Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

Missiezusters van het Kostbaar Bloed (cps)

Naam Missiezusters van het Kostbaar Bloed (cps)
Naamsvarianten
 • Missiezusters van Mariannhill
 • Congregatio Pretiosi Sanguinis (cps)
 • Congregatio Sororum Missionum a Pretioso Sanguine (CPS)
 • Congregatie van de Missiezusters van het Kostbaar Bloed
 • Missiezusters van het Goddelijk Bloed
 • Missiezusters van Tienray
Periode 1885-2011
Denominatie rooms-katholiek
Org Missie

Korte geschiedenis

De congregatie

De congregatie van de Missiezusters van het Kostbaar Bloed werd in 1885 gesticht in Mariannhill bij Durban (Zuid-Afrika) door Wendelin Pfanner (1825-1909). Pfanner was een Oostenrijkse Trappist en stichter van de abdij Mariannhill. Hij wierf enkele Duitse zusters aan voor het missiewerk in Zuid-Afrika. Beseffend dat de zusters moesten worden voorbereid op de missie, werd in 1889 een vormingshuis gevestigd in Kirchherten (Duitsland). Toen in Duitsland de congregatie het moeilijk kreeg vanwege de Kulturkampf, week men in 1891 uit naar Helden-Panningen. In 1906 werd het moederhuis vanuit Zuid-Afrika verplaatst naar Aarle-Rixtel (provincie Noord-Brabant). In 1932 had de congregatie acht huizen in Nederland en zes in Duitsland.

 

De missie

In de missie lag het accent op de gezondheidszorg. Gewoonlijk was aan een statie wijkverpleging verbonden en meestal ook een polikliniek. Verder hielden de zusters zich bezig met scholing van de inheemse bevolking. In verschillende landen kregen zij van de missiebisschoppen de leiding over inheemse zustercongregaties. Vanaf het begin in 1885 waren er zusters actief in Zuid-Afrika. In de jaren zestig van de twintigste eeuw waren er 42 missiestaties. Aanvankelijk werkte de congregatie voor de missiestaties van de paters van Mariannhill, maar later ging zij ook in op verzoeken van de Jezuïeten, de Missionarissen van het H. Hart en de paters van de H. Geest.

 

Afrika

In Congo werd vanaf 1898 gemissioneerd in samenwerking met de Trappisten van Westmalle (België). Zij droegen deze missie in 1924 over aan de Missionarissen van het Heilig Hart. De zusters bleven gewoon hun werk doen (Jan B. van Damme, Geschiedenis van de trappistenabdij te Westmalle (1794-1956) (Westmalle, 1977) 255 en 274 ). Tot aan dat moment zouden er al 30 zusters naar dit gebied vertrokken zijn, waarvan 12 Nederlandse zusters. Andere gebieden in Afrika waar missiewerk verricht werd waren: Oost-Afrika (vanaf 1900 in samenwerking met de Paters van de H. Geest), Mozambique, Tanzania (vanaf 1916), Zimbabwe en Kenya.

 

 

Ned. Indië/Indonesië

In Ned. Indië waren de zusters vanaf 1937 werkzaam op MadoeraIn Nederlands Nieuw-Guinea versterkten zij de missie van de Franciscanen in 1948 in Sorong met hun onderwijs aan de lagere school. Later openden zij ook een kleuterschool en internaat. Op Papua-Nieuw-Guinea werkten zij vanaf 1950 samen met de Franciscanen.

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, afkomstig uit: Nolet, Katholiek Nederland, III, 244-247, Willemsen, I, par. 2-41, Pius-almanak 1960/61, 383 en 436-437, Honderd jaar missiezusters, Sloot, Hoe God verscheen, Derix, Brengers van de boodschap.

