Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

Pauselijke Missiewerken

Naam Pauselijke Missiewerken
Naamsvarianten
 • Bureau Pauselijke Missiewerken
 • Nationaal Bureau Pauselijke Missiewerken
 • Bureau PMW-Nederland
 • Bureau Missio/PMW-Nederland
 • PMW
 • P.M.W.
Periode 1927-2011
Denominatie rooms-katholiek
Org Missie

Korte geschiedenis

Het Nationaal Bureau Pauselijke Missiewerken was een uitvloeisel van de door kardinaal Van Rossum geleide reorganisatie van de missie. Van Rossum wenste de greep van de Propaganda Fide op het missiewerk te vergroten. Instrumenten waren onder meer centralisatie van de financiering en inschakeling van de seculiere geestelijkheid bij het aansturen van het thuisfront. Een secundair doel was vergroting van de inkomsten van de drie pauselijke missiewerken, het Genootschap tot Voortplanting van het Geloof (gesticht in 1822), het Genootschap van de Heilige Kindsheid (gesticht in 1843) en het Liefdewerk van de Apostel Petrus (gesticht in 1889). Deze koers leidde in 1917-1919 tot het ontstaan van nieuwe organisaties zoals de Priestermissiebond en de Diocesane Missiecomités. Het secretariaat van de in 1919 opgerichte Priester Missie Bond coördineerde de Diocesane Missie Comités, die geld inzamelden voor de drie pauselijke missiewerken.

In 1922 stelde Paus Pius XI de drie verenigingen onder direct kerkelijk gezag en verleende hen het pauselijke predikaat. Het gevolg was dat de drie pauselijke missiewerken een sterke positie in de parochies kregen en dat de seculiere geestelijkheid de leiding nam, wat de positie van de missionerende regulieren verzwakte. Het opgehaalde geld werd doorgesluisd naar de Propaganda Fide en in Rome werd beslist waar het geld aan besteed werd. (Willemsen (2005) 31-53, met name 49; website: www.mission.nl, geraadpleegd op 7 september 2007). Na 1960 veranderde de positie van het Bureau aanzienlijk. Thans draagt het de naam van MISSIO (Willemsen, MISSIO).

 

 

Organisatie

Het secretariaat werd in 1927 omgevormd tot Nationaal Bureau voor de Pauselijke Missieactie in Den Haag en kwam onder leiding te staan van de seculiere priester Th. M. P. Bekkers (1881-1962). Deze werd in 1950 opgevolgd door de seculiere priester H.J.J. van Hussen. In 1959 werd het Nationaal Bureau omgevormd tot Bureau Pauselijke Missiewerken. Dit concentreerde zich op fondswerving voor de jonge kerken in de Derde Wereld. In 1950 kwam ook het Genootschap van de Heilige Kindsheid onder bestuur van de Pauselijke Missieactie te staan. De nationaal secretaris-penningmeester van de Kindsheid werd toen bestuurslid van het Nationaal Bureau van de Pauselijke Missieactie.

Omdat missionarissen statutair geen aanspraak konden maken op ondersteuning door het Nationaal Bureau en het Bureau feitelijk een monopoliepositie had, concurreerden de missionarissen onderling met eigen fondsenwervingsacties. De commissie van goede diensten, Concilium, die in 1957 werd ingesteld, moest deze acties in goede banen leiden en structurele samenwerking met het Nationaal Bureau mogelijk maken.

De opbrengsten van de drie genootschappen stegen na de oorlog voortdurend om in 1960 een hoogte te bereiken van f 3.742.615 (Willemsen, Geschiedenis Missio, 61-62, met opbrengsten 1945-1965). De drie missiegenootschappen kwamen in 1961 onder één bestuur te staan dat de nieuwe naam Nationaal Bureau van de Pauselijke Missiewerken meekreeg. Hiermee kwam een einde aan het oude systeem met leden. In 1986 ging men opnieuw onder een nieuwe naam verder: Bureau Missio/pmw-Nederland (Willemsen OV20; www.missio.nl geraadpleegd op 7 september 2007).

Doelstelling

Tot de doelstellingen behoorden:

a) coördinatie van de fondsenwerving

b) missionaire voorlichting en educatie

c) solidariteit en uitwisseling met de kerken in het zuiden

d) financiële steun aan hun werk

(Willemsen OV20).

Taken en activiteiten
 • Zendingscoördinatie
 • Geldwerving
Continenten
 • Europa
Lokatie
 • Nederland
Selectie uit de literatuur
Titel
 • Bijdragen aan de Wereldkerk : de geschiedenis van MISSIO/Pauselijke Missiewerken Nederland, 1822-1997 / Jan Willemsen
Auteur
 • Johannes Theodorus Wilhelmus Willemsen (1941-)
Paginering
 • 105 p
Uitgever
 • Den Haag : MISSIO
Jaar van uitgave
 • cop. 1997

Titel
 • Naar een nieuw missionair tijdperk : naar aanleiding van het 150-jarig bestaan van de Pauselijke Missiewerken, 1822-1972
Paginering
 • 23 bl
Uitgever
 • Den Haag : PMW, Nationaal Bureau
Jaar van uitgave
 • 1972

Titel
 • Pauselijke missiewerken en missie-instituten : een nagelaten studie / door C. Doumen
Auteur
 • C. Doumen
Paginering
 • 12 p
Uitgever
 • [S.l.] : Bestuur van de Indische Missievereniging
Jaar van uitgave
 • 1962


Bronnenpublicatie
Titel
 • Het missiewerk : tijdschrift voor missiekennis en missieactie : orgaan van den Priester-Missiebond in Nederland
Paginering
 • Jrg. 1 (1919/20) - jrg. 50 (1971)
Uitgever
 • 's-Hertogenbosch : Teulings
Jaar van uitgave
 • 1919-1971


