Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

Aartsbisdom Djakarta

Naam Aartsbisdom Djakarta
Naamsvarianten
 • Apostolische Prefectuur van Nederlands Oost-Indië
 • Apostolische Prefectuur van Batavia
 • Apostolisch Vicariaat van Batavia
 • Apostolisch Vicariaat van Djakarta
 • Aartsbisdom Djakarta
 • Aartsbisdom Jakarta
Periode 1826-2011
Denominatie rooms-katholiek
Org Missie

Korte geschiedenis

Nadat in 1806 in Ned. Indië de godsdienstvrijheid was afgekondigd, werd op 8 mei 1807 de apostolische prefectuur van Nederlands Oost-Indië opgericht. In 1826 werd Batavia aangewezen als het bestuurlijk centrum van de missie in Ned. Indië en werd vastgelegd dat de prefectuur heel dit gebied zou omvatten (behalve Flores dat toen nog ten dele Portugees bezit was). Op 20 september 1842 werd de prefectuur tot apostolisch vicariaat van Batavia verheven. Het conflict tussen mgr. Grooff en Gouverneur-Generaal Rochussen in 1846  leidde in 1847 tot een overigens geheime regeling die erop neer kwam dat de vicaris de geestelijken benoemde, plaatste en verplaatste, dat de koning het 'radicaal' toekende aan hen die benoemd waren en dat de gouverneur-generaal de benoemde geestelijken tenslotte in het bezit stelde van het aan de standplaats verbonden salaris nadat hij zich ervan gewist had dat de kandidaat geen gevaar betekende voor de openbare orde. Voor zover bekend heeft de gouverneur-generaal nooit een kandidaat geweigerd. In 1859 namen de jezuïeten de missie over van de seculieren. Door gebrek aan menskracht moesten zij zich beperken tot enkele eilanden buiten Java, in de praktijk voornamelijk Flores, Solor en naburige eilanden waar vanouds veel katholieken woonden. Vanaf 1902 vestigden andere orden en congregaties zich in Ned. Indië. Aan hen werden krachtens het 'jus commissionis' bepaalde gebieden toevertrouwd zoals Zuid-Nieuw Guinea dat het domein werd van de Missionarissen van het Heilig Hart. (Willemsen, Boelaars, Indonesianisasie en Mulders, Missie tropisch Nederland). Hoewel in de loop van de twintigste eeuw steeds vicariaten van Batavia werden afgesplitst bleef dit toch het centrum van de Indonesische kerk. In 1961 kreeg Indonesië een eigen bisschoppelijke hiërarchie en werd Jakarta een aartsbisdom (KDC; brief van paus Johannes XXIII waarbij de hiërarchie werd ingevoerd afgedrukt in Nederlandse vertaling in: Katholiek Archief, 1961, 511-514).

Organisatie

Tot aan het begin van de twintigste eeuw bestuurde de apostolisch prefect, later vicaris, de missionaire activiteiten in de gehele Indonesische archipel. Sinds 1893 werd het vicariaat bediend door Jezuïeten. Tussen 1900 en 1940 werd het apostolisch vicariaat steeds kleiner omdat er apostolische prefecturen en vicariaten van werden afgescheiden. Rond 1940 omvatte het vicariaat Batavia alleen nog delen van Midden-Java. De apostolisch vicaris behield echter zijn coördinerende rol, omdat hij in de hoofdstad Batavia/Jakarta woonde.

 

Tussen 1902 en 1923 werden alle grote eilanden buiten Java afgescheiden. Dit waren: (met vermelding van de orde of congregatie aan wie het gebied was toevertrouwd)

 

1902:      Nieuw-Guinea en Molukken          Missionarissen van het H. Hart (msc)

1905:      Nederlands-Borneo                    Minderbroeders Kapucijnen (ofmcap.)

1911:      Sumatra                                  Minderbroeders Kapucijnen (ofmcap.)

1912       Kleine Soenda-Eilanden               Missionarissen van het Goddelijk Woord (svd)

1919:      Celebes                                   Missionarissen van het H. Hart (msc)

1923:      Bangka en Billiton, Sumatra         Paters van de H.H. Harten (sscc)

1923:      Benkoelen, Sumatra                   Priesters van het H. Hart (scj)

 

Tussen 1927 en 1949 werden afgescheiden:

 

1927:      Malang, Java                            Karmelieten (ocarm.)

