Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

Medische Missiezusters

Naam Medische Missiezusters
Naamsvarianten
 • Medische Missiezusters (mmz)
 • Society of Catholic Medical Missionaries (scmm)
 • Medical Mission Sisters
 • Congregatie van de Medische Missiezusters (MMZ)
 • Gezelschap van Medische Missiezusters
Periode 1925-2011
Denominatie rooms-katholiek
Org Missie

Korte geschiedenis

De congregatie

De Society of Catholic Medical Missionaries werd in 1925 gesticht in Philadelphia (USA) door de Oostenrijkse arts Anna Dengel (1892-1980). Pater M. A. Mathis csc, overste van het seminarie der Vreemde Missiën van Sainte-Croix in Brookland, Washington, wordt soms als medestichter aangemerkt. Dengel werkte als arts in India en werd daar gegrepen door de nood van vrouwen en kinderen die verstoken waren van medische zorg. Het gewoonterecht schreef voor dat medische zorg alleen door mannen mocht worden gegeven, maar vrouwen mochten geen lichamelijk contact hebben met mannen met wie ze niet gehuwd waren. Dat betekende dat vrouwen alleen door vrouwelijke artsen konden worden behandeld, maar die waren schaars. In Rome bepleitte Dengel dat vrouwelijke religieuzen op medisch gebied beter werden opgeleid, maar de kerkelijke wetgeving (canon 139 van de Codex Juris Canonici van 1918) verbood religieuzen om bepaalde medische beroepen uit te oefenen. Om dit wettelijke obstakel te omzeilen richtte zij in 1925 een internationaal gezelschap van vrouwen met medische beroepen op. (Sr. Mary Leonora Major, 'The central archives of the society of catholic medical missionaries' (Swanwick 1987); dit werk komt niet voor in de NCC; meer over de stichteres in: Spanings, Plaatsingslijst, xi en Inleiding inventaris archief Medische Missiezusters KAN, nr. AR-Z084). In 1929/1930 traden de eerste twee Nederlandse studenten toe: M. Eleonore Lippits en M. Leonie Tummers. In Washington volgden zij een opleiding tot arts en promoveerden in de geneeskunde. Tijdens een verkennende reis in Nederland in 1937 besteedde Lippits haar tijd aan voorlichting. Het gezelschap vestigde zich in Nederland in 1939 met de Nederlandse zusters Eleonore Lippits en Agatha Ypma . Toen de Tweede Wereldoorlog contact met de Verenigde Staten onmogelijk maakte, zette men een eigen noviciaat op in Imstenrade bij Heerlen (provincie Limburg).

 

De missie

Indonesië

Al tijdens de Tweede Wereldoorlog werd er in Nederland nagedacht over een missie naar Nederlands-Indië (ENK, Archief Medische Missiezusters, inv.nr. 22, verslag over 1939-1945, opgesteld door Eleonore Lippits). In 1947 ging men in op het verzoek van mgr. Willekens, apostolisch vicaris van Batavia, om zusters naar Indonesië te zenden. In Makassar namen zijn een vroedvrouwenschool over. Twee jaar later begonnen zij met een vroedvrouwenschool annex polikliniek in Soerakarta. Dankzij lekenhelpers konden de zusters beter contact maken met de lokale bevolking. In de jaren vijftig begonnen zij met de vorming van eigenlandse zusters in Lawang. In 1952 vertrok zr. Paraclita Speetjens, die in Utrecht was gepromoveerd op een gynaecologisch onderwerp, naar Soerakarta waar zij ging werken in de kraamvrouwenkliniek van de congregatie (Het Missie-Werk, 31 (1952) 233). Indonesië werd in 1957 een regio onder de Nederlandse pro-provincie. Instellingen voor gezondheidszorg met de nadruk op verloskunde werden eveneens opgezet in de apostolische vicariaten Malang en Semarang. 

 

India en Pakistan

De congregatie was sinds 1927 actief in het latere Pakistan. Nederlandse zusters hebben hierin een aandeel gehad. Vanaf de oprichting van de Nederlandse pro-provincie kan de zending van Nederlandse zusters naar deze gebieden, zoals Karachi in 1947 en 1949 en Rawalpindi en Dacca in 1956, makkelijker worden getraceerd (ENK, AR-Z084, inv.nr. 22, Algemeen verslag van de Nederlandse pro-provincie over 1951). In 1941 legden de eerste inheemse hun zusters tijdelijke geloften af. In het bisdom Rawalpindi werkten zij in kraam- en ziekenzorg en leidden zij vroedvrouwen op. Vanaf 1927 werkten zij eveneens in het latere India in een groot aantal bisdommen en aartsbisdommen. De activiteiten bestonden uit ziekenhuizen, de opleiding van vroedvrouwen en verpleegsters, een noviciaat en een polikliniek.

 

Birma

In 1958 gaf de congregatie gehoor aan een verzoek van de aartsbisschop van Rangoon, Victor Bazin. Maar liefst 15 zusters werden naar dit gebied uitgezonden. In de eerste helft van 1959 arriveerden de eerste vijf Nederlandse zusters, deels vanuit Rawalpindi. De voorbereidingen voor het ziekenhuis in Okkalapa waar zij zouden gaan werken waren toen in volle gang. Verdere ontwikkelingen vallen buiten het tijdsbestek van deze gids.

 

Afrika

Congo

Nederlandse zusters werkten ook in Congo in het bisdom Inongo tussen 1957 en 1995 in Pendjua, een van oorsprong Nederlandse stichting. Op verzoek van apostolisch vicaris van Inongo, mgr. Jean van Cauwelaert, spande men zich om de kindersterfte te bestrijden onder de Baoto- en Batua-bevolking.  Op beide posten werkten in die jaren twee zusters geassisteerd door medewerkers. In 1959 kwam daar een arts bij die was uitgezonden door de medische Missiezusters (ENK, AR-Z084, inv.nr. 22, verslag 1966). Het werk in Inongo bestond uit: moederschapszorg, een apotheek en een ziekenhuis .

 

Ghana

In Ghana waren zusters actief in het bisdom Kumasi in een ziekenhuis, poliklinieken en een melaatsenkolonie. Het Nederlandse aandeel kan niet worden vastgesteld.

 

Zuid-Afrika

In Zuid-Afrika waren de zusters tussen 1951 en 1967 actief. Begin 1951 werden de eerste twee zusters door de Nederlandse pro-provincie naar Welkom gestuurd. Aanleiding was het herhaalde verzoek van de apostolisch vicaris mgr. Gerard van Velsen van Kroonstad. Het werk kwam ten goede aan de zwarte bevolking. Het betrof een bedrijfsziekenhuis van de Anglo-American Cooperation, waarin in 1954 14 zusters werkten en in 1960 27 zusters. Afrikaanse verpleegkundigen werden hier ook opgeleid (ENK, AR-Z084, inv.nr. 22, verslag Nederlandse pro-provincie 1966).

 

Malawi

De wens om in Malawi aan de slag te gaan werd in 1956 door de Nederlandse pro-provincie onderzocht, nadat een verzoek van de apostolisch vicaris van Blantyre mgr. John Theunnissen was binnengekomen. In 1958 bezocht zuster Eleonore Lippits het gebied. Effectief kon begonnen worden in 1959 toen eerste vier Nederlandse zusters in Nguludi de taal bestudeerden in voorbereiding op het voorziene werk in Phalombe. De verdere ontwikkeling valt buiten het tijdsbestek van deze gids.

 

De missies in Congo, Malawi, Zuid-Afrika, Swaziland en Birma zouden van oorsprong Nederlandse stichtingen zijn (Medische Missiezusters [1995] 9).

 

Overige gebieden

Het aandeel van Nederlandese zusters in andere gebieden is moeilijk vast te stellen. Vast staat dat Nederlandse zusters in de Verenigde Staten actief zijn geweest. In de bisdommen Santa Fé en Atlanta waren zij actief in moederschaps- en zuigelingenzorg, vroedvrouwenschool en in een ziekenhuis met een polikliniek. In Zuid-Amerika werkten zij in Venezuela in ziekenhuizen. Nederlandse zusters hebben ten slotte nog gewerkt in Bangladesh, Vietnam, Cambodja, Kameroen, Ethopië, Jemen, Nicaragua, Peru, de Filipijnen, Kenya, Uganda en Brazilië .

 

Alle informatie, tenzij anders vermeld, is geput uit: Willemsen, I, par. 2-34, Pius-almanak 1960/61, 366-367, 432-433, Spanings, Plaatsingslijst, Poels, Vrouwen met een missie, Monteiro e.a., Ex Caritate, Willemsen, Van tentoonstelling tot wereldorganisatie, en History of the Society (1991).

Organisatie

Van vereniging naar congregatie

Bij oprichting in 1925 was het Gezelschap kerkrechtelijk gezien geen congregatie, maar alleen een vrome vereniging. De leden leefden echter wel volgens een regel die vergelijkbaar was met die van een congregatie en legden ook beloften -geen geloften-  af. Op deze wijze werd het verbod op de uitoefening van medische beroepen door religieuzen omzeild. Toen de betreffende bepaling in de Codex Juris Canonici (canon 139) in 1936 werd ingetrokken, kon het proces van erkenning als congregatie in gang worden gezet. In 1941 werd dit met goed resultaat beëindigd. In 1959 verkreeg de congregatie het zogenaamde Decretum Laudis, waardoor zij onder de congregatie De Propaganda Fide kwam te staan. In 1963 telde de congregatie ongeveer 700 leden (New Catholic Encyclopaedia, 1967).

 

Algemeen bestuur

Tot 1967 werd de congregatie op centralistische en hiërarchische wijze bestuurd door Anna Dengel. Zij wenste geen bevoegdheden te delegeren aan provincies; alle huizen vielen onder het generaal bestuur dat in de Verenigde Staten was gevestigd. In 1947 was een reorganisatie nodig omdat de congregatie sterk groeide. Er werden toen pro-provincies en regio's gecreëerd met Nederland als eerste pro-provincie. Pas in 1957 werden de pro-provinces de Verenigde Staten en de Malabarkust (Zuid-West India) opgericht. Het generalaat werd in 1958 van Philadelphia naar Rome verplaatst. Het eens in de tien jaar bijeenkomende algemeen kapittel stelde het beleid voor de congregatie vast. Het koos ook de algemeen-overste (tot 1967 was dit Zr. Dr. Dengel) en haar raadsleden. Het algemeen kapittel bestond uit de leidinggevende functionarissen: de algemeen-overste met haar raadsleden, de algemeen secretaresse, de econome, en de oversten van de pro-provincies. Na 1967 waren ook ex-algemeen-oversten lid. Daarnaast waren er ook vertegenwoordigers van de huizen en de pro-provincies lid.

 

De Nederlandse pro-provincie

De door zuster Eleonore Lippits opgerichte Nederlandse afdeling ontwikkelde zich voorspoedig en groeide uit tot één van de grootste van de congregatie. In 1947 werd de afdeling omgevormd tot een pro-provincie met zr. Lippits als hoofd. De pro-provincie had huizen in Imstenrade, Utrecht en Makassar (Indonesië). Het bestuur werd gevormd door de overste met haar vier raadsleden. Om de vijf jaar hield de pro-provincie een kapittel tijdens welke het beleid werd vastgesteld. Het koos ook afgevaardigden voor het generaal kapittel en adviseerde wie er benoemd moest worden tot overste van de pro-provincie. Het kapittel bestond uit de leidinggevende functionarissen en afgevaardigden die werden gekozen door de stemgerechtigde leden.

