Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

Minderbroeders Conventuelen

Naam Minderbroeders Conventuelen
Naamsvarianten
 • Ordo Fratrum Minorum Conventualium (ofmconv.)
 • Conventuelen (OFMConv.)
 • Orde van de Minderbroeders Conventuelen
 • Frates Minores Conventuales (OFMConv.)
 • Paters Minderbroeders Conventuelen
 • Paters Conventuelen (OFMConv.)
Periode 1517-2011
Denominatie rooms-katholiek
Org Missie

Korte geschiedenis

De orde

De Franciscaner orde is in 1209 gesticht in Assisi (Italië) door Franciscus van Assisi (1181-1226). In de late middeleeuwen ontstond er binnen de orde een beweging gericht op terugkeer naar de oorspronkelijke idealen. De aanhangers ervan werden observanten genoemd. In 1517 kwam het tot een splitsing tussen de orde van Minderbroeders Conventuelen en de orde van Minderbroeders Franciscanen. Later splitsten ook de Kapucijnen zich af. Conventuelen woonden veelal in grotere kloosters. De orde was in Neder­land gevestigd van 1228 tot 1571. De conventuelen vestigden zich opnieuw in Nederland in Urmond (provincie Limkburg) in 1854. In 1930 had de orde in Nederland zes huizen, die op één na in de Mijnstreek waren gevestigd.  De gehele orde telde toen ruim 2.000 leden. 

 

De missie

Hoewel de Minderbroeders al sinds de stichting missionair ingesteld waren, gold voor de Conventuelen dat zij sinds hun officiële stichting in 1517 om politieke redenen uit de meeste missiegebieden geweerd werden. Zij beperkten zich voor wat de missie betreft daarom tot gebieden in Europa die de paus hen daarvoor al had toegewezen. In de negentiende eeuw trokken Conventuelen, waaronder ook Nederlanders, naar de Verenigde Staten. In 1930 waren er missies in Turkije, Denemarken en Moldavië. In 1937 wees de generaal-overste het regentschap Buitenzorg in Nederlands-Indië toe aan de Nederlands-Belgische provincie . In  1940 werkten hier overigens maar vier leden (Boelaars, Indonesianisasie, 416). De Conventuelen waren later ook actief in Zambia . De missie in Denemarken valt buiten het bestek van deze gids.

 

Tenzij anders is vermeld alle informatie uit: Van Woesik, 13, Willemsen, I, par. 1-13, bezoekverslag KAN 1998, Pius-almanak 1960/61, 300 and 393, and De Kok, Acht eeuwen

Organisatie

Aan het einde van de negentiende eeuw vielen de Belgische en Nederlandse kloosters onder de Luikse St. Hubertusprovincie. Deze provincie werd in 1954 gesplitst in een Belgische en een Nederlandse provincie, welke laatste St. Willibrordus werd genoemd. Op een enkele uitzondering na zijn alle leden tot priester gewijd. Tot aan het begin van de twintigste eeuw stonden uitgezonden missionarissen onder gezag van de algemeen-overste, de minister-generaal genaamd. Wel werden missiegebieden door de generaal toevertrouwd aan aparte provincies. De Nederlandse provincie werd bestuurd door de minister provincialis. Het generalaat bevindt zich in Rome, het provincialaat in Urmond. De Nederlandse burgerlijke rechtspersoon is genaamd  'Pax Intrantibus'. 

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Van Woesik, 13, Pius-almanak 1960/61, 299-300 en bezoekverslag KAN 1998.

Doelstelling

Tot de doelstellingen van de orde behoorden pastoraal werk en missiewerk en liefdewerk door Immaculata tot ondersteuning der missies van de Minderbroeders Conventuelen (Willemsen, 13).