1928:      Soerabaya, Java                       Lazaristen (cm)

1932:      Poerwokerto, Java                     Missionarissen van het H. Hart (msc)

1932:      Bandoeng, Java                         Kruisheren (osc)

1940       Semarang, Java                         Jezuïeten (sj)

1948       Soekaboemi                               Minderbroeders Franciscanen (ofm)

 

Op 1 augustus 1940 werd mgr. A. Soegijapranata sj de eerste Indonesische bisschop. Op 3 januari 1961 werd de bisschoppelijke hiërarchie in Indonesië ingevoerd waarmee de katholieke kerk van Indonesië zelfstandig werd. Op 15 november 1966 gebeurde hetzelfde in Papoea. Indonesië werd verdeeld in acht kerkprovincies met 33 bisdommen (Boelaars, Indonesianisasie en Willemsen).

 

Apostolisch prefect resp. vicaris van Batavia/Jakarta waren:

 

J. Nelissen pr., 1807-1817

L. Prinssen pr., 1817-1820

J. Scholten pr., 1830-1842

J. Grooff pr., 1842-1846

R. Vrancken pr., 1847-1874

A. Claessens pr., 1874-1893

W.J. Staal sj, 1893-1897

E.S. Luypen sj, 1898-1923

A.. van Velsen sj, 1924-1933

P. Willekens sj, 1934-1952

A. Djajasepoetra sj, 1953-1961

 

Zie voor lijsten van prefecten, vicarissen en (aarts)bisschoppen tot 1991: Boelaars, Indonesianisasie, appendix 6.

 

Taken en activiteiten
 • Leiding
Continenten
 • Azië
Lokatie
 • Nederlands Indië
 • Aartsbisdom Djakarta, Java
Selectie uit de literatuur
Titel
 • Jaarboek van het Katholiek Documentatie Centrum ... / [uitg. in samenw. met het Archief voor de Geschiedenis van de Katholieke Kerk in Nederland]Jaarboek KDCJaarboek van het KDCJaarboek Katholiek Documentatie Centrum
Paginering
 • Tekst
Uitgever
 • Nijmegen : Katholiek Documentatie CentrumNijmegen : UB Nijmegen [Host]
Jaar van uitgave
 • 1996-...

Titel
 • Chronologisch overzicht van de werkzaamheid der Jezuïeten in de missie van N.O.-I. : bij den 75sten verjaardag van hun aankomst in de nieuwe missie 1859-9 juli-1934 / samengest. door A.J. van Aernsbergen
Auteur
 • A.J. van Aernsbergen
Paginering
 • viii, 440p
Uitgever
 • Bandoeng [etc.] : Nix [etc.]
Jaar van uitgave
 • 1934

Titel
 • Sejarah Gereja Katolik Indonesia
Auteur
 • J.W.M. Bakker ; G. Vriens ; L. Fäh ; Martinus Petrus Maria Muskens (1935-)
Paginering
 • 4 dl in 5 bd
Uitgever
 • Jakarta : Bagian Dokumentasi-Penerangan, Kantor Waligereja IndonesiaEnde, Flores : Percetakan Arnoldus
Jaar van uitgave
 • 1972-1974

Titel
 • De Roomsch-Katholieke missie in Nederlandsch Oost-Indië, 1808-1908 : eene historische schets / door Arn. J.H. van der VeldenDe R.K. Missie in N.O. Indië, 1808-1908
Auteur
 • Arn. J.H. Van der Velden
Paginering
 • 400 p., [24] bl. pl
Uitgever
 • Nijmegen : Malmberg
Jaar van uitgave
 • [1908]

Titel
 • Indonesianisasi : het omvormingsproces van de katholieke kerk in Indonesië tot de Indonesische katholieke kerk / Huub J.W.M. Boelaars
Auteur
 • Hubertus Josephus Willibrordus Maria Boelaars
Reeks
 • Kerk en theologie in context, ISSN 0922-9086 ; dl. 13
Paginering
 • XI, 472 p
Uitgever
 • Kampen : Kok
Jaar van uitgave
 • 1991

Titel
 • De missie in tropisch Nederland / door Alph. Mulders
Auteur
 • Alphonsus Joannes Maria Mulders (1893-1981)
Reeks
 • Missie-wetenschappelijke bijdragen ; dl. 2
Paginering
 • IX, 242 p
Uitgever
 • 's-Hertogenbosch : Teulings
Jaar van uitgave
 • 1940