 

 

Vriendenkring

In 1939 werd een vriendenkring opgericht. De Maltezer Ridders in Nederland waren een van de initiatiefnemers. Het doel was en is nog steeds: het aanwakkeren van de interesse voor medisch missiewerk en dit omzetten in concrete, met name financiële hulp. De vriendenkring, inmiddels Stichting Vrienden van de Medische Missiezusters, was in 2008 nog steeds actie.

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Poels, Vrouwen met een missie, Pius-almanak 1960/61, 366, Spanings, Plaatsingslijst, Willemsen, Van tentoonstelling tot wereldorganisatie, History of the Society en Inleiding op de inventaris op het archief.

Doelstelling

Volledig vakkundige medische hulp in onderontwikkelde gebieden aan iedereen die dit nodig had is steeds de bedoeling geweest. Ondertussen was het ook de bedoelings Gods Rijk op aarde te verbreiden door middel van medisch missiewerk. De vereniging is speciaal opgericht om zorg te dragen door vrouwen voor vrouwen overal ter wereld, hoewel mannen nooit zijn uitgesloten van goede zorgen. Hoewel de zorg primair tot uitdrukking kwam in gezondheidszorg en missiewerk, was steeds de bedoeling de oorzaken ervan weg te nemen. Voor de leden was belangrijk God te eren door eigen heiliging en christelijke gezondheidszorg in de missie als werk van naastenliefde.

Taken en activiteiten
 • Gezondheidszorg
 • Opleiding van (inheemse) werkkrachten (Te denken valt aan zendelingen, missionarissen, assistenten enz.)
 • Uitzending van zendingswerkers en missionarissen
 • Werk van en voor vrouwen en meisjes
Continenten
 • Noord Amerika
 • Latijns Amerika
 • Afrika
 • Azië
Lokatie
 • Pakistan
 • Bisdom Islamabad-Rawalpindi
 • Aartsbisdom Karachi
 • Aartsbisdom Lahore
Selectie uit de literatuur
Titel
 • Vrouwen met een missie : vier congregaties in Nederland en de toekomst van hun missionair verleden / Vefie Poels ; m.m.v. Anna Damas
Auteur
 • Genoveva Maria Johanna Poels (1958-) ; Anna Damas (1966-)
Paginering
 • 160 p
Uitgever
 • [Nijmegen] : Valkhof Pers
Jaar van uitgave
 • cop. 2008

Titel
 • Tachtig jaar Medische Missiezusters / [red. Magda Van Hoyweghen ... et al. ; eindred. Personal Print .. et al.]
Auteur
 • Magda Van Hoyweghen
Paginering
 • 34 p
Uitgever
 • Utrecht : Stichting Vrienden van de Medische Missiezusters
Jaar van uitgave
 • 2005

Titel
 • Van tentoonstelling tot wereldorganisatie : de geschiedenis van de stichtingen Memisa en Medicus Mundi Nederland, 1925-1995 / Jan Willemsen
Auteur
 • Johannes Theodorus Wilhelmus Willemsen (1941-)
Reeks
 • KDSC Scripta ; 10
Paginering
 • 301 p
Uitgever
 • Nijmegen : Valkhof Pers
Jaar van uitgave
 • cop. 1996

Titel
 • Plaatsingslijst van de archieven van de Medische Missiezusters (MMZ) in Nederland (1890) 1939-1990 (1993) / door R.G.J. SpaningsRegister op de plaatsingslijst van de archieven ...
Auteur
 • Robert Spanings
Paginering
 • XXI, 60 p
Uitgever
 • Nijmegen : Stichting Dienstencentrum Kloosterarchieven in Nederland
Jaar van uitgave
 • 1995

Titel
 • History of the Society of Catholic Medical Missionaries : pre-foundation to 1968
Paginering
 • 301 p
Uitgever
 • London : Medical Mission Sisters
Jaar van uitgave
 • 1991

Titel
 • "The central archives of the society of catholic medical missionaries."
Auteur
 • Major, Sr Mary Leonora
Paginering
 • 73-81
Uitgever
 • Swanwick:
Jaar van uitgave
 • 1987

Titel
 • De motieven van de Medische Missie Zusters / Ton Oostveen
Auteur
 • Antonius Hubertus Oostveen (1937-1991)
Paginering
 • 16 p
Uitgever
 • Utrecht : Stichting Vrienden Medische Missiezusters
Jaar van uitgave
 • 1978

Titel
 • De waarde van de progesteronbelasting : de vaginale uitstrijk en de bepaling der uitscheiding van oestrogene stoffen voor het onderzoek van patienten met amenorrhoea / Anna I.J. Speetjens
Auteur
 • Anna I.J. Speetjens
Paginering
 • 102 p
Uitgever
 • Utrecht : Dekker & Van de Vegt
Jaar van uitgave
 • 1952

Titel
 • Medical Missions and Birth Control
Auteur
 • Eleonore Lippits Sister, SCMM
In
 • Catholic medical quarterly, ISSN 0008-8226
Paginering
 • vol. 14 (1936), afl. 4 (okt), pag. 103
Jaar van uitgave
 • 1936

Titel
 • Medische wetenschap in dienst der missie / door M. Eleonore Lippits
Auteur
 • M. Eleonore Lippits (1907-1993)
Reeks
 • G.G.G. no. 514. Varia
Paginering
 • 31 p
Uitgever
 • 's-Hertogenbosch : Geert Groote Genootschap
Jaar van uitgave
 • [1936]


Periodieken
Titel
 • Mededelingen / Medische Missiezusters Mededelingen van de Medische Missiezusters
Paginering
 • No. 1 (1949) - 1972
Uitgever
 • Heerlen [etc.] : Medische Missiezusters
Jaar van uitgave
 • 1949-1972

Titel
 • M 3: Mededelingen Medische Missiezusters.
Jaar van uitgave
 • 1973-1988

Titel
 • Medische Missiezusters.
Jaar van uitgave
 • 1989-

Titel
 • Stromenland

Titel
 • Kommunikatiebulletin Distrikt Nederland

Titel
 • Originele Mededelingen

Titel
 • Medical Missionary / Medical Mission Sisters
Paginering
 • Oct. 1927 - Winter 1970
Uitgever
 • Philadelphia : Society of Catholic Medical Missionaries
Jaar van uitgave
 • 1927-1970

Titel
 • "Imstenrade meldt"
Jaar van uitgave
 • 1948-1970
Interviews

13 interviews, en wel de nrs.:

8

245

480

494

527

575

576

778

787

807

840

842

843

Meer over het archief
Beschrijving archief

1.

Archief van de pro-provincie Nederland

In 2006 werd het grootste deel van dit archief van Mook overgebracht naar het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven in St. Agatha. De inventaris is op de website van het Centrum te raadplegen. Er is nog een oudere lijst, voorzien van een apart register, gemaakt door R. G. J. Spanings, Plaatsingslijst van de archieven van de Medische Missiezusters (mmz) in Nederland (1890) 1939-1990 (1993), 2 dln. (Nijmegen 1995). Deze is ook aanwezig in het Katholiek Documentatie Centrum in Nijmegen. Het archief bestaat uit het bestuursarchief van de Nederlandse pro-provincie, het bestuursarchief van het district Nederland, het archief van de Centrale Raad van de Vriendenkring, verder huisarchieven en persoonsarchieven. De foto's zijn nog niet overgebracht. In 1997 werd de plaatsingslijst van het archief door zuster Esther de Vlaming in het Engels vertaald en opgezonden aan het archief van het generalaat in Londen. Gezien het internationale karakter van de congregatie zijn veel archiefstukken zowel in het Nederlands als in het Engels. Opvallend is de hoeveelheid documentatie van de hand van zusters zelf, zowel propagandistisch materiaal als artikelen die zij vanuit hun beroep hebben geschreven. Bijzonder is het grote aantal financiële stukken, ingedeeld volgens overzeese gebieden en plaats van vestiging. In de verslagen valt het op dat de bewoners van de missiegebieden vooral als patiënten werden benaderd, zodat informatie over het interculturele contact schaars is.

 

2.

Archief van het Generalaat

Het archief van het generalaat bevindt zich in London. Zuster Mary Leonora Major hield over het archief in 1987 in Swanwick een lezing, die naar het schijnt wel is gepubliceerd maar niet te vinden is in de NCC. Volgens deze lezing bestaat het archief uit stukken over de stichteres Anna Dengel, kronieken tussen 1925-1969, periodieken, interne nieuwsbrieven, audiovisueel materiaal, een kaartsysteem betreffende de zusters en eigen publicaties en studies. Iedere medische 'vestiging' (ziekenhuis, kliniek, huis) heeft een eigen map, zodat bijvoorbeeld onder de sector Afrika elke activiteit een apart dossier heeft. Wanneer een huis werd gesloten, werden de stukken naar het generalaat opgezonden. Het generalaat heeft richtlijnen uitgevaardigd over de wijze waarop gearchiveerd moet worden.

Bewaarplaats Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven, St. Agatha
Periode archief 1915-2002
Openbaarheid beperkt
Opmerkingen openbaarheid

Het archief is in bewaring gegeven aan het erfgoedcentrum in Sint Agatha, het eigendomsrecht ligt bij de congregatie. Op enkele gemerkte stukken na, waarvoor via een formulier bij het Erfgoedcentrum toestemming tot raadpleging aan de congregatie kan worden gevraagd, is het archief vrij te raadplegen (Voor de aangemerkte stukken, zie Inleiding inventaris AR-Z084 archief Medische Missiezusters, www.erfgoedkloosterleven.nl 11-11-2010).

Omvang 25 m
Toegang soort
 • Inventaris met inleiding
Opmerkingen toegang soort digitaal beschikbaar op www.archieven.nl en www.erfgoedkloosterleven.nl
Toegang titel Spanings, R.; Huijgevoort, A. van , AR-Z084 Archiefinventaris Medische Missiezusters
Bijzondere relevantie
Toon

Verberg

Selectie

De nummers verwijzen naar de inventaris met nr. AR-Z084. De met *gezien* gemerkte stukken zijn ingezien door Kirsten Hulsker en Ton Kappelhof.

 

 

1 Bestuursarchief Nederlandse pro-provincie (1890) 1939 -1966 (1992)

1.1  Stichting en ontwikkeling

1.1.1 Stichteres Anna Dengel

 

640 

Teksten van lezingen, gehouden door zuster Anna Dengel, generale overste, 1925-1959. Met hiaten

 

666 

Boek "Mission for Samaritans. A Survey of Achievements and Opportunities in the field of Catholic Medical Missions" door zuster A. Dengel. Milwaukee (Verenigde Staten). Met Nederlandse vertaling van een aantal hoofdstukken, 1945, z.j.

 

1392 

Bundel "Talks and writings of Mother Anna Dengel", [1954]

 

88 

Stukken betreffende het leven en werk van zuster A. Dengel, stichteres en generale overste van de Medische Missiezusters, 1958-1959, 1961-1964, 1966, z.j.

