Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

Minderbroeders Franciscanen (OFM)

Naam Minderbroeders Franciscanen (OFM)
Naamsvarianten
 • Ordo Fratrum Minorum (ofm)
 • Franciscanen (OFM)
 • Ordo Sancti Francisci (osf)
 • Orde van de Minderbroeders Franciscanen
 • Paters Franciscanen (OFM)
Periode 1209-2011
Denominatie rooms-katholiek
Org Missie

Korte geschiedenis

De orde

De Franciscanerorde is gesticht in Assisi (Italië) in 1209 door Franciscus van Assisi (1181/1182-1226). De volgelingen van Franciscus kozen na diens dood voor een monastieke levensvorm onder de naam minderbroeders-conventuelen. In de late Middeleeuwen kwam er een beweging op die terug wilde keren naar de oorspronkelijke idealen. De aanhangers ervan noemden zich observanten. Dit leidde tenslotte in 1517 tot een splitsing tussen de Conventuelen en de observanten. In 1528 splitste nog een groep observanten zich af, de Minderbroeders-Kapucijnen.

 

De missie

Algemeen

De Nederlandse Franciscanen hebben voor de missie veel betekend. Hun belangrijkste missie was die in Brazilië, de oudste die in China. De missie in China begon in 1890. Eerder waren er al wel Nederlandse Minderbroeders naar China vertrokken, tussen 1871 en 1890 dertien, de meesten naar Hupé en twee naar Shansi. In deze periode ging de congregatie de Propaganda Fide er steeds vaker toe over om bepaalde gebieden toe te wijzen aan een orde of congregatie. Op het hoogtepunt in 1961 was bijna een derde deel van de geprofeste leden actief in de missie. Van de missiegebieden van de Nederlandse provincie viel de missie in Palestina niet onder de Propaganda.

 

China

In 1880 werd het apostolisch vicariaat Luanfu opgericht dat gelegen was in Zuid Shansi. De Nederlandse provincie was voor deze missie verantwoordelijk vanaf 1890.  In 1946 werd het apostolisch vicariaat verheven tot bisdom met als eerste bisschop mgr. F.G. Kramer. Aan het einde van de negentiende eeuw werkten er twintige Nederlandse Franciscaanse priester-missionarissen en een broeder met drie Chinese priesters. De Franciscanen werkten in Luanfu samen met de Franciscanessen Kleine Zusters van de Heilige Joseph. Aanvankelijk richtten zij zich met name op individuele personen, wat maar weinig resultaat opleverde. Het bleef bij in stervensnood dopen van kinderen en opvangen van weeskinderen, van wie men hoopte dat zij christelijke gezinnen zouden vormen. Later richtte men zich meer op de opvang van weeskinderen en de vorming van Chinese priesters, die als seculiere geestelijken de kerk moesten gaan leiden. Niet-katholieken probeerde men te bereiken via scholen en ziekenhuizen. De Tweede Wereldoorlog en de daarop volgende oorlog tussen nationalisten en communisten zouden de missie eerst verstoren en tenslotte beëindigen. De laatste Nederlandse Franciscaan werd in 1954 het land uitgezet.  

 

Japan

Naarmate de situatie in China moeilijker werd, verschoof de aandacht meer naar Japan. Het aantal Franciscaanse missionarissen in dat land steeg dan ook na 1950 gestaag. Vanuit China trokken Nederlandse Franciscanen naar Japan en vestigden zich in het bisdom Sapporo (op het eiland Hokkaido). De missie van Kitami werd hen in 1956 toevertrouwd. De Franciscanen zouden tot 1980 in Japan blijven. 

 

Brazilië

Naar Brazilië vertrokken meer Franciscanen dan naar alle andere gebieden samen. Rond 1924 was ongeveer 10 procent van leden van de Nederlandse provincie in dit gebied actief. Braziliaanse bisschoppen verzochten in 1897 Nederlandse Franciscanen om steun, maar het algemeen bestuur ging pas twee jaar later in op een verzoek van de bisschoppen van Manaus (in het Amazonegebied) en Petrópolis (in de bergen boven Rio de Janeiro) . Eén van de redenen waarom de Braziliaanse bisschoppen om buitenlandse missionarissen verzochten was tekort aan inheemse priesters. Naast pastoraal werk hielden de Minderbroeders zich bezig met sociaal werk, onderwijs en publicitaire activiteiten. Bij aanvang werden de broeders geteisterd door ziekten. In 1902 reisde men door naar Minas Gerais dat het hart zou gaan vormen van dit missiegebied . In Niterol hadden de Nederlanders geen eigen kerk en geen eigen inkomsten. Zij bedienden enkele parochies en hielden zich bezig met pastoraat onder zieken en gevangenen. Op uitnodiging van de bisschop van Mariana vestigden de Nederlanders zich in 1903 ook in Ouro Preto in de deelstaat Minas Gerais. Daar kregen zij de zielzorg over een eigen parochie en van daaruit uitbreidden met tientallen stichtingen. Zij namen ook andere taken op zich zoals het onderwijs, de vorming van eigen mensen, assistentie bij bestuurlijke taken en de bouw van ziekenhuizen. De hoofdtaak bleef echter parochiële zielzorg, catechese en af en toe volksmissies. Tussen 1900 en 1920 werd de missie met ongeveer 16 stichtingen uitgebreid, waarbij de financiële continuïteit en zelfstandigheid voorop stonden. Aanvankelijk moesten Braziliaanse novicen en priesterstudenten een deel van hun opleiding in Nederland volgen, maar al voor de Tweede Wereldoorlog werd de opleiding verplaatst naar Brazilië. Ook Nederlanders konden hier hun opleiding voltooien. Het lage aantal roepingen na de Tweede Wereldoorlog leek aanvankelijk geen probleem, omdat er aanwas van Nederlandse missionarissen was. In 1949 ontstond de Braziliaanse provincie binnen de orde, omvattende de staat Minas Gerais en Rio Grande do Sul omvatte. Minstens de helft van het aantal Nederlandse Franciscanen werd op dat moment ingezet in onderwijs en opleiding van eigen mensen in plaats van in het parochiewerk zoals oorspronkelijk de bedoeling was. In 1960 bedienden de 302 Franciscanen van de Braziliaanse provincie, waaronder 173 Nederlanders, maar liefst veertig parochies verdeeld over de staten Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, en Rio Grande do Sul.

 

Ned. Indië/Indonesië

Nederlandse Minderbroeders namen in 1929 van de Jezuïeten enkele reeds bestaande parochies in het vicariaat van Batavia over, van waaruit zij nieuwe staties stichtten. Hoofdtaak was de zielzorg van de Europese bevolking. Na de Tweede Wereldoorlog maakten de missionarissen zich los van het koloniale stelsel zodat zij zich meer konden concentreren op inheemse gelovigen en het islamitische deel van de bevolking . In de apostolische prefectuur van Soekaboemi waren de Franciscanen vanaf 1931 werkzaam. Dit gebied werd tien jaar later afgescheiden van de apostolisch vicariaat van Batavia en in 1948 verheven tot prefectuur. Zij verzorgden kweekschoolonderwijs en middelbaar onderwijs in Soekaboemi, zo ook in Bogor, Tjipanas en Tjiturug. Verder verzorgden de Zusters Ursulinen en de Broeders van Dongen onderwijs in Soekaboemi. De Zusters Franciscanessen van Bergen op Zoom waren verantwoordelijk voor het ziekenhuis in Soekaboemi. De Zusters Franciscanessen Missionarissen van Maria leidden het ziekenhuis te Rangkasbitoeng en een school in Serang. De Zusters Clarissen hadden een klooster in Patjet.

 

Nieuw Guinea

Nadat Indonesië in 1949 onafhankelijk was geworden, bleef het Nederlandse deel van Nieuw-Guinea nog tot 1962 een Nederlandse kolonie. In dat jaar werd het na een tussenbestuur van de Verenigde Naties overgedragen aan Indonesië. De Franciscanen arriveerden in 1937 in dit uitgestrekte gebied dat toen nog in hoofdzaak werd bevolkt door Papoea's. Op verzoek van mgr. Aerts, de apostolisch vicaris van Nieuw Guinea, aan de Congregatio de Propaganda Fide namen de Franciscanen een deel van het vicariaat over, namelijk de zogenaamde Vogelkop, het noorden van het eiland, en de Molukken. Op 1 april 1937 vond de formele overdracht van het gebied aan de Minderbroeders plaats . In 1937 begonnen zij in Ternate, Fakfak en Babo, in 1952 volgde de Mimika. Op Ternate was sinds 1935 een statie van de Missionarissen van het Heilig Hart geweest. Bij aankomst telde de parochie, die ook het hele eiland Halmahera omvatte, 273 gelovigen, waaronder honderd Europese en 173 inheemse gelovigen. De gelovigen woonden erg verspreid, waren niet erg kerks -er was overigens ook geen kerkgebouw- en de Franciscanen kenden de taal nog onvoldoende om contact met de lokale bevolking te leggen. Om aan het verzoek van het Chinese bevolkingsdeel om een Hollands-Chinese school tegemoet te kunnen komen, legden de Minderbroeders met succes contact met de Kleine Zusters van de Heilige Joseph. In China had men al met elkaar samengewerkt . Overigens konden de eerste paters niet meer doen dan zich richten op de niet-inheemse bevolking. De Islam had in het gebied een sterke positie en delen ervan werden al sedert de negentiende eeuw bewerkt door de zending.

In Fakfak woonden naar schatting in 1937 7500 mensen, waarvan ongeveer 3000 islamieten en 2000 protestanten. De dorpen waren over het algemeen homogeen katholiek, protestant of islamitisch. Bekeringen kwamen bijna uitsluitend voor onder 'heidenen'. In elf dorpen was een katholieke goeroe actief. De goeroe's werkten voor ongeveer 2000 mensen. In het district Babo (omgeving van Fakfak) bestonden in 1937 90 schooltjes met 121 leerlingen (gemiddeld 21 per school). Het werkgebied strekte zich uit langs de McCluergolf en langs rivieren stroomopwaarts, waar nog kampongs lagen waar de kans op succes groot was omdat de Islam of de zending er nog geen vast voet aan de grond hadden gekregen. Het werk was deels gericht op de Papoea's, maar zeker ook op het personeel van de oliemaatschappij NNGPM en de Keiese en Chinese bevolkingsgroepen. Manokwari was een dorp van Indische Nederlanders, die zich daar hadden gevestigd. Onder Indische Nederlanders verstond men mensen van gemengde, Nederlands-Indonesische afkomst. De Minderbroeders werkten hier meestal samen met deze groep, hoewel de parochie zich uitstrekte langs de hele noordkust, van Sorong tot Hollandia. Er waren weinig mogelijkheden voor missie onder de inheemse bevolking, omdat dit gebied door de koloniale regering tot zendingsgebied was verklaard. De katholieke bevolkingsgroep bestond naar schatting uit 159 Europese en 73 inheemse katholieken.