Titel
 • Romeinse bescheiden voor de geschiedenis der Rooms-katholieke kerk in Nederland, 1832-1914 : archiefwijzer van Romeinse archivalia / samengest. door J.P. de Valk
Auteur
 • Johannes Petrus de Valk (1946-)
Paginering
 • 2 dl
Uitgever
 • Den Haag : Instituut voor Nederlandse Geschiedenis
Jaar van uitgave
 • 1996


Bronnenpublicatie
Titel
 • Land en kerk in Nederlandsch-Indië : historisch-staatsrechtelijke schets / door Carel Lion Cachet
Auteur
 • Carel Adolph Lion Cachet (1864-1945)
Paginering
 • [VI], 149 p
Uitgever
 • Leiden : "Luctor et Emergo"
Jaar van uitgave
 • 1933
Meer over het archief
Beschrijving archief

Het archief van het aartsbisdom Jakarta bevat ook de archieven van de rechtsvoorgangers: de apostolische prefectuur en het apostolisch vicariaat van Batavia (1807 tot 1961), in totaal 37,5 meter. In de jaren zeventig kreeg het Katholiek Documentatiecentrum in Nijmegen toestemming om een deel van de stukken te laten verfilmen. Op het KDC zijn ongeveer 170.000 beeldjes op microfiche te raadplegen. De door pater K. Prent gemaakte inventaris bestaat uit twee delen: een lijst van 919 rubrieken die verwijst naar de inventarislijsten met een iets  uitvoeriger beschrijving. De rubriekenlijst heeft een 31 pagina's tellende index op zaken. De inventaris is te raadplegen op de studiezaal van het Katholiek Documentatiecentrum en op de site van het KDC. Helaas laat de leesbaarheid van de microfiches te wensen over. De originele stukken bevinden zich in Jakarta. Een klein deel van de stukken, met name die uit de eerste helft van de negentiende eeuw, is in het Latijn.

Het archief maakt de indruk goed bewaard te zijn. Het gaat terug tot 1808 en bevat behalve veel correspondentie dossiers over de volgende onderwerpen:

de opdeling van het vicariaat vanaf 1902

benoemingen van geestelijken

de grotere eilanden

orden en congregaties

aalmoezeniers van leger en vloot

onderwijs

ziekenhuizen en ziekenverpleging

arm- en weeshuizen in de steden op Java en daarbuiten

orden en congregaties en missieoversten

jeugdbeweging

politieke partijen

vakverenigingen en andere katholieke verenigingen

pers

pauselijke missiewerken

verboden boeken

Verder treft men er aan: veel stukken van prefect Scholten, met een dagboek, een kroniek en beschrijvingen van delen van de archipel, een doopboek en registers van toegediende vormsels en laatste sacramenten en lijsten van katholieken, met name uit de eerste helft van de negentiende eeuw.

 

Bewaarplaats Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen
Periode archief 1807-1975
Openbaarheid beperkt
Opmerkingen openbaarheid

Voor raadpleging van het archief is toestemming vereist. Toestemming kan aangevraagd worden via een formulier op de website van het KDC:

http://www.ru.nl/kdc/diensten/toestemming_voor/

Omvang 924 inv. nrs.
Toegang soort
 • Lijst
Toegang titel Archief Aartsbisdom Jakarta; 552; http://www.ru.nl/kdc/over_het_kdc/archief/over_de_archieven/kerkelijk_en/archieven_van/archieven_i/aartsbisdom_jakarta/
Bijzondere relevantie
Toon

Verberg

Huwelijk

 

Verwezen wordt naar het rubrieknr. in de inventaris op het KDC.

 

 

436-439.

Huwelijk, met huwelijksordonnantie en huwelijken van inheemse christenen, 1882-1939

8 fiches

 

574-575.

Huwelijksordonnantie inheemse christenen, 1915-1958

9 fiches

 

684-687.

Huwelijk, interpretatie van de kerkelijke wetgeving rond het huwelijk, dispensaties, scheiding van tafel en bed, burgerlijke echtscheiding en huwelijken van Javanen, 1875-1949

9 fiches

NB: vermoedelijk Latijnse tekst

 

736.

Huwelijk, rechtbank voor huwelijkszaken, 1935-1949

1 fiche

NB: vermoedelijk Latijnse tekst

 

737.

Huwelijk, over de wijze waarop de huwelijkssluiting moeten worden aangevangen, 1923-1936

1 fiche

NB: vermoedelijk Latijnse tekst

 

738.