 

1344

Stukken betreffende zuster Anna Dengel, stichteres van de congregatie, 1959-1992. Met hiaten

 

1142 

Manuscript "The Story of a Year" door zuster J. Lyons betreffende de werkzaamheden van zuster Anna Dengel in het St. Catherine's Mission Hospital in Rawalpindi (India) in 1920-1924 en de oprichting van de congregatie in 1925, ca. 1980

Het betreft een kopie van een manuscript uit de Central Archives van de congregatie

 

 

1.1.2  Kronieken

zie verslaglegging

 


1.1.3 Geschiedkundige verhandelingen

518 Verslagen over de geschiedenis van de congregatie, 1954-1955, 1957, 1959-1960, 1962

 

519 Geschiedkundig verslag van de afdeling Nederland/Nederlandse pro-provincie over 1930-1963, 1963

 

1735 Uitgave "The medical missionsisters in Makassar, 1947-1975" door Judith Vorachen, 1999

 

 

1.1.4  Jubilea

-

 

 

1.2  Regelgeving

-

 

1.3  Spiritualiteit

-

 

1.4  Kapittel

-

 

1.5  Bestuur

14-19

Notulen van de pro-provinciale raad, 1940-1967

14  1940, 3 januari - 1942, 9 augustus

15  1944, 7 mei - 1950, 4 januari

16  1950, 4 januari - 1958, 14 maart

*gezien*

In het Engels. De notulen zijn zeer summier. De secretaris wordt enkele malen verzocht zo zakelijk mogelijk te notuleren en alles wat er niet toe doet weg te laten. Discussies worden zelden weergegeven. Afgezien van routinebesluiten zoals toelating tot het noviciaat, tijdelijke en eeuwige professie zijn wat betreft de missie de volgende besluiten vermeldenswaard.

 

1949, 31 maart

Aanvraag vanuit Geleen om zusters beschikbaar te stellen voor het nieuwe ziekenhuis dat daar gebouwd gaat worden. Voordeel is dat men een opleidingsschool krijgt in een ziekenhuis dat door de congregatie geleid wordt, dat het ziekenhuis in een katholieke streek ligt, in de nabijheid van de mijnen. Nadeel is dat er zusters verloren gaan voor de missie en dat het in het bisdom Roermond ligt waardoor de nieuwe vestiging geen public relations effect heeft. Besloten meer inlichtingen in te winnen.

 

1950, 25 februari

Men gaat niet in op het voorstel van Geleen wegens gebrek aan zusters.

 

1950, 10 maart

Er liggen aanvragen voor missiewerk  in NIeuw Guinea (Wisselmeren en Manokwari), Bali, Medan (Tobameer en Sibolga) en Borneo. Besloten wordt aan mgr. Creemers, apostolisch vicaris van Hollandia om niet mee te doen met het ziekenhuis in Manokwari, maar men blijft wel geïnteresseerd in de Wisselmeren. Interessant blijft ook de suggestie van mgr. Willekens, apostolisch vicaris van Jakarta, om voor de melaatsen te gaan werken. Naar aanleiding van een brief van dr. Onghilong over het werk in Makassar wordt besloten het werk daar te concentreren en hem te antwoorden.

 

1950, 17 april

Algemeen-overste Dengel schreef over uitbreiding van het werk naar België en Kongo. Er is sprake van een klein ziekenhuis in Kongo.

 

1950, 6 juni

Meer inlichtingen worden ingewonnen over een oom van een kandidaat-zuster die al 20 jaar verpleegd wordt in een psychiatrisch ziekenhuis.

Bespreking van vier mogelijkheden tot nieuwe missies in Afrika. Een verslag van de discussie wordt opgezonden naar het moederhuis dat een keuze maakt.

 

1950, 23 (of 28) juni

De geneesheer-directeur van het St. Servatius Gesticht in Venray antwoordt dat alleen inlichtingen worden gegeven aan de arts die de kandidaat-zuster heeft onderzcht. Aangezien de richtlijnen alleen spreken over geestesziekten van ouders, broers of zusters en er verder geen negatieve indicaties zijn wordt besloten geen verdere informaties in te winnen en wordt de kandidate toegelaten.

 

De opties voor Afrika worden besproken met moeder Dengel.

 

1950, 5 juli

Voortzetting van het beraad over Afrika. Ter tafel ligt een concept-overeenkomst met de bisschop van Kroonstad (Zuid-Afrika) mgr. Van Velzen op.

 

1950, 8 juli

Een voorstel met betrekking tot Kroonstad wordt voorgelegd aan moeder Dengel.

 

1950, 24 juli

Verslag van een vergadering met moeder Dengel en de bisschop van Kroonstad. De overste van de proprovincie maakt met een zuster van het moederhuis een verkenningsreis naar Zuid-Afrika in september, waarna een eerste groep van vijf zusters in oktober kan vertrekken als men het eens wordt.

 

1950, 1 september

Ingekomen een brief van R.P. de Quay met voorstellen voor nieuw werk in Soerakarta. De vergadering wil naar een ziekenhuis in Solo teneinde een opleiding te bieden in een katholieke instelling.

 

1950, 18 oktober

Bespreking van een concept-contract met de Anglo American Corporation of South Africa Ltd. Zr. Servanda, adjunct-directrice van het katholiek ziekenhuis in Zwolle, voorzag dit van commentaar. De uitslag van dit beraad wordt opgestuurd aan Anna Dengel.

 

1950, 4 november

Moeder Dengel wil meer informatie over het contract in Zuid-Afrika.

 

1950, 23 november

De president van het Groot Ziekengasthuis in 's-Hertogenbosch informeerde of de congregatie de verpleging en een deel van het medische werk zou willen overnemen. Besloten te antwoorden dat dit de komende drie tot acht jaar niet mogelijk is maar dat men in principe geïnteresseerd is.

 

Aan het moederhuis wordt voorgesteld drie zusters naar Makassar te sturen.

 

1950, 18 december

De onderhandelingen over het contract met bisschop Van Velzen lopen nog.

 

1951, 29 januari

--

 

1951, 20 februari

--

 

1951, 7 april

--

 

1951, 2 mei

--

 

1951, 11 juni

--

 

1951, 19 juni

De overste bespreekt de situatie in Indonesië waar men vestigingen heeft in Makassar en Soerakarta. Er liggen aanvragen voor assistentie op NIeuw Guineas (van mgr. Creemers) en Bali (van mgr. Hermans)

 

1951, 2 juli

Besloten over de volgende onderwerpen nota's te laten schrijven waarna de raad erover delibereert: missieprocuur, propaganda voor roepingen, nieuwe aanvragen voor missiewerk, propaganda door middel van tentoonstellingen en de vriendenkring. 

 

Na discussie over nieuwe aanvragen vanuit Nieuw Guinea en Bali wordt besloten beide af te wijzen, ofschoon Bali in aanmerking komt voor nader overleg.

 

1951, 12 juli

Besloten het werk in Soerakarta uit te breiden. De plaatselijke katholieken moeten hierbij helpen. Er wordt nog meer advies ingewonnen onder andere bij pater Keller sj.

 

1951, 23 juli

--

 

1951, 28 augustus

Ingekomen een brief van Ana Dengel met richtlijnen hoe om te gaan met verzoeken van missiebisschoppen om assistentie. Besproken worden de volgende aanvragen:

pastoor Van der Plas ofm cap over een ziekenhuis

dr. Niemer over een ziekenhuis in Roeteng

Reguliere Kanunniken van St. Jan in Lateranen in Kongo

 

Bespreking van de statuten van een stichting in Soerakarta.

 

1951, 24 september

--

 

1951, 8 oktober

--

 

1951, 12 november

--

 

1951, 21 december

--

 

1952, 28 februari

--

 

1952, 22 april

--

 

1952, 13 mei

--

 

1952, 21 mei

--

 

1952, 31 mei

-

 

1952, 7 juni

--

 

1952, 2 juli

--

 

1952, 14 juli

--

 

1952, 21 september

--

 

1952. 8 oktober

--

 

1952, 10 december

--

 

Doorgenomen is de periode 1950-1952. Veel belangrijke beslissingen werden in het moederhuis genomen.

 

 

17  1958, 12 april - 1962, 26 juni 

*gezien*

Hiervoor geldt hetzelfde als voor inv. nr. 16. Deze notulen bevatten nauwelijks informatie over clturerle interactie.

 

 

51 

Correspondentie met zuster Eleonore Lippits, pro-provinciale overste, 1945, 1947-1950, 1954-1957, 1959

 

22 

Verslagen van de Nederlandse pro-provincie over augustus 1939 - april 1945, januari - juni 1951, 1958-1966, 1945, 1951, 1962, 1964, 1966

 

52 

Nieuwsbrieven van zuster Eleonore Lippits, pro-provinciale overste / vanaf 1957 eerste generale raadszuster, 1948, 1951-1962, 1965-1966

*gezien de brieven uit de periode 1948-1960*

De meeste circulaires vullen het orgaan van de congregatie 'Imstenrade meldt' aan en bevatten het nieuws over wat er binnen de congregatie in Nederland is gebeurd. Het nieuws is bestemd voor de leden van de congregatie, niet voor de buitenwereld. Voor het thema culturele interactie zijn deze brieven niet zo interessant. Afwijkend is de brief van 3 augustus 1948 met korte verslagen van de missie-voorbereidingsweek. Pater Sleijffers sj hield een lezing over Missie en Nationalisme. Kolonialisme en missie gingen vaak samen en worden daarom door nationalistische bewegingen als een pot nat beschouwd. Anti-westerse bewegingen worden gemakkelijk anti-christelijk. Het Indonesisch nationalisme is door de Islam geïnspireerd. De Islam heeft in dit land aan kracht gewonnen door toedoen van de 'liberale, dus anit-godsdienstige mannen van de koloniale wetenschap. Pater Sl. vat dit samen in: "Java is vanuit Leiden geislamiseerd". Hij verwijst naar de paus die in 1948 voorschreef dat het westen en het oosten in de missie voortaa op voet van gelijkheid met elkaar moeten omgaan. Hierop volgen verslagen van de door zusters bijgewoonde Sociale Studieweek in Rolduc en het Vlaamse Katholieke Verpleegsters Verbond. Die van het Verbond ging over de tuberculose. Verslag van het 26ste congres van de Missie Interacademiale in Culemborg met als onderwerp: de katholieke kerk en het nationalisme. Een van de sprekers was dr. Djelantik, zoon van een der zelfbestuurders op Bali en niet-katholiek over Oost en West, christendom en humanisme. Volgens een circulaire uit 1954 aan de huisoversten moeten er jaarlijks vier soorten rapporten opgesteld worden, namelijk over de individuele zusters volgens een formulier, een disciplinair rapport, een rapport over het werk volgens een schema en een financieel rapport volgens een schema. Op 9 juni 1957 schrijft zr. Elisabeth Lippits dat zij er terugkerend van Indonesië er in Rome in geslaagd is om relieken te bemachtigen voor de nieuwe kapel op Imstenrade, en wel van de heiligen Cosmas en Damianus, volgens de overlevering artsen, en van de heilige Agnes, maagd en martelares. Over de bouw van deze kapel gaan vee circulaires. In 1958 verhuist zr. Lippits naar Rome omdat zij benoemd is tot lid van de generale raad. Vanuit Rome schrijft zij geregeld eigenhandige brieven over wat zij daar meemaakt.

