Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

Karmelieten (OCarm.)

Naam Karmelieten (OCarm.)
Naamsvarianten
 • Orde van O.L. Vrouw van de Berg Karmel
 • Ordo Fratrum et Sororum Beatae Mariae Virginis de Monte Carmelo (ocarm.)
 • Geschoeide Karmelieten
 • Broeders van O.L. Vrouw van de Berg Karmel
 • Ordo Fratrum Carmelitarum Antiquae Observantiae
 • Ordo Carmelitarum (OCarm.)
 • Orde van de Geschoeide Karmelieten
 • Carmelieten
 • Paters Karmelieten
 • Lieve Vrouwe Broeders
 • Ordo Fratrum Carmelitanum Discalceatorum (O.C.D.)
Periode 1200-2011
Denominatie rooms-katholiek
Org Missie

Korte geschiedenis

De orde

De mannelijke tak van de Karmelietenorde, officieel genaamd de Broeders van de Heilige Maagd Maria van de berg Karmel (O.Carm.) werd in de dertiende eeuw in Israël gesticht . In de tijd van de kruistochten vestigde een groep kluizenaars zich in navolging van de profeet Elia op de berg Karmel. Nadat de Europeanen uit Palestina waren verdreven verspreidden de Karmelieten zich in een snel tempo over Europa . In de vijftiende eeuw, nadat de paus toestemming had gegeven voor enige verzachting van de regel, splitste de orde zich in een gematigde en een strenge tak. De eerste noemde zich Geschoeide Karmelieten, de observanten Ongeschoeide Karmelieten omdat zij geen schoeisel droegen. Zij volgden een strengere leefregel. De orde is in Nederland gevestigd sinds 1249. Tijdens de reformatie verdwenen in Nederland alle kloosters. Wel ontstonden in Boxmeer, dat niet tot de Republiek behoorde, in de zeventiende eeuw twee kloosters voor resp. Karmelieten en Karmelietessen. Vanaf 1840 maakte de orde in Nederland een nieuwe start wat in 1890 tot een Nederlandse provincie leidde .

 

De missie

Vanaf het einde van de negentiende eeuw deden de Karmelieten ook aan missiewerk. De eerste missie was die onder de Indianen aan de Missisippi (Verenigde Staten). Deze werd beëindigd toen de Indianen werden overgebracht naar een reservaat.

 

Brazilië

Al in 1580 arriveerden de eerste karmelieten in Brazilië, maar door een restrictieve overheidspolitiek was de orde aan het eind van de negentiende eeuw bijna uitgestorven. De Braziliaanse provincie deed aanvankelijk een beroep deed Spaanse karmelieten, maar toen die in Brazilië niet konden aarden, wendden de Brazilianen zich tot de Nederlanders. De Nederlandse provincie beschikte over voldoende leden om de leegstaande Braziliaanse kloosters te kunnen bevolken. In 1904 vertrokken dan ook de eerste Nederlanders naar de Braziliaanse ordesprovincie Fluminense, in de deelstaten Rio de Janeiro en São Paulo. De taken van de Nederlanders bestonden uit het bemannen van vervallen kloosters, deze te restaureren, bijbehorende parochies te bedienen, onderwijs te geven en Braziliaanse roepingen te stimuleren. In vergelijking met andere orden en congregaties stuurden de karmelieten hun leden op jonge leeftijd naar Brazilië, namelijk voor hun noviciaat en verdere opleiding. Het karakter hiervan was overigens zeker in de eerste decennia overwegend Nederlands. Hoewel er geen gebrek aan roepingen was, deed pas na 25 jaar Nederlandse karmelitaanse aanwezigheid de eerste Braziliaan zijn grote professie. Wel genoten veel Brazilianen het door Karmelieten aangeboden onderwijs, maar tijdens het noviciaat of de daarop volgende hogere studies haakten de meeste studenten af. In 1960 werkten de Karmelieten niet alleen in gebieden van de Karmelietenprovincie in Brazilië, maar ook in de prelatuur Paracatú (Minaes Geraes) dat hen door de Heilige Stoel was toegewezen. Deze zogenaamde vrije prelatuur -zelfstandig niet onder een bisschop vallend gebied- was een afscheiding van de bisdommen Uberaba en Montes Claros. De prelatuur was het eerste gebied in Brazilïe dat aan een bepaalde groep Nederlandse religieuzen werd toevertrouwd. Zij kregen daardoor de volledige zeggenschap over het gebied.