Organisatie

De congregatie

In 1906 kreeg de congregatie pauselijke goedkeuring. In 1918 werd zij onder de jurisdictie van de Congregatie De Propaganda Fide gesteld. Nederland vormde vanaf 1945 een zelfstandige provincie. Het generalaat bevond zich tot 1967 in Aarle-Rixtel en werd toen verplaatst naar Rome. De administratie van algemeen-overste en de missieprokuur bleef in Duitsland (verslag voor Titus Brandsma-Instituut, z.d.). De congregatie wordt bestuurd door een algemeen overste, bijgestaan door vier raadsleden, onder bescherming van een kardinaal. De rechtspersoon van de congregatie was de 'Missievereeniging van het Kostbaar Bloed'.

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Van Woesik, 47-48, Pius-almanak 1960/61, 383 en bezoekverslag KAN 1998.

Doelstelling

De congregatie is opgericht met het doel om 'missionarissen in de heidensche landen bij te staan'. Dit gebeurde door middel van opvoeding, onderwijs, verpleging en gezondheidszorg, "in zoover dit betaamt aan Godgewijde maagden en met haar lichaamskrachten overeenkomt (Constituties, hoofdstuk 2, par. 4). Later kwamen daar nog sociaal werk en pastoraal werk bij. Volgens de constituties moesten de zusters zich vooral richten op de inlandse bevolking en bij uitzondering op Europeanen. Zij probeerden deze doelen te verwezenlijken vanuit hun visie op het Kostbaar Bloed, dar voor hen verwoord kon worden als een gerichtheid op offerbereidheid, onvoorwaardelijke overgave en openheid voor werk van de Heilige Geest. 

Taken en activiteiten
 • Onderwijs (hieronder ook kweekscholen)
 • Gezondheidszorg
 • Pastoraal werk
 • Evangelieverkondiging en catechese
 • Uitzending van zendingswerkers en missionarissen
Continenten
 • Noord Amerika
 • Afrika
 • Azië
 • Oceanië
Lokatie
 • Zuid-Afrika
 • Bisdom Mariannhill
 • Bisdom Umtata
 • Aartsbisdom Durban
 • Bisdom Witbank
 • Bisdom Kokstad
Selectie uit de literatuur
Titel
 • Hoe God verscheen in Papoea : Nederlandse franciscanen in Papoea 1937-1987 / Jan Sloot
Auteur
 • Jan B. Sloot
Paginering
 • 416 p., [48] p. pl
Uitgever
 • [Nijmegen] : Valkhof Pers
Jaar van uitgave
 • 2010

Titel
 • Uit de kronieken : Nederlandse Provincie, regio Zaïre, Oost Aziatische regioMissiezusters van het Kostbaar Bloed : 1885-1985
Paginering
 • 64 bl
Uitgever
 • Rome : [Missiezusters van het Kostbaar Bloed]
Jaar van uitgave
 • [1993]

Titel
 • 100 jaar Missiezusters van het Kostbaar Bloed : 1885 - 1985 / [samengest. door het Generaal Bestuur]Honderd jaar Missiezusters van het Kostbaar Bloed
Paginering
 • 122 p
Uitgever
 • Beek en Donk [etc.] : Missiezusters van het Kostbaar Bloed
Jaar van uitgave
 • 1985

Titel
 • Historische Dokumentation der Missions-Schwestern vom Kostbaren Blut (Mariann-hill) 1885-1971
Paginering
 • 129 p
Uitgever
 • [S.l. : s.n.]
Jaar van uitgave
 • [ca.1971]

Titel
 • ‘Vijfenzeventig jaar missieleven. Feestnummer van het tijdschrift Missieleven der Missiezusters van het Kostbaar Bloed te Tienray (l.)’ in: Missieleven der Missiezusters van het Kostbaar Bloed - Tienray, 36. nr. 3-4
Auteur
 • NN
Paginering
 • 32
Uitgever
 • z.p.:
Jaar van uitgave
 • 1960/61

Titel
 • Verslagboek eerste Internationaal missiecongres in Nederland : gehouden te Utrecht, 25 tot 29 September 1922 / samengest. en uitg. door A. Hermus en A. de Wit
Auteur
 • Adrianus Hermus (1862-) ; A. de Wit
Paginering
 • VII, 304 p
Uitgever
 • [S.l. : s.n.
Jaar van uitgave
 • ca. 1922]

Titel
 • Missieleven van de Missiezusters van het Kostbaar Bloed-Tienray
Paginering
 • 35 p
Uitgever
 • Tienray : Missiezusters
Jaar van uitgave
 • 1953


Periodieken
Titel
 • Kijkjes in het missieleven der Missiezusters van het Kostbaar Bloed
Uitgever
 • Tienray : Missiezusters van het Kostbaar Bloed
Jaar van uitgave
 • 1928-...

