Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

Clarissen

Naam Clarissen
Naamsvarianten
 • Zusters van de Tweede Orde van St. Franciscus
 • Ordo Sanctae Clarae (osc)
 • Clarissen-Urbanisten
 • Orde van de Zusters Clarissen
 • Contemplatieve Orde van de Zusters Clarissen
 • Clarissen van Megen
 • Klarissen
Periode 1253-2011
Denominatie rooms-katholiek
Org Missie

Korte geschiedenis

De orde

De orde werd gesticht in 1212 in San Damiano (Italië) door Clara van Assisi (1194-1253). De stichteres kreeg op haar sterfbed in 1253 de goedkeuringsbulle van de Paus overhandigd. In 1344 vestigden de eerste Clarissen zich in 's-Hertogenbosch. Tijdens de Reformatie verdwenen in Nederland alle kloosters met uitzondering van dat in Boxtel (provincie Noord-Brabant) die zich in 1721 in Megen (provincie Noord-Brabant) vestigde. Van daaruit vond in 1876 weer uitbreiding plaats naar Ammerzoden (provincie Gelderland).  In de Tweede Wereldoorlog werd Ammerzoden getroffen door een bombardement. De zusters van dit klooster zijn daarna enige malen verhuisd en wonen sinds 1980 in Nijmegen.

 

De missie

Java

Vanuit Megen en Ammerzoden vertrokken in 1934 zusters naar Java, waar zij werkten in het klooster Alverna in Tjitjoeroeg, een Franciscanenstatie. Het huis stond onder jurisdictie van de Franciscanen. Provinciaal-overste Honoratus Caminada ofm deelde de zusters mee dat er voor hen land was aangekocht in Tjitoeroeg met bedoeling daar een Clarissen-stichting op te zetten. De zusters moesten Gods zegen afsmeken over het werk van de paters missionarissen. De zusters die roeping voelden voor Java mochten zich opgeven volgens de pater provinciaal en uit deze opgaven werden de zusters gekozen. Na een lange reis, via Rome, arrriveerden de zusters in december 1934. Na de Tweede Wereldoorlog weken de Zusters uit naar Patjet op West-Java.

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Van Woesik, 88, Willemsen, I, par. 2-3, Pius-almanak 1960/61, 367, 375, 439, 450-451 en 544, Van Vugt, Kloosters op schrift, Roggen, Clarissenorde en: www.clarissen.nl/pagina21.html met een uitgebreide geschiedenis, geraadpleegd op 1 juli 2009.

Organisatie

De orde

De Clarissen behoren tot de Franciscaanse traditie en vormen daarbinnen de zogenaamde tweede orde. De eerste orde wordt gevormd door de franciscanen, de derde orde door leden van de seculiere en reguliere derde orden (vaak tertiarissen genaamd) .

In Nederland zijn drie soorten Clarissen:

1.   Clarissen van de kloosters Megen en Nijmegen

2.   Clarissen Coletinen met een klooster in Someren (provincie Noord-Brabant)

3.   Clarissen-Capucinessenmet een klooster in Someren (provincie Noord-Brabant)

Ten slotte zijn nog in Eindhoven gevestigd de zusters van Roswell afkomstig uit Amerika. Zij hebben eigen constituties, maar volgen dezelfde regel.

 

Bestuur

Elk klooster staat op zichzelf en heeft een eigen opleiding. Sinds 1953 zijn de Clarissen georganiseerd in een federatief verband toen de Congregatie van Religieuzen in Rome goedkeuring verleende aan een verzoek van de kloosters van de Clarissen in Nederland en Indonesië om samen te werken. Dit verband droeg de naam van ‘Federatie van Sint-Clara van de kloosters der Clarissen van Nederland en Indonesië’. Vanwege politieke veranderingen trok Indonesië zich overigens in 1969 uit dit federatieve verband terug, waarvan de naam toen veranderde in 'Unie van Sint-Clara’ (sinds 2003: ‘Federatie van de heilige Clara’).