 

Ned. Indië/Indonesië

Missiewerk in Nederlands-Indië was een lang gekoesterde wens van de Nederlandse provincie. In 1923 droeg de Congregatie De Propaganda Fide een deel van Java, namelijk de zogenaamde Oosthoek en het eiland Madoera, aan hen op. De Karmelieten werkten hier onder Javanen, Madoerezen, Chinezen, andere 'oosterlingen' en ook onder Europeanen. Door middel van onderwijs trachtten zij inheems onderwijzend personeel op te leiden. Daarbij speelde de gedachte een rol dat zij eveneens een bijdrage konden leveren aan de catechisatie. Voor onderwijs en gezondheidszorg werkten de Karmelieten samen met onder meer de Zusters van het Kostbaar Bloed uit Aarle-Rixtel, de Zusters van Amersfoort, de Zusters der Christelijke Scholen uit Boxmeer, de Zusters van het Arme Kind Jezus uit Maastricht, de Ursulinen van de Romeinse Unie en de Fraters van Tilburg. In 1960 waren de Karmelieten verantwoordelijk voor het apostolisch vicariaat Malang, waar zij onder meer de verantwoordelijkheid droegen voor een katholieke school in Malang en Djember. In Malang werkten zij ook samen met de Fraters van Utrecht, de Ursulinen, de Zusters van Amersfoort, de Zusters van het Arme Kind Jezus en de Zusters van het Kostbaar Bloed, die eveneens de leiding van enkele katholieke scholen in handen hadden.

 

 

Filipijnen

De Karmelieten waren sinds 1957 ook actief op de Filippijnen.

 

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld geput uit: Van Woesik 11-13, Willemsen, I, par. 1-10, Pius-almanak 1960/61, 316, 407 en 461-462, Lamers, 'Ik leerde', Christelijke Encyclopaedie, lemma 'Karmelieten'.

Organisatie

De orde

De orde werd bestuurd een prior-generaal, bijgestaan door vier assistenten en een procurator-generaal. Zij werden door het generaal-kapittel om de zes jaar gekozen. Het generalaat bevindt zich in Rome. In 1890 werd een Nederlandse provincie gevormd. Iedere provincie werd weer bestuurd door een provinciaal-overste ondersteund door vier assistenten, definitoren genaamd, één assistent-provinciaal en één custos provinciae. Zij werden om de drie jaar gekozen door het provinciaal kapittel. De missie-procuur bevond zich in 1890 in Oss. De Nederlandse provincie van de orde omvatte zowel uit paters- als zusterkloosters. In 1934 telde de orde in Nederland 264 leden (115 paters, 74 fraters, 20 novicen en 55 broeders). Er waren toen kloosters in Boxmeer, Zenderen, Oss, Hoogeveen, Aalsmeer, Merkelbeek, Oldenzaal, Nijmegen en Mainz. Een beroemde karmeliet is de in 1942 omgekomen pater Titus Brandsma. De Nederlandse rechtspersoon was de Karmelstichting.

 

De Missie

De Nederlandse Karmelieten die in 1904 naar Brazilië vertrokken vielen onder de al bestaande Braziliaanse provincie Fluminense van de orde. De leiding van die provincie was voorbehouden aan een Braziliaan, tenzij een Nederlandse kandidaat bereid was zich tot Braziliaan te laten naturaliseren. De enig overgebleven Braziliaanse confrater was tot die tijd officieel de provinciaal-overste In 1919 overleed de laatste Braziliaanse karmeliet van de provincie Fluminense, maar aangezien het tot 1930 duurde voor de eerste Nederlander zich tot Braziliaan liet naturaliseren (en dus provinciaal-overste kon worden) werd de provincie in de tussentijd bestuurd door de Nederlandse provinciaal-vicaris. In 1927 werd Malang verheven tot apostolische prefectuur, in 1939 tot apostolisch vicariaat. De huidige bisschop van Malang is nog steeds een Karmeliet.

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld geput uit: Van Woesik, 11-12, Katholieke Encyclopaedie 1934, Willemsen, I, par. 1-10, Lamers, 'Ik leerde' en Pius-almanak 1960/61, 315

 

Doelstelling

Oorspronkelijk doel van de orde was contemplatief leven. Later zijn daar ook actieve werken in de zielzorg aan toegevoegd. Wijziging van de regel in die trant in 1246 leidde tot opname van de orde in de bedelorden (Van Woesik, 11). Tot de actieve doelstellingen gingen ook onderwijs en missiewerk behoren (Willemsen, 10).

