Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

Clarissen-Capucinessen

Naam Clarissen-Capucinessen
Naamsvarianten
 • Ordo Clarissarum Capucinarum (occap.)
 • Contemplatieve Orde van de Zusters Clarissen-Capucinessen
 • Zusters van de Tweede Orde van de H. Franciscus
 • Clarissen-Capucinessen van Babberich
Periode 1535-2011
Denominatie rooms-katholiek
Org Missie

Korte geschiedenis

De congregatie

De orde der Clarissen is gesticht in het klooster San Damiano (Italië) in 1212 door Clara van Assisi (1194-1253) en anderen. De orde raakte later verdeeld in meerdere takken. Een ervan waren de Capucinessen die in 1535 een zelfstandige orde werden. De orde is in Nederland sinds 1902 gevestigd toen Franse Capucinessen uit Aix-en-Provence naar Nederland vluchtten onder invloed van de anti-kerkelijke politiek van de Franse regering.  Vanuit Vaals volgden andere kloosters waaronder Amsterdam (1919) dat in 1927 werd verplaatst naar Duivendrecht. In de jaren twintig trokken de Franse zusters weer naar Frankrijk en het gehele bestuur in Vaals bestond toen uit Duitse zusters. De eerste Nederlandse zuster trad in 1922 in. Vanaf 1935 zouden er alleen nog Nederlandse vrouwen intreden.

 

 

De missie

Borneo

Vanaf 1905 waren Nederlandse Capucijnen actief op Borneo. Mgr. Tarcisius van Valenberg ofm cap onderhandelde naar aanleiding van zijn bezoek aan het klooster Duivendrecht met de abdis over een bijdrage aan de missie onder voorwaarde dat de zusters zelf de kosten zouden dragen . In 1937 arriveerden de eerste negen zusters in Singkawang op Borneo, waar door een broeder al een klooster genaamd Providentia voor hen was gebouwd . Na aankomst bestudeerden de tamelijk onvoorbereide zusters de Chinese taal, maar zij leefden verder op een vergelijkbare manier als in Nederland, gescheiden van de buitenwereld en met stipte onderhouding van alle kloosterlijke voorschriften. In 1948 begonnen de zusters met de opleiding van eigenlandse religieuzen. Het eerste meisje dat zich aanmeldde was van Chinese, de tweede van Dayanese afkomst. Hoewel men vanuit Nederland ervaring had met verschillende nationaliteiten binnen één communiteit, leefde men nu met verschillende culturen binnen de kloostermuren, wat tact en aanpassingsvermogen vereiste . De communiteit bestond in 1951 uit elf Nederlandse zusters, één Chinese novice en één Daya-postulante. In de loop der jaren (tot 1972) waren tien vrouwen in, waarvan uiteindelijk één Daya-vrouw eeuwige professie deed .

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Van Woesik, 85, Willemsen, I, par. 2-4, Pius-almanak 1960/61, 439 en Clarissen-Capucinessen in Nederland

Organisatie

De orden van Franciscus van Assisi

Van de drie orden die door Franciscus van Assisi gesticht zijn behoren de Clarissen tot de Tweede Orde, die bestemd is voor vrouwen die in een besloten klooster leven. De orde van de Clarissen is in drie takken gesplitst geraakt:

 

1. De 'Urbanisten' volgden de regel van Clara met toevoegingen van paus Urbanus IV uit 1263. Clarissen van deze tak vestigden zich in 1721 in Megen (provincie Noord-Brabant). Later kwam er nog een klooster bij in Hengelo (provincie Gelderland).

 

2. De Clarissen-Coletinen volgden naast de regel van Clara ook de constituties van hervormster Coleta (ook: Coletta, 1381-1447). Zij kwamen in 1889 vanuit België naar Nederland en waren hier vertegenwoordigd met kloosters in Eindhoven, Helmond en Tilburg.