Titel
 • Missieleven van de missiezusters van het kostbaar bloed
Uitgever
 • Tienray
Jaar van uitgave
 • 1923-1955

Titel
 • Missieleven / Missiezusters van het Kostbaar Bloed
Paginering
 • ... - 43 (1967)
Uitgever
 • Tienraay : Missiezusters van het Kostbaar Bloed
Jaar van uitgave
 • 1955-1967
Interviews

1 interview:

138

Meer over het archief
Beschrijving archief

Het generalaat bevond zich tot 1967 in Aarle-Rixtel en is toen verplaatst naar Rome. Het grootste deel van het archief verhuisde ook naar die stad. Een klein deel zal worden overgebracht naar het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven in St. Agatha. Het generaal archief in Aarle-Rixtel bestond uit stukken betreffende de congregatie, provincies, zusters en financiën, een verzameling dia's , systematisch samengestelde fotoalbums en een congregatiemuseum. Op deze archieven waren verschillende registers gemaakt. Inmiddels is ook hiervan een groot deel aan het generalaat overgedragen. Het provinciaal archief in Tienray (provincie Limburg) bestond uit stukken betreffende het bestuur, kapittels, statistieken, brieven van de stichter en van de algemeen overste (1971-1985), conferenties, cursussen, materiaal van opgeheven huizen; spiritualiteit, zoals regel en constituties en gebedenboeken. Verder zijn er stukken over de leden, waaronder registers van inkleding, gedane professies en enveloppen met persoonsgegevens, kronieken van de Nederlandse provincie en de nederlandse missies, documentatie, zoals het congregatieblad, krantenknipsels en geschiedschrijving van de congregatie, en ten slotte audiovisueel materiaal met fotoalbums. Dit materiaal was onderwerpsgewijs geordend in ordners. Overigens is het archief van de missieprokuur weinig informatief omdat deze alleen financiële zaken regelde (bezoekverslag KAN 1997).

Bewaarplaats Missiezusters van het Kostbaar Bloed, Aarle-Rixtel
Periode archief 1988-2011
Omvang 2 meter
Toegang soort
 • Anders nl
Opmerkingen toegang soort enkele registers

Bewaarplaats Missiezusters van het Kostbaar Bloed (cps), Tienray
Periode archief 1937-2011
Omvang 10 meter
Toegang soort
 • Anders nl
Opmerkingen toegang soort geen

Bewaarplaats Generalaat, Via S. Giovanni Eudes, 93 - 00163 ROMA
Websites

Een algemene website was op moment van schrijven niet bekend, maar de Duitse vestiging is te benaderen via de url:

 

  http://www.missionshausneuenbeken.de/

Archivalie elders

In het archief van de Missionarissen van Mariannhill, de mannelijke pendant, bevinden zich de volgende stukken over de zusters:

 

2.20.2 Stukken betreffende de Zusters van het Kostbaar Bloed

 

302     

Boek "Gedenkschrift zur 25jährigen Jubelfeier der Schwestern der Kongregation von der Anbetung des kostbaren Blutes Jesu Christi (1879-1904)". 1904

1 deel

 

295     

Boekje "Das 25 jährige Bestehen der Kongregation der Missions-Schwestern vom kostbaren Blut. 1885-1910". 1911.  

1 deeltje

 

297     

Boekje "Werden und Wachsen der Genossenschaft der Missionsschwestern vom Kostbaren Blut".

1950.  

