Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

Franciscanessen van Oirschot

Naam Franciscanessen van Oirschot
Naamsvarianten
 • Franciscanessen Penitenten Recollectinen van de Vergadering van Limburg (pr)
 • Penitenten-Recollectinen (PR) van Oirschot
 • Gereformeerde Religieuzen Penitenten van de Derde Orde van de H. Franciscus der Vergadering van Limburg
 • Penitenten-Recollectinen van de Vergadering van Limburg
 • Zusters van Oirschot
 • Congregatie van de Zusters Franciscanessen Penitenten- Recollectinen (PR) van de Vergadering van Limburg
 • Zusters Franciscanessen Penitenten-Recollectinen (PR) van Oirschot
 • Penitenten-Recollectinen (PR) van de Vergadering van Limburg
 • Zusters Franciscanessen van Oirschot
Periode 1797-2011
Denominatie rooms-katholiek
Org Missie

Korte geschiedenis

De Zusters Penitenten-Recollectinen

 

Uit de stichting van Franciscus van Assisi ontstonden al in de middeleeuwen diverse groepen kloosters doordat de meningen over hoe streng de regel moest worden toegepast verschilden. Een van deze op strenge onderhouding gerichte bewegingen was die van de Zusters Penitenten-Recolettinen. Onderdeel daarvan was een groep kloosters die in 1623 ontstond en de naam kreeg van Reform van Limburg. Deze zusters leiden een contemplatief bestaan in een slotklooster. Uit de Reform van Limburg zijn na 1795 voortgekomen: de Franciscanessen van Oirschot (1797) en de Franciscanessen van Dongen (1801). Uit deze twee congregaties ontstonden door afsplitsingen weer veel nieuwe congregaties.  We onderscheiden twee families. De eerste ontstond uit de Franciscanessen van Oirschot: de Franciscanessen van Oisterwijk (1844) en de Franciscanessen van Gemert (1848). De aanvankelijke zelfstandige communiteiten in Oisterwijk en Gemert werden in 1891 weer ondergeschikt aan het moederhuis te Oirschot. De tweede familie ontstond uit de Franciscanessen van Dongen: de Franciscanessen van Etten (1820), de Franciscanessen van Roosendaal (1832) en de Franciscanessen van Oudenbosch (1838). Uiteindelijk ontstonden in het kleine bisdom Breda acht zustercongregaties die tot deze groep behoorden, en wel de congregaties van: Dongen, Etten-Leur, Roosendaal, Oudenbosch, Bergen op Zoom (voortgekomen uit Bredase gasthuiszusters), Roosendaal en twee in Breda (de zusters van Mater Dei [Moeder van God] die gespecialiseerd waren in ziekenhuiszorg en het St. Elisabethgesticht voortgekomen uit de zusters van Mater Dei. Buiten het bisdom Breda ontstonden de congregaties in Bennebroek (eveneens afgescheiden van de gasthuiszusters van Breda) en Veghel.

 

De congregatie

De Congregatie van de Franciscanessen van Oirschot is in 1797 ontstaan doordat de Franse regering het in 1663 gestichte klooster in Weert ophief omdat het in hun ogen nutteloos was. Enkele zusters gingen in het geheim door en vestigden zich in nabije Oirschot (provincie Noord-Brabant) dat in de veilige Bataafse Republiek lag. De congregatie specialiseerde zich in het onderwijs aan kleuters, lagere scholen, huishoudonderwijs en vervolgonderwijs zoals MULO en ULO. De meeste vestigingen van de congregatie lagen in de provincie Noord-Brabant. Men probeerde het contemplatieve ideaal van de Penitenten-Recollectinen dat strenge tucht en strikte afzondering van de wereld inhield te combineren met een actief apostolaat buiten de kloosterpoort. Dit leidde wel tot een hoge werkbelasting en geregeld tot discussie in eigen gelederen over hoe deze innerlijke tegensrijdigheid moest worden overwonnen. In 1935 had de congregatie 29 huizen en ongeveer 700 leden.

 

De missie

Brazilië

De congregatie heeft maar één missiegebied gehad: Brazilië. Van 1926 tot 1997 werkten de zusters hier in het missiegebied van de Franciscanen. De overste van de Nederlandse provincie van de Minderbroeders-Franciscanen bracht als bemiddelaar van de bisschop van Araçuai persoonlijk een bezoek aan Oirschot, nadat eerdere pogingen om de zusters bij de missie te betrekken op niets waren uitgelopen. Het algemeen bestuur in Oirschot besloot op 24 mei 1925 een klooster in Araçuai in de deelstaat Minas Gerais te stichten. Het bestuur was ervan overtuigd dat dit werk in overeenstemming kon worden gebracht met de constituties. Het hoopte echter ook op roepingen zowel in Nederland als in Brazilië. Een ander motief om op het verzoek in te gaan was dat het afkomstig was van een lid van de Franciscaanse familie waartoe de congregatie ook behoorde. De eerste lichting zusters bestond uit vijf koorzusters en een lekenzuster. Vier van hen waren bestemd voor het onderwijs en een voor het huishouden. In 1926 viel al het besluit tot een tweede stichting in Teofilo Otoni. De meeste leerlingen op de scholen waren kinderen van de Braziliaanse elite. Veel scholen waren gecombineerd met internaten. Braziliaanse vrouwen konden wel intreden, maar voor het noviciaat moesten zij de Atalantische Oceaan oversteken om hun opleiding in Oirschot te krijgen, wat uiteraard grote bezwaren met zich mee bracht. De eerste Braziliaanse zuster trad desalniettemin al in 1929 in. Toen door de Tweede Wereldoorlog de contacten tussen Brazilië en Nederland verbroken waren, besloot de bisschop van Araçuai, mgr. De Haas, een noviciaat op te richten. In 1946 kon de algemeen-overste niet anders dan instemmen met dit besluit dat door Rome was goedgekeurd. In 1948 besloot het algemeen kapittel tot uitbreiding naar verpleging in ziekenhuizen. De zusters werden te werk gesteld in het stadsziekenhuis van Belo Horizonte, de hoofdstad van Minas Gerais. Meer uitbreidingen volgden in 1951 in ziekenhuizen in Araçuai en Belo Horizonte. De Braziliaanse missie breidde zich in de jaren zestig nog verder uit.