 

Regel en constituties

Alle Clarissen leven volgens de regel van de Heilige Clara, maar de constituties van de kloosters zijn voor de drie boven onderscheiden takken verschillend. Als slotzusters (ook wel monialen genaamd) volgen zij de constituties voor een beschouwend leven. Zo kennen zij bijvoorbeeld het strenge pauselijk slot, plechtige geloften en het grote koorgebed. Dit maakt het voor hen vrijwel onmogelijk om buiten het klooster te werken in onderwijs en zorg. In Megen is de regel van 1263 nageleefd tot 1954, toen zij, samen met andere Clarissenkloosters in Nederland, opnieuw de uit 1253 stammende regel van Clara aannamen als levensnorm. Dat betekende dat het onderscheid tussen koorzusters, lekenzusters en buitenzusters werd afgeschaft. Ook werden de bedeltochten van buitenzusters veranderd in inkomen uit arbeid .

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Pius-almanak 1960/61, 363, 367 en 450, Roggen, Clarissenorde, en www.clarissen.nl/pagina21.html, geraadpleegd op 1 juli 2009.

 

Doelstelling

Het doel van de orde is contemplatief leven in de geest van de H. Clara en H. Franciscus van Assisië. Zelfheiliging in gebed en boete staan hierbij centraal. Voor de missie werd het in de kroniek als volgt geformuleerd: 'heel bijzonder gewijd aan de bekering der arme volken van Java en tot krachtige gebedssteun voor van de Missionarissen' (archief Megen, kroniek 1894, 88).

Taken en activiteiten
 • Apostolaat door gebed
Continenten
 • Azië
Lokatie
 • Nederlands Indië
 • aartsbisdom Jakarta
Selectie uit de literatuur
Titel
 • De Clarissenorde in de Nederlanden / Heribert R. Roggen
Auteur
 • Heribert Robert Roggen Kloosternaam van Robertus Roggen
Reeks
 • Instrumenta Franciscana ; 1
Paginering
 • 289 p
Uitgever
 • Sint-Truiden : Instituut voor Franciscaanse Geschiedenis
Jaar van uitgave
 • 1995

Titel
 • Geschiedenis van de Megense Clarissencommuniteit
Auteur
 • [Kemperman, M.]
Uitgever
 • Megen:
Jaar van uitgave
 • 1993

Titel
 • 'Waer een paradis' : kloosterleven in Brabant na de Reformatie / red. L. C. B. M. van Liebergen
Auteur
 • Léon van Liebergen
Paginering
 • 171 p
Uitgever
 • Uden : Museum voor Religieuze Kunst
Jaar van uitgave
 • 1987

Titel
 • Kloosters in Brabant : [tentoonstelling in het] Noordbrabants Museum, 's-Hertogenbosch, 3 juni-15 aug. 1977 / [samenst. Jan van Laarhoven]
Auteur
 • Johannes Cornelis Theodorus Maria van Laarhoven (1950-)
Paginering
 • 47 p
Uitgever
 • 's-Hertogenbosch : Noordbrabants Museum
Jaar van uitgave
 • 1977

Titel
 • De Clarissen vroeger en nu : korte geschiedenis van de Clarissen-Orde tot de Hervorming van Sint Coleta in de Nederlanden tot heden / [John Moorman]Schets van de geschiedenis der Clarissen in de Nederlanden
Auteur
 • John Richard Humpidge Moorman (1905-1989) ; Gebhard Cornelius Petrus Voorvelt (1912-1997)
Paginering
 • 95 p
Uitgever
 • [S.l. : s.n.]
Jaar van uitgave
 • 1973