Periodieken
Titel
 • Missie-actie : tijdschrift ter bezinning op en begeleiding van de missieaktie / Pauselijke Priestermissiewerken NederlandMissie-aktie
Paginering
 • Jrg. 1 (1946) - jrg. 38, nr. 6 (nov./dec. 1983)
Uitgever
 • Den Haag : Pauselijke Priestermissiewerken Nederland
Jaar van uitgave
 • 1946-1983

Titel
 • Kerkschrift.
Jaar van uitgave
 • 1975-

Titel
 • Missieinteractie / MISSIO, Nationaal Bureau van de Pauselijke Missiewerken Nederland
Paginering
 • Jrg. 55, nr. 1 (2000) - jrg. 61, nr. 6 (dec. 2006)
Uitgever
 • Den Haag : MISSIO, Nationaal Bureau van de Pauselijke Missiewerken Nederland
Jaar van uitgave
 • 2000-2006
Meer over het archief
Beschrijving archief

De archieven van de Priestermissiebond, het Nationaal Bureau Pauselijke Missiewerken, het Volkenkundig Missiemuseum in Tilburg en die van de drie pauselijke missiegenootschappen bevinden zich op het Katholiek Documentatie Centrum in Nijmegen en zijn in één inventaris beschreven. Het archief van het Nationaal Bureau omvat boekhouding, correspondentie, lijsten van weldoeners, notulen, stukken over activiteiten zoals missietentoonstellingen, publiciteit (waaronder enkele films) en missiologie. Het archief belicht op hoog niveau wat er op het thuisfront gebeurde en hoe men de gelovigen het besef bijbracht dat de missie ook hun zaak was. De verhouding tussen de Priestermissiebond en eraan gerelateerde organisaties enerzijds en de Verenigde Missionarissen anderzijds was steeds delicaat. De Collectie H.J.J. van Hussen (1901-1985), directeur van het Nationaal Bureau van de Pauselijke Missiewerken en van de Priester Missie Bond, bevat geen stukken over de missie. Het archief van Joannes C. van Overbeek daarentegen wel.

Bewaarplaats Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen
Periode archief 1917-1996
Openbaarheid beperkt
Opmerkingen openbaarheid

Toestemming voor raadpleging is vereist en kan verkregen worden via de archivaris van het KDC. Deze toestemming kan aangevraagd worden via een formulier op de website (http://www.ru.nl/kdc/archief/toestemming_voor/)

Omvang 47 m; 987 inv. nrs. (met Priestermissiebond, Volkenkundig Museum in Tilburg en drie pauselijke genootschappen)
Toegang soort
 • Lijst
Toegang titel Archief Nationaal Bureau van de Pauselijke Missiewerken, nr. 922 PMW
Bijzondere relevantie
Toon

Verberg

Selectie door HdeV/ACMK

 

 

Oprichting

 

614. Oprichting. 1918-1920. 1 omslag

 

 

Bestuur en organisatie

Vermoedelijk zijn niet alle notulen van het dagelijks bestuur bewaard gebleven. In de naoorlogse notulen ook in het Frans geschreven jaarverslagen uitgebracht aan het internationale secretariaat in Rome met gegevens over ledenaantallen, oplagecijfers van de twee door de PMB uitgegeven bladen enz.

 

428. Notulenboek van het centraal bestuur van de PMB. 1919-1928. 1 deel

 

502. Notulenboek van het bestuur. 1922-1932. 1 deel

 

429-432. Agenda's voor en verslagen van vergaderingen van het nationaal bestuur en het dagelijks bestuur van de PMB. Met bijlagen. 1929-1940, 1942, 1944, 1946-1966. 4 omslagen

 

456-458. Agenda's voor en verslagen van (gecombineerde) vergaderingen van de nationaal directeur, de nationaal secretarissen en de diocesane propagandisten van het Nationaal Bureau van de Pauselijke Missieactie. Met bijlagen. 1944-1961. 3 omslagen

 

564. Nationale raad. 1922-1953. 1 omslag

 

632. Diocesane missieraden. Rotterdam. 1957-1960. 1 omslag

 

715-716. Zelatricen. Geordend op onderwerp. 1955-1962. 2 omslagen

 

746 Aantekeningen van T.M.P. Bekkers, nationaal directeur St. Petrus Liefdewerk, en H.J.J. van Hussen, nationaal directeur PMW, over missiewerk. 1950, 1957-1958, z.j. 1 omslag

 

331. Verhouding tussen UNICEF, Kinderfonds van de Verenigde Naties, en missie en zending. 1958. 1 omslag

 

350. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). 1953-1957. 1 omslag

 

388. Verhouding tussen de Nederlandse Organisatie voor Internationale Bijstand (NOVIB) en het missiewerk. 1957. 1 omslag

 

 

Missie in het algemeen

 

338. Cultuurondernemingen als steunpunten voor de missionering van Nederlands Oost-Indië. 1924, 1927-1930. 1 omslag

 

339. Zielzorg voor "overzeese studenten". 1954-1958. 1 omslag

 

981. Katholieke Indonesische studenten in Nederland. 1947-1951. 1 omslag

 

979. Verhandeling "Inlichtingen aangaande de pauselijke missiegenootschappen" van (onbekend). [1950]. 1 stuk

 

341. Kardinaal van Rossum Instituut, Internationaal Centrum voor Sociale en Culturele Hulp te 's-Gravenhage. 1956-1958. 1 omslag

 

302. Statistische opgaven van Nederlandse missionarissen. 1959-1960. 1 omslag

 

303. Historisch overzicht over de periode 1919-1929. Met bijlagen. 1930. 1 omslag

 

 

Correspondentie

NB: afgaande op onderzoek in enkele bundels, gaat het merendeel van deze correspondentie over geldzaken dat wil zeggen aanvragen en toekenningen van subsidies afkomstig van een van de drie pauselijke genootschappen en giften en legaten van weldoeners.