Taken en activiteiten
 • Onderwijs (hieronder ook kweekscholen)
 • Pastoraal werk
 • Evangelieverkondiging en catechese
 • Opleiding van zendingswerkers en missionarissen
 • Opleiding van (inheemse) werkkrachten (Te denken valt aan zendelingen, missionarissen, assistenten enz.)
 • Uitzending van zendingswerkers en missionarissen
Continenten
 • Afrika
 • Azië
Lokatie
 • Brazilië
 • Aartsbisdom São Salvador da Bahia (BA)
 • Aartsbisdom Feira de Santana (BA)
 • Aartsbisdom Aracajú (SE)
 • Bisdom Estância (SE)
 • Bisdom Jundiaí (SP)
 • Aartsbisdom São Paulo (SP)
 • Bisdom Mogi das Cruzes (SP)
Selectie uit de literatuur
Titel
 • BRONNENONDERZOEK - Zestig jaar Nederlands Carmelitaans Instituut 1945 - 30 november - 2005
In
 • Trajecta : tijdschrift voor de geschiedenis van het katholiek leven in de Nederlanden, ISSN 0778-8304
Paginering
 • vol. 14 (2005), afl. 4, pag. 418-423 (6)
Jaar van uitgave
 • 2005

Titel
 • Open staan voor allen : 75 jaar Karmelparochie, 1930-2005 ; 85 jaar Karmelklooster, 1920-2005 / G.J.C. Snoek
Auteur
 • Godefridus Joachim Cornelis Snoek (1934-)
Paginering
 • 102 p
Uitgever
 • Aalsmeer : Karmelparochie
Jaar van uitgave
 • cop. 2005

Titel
 • 750 jaar KARMEL in Nederland / [brief van] Tjeu Timmermans O.Carm., Frits Tillmans O.C.D
Auteur
 • W.G. Tillmans (1935-2008) ; Tjeu Timmermans (1943-)
Paginering
 • 15 p
Uitgever
 • [s.l. : s.n.]
Jaar van uitgave
 • 1999

Titel
 • De carmelieten in vaderland en missie
Paginering
 • [36] p
Uitgever
 • Zeist : St. Gregoriushuis
Jaar van uitgave
 • [1950]

Titel
 • Bio-bibliographia missionaria Ordinis Carmelitarum Discalceatorum (1584-1940) / collecta et ordine chronologico digesta a p. fr. Ambrosio a S. Teresia O.C.D
Auteur
 • Ambrosius a S. Theresia O.C.D.
Paginering
 • 495 p
Uitgever
 • Romae : Apud Curiam generalitiam
Jaar van uitgave
 • 1940

Titel
 • 'Ik leerde met hen door hun weg te gaan' : Nederlandse religieuzen en de 'romanisering' van de Braziliaanse katholieke kerk / Henri Wilhelmus Johannes Marie Lamers
Auteur
 • Henri Wilhelmus Johannes Marie Lamers (1959-)
Reeks
 • MISSION ; 52
Paginering
 • 450 p
Uitgever
 • [Zoetermeer] : Boekencentrum Academic
Jaar van uitgave
 • 2009

Titel
 • Catholics in Indonesia, 1808-1942 : a documented history / Karel Steenbrink
Auteur
 • Karel Adriaan Steenbrink (1942-); Paule Steenbrink-Maas
Reeks
 • Verhandelingen van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde, ISSN 1572-1892 ; 232
Paginering
 • XIII, 634 p
Uitgever
 • Leiden : KITLV Press
Jaar van uitgave
 • 2007


Periodieken
Titel
 • Rozenregen : maandschrift gewijd aan de vereering der Heilige Kleine Teresia
Paginering
 • 1 (1925/26) - ...
Uitgever
 • Sittard : [s.n.]
Jaar van uitgave
 • 1925-...

Titel
 • Rozengaarde : geïllustreerd maandblad ter eere der Kleine Theresia van het Kindje Jesus / Ongeschoeide Carmelieten
Paginering
 • Jrg. 1 (1924) - ...
Uitgever
 • Geleen : Ongeschoeide Carmelieten
Jaar van uitgave
 • 1924-...