 

3. De Clarissen-Capucinessen erkennen Laurentia Longo (1463-1542) als bron van inspiratie. Zij had in 1535 in Napels een groep gelijkgezinde vrouwen verzameld die de regel van de Heilige Clara strikt wilden naleven. Officiële pauselijke goedkeuring ontving zij in 1538. Vanwege anti-kerkelijke wetten in Frankrijk vestigden zij zich in 1902 in Nederland en Duitsland. De kloosters in Duivendrecht (bij Amsterdam) en Wahlwiller (provincie Limburg) behoorden tot deze groep.

 

Regel en constituties

De drie takken hebben ieder hun eigen constituties. Pas sinds 1927 zijn nieuwe constituties voor de Clarissen-Cupcinessen opgesteld die ook waren afgestemd op het toenmalige kerkelijk wetboek. De Clarissen kenden het onderscheid tussen koorzusters, lekezusters en buitenzusters. Dit onderscheid vond zijn oorsprong in een onderverdeling tussen zusters die konden lezen, zusters die dat niet konden en zusters die waren aangewezen voor de buitendienst van het klooster. Dit onderscheid tussen koor- en lekenzusters verdween pas na het Tweede Vaticaans Concilie. De gewoonte was twee buitenzusters gezamenlijk op bedeltocht te sturen. Zij haalden daarmee geld op, maar legden tegelijkertijd contacten met de buitenwereld en boden geestelijke troost en bemoediging .

 

Bestuur

Elk klooster is autonoom wat betreft intern bestuur en heeft een eigen opleiding, maar de kloosters zijn wel verbonden in een federatief verband. Dit werd in 1955 pauselijk goedgekeurd. Het dagelijks bestuur is in handen van de abdis van het klooster, die toeziet op de naleving van de regel en de constituties. Bij belangrijke zaken zal de abdis overleggen met raadszusters en bij zaken van nog groter belang zelfs met het kapittel van het klooster. Dat bestaat uit alle geprofeste slotzusters en de buitenzusters die eeuwige geloften hebben afgelegd. Daarnaast is er het keuzekapittel dat om de drie jaren of bij overlijden of afstand van de abdis wordt gehouden. De plaatselijke bisschop of een gedelegeerde, bij voorkeur de provinciaal van de paters Kapucijnen, geeft leiding aan dit keuzekapittel. Een abdis kan na een ambtstermijn van drie jaar slechts voor nog één termijn herkozen worden . De Clarissen-Capucinessen kennen niet het systeem van een generaal bestuur of een 'generale abdis'. Al naar gelang de ontstaansgeschiedenis van de kloosters staan zij meestal onder het gezag van de plaatselijke bisschop of onder de rechtsmacht van de generale overste van de Kapucijnen. Ondanks deze verschillen streven álle kloosters naar een goede relatie met de mannelijke Kapucijnen die indien mogelijk ook de geestelijke verzorging van de zusters op zich nemen door op te treden als biechtvader, rector of adviseur. 

 

De missie

De federatie die in de jaren vijftig tot stand kwam had tot doel het klooster in Singkawang bij te staan bij het stichten van een inheemse communiteit 

.

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Pius-almanak 1960/61, 363, Clarissen-Capucinessen in Nederland.

Doelstelling

De doelstelling van de orde is contemplatief leven. Zelfheiliging in gebed en boete staan centraal.

Taken en activiteiten
 • Apostolaat door gebed
 • Uitzending van zendingswerkers en missionarissen
Continenten
 • Azië
Lokatie
 • Nederlands Indië
 • aartsbisdom Pontianak
Selectie uit de literatuur
Titel
 • Clarissen-capucinessen in Nederland : de kloosters te Mechelen en Babberich / [red. zuster Agnes ... et al. ; bijdragen van zuster Agnes ... et al. ; foto's Thea van den Brink]
Auteur
 • Zuster Agnes
Reeks
 • Religieuzen en religieuze gemeenschappen ; dl. 9
Paginering
 • 144 p
Uitgever
 • Amstelveen : Luyten
Jaar van uitgave
 • 1986