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Katholieke Encyclopaedie 1935, lemma 'Franciscanessen', Willemsen, I, par. 2-26, Pius-almanak 1960/61, 435, en Monteiro, Vroomheid in veelvoud.


Organisatie

De congregatie

De congregatie kende tot 1948 het veel voorkomende onderscheid tussen koorzusters en lekenzusters. Laatstgenoemden hadden een veel lagere status, hadden nauwelijks zeggenschap en deden het zware huishoudelijke werk. Als Penitenten-Recollectinen stonden de Franciscanessen van Oirschot onder de provinciaal overste van de Minderbroeders-Franciscanen. Vanaf 1832 probeerde de apostolisch-vicarissen en bisschoppen van 's-Hertogenbosch de congregatie aan hun gezag te onderwerpen, maar dit stuitte op hardnekking verzet van de zusters en mislukte tenslotte. De constituties werden in 1878 voorlopig en in 1891 definitief door het Vaticaan goedgekeurd. Voorwaarde was wel dat de drie inmiddels ontstane kloosters in Oirschot, Oisterwijk en Gemert werden samengevoegd tot één congregatie. Deze werd bestuurd door een algemeen overste die veel macht had. Naast haar stonden vier raadszusters van wie er één vicares of plaatsvervangend algemeen-overste was. Het bestuur werd gekozen door het algemeen kapittel dat bestond uit het bestuur, de huisoversten en afgevaardigden die waren gekozen door de koorzusters die de eeuwige geloften hadden afgelegd. Vanaf 1918 was de algemene overste niet langer eveneens overste van het moederhuis.  Het generalaat bevond zich tot 2002 in Oirschot en werd toen verplaatst naar Belo Horizonte in Brazilië.

 

De missie

Tot de Tweede Wereldoorlog werd de missie helemaal geregeld vanuit Oirschot. Daar werd beslist over plaatsing en overplaatsing, grote uitgaven, bouw en verbouw van huizen enzovoort. De leidinggevenden in Nederland voelden echter vaak niet goed aan welke problemen in Brazilië speelden. De communicatie werd ernstig bemoeilijkt doordat de zusters in Nederland geen Portugees kenden en het aantal Portugees sprekende Braziliaanse zusters voortdurend toenam. Aan de groeiende wens om meer autonomie gaf het bestuur maar schoorvoetend gehoor. In 1946 werden de huizen verenigd onder een district met een districtsoverste en twee raadszusters. In 1973 werd Brazilië na veel discussie een vice-provincie. Rechtspersoon van de congregatie is de Vereniging van Vrouwen.

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: de Pius-almanak 1960/61, 377, en vooral uit Monteiro, Vroomheid in veelvoud.

 

 

Algemeen-overste waren:

 

Baptista Noyen 1891-1906

Joseph Vermeulen 1906-1908

Elisabeth Bolsius 1908-1912

Clementine Snoeijs 1912-1927

Clementine Anssems 1927-1936

Egidia van der Zande 1936-1942

Theodata Vlek 1942-1950

Louisa Niclaes 1950-1966

 

 

Missieoverste in Brazilië waren:

 

Humilia van Delft 1943-1958

Wilfrida Schoutissen 1958-1961

(uit: Monteiro, Vroomheid in veelvoud, 415)

 

Doelstelling

Tot de doelstellingen behoorden zowel contemplatief leven als het geven van onderwijs. Deze doelstellingen strekten zich uit tot het missiegebied. Daarnaast verzorgde men ook bejaardenzorg en in de missie meer algemene ziekenverpleging. Hoewel de zusters grote waarde hechtten aan hun contemplatieve traditie leidden zij in de praktijk een 'vita mixta', waarbij in elk geval formeel het actieve apostolische leven niet de overhand kreeg.

Taken en activiteiten
 • Apostolaat door gebed
 • Onderwijs (hieronder ook kweekscholen)
 • Gezondheidszorg
 • Pastoraal werk
 • Evangelieverkondiging en catechese
 • Opleiding van (inheemse) werkkrachten (Te denken valt aan zendelingen, missionarissen, assistenten enz.)
 • Uitzending van zendingswerkers en missionarissen
Continenten
 • Latijns Amerika
Lokatie
 • Brazilië
 • Aartsbisdom Belo Horizonte (MG)
 • Bisdom Araçuaí (MG)
 • Bisdom São João del Rei (MG)
 • Bisdom Teófilo Otoni (MG)
Selectie uit de literatuur
Titel
 • Vroomheid in veelvoud : geschiedenis van de Franciscanessen van Oirschot, 1797-1997 / Marit Monteiro
Auteur
 • Marit Edin Monteiro (1964-)
Paginering
 • 429 p
Uitgever
 • Hilversum : Verloren
Jaar van uitgave
 • 2000

Titel
 • Met een zuiver hart en een gelouterd verstand : gedenkboek bij het tweehonderdjarig bestaan van de Zusters Franciscanessen van Oirschot
Paginering
 • 101 p
Uitgever
 • Oirschot : Klooster Nazareth
Jaar van uitgave
 • 1997