Titel
 • Carmel : tijdschrift voor Carmelitaanse geschiedenis en geestelijk leven
Paginering
 • Jrg. 1 (1948/49) - jrg. 20 (1968)
Uitgever
 • Tilburg : [s.n.]
Jaar van uitgave
 • 1948-1968

Titel
 • Kruispunt : de Christen van nu in de wereld van nu : maandblad voor het gezin / uitg. door de Priesters van het H. Hart van Jezus in samenw. met Paters Karmelieten ... [et al.]
Paginering
 • Jrg. 1 (1965) - jrg. 35, nr. 4 (1999)
Uitgever
 • Nijmegen : Priesters van het H. Hart van Jezus
Jaar van uitgave
 • 1965-1999

Titel
 • Status ordinis fratrum B. Mariae Virginis de Monte Carmelo die ...
Uitgever
 • Romae : Secretariatus Capitulo generali O. Carm. apparando
Jaar van uitgave
 • 1965-...
Interviews

13 interviews, en wel de nrs.:

 

228

290

300

322

568

675

680

681

684

686

687

697

823

 

Meer over het archief
Beschrijving archief

Het in 1945 opgerichte Nederlands Carmelitaans Instituut beheert de archieven van de Nederlandse provincie (vanaf 1855) en van de opgeheven huizen en overleden personen. De lopende archieven van provincie en missieprocuur worden daar niet bewaard en ook de nog bestaande huizen beheren hun archief zelf (Enquête 1987). Het archief van de provincie is ten dele toegankelijk gemaakt door middel van een handgeschreven inventaris die tot 1955 gaat. Voor de periode erna is er een database, waarin de beschrijvingen van de stukken zijn ingevoerd. Er is een afzonderlijke database met gegevens over de ruim 1.300 overleden leden van de orde. Deze toegangen zijn niet voor derden toegankelijk. Onderzoekers met een gerichte vraagstelling kunnen zich tot de archivaris-bibliothecaris wenden en worden door hem verder geholpen. Ook de archieven van het uit 1652 daterende Karmelietenklooster in Boxmeer en dat van pater Titus Brandsma bevinden zich in dit instituut en zijn toegankelijk gemaakt met een inventaris. Hoewel Brandsma nooit als missionaris is uitgezonden, was hij wel zeer geïnteresseerd in de missie en bevat zijn archief derhalve stukken over dit onderwerp. Verder bezit het instituut enkele gedrukte stukken van de Ongeschoeide Karmelieten en enkele stukken van de beide Karmelietessenorden. De bibliotheek omvat ongeveer 11.000 delen. Het beeldarchief, iconotheek genaamd, omvat 160 ringbanden met meer dan 10.000 foto's. Zie voor een geschiedenis van het instituut het artikel van Rudolf van Dijk, dat te downloaden is op: www.carmeliteinstitute.nl. In Rome bevindt zich behalve het generalaat nog een studiecentrum van de Karmelieten. Beide instellingen zijn niet nader onderzocht. Van enig belang is het in Dordrecht gevestigde Documentatiecentrum voor de Filippijnen (FiDoc). dat door de Karmelieten is opgericht, maar in 2009 is opgeheven. In 2010 was nog onbekend wat er ging gebeuren met de collectie van ongeveer 3.000 boeken en documentatie. Mogelijk verhuist deze naar de Filippijnen (mededeling van de archivaris op 8 maart 2010).

Bewaarplaats ‘Nederlands Carmelitaans Instituut’, Steenstraat 39, 5831 JA Boxmeer, 0485-562177
Periode archief 1400-2011
Openbaarheid beperkt
Opmerkingen openbaarheid

Bezoek alleen na afspraak met de archivaris. In februari 2010 was dit drs. Ton van der Gulik. Het Nederlands Carmelitaans Instituut is in principe op maandag en dinsdag geopend voor bezoekers. Raadpleging van het archief is in verband met de privacy van ordeleden aan strikte voorwaarden gebonden.

Omvang onbekend
Toegang soort
 • Anders nl

Bewaarplaats Generalaat, Via Giovanni Lanza 138 - 00184 ROMA, tel. 06-46.20.181

Bewaarplaats Centro Internazionale S. Alberto, Via Sforza Pallavicini 10, 00193 Rome
Websites

cisa@ocarm.org

(website van het studiecentrum in Rome)

 

 

www.carmeliteinstitute.nl

(Karmelitaans Instituut)

Verwijzing naar andere archiefvormers
Opmerkingen

In de uitgave 2(1949-50), nr. 1, 152 p, van het tijdschrift Carmel is een overzichtsartikel te lezen: "Carmel 1249-1949."