 

98-123. Correspondentie met weldoeners. Alfabetisch geordend op naam. 1954-1961. 26 omslagen

 

124-137. Correspondentie met missies. Geordend volgens oorspronkelijke alfabetische ordening op bisdom. ca. 1959-1979. 14 omslagen

 

314. Correspondentie met B.J. Alfrink, aartsbisschop van Utrecht, over de "Wereldmissie-toto". 1959-1960. 1 omslag

 

316. Correspondentie met A.C. Schaper, voorzitter van het diocesaan missie comité Rotterdam. 1957, 1959-1960. 1 omslag

 

329. Correspondentie met het Päpstliches Werk der Glaubensverbreitung in (West-)Duitsland. 1937-1938, 1949-1952. 1 omslag

 

342. Correspondentie met Pauselijke Missiewerken (PMW) België. 1930-1937, 1947-1953. 1 omslag

 

398-409. Correspondentie tussen de directeur en diocesane directeuren. Alfabetisch geordend op bisdom. 1921-1932. 12 omslagen

 

410. Correspondentie tussen J. Smit, secretaris-penningmeester, en J.M. Drehmanns CssR, particulier secretaris van kardinaal W.M. van Rossum. 1919-1922. 1 omslag

 

411-412. Correspondentie tussen T.M.P. Bekkers, nationaal directeur, en J.M. Drehmanns CssR, particulier secretaris van kardinaal W.M. van Rossum. 1922-1930. 2 omslagen

 

413-416. Correspondentie tussen de directeur en de aartsbisschop van Utrecht. 1925-1941, 1943-1959. 4 omslagen

 

417-427. Correspondentie tussen H.J.J. van Hussen, nationaal directeur, en T.M. Bours, nationaal secretaris-penningmeester van het Genootschap van de H. Kindsheid. 1950-1960. 11 omslagen

 

527-534 Correspondentie tussen de directeur en diverse personen en instellingen in het buitenland. 1922-1929. 8 omslagen

 

535-563. Correspondentie tussen de directeur en het internationaal secretariaat te Rome. 1930-1958. 29 omslagen

 

565-574. Correspondentie tussen de directeur en diverse personen en instellingen te Rome (Italië). 1930-1958. 10 omslagen

 

575-583. Correspondentie tussen de directeur en diverse personen en instellingen.

917-1960. 9 omslagen

 

585-591. Correspondentie met diverse personen en instellingen. 1919-1920, 1931-1938, 1940-1959. 7 omslagen

 

592-594. Correspondentie met diverse personen en instellingen in het buitenland. 1929-1958. 3 omslagen

 

599. Correspondentie tussen J. Smit, secretaris-penningmeester, en kardinaal W.M. van Rossum. 1918-1922. 1 omslag

 

600-603. Correspondentie met de Congregatie de Propaganda Fide en het internationaal secretariaat van de Priestermissiebond, 1921-1958.

 

605-608. Correspondentie met diverse personen en instellingen. 1928-1958. 4 omslagen

 

609-613. Correspondentie met diocesane missie comités. Alfabetisch geordend op bisdom. 1918-1920, 1927-1932. 5 omslagen

 

724. Correspondentie met T. van Valenberg ofm cap, 1959-1982.

 

791. Brieven van T.M. Bours, secretaris-penningmeester, aan directeuren van diocesane missiebureaus. 1952, 1954-1960. 1 omslag

 

846-856. Correspondentie met diverse personen en instellingen. 1950-1960.

 

888-898. Correspondentie met diverse personen en instellingen in het buitenland en over missieprojecten. 1950-1960

 

934. Correspondentie tussen T.M.P. Bekkers, directeur, en diverse personen en instellingen. 1929-1949. 1 omslag

 

 

Financiën

 

61. Tabellarisch kasboek van de pauselijke missiegenootschappen in het bisdom Rotterdam. 1957-1966. 1 deel

 

62-63. Journaalboeken. 1954-1955. 2 delen

 

64-65. Tabellarische registers van inkomsten van de bisdommen. 1927-1959. 2 delen

 

510-511. Interne (financiële) jaarverslagen, begrotingen en jaarrekeningen. 1929-1967. 2 omslagen

 

503-504. Interne (financiële) jaarverslagen, begrotingen en jaarrekeningen. Met bijlagen.

1940-1960. 2 omslagen

 

512-513. Interne (financiële) jaarverslagen en jaarrekeningen. 1940-1961. 2 omslagen

 

515-517 Interne (financiële) jaarverslagen en jaarrekeningen. Met bijlagen. 1934-1961.

 

518. 1961-1967. 3 omslagen

 

519-524. Interne (financiële) jaarverslagen en jaarrekeningen. Met bijlagen. 1920-1960.

6 omslagen

 

761. Kasboek, 1919-1921.

 

762-766. Financiële jaarverslagen van de drie pauselijke missiegenootschappen in de bisdommen. Alfabetisch geordend op bisdom. 1934-1966. 5 omslagen

 

767-769. Beursfondsen voor de opleiding van autochtone priesters in de voormalige Nederlandse koloniën, 1934-1960.