Huwelijk, rapporten aan Rome over huwelijksaangelegenheden, 1888 en 1922-1938

1 fiche

NB: vermoedelijk Latijnse tekst

 

 

Indo-Europeanen

 

 

98-100.

Indo-vraagstukken I en II en De Indo-Europeanen, ‘Club van Roomse Blijvers’ en ‘Blijvers Partij’, 1929-1955

12 fiches

Websites

http://www.ru.nl/kdc/

Bronnen met verslaglegging

Conferenties

 

verwezen wordt naar rubrieknrs. van de inventaris op het KDC.

 

8.

Conferenties van kerkvoogden, 1924-1934

5 fiches

 

747.

Vergaderingen van kerkvoogden, 1924-1934

9 fiches

 

595.

Verslagen vergaderingen hoofdpastoors Jakarta, 1919-1969

2 fiches

 

748.

Verslagen van bijeenkomsten van (Javanen-)Pastoors, 1922-1939

3 fiches

 

 

Dagboeken en journalen

 

830-835.

Dagboek (?) van ap. prefect Scholten, z.j., vermengd met andere stukken

29 fiches

 

840-849 en 872.

‘Dagverhaal’ [= dagboek?] van ap. prefect Scholten, 1826-1830

42 fiches

 

855.

‘Kronijk’ door ap. prefect Scholten over de periode 1809-1826, 1827

1 fiche

 

809.

Dagboeken van mgr. Claessens, 1878-1879 en 1882-1895

52 fiches

 

 

Jaar- en andere periodieke verslagen

 

542.

Vijfjaarlijkse verslagen uitgebracht aan de PF, 1922, 1927, 1930, 1940, 1942, 1945, 1946, 1947, 1950, 1960

5 fiches

 

541.

Jaarverslagen uitgebracht aan de PF, 1923-1955

6 fiches

 

543.

Visitatio ad limina, 1883-1931

1 fiche

NB: de visitatio ad limina is het bezoek dat de Europese bisschoppen eens in de vijf jaar moeten afleggen aan de paus teneinde verslag uit te brengen over de toestand van hun bisdom.

 

850-854 en 856-858.

Verslagen uitgebracht door de apostolisch prefect en de apostolisch vicaris aan de congregatie De Propaganda Fide,

34 fiches

NB: van deze verslagen bevinden zich meerdere exemplaren in het archief.

 

 

 

Archivalie elders

KB

In de afdeling Handschriften van de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag bevinden zich enkele manuscripten die in het bezit waren van het Nederlands Instituut te Rome. Zij werden in 1978 overgedragen. Zie: J.P. de Valk, Romeinse bescheiden voor de geschiedenis der Rooms-katholieke kerk in Nederland, 1727-1831. IV. Inventaris van Romeinse archivalia betreffende het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden, 1813-1831 (Den Haag, 1991), band II, 164 en verwijzingen aldaar. Het gaat om documenten samenhangend met de behandeling door het H. Officie van aanvragen voor bijzondere faculteiten afkomstig van de missieprefecten Wennekers van Suriname en Prinsen van Batavia. Er is een fotokopie, die berust in de collectie kopieën samenhangend met de opdracht Romeinse Bescheiden (Magazijn ING) (HdV).

 

ANSI

I. Indonesische missie (zeer omvangrijke documentatie).

- I 1 (doos 313). Stukken betreffende J. Grooff en de "affaire-Grooff", 1845-1847 (veelal originelen).

- I 2 a-c (doos 313). Reisbeschrijvingen en correspondentie van de missionaris J.D. Escherich, secretaris van Grooff, 1845-1846.

- I 3 a-c. Journaals van reizen naar en verblijf op Java van de missionaris A. Heuvels; andere documenten en brieven van en betreffende Heuvels, 1844-1845.

Losse archiefstukken

In het Katholiek Documentatie Centrum bevinden zich in de Verzameling Losse Archivalia (LARC):

LARC nr. 1165. Stukken betreffende de Kantor Waligeredja Indonesia (KWI), het kantoor van de Indonesische kerkvoogden. 1931-1932, 1934, 1938-1939, 1952, 1960, 1962, 1967, z.j, 1 omslag. NB: In het Maleis. De stukken zijn afkomstig van A.W.M. Wap OFMCap.;

LARC nr. 2221. Vastenbrieven aan de geestelijkheid en de gelovigen van het Apostolisch Vicariaat van Batavia (Indonesië), door mgr. E.S. Luypen, Apostolisch Vicaris van Batavia.1900, 1902, 1905, 3 stukken.