Titel
 • Van slotklooster tot actieve congregatie : klooster Nazareth Oirschot / door Zuster Domitilla van DelftKlooster Nazareth Oirschot
Auteur
 • Zuster Domitilla van Delft
Paginering
 • 434 p
Uitgever
 • Oirschot : klooster Nazareth
Jaar van uitgave
 • 1966

Titel
 • Geschiedenis van het zusterklooster aan de Beekpoort te Weert, (1662-1797) : wel en wee van het Weertse klooster der Penitenten-recollectinen (1674), bakermat van de congregatie der zusters Franciscanessen van Oirschot (N.B.) / door Zuster DomitillaHet Zusterklooster aan de Beekpoort te Weert
Auteur
 • Zuster Domitilla van Delft
Paginering
 • 147 p
Uitgever
 • Oirschot : Klooster Nazareth
Jaar van uitgave
 • 1961

Titel
 • Soli Deo honor et gloria, 1926-1951 : ter herinnering aan het 25-jarig bestaan van onze missie in Brazilië
Paginering
 • 40 p
Uitgever
 • Bolsward : Het Witte Boekhuis
Jaar van uitgave
 • 1951
Interviews

Drie interviews, en wel de nrs.:

53

249

593

Meer over het archief
Beschrijving archief

Het archief bevindt zich ten dele in het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven in St. Agatha en ten dele in het moederhuis in Oirschot. In St. Agatha bevinden zich stukken over: de organisatie, waaronder het kapittel (verslagen vanaf 1930), het bestuur (verslagen vanaf 1877), constituties en leefregels, personeelsdossiers, bezittingen, financiën, activiteiten, waaronder onderwijs en verpleging, en de archieven van opgeheven huizen. Er is een apart archief van zuster Domitilla van Delft die twee boeken over de geschiedenis van de congregatie schreef. De bestuursverslagen bevatten summiere gegevens over zaken als de missie in Brazilië en het aannemen of afstoten van werkzaamheden (Monteiro, Vroomheid in veelvoud, 25-29).

Het archief is geïnventariseerd in samenwerking met de Stichting Kloosterarchieven Nederland (KAN; het nr. van de inventaris is A40). De inventaris is nog niet voltooid maar al wel raadpleegbaar op de website van het Erfgoedcentrum. Over Brazilië bevat het archief minder stukken dan men zou verwachten. De meeste correspondentie stamt van na 1970. Er zijn wel stukken uit de jaren twintig van de twintigste eeuw. Mogelijk is er meer te vinden in de huisarchieven en in Brazilië. In Oirschot bevinden zich de archieven van de opgeheven huizen en het fotomateriaal.

Bewaarplaats Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven, St. Agatha
Periode archief 1797-2002
Openbaarheid beperkt
Opmerkingen openbaarheid

Openbaar na toestemming van de eigenaar.

Omvang ca 2100 inventarisnummers; 40 meter
Toegang soort
 • Inventaris met inleiding
Toegang titel KAN A40
Bijzondere relevantie
Toon

Verberg

Selectie

Verwezen wordt naar de inventarissen van de KAN nrs. A40a en A40z.

Voorlopige inventarisering. Vóór de nummers uit de inventaris van aanvullingen (A40z) is een A geplaatst.

 

 

Brazilië

 

0168. Correspondentie tussen het hoofdbestuur en het bestuur/zusters Brazilië. 1955-1978, met hiaten.

1 omslag

 

0186.1-0186.4           

Stukken betreffende de eerste stichtingen in Brazilië. 1925, 1926, z.j.

2 omslagen, 2 stukken

0186.1 Contract tussen de bisschop van Arassuai (Brazilië) en de Congregatie, 1925. Brief frei José de Haas OFM betreffende Arassuai. Document van de bisschop van Arassuai, 1930.

0186.2. Contract tussen de bisschop van Arassuai Dom Serafim Gomes Jardim en de Congregatie betreffende stichting Teofilo Otoni.

0186.3. Stuk betreffende stichting Belo-Horizonte, z,j

0186.4. Stuk betreffende stichting Belo-Horizonte: Pronto Socorro, z.j.

 

1425-1426.

Stukken betreffende de vestiging van de zusters te Brazilië. 1925-1945.

2 omslagen.

1425. Correspondentie van het Congregatiebestuur met de bijhuizen te Brazilië, met de provinciaal overste van de franciscanen, de franciscanen en de bisschop te Brazilië over vestiging en uitbreiding aldaar, 1925-1928, 1934, 1945.

1426. Telegrammen, 1927.

 

0941-0942.

Stukken van het Congregatiebestuur betreffende Brazilië: jaarrekeningen van de verschillende communiteiten te Brazilië, 1931-1966; correspondentie van de overste met de zusters van Arassuai, 1932-1962.

 

0943.

Correspondentie tussen het ziekenhuis Pronto Socorro te Belo Horizonte (Brazilië) en het Congregatiebestuur over het terugtrekken van onze zusters uit dit ziekenhuis. 1959. 1 omslag

 

0944-0945.

Stukken van het Congregatiebestuur betreffende Brazilië: correspondentie betreffende de Stichting in Holambra, 1964; brief van zuster Eufrosine over aankoop van grond in Teofilo-Otoni, met tekeningen, 1936-1955.

 

0321.

Aantekeningen van de algemene overste, moeder Louisa, betreffende bestuursvergaderingen in Brazilië. Met inliggende correspondentie en aantekeningen van zuster Stefanie, bestuurslid, bij gelegenheid van haar bezoek aan Brazilië. 1950-1953.

1 cahier

 

0188.

Statuten van de Stichting "Alvorado do Brasil" te Barroso. [1950].

1 stuk

 

0189.1-2.

Stukken betreffende zusters die naar Brazilië vertrokken. 1926-1961.

2 omslagen

 

0189.1.