 

54 

Register houdende verslagen van visitaties van de Nederlandse pro-provincie door zuster Anna Dengel, generale overste. Met bijlagen en een gedetailleerde inhoudsopgave die in 1995 werd vervaardigd door zuster Esther de Vlaming, 1954, 1960, 1995

*gezien*

Bevat slechts de door algemeen-overste Anna Dengel gehouden visitaties van het huis in Imstemrade in 1954 en 1960.

 

1.6  Betrekkingen

1.6.1  Algemeen

-

 

1.6.2  Generalaat

Zie verslaglegging

65-72

Werkrapporten van de afzonderlijke huizen, bestemd voor het generalaat. Met bijlagen. Alfabetisch geordend op plaatsnaam, 1947-1966

65  Kiri (Belgisch Congo), 1958-1959, 1965

66  Makassar (Indonesië), 1947-1965

67  Pare Pare (Indonesië), 1955-1966

68  Pendjua (Belgisch Congo), 1957-1966

70  Solo (Indonesië), 1950-1966

72  Welkom (Zuid-Afrika), 1954-1966

 

74-81

Disciplinaire rapporten van de afzonderlijke huizen, bestemd voor het generalaat. Met bijlagen. Alfabetisch geordend op plaatsnaam, 1951-1967.

*gezien nr. 75*

Deze rapporten werden jaarlijks volgens een formulier opgemaakt.

 

75  Kiri (Belgisch Congo), 1959

Het rapport telt drie pagina's. De communiteit telt vier zusters, allen van Nederlandse afkomst. Het zijn: zr. M. Gulielma van Hövell van Westerflier en Wezeveld (plaatselijk overste en sociaal werkster, zr. M. Elise op den Camp (plaatselijk assistente, verpleegkundige en werkzaam in het ziekenhuis, zr. M. Remberta Trio (plaatselijke econoom, huishoudregentesse, doet het huishouden en is 'regulator') en zr. M. Suzanne Terrens (vroedvrouw en verpleegkundige, werkt in de materniteit, is bibliothecaresse en 'infirmarian'). Nauwkeurig wordt aangegeven wat iedere zuster voor taak heeft. Daarna wordt puntsgewijs in het kort vermeld of de regels worden nageleefd ten aanzien van de diensten, het stilzwijgen, de lectuur enzovoort.  Het laatste punt 27 gaat over de standaard van het werk:

Men aanvaardt het voorschrift, 1 familielid bij de bevalling. Het meenemen van placenta's, 't wassen van het kind met vies medicijnwater, het spuwen op de buik en de slechte uitroepen zijn minimaal geworden in de verloskamer. Het verschil tussen oude en nieuwe hospitaal is groot: kwestie properheid ook, vooral kwestie goed beleid. Buiten een uitzondering overnacht er slechts 1 familielid, elk heeft een eigen kastje-de rommel onder de bedden is weg. - door eindeloos herhalen worden de meest elementaire hygiënische begrippen bijgebracht zodat stilaan o.a. ook het sterftecijfer van kleutrs zakt. -

Christelijke caritasL Met bezuinigen en extra werk aan de familie-clan (mensen v. hospitaal) en ondervoede kinderen bijvoeding geven. - Door stervende, bloedspuwende patiënten-van alle verlaten- ("niet te dicht bijkomen" zegt de Dokter) bij te staan met zeer primitieve middelen, practisch zonder licht en tot het laatste toe, d.w.z. ervoor zorg dragend dat ze meteen begrave worden en geen gevaar voor de omgeving meer betekenen. - Het feit dat - God zij dank- nog niemand zonder sacramenten stierf. - Naakten kleden: hoeveel grote en kleine zijn zo door ons alle 4 geholpen? - Een extra attentie aan de T.B.'s [= patiënten met tuberculose]  en die met vuile wonden die anders links gelaten worden. - De vele - niet wettelijk verplcihte-  overuren.-

Het verslag is ondertekend door de overste en de assistente.

Bijgevoegd is de dagorde vanaf het opstaan, door de week om 04,35 uur tot en met het slapen gaan om 21.30 uur. Op zondag staat men 20 minuten later op.

 

76  Makassar (Indonesië), 1951, 1953-1956, 1958-1966

77  Pare Pare (Indonesië), 1955-1956, 1958-1965, 1967

78  Phalombe (Malawi), 1959-1965, 1967

79  Solo (Indonesië), 1952-1956, 1958-1966

81  Welkom (Zuid-Afrika), 1953-1956, 1958-1965, 1967

 

 

1.6.3 Regio Indonesië

98-101

Verslagen van de visitaties (van de huizen) van de regio Indonesië. Met bijlagen, 1948-1950, 1952, 1954, 1959-1960, 1964

98  Regio Indonesië, 1954, 1964-1965

99  Makassar, 1948-1950, 1952, 1954, 1959, 1964

100  Pare Pare, 1954, 1959, 1964

101  Solo, 1950-1952, 1954, 1960, 1964

 

102 

Correspondentie met en over de regio Indonesië over financiële zaken. Met bijlagen, 1957-1967

 

 

1.6.4  Pro-provincies

103-113

Correspondentie met en over huizen buiten de Nederlandse pro-provincie. Met bijlagen, 1956-1966

110  Philadelphia (Verenigde Staten), 1950-1959, 1961-1963, 1966

[NB de rest net na 1960]

 

 

1.6.5  Orden en congregaties

-

 

1.6.6  Bisdom Roermond

-

 

1.6.7 Overige relaties

122 

Stukken betreffende de Congregatie van de Propaganda Fide, 1936, 1942, 1958-1959, 1966

 

123-130

Stukken betreffende Vrienden van de Medische Missiezusters, 1937-1961, z.j. Met hiaten

 

139 

"Quinquennial reports", ingevulde financiële jaarrapportlijsten van de Nederlandse pro-provincie, bestemd voor de H. Congregatie tot Voortplanting van het Geloof. Met als bijlagen vragenlijsten, 1957-1966

 

 

1.7  Communiteiten en huizen

482-490

Uittreksels uit de kronieken van de afzonderlijke huizen. Alfabetisch geordend op plaatsnaam, 1939-1968; met hiaten

483  Kiri (Belgisch Congo), 1958-1959

484  Makassar (Indonesië), 1956, 1958-1966

485  Pare Pare (Indonesië), 1956, 1959-1966

486  Pendjua (Belgisch Congo), 1957-1964, 1966

487  Phalombe (Malawi), 1959-1966

488  Rangoon (Birma), 1959-1966

489  Solo (Indonesië), 1949-1952, 1957-1966

490  Welkom (Zuid-Afrika), 1951, 1956-1966

 

491-495

Verslagen van de visitaties aan de afzonderlijke huizen. Met bijlagen. Alfabetisch geordend op plaatsnaam, 1947, 1949, 1952, 1954, 1956, 1958, 1960-1965

*gezien*

Onderscheid moet worden gemaakt tussen de kanonieke visitatie en de hieronder beschreven interne visitatie die in principe werd verricht door de overste van de provincie of provincie.

nr. 491 bevat visitaties aan het huis in Imstenrade (bij Heerlen) door de algemeen overste en de door de bisschop van Roermond aangewezen visitator.

nr. 492 bevat visitaties van het huis in Pendjua uit 1961 en 1963. Pendjua ligt in het district Meer Leopold II. De visitatie wordt uitgevoerd door de overste van de Nederlandse proprovincie. Het verslag van de visitatie uit 1961 telt vier pagina's en is in het Engels. Het huis telt dan 11 zusters waaronder een huisoverste, een eerste en een tweede raadszuster en een econome. In beide jaren is de situatie zeer moeilijk omdat de verhoudingen binnen het convent te wensen over laten en omdat de politieke chaos werken heel moeilijk maakt. Het verslag van de visitatie bestaat uit drie delen: A. De communiteit; B. De financiën en C. Het werk. Deel A bestaat weer uit 11 paragrafen die gaan over: de namen van de leden van de communiteit, algemene indruk, huisvesting, ontspanning, gezondheid, religieus leven, geestelijke oefeningen, discipline, verhouding met de bevolking, bibliotheek, politieke situatie. Deel B bevat geen cijfers. Deel C bestaat uit de paragrafen: algemene indruk, verhoudingen met de Kongolese medewerkers, organisatie van het werk. Verder wordt verwezen naar een afzonderlijk stuk over het werk in Kiri, maar dat werd in dit inventarisnummer niet aangetroffen.

 

495  Welkom (Zuid-Afrika), 1954, 1956, 1958, 1960-1963, 1965

[NB verslagen voor Congo en Malawi net na 1960]

 

496-503

Correspondentie met en over de afzonderlijke huizen. Met bijlagen. Alfabetisch geordend op plaatsnaam, 1948-1966

496  Lawang (Indonesië), 1955-1958, 1960-1967

*gezien* zie verslaglegging

497  Makassar (Indonesië), 1948-1967

*gezien* zie verslaglegging

498  Pare Pare (Indonesië), 1954, 1956-1968

499  Phalombe (Malawi), 1959-1968

500  Rangoon (Birma), 1959-1965

501  Solo (Indonesië), 1951-1968

503  Welkom (Zuid-Afrika), 1951-1967

 

505 

Rapporten inzake visitaties van de huizen van de Nederlandse pro-provincie door zuster Anna Dengel, generale overste, 1949, 1960-1961, 1963-1965

 

1726 

Stukken betreffende Welkom (Zuid Afrika), 1949, 1956 en z.j.

 

 

1.8  Leden van de congregatie

1.8.1  Algemeen

315 

Stukken betreffende het vertrek van Medische Missiezusters in Nederland naar de missie, 1947-1948, 1951-1954, 1957-1958, z.j.

 

 

1.8.2  Intrede, uittrede en overlijden

-

 

1.8.3  Inkleding, professies en geloften

-

 

1.8.4  Opleiding en vorming

460 

Schriften houdende verslagen van bijeenkomsten van de Missieclub Agnes McLaren (Sint Willibrord) postulaat/noviciaat, 1936-1961

 

 

1.8.5  Functies

-

 

1.9  Eigendommen en bezittingen

1.9.1  Onroerende goederen

1.9.1.2  Buiten Nederland

174-175

Stukken betreffende de uitbreidingen van het ziekenhuis en de bouw van een opleidingsschool voor verpleegsters te Solo (Indonesië), 1952, 1955, 1958, 1960-1962, 1964-1967

174  1952, 1955, 1958, 1960-1962, 1964-1965

 

176 

Plattegronden van het ziekenhuiscomplex te Pare Pare (Indonesië), 1953, z.j.

 

178 

Topografische kaarten van Belgisch Congo, 1958, 1962

 

Stukken betreffende de bouw, inrichting en uitbreiding van het ziekenhuis La Banja Loyera en een opleidingsschool voor verpleegsters en vroedvrouwen te Phalombe (Malawi), 1958-1966, z.j.

179  Algemene correspondentie, 1958-1960

183  Correspondentie met Misereor te Aken (West-Duitsland), 1959-1963

192  Crediteurenboekjes/staten, 1959-1964

186  Tekeningen, 1959, z.j.

[NB veel stukken uit deze serie dateren van na 1960]

 

Stukken betreffende de bouw van The Holy Family Hospital te South Okkalapa (Birma), 1959-1967, 1969, z.j.