Verwijzing naar andere archiefvormers
Informatiewaarde Groot

Geschiedenis

Korte geschiedenis

Nadat in 1806 in Ned. Indië de godsdienstvrijheid was afgekondigd, werd op 8 mei 1807 de apostolische prefectuur van Nederlands Oost-Indië opgericht. In 1826 werd Batavia aangewezen als het bestuurlijk centrum van de missie in Ned. Indië en werd vastgelegd dat de prefectuur heel dit gebied zou omvatten (behalve Flores dat toen nog ten dele Portugees bezit was). Op 20 september 1842 werd de prefectuur tot apostolisch vicariaat van Batavia verheven. Het conflict tussen mgr. Grooff en Gouverneur-Generaal Rochussen in 1846  leidde in 1847 tot een overigens geheime regeling die erop neer kwam dat de vicaris de geestelijken benoemde, plaatste en verplaatste, dat de koning het 'radicaal' toekende aan hen die benoemd waren en dat de gouverneur-generaal de benoemde geestelijken tenslotte in het bezit stelde van het aan de standplaats verbonden salaris nadat hij zich ervan gewist had dat de kandidaat geen gevaar betekende voor de openbare orde. Voor zover bekend heeft de gouverneur-generaal nooit een kandidaat geweigerd. In 1859 namen de jezuïeten de missie over van de seculieren. Door gebrek aan menskracht moesten zij zich beperken tot enkele eilanden buiten Java, in de praktijk voornamelijk Flores, Solor en naburige eilanden waar vanouds veel katholieken woonden. Vanaf 1902 vestigden andere orden en congregaties zich in Ned. Indië. Aan hen werden krachtens het 'jus commissionis' bepaalde gebieden toevertrouwd zoals Zuid-Nieuw Guinea dat het domein werd van de Missionarissen van het Heilig Hart. (Willemsen, Boelaars, Indonesianisasie en Mulders, Missie tropisch Nederland). Hoewel in de loop van de twintigste eeuw steeds vicariaten van Batavia werden afgesplitst bleef dit toch het centrum van de Indonesische kerk. In 1961 kreeg Indonesië een eigen bisschoppelijke hiërarchie en werd Jakarta een aartsbisdom (KDC; brief van paus Johannes XXIII waarbij de hiërarchie werd ingevoerd afgedrukt in Nederlandse vertaling in: Katholiek Archief, 1961, 511-514).

Organisatie

Tot aan het begin van de twintigste eeuw bestuurde de apostolisch prefect, later vicaris, de missionaire activiteiten in de gehele Indonesische archipel. Sinds 1893 werd het vicariaat bediend door Jezuïeten. Tussen 1900 en 1940 werd het apostolisch vicariaat steeds kleiner omdat er apostolische prefecturen en vicariaten van werden afgescheiden. Rond 1940 omvatte het vicariaat Batavia alleen nog delen van Midden-Java. De apostolisch vicaris behield echter zijn coördinerende rol, omdat hij in de hoofdstad Batavia/Jakarta woonde.

 

Tussen 1902 en 1923 werden alle grote eilanden buiten Java afgescheiden. Dit waren: (met vermelding van de orde of congregatie aan wie het gebied was toevertrouwd)

 

1902:      Nieuw-Guinea en Molukken          Missionarissen van het H. Hart (msc)

1905:      Nederlands-Borneo                    Minderbroeders Kapucijnen (ofmcap.)

1911:      Sumatra                                  Minderbroeders Kapucijnen (ofmcap.)

1912       Kleine Soenda-Eilanden               Missionarissen van het Goddelijk Woord (svd)

1919:      Celebes                                   Missionarissen van het H. Hart (msc)

1923:      Bangka en Billiton, Sumatra         Paters van de H.H. Harten (sscc)

1923:      Benkoelen, Sumatra                   Priesters van het H. Hart (scj)

 

Tussen 1927 en 1949 werden afgescheiden:

 

1927:      Malang, Java                            Karmelieten (ocarm.)