 

www.ocarm.org

e-mail: seggen@ocarm.org

 

In 2010 verschijnt het door Antoine Jacobs samengestelde Monasticon van de orde. In voorbereiding is een geschiedschrijving van de Nederlandse provincie.

Geschiedenis

Korte geschiedenis

De orde

De mannelijke tak van de Karmelietenorde, officieel genaamd de Broeders van de Heilige Maagd Maria van de berg Karmel (O.Carm.) werd in de dertiende eeuw in Israël gesticht . In de tijd van de kruistochten vestigde een groep kluizenaars zich in navolging van de profeet Elia op de berg Karmel. Nadat de Europeanen uit Palestina waren verdreven verspreidden de Karmelieten zich in een snel tempo over Europa . In de vijftiende eeuw, nadat de paus toestemming had gegeven voor enige verzachting van de regel, splitste de orde zich in een gematigde en een strenge tak. De eerste noemde zich Geschoeide Karmelieten, de observanten Ongeschoeide Karmelieten omdat zij geen schoeisel droegen. Zij volgden een strengere leefregel. De orde is in Nederland gevestigd sinds 1249. Tijdens de reformatie verdwenen in Nederland alle kloosters. Wel ontstonden in Boxmeer, dat niet tot de Republiek behoorde, in de zeventiende eeuw twee kloosters voor resp. Karmelieten en Karmelietessen. Vanaf 1840 maakte de orde in Nederland een nieuwe start wat in 1890 tot een Nederlandse provincie leidde .

 

De missie

Vanaf het einde van de negentiende eeuw deden de Karmelieten ook aan missiewerk. De eerste missie was die onder de Indianen aan de Missisippi (Verenigde Staten). Deze werd beëindigd toen de Indianen werden overgebracht naar een reservaat.

 

Brazilië

Al in 1580 arriveerden de eerste karmelieten in Brazilië, maar door een restrictieve overheidspolitiek was de orde aan het eind van de negentiende eeuw bijna uitgestorven. De Braziliaanse provincie deed aanvankelijk een beroep deed Spaanse karmelieten, maar toen die in Brazilië niet konden aarden, wendden de Brazilianen zich tot de Nederlanders. De Nederlandse provincie beschikte over voldoende leden om de leegstaande Braziliaanse kloosters te kunnen bevolken. In 1904 vertrokken dan ook de eerste Nederlanders naar de Braziliaanse ordesprovincie Fluminense, in de deelstaten Rio de Janeiro en São Paulo. De taken van de Nederlanders bestonden uit het bemannen van vervallen kloosters, deze te restaureren, bijbehorende parochies te bedienen, onderwijs te geven en Braziliaanse roepingen te stimuleren. In vergelijking met andere orden en congregaties stuurden de karmelieten hun leden op jonge leeftijd naar Brazilië, namelijk voor hun noviciaat en verdere opleiding. Het karakter hiervan was overigens zeker in de eerste decennia overwegend Nederlands. Hoewel er geen gebrek aan roepingen was, deed pas na 25 jaar Nederlandse karmelitaanse aanwezigheid de eerste Braziliaan zijn grote professie. Wel genoten veel Brazilianen het door Karmelieten aangeboden onderwijs, maar tijdens het noviciaat of de daarop volgende hogere studies haakten de meeste studenten af. In 1960 werkten de Karmelieten niet alleen in gebieden van de Karmelietenprovincie in Brazilië, maar ook in de prelatuur Paracatú (Minaes Geraes) dat hen door de Heilige Stoel was toegewezen. Deze zogenaamde vrije prelatuur -zelfstandig niet onder een bisschop vallend gebied- was een afscheiding van de bisdommen Uberaba en Montes Claros. De prelatuur was het eerste gebied in Brazilïe dat aan een bepaalde groep Nederlandse religieuzen werd toevertrouwd. Zij kregen daardoor de volledige zeggenschap over het gebied.