Reisverhalen van missiezusters, 1926-1927, 1929, 1932, 1935, 1950, 1965.

 

1959.

Lijsten houdende namen van ingetreden, overleden en uitgetreden zusters in Brazilië, alsmede een brief van zuster Theonée Jorna aan de AMA over de zusters in Brazilië. [1993], 1995, z.j.

1 omslag

 

A64.

Lijst samengesteld door [zuster Theonée Jorna] van zusters die vanuit Nederland naar Brazilië vertrokken in de periode 1926 tot 1969. 2002.

1 stuk

 

A65.

Lijst samengesteld door [zuster Theonée Jorna] van postulanten uit Brazilië die zijn ingetreden in Oirschot in de periode 1929 tot 1938. [2002].

1 stuk

 

A66.

Lijst samengesteld door [zuster Theonée Jorna] van visitaties van algemene oversten uit Oirschot aan Brazilië in de periode 1929 tot 1999. [2002].

1 stuk

 

A67.

Lijst samengesteld door [zuster Theonée Jorna] van gebeurtenissen in en besluiten met betrekking tot Brazilië zoals die staan vermeld in verslagen van vergaderingen van het bestuur van de congregatie over de periodes 1877 tot 1930 en 1930-1953. [2002].

1 stuk

 

A69.

Lijst samengesteld door [zuster Theonée Jorna] van onder andere het aantal geprofeste zusters in Nederland en in Brazilië in de periode 1927 tot 2000. [1995].

1 stuk

 

0189.2.

Lijst houdende gegevens van zusters die naar Brazilië vertrokken en lijst van postulanten die in Brazilië zijn ingetreden, 1999.

 

0190.

Circulaires van de missiezusters in Brazilië aan de zusters in Nederland. 1947-1989.

1 omslag

 

0191.

Gebruikenboek van de zusters Penitenten-Recollectinen van Oirschot. 1951.

1 boek

NB: In het Portugees vertaald.

 

0193.

"O Collegial": schoolblad van Arassuai (Brazilië). 1930.

1 stuk

 

0300.

Correspondentie tussen moeder Clementine, algemeen overste, en pater De Kok OFM over een opgesteld contract voor Arassuai (Brazilië) uit 1926. Met een kopie van een overeenkomst tussen dr. E. Silva (directeur van de Novacap) en moeder Louisa, algemeen overste, en de raadsleden te Brazilië uit 1958. 1926, 1958.

1 omslag

 

0194.1-2.

Verhandelingen over de missie in Brazilië. 1926-1951, 1961.

1 omslag, 1 deel

0194.1. Gedenkboekje en schrift bij gelegenheid van het 25- jarig bestaan van de missie te Brazilië, 1926-1951.

0194.2 Boekje betreffende geschiedenis en vestigingen in Brazilië (in het Portugees), 1961

 

0195.

Feestboekje ter ere van het bezoek van moeder Louiza en zuster Stefanie aan het college "Nazareth" te Arassuai (Brazilië) in 1951, alsmede folder diploma-uitreiking in december 1951

 

0198.

Statuten en reglementen van sanatoria te Sao Paulo, deze hebben waarschijnlijk gediend bij het opstellen van de Statuten van Felicio Rocho Belo-Horizonte. 1933-1942.

4 boeken

 

0456.

Gegevens betreffende zusters die in Brazilië werkzaam zijn/waren in de huizen: Arassuai, Teofilo Otoni, Belo-Horizonte, Arassuai (de Caridade) en Belo-Horizonte (Telicio-Rocho). 1926-1954.

1 cahier

 

0063.

Formulier houdende een opgave van het aantal leden van Nederlandse afkomst in de jaren 1956-1958 alsmede gegevens over het aantal leden dat in Brazilië werkzaam is. 1956-1958.

1 stuk

 

0450.

Schrift met namen van de zusters in diverse communiteiten. Chronologisch geordend. Hierin ook: Brazilië-Arassuai en Teofilo Otoni en Brazilië algemeen, 1918-1969.

 

0178.

Schrift met gegevens over zusters in Brazilië en verblijfplaatsen van zusters in Brazilië. 1961-1969.

1 omslag

 

0179.

Stukken betreffende de oprichting van het noviciaat in Brazilië. 1943-1993. 1 omslag

 

0408.

Verslagen van de novicen opgemaakt door de novicenmeesteres. 1936-1967.

1 omslag

NB: De verslagen van de jaren 1951-1966 betreffen de Braziliaanse novicen.

 

0180.1-4.

Stukken betreffende [het cólegio] Teofilo Otoni. 1926, [1927], 1929.

4 omslagen

 

0182.1-0182.3. Stukken betreffende de werkzaamheden van de zusters in Brazilië. ca. 1950-1996, met hiaten.

3 omslagen. Hierbij:

0182.1 Verslagen Pronto-Socorro van I. Paschalia, jaren '50.

0182.2. Gegevens over 1926-1987, opgesteld door zr. Antonia in 1987.

0182.3 . '69 Anos de caminhada', 1926-1995, door zr. Valéria Botelho de Aguilar. 'Zeventig jaar op weg', 1926-1996, door zr. Valéria Botelho de Aguilar, vertaald door zr. Pacifique Degen, bewerkt door zr. Theonée Jorna, uitg. zrs. Franciscanessen van Oirschot.

 

0183.

Reisverslag [in Brazilië] van algemeen overste moeder Louiza en zuster Stefanie 1951.

 

1964.

Tekst [van Harry Lammers] houdende een overzicht van de stukken in het oude archief over Brazilië. [1998].

1 stuk

Audio-visueel materiaal

Selectie

 

Verwezen wordt naar de twee voorlopige inventarissen.

 

0187.