1928:      Soerabaya, Java                       Lazaristen (cm)

1932:      Poerwokerto, Java                     Missionarissen van het H. Hart (msc)

1932:      Bandoeng, Java                         Kruisheren (osc)

1940       Semarang, Java                         Jezuïeten (sj)

1948       Soekaboemi                               Minderbroeders Franciscanen (ofm)

 

Op 1 augustus 1940 werd mgr. A. Soegijapranata sj de eerste Indonesische bisschop. Op 3 januari 1961 werd de bisschoppelijke hiërarchie in Indonesië ingevoerd waarmee de katholieke kerk van Indonesië zelfstandig werd. Op 15 november 1966 gebeurde hetzelfde in Papoea. Indonesië werd verdeeld in acht kerkprovincies met 33 bisdommen (Boelaars, Indonesianisasie en Willemsen).

 

Apostolisch prefect resp. vicaris van Batavia/Jakarta waren:

 

J. Nelissen pr., 1807-1817

L. Prinssen pr., 1817-1820

J. Scholten pr., 1830-1842

J. Grooff pr., 1842-1846

R. Vrancken pr., 1847-1874

A. Claessens pr., 1874-1893

W.J. Staal sj, 1893-1897

E.S. Luypen sj, 1898-1923

A.. van Velsen sj, 1924-1933

P. Willekens sj, 1934-1952

A. Djajasepoetra sj, 1953-1961

 

Zie voor lijsten van prefecten, vicarissen en (aarts)bisschoppen tot 1991: Boelaars, Indonesianisasie, appendix 6.

 

Taken en activiteiten
 • Leiding

Geografie

Continenten
 • Azië
Lokatie
 • Nederlands Indië
 • Aartsbisdom Djakarta, Java

Niet-archivalische bronnen

Selectie uit de literatuur
Titel
 • Jaarboek van het Katholiek Documentatie Centrum ... / [uitg. in samenw. met het Archief voor de Geschiedenis van de Katholieke Kerk in Nederland]Jaarboek KDCJaarboek van het KDCJaarboek Katholiek Documentatie Centrum
Paginering
 • Tekst
Uitgever
 • Nijmegen : Katholiek Documentatie CentrumNijmegen : UB Nijmegen [Host]
Jaar van uitgave
 • 1996-...

Titel
 • Chronologisch overzicht van de werkzaamheid der Jezuïeten in de missie van N.O.-I. : bij den 75sten verjaardag van hun aankomst in de nieuwe missie 1859-9 juli-1934 / samengest. door A.J. van Aernsbergen
Auteur
 • A.J. van Aernsbergen
Paginering
 • viii, 440p
Uitgever
 • Bandoeng [etc.] : Nix [etc.]
Jaar van uitgave
 • 1934

Titel
 • Sejarah Gereja Katolik Indonesia
Auteur
 • J.W.M. Bakker ; G. Vriens ; L. Fäh ; Martinus Petrus Maria Muskens (1935-)
Paginering
 • 4 dl in 5 bd
Uitgever
 • Jakarta : Bagian Dokumentasi-Penerangan, Kantor Waligereja IndonesiaEnde, Flores : Percetakan Arnoldus
Jaar van uitgave
 • 1972-1974

Titel
 • De Roomsch-Katholieke missie in Nederlandsch Oost-Indië, 1808-1908 : eene historische schets / door Arn. J.H. van der VeldenDe R.K. Missie in N.O. Indië, 1808-1908
Auteur
 • Arn. J.H. Van der Velden
Paginering
 • 400 p., [24] bl. pl
Uitgever
 • Nijmegen : Malmberg
Jaar van uitgave
 • [1908]

Titel
 • Indonesianisasi : het omvormingsproces van de katholieke kerk in Indonesië tot de Indonesische katholieke kerk / Huub J.W.M. Boelaars
Auteur
 • Hubertus Josephus Willibrordus Maria Boelaars
Reeks
 • Kerk en theologie in context, ISSN 0922-9086 ; dl. 13
Paginering
 • XI, 472 p
Uitgever
 • Kampen : Kok
Jaar van uitgave
 • 1991

Titel
 • De missie in tropisch Nederland / door Alph. Mulders
Auteur
 • Alphonsus Joannes Maria Mulders (1893-1981)
Reeks
 • Missie-wetenschappelijke bijdragen ; dl. 2
Paginering
 • IX, 242 p
Uitgever
 • 's-Hertogenbosch : Teulings
Jaar van uitgave
 • 1940

Titel
 • Romeinse bescheiden voor de geschiedenis der Rooms-katholieke kerk in Nederland, 1832-1914 : archiefwijzer van Romeinse archivalia / samengest. door J.P. de Valk
Auteur
 • Johannes Petrus de Valk (1946-)
Paginering
 • 2 dl
Uitgever
 • Den Haag : Instituut voor Nederlandse Geschiedenis
Jaar van uitgave
 • 1996