Titel
 • Het graafschap Megen 1. Beknopte historie van de Clarissen te Megen. 2. Beknopte historie van de Franciscanen te Megen. 3. Beknopte historie van de Penitenten te Haren / G.J.M. Kuiper, Maria Elisabeth, E.E.S. Sauren
Auteur
 • G.J.M. Kuiper; Maria Elisabeth; E.E.S. Sauren
Paginering
 • 28, 30, 25 p
Uitgever
 • Megen : Gemeentebestuur van Megen, Haren en Macharen
Jaar van uitgave
 • 1971-1972


Periodieken
Titel
 • Neerlandia seraphica : van het leven en werken onzer provincie / Paters Minderbroeders Franciscanen
Paginering
 • 1 (1927) - 37 (1967)
Uitgever
 • Weert : Paters Minderbroeders Franciscanen
Jaar van uitgave
 • 1927-1967

Titel
 • Variant : tijdschrift van de Nederlandse Minderbroeders
Paginering
 • Jrg. 1 (1967) - jrg. 27 (1993)
Uitgever
 • Woerden [etc.] : Ned. Minderbroeders
Jaar van uitgave
 • 1967-1993
Interviews

Geen interviews.

Meer over het archief
Beschrijving archief

1.   

Het archief in Megen is niet geïnventariseerd en beperkt openbaar. Onderzoekers kunnen zich met specifieke onderzoeksvragen wenden tot de dienstdoende zuster-archivaris. Het archief is door Kirsten Hulsker op locatie onderzocht, voor zover de openbaarheidsbeperkingen dit toelieten. Het bestaat uit kronieken (1720-1740, 1894-heden met als belangrijk hiaat 1945-1950), gebedsboeken vanaf ca 1730, boeken die betrekking hebben op spiritualiteit en liturgie vanaf 1622. Wat betreft de missie bestaan er kronieken met voorgeschiedenis van de vestiging, bestuurlijke stukken met betrekking tot de voorbereiding van de nieuwe vestiging op Java, reisstukken, krantenartikelen met betrekking tot het vertrek, brieven van zusters onderweg over de reis naar Ned. Indië, correspondentie tussen Nederland en Java, stukken met betrekking tot nieuwe vestiging in Patjet en stukken over de Tweede Wereldoorlog, waaronder brieven en telegrammen. Ook bevat het archief een dossier over de eerste jaren van het klooster op Java, met kopieën uit diverse, onder andere Franciscaanse tijdschriften. In het klooster in Megen hangen naamlijsten van de zusters vanaf 1731 tot aan heden met daarop aangegeven verplaatsingen, onder andere naar Tjitjoeroeg en Patjet.

 

2.   

Het archief in Nijmegen in klooster 'De Bron' bestaat uit vijf archieven. Van belang zouden kunnen zijn het archief Ammerzoden (1876-1980) en het archief van de Federatie (1953-1969; en opvolgers). Het archief Ammerzoden bestaat uit bestuursstukken, stukken betreffende de kapittels, communiteitsgesprekken, spiritualiteit, correspondentie, stukken betreffende de leden, de huizen, economaatarchief en curiosa. Deze stukken zijn geordend in archiefdozen en toegankelijk door middel van een lijst Deze bestaat uit een algemene beschrijving, die is terug te vinden op de doos, en een vrij uitvoerige beschrijving van de inhoud. Dit archief is verder niet onderzocht.

 

3.   

Het missiearchief van de Minderbroeders-Franciscanen dat is gedeponeerd in het Utrechts Archief in Utrecht, bevat enkele dossiers over de Clarissen en hun vestiging op Java.

Bewaarplaats Clarastraat 2, 5366 AK Megen
Periode archief 1390-2011
Openbaarheid beperkt
Opmerkingen openbaarheid

De onderzoeker kan zich per brief of email wenden tot de archivaris:  zusters.megen@clarissen.nl of zie bovenstaand adres.

Omvang 3 kasten met boeken; 55 archiefdozen; 4 kasten met gebruiksvoorwerpen
Toegang soort
 • Anders nl
Opmerkingen toegang soort Geen; informatie kan worden verkregen via de archivaris
Toegang titel geen
Subarchief van

klooster Nieuwe Niedorp

klooster Kerkrade

het archief van de Federatie (1953-1969); overgegaan in de Unie van St. Clara (1969-2003). NB Sinds 2003 "Federatie van de heilige Clara", dit lopend archief reist met de presidente mee.