199  Correspondentie met architecten, 1959, 1961-1962

[NB veel stukken uit deze serie zijn net van op 1960 en later]

 

 

1.10  Financiën

1.10.1  Verantwoording

 

244-260

Financiële jaarrapporten van afzonderlijke huizen. Met bijlagen. Alfabetisch geordend op plaatsnaam, 1947-1967

245  Lawang (Indonesië), Communiteit, 1953-1964, 1966

246  Lawang (Indonesië), Ziekenhuis, 1958-1966

247  Makassar (Indonesië), Communiteit, 1947-1966

248  Makassar (Indonesië), Ziekenhuis, 1951-1966

249  Pare Pare (Indonesië), Communiteit, 1957-1966

250  Pare Pare (Indonesië), Ziekenhuis, 1955-1966

251  Pendjua (Congo), Communiteit, 1957-1966

253  Phalombe (Malawi), Communiteit, 1959-1966

254  Phalombe (Malawi), Ziekenhuis, 1959-1966

255  Rangoon (Birma), Communiteit, 1959-1965

256  Rangoon (Birma), Ziekenhuis, 1959-1965

257  Solo (Indonesië), Communiteit, 1949-1967

258  Solo (Indonesië), Ziekenhuis, 1951-1967

260  Welkom (Zuid-Afrika), Communiteit, 1951-1966

 

 

1.11  Werkzaamheden

1.11.1  Medisch missiewerk

 

520 

Jaarverslagen van The Holy Family Hospital te Rawalpindi (India), 1936, 1945, 1947

 

521 

Correspondentie met de Medische Missie Actie (MEMISA) te Rotterdam, 1939, 1947-1953, 1955-1964

 

522 

Correspondentie over Pauselijke Missiewerken, 1941-1947, 1949-1950, 1956-1957

 

542-547

Stukken betreffende aanbieding en aanvraag van nieuw werk in Azië. Alfabetisch geordend op landnaam, 1946-1959, 1961-1964, 1966-1967, 1972-1973

544  Indonesië, 1946-1955, 1957-1959, 1961-1963, 1966-1967, 1972-1973

545  Iran, 1957

546  Pakistan, 1956

547  Thailand, 1957

 

529-541

Stukken betreffende de aanbieding en aanvraag van nieuw werk in Afrika. Alfabetisch geordend op landnaam, [1946], 1947-1951, 1953-1967, 1971-1973

530  Belgisch Congo, [1946], 1947, 1949-1951, 1953-1954, 1956-1963, 1971

531  Cameroun, 1953, 1966

533  Malawi (Nyasaland), 1957, 1972-1973

534  Oeganda, 1950-1951, 1967

535  Sierra Leone, 1958

536  Soedan, 1959

540  Zambia (Rhodesia), 1948, 1956, 1966

541  Zuid-Afrika, 1955, 1958-1959, 1966

 

548 

Jaarverslagen van de kraamklinieken te Makassar (Indonesië). Met bijlagen, 1947-1955, 1958, z.j.

 

550 

Correspondentie over de verzending van missiegoederen. Alfabetisch geordend op naam van de correspondent, 1949-1964. Met hiaten

 

551-555

Stukken betreffende de aanbieding en aanvraag van nieuw werk in Zuid-Amerika. Alfabetisch geordend op landnaam, 1949, 1953-1956, 1958, 1962-1964, 1966

551  Argentinië, 1954, 1 stuk

552  Brazilië, 1955, 1958, 1962-1964, 1966

554  Curaçao (Nederlandse Antillen), 1956

555  Suriname, 1949, 1953-1956

 

556 

Correspondentie met de Missie-Verkeersmiddelen-Actie (MIVA) te Amsterdam, 1949, 1951, 1953, 1966-1967

 

559 

Stukken betreffende de uitzending van lekenartsen in dienst van de congregatie naar missielanden, 1952-1954, 1956-1966

 

560 

Correspondentie met het Centraal Missie Commissariaat (CMC) te Den Haag, 1953-1959, 1961, 1963-1966

 

561 

Stukken betreffende medisch missiewerk, 1954, 1958-1961, 1965-1966, z.j.

 

562 

Grafieken houdende gegevens over het aantal verpleegde patiënten, uitgevoerde operaties, bevoorradingen en autochtone verpleegsters in opleiding in de missieziekenhuizen te Karachi (Pakistan), Makassar (Indonesië) en Rawalpindi (Pakistan) over 1929-1955, 1955-1956

 

566 

Stukken van de Afdeling Missieprocuur betreffende acties ten behoeve van de missie. Alfabetisch geordend op naam afzender/geadresseerde, 1958, 1960-1965

 

 

1.11.2  Publiciteit, fondswerving, vriendenkringwerk, roepingen, jongerenweekends

[NB Informatie over acties die missiewerk mogelijk maakten, maar geen specifieke missie-informatie, niet geselecteerd]

 

1.11.3  Overige activiteiten

659 

Teksten van lezingen, tijdschriftartikelen, vertaald in het Engels door Medische Missiezusters in Nederland, 1950, z.j.

 

 

1.12  Publicaties

588-606

Periodiek "The Medical Missionary", 1927-1930, 1935-1941, 1946-1951, 1954-1966

*gezien* zie periodieken

 

607 

Kopij van artikelen, geschreven door de Medische Missiezusters in Nederland, bestemd voor diverse tijdschriften, 1947-1948, 1950, 1954, 1956, 1959-1961, 1963, z.j.

 

608 

Afleveringen van "Highroad to Glory" en "Catholics in Action" in het Amerikaanse striptijdschrift "Treasure Chest of Fun & Fact" over de Medische Missiezusters, 1948, 1952

 

609 

Kranten- en tijdschriftartikelen gepubliceerd door de Medische Missiezusters over medisch missiewerk, 1948-1966, z.j. Met hiaten

 

610-614

Periodiek "Imstenrade meldt", 1948-1970

*gezien* zie periodieken

 

615-618

Periodiek "Mededelingen Medische Missiezusters", 1949-1970

*gezien* zie periodieken

 

619 

Boek "Clerus en Medicijnen in de geschiedenis van het kerkelijk recht" door S. van der Lee. Nijmegen, 1951

 

620, 622-633

Scripties van zusters. Alfabetisch geordend op achternaam, 1952-1966, z.j. Met hiaten

620. 'Vrouw in India. Religie en cultuur, ca. 1930

622  Barten, J.J.C., "Scleroma respiratorium. Klinische en epidemiologische aspecten van een rhinoscleroomendemie in Noord-Celebes", 1955

623  Beck, M.B., "The Society of Catholic Medical Missionaries. Origin and Development", 1955

627  Marissing, M., "Penerangan Istimewa bagi Pemudi oleh", z.j.

633  Zee, T. van der, "Verband tussen voeding en gezondheid in enige gebieden in Centraal Afrika", 1958, 1 stuk

 

634 

(Kopij van) artikelen van de Medische Missiezusters, gepubliceerd in het "Maandblad bij ons thuis" van de Boerinnenbond, 1953-1961

 

635 

Dissertatie "An Approach to the Meaning of Medical Missions" door zuster M.F. Hoefsmit, 1956

 

636 

Stukken betreffende de samenstelling van het boek "Ga en doe Gij evenzo" bij gelegenheid van het zilveren professiefeest van zuster Eleonore [Lippits], 1956

 

637 

Tijdschriftartikelen over geneeskunde, geschreven door Medische Missiezusters in Nederland, 1956, [1960], 1961, 1966, z.j.

 

 

1.13  Documentatie: boeken en kranten- en tijdschriftartikelen

[NB werken van én over hen, geselecteerd op expliciete vermelding missie, maar niet uit te sluiten is dat ook elders in de documentatie informatie over missie te vinden is, KH 20-12-2010]

 

665 

Kranten- en tijdschriftartikelen over de Medische Missiezusters en medisch missiewerk

 

668 

Boek "In the Land of the Sindhi and the Baluchi. A Report on Catholic Activities in Sind and Baluchistan. 1935-1947", samengesteld door mgr. A. van Miltenburg, OFM, geestelijk overste van Karachi (Pakistan). Karachi, 1947

 

669 

Krantenknipsels over het vertrek van Medische Missiezusters naar de missie, 1947, 1956-1962, z.j.

 

670 

Kranten- en tijdschriftartikelen over medisch missiewerk, 1947-1950, 1953-1956, 1958-1959, 1962-1964, z.j.

 

671 

Documentatie over The Holy Family Hospital te Rawalpindi (India), 1948, 1951, 1961, z.j.

 

675 

Kranten- en tijdschriftartikelen over de missiehuizen, 1951, 1954, 1958, 1960-1963, z.j.

 

 

3  Archieven van de Vriendenkring en van de Centrale Raad van MMZ


3.1  Nieuwsbrieven en agenda's van de Vriendenkring

[voor een gedetailleerde selectie, zie format Vriendenkring Medische Missiezusters]

3.2  Leden van de Vriendenkring

[voor een gedetailleerde selectie, zie format Vriendenkring Medische Missiezusters]

3.3  Financiën van de Vriendenkring

[voor een gedetailleerde selectie, zie format Vriendenkring Medische Missiezusters]

 

3.4  Bestuur van de Centrale Raad van MMZ

1208 

Mededelingen van en aan de voorzitter van de Centrale Raad, 1956-1959, 1962-1965, 1967

 

1218 

Stukken betreffende de advisering met betrekking tot de organisatie van medisch missiewerk, [1948, 1953], 1958

 

1222 

Verslag van zuster M. Agnes van Nunen over haar bezoek aan Suriname op 13-17 november, 1955

*gezien* Suriname is uiteindelijk geen missiegebied geworden, maar tijdens deze oriëntatie werd wel informatie over land en bevolking verzameld, vermoedelijk overigens uit andere bronnen dan door directe waarneming door de zuster zelf. Er wordt niet echt op cultuurverschillen ingegaan.

 

1227 

Stukken betreffende voorbereidende besprekingen ten aanzien van de vestiging van Medische Missiezusters in Birma, 1955-1960, 1962, 1964 

 

1228

Stukken betreffende de advisering met betrekking tot het medisch missiewerk in Belgisch Congo, 1955-1957, 1961-1965

*gezien* Deze verzameling bestaat uit zelf ingewonnen inlichtingen en informatie uit het missiegebied over land en volk door de clerici die de Medische Missiezusters trachtten over te halen in het missiegebied te komen werken. De informatie over taal en cultuur wordt dan ook gegeven in dienst van de zusters over te halen door meelij op te wekken met de Congolezen. De zusters zelf lijken de informatie in het kader van hun congregationele apostolaatsdoelstellingen te beoordelen. Interessant is een afschrift van een afgevaardigde van in Leopoldville wonende Ekonda, onder wie de zusters uitgenodigd worden te komen werken. De brief ademt de taal van die tijd, in die zin dat de Ekonda de zusters smeken om en dankbaar zullen zijn voor hun hulp de Ekonda te verheffen uit hun morele laagwaardige staat met hulp van medische kennis en onderwijs voor het meisje. Tegelijkertijd ademt de brief een zelfbewustzijn als stam.