Bronnenpublicatie
Titel
 • Land en kerk in Nederlandsch-Indië : historisch-staatsrechtelijke schets / door Carel Lion Cachet
Auteur
 • Carel Adolph Lion Cachet (1864-1945)
Paginering
 • [VI], 149 p
Uitgever
 • Leiden : "Luctor et Emergo"
Jaar van uitgave
 • 1933

Het archief

Meer over het archief
Beschrijving archief

Het archief van het aartsbisdom Jakarta bevat ook de archieven van de rechtsvoorgangers: de apostolische prefectuur en het apostolisch vicariaat van Batavia (1807 tot 1961), in totaal 37,5 meter. In de jaren zeventig kreeg het Katholiek Documentatiecentrum in Nijmegen toestemming om een deel van de stukken te laten verfilmen. Op het KDC zijn ongeveer 170.000 beeldjes op microfiche te raadplegen. De door pater K. Prent gemaakte inventaris bestaat uit twee delen: een lijst van 919 rubrieken die verwijst naar de inventarislijsten met een iets  uitvoeriger beschrijving. De rubriekenlijst heeft een 31 pagina's tellende index op zaken. De inventaris is te raadplegen op de studiezaal van het Katholiek Documentatiecentrum en op de site van het KDC. Helaas laat de leesbaarheid van de microfiches te wensen over. De originele stukken bevinden zich in Jakarta. Een klein deel van de stukken, met name die uit de eerste helft van de negentiende eeuw, is in het Latijn.

Het archief maakt de indruk goed bewaard te zijn. Het gaat terug tot 1808 en bevat behalve veel correspondentie dossiers over de volgende onderwerpen:

de opdeling van het vicariaat vanaf 1902

benoemingen van geestelijken

de grotere eilanden

orden en congregaties

aalmoezeniers van leger en vloot

onderwijs

ziekenhuizen en ziekenverpleging

arm- en weeshuizen in de steden op Java en daarbuiten

orden en congregaties en missieoversten

jeugdbeweging

politieke partijen

vakverenigingen en andere katholieke verenigingen

pers

pauselijke missiewerken

verboden boeken

Verder treft men er aan: veel stukken van prefect Scholten, met een dagboek, een kroniek en beschrijvingen van delen van de archipel, een doopboek en registers van toegediende vormsels en laatste sacramenten en lijsten van katholieken, met name uit de eerste helft van de negentiende eeuw.

 

Bewaarplaats Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen
Periode archief 1807-1975
Openbaarheid beperkt
Opmerkingen openbaarheid

Voor raadpleging van het archief is toestemming vereist. Toestemming kan aangevraagd worden via een formulier op de website van het KDC:

http://www.ru.nl/kdc/diensten/toestemming_voor/

Omvang 924 inv. nrs.
Toegang soort
 • Lijst
Toegang titel Archief Aartsbisdom Jakarta; 552; http://www.ru.nl/kdc/over_het_kdc/archief/over_de_archieven/kerkelijk_en/archieven_van/archieven_i/aartsbisdom_jakarta/
Bijzondere relevantie

Huwelijk

 

Verwezen wordt naar het rubrieknr. in de inventaris op het KDC.

 

 

436-439.

Huwelijk, met huwelijksordonnantie en huwelijken van inheemse christenen, 1882-1939

8 fiches

 

574-575.

Huwelijksordonnantie inheemse christenen, 1915-1958

9 fiches

 

684-687.

Huwelijk, interpretatie van de kerkelijke wetgeving rond het huwelijk, dispensaties, scheiding van tafel en bed, burgerlijke echtscheiding en huwelijken van Javanen, 1875-1949

9 fiches

NB: vermoedelijk Latijnse tekst

 

736.

Huwelijk, rechtbank voor huwelijkszaken, 1935-1949

1 fiche

NB: vermoedelijk Latijnse tekst

 

737.

Huwelijk, over de wijze waarop de huwelijkssluiting moeten worden aangevangen, 1923-1936

1 fiche

NB: vermoedelijk Latijnse tekst

 

738.

Huwelijk, rapporten aan Rome over huwelijksaangelegenheden, 1888 en 1922-1938

1 fiche

NB: vermoedelijk Latijnse tekst

 

 

Indo-Europeanen

 

 

98-100.