1 deeltje

 

711-716         

Periodiek "Missieleven", uitgegeven door de Missiezusters van het Kostbaar Bloed. 1952, 1954, 1959-1961, 1963-1967.

5 banden en 1 deeltje

711      1952. Jrg. 28.

712      1954. Jrg. 30.

713      1959. Jrg. 35, nr. 3. 1 deeltje

714      1960-1961. Jrg. 36.

715      1963-1966. Jrg. 39-41.

716      1966-1967. Jrg. 42-43.

 

73       

Brochure "Missieleven" van de missiezusters van het Kostbaar Bloed. 1953.  

1 deel

 

1017   

Periodiek "Missieleven" van de Missiezusters van het Kostbaar Bloed te Tienray, jrg. 31, nrs. 3-4. 1955.  

1 deel

 

66       

Roman "Der Rote Rock" door zuster Eva Maria Kremer c.p.s. 1956.  

1 deel

 

1495-1497     

Boeken van zr. Eva Maria Kremer c.p.s. 1957, 1960, 1964.     

3 delen

1495    "Afrika erlebt". 1957.

1496    "De dwaze liefde van een barones". 1960.

1497    "Roekeloos spel in Kongo". 1964

 

301     

Boek "Ein Blick hinter die Klostermauern Wernbergs: 75 Jahre Genossenshaft der Missionsschwestern vom kostbaren Blut und 25 Jahre Missionskloster Schloss Wernberg" door

zuster Eva Maria Kremer.

1959.  

1 deel

 

300     

Boek "Wagnis und Erfolg; 75 Jahre Missionsarbeit der Missionsschwestern vom Kostbaren Blut (1885-1960)". 1960.  

1 deel

 

299     

Boekje "75 Jahre Heilig Blut; 1903-1978". 1978.  

1 deeltje

 

296     

Boek "100 jaar Missiezusters van het Kostbaar Bloed". 1985.  

1 deel

 

65       

Brochure "In his steps" over de missiezusters van Kostbaar Bloed. z.j.      

1 deel

 

1517   

Prentbriefkaart met foto van het klooster van de Missiezusters van het Kostbaar Bloed te Tienray. z.j.      

1 stuk

 

Verwijzing naar andere archiefvormers
Opmerkingen

 

 

 

Geschiedenis

Korte geschiedenis

De congregatie

De congregatie van de Missiezusters van het Kostbaar Bloed werd in 1885 gesticht in Mariannhill bij Durban (Zuid-Afrika) door Wendelin Pfanner (1825-1909). Pfanner was een Oostenrijkse Trappist en stichter van de abdij Mariannhill. Hij wierf enkele Duitse zusters aan voor het missiewerk in Zuid-Afrika. Beseffend dat de zusters moesten worden voorbereid op de missie, werd in 1889 een vormingshuis gevestigd in Kirchherten (Duitsland). Toen in Duitsland de congregatie het moeilijk kreeg vanwege de Kulturkampf, week men in 1891 uit naar Helden-Panningen. In 1906 werd het moederhuis vanuit Zuid-Afrika verplaatst naar Aarle-Rixtel (provincie Noord-Brabant). In 1932 had de congregatie acht huizen in Nederland en zes in Duitsland.

 

De missie

In de missie lag het accent op de gezondheidszorg. Gewoonlijk was aan een statie wijkverpleging verbonden en meestal ook een polikliniek. Verder hielden de zusters zich bezig met scholing van de inheemse bevolking. In verschillende landen kregen zij van de missiebisschoppen de leiding over inheemse zustercongregaties. Vanaf het begin in 1885 waren er zusters actief in Zuid-Afrika. In de jaren zestig van de twintigste eeuw waren er 42 missiestaties. Aanvankelijk werkte de congregatie voor de missiestaties van de paters van Mariannhill, maar later ging zij ook in op verzoeken van de Jezuïeten, de Missionarissen van het H. Hart en de paters van de H. Geest.