Bijzondere relevantie
Toon

Verberg

Geen

Audio-visueel materiaal

Veel fotomateriaal, deels (nog) niet beschreven. Onder andere foto's met betrekking tot het vijftigjarig jubileum op Java, fotoalbum over de vestiging.


Bewaarplaats Nijmegen
Periode archief 1876-1980
Omvang 4,5 meter
Subarchief van

 

 


Bewaarplaats Het Utrechts Archief, Utrecht
Periode archief (1672-) 1870-1987 (-1994)
Openbaarheid openbaar
Omvang 16,6 meter
Toegang soort
 • Inventaris met inleiding
Opmerkingen toegang soort digitaal beschikbaar via www.hetutrechtsarchief.nl
Toegang titel Inventaris van de missiearchieven van de Nederlandse Minderbroeders Provincie 1870-1987, toegangsnummer 606
Bijzondere relevantie
Toon

Verberg

Stukken betreffende de zusters Clarissen, alsmede stukken betreffende diverse missie-activiteiten, 1925-1958

79 Ammerzoden, 1934-1938

80 Hoogcruts en Hengelo, 1947-1958

81 Megen, 1925, 1933-1939

 

Stukken betreffende uitzending van de Nederlandse zusters Clarissen naar Java en de Belgische zusters Clarissen naar Brazilië, 1933-1962

82 Brazilië. 1935, 1949-1956, 1962

83 Indonesië, 1933-1934, 1947-1961

 

818 Stukken betreffende het vertrek van de zusters Clarissen van Megen en Ammerzoden naar Tjitjoeroeg (Java), 1933-1934, 1937

 

 

 

Audio-visueel materiaal

878 Diverse foto's van broeders, Clarissen , visitaties, huizen e.d. die betrekking hebben op Indonesië, [z.j.], 1929-1948

Websites

http://www.clarissen.nl/

Verwijzing naar andere archiefvormers
Informatiewaarde Gering

Geschiedenis

Korte geschiedenis

De orde

De orde werd gesticht in 1212 in San Damiano (Italië) door Clara van Assisi (1194-1253). De stichteres kreeg op haar sterfbed in 1253 de goedkeuringsbulle van de Paus overhandigd. In 1344 vestigden de eerste Clarissen zich in 's-Hertogenbosch. Tijdens de Reformatie verdwenen in Nederland alle kloosters met uitzondering van dat in Boxtel (provincie Noord-Brabant) die zich in 1721 in Megen (provincie Noord-Brabant) vestigde. Van daaruit vond in 1876 weer uitbreiding plaats naar Ammerzoden (provincie Gelderland).  In de Tweede Wereldoorlog werd Ammerzoden getroffen door een bombardement. De zusters van dit klooster zijn daarna enige malen verhuisd en wonen sinds 1980 in Nijmegen.

 

De missie

Java

Vanuit Megen en Ammerzoden vertrokken in 1934 zusters naar Java, waar zij werkten in het klooster Alverna in Tjitjoeroeg, een Franciscanenstatie. Het huis stond onder jurisdictie van de Franciscanen. Provinciaal-overste Honoratus Caminada ofm deelde de zusters mee dat er voor hen land was aangekocht in Tjitoeroeg met bedoeling daar een Clarissen-stichting op te zetten. De zusters moesten Gods zegen afsmeken over het werk van de paters missionarissen. De zusters die roeping voelden voor Java mochten zich opgeven volgens de pater provinciaal en uit deze opgaven werden de zusters gekozen. Na een lange reis, via Rome, arrriveerden de zusters in december 1934. Na de Tweede Wereldoorlog weken de Zusters uit naar Patjet op West-Java.