Gedachtenisprentjes van zusters die in Brazilië werken, of gewerkt hebben bij gelegenheid van overlijden, jubilea en vertrek naar Brazilië. 1951-1980.

1 omslag

 


Bewaarplaats Franciscanessen van Oirschot, Oirschot
Periode archief onbekend
Openbaarheid beperkt
Omvang onbekend
Audio-visueel materiaal

foto's

Verwijzing naar andere archiefvormers
Informatiewaarde Gering

Geschiedenis

Korte geschiedenis

De Zusters Penitenten-Recollectinen

 

Uit de stichting van Franciscus van Assisi ontstonden al in de middeleeuwen diverse groepen kloosters doordat de meningen over hoe streng de regel moest worden toegepast verschilden. Een van deze op strenge onderhouding gerichte bewegingen was die van de Zusters Penitenten-Recolettinen. Onderdeel daarvan was een groep kloosters die in 1623 ontstond en de naam kreeg van Reform van Limburg. Deze zusters leiden een contemplatief bestaan in een slotklooster. Uit de Reform van Limburg zijn na 1795 voortgekomen: de Franciscanessen van Oirschot (1797) en de Franciscanessen van Dongen (1801). Uit deze twee congregaties ontstonden door afsplitsingen weer veel nieuwe congregaties.  We onderscheiden twee families. De eerste ontstond uit de Franciscanessen van Oirschot: de Franciscanessen van Oisterwijk (1844) en de Franciscanessen van Gemert (1848). De aanvankelijke zelfstandige communiteiten in Oisterwijk en Gemert werden in 1891 weer ondergeschikt aan het moederhuis te Oirschot. De tweede familie ontstond uit de Franciscanessen van Dongen: de Franciscanessen van Etten (1820), de Franciscanessen van Roosendaal (1832) en de Franciscanessen van Oudenbosch (1838). Uiteindelijk ontstonden in het kleine bisdom Breda acht zustercongregaties die tot deze groep behoorden, en wel de congregaties van: Dongen, Etten-Leur, Roosendaal, Oudenbosch, Bergen op Zoom (voortgekomen uit Bredase gasthuiszusters), Roosendaal en twee in Breda (de zusters van Mater Dei [Moeder van God] die gespecialiseerd waren in ziekenhuiszorg en het St. Elisabethgesticht voortgekomen uit de zusters van Mater Dei. Buiten het bisdom Breda ontstonden de congregaties in Bennebroek (eveneens afgescheiden van de gasthuiszusters van Breda) en Veghel.

 

De congregatie

De Congregatie van de Franciscanessen van Oirschot is in 1797 ontstaan doordat de Franse regering het in 1663 gestichte klooster in Weert ophief omdat het in hun ogen nutteloos was. Enkele zusters gingen in het geheim door en vestigden zich in nabije Oirschot (provincie Noord-Brabant) dat in de veilige Bataafse Republiek lag. De congregatie specialiseerde zich in het onderwijs aan kleuters, lagere scholen, huishoudonderwijs en vervolgonderwijs zoals MULO en ULO. De meeste vestigingen van de congregatie lagen in de provincie Noord-Brabant. Men probeerde het contemplatieve ideaal van de Penitenten-Recollectinen dat strenge tucht en strikte afzondering van de wereld inhield te combineren met een actief apostolaat buiten de kloosterpoort. Dit leidde wel tot een hoge werkbelasting en geregeld tot discussie in eigen gelederen over hoe deze innerlijke tegensrijdigheid moest worden overwonnen. In 1935 had de congregatie 29 huizen en ongeveer 700 leden.

 

De missie

Brazilië

De congregatie heeft maar één missiegebied gehad: Brazilië. Van 1926 tot 1997 werkten de zusters hier in het missiegebied van de Franciscanen. De overste van de Nederlandse provincie van de Minderbroeders-Franciscanen bracht als bemiddelaar van de bisschop van Araçuai persoonlijk een bezoek aan Oirschot, nadat eerdere pogingen om de zusters bij de missie te betrekken op niets waren uitgelopen. Het algemeen bestuur in Oirschot besloot op 24 mei 1925 een klooster in Araçuai in de deelstaat Minas Gerais te stichten. Het bestuur was ervan overtuigd dat dit werk in overeenstemming kon worden gebracht met de constituties. Het hoopte echter ook op roepingen zowel in Nederland als in Brazilië. Een ander motief om op het verzoek in te gaan was dat het afkomstig was van een lid van de Franciscaanse familie waartoe de congregatie ook behoorde. De eerste lichting zusters bestond uit vijf koorzusters en een lekenzuster. Vier van hen waren bestemd voor het onderwijs en een voor het huishouden. In 1926 viel al het besluit tot een tweede stichting in Teofilo Otoni. De meeste leerlingen op de scholen waren kinderen van de Braziliaanse elite. Veel scholen waren gecombineerd met internaten. Braziliaanse vrouwen konden wel intreden, maar voor het noviciaat moesten zij de Atalantische Oceaan oversteken om hun opleiding in Oirschot te krijgen, wat uiteraard grote bezwaren met zich mee bracht. De eerste Braziliaanse zuster trad desalniettemin al in 1929 in. Toen door de Tweede Wereldoorlog de contacten tussen Brazilië en Nederland verbroken waren, besloot de bisschop van Araçuai, mgr. De Haas, een noviciaat op te richten. In 1946 kon de algemeen-overste niet anders dan instemmen met dit besluit dat door Rome was goedgekeurd. In 1948 besloot het algemeen kapittel tot uitbreiding naar verpleging in ziekenhuizen. De zusters werden te werk gesteld in het stadsziekenhuis van Belo Horizonte, de hoofdstad van Minas Gerais. Meer uitbreidingen volgden in 1951 in ziekenhuizen in Araçuai en Belo Horizonte. De Braziliaanse missie breidde zich in de jaren zestig nog verder uit.