 

Ned. Indië/Indonesië

Missiewerk in Nederlands-Indië was een lang gekoesterde wens van de Nederlandse provincie. In 1923 droeg de Congregatie De Propaganda Fide een deel van Java, namelijk de zogenaamde Oosthoek en het eiland Madoera, aan hen op. De Karmelieten werkten hier onder Javanen, Madoerezen, Chinezen, andere 'oosterlingen' en ook onder Europeanen. Door middel van onderwijs trachtten zij inheems onderwijzend personeel op te leiden. Daarbij speelde de gedachte een rol dat zij eveneens een bijdrage konden leveren aan de catechisatie. Voor onderwijs en gezondheidszorg werkten de Karmelieten samen met onder meer de Zusters van het Kostbaar Bloed uit Aarle-Rixtel, de Zusters van Amersfoort, de Zusters der Christelijke Scholen uit Boxmeer, de Zusters van het Arme Kind Jezus uit Maastricht, de Ursulinen van de Romeinse Unie en de Fraters van Tilburg. In 1960 waren de Karmelieten verantwoordelijk voor het apostolisch vicariaat Malang, waar zij onder meer de verantwoordelijkheid droegen voor een katholieke school in Malang en Djember. In Malang werkten zij ook samen met de Fraters van Utrecht, de Ursulinen, de Zusters van Amersfoort, de Zusters van het Arme Kind Jezus en de Zusters van het Kostbaar Bloed, die eveneens de leiding van enkele katholieke scholen in handen hadden.

 

 

Filipijnen

De Karmelieten waren sinds 1957 ook actief op de Filippijnen.

 

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld geput uit: Van Woesik 11-13, Willemsen, I, par. 1-10, Pius-almanak 1960/61, 316, 407 en 461-462, Lamers, 'Ik leerde', Christelijke Encyclopaedie, lemma 'Karmelieten'.

Organisatie

De orde

De orde werd bestuurd een prior-generaal, bijgestaan door vier assistenten en een procurator-generaal. Zij werden door het generaal-kapittel om de zes jaar gekozen. Het generalaat bevindt zich in Rome. In 1890 werd een Nederlandse provincie gevormd. Iedere provincie werd weer bestuurd door een provinciaal-overste ondersteund door vier assistenten, definitoren genaamd, één assistent-provinciaal en één custos provinciae. Zij werden om de drie jaar gekozen door het provinciaal kapittel. De missie-procuur bevond zich in 1890 in Oss. De Nederlandse provincie van de orde omvatte zowel uit paters- als zusterkloosters. In 1934 telde de orde in Nederland 264 leden (115 paters, 74 fraters, 20 novicen en 55 broeders). Er waren toen kloosters in Boxmeer, Zenderen, Oss, Hoogeveen, Aalsmeer, Merkelbeek, Oldenzaal, Nijmegen en Mainz. Een beroemde karmeliet is de in 1942 omgekomen pater Titus Brandsma. De Nederlandse rechtspersoon was de Karmelstichting.

 

De Missie

De Nederlandse Karmelieten die in 1904 naar Brazilië vertrokken vielen onder de al bestaande Braziliaanse provincie Fluminense van de orde. De leiding van die provincie was voorbehouden aan een Braziliaan, tenzij een Nederlandse kandidaat bereid was zich tot Braziliaan te laten naturaliseren. De enig overgebleven Braziliaanse confrater was tot die tijd officieel de provinciaal-overste In 1919 overleed de laatste Braziliaanse karmeliet van de provincie Fluminense, maar aangezien het tot 1930 duurde voor de eerste Nederlander zich tot Braziliaan liet naturaliseren (en dus provinciaal-overste kon worden) werd de provincie in de tussentijd bestuurd door de Nederlandse provinciaal-vicaris. In 1927 werd Malang verheven tot apostolische prefectuur, in 1939 tot apostolisch vicariaat. De huidige bisschop van Malang is nog steeds een Karmeliet.

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld geput uit: Van Woesik, 11-12, Katholieke Encyclopaedie 1934, Willemsen, I, par. 1-10, Lamers, 'Ik leerde' en Pius-almanak 1960/61, 315

 

Doelstelling

Oorspronkelijk doel van de orde was contemplatief leven. Later zijn daar ook actieve werken in de zielzorg aan toegevoegd. Wijziging van de regel in die trant in 1246 leidde tot opname van de orde in de bedelorden (Van Woesik, 11). Tot de actieve doelstellingen gingen ook onderwijs en missiewerk behoren (Willemsen, 10).