 

 

Indische Missie Vereeniging/Centraal Katholiek Koloniaal Bureau

 

362-366. Indische Missie Vereeniging (IMV) en Centraal Katholiek Koloniaal Bureau (CKKB). Geordend op onderwerp:

362. Statuten en huishoudelijke reglementen. 1920, 1929, 1941-1942, 1952.

363. Balansen en exploitatierekeningen. 1931-1948.

 

364. Correspondentie met P.G. Groenen, secretaris van de IMV. 1937-1941.

 

365. Reorganisatie van het Centraal Indisch Missiebureau (CIMB) te 's-Gravenhage. 1956-1957.

 

366. Ingekomen en uitgegane stukken. 1930-1941, 1946, 1948, 1950-1957, 1959.

 

 

Missiologie

 

315. Plan voor oprichting van een missiologisch instituut te Nijmegen. 1944. 1 omslag

 

324. Oprichting van een leerstoel Missiologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen (KUN). 1923-1925, 1927-1931, 1935-1936. 1 omslag

 

 

Volkenkundig Missiemuseum Tilburg

 

36-38.  Tabellarische kasboeken, 1932-1958. 3 delen

 

222-225. Nederlands Volkenkundig Missiemuseum te Tilburg. Alfabetisch geordend op onderwerp. Correspondentie en financiële aangelegenheden. 1932-1959. 4 omslagen

 

 

Actie, educatie en propaganda

 

294. Film "Tokende" over het missiewerk in Belgisch Congo. 1959-1960. 1 omslag

 

295. Missierozenkrans en rozenkranskruistocht. 1957. 1 omslag

 

312. Algemene wereldtentoonstelling, gehouden te Brussel (België) van 17 april t/m 18 oktober 1958. 1957-1958. 1 omslag

 

313. Rede 'Hulp aan onderontwikkelde gebieden: een nieuwe term voor een eeuwenoude aktiviteit' door G.H.L. Zeegers gehouden tijdens een bijeenkomst van de Priestermissiebond op 17 september 1957. 2 stukken

 

319. Missieacties op de seminaries, 1952-1955. 1 omslag

 

321. Commissie Inbouw. 1955-1958. 1 omslag

NB: Betreft bevordering van de missionaire vorming van theologanten.

 

323 Nationaal Maria-congres, gehouden te Nijmegen van 6-8 augustus. 1932. 1 omslag

 

330. Besprekingen over de handhaving van periodieken van de pauselijke missiegenootschappen. 1956-1957. 1 omslag

 

332. Redactie periodiek "Het Missiewerk. Nederlands Tijdschrift voor Missiewetenschap". 1954-1958. 1 omslag

 

343-346 Nationale uitzendingsplechtigheden van missionarissen. 1957-1960. 4 omslagen

 

352-361 Radiorubriek "De Zonnewijzer", uitgezonden door de KRO. Alfabetisch geordend op onderwerp. Correspondentie met J. Valk, samensteller van de teksten, en teksten van uitzendingen. 1953-1961. 10 omslagen

 

371-374. Tentoonstellingen over missie. 371. 1947-1950. 1947-1963. 4 omslagen

 

375-380. Wereldmissiedag, voorheen Missiezondag geheten. 1927-1960. 6 omslagen

 

382-384. "Koloniale Missieweek". 1937-1939. 3 omslagen

NB: Ook "Week van gebed en offer voor de missiën in de Oost en West" geheten.

 

385. "Indische Missieweek". 1949, 1952-1959. 1 omslag

 

386. Nederlandse Missieweek. 1958-1960. 1 omslagen

 

389-390. Bedevaarten naar Rome. 1956-1960. 2 omslagen

 

597. Toneelstukken [over de missie]. 1949-1950. 1 omslag

 

598. Films over 'de kindsheid'. 1937-1940 en 1946-1949. 1 omslag

 

782. Nederlandse Missiologische Week. 1959-1966. 1 omslag

 

799. Teksten van de rubriek "Missiekwartier" van Radio Nederland Wereldomroep. 1946-1947. 1 omslag

 

800. Ledenwervingsactie onder congregaties. 1951. 1 omslag

 

820. Nieuwsblad "Katholieke Wereld Post Breda Holland". 1935-1940. 1 omslag

 

821. Nieuwsblad "Nederlandsche kroniek voor katholieke geestelijken in Latijnsch Amerika". 1943-1945. [Overgebracht naar de afdeling Bibliotheek van het KDC.]

 

826. Algemene Missie Aktie Tentoonstelling (Amate), gehouden te Delft van 31 oktober tot en met 8 november. 1959. 1 omslag

 

828. Plakalbum "Delftsche Missieweek". 1933. 1 band

 

830. Amate, gehouden te 's-Gravenhage. 1957. 1 omslag

 

836. Kopij van T.M. Bours voor het diocesaan weekblad van het bisdom Roermond "Credo". 1959-1961. 1 omslag

 

840. Missie-comité ARMA [Algemene Rotterdamse Missie Actie] te Rotterdam. 1954-1955. 1 omslag

 

933. Diocesaan missie comité Haarlem. 1918-1923, 1925-1927. 1 omslag

 

978. Intentielijsten van gebedsacties onder religieuzen. 1924-1964. 1 omslag

 

984. Propagandamateriaal inzake Wereldmissiedag en Wereldmissiemaand. 1949-1989. 1 omslag

 

985. Propagandamateriaal inzake Priester-missiedag. 1953-1971. 1 omslag

 

 

Geschiedschrijving en herdenking

 

292. Nationale viering van het vierde eeuwfeest van de herdenking van het sterven van de H. Franciscus Xaverius, gehouden te 's-Hertogenbosch op 28 september. 1952. 1 omslag (inv. nr. 292)

 

293. Viering van het eeuwfeest van het herstel van de kerkelijke hiërarchie in Nederland, gehouden te Utrecht op 16-17 mei 1953. 1952-1953. 1 omslag

 

347-348. Herdenking 100ste geboortedag van kardinaal W.M. van Rossum, gehouden te Zwolle op 4-5 september. 1954. 2 omslagen

 

604. 'Hoe de Priestermissiebond ontstond' door J. Smit, [1937]. 1 stuk

NB: Smit was nauw betrokken bij de oprichting van de Priestermissiebond in 1918.

 

 

Selectie volgens criteria december 2008

 

338. Cultuurondernemingen als steunpunten voor de missionering van Nederlands Oost-Indië. 1924, 1927-1930. 1 omslag

 

767-769. Beursfondsen voor de opleiding van autochtone priesters in de voormalige Nederlandse koloniën, 1934-1960.