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Katholieke Encyclopaedie 1935, lemma 'Franciscanessen', Willemsen, I, par. 2-26, Pius-almanak 1960/61, 435, en Monteiro, Vroomheid in veelvoud.


Organisatie

De congregatie

De congregatie kende tot 1948 het veel voorkomende onderscheid tussen koorzusters en lekenzusters. Laatstgenoemden hadden een veel lagere status, hadden nauwelijks zeggenschap en deden het zware huishoudelijke werk. Als Penitenten-Recollectinen stonden de Franciscanessen van Oirschot onder de provinciaal overste van de Minderbroeders-Franciscanen. Vanaf 1832 probeerde de apostolisch-vicarissen en bisschoppen van 's-Hertogenbosch de congregatie aan hun gezag te onderwerpen, maar dit stuitte op hardnekking verzet van de zusters en mislukte tenslotte. De constituties werden in 1878 voorlopig en in 1891 definitief door het Vaticaan goedgekeurd. Voorwaarde was wel dat de drie inmiddels ontstane kloosters in Oirschot, Oisterwijk en Gemert werden samengevoegd tot één congregatie. Deze werd bestuurd door een algemeen overste die veel macht had. Naast haar stonden vier raadszusters van wie er één vicares of plaatsvervangend algemeen-overste was. Het bestuur werd gekozen door het algemeen kapittel dat bestond uit het bestuur, de huisoversten en afgevaardigden die waren gekozen door de koorzusters die de eeuwige geloften hadden afgelegd. Vanaf 1918 was de algemene overste niet langer eveneens overste van het moederhuis.  Het generalaat bevond zich tot 2002 in Oirschot en werd toen verplaatst naar Belo Horizonte in Brazilië.

 

De missie

Tot de Tweede Wereldoorlog werd de missie helemaal geregeld vanuit Oirschot. Daar werd beslist over plaatsing en overplaatsing, grote uitgaven, bouw en verbouw van huizen enzovoort. De leidinggevenden in Nederland voelden echter vaak niet goed aan welke problemen in Brazilië speelden. De communicatie werd ernstig bemoeilijkt doordat de zusters in Nederland geen Portugees kenden en het aantal Portugees sprekende Braziliaanse zusters voortdurend toenam. Aan de groeiende wens om meer autonomie gaf het bestuur maar schoorvoetend gehoor. In 1946 werden de huizen verenigd onder een district met een districtsoverste en twee raadszusters. In 1973 werd Brazilië na veel discussie een vice-provincie. Rechtspersoon van de congregatie is de Vereniging van Vrouwen.

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: de Pius-almanak 1960/61, 377, en vooral uit Monteiro, Vroomheid in veelvoud.

 

 

Algemeen-overste waren:

 

Baptista Noyen 1891-1906

Joseph Vermeulen 1906-1908

Elisabeth Bolsius 1908-1912

Clementine Snoeijs 1912-1927

Clementine Anssems 1927-1936

Egidia van der Zande 1936-1942

Theodata Vlek 1942-1950

Louisa Niclaes 1950-1966

 

 

Missieoverste in Brazilië waren:

 

Humilia van Delft 1943-1958

Wilfrida Schoutissen 1958-1961

(uit: Monteiro, Vroomheid in veelvoud, 415)

 

Doelstelling

Tot de doelstellingen behoorden zowel contemplatief leven als het geven van onderwijs. Deze doelstellingen strekten zich uit tot het missiegebied. Daarnaast verzorgde men ook bejaardenzorg en in de missie meer algemene ziekenverpleging. Hoewel de zusters grote waarde hechtten aan hun contemplatieve traditie leidden zij in de praktijk een 'vita mixta', waarbij in elk geval formeel het actieve apostolische leven niet de overhand kreeg.

Taken en activiteiten
 • Apostolaat door gebed
 • Onderwijs (hieronder ook kweekscholen)
 • Gezondheidszorg
 • Pastoraal werk
 • Evangelieverkondiging en catechese
 • Opleiding van (inheemse) werkkrachten (Te denken valt aan zendelingen, missionarissen, assistenten enz.)
 • Uitzending van zendingswerkers en missionarissen

Geografie

Continenten
 • Latijns Amerika
Lokatie
 • Brazilië
 • Aartsbisdom Belo Horizonte (MG)
 • Bisdom Araçuaí (MG)
 • Bisdom São João del Rei (MG)
 • Bisdom Teófilo Otoni (MG)

Niet-archivalische bronnen

Selectie uit de literatuur
Titel
 • Vroomheid in veelvoud : geschiedenis van de Franciscanessen van Oirschot, 1797-1997 / Marit Monteiro
Auteur
 • Marit Edin Monteiro (1964-)
Paginering
 • 429 p
Uitgever
 • Hilversum : Verloren
Jaar van uitgave
 • 2000

Titel
 • Met een zuiver hart en een gelouterd verstand : gedenkboek bij het tweehonderdjarig bestaan van de Zusters Franciscanessen van Oirschot
Paginering
 • 101 p
Uitgever
 • Oirschot : Klooster Nazareth
Jaar van uitgave
 • 1997

Titel
 • Van slotklooster tot actieve congregatie : klooster Nazareth Oirschot / door Zuster Domitilla van DelftKlooster Nazareth Oirschot
Auteur
 • Zuster Domitilla van Delft
Paginering
 • 434 p
Uitgever
 • Oirschot : klooster Nazareth
Jaar van uitgave
 • 1966