Bij een evaluatie na de Tweede Wereldoorlog concludeerden de missie-overste en zijn missionarissen dat deze missie wellicht niet levensvatbaar was. Financiële middelen waren er onvoldoende, er was een tekort aan goeroe's, sommige gebieden waren voorbehouden aan de zending, een deel van de bevolking was islamitisch en niet vatbaar voor 'bekering' en de missionarissen leden onder eenzaamheid. Andere problemen, waar ook andere congregaties mee worstelden, waren: gebrekkige voorbereiding op het missiewerk, korte inwerkperiode, grote afstanden. Toch begonnen juist toen de kansen voor de Franciscanen toe te nemen door een grote toevloed van immigranten: Indische Nederlanders die in Nieuw-Guinea een nieuw thuisland hoopten te vinden, ambtenaren om het op te bouwen bestuursapparaat te bemensen en medewerkers van de Nederlands Nieuw-Guinea Petroleum Maatschappij (NNGPM). Onder hen waren grote groepen katholieken aan wie de Franciscanen geestelijke verzorging konden bieden. Bijna de helft van hen bestond uit Europeanen, naar schatting 30 procent uit Papoea's en de rest was uit de Indonesië. Ook werden de contacten met de bevolking in het bergland geïntensiveerd. In personele zin hadden de Franciscanen meer krachten ter beschikking omdat de missie in China afliep. Tot 1962 zijn 80 Nederlandse Franciscanen naar Nieuw-Guinea gestuurd. In 1962 waren er nog 68 Nederlandse Franciscanen werkzaam. Vanaf 1952 werkten ook een kleine groep Augustijnen in Nederlands Nieuw-Guinea.

De Franciscanen werkten op dit eiland samen met de Missiezusters van het Kostbaar Bloed die in Fakfak een school en ziekenhuis bestierden, met de Kleine Zusters van de H Jozef die datzelfde in Kokonao en Enarotali deden, met de lekenzusters van het Franciscaans Apostolaat die aan de Wisselmeren onderwijs verzorgden en de Zusters Franciscanessen van Bennebroek die onderwijs gaven in Baliem en Hollandia.

 

Brits Indië/India en Pakistan

In Brits-Indië namen Nederlandse Minderbroeders in 1934 in opdracht van Rome het uitgestrekte missieveld over van Spaanse Jezuïeten, overigens niet geheel zonder problemen. Deze missie omvatte de provincies Sind en Baluchistan in het zuiden en zuidwesten van het latere Pakistan. In samenwerking met Pakistaanse wereldgeestelijken bedienden de Franciscanen verschillende scholen, parochies en missiestaties. Daarnaast leidden zij in een eigen klooster inheemse geestelijken op. School en ziekenhuizen in Mirpurkhas en Hyderabad werden geleid door verpleegsters en onderwijzeressen van de Unie van St. Theresia, een vereniging van Nederlandse leken-missionarissen. India werd in 1959 een apart Commissariaat dat onder verantwoordelijkheid van Nederlandse Minderbroeders viel. Tot aan 1994 waren zij hier actief.

 

Curacao

Tussen 1776 en 1821 missioneerden enkele Franciscanen op Curacao, van waaruit zij Aruba en Bonaire bezochten.   

 

Andere gebieden

Er zijn ten slotte missionarissen actief geweest in Hongkong, Korea en Israel. Buiten het bestek van dit repertorium vallen de missies in Noorwegen (begonnen in 1924) en Zweden (begonnen in 1963).

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Van Woesik, 16-17, Willemsen, I, par. 1-14. Pius-almanak 1960/61, 396-399 en 459, Sloot, Hoe God verscheen, De Kok, Acht eeuwen, Lamers, 'Ik leerde', een brief van mgr. De Kok van 26 april 2007 en Derix. Brengers van de boodschap.

 

Organisatie

De orde

In de loop der eeuwen waren de Minderbroeders-Franciscanen opgesplitst in vier takken die door paus Leo XIII in 1897 werden samengevoegd. De orde is ingedeeld in provincies, elk bestuurd door een provinciaal-overste, terwijl ieder zijn eigen missiegebieden heeft. Nederland was vanaf 1239 een zelfstandige provincie. In de Franse Tijd rond 1800 verdwenen alle kloosters op dat van Megen (provincie Noord-Brabant) na. Van daaruit werd de Nederlandse provincie weer opgebouwd. In 1853  kreeg zij weer een normaal bestuur. Het moederhuis stond in Weert. In 1937 telde de provincie ruim 1,200 leden en 54 huizen. Mondiaal gezien had de orde in 1935 ruim 24,000 leden wat betekent dat het een van de grootste mannelijke orden was. De Nederlandse Franciscanen beschikten over een eigen missie-college voor de opleiding van missionarissen. Voor de instandhouding van de missie was de Franciscaanse Missiebond verantwoordelijk, die gevestigd was in Woerden. Het generalaat bevindt zich in Rome. 

 

De missie

Algemeen

Vanaf 1891 hield een pater, procurator genaamd, zich bezig met missiezaken. De visitatiereis van overste Simon van Bennebroek naar Brazilië in 1922 leidde tot een reorganisatie. Er kwamen nieuwe scholen in Sittard en Katwijk die een op het missiewerk afgestemde opleiding verzorgden. De missieprocuur en het financieel beheer werden in het moederhuis in Weert ondergebracht. De procurator ontlastte ook de secretaris van de provincie van de correspondentie met de missionarissen. Een andere taak was het aanwerven van zusters. In 1947 werd het missie-secretariaat ingesteld. De missie-secretaris werd de contactpersoon voor alle missie-zaken. De provinciaal-overste motiveerde de instelling van deze nieuwe functie omdat deze hem zou ontlasten van missiezaken en omdat hij het nodig achtte dat de opleiding en begeleiding van missionarissen van een wetenschappelijke basis werd voorzien. De opleiding werd derhalve in 1947 uitgebreid met missierecht, antropologie, missiologie en taalles. De functie van missieprocurator bleef bestaan naast die van missiesecretaris.

 

Brazilië

Na een visitatiereis van de provinciaal overste aan Brazilië in 1922 werd de al sinds 1904 bestaande functie van procurator voor de Braziliaanse missie uitgebreid. Deze man werd voortaan helemaal vrijgesteld voor dit werk.  Het missiegebied Brazilië viel niet onder de Nederlandse provincie. Er werd voor dit gebied een Commissariaat gevormd dat afhankelijk was van de Nederlandse provincie. Hoewel het Commissariaat in 1949 werd verheven tot een zelfstandige provincie, bleef de Nederlandse provincie paters en broeders sturen. Verder was Brazilië geen normaal missiegebied, omdat het niet onder de Propaganda Fide viel en een eigen kerkelijke hiërarchie bezat.

 

Ned. Nieuw Guinea

In Nieuw-Guinea werkten de Franciscanen onder leiding van een superior of overste, die later kustos (met als missiegebied kustodie) genoemd werd. Toen in 1949/1950 het vicariaat Nieuw-Guinea van dat van de Molukken werd afgesplitst en verdeeld in de prefecturen Hollandia en Merauke, werd Hollandia toegewezen aan de Franciscanen. Ook het gebied rond de Wisselmeren werd aan hen door de Missionarissen van het Heilig Hart toebedeeld, net als Mimika in het zuiden in 1952. In 1986 werd het Franciscaanse missiegebied in Nieuw-Guinea losgekoppeld van de Nederlandse Franciscaanse provincie en ingedeeld bij de Indonesische provincie (Margry, 'Archieven in het ‘Stenen tijdperk’).

 

Provinciaal-oversten

Vanaf het herstel van de Nederlandse provincie in 1853 waren provinciaal-overste:

 

Johannes Dominicus de Bruin 1853-1861

Michaël van der Mazen 1861-1868

Theodorus Peters 1868-1877

Joannes Trix 1877-1885

Antonius Kusters 1885-1889

Anselmus Ebben 1889-1893

Benvenutus Franssen 1893-1895

Stephanus van de Burgt 1895-1904

Vitalis Keenen 1904-1910

Simon Bennebroek 1910-1916

Paulus Stein 1916-1919

Simon Bennebroek 1919-1925

Regalatus Hazebroek 1925-1931

Honoratus Caminada 1931-1937

Prudentius van Leusden 1937-1946

Apollinaris van Leeuwen 1946-1952

Castulus van den Eijnden 1952-1961

 

 

Missieprocuratoren waren:

 

Antonius Kusters en Ewald Geldens 1891-1908

Innocentius van Boort 1908-1922

Rosarius van Berkel 1922-1927

Victorianus Kruitwagen en Ludof Bosse 1927-1933

Agnus Ambrosius 1934-1939

Majella Weenink 1940-1947

Theophanes Notenboom 1947-1950

Bonaventura van Schaick 1950-1952

Sigibald Hogenboom 1952-1961

 

 

Missiesecretarissen waren:

 

Odulf van der Vat 1947-1958

Othmarus Smits (adjunct) 1956-1958

Philippus Tetteroo 1958-1962

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Van Woesik, 16-17, Willemsen, I, par. 1-14, Katholieke Encyclopaedie, 1937, lemma 'Minderbroeders, Pius-almanak 1960/61, 302-303 en 395-396, De Kok, Acht eeuwen, Sloot, Hoe God verscheen en Lamers, 'Ik leerde'.

Doelstelling

Het devies van de orde luidde "Non sibi soli vivere, sed aliis proficere" (Niet leven voor zich zelf alleen, maar ook tot geestelijk heil van anderen) (Van Woesik, 16). De Minderbroeders legden zich in hun streven voor anderen niet specifiek op bepaalde terreinen toe, maar wendden onderwijs, missie en pastoraal werk aan om dit doel te bereiken (Willemsen, 14). Zielzorg werd ruim opgevat (Pius-almanak 1960/61, 303).

Taken en activiteiten
 • Ontwikkelingswerk (Landbouw/Technische opleiding etc.)
 • Onderwijs (hieronder ook kweekscholen)
 • Informatievoorziening en propaganda
 • Pastoraal werk
 • Evangelieverkondiging en catechese
 • Bestudering en beschrijving van taal en cultuur
 • Uitzending van zendingswerkers en missionarissen
Continenten
 • Latijns Amerika
 • Azië
Lokatie
 • China
 • Aartsbisdom Peking, Hebei
 • Luanfu, Shansi
 • Bisdom Yungcheng (Xinjiang), Shansi
 • Kiangchow, Shansi
Selectie uit de literatuur
Titel
 • Hoe God verscheen in Papoea : Nederlandse franciscanen in Papoea 1937-1987 / Jan Sloot
Auteur
 • Jan B. Sloot
Paginering
 • 416 p., [48] p. pl
Uitgever
 • [Nijmegen] : Valkhof Pers
Jaar van uitgave
 • 2010

Titel
 • Acht eeuwen minderbroeders in Nederland : een oriëntatie / J.A. de Kok
Auteur
 • Johannes Antonius de Kok (1930-)
Paginering
 • 631 p
Uitgever
 • Hilversum : Verloren
Jaar van uitgave
 • 2007

Titel
 • Pelgrim en missioloog : levensweg van een Nijmeegse hoogleraar : autobiografische aantekeningen / Arnulf Camps ; bew. door Vefie Poels
Auteur
 • Petrus Henricus Johannes Maria Camps (1925-2006) ; Genoveva Maria Johanna Poels (1958-)
Reeks
 • MemoReeks, ISSN 1387-3482 ; 21
Paginering
 • 271 p
Uitgever
 • [Nijmegen] : Valkhof Pers
Jaar van uitgave
 • cop. 2006