 

981. Katholieke Indonesische studenten in Nederland, 1947-1951.

 

Verwijzing naar andere archiefvormers
Opmerkingen

 

 

http://www.missio.nl/

Informatiewaarde Interressant archief

Geschiedenis

Korte geschiedenis

Het Nationaal Bureau Pauselijke Missiewerken was een uitvloeisel van de door kardinaal Van Rossum geleide reorganisatie van de missie. Van Rossum wenste de greep van de Propaganda Fide op het missiewerk te vergroten. Instrumenten waren onder meer centralisatie van de financiering en inschakeling van de seculiere geestelijkheid bij het aansturen van het thuisfront. Een secundair doel was vergroting van de inkomsten van de drie pauselijke missiewerken, het Genootschap tot Voortplanting van het Geloof (gesticht in 1822), het Genootschap van de Heilige Kindsheid (gesticht in 1843) en het Liefdewerk van de Apostel Petrus (gesticht in 1889). Deze koers leidde in 1917-1919 tot het ontstaan van nieuwe organisaties zoals de Priestermissiebond en de Diocesane Missiecomités. Het secretariaat van de in 1919 opgerichte Priester Missie Bond coördineerde de Diocesane Missie Comités, die geld inzamelden voor de drie pauselijke missiewerken.

In 1922 stelde Paus Pius XI de drie verenigingen onder direct kerkelijk gezag en verleende hen het pauselijke predikaat. Het gevolg was dat de drie pauselijke missiewerken een sterke positie in de parochies kregen en dat de seculiere geestelijkheid de leiding nam, wat de positie van de missionerende regulieren verzwakte. Het opgehaalde geld werd doorgesluisd naar de Propaganda Fide en in Rome werd beslist waar het geld aan besteed werd. (Willemsen (2005) 31-53, met name 49; website: www.mission.nl, geraadpleegd op 7 september 2007). Na 1960 veranderde de positie van het Bureau aanzienlijk. Thans draagt het de naam van MISSIO (Willemsen, MISSIO).

 

 

Organisatie

Het secretariaat werd in 1927 omgevormd tot Nationaal Bureau voor de Pauselijke Missieactie in Den Haag en kwam onder leiding te staan van de seculiere priester Th. M. P. Bekkers (1881-1962). Deze werd in 1950 opgevolgd door de seculiere priester H.J.J. van Hussen. In 1959 werd het Nationaal Bureau omgevormd tot Bureau Pauselijke Missiewerken. Dit concentreerde zich op fondswerving voor de jonge kerken in de Derde Wereld. In 1950 kwam ook het Genootschap van de Heilige Kindsheid onder bestuur van de Pauselijke Missieactie te staan. De nationaal secretaris-penningmeester van de Kindsheid werd toen bestuurslid van het Nationaal Bureau van de Pauselijke Missieactie.

Omdat missionarissen statutair geen aanspraak konden maken op ondersteuning door het Nationaal Bureau en het Bureau feitelijk een monopoliepositie had, concurreerden de missionarissen onderling met eigen fondsenwervingsacties. De commissie van goede diensten, Concilium, die in 1957 werd ingesteld, moest deze acties in goede banen leiden en structurele samenwerking met het Nationaal Bureau mogelijk maken.

De opbrengsten van de drie genootschappen stegen na de oorlog voortdurend om in 1960 een hoogte te bereiken van f 3.742.615 (Willemsen, Geschiedenis Missio, 61-62, met opbrengsten 1945-1965). De drie missiegenootschappen kwamen in 1961 onder één bestuur te staan dat de nieuwe naam Nationaal Bureau van de Pauselijke Missiewerken meekreeg. Hiermee kwam een einde aan het oude systeem met leden. In 1986 ging men opnieuw onder een nieuwe naam verder: Bureau Missio/pmw-Nederland (Willemsen OV20; www.missio.nl geraadpleegd op 7 september 2007).

Doelstelling

Tot de doelstellingen behoorden:

a) coördinatie van de fondsenwerving

b) missionaire voorlichting en educatie

c) solidariteit en uitwisseling met de kerken in het zuiden

d) financiële steun aan hun werk

(Willemsen OV20).

Taken en activiteiten
 • Zendingscoördinatie
 • Geldwerving

Geografie

Continenten
 • Europa
Lokatie
 • Nederland

Niet-archivalische bronnen

Selectie uit de literatuur
Titel
 • Bijdragen aan de Wereldkerk : de geschiedenis van MISSIO/Pauselijke Missiewerken Nederland, 1822-1997 / Jan Willemsen
Auteur
 • Johannes Theodorus Wilhelmus Willemsen (1941-)
Paginering
 • 105 p
Uitgever
 • Den Haag : MISSIO
Jaar van uitgave
 • cop. 1997

Titel
 • Naar een nieuw missionair tijdperk : naar aanleiding van het 150-jarig bestaan van de Pauselijke Missiewerken, 1822-1972
Paginering
 • 23 bl
Uitgever
 • Den Haag : PMW, Nationaal Bureau
Jaar van uitgave
 • 1972

Titel
 • Pauselijke missiewerken en missie-instituten : een nagelaten studie / door C. Doumen
Auteur
 • C. Doumen
Paginering
 • 12 p
Uitgever
 • [S.l.] : Bestuur van de Indische Missievereniging
Jaar van uitgave
 • 1962


Bronnenpublicatie
Titel
 • Het missiewerk : tijdschrift voor missiekennis en missieactie : orgaan van den Priester-Missiebond in Nederland
Paginering
 • Jrg. 1 (1919/20) - jrg. 50 (1971)
Uitgever
 • 's-Hertogenbosch : Teulings
Jaar van uitgave
 • 1919-1971


Periodieken
Titel
 • Missie-actie : tijdschrift ter bezinning op en begeleiding van de missieaktie / Pauselijke Priestermissiewerken NederlandMissie-aktie
Paginering
 • Jrg. 1 (1946) - jrg. 38, nr. 6 (nov./dec. 1983)
Uitgever
 • Den Haag : Pauselijke Priestermissiewerken Nederland
Jaar van uitgave
 • 1946-1983