Titel
 • Geschiedenis van het zusterklooster aan de Beekpoort te Weert, (1662-1797) : wel en wee van het Weertse klooster der Penitenten-recollectinen (1674), bakermat van de congregatie der zusters Franciscanessen van Oirschot (N.B.) / door Zuster DomitillaHet Zusterklooster aan de Beekpoort te Weert
Auteur
 • Zuster Domitilla van Delft
Paginering
 • 147 p
Uitgever
 • Oirschot : Klooster Nazareth
Jaar van uitgave
 • 1961

Titel
 • Soli Deo honor et gloria, 1926-1951 : ter herinnering aan het 25-jarig bestaan van onze missie in Brazilië
Paginering
 • 40 p
Uitgever
 • Bolsward : Het Witte Boekhuis
Jaar van uitgave
 • 1951
Interviews

Drie interviews, en wel de nrs.:

53

249

593


Het archief

Meer over het archief
Beschrijving archief

Het archief bevindt zich ten dele in het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven in St. Agatha en ten dele in het moederhuis in Oirschot. In St. Agatha bevinden zich stukken over: de organisatie, waaronder het kapittel (verslagen vanaf 1930), het bestuur (verslagen vanaf 1877), constituties en leefregels, personeelsdossiers, bezittingen, financiën, activiteiten, waaronder onderwijs en verpleging, en de archieven van opgeheven huizen. Er is een apart archief van zuster Domitilla van Delft die twee boeken over de geschiedenis van de congregatie schreef. De bestuursverslagen bevatten summiere gegevens over zaken als de missie in Brazilië en het aannemen of afstoten van werkzaamheden (Monteiro, Vroomheid in veelvoud, 25-29).

Het archief is geïnventariseerd in samenwerking met de Stichting Kloosterarchieven Nederland (KAN; het nr. van de inventaris is A40). De inventaris is nog niet voltooid maar al wel raadpleegbaar op de website van het Erfgoedcentrum. Over Brazilië bevat het archief minder stukken dan men zou verwachten. De meeste correspondentie stamt van na 1970. Er zijn wel stukken uit de jaren twintig van de twintigste eeuw. Mogelijk is er meer te vinden in de huisarchieven en in Brazilië. In Oirschot bevinden zich de archieven van de opgeheven huizen en het fotomateriaal.

Bewaarplaats Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven, St. Agatha
Periode archief 1797-2002
Openbaarheid beperkt
Opmerkingen openbaarheid

Openbaar na toestemming van de eigenaar.

Omvang ca 2100 inventarisnummers; 40 meter
Toegang soort
 • Inventaris met inleiding
Toegang titel KAN A40
Bijzondere relevantie

Selectie

Verwezen wordt naar de inventarissen van de KAN nrs. A40a en A40z.

Voorlopige inventarisering. Vóór de nummers uit de inventaris van aanvullingen (A40z) is een A geplaatst.

 

 

Brazilië

 

0168. Correspondentie tussen het hoofdbestuur en het bestuur/zusters Brazilië. 1955-1978, met hiaten.

1 omslag

 

0186.1-0186.4           

Stukken betreffende de eerste stichtingen in Brazilië. 1925, 1926, z.j.

2 omslagen, 2 stukken

0186.1 Contract tussen de bisschop van Arassuai (Brazilië) en de Congregatie, 1925. Brief frei José de Haas OFM betreffende Arassuai. Document van de bisschop van Arassuai, 1930.

0186.2. Contract tussen de bisschop van Arassuai Dom Serafim Gomes Jardim en de Congregatie betreffende stichting Teofilo Otoni.

0186.3. Stuk betreffende stichting Belo-Horizonte, z,j

0186.4. Stuk betreffende stichting Belo-Horizonte: Pronto Socorro, z.j.

 

1425-1426.

Stukken betreffende de vestiging van de zusters te Brazilië. 1925-1945.

2 omslagen.

1425. Correspondentie van het Congregatiebestuur met de bijhuizen te Brazilië, met de provinciaal overste van de franciscanen, de franciscanen en de bisschop te Brazilië over vestiging en uitbreiding aldaar, 1925-1928, 1934, 1945.

1426. Telegrammen, 1927.

 

0941-0942.

Stukken van het Congregatiebestuur betreffende Brazilië: jaarrekeningen van de verschillende communiteiten te Brazilië, 1931-1966; correspondentie van de overste met de zusters van Arassuai, 1932-1962.

 

0943.

Correspondentie tussen het ziekenhuis Pronto Socorro te Belo Horizonte (Brazilië) en het Congregatiebestuur over het terugtrekken van onze zusters uit dit ziekenhuis. 1959. 1 omslag

 

0944-0945.

Stukken van het Congregatiebestuur betreffende Brazilië: correspondentie betreffende de Stichting in Holambra, 1964; brief van zuster Eufrosine over aankoop van grond in Teofilo-Otoni, met tekeningen, 1936-1955.

 

0321.

Aantekeningen van de algemene overste, moeder Louisa, betreffende bestuursvergaderingen in Brazilië. Met inliggende correspondentie en aantekeningen van zuster Stefanie, bestuurslid, bij gelegenheid van haar bezoek aan Brazilië. 1950-1953.

1 cahier

 

0188.

Statuten van de Stichting "Alvorado do Brasil" te Barroso. [1950].

1 stuk

 

0189.1-2.

Stukken betreffende zusters die naar Brazilië vertrokken. 1926-1961.

2 omslagen

 

0189.1.

Reisverhalen van missiezusters, 1926-1927, 1929, 1932, 1935, 1950, 1965.

 

1959.

Lijsten houdende namen van ingetreden, overleden en uitgetreden zusters in Brazilië, alsmede een brief van zuster Theonée Jorna aan de AMA over de zusters in Brazilië. [1993], 1995, z.j.

1 omslag

 

A64.