Titel
 • Bibliography of Arnulf Camps OFM: 1946-2005 : composed and ed. on the occasion of the 80th birthday of Arnulf Camps OFM and the 75th anniversary of the Chair of Missiology at the Faculty of Theology, Radboud University Nijmegen, The Netherlands / by Janneke van der Leest
Auteur
 • Johanna Antonia van der Leest (1978-) ; Petrus Henricus Johannes Maria Camps (1925-2006)
Reeks
 • Occasional papers / Nijmeegs Instituut voor Missiologie ; 11
Paginering
 • 78 p
Uitgever
 • Nijmegen : Nijmegen Institute for Missiology
Jaar van uitgave
 • 2005

Titel
 • Ik zou wel zien wat het zou worden. Mijn jeugdjaren en mijn leven als missionaris in China.
Auteur
 • Hogenboom, Sigibald
Uitgever
 • Utrecht:
Jaar van uitgave
 • 2003

Titel
 • Historische ledenlijst Nederlandse Provincie der Minderbroeders Franciscanen 1853-2003 / samengest. door Frans Leers
Auteur
 • P. Humbert Leers
Paginering
 • II, 280 p
Uitgever
 • Utrecht : Provincie Archief Franciscanen
Jaar van uitgave
 • 2003

Titel
 • Inventaris van de gedeponeerde archieven van de kloosters en huizen in Nederland bij het Provinciaal Archief Minderbroeders te Utrecht, 1645-1997Inventaris gedeponeerde archieven Provinciaal Archief Minderbroeders 1645-1997
Paginering
 • 237 p
Uitgever
 • Assen : A & I Archiefbewerking
Jaar van uitgave
 • 1997

Titel
 • The Friars Minor in China (1294-1955) : especially the years 1925-55, based on the research of Friars Bernward Willeke and Domenico Gandolfi, OFM / by Arnulf Camps and Pat McCloskey
Auteur
 • Petrus Henricus Johannes Maria Camps (1925-2006) ; Pat MacCloskey
Paginering
 • xviii, 316, [2] p
Uitgever
 • St. Bonaventure, N.Y : Franciscan Institute, St. Bonaventure UniversityRome : General Secretariate for Missionary Evangelization, General Curia, Order of Friars Minor
Jaar van uitgave
 • 1995

Titel
 • Christianity in search of roots : the Dutch province of the Friars Minor and the mission in Japan / W.H.M. Creemers ; [vert. uit het Nederlands door W. Wolke]
Auteur
 • Wilhelmus H. M. Creemers ; W. Wolke
Reeks
 • Dutch Franciscans and their missions ; vol. 2. Japan
Paginering
 • 72 p
Uitgever
 • Utrecht : Provincialate Dutch Franciscans
Jaar van uitgave
 • cop. 1995

Titel
 • Inventaris van de missiearchieven van de Nederlandse Minderbroeders Provincie (1672-) 1870-1987 (-1994) / [samenst./red.: E.G. Kraaibeek]
Auteur
 • E.G. Kraaibeek
Paginering
 • 97 bl
Uitgever
 • Veendam : A & I Archiefbewerking
Jaar van uitgave
 • 1995

Titel
 • Dutch Franciscans and their missions
Paginering
 • .. dl
Uitgever
 • Utrecht : Dutch Franciscans Provincialate
Jaar van uitgave
 • 1994-...

Titel
 • Bisschop Rudolf Staverman (1915-1990) : een biografie / Peter van LeeuwenBisschop Rudolf Staverman
Auteur
 • Petrus Antonius van Leeuwen (1913-)
Paginering
 • Text
Uitgever
 • Nijmegen : Katholiek Documentatie CentrumNijmegen : UB [Host]
Jaar van uitgave
 • 1994

Titel
 • Inventaris van het bestuursarchief van de Nederlandse Minderbroeders Provincie (1462-) 1853-1967 (-1990) / [samenst./red.: E.G. Kraaibeek]
Auteur
 • E.G. Kraaibeek
Paginering
 • 379 p
Uitgever
 • Winschoten : A & I Archiefbewerking
Jaar van uitgave
 • [1993]

Titel
 • De archieven van de Franciscaanse Kustodie en het bisdom Jayapura e.a. in Irian Jaya, Indonesia : rapport naar aanleiding van een onderzoek in november-december 1992 / P.J. Margry
Auteur
 • Peter Jan Margry (1956-)
Paginering
 • 82 bl
Uitgever
 • [S.l. : s.n.]
Jaar van uitgave
 • 1992

Titel
 • The ancient Franciscan provinces in India, 1500-1835 / by Achilles Meersman
Auteur
 • Achilles Meersman
Paginering
 • xvii, 590 p
Uitgever
 • Bangalore : Christian Literature Society Press
Jaar van uitgave
 • 1971

Titel
 • Opiniepeiling over de missies van de Minderbroeders / [vert. uit het Latijn]
Paginering
 • 38 p
Uitgever
 • [Utrecht] : [Provincialaat der Minderbroeders]
Jaar van uitgave
 • 1969

Titel
 • The Franciscans in Bombay : history of the Franciscans in the territory comprised within the Boundaries of the present Archdiocese of Bombay / by Achilles Meersman
Auteur
 • Achilles Meersman
Paginering
 • XVII, 279 p
Uitgever
 • Bangalore : "Everybody's St. Anthony"
Jaar van uitgave
 • 1957

Titel
 • Vijftig jaar Nederlandse Franciskanen in Nieuw Guinea/Irian Jaya / [door] Alfons van Nunen
Auteur
 • Alfons van Nunen kloosternaam van Bernardus van Nunen
Paginering
 • 12 p
Uitgever
 • [Utrecht] : [Provincialaat der Minderbroeders]
Jaar van uitgave
 • 1986

Titel
 • Inventaris van de collectie Chinese missie, behorend tot de archieven van de Nederlandse Minderbroeders provincie, 1870-1997.
Auteur
 • Beck, Ch.
Uitgever
 • z.p.:
Jaar van uitgave
 • 2004

Titel
 • De Nederlandse minderbroedersprovincie sinds 1853 : sociologische verkenning van een religieuze groepering in verandering
Auteur
 • Melchior A. Baan
Reeks
 • Katholieke Universiteit Leuven, Verzameling van de school voor politieke en sociale wetenschappen ; Nr. 182
Paginering
 • 565 p
Uitgever
 • Assen : Van Gorcum
Jaar van uitgave
 • 1965

Titel
 • 'Ik leerde met hen door hun weg te gaan' : Nederlandse religieuzen en de 'romanisering' van de Braziliaanse katholieke kerk / Henri Wilhelmus Johannes Marie Lamers
Auteur
 • Henri Wilhelmus Johannes Marie Lamers (1959-)
Reeks
 • MISSION ; 52
Paginering
 • 450 p
Uitgever
 • [Zoetermeer] : Boekencentrum Academic
Jaar van uitgave
 • 2009
Bronnenpublicatie
Titel
 • Bisschop Rudolf Staverman (1915-1990) : een biografie / Peter van LeeuwenBisschop Rudolf Staverman
Auteur
 • Petrus Antonius van Leeuwen (1913-)
Paginering
 • Text
Uitgever
 • Nijmegen : Katholiek Documentatie CentrumNijmegen : UB [Host]
Jaar van uitgave
 • 1994


Periodieken
Titel
 • Beweging. Sint Antoniusnieuws uit de Franciskaanse beweging
Jaar van uitgave
 • 1899-1970

Titel
 • Sint Antonius. Missie-almanak van de Minderbroeders Franciscanen
Jaar van uitgave
 • 1908-1969

Titel
 • F.M.B. Orgaan voor de leden en weldoeners van den Franciscaansche Missiebond
Jaar van uitgave
 • 1927-1958

Titel
 • Neerlandia seraphica : van het leven en werken onzer provincie / Paters Minderbroeders Franciscanen
Paginering
 • 1 (1927) - 37 (1967)
Uitgever
 • Weert : Paters Minderbroeders Franciscanen
Jaar van uitgave
 • 1927-1967

Titel
 • De kloosterling : ascetisch maandschrift voor kloosterbroeders en kloosterzusters / uitg. door Paters Minderbroeders van de Nederlandsche Provincie
Paginering
 • Jrg. 1 (1929) - dl. 39, nr. 9 (1971)
Uitgever
 • Alverna [etc.] : Paters Minderbroeders
Jaar van uitgave
 • 1929-1971

Titel
 • Franciscana : bijdragen tot de geschiedenis van de Minderbroeders in de Nederlanden / Archief der Paters Minderbroeders
Paginering
 • Jg. 1 (1946) - jg. 55 (2000)
Uitgever
 • St.-Truiden : Vlaamse Minderbroeders
Jaar van uitgave
 • 1946-2000

Titel
 • Franciscana : bijdragen tot de geschiedenis van de Minderbroeders in de Nederlanden / Archief der Paters Minderbroeders
Paginering
 • Jg. 1 (1946) - jg. 55 (2000)
Uitgever
 • St.-Truiden : Vlaamse Minderbroeders
Jaar van uitgave
 • 1946-2000

Titel
 • Franciscana : bijdragen tot de geschiedenis van de Minderbroeders in de Nederlanden / Archief der Paters Minderbroeders
Paginering
 • Jg. 1 (1946) - jg. 55 (2000)
Uitgever
 • St.-Truiden : Vlaamse Minderbroeders
Jaar van uitgave
 • 1946-2000

Titel
 • Sint Franciscus. Gids voor evangelisch leven
Jaar van uitgave
 • 1964-1971

Titel
 • Variant : tijdschrift van de Nederlandse Minderbroeders
Paginering
 • Jrg. 1 (1967) - jrg. 27 (1993)
Uitgever
 • Woerden [etc.] : Ned. Minderbroeders
Jaar van uitgave
 • 1967-1993

Titel
 • Franciscana : bijdragen tot de geschiedenis van de Minderbroeders in de Nederlanden / Archief der Paters Minderbroeders
Paginering
 • Jg. 1 (1946) - jg. 55 (2000)
Uitgever
 • St.-Truiden : Vlaamse Minderbroeders
Jaar van uitgave
 • 1946-2000

Titel
 • FM : tweemaandelijks nieuwsblad van de Franciskaanse SamenwerkingFranciskaans maandbladFranciscaans maandblad
Paginering
 • Jrg. 1 (1971) - ...
Uitgever
 • Utrecht : Franciskaanse Samenwerking
Jaar van uitgave
 • 1971-...

Titel
 • FM : tweemaandelijks nieuwsblad van de Franciskaanse SamenwerkingFranciskaans maandbladFranciscaans maandblad
Paginering
 • Jrg. 1 (1971) - ...
Uitgever
 • Utrecht : Franciskaanse Samenwerking
Jaar van uitgave
 • 1971-...

Titel
 • Franciscus van Assisi : evangelisch leven in deze tijd
Paginering
 • Jrg. 1, afl. 1 (1964) - jrg. 28 (4e trimester 1991)
Uitgever
 • Den Haag [etc.] : Landelijke Besturen van de Franciscaanse Lekenbeweging in Nederland en België
Jaar van uitgave
 • 1964-1991

Titel
 • Missiehopper
Paginering
 • Jrg.1, no.1 (Dec. 1981) - Jrg.8, nr.1 (Dec. 1988)
Uitgever
 • Haarlem : Missieprokuur Franciscanen
Jaar van uitgave
 • 1981-1988

Titel
 • Franciskanen aktueel / Bestuur en de Roepingenkommissie van de Nederlandse Minderbroeders-Franciskanen
Paginering
 • Jrg. 1, nr. 1 (okt. 1987) - jrg. 2, nr. 2 (dec. 1988)
Uitgever
 • Utrecht : Nederlandse Minderbroeders-Franciskanen
Jaar van uitgave
 • 1987-1988

Titel
 • Frappant : kontaktblad van de Minderbroeders-Franciskanen / Nederlandse Provincie van de Orde der Minderbroeders
Paginering
 • Jrg. 1, nr. 1 (mrt. 1989) - jrg. 17, nr. 6 (nov./dec. 2005)
Uitgever
 • Utrecht : Minderbroeders-Franciskanen
Jaar van uitgave
 • 1989-2005

Titel
 • Mediant : tijdschrift Nederlandse Franciscanen / Nederlandse Provincie van de Orde der Minderbroeders Franciscanen
Paginering
 • Jrg. 1, no. 1 (28 jan. 1994) - ...
Uitgever
 • Utrecht : Nederlandse Provincie van de Orde der Minderbroeders Franciscanen
Jaar van uitgave
 • 1994-...