Taken en activiteiten
 • Apostolaat door gebed
 • Pastoraal werk
 • Evangelieverkondiging en catechese
 • Opleiding van zendingswerkers en missionarissen
 • Uitzending van zendingswerkers en missionarissen
Continenten
 • Afrika
 • Azië
Lokatie
 • Nederlands Indië
 • Aartsbisdom Jakarta, Java
 • Bisdom Bogor
Selectie uit de literatuur
Titel
 • Schets van de geschiedenis der Minderbroeders Conventuelen in de beide Nederlanden van 1220 tot 1953 / M. Luppes
Auteur
 • M. Luppes
Paginering
 • 335 p
Uitgever
 • Hoensbroek
Jaar van uitgave
 • 1954

Titel
 • Acht eeuwen minderbroeders in Nederland : een oriëntatie / J.A. de Kok
Auteur
 • Johannes Antonius de Kok (1930-)
Paginering
 • 631 p
Uitgever
 • Hilversum : Verloren
Jaar van uitgave
 • 2007

Titel
 • Indonesianisasi : het omvormingsproces van de katholieke kerk in Indonesië tot de Indonesische katholieke kerk / Huub J.W.M. Boelaars
Auteur
 • Hubertus Josephus Willibrordus Maria Boelaars
Reeks
 • Kerk en theologie in context, ISSN 0922-9086 ; dl. 13
Paginering
 • XI, 472 p
Uitgever
 • Kampen : Kok
Jaar van uitgave
 • 1991


Periodieken
Titel
 • Sint Antonius Klok : maandschrift der Minderbroeders Conventuelen
Paginering
 • ... - 48 (1977-78)
Uitgever
 • Halle : Minderbroeders Conventuelen
Jaar van uitgave
 • 1957-1978

Titel
 • Vrede en alle goeds : kontaktblad van de Minderbroeders Conventuelen
Paginering
 • 1989, nr.1 - ...
Uitgever
 • Beek, Lb. : Minderbroeders Conventuelen, Kommunikatie Kommissie
Jaar van uitgave
 • 1989-...

Titel
 • Padua : tijdschrift ter ere van Sint Antonius van Padua
Paginering
 • ... - 32 (1963)
Uitgever
 • Urmond : Minderbroeders Conventuelen
Jaar van uitgave
 • 19xx-1963

Titel
 • Kruispunt

Titel
 • St. Antonius' Zorg : maandblad der Minderbroeders-Conventuelen in Frankrijk
Paginering
 • 1 (1953-54) - ...
Uitgever
 • Bordeaux-Bastide : Minderbroeders-Conventuelen
Jaar van uitgave
 • 1953-...
Interviews

1 interview, namelijk nr.:

 

873

Meer over het archief
Beschrijving archief

Het archief van de Nederlandse provincie wordt bewaard in Beek (provincie Limburg). Het gaat niet verder terug dan het jaar waarin de provincie tot stand kwam, 1954. Het bestaat uit: de regel en de constituties, kapittelstukken, provinciaal bestuur, opleiding en vorming, persoonsdossiers, stukken over de plaatsen waar leden van de provincie werkzaam waren, zowel in Nederland als in de missielanden, regio's van de provincie, contacten met derden zoals de Franciscaanse Samenwerking en Stichting Nederlandse Priester Religieuzen, periodieken, audiovisueel materiaal en documentatie. Het archief van het economaat lag in 1998 ook in Beek, maar werd afzonderlijk apart beheerd. Het archief is op uiteenlopende wijzen geordend en nauwelijks beschreven. Het archief zou materiaal over de Indonesische missie (1937-1969) bevatten, en wel over de missie in Bogor (1946-1969) en Java (1937-1940 en 1951-1961). Mogelijk is ook de informatie in persoonsdossiers relevant (notitie archief Provincialaat, z.d.). Het is de bedoeling dat een deel van het archief in bruikleen wordt gegeven aan het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven. Het materiaal uit de periode 1854-1953, dat betrekking zou kunnen hebben op de Nederlandse vestigingen, ligt in Brussel. Het archief van het generalaat in Rome is niet onderzocht.

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Enquete 1987 en bezoekverslag KAN 1998.

Bewaarplaats Provincialaat, Heirstraat 17, 6190 AD Beek
Periode archief 1954-2011
Omvang nu 17meter, waarvan 10 meter is gereserveerd voor het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven
Toegang soort
 • Anders nl
Opmerkingen toegang soort geen

Bewaarplaats Brussel

Bewaarplaats Generalaat, Piazza dei Santi Apostoli 51 - 00187 ROMA, tel. 06-69.95.71
Verwijzing naar andere archiefvormers
Opmerkingen

De archieven gaan op termijn naar het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven.