 

Afrika

In Congo werd vanaf 1898 gemissioneerd in samenwerking met de Trappisten van Westmalle (België). Zij droegen deze missie in 1924 over aan de Missionarissen van het Heilig Hart. De zusters bleven gewoon hun werk doen (Jan B. van Damme, Geschiedenis van de trappistenabdij te Westmalle (1794-1956) (Westmalle, 1977) 255 en 274 ). Tot aan dat moment zouden er al 30 zusters naar dit gebied vertrokken zijn, waarvan 12 Nederlandse zusters. Andere gebieden in Afrika waar missiewerk verricht werd waren: Oost-Afrika (vanaf 1900 in samenwerking met de Paters van de H. Geest), Mozambique, Tanzania (vanaf 1916), Zimbabwe en Kenya.

 

 

Ned. Indië/Indonesië

In Ned. Indië waren de zusters vanaf 1937 werkzaam op MadoeraIn Nederlands Nieuw-Guinea versterkten zij de missie van de Franciscanen in 1948 in Sorong met hun onderwijs aan de lagere school. Later openden zij ook een kleuterschool en internaat. Op Papua-Nieuw-Guinea werkten zij vanaf 1950 samen met de Franciscanen.

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, afkomstig uit: Nolet, Katholiek Nederland, III, 244-247, Willemsen, I, par. 2-41, Pius-almanak 1960/61, 383 en 436-437, Honderd jaar missiezusters, Sloot, Hoe God verscheen, Derix, Brengers van de boodschap.

Organisatie

De congregatie

In 1906 kreeg de congregatie pauselijke goedkeuring. In 1918 werd zij onder de jurisdictie van de Congregatie De Propaganda Fide gesteld. Nederland vormde vanaf 1945 een zelfstandige provincie. Het generalaat bevond zich tot 1967 in Aarle-Rixtel en werd toen verplaatst naar Rome. De administratie van algemeen-overste en de missieprokuur bleef in Duitsland (verslag voor Titus Brandsma-Instituut, z.d.). De congregatie wordt bestuurd door een algemeen overste, bijgestaan door vier raadsleden, onder bescherming van een kardinaal. De rechtspersoon van de congregatie was de 'Missievereeniging van het Kostbaar Bloed'.

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Van Woesik, 47-48, Pius-almanak 1960/61, 383 en bezoekverslag KAN 1998.

Doelstelling

De congregatie is opgericht met het doel om 'missionarissen in de heidensche landen bij te staan'. Dit gebeurde door middel van opvoeding, onderwijs, verpleging en gezondheidszorg, "in zoover dit betaamt aan Godgewijde maagden en met haar lichaamskrachten overeenkomt (Constituties, hoofdstuk 2, par. 4). Later kwamen daar nog sociaal werk en pastoraal werk bij. Volgens de constituties moesten de zusters zich vooral richten op de inlandse bevolking en bij uitzondering op Europeanen. Zij probeerden deze doelen te verwezenlijken vanuit hun visie op het Kostbaar Bloed, dar voor hen verwoord kon worden als een gerichtheid op offerbereidheid, onvoorwaardelijke overgave en openheid voor werk van de Heilige Geest. 

Taken en activiteiten
 • Onderwijs (hieronder ook kweekscholen)
 • Gezondheidszorg
 • Pastoraal werk
 • Evangelieverkondiging en catechese
 • Uitzending van zendingswerkers en missionarissen

Geografie

Continenten
 • Noord Amerika
 • Afrika
 • Azië
 • Oceanië
Lokatie
 • Zuid-Afrika
 • Bisdom Mariannhill
 • Bisdom Umtata
 • Aartsbisdom Durban
 • Bisdom Witbank
 • Bisdom Kokstad

Niet-archivalische bronnen

Selectie uit de literatuur
Titel
 • Hoe God verscheen in Papoea : Nederlandse franciscanen in Papoea 1937-1987 / Jan Sloot
Auteur
 • Jan B. Sloot
Paginering
 • 416 p., [48] p. pl
Uitgever
 • [Nijmegen] : Valkhof Pers
Jaar van uitgave
 • 2010