 

1308-1310

Werkmappen van zuster F. Haak, secretaresse van de Nederlandse pro-provincie, met stukken betreffende de vergaderingen van de Centrale Raad. Alfabetisch geordend op onderwerp, 1955-1960, 1965

1308  A-I

1309  I-P

1310  Q-Z

 

1234 

Stukken betreffende de advisering met betrekking tot het opzetten van medisch missiewerk in het Apostolisch Vicariaat Blantyre, Nyasaland/Malawi en de bouw van een ziekenhuis in Phalombe (Nyasaland/Malawi), 1957-1962, 1964-1965, 1967

 

1237 

Stukken betreffende de advisering met betrekking tot de vestiging van de Medische Missiezusters in Rangoon (Birma), 1959-1962, 1964

 

 

4 Huisarchieven

4.6 Makassar (Indonesië) 1947  

1282 

Kronieken van de eerste tijdelijke missiepost, 1947

zie verslaglegging

 

 

5  Persoonsarchieven

5.1  Zuster Eleonore Lippits 1934-1992

[voor een gedetailleerde selectie, zie format Eleonore Lippits]

 

5.2 Zuster Francesca Haak 1945-1981

1303 

Stukken betreffende medisch missiewerk, 1945, 1961-1966, 1969, 1971, z.j.

 

1305-1306

Stukken betreffende "Healing", genezing en gezondheidszorg, 1950-1981. Met hiaten

1305  1950, 1952, 1958, 1960-1965, 1967-1968, 1972-1973

 

1307 

Stukken betreffende zuster Anna Dengel, stichteres, en de geschiedenis van de congregatie, 1953-1976. Met hiaten

 

1758 

Artikel 'Medische missie' in het katholiek cultureel tijdschrift, 1e jaargang, deel II, aflevering 8, 1945

 

 

5.6 Archivalia

1698 

Persoonlijke papieren van Maria Zuyderwijk, 1948, 1968

Audio-visueel materiaal

Het fotomateriaal was in 2010 nog niet overgebracht naar het ENK.


Bewaarplaats Central Archives Medical Mission Sisters, London
Periode archief ca 1900-ca na1980
Websites

www.medicalmissionsisters.org

 

www.vriendenmmz.antenna.nl

Bronnen met verslaglegging

Alle hieronder beschreven stukken bevinden zich in het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven in St. Agatha.


1.1.2  Kronieken

 

23 

"Journaal" voor kronieken van de Nederlandse pro-provincie, [1955-1956]

*gezien* De kronieken handelen vooral om Nederlandse aangelegenheden en vermelden hooguit vertrek naar of aankomst uit de missie van Nederlandse zusters.

 

1701-1704

Kronieken van Pendjua, Zaïre, 1957-1995

1701  1957-1959, 1959-1960 en 1960-1961

*gezien*Exotische dieren, exotisch eten en exotische planten komen bij het begin van de vestiging wel aan bod, net als het weer, maar de mensen worden slechts genoemd in zoverre zij de missionarissen hielpen bij (het opzetten van) hun missiewerk. Over hun gewoonten komt de lezer weinig aan de weet. Wel worden belangrijke gebeurtenissen in het leven van hun missiepersoneel beschreven. Hier en daar worden etnische groepen genoemd, maar niet beschreven. Verder lijken de Medische Missiezusters vooral als patiënten naar de bevolking te hebben gekeken: enkel het feit dat de inheemse gewoonten het genezingsproces in de weg staan wordt een keertje genoemd (26-5-1957).

 

1.5  Bestuur

14-19

Notulen van de pro-provinciale raad, 1940-1967

14  1940, 3 januari - 1942, 9 augustus

15  1944, 7 mei - 1950, 4 januari

16  1950, 4 januari - 1958, 14 maart

*gezien* Engels. De notulen geven een beeld van wie er aanwezig was en wat er werd besproken, soms ook met toevoeging van inhoudelijke informatie maar meestal niet. Daardoor ontstaat er een beeld welke missiekwesties werden aangekaart, en belangrijker, welke personen en documenten van verslaglegging daarbij betrokken worden. Via deze bron kunnen andere relevante stukken in het archief, in correspondentie en verslagen, opgespoord worden.

17  1958, 12 april - 1962, 26 juni 

 

51 

Correspondentie met zuster Eleonore Lippits, pro-provinciale overste, 1945, 1947-1950, 1954-1957, 1959

 

22 

Verslagen van de Nederlandse pro-provincie over augustus 1939 - april 1945, januari - juni 1951, 1958-1966, 1945, 1951, 1962, 1964, 1966

*gezien* Als bron zijn de verslagen zo ongelijksoortig dat er weinig algemeens over te zeggen is. In het verslag uit 1945, in slecht engels, wordt geanticipeerd op de komende bevrijding en het starten van missiewerk in een democratisch (=islamitisch) (Nederlands?) Indië door nog onervaren en naar standaard van de congregatie nog niet hoogopgeleide Nederlandse zusters. Verder wordt er teruggeblikt op de ontwikkeling van de Nederlandse tak van de congregatie voor en tijdens de oorlogsjaren. In het verslag van 1951 statistieken van de Nederlandse pro-provincie en verslagen van de afzonderlijke vijf huizen, waarvan 3 in de missie in Zuid-Afrika, Celebes en Java. Ook verblijf van Nederlandse zusters in Karachi, Pakistan wordt beschreven. De andere verslagen vallen buiten het tijdsbestek van het Repertorium, hoewel er hier en daar een nuttige terugblik geboden wordt.

 

52 

Nieuwsbrieven van zuster Eleonore Lippits, pro-provinciale overste / vanaf 1957 eerste generale raadszuster, 1948, 1951-1962, 1965-1966

 

54 

Register houdende verslagen van visitaties van de Nederlandse pro-provincie door zuster Anna Dengel, generale overste. Met bijlagen en een gedetailleerde inhoudsopgave die in 1995 werd vervaardigd door zuster Esther de Vlaming, 1954, 1960, 1995

 

1.6.2  Generalaat

65-72

Werkrapporten van de afzonderlijke huizen, bestemd voor het generalaat. Met bijlagen. Alfabetisch geordend op plaatsnaam, 1947-1966

 

65 

Kiri (Belgisch Congo), 1958-1959, 1965

*gezien*  De rapportages weerspiegelen het Europese leidinggevende medisch-specialistische perspectief van de zusters: gegevens over het aantal bedden, bevallingen, ziektes etc. worden gepresenteerd in het kader van een etnisch-hiërarchisch bepaalde werkomgeving waarin zusters leiding geven aan Congolees leken-personeel. Ook andere stratificaties (religieus, etnisch) worden gehanteerd, maar geen informatie over culturele gewoonten anders dan dat volgens de zuster het Congolese personeel geen zin had voor statistieken bij te houden.

 

66  ]

Makassar (Indonesië), 1947-1965

*gezien* Statistische gegevens over patiënten (oa naar ras, religie en ziekte onderverdeeld) en het missiepersoneel (onderverdeeld naar religieus/leek en soms ook etnisch). Hier en daar meer aandacht voor de verdeling van het werk (oa met een gouvernementsarts en zusters JMJ werd samengewerkt) en de opleiding van inheems personeel, onder andere in de praktijk en het apostolaatswerk onder via het medisch missiewerk onder de Toradja's, Chinezen, Makassaren en Buginezen (de laatste twee groepen vnl mohammedanen). De stukken zijn soms in engels of in Bahasa Indonesia. De manier van rapportage maakt een gestandaardiseerde indruk.

 

67 

Pare Pare (Indonesië), 1955-1966

*gezien* Vergelijkbaar met bijv. inv.nr. 66. Deels Engels en Nederlands. De verslaglegging lijkt ten minste af en toe bedoeld voor donateurs.

 

68 

Pendjua (Belgisch Congo), 1957-1966

*gezien* Engels, Frans, Nederlands. Medisch-technische statistieken, vergelijkbaar met 66-67, eerder interessant voor medische geschiedenis.

 

70 

Solo (Indonesië), 1950-1966

 

72 

Welkom (Zuid-Afrika), 1954-1966

*gezien*  Ook hier blijkt de grote mate van standaardisatie, vergelijkbaar met 66-70. Overigens wordt in deze verslaglegging wel de ruimte genomen te melden dat dit een uitzonderlijke doelgroep betrof: niet-blanke werknemers van de mijn werden in het ziekenhuis behandeld, net als -in mindere mate- de vrouwen en kinderen van getrouwde werknemers.

 

74-81

Disciplinaire rapporten van de afzonderlijke huizen, bestemd voor het generalaat. Met bijlagen. Alfabetisch geordend op plaatsnaam, 1951-1967

 

75 

Kiri (Belgisch Congo), 1959

*gezien* Genoemd worden de namen van de zusters in de communiteit en puntsgewijs wordt het religieuze communiteitsleven beschreven en beoordeeld. Uitzonderlijk is dat er iets over het werk gemeld wordt, namelijk over het weren van inheemse gebruiken uit de verloskamer zoals het meenemen van de familie of rituelen rondom de bevalling en geboorte.

 

76 

Makassar (Indonesië), 1951, 1953-1956, 1958-1966

*gezien* Door de grote mate van standaardisatie bevat dit nummer vergelijkbare informatie als nr75, maar dan zonder culturele informatie.

 

77 

Pare Pare (Indonesië), 1955-1956, 1958-1965, 1967

78 

Phalombe (Malawi), 1959-1965, 1967

79 

Solo (Indonesië), 1952-1956, 1958-1966

 

81 

Welkom (Zuid-Afrika), 1953-1956, 1958-1965, 1967

*gezien* Zie nr.75 en nr.76: vergelijkbaar.

 

 

1.6.3 Regio Indonesië

 

98-101

Verslagen van de visitaties (van de huizen) van de regio Indonesië. Met bijlagen, 1948-1950, 1952, 1954, 1959-1960, 1964

98 

Regio Indonesië, 1954, 1964-1965

*gezien* Per missiepost wordt er meestal iets vermeld over de samenstelling van de bevolking en soms hun receptiviteit voor het christendom, ook is "charitableness and apostolic value of the work" een regelmatig terugkerende post. Verder wordt er per post het communiteitsleven en de werken beschreven, met veel aandacht voor de interne organisatorische en financiële organisatie van het werk en de verhouding tot kerkelijke en politieke overheden. Voor taal en cultuur is nauwelijks aandacht.

 

99 

Makassar, 1948-1950, 1952, 1954, 1959, 1964

*gezien*Ook hier lijkt grote mate van standaardisatie in de beschreven onderwerpen en de volgorde. Meestal komen aan de orde een beschrijving van de communiteit: adres, namen zrs en functies. Veel behandelde thema's zijn de geest in huis, behuizing, gezondheid, algemene discipline, religieuze gehoorzaamheid en armoede, administratieve gegevens en werk. Dergelijke visitaties bieden dus vooral een naar binnen gerichte blik op het missiewerk.

 

100 

Pare Pare, 1954, 1959, 1964

*gezien* Deze visitaties hebben dezelfde strekking als nr 98-99, nog iets meer aandacht voor de sfeer binnen de communiteit.

 

101 

Solo, 1950-1952, 1954, 1960, 1964

*gezien* Vergelijkbaar met nrs 98-100.