Lijst samengesteld door [zuster Theonée Jorna] van zusters die vanuit Nederland naar Brazilië vertrokken in de periode 1926 tot 1969. 2002.

1 stuk

 

A65.

Lijst samengesteld door [zuster Theonée Jorna] van postulanten uit Brazilië die zijn ingetreden in Oirschot in de periode 1929 tot 1938. [2002].

1 stuk

 

A66.

Lijst samengesteld door [zuster Theonée Jorna] van visitaties van algemene oversten uit Oirschot aan Brazilië in de periode 1929 tot 1999. [2002].

1 stuk

 

A67.

Lijst samengesteld door [zuster Theonée Jorna] van gebeurtenissen in en besluiten met betrekking tot Brazilië zoals die staan vermeld in verslagen van vergaderingen van het bestuur van de congregatie over de periodes 1877 tot 1930 en 1930-1953. [2002].

1 stuk

 

A69.

Lijst samengesteld door [zuster Theonée Jorna] van onder andere het aantal geprofeste zusters in Nederland en in Brazilië in de periode 1927 tot 2000. [1995].

1 stuk

 

0189.2.

Lijst houdende gegevens van zusters die naar Brazilië vertrokken en lijst van postulanten die in Brazilië zijn ingetreden, 1999.

 

0190.

Circulaires van de missiezusters in Brazilië aan de zusters in Nederland. 1947-1989.

1 omslag

 

0191.

Gebruikenboek van de zusters Penitenten-Recollectinen van Oirschot. 1951.

1 boek

NB: In het Portugees vertaald.

 

0193.

"O Collegial": schoolblad van Arassuai (Brazilië). 1930.

1 stuk

 

0300.

Correspondentie tussen moeder Clementine, algemeen overste, en pater De Kok OFM over een opgesteld contract voor Arassuai (Brazilië) uit 1926. Met een kopie van een overeenkomst tussen dr. E. Silva (directeur van de Novacap) en moeder Louisa, algemeen overste, en de raadsleden te Brazilië uit 1958. 1926, 1958.

1 omslag

 

0194.1-2.

Verhandelingen over de missie in Brazilië. 1926-1951, 1961.

1 omslag, 1 deel

0194.1. Gedenkboekje en schrift bij gelegenheid van het 25- jarig bestaan van de missie te Brazilië, 1926-1951.

0194.2 Boekje betreffende geschiedenis en vestigingen in Brazilië (in het Portugees), 1961

 

0195.

Feestboekje ter ere van het bezoek van moeder Louiza en zuster Stefanie aan het college "Nazareth" te Arassuai (Brazilië) in 1951, alsmede folder diploma-uitreiking in december 1951

 

0198.

Statuten en reglementen van sanatoria te Sao Paulo, deze hebben waarschijnlijk gediend bij het opstellen van de Statuten van Felicio Rocho Belo-Horizonte. 1933-1942.

4 boeken

 

0456.

Gegevens betreffende zusters die in Brazilië werkzaam zijn/waren in de huizen: Arassuai, Teofilo Otoni, Belo-Horizonte, Arassuai (de Caridade) en Belo-Horizonte (Telicio-Rocho). 1926-1954.

1 cahier

 

0063.

Formulier houdende een opgave van het aantal leden van Nederlandse afkomst in de jaren 1956-1958 alsmede gegevens over het aantal leden dat in Brazilië werkzaam is. 1956-1958.

1 stuk

 

0450.

Schrift met namen van de zusters in diverse communiteiten. Chronologisch geordend. Hierin ook: Brazilië-Arassuai en Teofilo Otoni en Brazilië algemeen, 1918-1969.

 

0178.

Schrift met gegevens over zusters in Brazilië en verblijfplaatsen van zusters in Brazilië. 1961-1969.

1 omslag

 

0179.

Stukken betreffende de oprichting van het noviciaat in Brazilië. 1943-1993. 1 omslag

 

0408.

Verslagen van de novicen opgemaakt door de novicenmeesteres. 1936-1967.

1 omslag

NB: De verslagen van de jaren 1951-1966 betreffen de Braziliaanse novicen.

 

0180.1-4.

Stukken betreffende [het cólegio] Teofilo Otoni. 1926, [1927], 1929.

4 omslagen

 

0182.1-0182.3. Stukken betreffende de werkzaamheden van de zusters in Brazilië. ca. 1950-1996, met hiaten.

3 omslagen. Hierbij:

0182.1 Verslagen Pronto-Socorro van I. Paschalia, jaren '50.

0182.2. Gegevens over 1926-1987, opgesteld door zr. Antonia in 1987.

0182.3 . '69 Anos de caminhada', 1926-1995, door zr. Valéria Botelho de Aguilar. 'Zeventig jaar op weg', 1926-1996, door zr. Valéria Botelho de Aguilar, vertaald door zr. Pacifique Degen, bewerkt door zr. Theonée Jorna, uitg. zrs. Franciscanessen van Oirschot.

 

0183.

Reisverslag [in Brazilië] van algemeen overste moeder Louiza en zuster Stefanie 1951.

 

1964.

Tekst [van Harry Lammers] houdende een overzicht van de stukken in het oude archief over Brazilië. [1998].

1 stuk

Audio-visueel materiaal

Selectie

 

Verwezen wordt naar de twee voorlopige inventarissen.

 

0187.

Gedachtenisprentjes van zusters die in Brazilië werken, of gewerkt hebben bij gelegenheid van overlijden, jubilea en vertrek naar Brazilië. 1951-1980.

1 omslag

 


Bewaarplaats Franciscanessen van Oirschot, Oirschot
Periode archief onbekend
Openbaarheid beperkt
Omvang onbekend
Audio-visueel materiaal

foto's

Verwijzing naar andere archiefvormers
Informatiewaarde Gering