Titel
 • Serafijnse TIFA. Contactblad voor de missionarissen van het apostolisch vicariaat van Hollandia-NG.
Jaar van uitgave
 • 1949-

Titel
 • De Bode van Sint Franciscus : maandschrift voor Derde-Ordelingen en Vrienden van St. FranciscusDe bode van den H. Sint Franciscus
Paginering
 • Jrg. 1 (1875) - jrg. 83 (1962-63)
Uitgever
 • Sint-Truiden : Provinciaal Komissariaat van de Derde Orde
Jaar van uitgave
 • 1875-1963
Interviews

38 interviews, en wel de nrs.:

46

69

102

104

197

233

244

251

308

340

371

412

430

434

497

579

616

712

734

738

739

740

743

744

749

750

770

771

775

784

786

802

846

861

 

Meer over het archief
Beschrijving archief

Pas met de uitbouw van het moederhuis in Weert na ca. 1920 tot het administratief centrum van de provincie werd er echt gearchiveerd. Tot dan toe werden ingekomen brieven na afdoening weggegooid en werd er geen kopie van het antwoord bewaard. David Hoevenaars ordende de weinig bewaard gebleven documenten en vanaf 1925 werden de ingekomen brieven bewaard (De Kok, Acht eeuwen, 367).

De archieven van deze grote en voor de missie zeer belangrijke orde bevinden zich thans voornamelijk in Utrecht. De toegankelijkheid ervan loopt sterk uiteen.

 

Het Utrechts Archief (HUA)

1.1   

Een deel van het Provincialaatsarchief is overgedragen aan het HUA. Het is toegankelijk gemaakt door middel van een inventaris, die ook op website te raadplegen is. Interessant zijn ook de gedeponeerde archieven bij het provinciaal archief in Utrecht, toegankelijk via Inventaris der gedeponeerde archieven van de kloosters en huizen in Nederland bij het Provinciaal Archief der Minderbroeders te Utrecht, 1645-1997 (Utrecht, 1997), eveneens te raadplegen via de website. In dit gedeelte bevindt zich ook het voor de missie belangrijke archief van de missiesecretaris.

1.2   

Het HUA herbergt eveneens het missie-archief van de Minderbroeders. Ook dit archief is toegankelijk gemaakt door middel van een inventaris, ook te vinden op de website. Hierin zijn zeer interessante stukken te vinden met betrekking tot de missie, variërend van verslagen tot aan stukken over concrete werkzaamheden en correspondentie. De stukken zijn ingedeeld per missiegebied. De talrijke dossiers die betrekking hebben op projecten, dateren van na 1960. Het archief van de missie in China ging in 1946 geheel verloren. In opdracht van de in 1946 benoemde bisschop van  Lu'an, mgr. F.G. Kramer, werd het gereconstrueerd. Dit archief werd in 1995 nog beheerd door mgr. Kramer zelf in zijn woning in Katwijk. Niet bekend is wat er met dit archief na Kramers dood in 1998 is gebeurd, maar vermoedelijk is het overgebracht naar het Utrechts Archief.

1.3    Het HUA bezit een Collectie China van de Franciscaanse missie. Mogelijk is dit het voor mgr. Kramer gereconstrueerde archief van de Chinese missie.

 

Provincialaat Utrecht

2.  In het provincialaat te Utrecht bevinden zich stukken die niet aan het HUA zijn overgedragen en die niet openbaar zijn. Het gaat om persoonlijke stukken, zoals persoonlijke nalatenschappen. In deze nalatenschappen bevindt zich interessante informatie. De stukken zijn op datum van overlijden geordend. De grotere dossiers zijn soms voorzien van een meer gedetailleerde beschrijving, die zich in het dossier bevindt.  Ook in dossiers van niet-missionarissen is regelmatig interessant materiaal over de missie te vinden, omdat zij vaak correspondeerden met en/of boodschappen deden voor missionarissen. Vanaf 1922 correspondeerden de missionarissen minder met de provinciaal dan met de missie-secretaris (brief van mgr. J.A. de Kok, 26 april 2007).

 

Generalaat Rome

3.  

Dit archief is verder niet onderzocht.

 

Papoea

4.   

STFT (Katholieke Theologische Hogeschool), Abepura, Papoea, Indonesië

In 1992 maakte Peter Jan Margry op verzoek van de Minderbroeders Franciscanen een orïenterende archiefreis naar Papua (toen genaamd Irian Jaya) en rapporteerde erover. De onderzoeker dient erop bedacht te zijn dat de situatie rond de archieven na 1992 is veranderd (Margry, 'Archieven 'Stenen Tijdperk').

 

5.   

Bisdom Jayapura, Papoea, Indonesië.

De historische gegroeide band tussen bisdom Jayapura (in de koloniale periode Hollandia genaamd) en de Franciscanen wordt weerspiegeld in de archiefvorming. De archieven verkeerden in 1992 in redelijk goede conditie en waren deels behoorlijk toegankelijk. Van het gebied waar de Franciscanen actief waren was van het archief van subdekenaten Sibil en Mimika/Akimuga nauwelijks materiaal bewaard en van het dekenaat Kokonao was het onvindbaar. Het archief van het bisdom ligt bij de bisschop, beslaat ongeveer 10 meter, handelt over de periode 1946-1979 en is redelijk toegankelijk. Het archief is rijk aan rapporten en correspondentie.

 

6.  

Archief Franciscaanse kustodie, APO, Jayapura.

Dit archief bestrijkt de periode 1955-1989 en staat in direct verband met het bisdomarchief Jayapura. Tot 1973 zijn beide archieven moeilijk te scheiden. Het bisdomarchief is als het ware het basisarchief voor de kustodie. Aanvankelijk was er immers nog geen kerkelijke structuur. Bovendien leverden de Franciscanen de bisschoppen. Na de formele scheiding ontstonden er langzamerheid twee aparte archieven.

 

7.

'Binnenlandse' archieven

Voor stukken met betrekking tot etnografische en linguïstische studies zijn met name de 'binnenlandse' archieven in Nieuw-Guinea / Irian Jaya van belang. Margry beschrijft nog andere archieven die op een lager niveau gevormd zijn en voor de missie relevant zouden kunnen zijn.

 

Bewaarplaats Het Utrechts Archief, Utrecht
Periode archief (1672-) 1870-1987 (-1994)
Toegang soort
 • Inventaris met inleiding
Toegang titel Inventaris van de missiearchieven van de Nederlandse Minderbroeders Provincie 1870-1987, toegangsnummer 606

Bewaarplaats Provincialaat, Deken Roesstraat 13, 3581 RX Utrecht
Openbaarheid beperkt
Opmerkingen openbaarheid

Het Provincialaat te Utrecht is (doorgaans) te bezoeken na afspraak met de secretaris. Met de secretaris worden enkele formele zaken doorgenomen, ook dient een verklaring niet-openbare archiefbestanden ingevuld te worden.

Bijzondere relevantie
Toon

Verberg

Persoonlijke nalatenschappen

 


Bewaarplaats generalaat, Via di Santa Maria Mediatrice 25 - 00165 ROMA, tel. 06-68.49.19

Bewaarplaats STFT (Katholieke Theologische Hogeschool), Abepura, Papoea, Indonesië
Opmerkingen openbaarheid

Bezig met digitalisering? Gaat om grote verzameling pater B.O. (kloosternaam Alfons) van Nunen (leeft nu in verzorgingshuis in Warmond), informeren bij PACE, betrokkenheid Ieneke de Vries


Bewaarplaats bisdom Jayapura, Dok II, Jayapura, Indonesië
Periode archief 1946-1980
Omvang 10 meter
Toegang soort
 • Anders nl
Opmerkingen toegang soort "Nauwelijks ontgonnen"
Bijzondere relevantie
Toon

Verberg

rapporten van missionarissen over eerste contacten met Papoea's, grotendeels in Nederlands


Bewaarplaats archief Franciscaanse kustodie, APO, Jayapura, Indonesië
Periode archief 1955-1989

Bewaarplaats Het Utrechts Archief, Utrecht
Periode archief 1870-1997
Openbaarheid beperkt
Opmerkingen openbaarheid

Stukken jonger dan 20 jaar zijn niet openbaar.

Omvang 3,8 meter stukken en 3 meter foto's; 350 inv. nrs.
Toegang soort
 • Lijst
Toegang titel Collectie China
Websites

 

website: www.ofm.org

 

e-mail: secgen@ofm.org

Bronnen met verslaglegging

Dagboeken

 

565-576.

Odulf van der Vat, eerste missiesecretaris 1947-1958, lopend over de jaren 1947-1958

12 delen

(Missiearchief op HUA)

 

 

885-887.

W. Rombouts over het begin van de missie in de Vogelkop van Nieuw-Guinea, 1948-1952

3 delen

(Missiearchief op HUA)

 

888.

H. Peters over Nieuw-Guinea, 1957-1959.

1 deel

(Missiearchief op HUA)

 

 

Autobiografieën en memoires

 

'Hoe bijna altijd alles anders liep' door J. Steltenpool met herinnering uit de missie op Nieuw-Guinea, [1985]

5 delen

(Missiearchief op HUA)

 

894.

'Over de grenzen heen' door A.G. Roes met herinneringen uit de missie op Nieuw-Guinea, 1986.

1 deel

(Missiearchief op HUA)

 

 

Visitatieverslagen

 

578-579.

Java, 1948 en 1952

(Missiearchief op HUA)

 

580.

Karachi, 1948

(Missiearchief op HUA)

 

581-582.

Nieuw-Guinea, 1948 en 1952

(Missiearchief op HUA)

 

584.

Pakistan, 1952

(Missiearchief op HUA)

 

1271.

Pakistan, 1951, 1961 en later

1 omslag

(Missiearchief op HUA)

 

 

Jaar- en andere verslagen

 

901.

Staties op Ternate, Warisstreek, Babo, Mimika, Omawka, Baliemvallei, Kaimana, en Kep (bij Merauke), allen op Nieuw-Guinea, 1948-1962

1 omslag

(Missiearchief op HUA)

 

1283-1284.

Scholen in Karachi-Sadar en Quetta (Baluchistan), 1938-1939.

3 katernen

(MIssiearchief op HUA)

 

 

Archivalie elders

Het Katholiek Documentatie Centrum heeft in de Verzameling Losse Archivalia (LARC) interessante stukken zitten met betrekking tot de missie van de Franciscanen.

Verwijzing naar andere archiefvormers
Opmerkingen

De kloosterbibliotheek is ondergebracht in de Universiteitsbibliotheek Utrecht (Kroniek St. Aegten, jr 6, nr 1 2008)

Godsdienst en maatschappij (4/92), zie Augustijnen artikel [5 foto’s].