Titel
 • 450 jaar Clarissen-Capucinessen : herinneringen, gedachten en overwegingen van de zusters uit "'s Herenhof" te Babberich
Paginering
 • 38 p
Uitgever
 • Babberich : Klooster "'s-Herenhof" te Babberich
Jaar van uitgave
 • 1985

Titel
 • Franciscaansch leven : maandschrift van Franciscaansche ascese, geschiedenis en kunst / Nederlandsche Minderbroeders CapucijnenFranciscaans leven
Paginering
 • Jrg. 1 (1917/18) - ...
Uitgever
 • Helmond : Boekdrukkerij "Helmond"
Jaar van uitgave
 • 1917-...

Titel
 • Constituties der zusters Capucinessen van de 2e orde van den H. Franciscus en van den eersten regel der H. Clara
Paginering
 • 85 p
Uitgever
 • [S.l. : s.n.]
Jaar van uitgave
 • [1929]


Periodieken
Titel
 • Spraak / Zusters Clarissen - Capucinessen
Uitgever
 • Babberich : Zusters Clarissen - Capucinessen
Jaar van uitgave
 • 1975-...

Titel
 • Over en weer : contact tussen Clarissen in Nederland, België en Indonesië / Zusters Clarissen
Uitgever
 • [S.l.] : Zusters Clarissen
Jaar van uitgave
 • 1969-...

Titel
 • Cermin. Intern blad voor de Indonesische Clarissen-Capuccinessen.
Uitgever
 • Medan
Interviews

1 interview:

613

Meer over het archief
Beschrijving archief

1.  

Het archief is in bruikleen gegeven aan het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven in St. Agatha. Bij de overdracht is de oorspronkelijke ordening zoveel mogelijk gehandhaafd. Het archief is geïnventariseerd in samenwerking met het Dienstencentrum Kloosterarchieven Nederland door mw. Olga Minkema en dhr. Kees van Dooren. Het archief van de communiteit van Duivendrecht/Babberich werd in 2007 grotendeels overgebracht naar het Erfgoedcentrum. In de loop der jaren is er regelmatig verhuisd, waarbij het archief steeds werd 'opgeruimd', maar kernstukken als constituties en statuten, gegevens van en over de leden, correspondentie, een aantal verslagen van beleidsvergaderingen en gegevens over de kloostergebouwen werden wel bewaard. De contacten met Indonesië nemen een belangrijke plaats in binnen dit archief.

 

2.  

Er is niets bekend over eventueel archiefmateriaal in Singkawang.

 

3.  

Er bevond zich in 2007 nog archiefmateriaal in Someren dat te zijner tijd naar het Erfgoedcentrum zal worden overgebracht. Dit betreft onder andere  levensbeschrijvingen van alle zusters uit Duivendrecht/Babberich, verslagen van communiteitsgesprekken, een intern tijdschrift, de meest recente vertaling van de constituties, teksten die tijdens de maaltijd worden voorgelezen, gedichten van zuster Stanislaus en twee films, die inmiddels zijn overgezet op DVD. Bovendien is in Someren de briefwisseling met Singkawang vanaf het begin bewaard gebleven. Vermoedelijk bevatten ook de daar bewaarde kronieken wel enige informatie over deze missie (waarschijnlijk in het Frans) (mail van zr. Yvonne Marie, 22 september 2009). Dit archief is niet onderzocht.

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Inleiding inventaris KAN februari 2009

Bewaarplaats Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven, St. Agatha
Periode archief 1837-2005
Openbaarheid beperkt
Opmerkingen openbaarheid

Het archief is in bewaring gegeven aan het erfgoedcentrum te Sint Agatha. Het eigendomsrecht ligt bij de orde. Voor het inzien van materiaal is toestemming nodig van het bestuur. Een aanvraagformulier voor het verkrijgen van toestemming kan het erfgoedcentrum per mail of per post toezenden (inventaris KAN februari 2009).