Titel
 • Uit de kronieken : Nederlandse Provincie, regio Zaïre, Oost Aziatische regioMissiezusters van het Kostbaar Bloed : 1885-1985
Paginering
 • 64 bl
Uitgever
 • Rome : [Missiezusters van het Kostbaar Bloed]
Jaar van uitgave
 • [1993]

Titel
 • 100 jaar Missiezusters van het Kostbaar Bloed : 1885 - 1985 / [samengest. door het Generaal Bestuur]Honderd jaar Missiezusters van het Kostbaar Bloed
Paginering
 • 122 p
Uitgever
 • Beek en Donk [etc.] : Missiezusters van het Kostbaar Bloed
Jaar van uitgave
 • 1985

Titel
 • Historische Dokumentation der Missions-Schwestern vom Kostbaren Blut (Mariann-hill) 1885-1971
Paginering
 • 129 p
Uitgever
 • [S.l. : s.n.]
Jaar van uitgave
 • [ca.1971]

Titel
 • ‘Vijfenzeventig jaar missieleven. Feestnummer van het tijdschrift Missieleven der Missiezusters van het Kostbaar Bloed te Tienray (l.)’ in: Missieleven der Missiezusters van het Kostbaar Bloed - Tienray, 36. nr. 3-4
Auteur
 • NN
Paginering
 • 32
Uitgever
 • z.p.:
Jaar van uitgave
 • 1960/61

Titel
 • Verslagboek eerste Internationaal missiecongres in Nederland : gehouden te Utrecht, 25 tot 29 September 1922 / samengest. en uitg. door A. Hermus en A. de Wit
Auteur
 • Adrianus Hermus (1862-) ; A. de Wit
Paginering
 • VII, 304 p
Uitgever
 • [S.l. : s.n.
Jaar van uitgave
 • ca. 1922]

Titel
 • Missieleven van de Missiezusters van het Kostbaar Bloed-Tienray
Paginering
 • 35 p
Uitgever
 • Tienray : Missiezusters
Jaar van uitgave
 • 1953


Periodieken
Titel
 • Kijkjes in het missieleven der Missiezusters van het Kostbaar Bloed
Uitgever
 • Tienray : Missiezusters van het Kostbaar Bloed
Jaar van uitgave
 • 1928-...

Titel
 • Missieleven van de missiezusters van het kostbaar bloed
Uitgever
 • Tienray
Jaar van uitgave
 • 1923-1955

Titel
 • Missieleven / Missiezusters van het Kostbaar Bloed
Paginering
 • ... - 43 (1967)
Uitgever
 • Tienraay : Missiezusters van het Kostbaar Bloed
Jaar van uitgave
 • 1955-1967
Interviews

1 interview:

138


Het archief

Meer over het archief
Beschrijving archief

Het generalaat bevond zich tot 1967 in Aarle-Rixtel en is toen verplaatst naar Rome. Het grootste deel van het archief verhuisde ook naar die stad. Een klein deel zal worden overgebracht naar het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven in St. Agatha. Het generaal archief in Aarle-Rixtel bestond uit stukken betreffende de congregatie, provincies, zusters en financiën, een verzameling dia's , systematisch samengestelde fotoalbums en een congregatiemuseum. Op deze archieven waren verschillende registers gemaakt. Inmiddels is ook hiervan een groot deel aan het generalaat overgedragen. Het provinciaal archief in Tienray (provincie Limburg) bestond uit stukken betreffende het bestuur, kapittels, statistieken, brieven van de stichter en van de algemeen overste (1971-1985), conferenties, cursussen, materiaal van opgeheven huizen; spiritualiteit, zoals regel en constituties en gebedenboeken. Verder zijn er stukken over de leden, waaronder registers van inkleding, gedane professies en enveloppen met persoonsgegevens, kronieken van de Nederlandse provincie en de nederlandse missies, documentatie, zoals het congregatieblad, krantenknipsels en geschiedschrijving van de congregatie, en ten slotte audiovisueel materiaal met fotoalbums. Dit materiaal was onderwerpsgewijs geordend in ordners. Overigens is het archief van de missieprokuur weinig informatief omdat deze alleen financiële zaken regelde (bezoekverslag KAN 1997).