 

 

 

 

Informatiewaarde Groot

Geschiedenis

Korte geschiedenis

De orde

De Franciscanerorde is gesticht in Assisi (Italië) in 1209 door Franciscus van Assisi (1181/1182-1226). De volgelingen van Franciscus kozen na diens dood voor een monastieke levensvorm onder de naam minderbroeders-conventuelen. In de late Middeleeuwen kwam er een beweging op die terug wilde keren naar de oorspronkelijke idealen. De aanhangers ervan noemden zich observanten. Dit leidde tenslotte in 1517 tot een splitsing tussen de Conventuelen en de observanten. In 1528 splitste nog een groep observanten zich af, de Minderbroeders-Kapucijnen.

 

De missie

Algemeen

De Nederlandse Franciscanen hebben voor de missie veel betekend. Hun belangrijkste missie was die in Brazilië, de oudste die in China. De missie in China begon in 1890. Eerder waren er al wel Nederlandse Minderbroeders naar China vertrokken, tussen 1871 en 1890 dertien, de meesten naar Hupé en twee naar Shansi. In deze periode ging de congregatie de Propaganda Fide er steeds vaker toe over om bepaalde gebieden toe te wijzen aan een orde of congregatie. Op het hoogtepunt in 1961 was bijna een derde deel van de geprofeste leden actief in de missie. Van de missiegebieden van de Nederlandse provincie viel de missie in Palestina niet onder de Propaganda.

 

China

In 1880 werd het apostolisch vicariaat Luanfu opgericht dat gelegen was in Zuid Shansi. De Nederlandse provincie was voor deze missie verantwoordelijk vanaf 1890.  In 1946 werd het apostolisch vicariaat verheven tot bisdom met als eerste bisschop mgr. F.G. Kramer. Aan het einde van de negentiende eeuw werkten er twintige Nederlandse Franciscaanse priester-missionarissen en een broeder met drie Chinese priesters. De Franciscanen werkten in Luanfu samen met de Franciscanessen Kleine Zusters van de Heilige Joseph. Aanvankelijk richtten zij zich met name op individuele personen, wat maar weinig resultaat opleverde. Het bleef bij in stervensnood dopen van kinderen en opvangen van weeskinderen, van wie men hoopte dat zij christelijke gezinnen zouden vormen. Later richtte men zich meer op de opvang van weeskinderen en de vorming van Chinese priesters, die als seculiere geestelijken de kerk moesten gaan leiden. Niet-katholieken probeerde men te bereiken via scholen en ziekenhuizen. De Tweede Wereldoorlog en de daarop volgende oorlog tussen nationalisten en communisten zouden de missie eerst verstoren en tenslotte beëindigen. De laatste Nederlandse Franciscaan werd in 1954 het land uitgezet.  

 

Japan

Naarmate de situatie in China moeilijker werd, verschoof de aandacht meer naar Japan. Het aantal Franciscaanse missionarissen in dat land steeg dan ook na 1950 gestaag. Vanuit China trokken Nederlandse Franciscanen naar Japan en vestigden zich in het bisdom Sapporo (op het eiland Hokkaido). De missie van Kitami werd hen in 1956 toevertrouwd. De Franciscanen zouden tot 1980 in Japan blijven. 

 

Brazilië

Naar Brazilië vertrokken meer Franciscanen dan naar alle andere gebieden samen. Rond 1924 was ongeveer 10 procent van leden van de Nederlandse provincie in dit gebied actief. Braziliaanse bisschoppen verzochten in 1897 Nederlandse Franciscanen om steun, maar het algemeen bestuur ging pas twee jaar later in op een verzoek van de bisschoppen van Manaus (in het Amazonegebied) en Petrópolis (in de bergen boven Rio de Janeiro) . Eén van de redenen waarom de Braziliaanse bisschoppen om buitenlandse missionarissen verzochten was tekort aan inheemse priesters. Naast pastoraal werk hielden de Minderbroeders zich bezig met sociaal werk, onderwijs en publicitaire activiteiten. Bij aanvang werden de broeders geteisterd door ziekten. In 1902 reisde men door naar Minas Gerais dat het hart zou gaan vormen van dit missiegebied . In Niterol hadden de Nederlanders geen eigen kerk en geen eigen inkomsten. Zij bedienden enkele parochies en hielden zich bezig met pastoraat onder zieken en gevangenen. Op uitnodiging van de bisschop van Mariana vestigden de Nederlanders zich in 1903 ook in Ouro Preto in de deelstaat Minas Gerais. Daar kregen zij de zielzorg over een eigen parochie en van daaruit uitbreidden met tientallen stichtingen. Zij namen ook andere taken op zich zoals het onderwijs, de vorming van eigen mensen, assistentie bij bestuurlijke taken en de bouw van ziekenhuizen. De hoofdtaak bleef echter parochiële zielzorg, catechese en af en toe volksmissies. Tussen 1900 en 1920 werd de missie met ongeveer 16 stichtingen uitgebreid, waarbij de financiële continuïteit en zelfstandigheid voorop stonden. Aanvankelijk moesten Braziliaanse novicen en priesterstudenten een deel van hun opleiding in Nederland volgen, maar al voor de Tweede Wereldoorlog werd de opleiding verplaatst naar Brazilië. Ook Nederlanders konden hier hun opleiding voltooien. Het lage aantal roepingen na de Tweede Wereldoorlog leek aanvankelijk geen probleem, omdat er aanwas van Nederlandse missionarissen was. In 1949 ontstond de Braziliaanse provincie binnen de orde, omvattende de staat Minas Gerais en Rio Grande do Sul omvatte. Minstens de helft van het aantal Nederlandse Franciscanen werd op dat moment ingezet in onderwijs en opleiding van eigen mensen in plaats van in het parochiewerk zoals oorspronkelijk de bedoeling was. In 1960 bedienden de 302 Franciscanen van de Braziliaanse provincie, waaronder 173 Nederlanders, maar liefst veertig parochies verdeeld over de staten Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, en Rio Grande do Sul.

 

Ned. Indië/Indonesië

Nederlandse Minderbroeders namen in 1929 van de Jezuïeten enkele reeds bestaande parochies in het vicariaat van Batavia over, van waaruit zij nieuwe staties stichtten. Hoofdtaak was de zielzorg van de Europese bevolking. Na de Tweede Wereldoorlog maakten de missionarissen zich los van het koloniale stelsel zodat zij zich meer konden concentreren op inheemse gelovigen en het islamitische deel van de bevolking . In de apostolische prefectuur van Soekaboemi waren de Franciscanen vanaf 1931 werkzaam. Dit gebied werd tien jaar later afgescheiden van de apostolisch vicariaat van Batavia en in 1948 verheven tot prefectuur. Zij verzorgden kweekschoolonderwijs en middelbaar onderwijs in Soekaboemi, zo ook in Bogor, Tjipanas en Tjiturug. Verder verzorgden de Zusters Ursulinen en de Broeders van Dongen onderwijs in Soekaboemi. De Zusters Franciscanessen van Bergen op Zoom waren verantwoordelijk voor het ziekenhuis in Soekaboemi. De Zusters Franciscanessen Missionarissen van Maria leidden het ziekenhuis te Rangkasbitoeng en een school in Serang. De Zusters Clarissen hadden een klooster in Patjet.

 

Nieuw Guinea

Nadat Indonesië in 1949 onafhankelijk was geworden, bleef het Nederlandse deel van Nieuw-Guinea nog tot 1962 een Nederlandse kolonie. In dat jaar werd het na een tussenbestuur van de Verenigde Naties overgedragen aan Indonesië. De Franciscanen arriveerden in 1937 in dit uitgestrekte gebied dat toen nog in hoofdzaak werd bevolkt door Papoea's. Op verzoek van mgr. Aerts, de apostolisch vicaris van Nieuw Guinea, aan de Congregatio de Propaganda Fide namen de Franciscanen een deel van het vicariaat over, namelijk de zogenaamde Vogelkop, het noorden van het eiland, en de Molukken. Op 1 april 1937 vond de formele overdracht van het gebied aan de Minderbroeders plaats . In 1937 begonnen zij in Ternate, Fakfak en Babo, in 1952 volgde de Mimika. Op Ternate was sinds 1935 een statie van de Missionarissen van het Heilig Hart geweest. Bij aankomst telde de parochie, die ook het hele eiland Halmahera omvatte, 273 gelovigen, waaronder honderd Europese en 173 inheemse gelovigen. De gelovigen woonden erg verspreid, waren niet erg kerks -er was overigens ook geen kerkgebouw- en de Franciscanen kenden de taal nog onvoldoende om contact met de lokale bevolking te leggen. Om aan het verzoek van het Chinese bevolkingsdeel om een Hollands-Chinese school tegemoet te kunnen komen, legden de Minderbroeders met succes contact met de Kleine Zusters van de Heilige Joseph. In China had men al met elkaar samengewerkt . Overigens konden de eerste paters niet meer doen dan zich richten op de niet-inheemse bevolking. De Islam had in het gebied een sterke positie en delen ervan werden al sedert de negentiende eeuw bewerkt door de zending.

In Fakfak woonden naar schatting in 1937 7500 mensen, waarvan ongeveer 3000 islamieten en 2000 protestanten. De dorpen waren over het algemeen homogeen katholiek, protestant of islamitisch. Bekeringen kwamen bijna uitsluitend voor onder 'heidenen'. In elf dorpen was een katholieke goeroe actief. De goeroe's werkten voor ongeveer 2000 mensen. In het district Babo (omgeving van Fakfak) bestonden in 1937 90 schooltjes met 121 leerlingen (gemiddeld 21 per school). Het werkgebied strekte zich uit langs de McCluergolf en langs rivieren stroomopwaarts, waar nog kampongs lagen waar de kans op succes groot was omdat de Islam of de zending er nog geen vast voet aan de grond hadden gekregen. Het werk was deels gericht op de Papoea's, maar zeker ook op het personeel van de oliemaatschappij NNGPM en de Keiese en Chinese bevolkingsgroepen. Manokwari was een dorp van Indische Nederlanders, die zich daar hadden gevestigd. Onder Indische Nederlanders verstond men mensen van gemengde, Nederlands-Indonesische afkomst. De Minderbroeders werkten hier meestal samen met deze groep, hoewel de parochie zich uitstrekte langs de hele noordkust, van Sorong tot Hollandia. Er waren weinig mogelijkheden voor missie onder de inheemse bevolking, omdat dit gebied door de koloniale regering tot zendingsgebied was verklaard. De katholieke bevolkingsgroep bestond naar schatting uit 159 Europese en 73 inheemse katholieken.