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Van Woesik, 88, Willemsen, I, par. 2-3, Pius-almanak 1960/61, 367, 375, 439, 450-451 en 544, Van Vugt, Kloosters op schrift, Roggen, Clarissenorde en: www.clarissen.nl/pagina21.html met een uitgebreide geschiedenis, geraadpleegd op 1 juli 2009.

Organisatie

De orde

De Clarissen behoren tot de Franciscaanse traditie en vormen daarbinnen de zogenaamde tweede orde. De eerste orde wordt gevormd door de franciscanen, de derde orde door leden van de seculiere en reguliere derde orden (vaak tertiarissen genaamd) .

In Nederland zijn drie soorten Clarissen:

1.   Clarissen van de kloosters Megen en Nijmegen

2.   Clarissen Coletinen met een klooster in Someren (provincie Noord-Brabant)

3.   Clarissen-Capucinessenmet een klooster in Someren (provincie Noord-Brabant)

Ten slotte zijn nog in Eindhoven gevestigd de zusters van Roswell afkomstig uit Amerika. Zij hebben eigen constituties, maar volgen dezelfde regel.

 

Bestuur

Elk klooster staat op zichzelf en heeft een eigen opleiding. Sinds 1953 zijn de Clarissen georganiseerd in een federatief verband toen de Congregatie van Religieuzen in Rome goedkeuring verleende aan een verzoek van de kloosters van de Clarissen in Nederland en Indonesië om samen te werken. Dit verband droeg de naam van ‘Federatie van Sint-Clara van de kloosters der Clarissen van Nederland en Indonesië’. Vanwege politieke veranderingen trok Indonesië zich overigens in 1969 uit dit federatieve verband terug, waarvan de naam toen veranderde in 'Unie van Sint-Clara’ (sinds 2003: ‘Federatie van de heilige Clara’).

 

Regel en constituties

Alle Clarissen leven volgens de regel van de Heilige Clara, maar de constituties van de kloosters zijn voor de drie boven onderscheiden takken verschillend. Als slotzusters (ook wel monialen genaamd) volgen zij de constituties voor een beschouwend leven. Zo kennen zij bijvoorbeeld het strenge pauselijk slot, plechtige geloften en het grote koorgebed. Dit maakt het voor hen vrijwel onmogelijk om buiten het klooster te werken in onderwijs en zorg. In Megen is de regel van 1263 nageleefd tot 1954, toen zij, samen met andere Clarissenkloosters in Nederland, opnieuw de uit 1253 stammende regel van Clara aannamen als levensnorm. Dat betekende dat het onderscheid tussen koorzusters, lekenzusters en buitenzusters werd afgeschaft. Ook werden de bedeltochten van buitenzusters veranderd in inkomen uit arbeid .

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Pius-almanak 1960/61, 363, 367 en 450, Roggen, Clarissenorde, en www.clarissen.nl/pagina21.html, geraadpleegd op 1 juli 2009.

 

Doelstelling

Het doel van de orde is contemplatief leven in de geest van de H. Clara en H. Franciscus van Assisië. Zelfheiliging in gebed en boete staan hierbij centraal. Voor de missie werd het in de kroniek als volgt geformuleerd: 'heel bijzonder gewijd aan de bekering der arme volken van Java en tot krachtige gebedssteun voor van de Missionarissen' (archief Megen, kroniek 1894, 88).

Taken en activiteiten
 • Apostolaat door gebed

Geografie

Continenten
 • Azië
Lokatie
 • Nederlands Indië
 • aartsbisdom Jakarta

Niet-archivalische bronnen

Selectie uit de literatuur
Titel
 • De Clarissenorde in de Nederlanden / Heribert R. Roggen
Auteur
 • Heribert Robert Roggen Kloosternaam van Robertus Roggen
Reeks
 • Instrumenta Franciscana ; 1
Paginering
 • 289 p
Uitgever
 • Sint-Truiden : Instituut voor Franciscaanse Geschiedenis
Jaar van uitgave
 • 1995