 

 

website:: www.ofmconv.org 

e-mail: segrgen@ofmconv.org

Geschiedenis

Korte geschiedenis

De orde

De Franciscaner orde is in 1209 gesticht in Assisi (Italië) door Franciscus van Assisi (1181-1226). In de late middeleeuwen ontstond er binnen de orde een beweging gericht op terugkeer naar de oorspronkelijke idealen. De aanhangers ervan werden observanten genoemd. In 1517 kwam het tot een splitsing tussen de orde van Minderbroeders Conventuelen en de orde van Minderbroeders Franciscanen. Later splitsten ook de Kapucijnen zich af. Conventuelen woonden veelal in grotere kloosters. De orde was in Neder­land gevestigd van 1228 tot 1571. De conventuelen vestigden zich opnieuw in Nederland in Urmond (provincie Limkburg) in 1854. In 1930 had de orde in Nederland zes huizen, die op één na in de Mijnstreek waren gevestigd.  De gehele orde telde toen ruim 2.000 leden. 

 

De missie

Hoewel de Minderbroeders al sinds de stichting missionair ingesteld waren, gold voor de Conventuelen dat zij sinds hun officiële stichting in 1517 om politieke redenen uit de meeste missiegebieden geweerd werden. Zij beperkten zich voor wat de missie betreft daarom tot gebieden in Europa die de paus hen daarvoor al had toegewezen. In de negentiende eeuw trokken Conventuelen, waaronder ook Nederlanders, naar de Verenigde Staten. In 1930 waren er missies in Turkije, Denemarken en Moldavië. In 1937 wees de generaal-overste het regentschap Buitenzorg in Nederlands-Indië toe aan de Nederlands-Belgische provincie . In  1940 werkten hier overigens maar vier leden (Boelaars, Indonesianisasie, 416). De Conventuelen waren later ook actief in Zambia . De missie in Denemarken valt buiten het bestek van deze gids.

 

Tenzij anders is vermeld alle informatie uit: Van Woesik, 13, Willemsen, I, par. 1-13, bezoekverslag KAN 1998, Pius-almanak 1960/61, 300 and 393, and De Kok, Acht eeuwen

Organisatie

Aan het einde van de negentiende eeuw vielen de Belgische en Nederlandse kloosters onder de Luikse St. Hubertusprovincie. Deze provincie werd in 1954 gesplitst in een Belgische en een Nederlandse provincie, welke laatste St. Willibrordus werd genoemd. Op een enkele uitzondering na zijn alle leden tot priester gewijd. Tot aan het begin van de twintigste eeuw stonden uitgezonden missionarissen onder gezag van de algemeen-overste, de minister-generaal genaamd. Wel werden missiegebieden door de generaal toevertrouwd aan aparte provincies. De Nederlandse provincie werd bestuurd door de minister provincialis. Het generalaat bevindt zich in Rome, het provincialaat in Urmond. De Nederlandse burgerlijke rechtspersoon is genaamd  'Pax Intrantibus'. 

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Van Woesik, 13, Pius-almanak 1960/61, 299-300 en bezoekverslag KAN 1998.

Doelstelling

Tot de doelstellingen van de orde behoorden pastoraal werk en missiewerk en liefdewerk door Immaculata tot ondersteuning der missies van de Minderbroeders Conventuelen (Willemsen, 13).

Taken en activiteiten
 • Apostolaat door gebed
 • Pastoraal werk
 • Evangelieverkondiging en catechese
 • Opleiding van zendingswerkers en missionarissen
 • Uitzending van zendingswerkers en missionarissen

Geografie

Continenten
 • Afrika
 • Azië
Lokatie
 • Nederlands Indië
 • Aartsbisdom Jakarta, Java
 • Bisdom Bogor

Niet-archivalische bronnen

Selectie uit de literatuur
Titel
 • Schets van de geschiedenis der Minderbroeders Conventuelen in de beide Nederlanden van 1220 tot 1953 / M. Luppes
Auteur
 • M. Luppes
Paginering
 • 335 p
Uitgever
 • Hoensbroek
Jaar van uitgave
 • 1954