Bij een evaluatie na de Tweede Wereldoorlog concludeerden de missie-overste en zijn missionarissen dat deze missie wellicht niet levensvatbaar was. Financiële middelen waren er onvoldoende, er was een tekort aan goeroe's, sommige gebieden waren voorbehouden aan de zending, een deel van de bevolking was islamitisch en niet vatbaar voor 'bekering' en de missionarissen leden onder eenzaamheid. Andere problemen, waar ook andere congregaties mee worstelden, waren: gebrekkige voorbereiding op het missiewerk, korte inwerkperiode, grote afstanden. Toch begonnen juist toen de kansen voor de Franciscanen toe te nemen door een grote toevloed van immigranten: Indische Nederlanders die in Nieuw-Guinea een nieuw thuisland hoopten te vinden, ambtenaren om het op te bouwen bestuursapparaat te bemensen en medewerkers van de Nederlands Nieuw-Guinea Petroleum Maatschappij (NNGPM). Onder hen waren grote groepen katholieken aan wie de Franciscanen geestelijke verzorging konden bieden. Bijna de helft van hen bestond uit Europeanen, naar schatting 30 procent uit Papoea's en de rest was uit de Indonesië. Ook werden de contacten met de bevolking in het bergland geïntensiveerd. In personele zin hadden de Franciscanen meer krachten ter beschikking omdat de missie in China afliep. Tot 1962 zijn 80 Nederlandse Franciscanen naar Nieuw-Guinea gestuurd. In 1962 waren er nog 68 Nederlandse Franciscanen werkzaam. Vanaf 1952 werkten ook een kleine groep Augustijnen in Nederlands Nieuw-Guinea.

De Franciscanen werkten op dit eiland samen met de Missiezusters van het Kostbaar Bloed die in Fakfak een school en ziekenhuis bestierden, met de Kleine Zusters van de H Jozef die datzelfde in Kokonao en Enarotali deden, met de lekenzusters van het Franciscaans Apostolaat die aan de Wisselmeren onderwijs verzorgden en de Zusters Franciscanessen van Bennebroek die onderwijs gaven in Baliem en Hollandia.

 

Brits Indië/India en Pakistan

In Brits-Indië namen Nederlandse Minderbroeders in 1934 in opdracht van Rome het uitgestrekte missieveld over van Spaanse Jezuïeten, overigens niet geheel zonder problemen. Deze missie omvatte de provincies Sind en Baluchistan in het zuiden en zuidwesten van het latere Pakistan. In samenwerking met Pakistaanse wereldgeestelijken bedienden de Franciscanen verschillende scholen, parochies en missiestaties. Daarnaast leidden zij in een eigen klooster inheemse geestelijken op. School en ziekenhuizen in Mirpurkhas en Hyderabad werden geleid door verpleegsters en onderwijzeressen van de Unie van St. Theresia, een vereniging van Nederlandse leken-missionarissen. India werd in 1959 een apart Commissariaat dat onder verantwoordelijkheid van Nederlandse Minderbroeders viel. Tot aan 1994 waren zij hier actief.

 

Curacao

Tussen 1776 en 1821 missioneerden enkele Franciscanen op Curacao, van waaruit zij Aruba en Bonaire bezochten.   

 

Andere gebieden

Er zijn ten slotte missionarissen actief geweest in Hongkong, Korea en Israel. Buiten het bestek van dit repertorium vallen de missies in Noorwegen (begonnen in 1924) en Zweden (begonnen in 1963).

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Van Woesik, 16-17, Willemsen, I, par. 1-14. Pius-almanak 1960/61, 396-399 en 459, Sloot, Hoe God verscheen, De Kok, Acht eeuwen, Lamers, 'Ik leerde', een brief van mgr. De Kok van 26 april 2007 en Derix. Brengers van de boodschap.

 

Organisatie

De orde

In de loop der eeuwen waren de Minderbroeders-Franciscanen opgesplitst in vier takken die door paus Leo XIII in 1897 werden samengevoegd. De orde is ingedeeld in provincies, elk bestuurd door een provinciaal-overste, terwijl ieder zijn eigen missiegebieden heeft. Nederland was vanaf 1239 een zelfstandige provincie. In de Franse Tijd rond 1800 verdwenen alle kloosters op dat van Megen (provincie Noord-Brabant) na. Van daaruit werd de Nederlandse provincie weer opgebouwd. In 1853  kreeg zij weer een normaal bestuur. Het moederhuis stond in Weert. In 1937 telde de provincie ruim 1,200 leden en 54 huizen. Mondiaal gezien had de orde in 1935 ruim 24,000 leden wat betekent dat het een van de grootste mannelijke orden was. De Nederlandse Franciscanen beschikten over een eigen missie-college voor de opleiding van missionarissen. Voor de instandhouding van de missie was de Franciscaanse Missiebond verantwoordelijk, die gevestigd was in Woerden. Het generalaat bevindt zich in Rome. 

 

De missie

Algemeen

Vanaf 1891 hield een pater, procurator genaamd, zich bezig met missiezaken. De visitatiereis van overste Simon van Bennebroek naar Brazilië in 1922 leidde tot een reorganisatie. Er kwamen nieuwe scholen in Sittard en Katwijk die een op het missiewerk afgestemde opleiding verzorgden. De missieprocuur en het financieel beheer werden in het moederhuis in Weert ondergebracht. De procurator ontlastte ook de secretaris van de provincie van de correspondentie met de missionarissen. Een andere taak was het aanwerven van zusters. In 1947 werd het missie-secretariaat ingesteld. De missie-secretaris werd de contactpersoon voor alle missie-zaken. De provinciaal-overste motiveerde de instelling van deze nieuwe functie omdat deze hem zou ontlasten van missiezaken en omdat hij het nodig achtte dat de opleiding en begeleiding van missionarissen van een wetenschappelijke basis werd voorzien. De opleiding werd derhalve in 1947 uitgebreid met missierecht, antropologie, missiologie en taalles. De functie van missieprocurator bleef bestaan naast die van missiesecretaris.

 

Brazilië

Na een visitatiereis van de provinciaal overste aan Brazilië in 1922 werd de al sinds 1904 bestaande functie van procurator voor de Braziliaanse missie uitgebreid. Deze man werd voortaan helemaal vrijgesteld voor dit werk.  Het missiegebied Brazilië viel niet onder de Nederlandse provincie. Er werd voor dit gebied een Commissariaat gevormd dat afhankelijk was van de Nederlandse provincie. Hoewel het Commissariaat in 1949 werd verheven tot een zelfstandige provincie, bleef de Nederlandse provincie paters en broeders sturen. Verder was Brazilië geen normaal missiegebied, omdat het niet onder de Propaganda Fide viel en een eigen kerkelijke hiërarchie bezat.

 

Ned. Nieuw Guinea

In Nieuw-Guinea werkten de Franciscanen onder leiding van een superior of overste, die later kustos (met als missiegebied kustodie) genoemd werd. Toen in 1949/1950 het vicariaat Nieuw-Guinea van dat van de Molukken werd afgesplitst en verdeeld in de prefecturen Hollandia en Merauke, werd Hollandia toegewezen aan de Franciscanen. Ook het gebied rond de Wisselmeren werd aan hen door de Missionarissen van het Heilig Hart toebedeeld, net als Mimika in het zuiden in 1952. In 1986 werd het Franciscaanse missiegebied in Nieuw-Guinea losgekoppeld van de Nederlandse Franciscaanse provincie en ingedeeld bij de Indonesische provincie (Margry, 'Archieven in het ‘Stenen tijdperk’).

 

Provinciaal-oversten

Vanaf het herstel van de Nederlandse provincie in 1853 waren provinciaal-overste:

 

Johannes Dominicus de Bruin 1853-1861

Michaël van der Mazen 1861-1868

Theodorus Peters 1868-1877

Joannes Trix 1877-1885

Antonius Kusters 1885-1889

Anselmus Ebben 1889-1893

Benvenutus Franssen 1893-1895

Stephanus van de Burgt 1895-1904

Vitalis Keenen 1904-1910

Simon Bennebroek 1910-1916

Paulus Stein 1916-1919

Simon Bennebroek 1919-1925

Regalatus Hazebroek 1925-1931

Honoratus Caminada 1931-1937

Prudentius van Leusden 1937-1946

Apollinaris van Leeuwen 1946-1952

Castulus van den Eijnden 1952-1961

 

 

Missieprocuratoren waren:

 

Antonius Kusters en Ewald Geldens 1891-1908

Innocentius van Boort 1908-1922

Rosarius van Berkel 1922-1927

Victorianus Kruitwagen en Ludof Bosse 1927-1933

Agnus Ambrosius 1934-1939

Majella Weenink 1940-1947

Theophanes Notenboom 1947-1950

Bonaventura van Schaick 1950-1952

Sigibald Hogenboom 1952-1961

 

 

Missiesecretarissen waren:

 

Odulf van der Vat 1947-1958

Othmarus Smits (adjunct) 1956-1958

Philippus Tetteroo 1958-1962

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Van Woesik, 16-17, Willemsen, I, par. 1-14, Katholieke Encyclopaedie, 1937, lemma 'Minderbroeders, Pius-almanak 1960/61, 302-303 en 395-396, De Kok, Acht eeuwen, Sloot, Hoe God verscheen en Lamers, 'Ik leerde'.

Doelstelling

Het devies van de orde luidde "Non sibi soli vivere, sed aliis proficere" (Niet leven voor zich zelf alleen, maar ook tot geestelijk heil van anderen) (Van Woesik, 16). De Minderbroeders legden zich in hun streven voor anderen niet specifiek op bepaalde terreinen toe, maar wendden onderwijs, missie en pastoraal werk aan om dit doel te bereiken (Willemsen, 14). Zielzorg werd ruim opgevat (Pius-almanak 1960/61, 303).

Taken en activiteiten
 • Ontwikkelingswerk (Landbouw/Technische opleiding etc.)
 • Onderwijs (hieronder ook kweekscholen)
 • Informatievoorziening en propaganda
 • Pastoraal werk
 • Evangelieverkondiging en catechese
 • Bestudering en beschrijving van taal en cultuur
 • Uitzending van zendingswerkers en missionarissen

Geografie

Continenten
 • Latijns Amerika
 • Azië
Lokatie
 • China
 • Aartsbisdom Peking, Hebei
 • Luanfu, Shansi
 • Bisdom Yungcheng (Xinjiang), Shansi
 • Kiangchow, Shansi

Niet-archivalische bronnen

Selectie uit de literatuur
Titel
 • Hoe God verscheen in Papoea : Nederlandse franciscanen in Papoea 1937-1987 / Jan Sloot
Auteur
 • Jan B. Sloot
Paginering
 • 416 p., [48] p. pl
Uitgever
 • [Nijmegen] : Valkhof Pers
Jaar van uitgave
 • 2010

Titel
 • Acht eeuwen minderbroeders in Nederland : een oriëntatie / J.A. de Kok
Auteur
 • Johannes Antonius de Kok (1930-)
Paginering
 • 631 p
Uitgever
 • Hilversum : Verloren
Jaar van uitgave
 • 2007

Titel
 • Pelgrim en missioloog : levensweg van een Nijmeegse hoogleraar : autobiografische aantekeningen / Arnulf Camps ; bew. door Vefie Poels
Auteur
 • Petrus Henricus Johannes Maria Camps (1925-2006) ; Genoveva Maria Johanna Poels (1958-)
Reeks
 • MemoReeks, ISSN 1387-3482 ; 21
Paginering
 • 271 p
Uitgever
 • [Nijmegen] : Valkhof Pers
Jaar van uitgave
 • cop. 2006

Titel
 • Bibliography of Arnulf Camps OFM: 1946-2005 : composed and ed. on the occasion of the 80th birthday of Arnulf Camps OFM and the 75th anniversary of the Chair of Missiology at the Faculty of Theology, Radboud University Nijmegen, The Netherlands / by Janneke van der Leest
Auteur
 • Johanna Antonia van der Leest (1978-) ; Petrus Henricus Johannes Maria Camps (1925-2006)
Reeks
 • Occasional papers / Nijmeegs Instituut voor Missiologie ; 11
Paginering
 • 78 p
Uitgever
 • Nijmegen : Nijmegen Institute for Missiology
Jaar van uitgave
 • 2005

