

LARC 1280. Stukken betreffende het Nederlands Medisch Missie Comité te Rotterdam. 1930, 1934, z.j, 1 omslag.;

LARC 2540. Stukken betreffende de stichting Memisa (Medische Missie Samenwerking) te Rotterdam. Copieën.z.j, 1 omslag.<?>

 

Verwijzing naar andere archiefvormers

Geschiedenis

Korte geschiedenis

Het Nederlandsch Medisch Missie Comité werd opgericht in 1925 in Rotterdam. In dat jaar organiseerde J.C.H.M. Schiphorst, kapelaan van de St. Laurentiusparochie in Rotterdam, een missietentoonstelling. Schiphorst was ook lid van het Diocesaan Missie Comité van het bisdom Haarlem. Op deze tentoonstelling bemanden drie artsen een medische stand. Zij deden dit naar het voorbeeld van de in dat jaar gehouden missie tentoonstelling in Rome. Toen dit een groot succes werd, richtten de artsen het Nederlandsch Medisch Missie Comité op.

Door middel van cursussen leerden missionarissen en zusters elementaire medische zaken, zodat zij zichzelf konden helpen en hulp aan anderen konden bieden als er geen dokter aanwezig was. Het comité verschafte aan de missionarissen ook medicijnen. Tussen 1928 en 1937 werden jaarlijks cursussen georganiseerd.

In 1948 werd de naam veranderd in Medische Missie Actie, afgekort als Memisa. In 1955 begon Memisa met de uitzending van artsen en verpleegsters naar Afrika en Azië. Memisa gaf ook een Medisch Hygiënisch handboek voor Missionarissen uit. Rond 1950 had de organisatie een Keuringsraad die missionarissen onderzocht op hun geschiktheid voor uitzending. In 1954 was de internist dr. J.A.G. ten Berg aan deze raad verbonden.

 

Alle gegevens zijn tenzij anders is vermeld, geput uit: Pius Almanak 1940, 562, Willemsen, I, par. 4-19, Willemsen (2005) 31-53

Organisatie

Oprichting

Toen de eerste medische cursus in 1927 een succes bleek, werden een jaar later alle oversten van missionerende orden en congregaties door het Rotterdamse Comité bijeengeroepen. Uiteindelijk was ongeveer een derde van de op de eerste vergadering aanwezig (21 congregaties van priesters en broeders, 7 zustercongregaties en 3 broedercongregaties).  

 

Bestuur

De organisatie had een uitvoerend en een algemeen bestuur. Aan het uitvoerende bestuur was de eigenlijke leiding opgedragen, terwijl het algemeen bestuur behalve het uitvoerend bestuur nog bestond uit een apotheker, een afgevaardigden van de Vereenigde Missionarissen, de Bond van R.K. Vroedvrouwen, de Bond van R.K. Verplegenden, de Nationale Federatie van het Wit-Gele Kruis, een vertegenwoordiger van elk correspondentschap en enige gewestelijke afgevaardigden. De taak van het algemeen bestuur was om in de eigen directe omgeving belangstelling en financiële middelen te genereren voor het medisch missiewerk. In 1940 had het Comité correspondenten in Breda, Heerlen, Den Haag en Arnhem. In 1948 werd het Centraal Bureau Memisa opgericht. In 1984 is Memisa gefuseerd met de stichting Medicus Mundi Nederland (MMN). Deze organisatie ging op zijn beurt in 2000 weer op het nog bestaande Cordaid.

 

Alle gegevens zijn tenzij anders is vermeld geput uit: Van Woesik, 103, Willemsen, Van tentoonstelling tot wereldorganisatie, 60-61 en 69, Willemsen, I, par. 4-19

Doelstelling

De doelstellingen waren: ‘het geven van medische bijstand aan missionarissen en het bevorderen van alle middelen, die leiden tot verbetering op medisch en hygiënisch terrein in de missiën'. Het eerste doel daarbij was het gezond houden van de missonaris zelf, die daartoe onderricht en uitgerust moest worden. In de praktijk kwam dit neer op het geven van medisch-hygiënische cursussen aan missionarissen, het instellen van een Keuringsraad voor vertrekkende missionarissen, een behandelingsraad voor terugkerende missionarissen, een medisch-hygiënisch adviesbureau dat bovendien praktische hulp verstrekte via een medische missie-linnenkast, een beddenfonds, een medische missie-statistiek, een medisch missie-museum en het Medisch Missie Maandblad, dat niet alleen bedoeld was voor propaganda, maar ook als contact- en informatiemiddel voor de missionaris. 