Omvang ca. 320 inventarisnummers
Toegang soort
 • Inventaris met inleiding
Opmerkingen toegang soort (nog) niet digitaal beschikbaar
Toegang titel Clarissen-Capucinessen
Bijzondere relevantie
Toon

Verberg

Inventaris KAN februari 2009

Opmerkingen

Nauwelijks informatie over Singkawang vóór 1960. Met betrekking tot het thema culturele interactie viel hier toch al niet veel te verwachten (contemplatief, hooguit vastlegging in archief van cultuurcontact bij correspondentie, termijn/buitenzusters en intreding eigenlandse zusters).

 

 

169

Correspondentie met betrekking tot het vertrek van zusters naar Singkawang en Aix, de verkiezing van de abdis, alsmede het bestuur en voltooiing van het klooster te Singkawang, 1936-1951 (met hiaten),

1 omslag                                                                                      

 

171    

Brieven en circulaires met betrekking tot de internering van zusters uit het klooster van Singkawang in een concentratiekamp, 1943-1946,

1 omslag

 

172    

Bouwtekeningen van het klooster te Singkawang en plattegronden van het bisdom Pontianak, 1937, z.j.,

1 omslag


Bewaarplaats klooster 'Providentia', Jln Deponegoro OI, 79123 Singkawang (Kalbar), Indonesia
Periode archief 1937-2011
Opmerkingen openbaarheid

onbekend

Omvang onbekend
Opmerkingen toegang soort onbekend
Toegang titel onbekend

Bewaarplaats Clarissen-Capucinessen Maria ter Engelen, Beuvenlaan 5, 5711 PZ Someren, 0493-472322
Periode archief onbekend
Openbaarheid beperkt
Opmerkingen openbaarheid

Het archief zal in de toekomst in bewaring gegeven worden aan het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven in St. Agatha en daarvoor gelden bovenstaande voorwaarden.

Omvang onbekend
Toegang titel onbekend
Verwijzing naar andere archiefvormers
Informatiewaarde Gering

Geschiedenis

Korte geschiedenis

De congregatie

De orde der Clarissen is gesticht in het klooster San Damiano (Italië) in 1212 door Clara van Assisi (1194-1253) en anderen. De orde raakte later verdeeld in meerdere takken. Een ervan waren de Capucinessen die in 1535 een zelfstandige orde werden. De orde is in Nederland sinds 1902 gevestigd toen Franse Capucinessen uit Aix-en-Provence naar Nederland vluchtten onder invloed van de anti-kerkelijke politiek van de Franse regering.  Vanuit Vaals volgden andere kloosters waaronder Amsterdam (1919) dat in 1927 werd verplaatst naar Duivendrecht. In de jaren twintig trokken de Franse zusters weer naar Frankrijk en het gehele bestuur in Vaals bestond toen uit Duitse zusters. De eerste Nederlandse zuster trad in 1922 in. Vanaf 1935 zouden er alleen nog Nederlandse vrouwen intreden.

 

 

De missie

Borneo

Vanaf 1905 waren Nederlandse Capucijnen actief op Borneo. Mgr. Tarcisius van Valenberg ofm cap onderhandelde naar aanleiding van zijn bezoek aan het klooster Duivendrecht met de abdis over een bijdrage aan de missie onder voorwaarde dat de zusters zelf de kosten zouden dragen . In 1937 arriveerden de eerste negen zusters in Singkawang op Borneo, waar door een broeder al een klooster genaamd Providentia voor hen was gebouwd . Na aankomst bestudeerden de tamelijk onvoorbereide zusters de Chinese taal, maar zij leefden verder op een vergelijkbare manier als in Nederland, gescheiden van de buitenwereld en met stipte onderhouding van alle kloosterlijke voorschriften. In 1948 begonnen de zusters met de opleiding van eigenlandse religieuzen. Het eerste meisje dat zich aanmeldde was van Chinese, de tweede van Dayanese afkomst. Hoewel men vanuit Nederland ervaring had met verschillende nationaliteiten binnen één communiteit, leefde men nu met verschillende culturen binnen de kloostermuren, wat tact en aanpassingsvermogen vereiste . De communiteit bestond in 1951 uit elf Nederlandse zusters, één Chinese novice en één Daya-postulante. In de loop der jaren (tot 1972) waren tien vrouwen in, waarvan uiteindelijk één Daya-vrouw eeuwige professie deed .