Titel
 • Kerkschrift.
Jaar van uitgave
 • 1975-

Titel
 • Missieinteractie / MISSIO, Nationaal Bureau van de Pauselijke Missiewerken Nederland
Paginering
 • Jrg. 55, nr. 1 (2000) - jrg. 61, nr. 6 (dec. 2006)
Uitgever
 • Den Haag : MISSIO, Nationaal Bureau van de Pauselijke Missiewerken Nederland
Jaar van uitgave
 • 2000-2006

Het archief

Meer over het archief
Beschrijving archief

De archieven van de Priestermissiebond, het Nationaal Bureau Pauselijke Missiewerken, het Volkenkundig Missiemuseum in Tilburg en die van de drie pauselijke missiegenootschappen bevinden zich op het Katholiek Documentatie Centrum in Nijmegen en zijn in één inventaris beschreven. Het archief van het Nationaal Bureau omvat boekhouding, correspondentie, lijsten van weldoeners, notulen, stukken over activiteiten zoals missietentoonstellingen, publiciteit (waaronder enkele films) en missiologie. Het archief belicht op hoog niveau wat er op het thuisfront gebeurde en hoe men de gelovigen het besef bijbracht dat de missie ook hun zaak was. De verhouding tussen de Priestermissiebond en eraan gerelateerde organisaties enerzijds en de Verenigde Missionarissen anderzijds was steeds delicaat. De Collectie H.J.J. van Hussen (1901-1985), directeur van het Nationaal Bureau van de Pauselijke Missiewerken en van de Priester Missie Bond, bevat geen stukken over de missie. Het archief van Joannes C. van Overbeek daarentegen wel.

Bewaarplaats Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen
Periode archief 1917-1996
Openbaarheid beperkt
Opmerkingen openbaarheid

Toestemming voor raadpleging is vereist en kan verkregen worden via de archivaris van het KDC. Deze toestemming kan aangevraagd worden via een formulier op de website (http://www.ru.nl/kdc/archief/toestemming_voor/)

Omvang 47 m; 987 inv. nrs. (met Priestermissiebond, Volkenkundig Museum in Tilburg en drie pauselijke genootschappen)
Toegang soort
 • Lijst
Toegang titel Archief Nationaal Bureau van de Pauselijke Missiewerken, nr. 922 PMW
Bijzondere relevantie

Selectie door HdeV/ACMK

 

 

Oprichting

 

614. Oprichting. 1918-1920. 1 omslag

 

 

Bestuur en organisatie

Vermoedelijk zijn niet alle notulen van het dagelijks bestuur bewaard gebleven. In de naoorlogse notulen ook in het Frans geschreven jaarverslagen uitgebracht aan het internationale secretariaat in Rome met gegevens over ledenaantallen, oplagecijfers van de twee door de PMB uitgegeven bladen enz.

 

428. Notulenboek van het centraal bestuur van de PMB. 1919-1928. 1 deel

 

502. Notulenboek van het bestuur. 1922-1932. 1 deel

 

429-432. Agenda's voor en verslagen van vergaderingen van het nationaal bestuur en het dagelijks bestuur van de PMB. Met bijlagen. 1929-1940, 1942, 1944, 1946-1966. 4 omslagen

 

456-458. Agenda's voor en verslagen van (gecombineerde) vergaderingen van de nationaal directeur, de nationaal secretarissen en de diocesane propagandisten van het Nationaal Bureau van de Pauselijke Missieactie. Met bijlagen. 1944-1961. 3 omslagen

 

564. Nationale raad. 1922-1953. 1 omslag

 

632. Diocesane missieraden. Rotterdam. 1957-1960. 1 omslag

 

715-716. Zelatricen. Geordend op onderwerp. 1955-1962. 2 omslagen

 

746 Aantekeningen van T.M.P. Bekkers, nationaal directeur St. Petrus Liefdewerk, en H.J.J. van Hussen, nationaal directeur PMW, over missiewerk. 1950, 1957-1958, z.j. 1 omslag

 

331. Verhouding tussen UNICEF, Kinderfonds van de Verenigde Naties, en missie en zending. 1958. 1 omslag

 

350. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). 1953-1957. 1 omslag

 

388. Verhouding tussen de Nederlandse Organisatie voor Internationale Bijstand (NOVIB) en het missiewerk. 1957. 1 omslag

 

 

Missie in het algemeen

 

338. Cultuurondernemingen als steunpunten voor de missionering van Nederlands Oost-Indië. 1924, 1927-1930. 1 omslag

 

339. Zielzorg voor "overzeese studenten". 1954-1958. 1 omslag

 

981. Katholieke Indonesische studenten in Nederland. 1947-1951. 1 omslag

 

979. Verhandeling "Inlichtingen aangaande de pauselijke missiegenootschappen" van (onbekend). [1950]. 1 stuk

 

341. Kardinaal van Rossum Instituut, Internationaal Centrum voor Sociale en Culturele Hulp te 's-Gravenhage. 1956-1958. 1 omslag

 

302. Statistische opgaven van Nederlandse missionarissen. 1959-1960. 1 omslag

 

303. Historisch overzicht over de periode 1919-1929. Met bijlagen. 1930. 1 omslag

 

 

Correspondentie

NB: afgaande op onderzoek in enkele bundels, gaat het merendeel van deze correspondentie over geldzaken dat wil zeggen aanvragen en toekenningen van subsidies afkomstig van een van de drie pauselijke genootschappen en giften en legaten van weldoeners.