Bewaarplaats Missiezusters van het Kostbaar Bloed, Aarle-Rixtel
Periode archief 1988-2011
Omvang 2 meter
Toegang soort
 • Anders nl
Opmerkingen toegang soort enkele registers

Bewaarplaats Missiezusters van het Kostbaar Bloed (cps), Tienray
Periode archief 1937-2011
Omvang 10 meter
Toegang soort
 • Anders nl
Opmerkingen toegang soort geen

Bewaarplaats Generalaat, Via S. Giovanni Eudes, 93 - 00163 ROMA
Websites

Een algemene website was op moment van schrijven niet bekend, maar de Duitse vestiging is te benaderen via de url:

 

  http://www.missionshausneuenbeken.de/

Archivalie elders

In het archief van de Missionarissen van Mariannhill, de mannelijke pendant, bevinden zich de volgende stukken over de zusters:

 

2.20.2 Stukken betreffende de Zusters van het Kostbaar Bloed

 

302     

Boek "Gedenkschrift zur 25jährigen Jubelfeier der Schwestern der Kongregation von der Anbetung des kostbaren Blutes Jesu Christi (1879-1904)". 1904

1 deel

 

295     

Boekje "Das 25 jährige Bestehen der Kongregation der Missions-Schwestern vom kostbaren Blut. 1885-1910". 1911.  

1 deeltje

 

297     

Boekje "Werden und Wachsen der Genossenschaft der Missionsschwestern vom Kostbaren Blut".

1950.  

1 deeltje

 

711-716         

Periodiek "Missieleven", uitgegeven door de Missiezusters van het Kostbaar Bloed. 1952, 1954, 1959-1961, 1963-1967.

5 banden en 1 deeltje

711      1952. Jrg. 28.

712      1954. Jrg. 30.

713      1959. Jrg. 35, nr. 3. 1 deeltje

714      1960-1961. Jrg. 36.

715      1963-1966. Jrg. 39-41.

716      1966-1967. Jrg. 42-43.

 

73       

Brochure "Missieleven" van de missiezusters van het Kostbaar Bloed. 1953.  

1 deel

 

1017   

Periodiek "Missieleven" van de Missiezusters van het Kostbaar Bloed te Tienray, jrg. 31, nrs. 3-4. 1955.  

1 deel

 

66       

Roman "Der Rote Rock" door zuster Eva Maria Kremer c.p.s. 1956.  

1 deel

 

1495-1497     

Boeken van zr. Eva Maria Kremer c.p.s. 1957, 1960, 1964.     

3 delen

1495    "Afrika erlebt". 1957.

1496    "De dwaze liefde van een barones". 1960.

1497    "Roekeloos spel in Kongo". 1964

 

301     

Boek "Ein Blick hinter die Klostermauern Wernbergs: 75 Jahre Genossenshaft der Missionsschwestern vom kostbaren Blut und 25 Jahre Missionskloster Schloss Wernberg" door

zuster Eva Maria Kremer.

1959.  

1 deel

 

300     

Boek "Wagnis und Erfolg; 75 Jahre Missionsarbeit der Missionsschwestern vom Kostbaren Blut (1885-1960)". 1960.  

1 deel

 

299     

Boekje "75 Jahre Heilig Blut; 1903-1978". 1978.  

1 deeltje

 

296     

Boek "100 jaar Missiezusters van het Kostbaar Bloed". 1985.  

1 deel

 

65       

Brochure "In his steps" over de missiezusters van Kostbaar Bloed. z.j.      

1 deel

 

1517   

Prentbriefkaart met foto van het klooster van de Missiezusters van het Kostbaar Bloed te Tienray. z.j.      

1 stuk

 

Verwijzing naar andere archiefvormers
Opmerkingen