Titel
 • Ik zou wel zien wat het zou worden. Mijn jeugdjaren en mijn leven als missionaris in China.
Auteur
 • Hogenboom, Sigibald
Uitgever
 • Utrecht:
Jaar van uitgave
 • 2003

Titel
 • Historische ledenlijst Nederlandse Provincie der Minderbroeders Franciscanen 1853-2003 / samengest. door Frans Leers
Auteur
 • P. Humbert Leers
Paginering
 • II, 280 p
Uitgever
 • Utrecht : Provincie Archief Franciscanen
Jaar van uitgave
 • 2003

Titel
 • Inventaris van de gedeponeerde archieven van de kloosters en huizen in Nederland bij het Provinciaal Archief Minderbroeders te Utrecht, 1645-1997Inventaris gedeponeerde archieven Provinciaal Archief Minderbroeders 1645-1997
Paginering
 • 237 p
Uitgever
 • Assen : A & I Archiefbewerking
Jaar van uitgave
 • 1997

Titel
 • The Friars Minor in China (1294-1955) : especially the years 1925-55, based on the research of Friars Bernward Willeke and Domenico Gandolfi, OFM / by Arnulf Camps and Pat McCloskey
Auteur
 • Petrus Henricus Johannes Maria Camps (1925-2006) ; Pat MacCloskey
Paginering
 • xviii, 316, [2] p
Uitgever
 • St. Bonaventure, N.Y : Franciscan Institute, St. Bonaventure UniversityRome : General Secretariate for Missionary Evangelization, General Curia, Order of Friars Minor
Jaar van uitgave
 • 1995

Titel
 • Christianity in search of roots : the Dutch province of the Friars Minor and the mission in Japan / W.H.M. Creemers ; [vert. uit het Nederlands door W. Wolke]
Auteur
 • Wilhelmus H. M. Creemers ; W. Wolke
Reeks
 • Dutch Franciscans and their missions ; vol. 2. Japan
Paginering
 • 72 p
Uitgever
 • Utrecht : Provincialate Dutch Franciscans
Jaar van uitgave
 • cop. 1995

Titel
 • Inventaris van de missiearchieven van de Nederlandse Minderbroeders Provincie (1672-) 1870-1987 (-1994) / [samenst./red.: E.G. Kraaibeek]
Auteur
 • E.G. Kraaibeek
Paginering
 • 97 bl
Uitgever
 • Veendam : A & I Archiefbewerking
Jaar van uitgave
 • 1995

Titel
 • Dutch Franciscans and their missions
Paginering
 • .. dl
Uitgever
 • Utrecht : Dutch Franciscans Provincialate
Jaar van uitgave
 • 1994-...

Titel
 • Bisschop Rudolf Staverman (1915-1990) : een biografie / Peter van LeeuwenBisschop Rudolf Staverman
Auteur
 • Petrus Antonius van Leeuwen (1913-)
Paginering
 • Text
Uitgever
 • Nijmegen : Katholiek Documentatie CentrumNijmegen : UB [Host]
Jaar van uitgave
 • 1994

Titel
 • Inventaris van het bestuursarchief van de Nederlandse Minderbroeders Provincie (1462-) 1853-1967 (-1990) / [samenst./red.: E.G. Kraaibeek]
Auteur
 • E.G. Kraaibeek
Paginering
 • 379 p
Uitgever
 • Winschoten : A & I Archiefbewerking
Jaar van uitgave
 • [1993]

Titel
 • De archieven van de Franciscaanse Kustodie en het bisdom Jayapura e.a. in Irian Jaya, Indonesia : rapport naar aanleiding van een onderzoek in november-december 1992 / P.J. Margry
Auteur
 • Peter Jan Margry (1956-)
Paginering
 • 82 bl
Uitgever
 • [S.l. : s.n.]
Jaar van uitgave
 • 1992

Titel
 • The ancient Franciscan provinces in India, 1500-1835 / by Achilles Meersman
Auteur
 • Achilles Meersman
Paginering
 • xvii, 590 p
Uitgever
 • Bangalore : Christian Literature Society Press
Jaar van uitgave
 • 1971

Titel
 • Opiniepeiling over de missies van de Minderbroeders / [vert. uit het Latijn]
Paginering
 • 38 p
Uitgever
 • [Utrecht] : [Provincialaat der Minderbroeders]
Jaar van uitgave
 • 1969

Titel
 • The Franciscans in Bombay : history of the Franciscans in the territory comprised within the Boundaries of the present Archdiocese of Bombay / by Achilles Meersman
Auteur
 • Achilles Meersman
Paginering
 • XVII, 279 p
Uitgever
 • Bangalore : "Everybody's St. Anthony"
Jaar van uitgave
 • 1957

Titel
 • Vijftig jaar Nederlandse Franciskanen in Nieuw Guinea/Irian Jaya / [door] Alfons van Nunen
Auteur
 • Alfons van Nunen kloosternaam van Bernardus van Nunen
Paginering
 • 12 p
Uitgever
 • [Utrecht] : [Provincialaat der Minderbroeders]
Jaar van uitgave
 • 1986

Titel
 • Inventaris van de collectie Chinese missie, behorend tot de archieven van de Nederlandse Minderbroeders provincie, 1870-1997.
Auteur
 • Beck, Ch.
Uitgever
 • z.p.:
Jaar van uitgave
 • 2004

Titel
 • De Nederlandse minderbroedersprovincie sinds 1853 : sociologische verkenning van een religieuze groepering in verandering
Auteur
 • Melchior A. Baan
Reeks
 • Katholieke Universiteit Leuven, Verzameling van de school voor politieke en sociale wetenschappen ; Nr. 182
Paginering
 • 565 p
Uitgever
 • Assen : Van Gorcum
Jaar van uitgave
 • 1965

Titel
 • 'Ik leerde met hen door hun weg te gaan' : Nederlandse religieuzen en de 'romanisering' van de Braziliaanse katholieke kerk / Henri Wilhelmus Johannes Marie Lamers
Auteur
 • Henri Wilhelmus Johannes Marie Lamers (1959-)
Reeks
 • MISSION ; 52
Paginering
 • 450 p
Uitgever
 • [Zoetermeer] : Boekencentrum Academic
Jaar van uitgave
 • 2009
Bronnenpublicatie
Titel
 • Bisschop Rudolf Staverman (1915-1990) : een biografie / Peter van LeeuwenBisschop Rudolf Staverman
Auteur
 • Petrus Antonius van Leeuwen (1913-)
Paginering
 • Text
Uitgever
 • Nijmegen : Katholiek Documentatie CentrumNijmegen : UB [Host]
Jaar van uitgave
 • 1994


Periodieken
Titel
 • Beweging. Sint Antoniusnieuws uit de Franciskaanse beweging
Jaar van uitgave
 • 1899-1970

Titel
 • Sint Antonius. Missie-almanak van de Minderbroeders Franciscanen
Jaar van uitgave
 • 1908-1969

Titel
 • F.M.B. Orgaan voor de leden en weldoeners van den Franciscaansche Missiebond
Jaar van uitgave
 • 1927-1958

Titel
 • Neerlandia seraphica : van het leven en werken onzer provincie / Paters Minderbroeders Franciscanen
Paginering
 • 1 (1927) - 37 (1967)
Uitgever
 • Weert : Paters Minderbroeders Franciscanen
Jaar van uitgave
 • 1927-1967

Titel
 • De kloosterling : ascetisch maandschrift voor kloosterbroeders en kloosterzusters / uitg. door Paters Minderbroeders van de Nederlandsche Provincie
Paginering
 • Jrg. 1 (1929) - dl. 39, nr. 9 (1971)
Uitgever
 • Alverna [etc.] : Paters Minderbroeders
Jaar van uitgave
 • 1929-1971

Titel
 • Franciscana : bijdragen tot de geschiedenis van de Minderbroeders in de Nederlanden / Archief der Paters Minderbroeders
Paginering
 • Jg. 1 (1946) - jg. 55 (2000)
Uitgever
 • St.-Truiden : Vlaamse Minderbroeders
Jaar van uitgave
 • 1946-2000

Titel
 • Franciscana : bijdragen tot de geschiedenis van de Minderbroeders in de Nederlanden / Archief der Paters Minderbroeders
Paginering
 • Jg. 1 (1946) - jg. 55 (2000)
Uitgever
 • St.-Truiden : Vlaamse Minderbroeders
Jaar van uitgave
 • 1946-2000

Titel
 • Franciscana : bijdragen tot de geschiedenis van de Minderbroeders in de Nederlanden / Archief der Paters Minderbroeders
Paginering
 • Jg. 1 (1946) - jg. 55 (2000)
Uitgever
 • St.-Truiden : Vlaamse Minderbroeders
Jaar van uitgave
 • 1946-2000

Titel
 • Sint Franciscus. Gids voor evangelisch leven
Jaar van uitgave
 • 1964-1971

Titel
 • Variant : tijdschrift van de Nederlandse Minderbroeders
Paginering
 • Jrg. 1 (1967) - jrg. 27 (1993)
Uitgever
 • Woerden [etc.] : Ned. Minderbroeders
Jaar van uitgave
 • 1967-1993

Titel
 • Franciscana : bijdragen tot de geschiedenis van de Minderbroeders in de Nederlanden / Archief der Paters Minderbroeders
Paginering
 • Jg. 1 (1946) - jg. 55 (2000)
Uitgever
 • St.-Truiden : Vlaamse Minderbroeders
Jaar van uitgave
 • 1946-2000

Titel
 • FM : tweemaandelijks nieuwsblad van de Franciskaanse SamenwerkingFranciskaans maandbladFranciscaans maandblad
Paginering
 • Jrg. 1 (1971) - ...
Uitgever
 • Utrecht : Franciskaanse Samenwerking
Jaar van uitgave
 • 1971-...

Titel
 • FM : tweemaandelijks nieuwsblad van de Franciskaanse SamenwerkingFranciskaans maandbladFranciscaans maandblad
Paginering
 • Jrg. 1 (1971) - ...
Uitgever
 • Utrecht : Franciskaanse Samenwerking
Jaar van uitgave
 • 1971-...

Titel
 • Franciscus van Assisi : evangelisch leven in deze tijd
Paginering
 • Jrg. 1, afl. 1 (1964) - jrg. 28 (4e trimester 1991)
Uitgever
 • Den Haag [etc.] : Landelijke Besturen van de Franciscaanse Lekenbeweging in Nederland en België
Jaar van uitgave
 • 1964-1991

Titel
 • Missiehopper
Paginering
 • Jrg.1, no.1 (Dec. 1981) - Jrg.8, nr.1 (Dec. 1988)
Uitgever
 • Haarlem : Missieprokuur Franciscanen
Jaar van uitgave
 • 1981-1988

Titel
 • Franciskanen aktueel / Bestuur en de Roepingenkommissie van de Nederlandse Minderbroeders-Franciskanen
Paginering
 • Jrg. 1, nr. 1 (okt. 1987) - jrg. 2, nr. 2 (dec. 1988)
Uitgever
 • Utrecht : Nederlandse Minderbroeders-Franciskanen
Jaar van uitgave
 • 1987-1988

Titel
 • Frappant : kontaktblad van de Minderbroeders-Franciskanen / Nederlandse Provincie van de Orde der Minderbroeders
Paginering
 • Jrg. 1, nr. 1 (mrt. 1989) - jrg. 17, nr. 6 (nov./dec. 2005)
Uitgever
 • Utrecht : Minderbroeders-Franciskanen
Jaar van uitgave
 • 1989-2005

Titel
 • Mediant : tijdschrift Nederlandse Franciscanen / Nederlandse Provincie van de Orde der Minderbroeders Franciscanen
Paginering
 • Jrg. 1, no. 1 (28 jan. 1994) - ...
Uitgever
 • Utrecht : Nederlandse Provincie van de Orde der Minderbroeders Franciscanen
Jaar van uitgave
 • 1994-...