Taken en activiteiten
 • Onderwijs (hieronder ook kweekscholen)
 • Pastoraal werk
 • Evangelieverkondiging en catechese
 • Opleiding van zendingswerkers en missionarissen
 • Opleiding van (inheemse) werkkrachten (Te denken valt aan zendelingen, missionarissen, assistenten enz.)
 • Uitzending van zendingswerkers en missionarissen

Geografie

Continenten
 • Afrika
 • Azië
Lokatie
 • Brazilië
 • Aartsbisdom São Salvador da Bahia (BA)
 • Aartsbisdom Feira de Santana (BA)
 • Aartsbisdom Aracajú (SE)
 • Bisdom Estância (SE)
 • Bisdom Jundiaí (SP)
 • Aartsbisdom São Paulo (SP)
 • Bisdom Mogi das Cruzes (SP)

Niet-archivalische bronnen

Selectie uit de literatuur
Titel
 • BRONNENONDERZOEK - Zestig jaar Nederlands Carmelitaans Instituut 1945 - 30 november - 2005
In
 • Trajecta : tijdschrift voor de geschiedenis van het katholiek leven in de Nederlanden, ISSN 0778-8304
Paginering
 • vol. 14 (2005), afl. 4, pag. 418-423 (6)
Jaar van uitgave
 • 2005

Titel
 • Open staan voor allen : 75 jaar Karmelparochie, 1930-2005 ; 85 jaar Karmelklooster, 1920-2005 / G.J.C. Snoek
Auteur
 • Godefridus Joachim Cornelis Snoek (1934-)
Paginering
 • 102 p
Uitgever
 • Aalsmeer : Karmelparochie
Jaar van uitgave
 • cop. 2005

Titel
 • 750 jaar KARMEL in Nederland / [brief van] Tjeu Timmermans O.Carm., Frits Tillmans O.C.D
Auteur
 • W.G. Tillmans (1935-2008) ; Tjeu Timmermans (1943-)
Paginering
 • 15 p
Uitgever
 • [s.l. : s.n.]
Jaar van uitgave
 • 1999

Titel
 • De carmelieten in vaderland en missie
Paginering
 • [36] p
Uitgever
 • Zeist : St. Gregoriushuis
Jaar van uitgave
 • [1950]

Titel
 • Bio-bibliographia missionaria Ordinis Carmelitarum Discalceatorum (1584-1940) / collecta et ordine chronologico digesta a p. fr. Ambrosio a S. Teresia O.C.D
Auteur
 • Ambrosius a S. Theresia O.C.D.
Paginering
 • 495 p
Uitgever
 • Romae : Apud Curiam generalitiam
Jaar van uitgave
 • 1940

Titel
 • 'Ik leerde met hen door hun weg te gaan' : Nederlandse religieuzen en de 'romanisering' van de Braziliaanse katholieke kerk / Henri Wilhelmus Johannes Marie Lamers
Auteur
 • Henri Wilhelmus Johannes Marie Lamers (1959-)
Reeks
 • MISSION ; 52
Paginering
 • 450 p
Uitgever
 • [Zoetermeer] : Boekencentrum Academic
Jaar van uitgave
 • 2009

Titel
 • Catholics in Indonesia, 1808-1942 : a documented history / Karel Steenbrink
Auteur
 • Karel Adriaan Steenbrink (1942-); Paule Steenbrink-Maas
Reeks
 • Verhandelingen van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde, ISSN 1572-1892 ; 232
Paginering
 • XIII, 634 p
Uitgever
 • Leiden : KITLV Press
Jaar van uitgave
 • 2007


Periodieken
Titel
 • Rozenregen : maandschrift gewijd aan de vereering der Heilige Kleine Teresia
Paginering
 • 1 (1925/26) - ...
Uitgever
 • Sittard : [s.n.]
Jaar van uitgave
 • 1925-...

Titel
 • Rozengaarde : geïllustreerd maandblad ter eere der Kleine Theresia van het Kindje Jesus / Ongeschoeide Carmelieten
Paginering
 • Jrg. 1 (1924) - ...
Uitgever
 • Geleen : Ongeschoeide Carmelieten
Jaar van uitgave
 • 1924-...