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Van Woesik, 85, Willemsen, I, par. 2-4, Pius-almanak 1960/61, 439 en Clarissen-Capucinessen in Nederland

Organisatie

De orden van Franciscus van Assisi

Van de drie orden die door Franciscus van Assisi gesticht zijn behoren de Clarissen tot de Tweede Orde, die bestemd is voor vrouwen die in een besloten klooster leven. De orde van de Clarissen is in drie takken gesplitst geraakt:

 

1. De 'Urbanisten' volgden de regel van Clara met toevoegingen van paus Urbanus IV uit 1263. Clarissen van deze tak vestigden zich in 1721 in Megen (provincie Noord-Brabant). Later kwam er nog een klooster bij in Hengelo (provincie Gelderland).

 

2. De Clarissen-Coletinen volgden naast de regel van Clara ook de constituties van hervormster Coleta (ook: Coletta, 1381-1447). Zij kwamen in 1889 vanuit België naar Nederland en waren hier vertegenwoordigd met kloosters in Eindhoven, Helmond en Tilburg.

 

3. De Clarissen-Capucinessen erkennen Laurentia Longo (1463-1542) als bron van inspiratie. Zij had in 1535 in Napels een groep gelijkgezinde vrouwen verzameld die de regel van de Heilige Clara strikt wilden naleven. Officiële pauselijke goedkeuring ontving zij in 1538. Vanwege anti-kerkelijke wetten in Frankrijk vestigden zij zich in 1902 in Nederland en Duitsland. De kloosters in Duivendrecht (bij Amsterdam) en Wahlwiller (provincie Limburg) behoorden tot deze groep.

 

Regel en constituties

De drie takken hebben ieder hun eigen constituties. Pas sinds 1927 zijn nieuwe constituties voor de Clarissen-Cupcinessen opgesteld die ook waren afgestemd op het toenmalige kerkelijk wetboek. De Clarissen kenden het onderscheid tussen koorzusters, lekezusters en buitenzusters. Dit onderscheid vond zijn oorsprong in een onderverdeling tussen zusters die konden lezen, zusters die dat niet konden en zusters die waren aangewezen voor de buitendienst van het klooster. Dit onderscheid tussen koor- en lekenzusters verdween pas na het Tweede Vaticaans Concilie. De gewoonte was twee buitenzusters gezamenlijk op bedeltocht te sturen. Zij haalden daarmee geld op, maar legden tegelijkertijd contacten met de buitenwereld en boden geestelijke troost en bemoediging .

 

Bestuur

Elk klooster is autonoom wat betreft intern bestuur en heeft een eigen opleiding, maar de kloosters zijn wel verbonden in een federatief verband. Dit werd in 1955 pauselijk goedgekeurd. Het dagelijks bestuur is in handen van de abdis van het klooster, die toeziet op de naleving van de regel en de constituties. Bij belangrijke zaken zal de abdis overleggen met raadszusters en bij zaken van nog groter belang zelfs met het kapittel van het klooster. Dat bestaat uit alle geprofeste slotzusters en de buitenzusters die eeuwige geloften hebben afgelegd. Daarnaast is er het keuzekapittel dat om de drie jaren of bij overlijden of afstand van de abdis wordt gehouden. De plaatselijke bisschop of een gedelegeerde, bij voorkeur de provinciaal van de paters Kapucijnen, geeft leiding aan dit keuzekapittel. Een abdis kan na een ambtstermijn van drie jaar slechts voor nog één termijn herkozen worden . De Clarissen-Capucinessen kennen niet het systeem van een generaal bestuur of een 'generale abdis'. Al naar gelang de ontstaansgeschiedenis van de kloosters staan zij meestal onder het gezag van de plaatselijke bisschop of onder de rechtsmacht van de generale overste van de Kapucijnen. Ondanks deze verschillen streven álle kloosters naar een goede relatie met de mannelijke Kapucijnen die indien mogelijk ook de geestelijke verzorging van de zusters op zich nemen door op te treden als biechtvader, rector of adviseur. 