Titel
 • Geschiedenis van de Megense Clarissencommuniteit
Auteur
 • [Kemperman, M.]
Uitgever
 • Megen:
Jaar van uitgave
 • 1993

Titel
 • 'Waer een paradis' : kloosterleven in Brabant na de Reformatie / red. L. C. B. M. van Liebergen
Auteur
 • Léon van Liebergen
Paginering
 • 171 p
Uitgever
 • Uden : Museum voor Religieuze Kunst
Jaar van uitgave
 • 1987

Titel
 • Kloosters in Brabant : [tentoonstelling in het] Noordbrabants Museum, 's-Hertogenbosch, 3 juni-15 aug. 1977 / [samenst. Jan van Laarhoven]
Auteur
 • Johannes Cornelis Theodorus Maria van Laarhoven (1950-)
Paginering
 • 47 p
Uitgever
 • 's-Hertogenbosch : Noordbrabants Museum
Jaar van uitgave
 • 1977

Titel
 • De Clarissen vroeger en nu : korte geschiedenis van de Clarissen-Orde tot de Hervorming van Sint Coleta in de Nederlanden tot heden / [John Moorman]Schets van de geschiedenis der Clarissen in de Nederlanden
Auteur
 • John Richard Humpidge Moorman (1905-1989) ; Gebhard Cornelius Petrus Voorvelt (1912-1997)
Paginering
 • 95 p
Uitgever
 • [S.l. : s.n.]
Jaar van uitgave
 • 1973

Titel
 • Het graafschap Megen 1. Beknopte historie van de Clarissen te Megen. 2. Beknopte historie van de Franciscanen te Megen. 3. Beknopte historie van de Penitenten te Haren / G.J.M. Kuiper, Maria Elisabeth, E.E.S. Sauren
Auteur
 • G.J.M. Kuiper; Maria Elisabeth; E.E.S. Sauren
Paginering
 • 28, 30, 25 p
Uitgever
 • Megen : Gemeentebestuur van Megen, Haren en Macharen
Jaar van uitgave
 • 1971-1972


Periodieken
Titel
 • Neerlandia seraphica : van het leven en werken onzer provincie / Paters Minderbroeders Franciscanen
Paginering
 • 1 (1927) - 37 (1967)
Uitgever
 • Weert : Paters Minderbroeders Franciscanen
Jaar van uitgave
 • 1927-1967

Titel
 • Variant : tijdschrift van de Nederlandse Minderbroeders
Paginering
 • Jrg. 1 (1967) - jrg. 27 (1993)
Uitgever
 • Woerden [etc.] : Ned. Minderbroeders
Jaar van uitgave
 • 1967-1993
Interviews

Geen interviews.


Het archief

Meer over het archief
Beschrijving archief

1.   

Het archief in Megen is niet geïnventariseerd en beperkt openbaar. Onderzoekers kunnen zich met specifieke onderzoeksvragen wenden tot de dienstdoende zuster-archivaris. Het archief is door Kirsten Hulsker op locatie onderzocht, voor zover de openbaarheidsbeperkingen dit toelieten. Het bestaat uit kronieken (1720-1740, 1894-heden met als belangrijk hiaat 1945-1950), gebedsboeken vanaf ca 1730, boeken die betrekking hebben op spiritualiteit en liturgie vanaf 1622. Wat betreft de missie bestaan er kronieken met voorgeschiedenis van de vestiging, bestuurlijke stukken met betrekking tot de voorbereiding van de nieuwe vestiging op Java, reisstukken, krantenartikelen met betrekking tot het vertrek, brieven van zusters onderweg over de reis naar Ned. Indië, correspondentie tussen Nederland en Java, stukken met betrekking tot nieuwe vestiging in Patjet en stukken over de Tweede Wereldoorlog, waaronder brieven en telegrammen. Ook bevat het archief een dossier over de eerste jaren van het klooster op Java, met kopieën uit diverse, onder andere Franciscaanse tijdschriften. In het klooster in Megen hangen naamlijsten van de zusters vanaf 1731 tot aan heden met daarop aangegeven verplaatsingen, onder andere naar Tjitjoeroeg en Patjet.