Titel
 • Carmel : tijdschrift voor Carmelitaanse geschiedenis en geestelijk leven
Paginering
 • Jrg. 1 (1948/49) - jrg. 20 (1968)
Uitgever
 • Tilburg : [s.n.]
Jaar van uitgave
 • 1948-1968

Titel
 • Kruispunt : de Christen van nu in de wereld van nu : maandblad voor het gezin / uitg. door de Priesters van het H. Hart van Jezus in samenw. met Paters Karmelieten ... [et al.]
Paginering
 • Jrg. 1 (1965) - jrg. 35, nr. 4 (1999)
Uitgever
 • Nijmegen : Priesters van het H. Hart van Jezus
Jaar van uitgave
 • 1965-1999

Titel
 • Status ordinis fratrum B. Mariae Virginis de Monte Carmelo die ...
Uitgever
 • Romae : Secretariatus Capitulo generali O. Carm. apparando
Jaar van uitgave
 • 1965-...
Interviews

13 interviews, en wel de nrs.:

 

228

290

300

322

568

675

680

681

684

686

687

697

823

 


Het archief

Meer over het archief
Beschrijving archief

Het in 1945 opgerichte Nederlands Carmelitaans Instituut beheert de archieven van de Nederlandse provincie (vanaf 1855) en van de opgeheven huizen en overleden personen. De lopende archieven van provincie en missieprocuur worden daar niet bewaard en ook de nog bestaande huizen beheren hun archief zelf (Enquête 1987). Het archief van de provincie is ten dele toegankelijk gemaakt door middel van een handgeschreven inventaris die tot 1955 gaat. Voor de periode erna is er een database, waarin de beschrijvingen van de stukken zijn ingevoerd. Er is een afzonderlijke database met gegevens over de ruim 1.300 overleden leden van de orde. Deze toegangen zijn niet voor derden toegankelijk. Onderzoekers met een gerichte vraagstelling kunnen zich tot de archivaris-bibliothecaris wenden en worden door hem verder geholpen. Ook de archieven van het uit 1652 daterende Karmelietenklooster in Boxmeer en dat van pater Titus Brandsma bevinden zich in dit instituut en zijn toegankelijk gemaakt met een inventaris. Hoewel Brandsma nooit als missionaris is uitgezonden, was hij wel zeer geïnteresseerd in de missie en bevat zijn archief derhalve stukken over dit onderwerp. Verder bezit het instituut enkele gedrukte stukken van de Ongeschoeide Karmelieten en enkele stukken van de beide Karmelietessenorden. De bibliotheek omvat ongeveer 11.000 delen. Het beeldarchief, iconotheek genaamd, omvat 160 ringbanden met meer dan 10.000 foto's. Zie voor een geschiedenis van het instituut het artikel van Rudolf van Dijk, dat te downloaden is op: www.carmeliteinstitute.nl. In Rome bevindt zich behalve het generalaat nog een studiecentrum van de Karmelieten. Beide instellingen zijn niet nader onderzocht. Van enig belang is het in Dordrecht gevestigde Documentatiecentrum voor de Filippijnen (FiDoc). dat door de Karmelieten is opgericht, maar in 2009 is opgeheven. In 2010 was nog onbekend wat er ging gebeuren met de collectie van ongeveer 3.000 boeken en documentatie. Mogelijk verhuist deze naar de Filippijnen (mededeling van de archivaris op 8 maart 2010).

Bewaarplaats ‘Nederlands Carmelitaans Instituut’, Steenstraat 39, 5831 JA Boxmeer, 0485-562177
Periode archief 1400-2011
Openbaarheid beperkt
Opmerkingen openbaarheid

Bezoek alleen na afspraak met de archivaris. In februari 2010 was dit drs. Ton van der Gulik. Het Nederlands Carmelitaans Instituut is in principe op maandag en dinsdag geopend voor bezoekers. Raadpleging van het archief is in verband met de privacy van ordeleden aan strikte voorwaarden gebonden.

Omvang onbekend
Toegang soort
 • Anders nl

Bewaarplaats Generalaat, Via Giovanni Lanza 138 - 00184 ROMA, tel. 06-46.20.181

Bewaarplaats Centro Internazionale S. Alberto, Via Sforza Pallavicini 10, 00193 Rome
Websites

cisa@ocarm.org

(website van het studiecentrum in Rome)

 

 

www.carmeliteinstitute.nl

(Karmelitaans Instituut)

Verwijzing naar andere archiefvormers
Opmerkingen

In de uitgave 2(1949-50), nr. 1, 152 p, van het tijdschrift Carmel is een overzichtsartikel te lezen: "Carmel 1249-1949."

 

www.ocarm.org

e-mail: seggen@ocarm.org

 

In 2010 verschijnt het door Antoine Jacobs samengestelde Monasticon van de orde. In voorbereiding is een geschiedschrijving van de Nederlandse provincie.