 

98-123. Correspondentie met weldoeners. Alfabetisch geordend op naam. 1954-1961. 26 omslagen

 

124-137. Correspondentie met missies. Geordend volgens oorspronkelijke alfabetische ordening op bisdom. ca. 1959-1979. 14 omslagen

 

314. Correspondentie met B.J. Alfrink, aartsbisschop van Utrecht, over de "Wereldmissie-toto". 1959-1960. 1 omslag

 

316. Correspondentie met A.C. Schaper, voorzitter van het diocesaan missie comité Rotterdam. 1957, 1959-1960. 1 omslag

 

329. Correspondentie met het Päpstliches Werk der Glaubensverbreitung in (West-)Duitsland. 1937-1938, 1949-1952. 1 omslag

 

342. Correspondentie met Pauselijke Missiewerken (PMW) België. 1930-1937, 1947-1953. 1 omslag

 

398-409. Correspondentie tussen de directeur en diocesane directeuren. Alfabetisch geordend op bisdom. 1921-1932. 12 omslagen

 

410. Correspondentie tussen J. Smit, secretaris-penningmeester, en J.M. Drehmanns CssR, particulier secretaris van kardinaal W.M. van Rossum. 1919-1922. 1 omslag

 

411-412. Correspondentie tussen T.M.P. Bekkers, nationaal directeur, en J.M. Drehmanns CssR, particulier secretaris van kardinaal W.M. van Rossum. 1922-1930. 2 omslagen

 

413-416. Correspondentie tussen de directeur en de aartsbisschop van Utrecht. 1925-1941, 1943-1959. 4 omslagen

 

417-427. Correspondentie tussen H.J.J. van Hussen, nationaal directeur, en T.M. Bours, nationaal secretaris-penningmeester van het Genootschap van de H. Kindsheid. 1950-1960. 11 omslagen

 

527-534 Correspondentie tussen de directeur en diverse personen en instellingen in het buitenland. 1922-1929. 8 omslagen

 

535-563. Correspondentie tussen de directeur en het internationaal secretariaat te Rome. 1930-1958. 29 omslagen

 

565-574. Correspondentie tussen de directeur en diverse personen en instellingen te Rome (Italië). 1930-1958. 10 omslagen

 

575-583. Correspondentie tussen de directeur en diverse personen en instellingen.

917-1960. 9 omslagen

 

585-591. Correspondentie met diverse personen en instellingen. 1919-1920, 1931-1938, 1940-1959. 7 omslagen

 

592-594. Correspondentie met diverse personen en instellingen in het buitenland. 1929-1958. 3 omslagen

 

599. Correspondentie tussen J. Smit, secretaris-penningmeester, en kardinaal W.M. van Rossum. 1918-1922. 1 omslag

 

600-603. Correspondentie met de Congregatie de Propaganda Fide en het internationaal secretariaat van de Priestermissiebond, 1921-1958.

 

605-608. Correspondentie met diverse personen en instellingen. 1928-1958. 4 omslagen

 

609-613. Correspondentie met diocesane missie comités. Alfabetisch geordend op bisdom. 1918-1920, 1927-1932. 5 omslagen

 

724. Correspondentie met T. van Valenberg ofm cap, 1959-1982.

 

791. Brieven van T.M. Bours, secretaris-penningmeester, aan directeuren van diocesane missiebureaus. 1952, 1954-1960. 1 omslag

 

846-856. Correspondentie met diverse personen en instellingen. 1950-1960.

 

888-898. Correspondentie met diverse personen en instellingen in het buitenland en over missieprojecten. 1950-1960

 

934. Correspondentie tussen T.M.P. Bekkers, directeur, en diverse personen en instellingen. 1929-1949. 1 omslag

 

 

Financiën

 

61. Tabellarisch kasboek van de pauselijke missiegenootschappen in het bisdom Rotterdam. 1957-1966. 1 deel

 

62-63. Journaalboeken. 1954-1955. 2 delen

 

64-65. Tabellarische registers van inkomsten van de bisdommen. 1927-1959. 2 delen

 

510-511. Interne (financiële) jaarverslagen, begrotingen en jaarrekeningen. 1929-1967. 2 omslagen

 

503-504. Interne (financiële) jaarverslagen, begrotingen en jaarrekeningen. Met bijlagen.

1940-1960. 2 omslagen

 

512-513. Interne (financiële) jaarverslagen en jaarrekeningen. 1940-1961. 2 omslagen

 

515-517 Interne (financiële) jaarverslagen en jaarrekeningen. Met bijlagen. 1934-1961.

 

518. 1961-1967. 3 omslagen

 

519-524. Interne (financiële) jaarverslagen en jaarrekeningen. Met bijlagen. 1920-1960.

6 omslagen

 

761. Kasboek, 1919-1921.

 

762-766. Financiële jaarverslagen van de drie pauselijke missiegenootschappen in de bisdommen. Alfabetisch geordend op bisdom. 1934-1966. 5 omslagen

 

767-769. Beursfondsen voor de opleiding van autochtone priesters in de voormalige Nederlandse koloniën, 1934-1960.

 

 

Indische Missie Vereeniging/Centraal Katholiek Koloniaal Bureau

 

362-366. Indische Missie Vereeniging (IMV) en Centraal Katholiek Koloniaal Bureau (CKKB). Geordend op onderwerp:

362. Statuten en huishoudelijke reglementen. 1920, 1929, 1941-1942, 1952.

363. Balansen en exploitatierekeningen. 1931-1948.

 

364. Correspondentie met P.G. Groenen, secretaris van de IMV. 1937-1941.

 

365. Reorganisatie van het Centraal Indisch Missiebureau (CIMB) te 's-Gravenhage. 1956-1957.

 

366. Ingekomen en uitgegane stukken. 1930-1941, 1946, 1948, 1950-1957, 1959.

 

 

Missiologie

 

315. Plan voor oprichting van een missiologisch instituut te Nijmegen. 1944. 1 omslag

 

324. Oprichting van een leerstoel Missiologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen (KUN). 1923-1925, 1927-1931, 1935-1936. 1 omslag