 

102 

Correspondentie met en over de regio Indonesië over financiële zaken. Met bijlagen, 1957-1967

 

 

1.7  Communiteiten en huizen

482-490

Uittreksels uit de kronieken van de afzonderlijke huizen. Alfabetisch geordend op plaatsnaam, 1939-1968; met hiaten

 

483 

Kiri (Belgisch Congo), 1958-1959

*gezien* De kronieken gaan vooral over de zusters zelf en hun directe omgeving: hun behuizing en eten en contact met medemissionarissen. De eigenlandse bevolking komt slechts in beeld voor zover die voor de zusters werken, maar dan vermelden zij ook hun rites de passage en apostolaatswerk onder hen. Ook vermelden de zusters dat zij over die bevolking dingen leerden via contacten met andere westerlingen (paters, leken) die films toonden of lezingen verzorgden. Zelf melden de zusters nagenoeg niets over hun ervaringen met de eigenlandse bevolking.

 

484 

Makassar (Indonesië), 1956, 1958-1966

*gezien* Deels chronologisch, deels geïndexeerd. De onderwerpen zijn overeenkomstig eerder genoemde onderwerpen als stafvergaderingen, communiteitsgebeurtenissen, bezoeken etc.

 

485 

Pare Pare (Indonesië), 1956, 1959-1966

 

486 

Pendjua (Belgisch Congo), 1957-1964, 1966

*gezien* zie 1701

 

487 

Phalombe (Malawi), 1959-1966

*gezien* Zelfs bij aankomst in een nieuw gebied ging de aandacht vooral uit naar de inrichting van de missiepost. Bij het begin van het werk is er toch ook meestal beperkt tot geen aandacht voor de eigenlandse missiehelpers. Ook deze kroniek vertoont grote overeenkomsten met eerdere eerdergenoemde thema's en er is hooguit wat aandacht voor taalstudie of het exotische klimaat.

 

488 

Rangoon (Birma), 1959-1966

*gezien* Zeer uitgebreide samenvatting, maar ook hier pas twee dagen na aankomst de eerste melding van niet-Europeanen, namelijk de meisjes die aangestuurd werden om de missiepost in orde te maken. Nieuwsgierige eigenlandse bevolking wordt op afstand gehouden. De meeste aandacht gaat uit naar medemissionarissen en andere (Europese) hoogwaardigheidsbekleding. Soms melding van exotisch eten.

 

489 

Solo (Indonesië), 1949-1952, 1957-1966

 

490 

Welkom (Zuid-Afrika), 1951, 1956-1966

*gezien* Deze kroniek lijkt uitzonderlijk, vanwege het feit dat hier veel meer opgemerkt wordt over het eigenlandse missiepersoneel en soms ook over de eigenlandse ziekenhuispatiënten. Uit diverse opmerkingen wordt duidelijk dat de zuster die het verslag maakte haar vragen had bij de apartheid en de behandeling van de bevolking door Westerlingen. Wel is het stuk opgesteld vanuit een vooruitgangsgeloof voor de ontwikkeling en lotsverbetering van de 'natives'.

 

491-495

Verslagen van de visitaties aan de afzonderlijke huizen. Met bijlagen. Alfabetisch geordend op plaatsnaam, 1947, 1949, 1952, 1954, 1956, 1958, 1960-1965

 

495 

Welkom (Zuid-Afrika), 1954, 1956, 1958, 1960-1963, 1965

*gezien* Veel aandacht voor het werk in het ziekenhuis, elkaar en de andere missionarissen en financiën van dit alles. De eigenlandse bevolking figureert hooguit als patiënt, al wordt ergens de vraag gesteld of de patiënten de juiste "subjects" zijn voor het missiewerk (6-1-1954). Dat wordt verder niet toegelicht, maar religieuze instructies betreffen vooral het missiepersoneel, waardoor ook de bisschop twijfelt aan de missionaire waarde van dit werk.

[NB verslagen voor Congo en Malawi net na 1960]

 

505 

Rapporten inzake visitaties van de huizen van de Nederlandse pro-provincie door zuster Anna Dengel, generale overste, 1949, 1960-1961, 1963-1965

 

1726 

Stukken betreffende Welkom (Zuid Afrika), 1949, 1956 en z.j.

 

 

1.10  Financiën

1.10.1  Verantwoording

 

244-260

Financiële jaarrapporten van afzonderlijke huizen. Met bijlagen. Alfabetisch geordend op plaatsnaam, 1947-1967

 

245 

Lawang (Indonesië), Communiteit, 1953-1964, 1966

*gezien* Stukken met financiële verslaglegging over de missie zijn over het algemeen schaars. Door de grote mate van standaardisering van de stukken moet een studie naar continuïteit en verandering mogelijk zijn. Interessant is de post "steun kampong" met een bedrag aan roepia's. De geringe mate van specificatie maakt echter niet duidelijk waar het geld vandaag kwam en in hoeverre de bemissioneerden bijdroegen aan hun eigen indirecte evangeliseringswerk. Wel valt er bij benadering uit op te maken hoe de verhouding lag tussen de kosten voor het inrichten en instandhouden van de missiepost (infrastructuur) en de zusters enerzijds en hulp aan de bevolking anderzijds.

 

246  Lawang (Indonesië), Ziekenhuis, 1958-1966

*gezien*  zie 245. Hier meer gespecificeerde uitgaven voor ziekenhuisapparatuur etc.

 

247 

Makassar (Indonesië), Communiteit, 1947-1966

248 

Makassar (Indonesië), Ziekenhuis, 1951-1966

249 

Pare Pare (Indonesië), Communiteit, 1957-1966

250 

Pare Pare (Indonesië), Ziekenhuis, 1955-1966

251 

Pendjua (Congo), Communiteit, 1957-1966

253 

Phalombe (Malawi), Communiteit, 1959-1966

254 

Phalombe (Malawi), Ziekenhuis, 1959-1966

255 

Rangoon (Birma), Communiteit, 1959-1965

256 

Rangoon (Birma), Ziekenhuis, 1959-1965

257 

Solo (Indonesië), Communiteit, 1949-1967

258 

Solo (Indonesië), Ziekenhuis, 1951-1967

 

260 

Welkom (Zuid-Afrika), Communiteit, 1951-1966

*gezien* Minder gestandaardiseerd dan 245-246 en dan ook correspondentie over boekhouden op zich bijgevoegd. Door de boekhoudkundige benamingen is niet inhoudelijk duidelijk waar het geld precies vandaag kwam en aan wie het werd uitgegeven.

 

 

4 Huisarchieven

4.6 Makassar (Indonesië) 1947  

1282 

Kronieken van de eerste tijdelijke missiepost, 1947

*gezien* Er is aandacht voor acclimatiseren door middel van Maleis leren en het volk leren kennen, maar dat lijkt vooral te gebeuren door kennismaking met EUropeanen en bezoeken brengen aan missie- en zendingsinstellingen, ambtenaren voor de Dienst voor Gezondheid en ten slotte monseigneur die grootse plannen met de zusters heeft om in het dichtbevolkte gebied eigenlandse vroedvrouwen op te leiden die dan onder de eigen bevolking apostolaatswerk kunnen verrichten.

 

 

1.7  Communiteiten en huizen

496-503

Correspondentie met en over de afzonderlijke huizen. Met bijlagen. Alfabetisch geordend op plaatsnaam, 1948-1966

 

496 

Lawang (Indonesië), 1955-1958, 1960-1967

*gezien* Verzonden financiële maandrapporten en correspondentie daarover: vragen en opmerkingen en aanwijzingen

 

497  Makassar (Indonesië), 1948-1967

*gezien* Ook hier vooral informatie over financieel en personeelstechnische aard, met andere woorden het reilen en zeilen van de missiepost qua interne organisatie. Afgezien van een enkele opmerking over het weer en vliegtickets is aan weinig te merken dat de zusters in Indonesia zitten, buiten dan het feit dat zij moesten corresponderen met patria. Zusters kondigen hier en daar wel aan binnenkort eens persoonlijk te schrijven, maar of het is er nooit van gekomen, of dat is niet in deze map bewaard gebleven

 

498  Pare Pare (Indonesië), 1954, 1956-1968

499  Phalombe (Malawi), 1959-1968

500  Rangoon (Birma), 1959-1965

501  Solo (Indonesië), 1951-1968

503  Welkom (Zuid-Afrika), 1951-1967

 

 

In het Erfgoedcentrum bevinden zich verder nog in het archief van de Ursulinen van de Romeinse Unie.


812

"Verslag van de Jubileum-Contact-Dagen gehouden te Bandung op 4, 5, 6 en 7 februari 1955 bij gelegenheid van de opening van het Jubeljaar; het 100-jarig vrouwelijk missiewerk in Indonesië; aankomst van de eerste Ursulinen op Java", 1955

 

Aanvankelijk bedoeld als viering van honderdjarig aanwezigheid van religieuzen, waarvan de Ursulinen de eerste waren, op Java, groeide de bijeenkomst uit tot een congres, waar leden van besturen van diverse congregaties hun visies gaven op verleden, heden en toekomst van het missiewerk. In die visies worden problemen aangekaart ten aanzien van de niet-Europese culturen, zoals de omgang met de islam, de adat en opvoeding van en onderwijs aan leerlingen met andere landaarden en daaraan toegeschreven eigenschappen. De bijeenkomst werd geopend en gesloten door hooggeplaatste clerici, die het congres daarmee sanctioneerden [zie ook inventarisnummer 814 Brief van P. Sigismondi, kardinaal prefect van de Voortplanting van het Geloof n.a.v het Congres, 1956].

 

813

"Verslag van het Tweede Congres voor vrouwelijke religieuzen werkzaam in Indonesië gehouden te Bandung van 18 t/m 24 februari", 1956

Dit congres is een vervolg op het congres gehouden in 1955, zie inventarisnummer 812. Bijzonder interessant is de bijeenkomst gewijd aan het beantwoorden van vragen van deelneemsters naar aanleiding van voorafgaande lezingen over opvoeding en verpleging (p50-54): een belangrijk besproken punt is aanpassing aan eigenlandse gewoonten en taal in allerlei opzichten.

 

Nadere Toegangen

1.7  Communiteiten en huizen

482-490 Uittreksels uit de kronieken van de afzonderlijke huizen. Alfabetisch geordend op plaatsnaam, 1939-1968; met hiaten

Archivalie elders

Vriendenkringen (leken die steunden met geld, acties en financiën)

 

In het archief van P.J.M. van Gils (1869-1956), berustend op het Kath. Documentatie Centrum in Nijmegen:

3281. Stukken betreffende de Medische Missiezusters, 1937-1939.

NB: Van Gils was een centrale figuur in de wereld van het bijzonder onderwijs.

Verwijzing naar andere archiefvormers
Opmerkingen

Zie artikel 'The central archives of the society of Catholic Medical Missionaries'.