 

De missie

De federatie die in de jaren vijftig tot stand kwam had tot doel het klooster in Singkawang bij te staan bij het stichten van een inheemse communiteit 

.

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Pius-almanak 1960/61, 363, Clarissen-Capucinessen in Nederland.

Doelstelling

De doelstelling van de orde is contemplatief leven. Zelfheiliging in gebed en boete staan centraal.

Taken en activiteiten
 • Apostolaat door gebed
 • Uitzending van zendingswerkers en missionarissen

Geografie

Continenten
 • Azië
Lokatie
 • Nederlands Indië
 • aartsbisdom Pontianak

Niet-archivalische bronnen

Selectie uit de literatuur
Titel
 • Clarissen-capucinessen in Nederland : de kloosters te Mechelen en Babberich / [red. zuster Agnes ... et al. ; bijdragen van zuster Agnes ... et al. ; foto's Thea van den Brink]
Auteur
 • Zuster Agnes
Reeks
 • Religieuzen en religieuze gemeenschappen ; dl. 9
Paginering
 • 144 p
Uitgever
 • Amstelveen : Luyten
Jaar van uitgave
 • 1986

Titel
 • 450 jaar Clarissen-Capucinessen : herinneringen, gedachten en overwegingen van de zusters uit "'s Herenhof" te Babberich
Paginering
 • 38 p
Uitgever
 • Babberich : Klooster "'s-Herenhof" te Babberich
Jaar van uitgave
 • 1985

Titel
 • Franciscaansch leven : maandschrift van Franciscaansche ascese, geschiedenis en kunst / Nederlandsche Minderbroeders CapucijnenFranciscaans leven
Paginering
 • Jrg. 1 (1917/18) - ...
Uitgever
 • Helmond : Boekdrukkerij "Helmond"
Jaar van uitgave
 • 1917-...

Titel
 • Constituties der zusters Capucinessen van de 2e orde van den H. Franciscus en van den eersten regel der H. Clara
Paginering
 • 85 p
Uitgever
 • [S.l. : s.n.]
Jaar van uitgave
 • [1929]


Periodieken
Titel
 • Spraak / Zusters Clarissen - Capucinessen
Uitgever
 • Babberich : Zusters Clarissen - Capucinessen
Jaar van uitgave
 • 1975-...

Titel
 • Over en weer : contact tussen Clarissen in Nederland, België en Indonesië / Zusters Clarissen
Uitgever
 • [S.l.] : Zusters Clarissen
Jaar van uitgave
 • 1969-...

Titel
 • Cermin. Intern blad voor de Indonesische Clarissen-Capuccinessen.
Uitgever
 • Medan
Interviews

1 interview:

613


Het archief

Meer over het archief
Beschrijving archief

1.  