Indo-vraagstukken I en II en De Indo-Europeanen, ‘Club van Roomse Blijvers’ en ‘Blijvers Partij’, 1929-1955

12 fiches

Websites

http://www.ru.nl/kdc/

Bronnen met verslaglegging

Conferenties

 

verwezen wordt naar rubrieknrs. van de inventaris op het KDC.

 

8.

Conferenties van kerkvoogden, 1924-1934

5 fiches

 

747.

Vergaderingen van kerkvoogden, 1924-1934

9 fiches

 

595.

Verslagen vergaderingen hoofdpastoors Jakarta, 1919-1969

2 fiches

 

748.

Verslagen van bijeenkomsten van (Javanen-)Pastoors, 1922-1939

3 fiches

 

 

Dagboeken en journalen

 

830-835.

Dagboek (?) van ap. prefect Scholten, z.j., vermengd met andere stukken

29 fiches

 

840-849 en 872.

‘Dagverhaal’ [= dagboek?] van ap. prefect Scholten, 1826-1830

42 fiches

 

855.

‘Kronijk’ door ap. prefect Scholten over de periode 1809-1826, 1827

1 fiche

 

809.

Dagboeken van mgr. Claessens, 1878-1879 en 1882-1895

52 fiches

 

 

Jaar- en andere periodieke verslagen

 

542.

Vijfjaarlijkse verslagen uitgebracht aan de PF, 1922, 1927, 1930, 1940, 1942, 1945, 1946, 1947, 1950, 1960

5 fiches

 

541.

Jaarverslagen uitgebracht aan de PF, 1923-1955

6 fiches

 

543.

Visitatio ad limina, 1883-1931

1 fiche

NB: de visitatio ad limina is het bezoek dat de Europese bisschoppen eens in de vijf jaar moeten afleggen aan de paus teneinde verslag uit te brengen over de toestand van hun bisdom.

 

850-854 en 856-858.

Verslagen uitgebracht door de apostolisch prefect en de apostolisch vicaris aan de congregatie De Propaganda Fide,

34 fiches

NB: van deze verslagen bevinden zich meerdere exemplaren in het archief.

 

 

 

Archivalie elders

KB

In de afdeling Handschriften van de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag bevinden zich enkele manuscripten die in het bezit waren van het Nederlands Instituut te Rome. Zij werden in 1978 overgedragen. Zie: J.P. de Valk, Romeinse bescheiden voor de geschiedenis der Rooms-katholieke kerk in Nederland, 1727-1831. IV. Inventaris van Romeinse archivalia betreffende het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden, 1813-1831 (Den Haag, 1991), band II, 164 en verwijzingen aldaar. Het gaat om documenten samenhangend met de behandeling door het H. Officie van aanvragen voor bijzondere faculteiten afkomstig van de missieprefecten Wennekers van Suriname en Prinsen van Batavia. Er is een fotokopie, die berust in de collectie kopieën samenhangend met de opdracht Romeinse Bescheiden (Magazijn ING) (HdV).

 

ANSI

I. Indonesische missie (zeer omvangrijke documentatie).

- I 1 (doos 313). Stukken betreffende J. Grooff en de "affaire-Grooff", 1845-1847 (veelal originelen).

- I 2 a-c (doos 313). Reisbeschrijvingen en correspondentie van de missionaris J.D. Escherich, secretaris van Grooff, 1845-1846.

- I 3 a-c. Journaals van reizen naar en verblijf op Java van de missionaris A. Heuvels; andere documenten en brieven van en betreffende Heuvels, 1844-1845.

Losse archiefstukken

In het Katholiek Documentatie Centrum bevinden zich in de Verzameling Losse Archivalia (LARC):

LARC nr. 1165. Stukken betreffende de Kantor Waligeredja Indonesia (KWI), het kantoor van de Indonesische kerkvoogden. 1931-1932, 1934, 1938-1939, 1952, 1960, 1962, 1967, z.j, 1 omslag. NB: In het Maleis. De stukken zijn afkomstig van A.W.M. Wap OFMCap.;

LARC nr. 2221. Vastenbrieven aan de geestelijkheid en de gelovigen van het Apostolisch Vicariaat van Batavia (Indonesië), door mgr. E.S. Luypen, Apostolisch Vicaris van Batavia.1900, 1902, 1905, 3 stukken.

Verwijzing naar andere archiefvormers
Informatiewaarde Groot