Taken en activiteiten
 • Geldwerving
 • Gezondheidszorg
 • Informatievoorziening en propaganda
 • Ondersteuning
 • Opleiding van zendingswerkers en missionarissen
 • Uitzending van zendingswerkers en missionarissen

Geografie

Continenten
 • Europa
Lokatie
 • Nederland
 • Rotterdam

Niet-archivalische bronnen

Selectie uit de literatuur
Titel
 • Van tentoonstelling tot wereldorganisatie : de geschiedenis van de stichtingen Memisa en Medicus Mundi Nederland, 1925-1995 / Jan Willemsen
Auteur
 • Johannes Theodorus Wilhelmus Willemsen (1941-)
Reeks
 • KDSC Scripta ; 10
Paginering
 • 301 p
Uitgever
 • Nijmegen : Valkhof Pers
Jaar van uitgave
 • cop. 1996

Titel
 • Medisch-hygiënisch handboek voor missionarissen / samengesteld door de docenten der medisch-hygiënische cursussen voor missionarissen te Rotterdam en eenige andere medewerkers, onder leiding van E.H. Hermans
Auteur
 • Eduard Hubertus Hermans Jr (1894-1981)
Paginering
 • 676 p
Uitgever
 • Rotterdam : Nederlandsch Medisch Missie Comité
Jaar van uitgave
 • 1941

Titel
 • Medisch-hygiënisch handboek voor missionarissen / samengest. door de docenten der medisch-hygiënische cursussen voor missionarissen te Rotterdam en eenige andere medewerkers o.l.v. J.A.G. ten Berg, C. Fehmers, E.H. Hermans
Auteur
 • Johannes Adrianus Gerardus ten Berg ; C. Fehmers
Paginering
 • 2 dln., afbn., uitsl. tab
Uitgever
 • Rotterdam : Het Nederlandsch Medisch Missie Comité
Jaar van uitgave
 • 1948

Titel
 • Medisch-hygiënisch handboek voor missionarissen / samengest. door de docenten der medisch-hygiënische cursussen voor missionarissen te Rotterdam en verschillende andere medewerkers o.l.v. J.A.G. ten Berg, C. Fehmers, E.H. Hermans
Auteur
 • Johannes Adrianus Gerardus ten Berg ; C. Fehmers
Paginering
 • 2 dl. (990, XXVII p.)
Uitgever
 • Rotterdam : Stichting Medische Missie Actie "Memisa"
Jaar van uitgave
 • 1963


Periodieken
Titel
 • Medisch missie-maandblad : officiëel orgaan van het Medisch Missie-ComitéMedisch missie maandblad
Paginering
 • Jrg. 1 (1928/29) - jrg. 19 (1953)
Uitgever
 • Breda : Van Turnhout
Jaar van uitgave
 • 1928-1953

Het archief

Meer over het archief
Beschrijving archief

De archieven van MEMISA en zijn voorloper zijn in 1978 vernietigd. Wel is propagandamateriaal uit deze periode bewaard gebleven. De latere archieven zijn gedeponeerd in het Katholiek Documentatie Centrum in Nijmegen. In januari 2011 was de inventaris erop nog niet op de website raadpleegbaar.

 

Bewaarplaats Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen
Openbaarheid beperkt
Opmerkingen openbaarheid

Voor raadpleging is toestemming vereist die verkregen kan worden via de archivaris van het KDC. Daartoe kan een formulier op de website ingevuld worden (http://www.ru.nl/kdc/archief/toestemming_voor/)

Omvang 19,5 m
Websites

http://www.cordaidmemisa.nl

 

Losse archiefstukken

In de Verzameling Losse Archivalia van het KDC bevinden zich de volgende stukken:

 

LARC 1185. Stukken betreffende de Medische Missie Aktie (MEMISA) te Rotterdam. 1925-1965, 1967-1981, z.j, 1 omslag.;

LARC 1280. Stukken betreffende het Nederlands Medisch Missie Comité te Rotterdam. 1930, 1934, z.j, 1 omslag.;

LARC 2540. Stukken betreffende de stichting Memisa (Medische Missie Samenwerking) te Rotterdam. Copieën.z.j, 1 omslag.<?>

 

Verwijzing naar andere archiefvormers