Titel
 • Serafijnse TIFA. Contactblad voor de missionarissen van het apostolisch vicariaat van Hollandia-NG.
Jaar van uitgave
 • 1949-

Titel
 • De Bode van Sint Franciscus : maandschrift voor Derde-Ordelingen en Vrienden van St. FranciscusDe bode van den H. Sint Franciscus
Paginering
 • Jrg. 1 (1875) - jrg. 83 (1962-63)
Uitgever
 • Sint-Truiden : Provinciaal Komissariaat van de Derde Orde
Jaar van uitgave
 • 1875-1963
Interviews

38 interviews, en wel de nrs.:

46

69

102

104

197

233

244

251

308

340

371

412

430

434

497

579

616

712

734

738

739

740

743

744

749

750

770

771

775

784

786

802

846

861

 


Het archief

Meer over het archief
Beschrijving archief

Pas met de uitbouw van het moederhuis in Weert na ca. 1920 tot het administratief centrum van de provincie werd er echt gearchiveerd. Tot dan toe werden ingekomen brieven na afdoening weggegooid en werd er geen kopie van het antwoord bewaard. David Hoevenaars ordende de weinig bewaard gebleven documenten en vanaf 1925 werden de ingekomen brieven bewaard (De Kok, Acht eeuwen, 367).

De archieven van deze grote en voor de missie zeer belangrijke orde bevinden zich thans voornamelijk in Utrecht. De toegankelijkheid ervan loopt sterk uiteen.

 

Het Utrechts Archief (HUA)

1.1   

Een deel van het Provincialaatsarchief is overgedragen aan het HUA. Het is toegankelijk gemaakt door middel van een inventaris, die ook op website te raadplegen is. Interessant zijn ook de gedeponeerde archieven bij het provinciaal archief in Utrecht, toegankelijk via Inventaris der gedeponeerde archieven van de kloosters en huizen in Nederland bij het Provinciaal Archief der Minderbroeders te Utrecht, 1645-1997 (Utrecht, 1997), eveneens te raadplegen via de website. In dit gedeelte bevindt zich ook het voor de missie belangrijke archief van de missiesecretaris.

1.2   

Het HUA herbergt eveneens het missie-archief van de Minderbroeders. Ook dit archief is toegankelijk gemaakt door middel van een inventaris, ook te vinden op de website. Hierin zijn zeer interessante stukken te vinden met betrekking tot de missie, variërend van verslagen tot aan stukken over concrete werkzaamheden en correspondentie. De stukken zijn ingedeeld per missiegebied. De talrijke dossiers die betrekking hebben op projecten, dateren van na 1960. Het archief van de missie in China ging in 1946 geheel verloren. In opdracht van de in 1946 benoemde bisschop van  Lu'an, mgr. F.G. Kramer, werd het gereconstrueerd. Dit archief werd in 1995 nog beheerd door mgr. Kramer zelf in zijn woning in Katwijk. Niet bekend is wat er met dit archief na Kramers dood in 1998 is gebeurd, maar vermoedelijk is het overgebracht naar het Utrechts Archief.

1.3    Het HUA bezit een Collectie China van de Franciscaanse missie. Mogelijk is dit het voor mgr. Kramer gereconstrueerde archief van de Chinese missie.

 

Provincialaat Utrecht

2.  In het provincialaat te Utrecht bevinden zich stukken die niet aan het HUA zijn overgedragen en die niet openbaar zijn. Het gaat om persoonlijke stukken, zoals persoonlijke nalatenschappen. In deze nalatenschappen bevindt zich interessante informatie. De stukken zijn op datum van overlijden geordend. De grotere dossiers zijn soms voorzien van een meer gedetailleerde beschrijving, die zich in het dossier bevindt.  Ook in dossiers van niet-missionarissen is regelmatig interessant materiaal over de missie te vinden, omdat zij vaak correspondeerden met en/of boodschappen deden voor missionarissen. Vanaf 1922 correspondeerden de missionarissen minder met de provinciaal dan met de missie-secretaris (brief van mgr. J.A. de Kok, 26 april 2007).

 

Generalaat Rome

3.  

Dit archief is verder niet onderzocht.

 

Papoea

4.   

STFT (Katholieke Theologische Hogeschool), Abepura, Papoea, Indonesië

In 1992 maakte Peter Jan Margry op verzoek van de Minderbroeders Franciscanen een orïenterende archiefreis naar Papua (toen genaamd Irian Jaya) en rapporteerde erover. De onderzoeker dient erop bedacht te zijn dat de situatie rond de archieven na 1992 is veranderd (Margry, 'Archieven 'Stenen Tijdperk').

 

5.   

Bisdom Jayapura, Papoea, Indonesië.

De historische gegroeide band tussen bisdom Jayapura (in de koloniale periode Hollandia genaamd) en de Franciscanen wordt weerspiegeld in de archiefvorming. De archieven verkeerden in 1992 in redelijk goede conditie en waren deels behoorlijk toegankelijk. Van het gebied waar de Franciscanen actief waren was van het archief van subdekenaten Sibil en Mimika/Akimuga nauwelijks materiaal bewaard en van het dekenaat Kokonao was het onvindbaar. Het archief van het bisdom ligt bij de bisschop, beslaat ongeveer 10 meter, handelt over de periode 1946-1979 en is redelijk toegankelijk. Het archief is rijk aan rapporten en correspondentie.

 

6.  

Archief Franciscaanse kustodie, APO, Jayapura.

Dit archief bestrijkt de periode 1955-1989 en staat in direct verband met het bisdomarchief Jayapura. Tot 1973 zijn beide archieven moeilijk te scheiden. Het bisdomarchief is als het ware het basisarchief voor de kustodie. Aanvankelijk was er immers nog geen kerkelijke structuur. Bovendien leverden de Franciscanen de bisschoppen. Na de formele scheiding ontstonden er langzamerheid twee aparte archieven.

 

7.

'Binnenlandse' archieven

Voor stukken met betrekking tot etnografische en linguïstische studies zijn met name de 'binnenlandse' archieven in Nieuw-Guinea / Irian Jaya van belang. Margry beschrijft nog andere archieven die op een lager niveau gevormd zijn en voor de missie relevant zouden kunnen zijn.

 

Bewaarplaats Het Utrechts Archief, Utrecht
Periode archief (1672-) 1870-1987 (-1994)
Toegang soort
 • Inventaris met inleiding
Toegang titel Inventaris van de missiearchieven van de Nederlandse Minderbroeders Provincie 1870-1987, toegangsnummer 606

Bewaarplaats Provincialaat, Deken Roesstraat 13, 3581 RX Utrecht
Openbaarheid beperkt
Opmerkingen openbaarheid

Het Provincialaat te Utrecht is (doorgaans) te bezoeken na afspraak met de secretaris. Met de secretaris worden enkele formele zaken doorgenomen, ook dient een verklaring niet-openbare archiefbestanden ingevuld te worden.

Bijzondere relevantie

Persoonlijke nalatenschappen

 


Bewaarplaats generalaat, Via di Santa Maria Mediatrice 25 - 00165 ROMA, tel. 06-68.49.19

Bewaarplaats STFT (Katholieke Theologische Hogeschool), Abepura, Papoea, Indonesië
Opmerkingen openbaarheid

Bezig met digitalisering? Gaat om grote verzameling pater B.O. (kloosternaam Alfons) van Nunen (leeft nu in verzorgingshuis in Warmond), informeren bij PACE, betrokkenheid Ieneke de Vries


Bewaarplaats bisdom Jayapura, Dok II, Jayapura, Indonesië
Periode archief 1946-1980
Omvang 10 meter
Toegang soort
 • Anders nl
Opmerkingen toegang soort "Nauwelijks ontgonnen"
Bijzondere relevantie

rapporten van missionarissen over eerste contacten met Papoea's, grotendeels in Nederlands


Bewaarplaats archief Franciscaanse kustodie, APO, Jayapura, Indonesië
Periode archief 1955-1989

Bewaarplaats Het Utrechts Archief, Utrecht
Periode archief 1870-1997
Openbaarheid beperkt
Opmerkingen openbaarheid

Stukken jonger dan 20 jaar zijn niet openbaar.

Omvang 3,8 meter stukken en 3 meter foto's; 350 inv. nrs.
Toegang soort
 • Lijst
Toegang titel Collectie China
Websites

 

website: www.ofm.org

 

e-mail: secgen@ofm.org

Bronnen met verslaglegging

Dagboeken

 

565-576.

Odulf van der Vat, eerste missiesecretaris 1947-1958, lopend over de jaren 1947-1958

12 delen

(Missiearchief op HUA)

 

 

885-887.

W. Rombouts over het begin van de missie in de Vogelkop van Nieuw-Guinea, 1948-1952

3 delen

(Missiearchief op HUA)

 

888.

H. Peters over Nieuw-Guinea, 1957-1959.

1 deel

(Missiearchief op HUA)

 

 

Autobiografieën en memoires

 

'Hoe bijna altijd alles anders liep' door J. Steltenpool met herinnering uit de missie op Nieuw-Guinea, [1985]

5 delen

(Missiearchief op HUA)

 

894.

'Over de grenzen heen' door A.G. Roes met herinneringen uit de missie op Nieuw-Guinea, 1986.

1 deel

(Missiearchief op HUA)

 

 

Visitatieverslagen

 

578-579.

Java, 1948 en 1952

(Missiearchief op HUA)

 

580.

Karachi, 1948

(Missiearchief op HUA)

 

581-582.

Nieuw-Guinea, 1948 en 1952

(Missiearchief op HUA)

 

584.

Pakistan, 1952

(Missiearchief op HUA)

 

1271.

Pakistan, 1951, 1961 en later

1 omslag

(Missiearchief op HUA)

 

 

Jaar- en andere verslagen

 

901.

Staties op Ternate, Warisstreek, Babo, Mimika, Omawka, Baliemvallei, Kaimana, en Kep (bij Merauke), allen op Nieuw-Guinea, 1948-1962

1 omslag

(Missiearchief op HUA)

 

1283-1284.

Scholen in Karachi-Sadar en Quetta (Baluchistan), 1938-1939.

3 katernen

(MIssiearchief op HUA)

 

 

Archivalie elders

Het Katholiek Documentatie Centrum heeft in de Verzameling Losse Archivalia (LARC) interessante stukken zitten met betrekking tot de missie van de Franciscanen.

Verwijzing naar andere archiefvormers
Opmerkingen

De kloosterbibliotheek is ondergebracht in de Universiteitsbibliotheek Utrecht (Kroniek St. Aegten, jr 6, nr 1 2008)

Godsdienst en maatschappij (4/92), zie Augustijnen artikel [5 foto’s].

 

 

 

 

Informatiewaarde Groot