 

 

Volkenkundig Missiemuseum Tilburg

 

36-38.  Tabellarische kasboeken, 1932-1958. 3 delen

 

222-225. Nederlands Volkenkundig Missiemuseum te Tilburg. Alfabetisch geordend op onderwerp. Correspondentie en financiële aangelegenheden. 1932-1959. 4 omslagen

 

 

Actie, educatie en propaganda

 

294. Film "Tokende" over het missiewerk in Belgisch Congo. 1959-1960. 1 omslag

 

295. Missierozenkrans en rozenkranskruistocht. 1957. 1 omslag

 

312. Algemene wereldtentoonstelling, gehouden te Brussel (België) van 17 april t/m 18 oktober 1958. 1957-1958. 1 omslag

 

313. Rede 'Hulp aan onderontwikkelde gebieden: een nieuwe term voor een eeuwenoude aktiviteit' door G.H.L. Zeegers gehouden tijdens een bijeenkomst van de Priestermissiebond op 17 september 1957. 2 stukken

 

319. Missieacties op de seminaries, 1952-1955. 1 omslag

 

321. Commissie Inbouw. 1955-1958. 1 omslag

NB: Betreft bevordering van de missionaire vorming van theologanten.

 

323 Nationaal Maria-congres, gehouden te Nijmegen van 6-8 augustus. 1932. 1 omslag

 

330. Besprekingen over de handhaving van periodieken van de pauselijke missiegenootschappen. 1956-1957. 1 omslag

 

332. Redactie periodiek "Het Missiewerk. Nederlands Tijdschrift voor Missiewetenschap". 1954-1958. 1 omslag

 

343-346 Nationale uitzendingsplechtigheden van missionarissen. 1957-1960. 4 omslagen

 

352-361 Radiorubriek "De Zonnewijzer", uitgezonden door de KRO. Alfabetisch geordend op onderwerp. Correspondentie met J. Valk, samensteller van de teksten, en teksten van uitzendingen. 1953-1961. 10 omslagen

 

371-374. Tentoonstellingen over missie. 371. 1947-1950. 1947-1963. 4 omslagen

 

375-380. Wereldmissiedag, voorheen Missiezondag geheten. 1927-1960. 6 omslagen

 

382-384. "Koloniale Missieweek". 1937-1939. 3 omslagen

NB: Ook "Week van gebed en offer voor de missiën in de Oost en West" geheten.

 

385. "Indische Missieweek". 1949, 1952-1959. 1 omslag

 

386. Nederlandse Missieweek. 1958-1960. 1 omslagen

 

389-390. Bedevaarten naar Rome. 1956-1960. 2 omslagen

 

597. Toneelstukken [over de missie]. 1949-1950. 1 omslag

 

598. Films over 'de kindsheid'. 1937-1940 en 1946-1949. 1 omslag

 

782. Nederlandse Missiologische Week. 1959-1966. 1 omslag

 

799. Teksten van de rubriek "Missiekwartier" van Radio Nederland Wereldomroep. 1946-1947. 1 omslag

 

800. Ledenwervingsactie onder congregaties. 1951. 1 omslag

 

820. Nieuwsblad "Katholieke Wereld Post Breda Holland". 1935-1940. 1 omslag

 

821. Nieuwsblad "Nederlandsche kroniek voor katholieke geestelijken in Latijnsch Amerika". 1943-1945. [Overgebracht naar de afdeling Bibliotheek van het KDC.]

 

826. Algemene Missie Aktie Tentoonstelling (Amate), gehouden te Delft van 31 oktober tot en met 8 november. 1959. 1 omslag

 

828. Plakalbum "Delftsche Missieweek". 1933. 1 band

 

830. Amate, gehouden te 's-Gravenhage. 1957. 1 omslag

 

836. Kopij van T.M. Bours voor het diocesaan weekblad van het bisdom Roermond "Credo". 1959-1961. 1 omslag

 

840. Missie-comité ARMA [Algemene Rotterdamse Missie Actie] te Rotterdam. 1954-1955. 1 omslag

 

933. Diocesaan missie comité Haarlem. 1918-1923, 1925-1927. 1 omslag

 

978. Intentielijsten van gebedsacties onder religieuzen. 1924-1964. 1 omslag

 

984. Propagandamateriaal inzake Wereldmissiedag en Wereldmissiemaand. 1949-1989. 1 omslag

 

985. Propagandamateriaal inzake Priester-missiedag. 1953-1971. 1 omslag

 

 

Geschiedschrijving en herdenking

 

292. Nationale viering van het vierde eeuwfeest van de herdenking van het sterven van de H. Franciscus Xaverius, gehouden te 's-Hertogenbosch op 28 september. 1952. 1 omslag (inv. nr. 292)

 

293. Viering van het eeuwfeest van het herstel van de kerkelijke hiërarchie in Nederland, gehouden te Utrecht op 16-17 mei 1953. 1952-1953. 1 omslag

 

347-348. Herdenking 100ste geboortedag van kardinaal W.M. van Rossum, gehouden te Zwolle op 4-5 september. 1954. 2 omslagen

 

604. 'Hoe de Priestermissiebond ontstond' door J. Smit, [1937]. 1 stuk

NB: Smit was nauw betrokken bij de oprichting van de Priestermissiebond in 1918.

 

 

Selectie volgens criteria december 2008

 

338. Cultuurondernemingen als steunpunten voor de missionering van Nederlands Oost-Indië. 1924, 1927-1930. 1 omslag

 

767-769. Beursfondsen voor de opleiding van autochtone priesters in de voormalige Nederlandse koloniën, 1934-1960.

 

981. Katholieke Indonesische studenten in Nederland, 1947-1951.

 

Verwijzing naar andere archiefvormers
Opmerkingen

 

 

http://www.missio.nl/

Informatiewaarde Interressant archief