Titel
 • Acht eeuwen minderbroeders in Nederland : een oriëntatie / J.A. de Kok
Auteur
 • Johannes Antonius de Kok (1930-)
Paginering
 • 631 p
Uitgever
 • Hilversum : Verloren
Jaar van uitgave
 • 2007

Titel
 • Indonesianisasi : het omvormingsproces van de katholieke kerk in Indonesië tot de Indonesische katholieke kerk / Huub J.W.M. Boelaars
Auteur
 • Hubertus Josephus Willibrordus Maria Boelaars
Reeks
 • Kerk en theologie in context, ISSN 0922-9086 ; dl. 13
Paginering
 • XI, 472 p
Uitgever
 • Kampen : Kok
Jaar van uitgave
 • 1991


Periodieken
Titel
 • Sint Antonius Klok : maandschrift der Minderbroeders Conventuelen
Paginering
 • ... - 48 (1977-78)
Uitgever
 • Halle : Minderbroeders Conventuelen
Jaar van uitgave
 • 1957-1978

Titel
 • Vrede en alle goeds : kontaktblad van de Minderbroeders Conventuelen
Paginering
 • 1989, nr.1 - ...
Uitgever
 • Beek, Lb. : Minderbroeders Conventuelen, Kommunikatie Kommissie
Jaar van uitgave
 • 1989-...

Titel
 • Padua : tijdschrift ter ere van Sint Antonius van Padua
Paginering
 • ... - 32 (1963)
Uitgever
 • Urmond : Minderbroeders Conventuelen
Jaar van uitgave
 • 19xx-1963

Titel
 • Kruispunt

Titel
 • St. Antonius' Zorg : maandblad der Minderbroeders-Conventuelen in Frankrijk
Paginering
 • 1 (1953-54) - ...
Uitgever
 • Bordeaux-Bastide : Minderbroeders-Conventuelen
Jaar van uitgave
 • 1953-...
Interviews

1 interview, namelijk nr.:

 

873


Het archief

Meer over het archief
Beschrijving archief

Het archief van de Nederlandse provincie wordt bewaard in Beek (provincie Limburg). Het gaat niet verder terug dan het jaar waarin de provincie tot stand kwam, 1954. Het bestaat uit: de regel en de constituties, kapittelstukken, provinciaal bestuur, opleiding en vorming, persoonsdossiers, stukken over de plaatsen waar leden van de provincie werkzaam waren, zowel in Nederland als in de missielanden, regio's van de provincie, contacten met derden zoals de Franciscaanse Samenwerking en Stichting Nederlandse Priester Religieuzen, periodieken, audiovisueel materiaal en documentatie. Het archief van het economaat lag in 1998 ook in Beek, maar werd afzonderlijk apart beheerd. Het archief is op uiteenlopende wijzen geordend en nauwelijks beschreven. Het archief zou materiaal over de Indonesische missie (1937-1969) bevatten, en wel over de missie in Bogor (1946-1969) en Java (1937-1940 en 1951-1961). Mogelijk is ook de informatie in persoonsdossiers relevant (notitie archief Provincialaat, z.d.). Het is de bedoeling dat een deel van het archief in bruikleen wordt gegeven aan het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven. Het materiaal uit de periode 1854-1953, dat betrekking zou kunnen hebben op de Nederlandse vestigingen, ligt in Brussel. Het archief van het generalaat in Rome is niet onderzocht.

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Enquete 1987 en bezoekverslag KAN 1998.

Bewaarplaats Provincialaat, Heirstraat 17, 6190 AD Beek
Periode archief 1954-2011
Omvang nu 17meter, waarvan 10 meter is gereserveerd voor het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven
Toegang soort
 • Anders nl
Opmerkingen toegang soort geen

Bewaarplaats Brussel

Bewaarplaats Generalaat, Piazza dei Santi Apostoli 51 - 00187 ROMA, tel. 06-69.95.71
Verwijzing naar andere archiefvormers
Opmerkingen

De archieven gaan op termijn naar het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven.

 

 

website:: www.ofmconv.org 

e-mail: segrgen@ofmconv.org