Het archief is in bruikleen gegeven aan het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven in St. Agatha. Bij de overdracht is de oorspronkelijke ordening zoveel mogelijk gehandhaafd. Het archief is geïnventariseerd in samenwerking met het Dienstencentrum Kloosterarchieven Nederland door mw. Olga Minkema en dhr. Kees van Dooren. Het archief van de communiteit van Duivendrecht/Babberich werd in 2007 grotendeels overgebracht naar het Erfgoedcentrum. In de loop der jaren is er regelmatig verhuisd, waarbij het archief steeds werd 'opgeruimd', maar kernstukken als constituties en statuten, gegevens van en over de leden, correspondentie, een aantal verslagen van beleidsvergaderingen en gegevens over de kloostergebouwen werden wel bewaard. De contacten met Indonesië nemen een belangrijke plaats in binnen dit archief.

 

2.  

Er is niets bekend over eventueel archiefmateriaal in Singkawang.

 

3.  

Er bevond zich in 2007 nog archiefmateriaal in Someren dat te zijner tijd naar het Erfgoedcentrum zal worden overgebracht. Dit betreft onder andere  levensbeschrijvingen van alle zusters uit Duivendrecht/Babberich, verslagen van communiteitsgesprekken, een intern tijdschrift, de meest recente vertaling van de constituties, teksten die tijdens de maaltijd worden voorgelezen, gedichten van zuster Stanislaus en twee films, die inmiddels zijn overgezet op DVD. Bovendien is in Someren de briefwisseling met Singkawang vanaf het begin bewaard gebleven. Vermoedelijk bevatten ook de daar bewaarde kronieken wel enige informatie over deze missie (waarschijnlijk in het Frans) (mail van zr. Yvonne Marie, 22 september 2009). Dit archief is niet onderzocht.

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Inleiding inventaris KAN februari 2009

Bewaarplaats Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven, St. Agatha
Periode archief 1837-2005
Openbaarheid beperkt
Opmerkingen openbaarheid

Het archief is in bewaring gegeven aan het erfgoedcentrum te Sint Agatha. Het eigendomsrecht ligt bij de orde. Voor het inzien van materiaal is toestemming nodig van het bestuur. Een aanvraagformulier voor het verkrijgen van toestemming kan het erfgoedcentrum per mail of per post toezenden (inventaris KAN februari 2009).

Omvang ca. 320 inventarisnummers
Toegang soort
 • Inventaris met inleiding
Opmerkingen toegang soort (nog) niet digitaal beschikbaar
Toegang titel Clarissen-Capucinessen
Bijzondere relevantie

Inventaris KAN februari 2009

Opmerkingen

Nauwelijks informatie over Singkawang vóór 1960. Met betrekking tot het thema culturele interactie viel hier toch al niet veel te verwachten (contemplatief, hooguit vastlegging in archief van cultuurcontact bij correspondentie, termijn/buitenzusters en intreding eigenlandse zusters).

 

 

169

Correspondentie met betrekking tot het vertrek van zusters naar Singkawang en Aix, de verkiezing van de abdis, alsmede het bestuur en voltooiing van het klooster te Singkawang, 1936-1951 (met hiaten),

1 omslag                                                                                      

 

171    

Brieven en circulaires met betrekking tot de internering van zusters uit het klooster van Singkawang in een concentratiekamp, 1943-1946,

1 omslag

 

172    

Bouwtekeningen van het klooster te Singkawang en plattegronden van het bisdom Pontianak, 1937, z.j.,

1 omslag


Bewaarplaats klooster 'Providentia', Jln Deponegoro OI, 79123 Singkawang (Kalbar), Indonesia
Periode archief 1937-2011
Opmerkingen openbaarheid

onbekend

Omvang onbekend
Opmerkingen toegang soort onbekend
Toegang titel onbekend

Bewaarplaats Clarissen-Capucinessen Maria ter Engelen, Beuvenlaan 5, 5711 PZ Someren, 0493-472322
Periode archief onbekend
Openbaarheid beperkt
Opmerkingen openbaarheid

Het archief zal in de toekomst in bewaring gegeven worden aan het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven in St. Agatha en daarvoor gelden bovenstaande voorwaarden.

Omvang onbekend
Toegang titel onbekend
Verwijzing naar andere archiefvormers
Informatiewaarde Gering