 

2.   

Het archief in Nijmegen in klooster 'De Bron' bestaat uit vijf archieven. Van belang zouden kunnen zijn het archief Ammerzoden (1876-1980) en het archief van de Federatie (1953-1969; en opvolgers). Het archief Ammerzoden bestaat uit bestuursstukken, stukken betreffende de kapittels, communiteitsgesprekken, spiritualiteit, correspondentie, stukken betreffende de leden, de huizen, economaatarchief en curiosa. Deze stukken zijn geordend in archiefdozen en toegankelijk door middel van een lijst Deze bestaat uit een algemene beschrijving, die is terug te vinden op de doos, en een vrij uitvoerige beschrijving van de inhoud. Dit archief is verder niet onderzocht.

 

3.   

Het missiearchief van de Minderbroeders-Franciscanen dat is gedeponeerd in het Utrechts Archief in Utrecht, bevat enkele dossiers over de Clarissen en hun vestiging op Java.

Bewaarplaats Clarastraat 2, 5366 AK Megen
Periode archief 1390-2011
Openbaarheid beperkt
Opmerkingen openbaarheid

De onderzoeker kan zich per brief of email wenden tot de archivaris:  zusters.megen@clarissen.nl of zie bovenstaand adres.

Omvang 3 kasten met boeken; 55 archiefdozen; 4 kasten met gebruiksvoorwerpen
Toegang soort
 • Anders nl
Opmerkingen toegang soort Geen; informatie kan worden verkregen via de archivaris
Toegang titel geen
Subarchief van

klooster Nieuwe Niedorp

klooster Kerkrade

het archief van de Federatie (1953-1969); overgegaan in de Unie van St. Clara (1969-2003). NB Sinds 2003 "Federatie van de heilige Clara", dit lopend archief reist met de presidente mee.

Bijzondere relevantie

Geen

Audio-visueel materiaal

Veel fotomateriaal, deels (nog) niet beschreven. Onder andere foto's met betrekking tot het vijftigjarig jubileum op Java, fotoalbum over de vestiging.


Bewaarplaats Nijmegen
Periode archief 1876-1980
Omvang 4,5 meter
Subarchief van

 

 


Bewaarplaats Het Utrechts Archief, Utrecht
Periode archief (1672-) 1870-1987 (-1994)
Openbaarheid openbaar
Omvang 16,6 meter
Toegang soort
 • Inventaris met inleiding
Opmerkingen toegang soort digitaal beschikbaar via www.hetutrechtsarchief.nl
Toegang titel Inventaris van de missiearchieven van de Nederlandse Minderbroeders Provincie 1870-1987, toegangsnummer 606
Bijzondere relevantie

Stukken betreffende de zusters Clarissen, alsmede stukken betreffende diverse missie-activiteiten, 1925-1958

79 Ammerzoden, 1934-1938

80 Hoogcruts en Hengelo, 1947-1958

81 Megen, 1925, 1933-1939

 

Stukken betreffende uitzending van de Nederlandse zusters Clarissen naar Java en de Belgische zusters Clarissen naar Brazilië, 1933-1962

82 Brazilië. 1935, 1949-1956, 1962

83 Indonesië, 1933-1934, 1947-1961

 

818 Stukken betreffende het vertrek van de zusters Clarissen van Megen en Ammerzoden naar Tjitjoeroeg (Java), 1933-1934, 1937

 

 

 

Audio-visueel materiaal

878 Diverse foto's van broeders, Clarissen , visitaties, huizen e.d. die betrekking hebben op Indonesië, [z.j.], 1929-1948

Websites

http://www.clarissen.nl/

Verwijzing naar andere archiefvormers
Informatiewaarde Gering