Informatiewaarde Groot

Geschiedenis

Korte geschiedenis

De congregatie

De Society of Catholic Medical Missionaries werd in 1925 gesticht in Philadelphia (USA) door de Oostenrijkse arts Anna Dengel (1892-1980). Pater M. A. Mathis csc, overste van het seminarie der Vreemde Missiën van Sainte-Croix in Brookland, Washington, wordt soms als medestichter aangemerkt. Dengel werkte als arts in India en werd daar gegrepen door de nood van vrouwen en kinderen die verstoken waren van medische zorg. Het gewoonterecht schreef voor dat medische zorg alleen door mannen mocht worden gegeven, maar vrouwen mochten geen lichamelijk contact hebben met mannen met wie ze niet gehuwd waren. Dat betekende dat vrouwen alleen door vrouwelijke artsen konden worden behandeld, maar die waren schaars. In Rome bepleitte Dengel dat vrouwelijke religieuzen op medisch gebied beter werden opgeleid, maar de kerkelijke wetgeving (canon 139 van de Codex Juris Canonici van 1918) verbood religieuzen om bepaalde medische beroepen uit te oefenen. Om dit wettelijke obstakel te omzeilen richtte zij in 1925 een internationaal gezelschap van vrouwen met medische beroepen op. (Sr. Mary Leonora Major, 'The central archives of the society of catholic medical missionaries' (Swanwick 1987); dit werk komt niet voor in de NCC; meer over de stichteres in: Spanings, Plaatsingslijst, xi en Inleiding inventaris archief Medische Missiezusters KAN, nr. AR-Z084). In 1929/1930 traden de eerste twee Nederlandse studenten toe: M. Eleonore Lippits en M. Leonie Tummers. In Washington volgden zij een opleiding tot arts en promoveerden in de geneeskunde. Tijdens een verkennende reis in Nederland in 1937 besteedde Lippits haar tijd aan voorlichting. Het gezelschap vestigde zich in Nederland in 1939 met de Nederlandse zusters Eleonore Lippits en Agatha Ypma . Toen de Tweede Wereldoorlog contact met de Verenigde Staten onmogelijk maakte, zette men een eigen noviciaat op in Imstenrade bij Heerlen (provincie Limburg).

 

De missie

Indonesië

Al tijdens de Tweede Wereldoorlog werd er in Nederland nagedacht over een missie naar Nederlands-Indië (ENK, Archief Medische Missiezusters, inv.nr. 22, verslag over 1939-1945, opgesteld door Eleonore Lippits). In 1947 ging men in op het verzoek van mgr. Willekens, apostolisch vicaris van Batavia, om zusters naar Indonesië te zenden. In Makassar namen zijn een vroedvrouwenschool over. Twee jaar later begonnen zij met een vroedvrouwenschool annex polikliniek in Soerakarta. Dankzij lekenhelpers konden de zusters beter contact maken met de lokale bevolking. In de jaren vijftig begonnen zij met de vorming van eigenlandse zusters in Lawang. In 1952 vertrok zr. Paraclita Speetjens, die in Utrecht was gepromoveerd op een gynaecologisch onderwerp, naar Soerakarta waar zij ging werken in de kraamvrouwenkliniek van de congregatie (Het Missie-Werk, 31 (1952) 233). Indonesië werd in 1957 een regio onder de Nederlandse pro-provincie. Instellingen voor gezondheidszorg met de nadruk op verloskunde werden eveneens opgezet in de apostolische vicariaten Malang en Semarang. 

 

India en Pakistan

De congregatie was sinds 1927 actief in het latere Pakistan. Nederlandse zusters hebben hierin een aandeel gehad. Vanaf de oprichting van de Nederlandse pro-provincie kan de zending van Nederlandse zusters naar deze gebieden, zoals Karachi in 1947 en 1949 en Rawalpindi en Dacca in 1956, makkelijker worden getraceerd (ENK, AR-Z084, inv.nr. 22, Algemeen verslag van de Nederlandse pro-provincie over 1951). In 1941 legden de eerste inheemse hun zusters tijdelijke geloften af. In het bisdom Rawalpindi werkten zij in kraam- en ziekenzorg en leidden zij vroedvrouwen op. Vanaf 1927 werkten zij eveneens in het latere India in een groot aantal bisdommen en aartsbisdommen. De activiteiten bestonden uit ziekenhuizen, de opleiding van vroedvrouwen en verpleegsters, een noviciaat en een polikliniek.

 

Birma

In 1958 gaf de congregatie gehoor aan een verzoek van de aartsbisschop van Rangoon, Victor Bazin. Maar liefst 15 zusters werden naar dit gebied uitgezonden. In de eerste helft van 1959 arriveerden de eerste vijf Nederlandse zusters, deels vanuit Rawalpindi. De voorbereidingen voor het ziekenhuis in Okkalapa waar zij zouden gaan werken waren toen in volle gang. Verdere ontwikkelingen vallen buiten het tijdsbestek van deze gids.

 

Afrika

Congo

Nederlandse zusters werkten ook in Congo in het bisdom Inongo tussen 1957 en 1995 in Pendjua, een van oorsprong Nederlandse stichting. Op verzoek van apostolisch vicaris van Inongo, mgr. Jean van Cauwelaert, spande men zich om de kindersterfte te bestrijden onder de Baoto- en Batua-bevolking.  Op beide posten werkten in die jaren twee zusters geassisteerd door medewerkers. In 1959 kwam daar een arts bij die was uitgezonden door de medische Missiezusters (ENK, AR-Z084, inv.nr. 22, verslag 1966). Het werk in Inongo bestond uit: moederschapszorg, een apotheek en een ziekenhuis .

 

Ghana

In Ghana waren zusters actief in het bisdom Kumasi in een ziekenhuis, poliklinieken en een melaatsenkolonie. Het Nederlandse aandeel kan niet worden vastgesteld.

 

Zuid-Afrika

In Zuid-Afrika waren de zusters tussen 1951 en 1967 actief. Begin 1951 werden de eerste twee zusters door de Nederlandse pro-provincie naar Welkom gestuurd. Aanleiding was het herhaalde verzoek van de apostolisch vicaris mgr. Gerard van Velsen van Kroonstad. Het werk kwam ten goede aan de zwarte bevolking. Het betrof een bedrijfsziekenhuis van de Anglo-American Cooperation, waarin in 1954 14 zusters werkten en in 1960 27 zusters. Afrikaanse verpleegkundigen werden hier ook opgeleid (ENK, AR-Z084, inv.nr. 22, verslag Nederlandse pro-provincie 1966).

 

Malawi

De wens om in Malawi aan de slag te gaan werd in 1956 door de Nederlandse pro-provincie onderzocht, nadat een verzoek van de apostolisch vicaris van Blantyre mgr. John Theunnissen was binnengekomen. In 1958 bezocht zuster Eleonore Lippits het gebied. Effectief kon begonnen worden in 1959 toen eerste vier Nederlandse zusters in Nguludi de taal bestudeerden in voorbereiding op het voorziene werk in Phalombe. De verdere ontwikkeling valt buiten het tijdsbestek van deze gids.

 

De missies in Congo, Malawi, Zuid-Afrika, Swaziland en Birma zouden van oorsprong Nederlandse stichtingen zijn (Medische Missiezusters [1995] 9).

 

Overige gebieden

Het aandeel van Nederlandese zusters in andere gebieden is moeilijk vast te stellen. Vast staat dat Nederlandse zusters in de Verenigde Staten actief zijn geweest. In de bisdommen Santa Fé en Atlanta waren zij actief in moederschaps- en zuigelingenzorg, vroedvrouwenschool en in een ziekenhuis met een polikliniek. In Zuid-Amerika werkten zij in Venezuela in ziekenhuizen. Nederlandse zusters hebben ten slotte nog gewerkt in Bangladesh, Vietnam, Cambodja, Kameroen, Ethopië, Jemen, Nicaragua, Peru, de Filipijnen, Kenya, Uganda en Brazilië .

 

Alle informatie, tenzij anders vermeld, is geput uit: Willemsen, I, par. 2-34, Pius-almanak 1960/61, 366-367, 432-433, Spanings, Plaatsingslijst, Poels, Vrouwen met een missie, Monteiro e.a., Ex Caritate, Willemsen, Van tentoonstelling tot wereldorganisatie, en History of the Society (1991).

Organisatie

Van vereniging naar congregatie

Bij oprichting in 1925 was het Gezelschap kerkrechtelijk gezien geen congregatie, maar alleen een vrome vereniging. De leden leefden echter wel volgens een regel die vergelijkbaar was met die van een congregatie en legden ook beloften -geen geloften-  af. Op deze wijze werd het verbod op de uitoefening van medische beroepen door religieuzen omzeild. Toen de betreffende bepaling in de Codex Juris Canonici (canon 139) in 1936 werd ingetrokken, kon het proces van erkenning als congregatie in gang worden gezet. In 1941 werd dit met goed resultaat beëindigd. In 1959 verkreeg de congregatie het zogenaamde Decretum Laudis, waardoor zij onder de congregatie De Propaganda Fide kwam te staan. In 1963 telde de congregatie ongeveer 700 leden (New Catholic Encyclopaedia, 1967).

 

Algemeen bestuur

Tot 1967 werd de congregatie op centralistische en hiërarchische wijze bestuurd door Anna Dengel. Zij wenste geen bevoegdheden te delegeren aan provincies; alle huizen vielen onder het generaal bestuur dat in de Verenigde Staten was gevestigd. In 1947 was een reorganisatie nodig omdat de congregatie sterk groeide. Er werden toen pro-provincies en regio's gecreëerd met Nederland als eerste pro-provincie. Pas in 1957 werden de pro-provinces de Verenigde Staten en de Malabarkust (Zuid-West India) opgericht. Het generalaat werd in 1958 van Philadelphia naar Rome verplaatst. Het eens in de tien jaar bijeenkomende algemeen kapittel stelde het beleid voor de congregatie vast. Het koos ook de algemeen-overste (tot 1967 was dit Zr. Dr. Dengel) en haar raadsleden. Het algemeen kapittel bestond uit de leidinggevende functionarissen: de algemeen-overste met haar raadsleden, de algemeen secretaresse, de econome, en de oversten van de pro-provincies. Na 1967 waren ook ex-algemeen-oversten lid. Daarnaast waren er ook vertegenwoordigers van de huizen en de pro-provincies lid.

 

De Nederlandse pro-provincie

De door zuster Eleonore Lippits opgerichte Nederlandse afdeling ontwikkelde zich voorspoedig en groeide uit tot één van de grootste van de congregatie. In 1947 werd de afdeling omgevormd tot een pro-provincie met zr. Lippits als hoofd. De pro-provincie had huizen in Imstenrade, Utrecht en Makassar (Indonesië). Het bestuur werd gevormd door de overste met haar vier raadsleden. Om de vijf jaar hield de pro-provincie een kapittel tijdens welke het beleid werd vastgesteld. Het koos ook afgevaardigden voor het generaal kapittel en adviseerde wie er benoemd moest worden tot overste van de pro-provincie. Het kapittel bestond uit de leidinggevende functionarissen en afgevaardigden die werden gekozen door de stemgerechtigde leden.

 

 

Vriendenkring

In 1939 werd een vriendenkring opgericht. De Maltezer Ridders in Nederland waren een van de initiatiefnemers. Het doel was en is nog steeds: het aanwakkeren van de interesse voor medisch missiewerk en dit omzetten in concrete, met name financiële hulp. De vriendenkring, inmiddels Stichting Vrienden van de Medische Missiezusters, was in 2008 nog steeds actie.

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Poels, Vrouwen met een missie, Pius-almanak 1960/61, 366, Spanings, Plaatsingslijst, Willemsen, Van tentoonstelling tot wereldorganisatie, History of the Society en Inleiding op de inventaris op het archief.

Doelstelling

Volledig vakkundige medische hulp in onderontwikkelde gebieden aan iedereen die dit nodig had is steeds de bedoeling geweest. Ondertussen was het ook de bedoelings Gods Rijk op aarde te verbreiden door middel van medisch missiewerk. De vereniging is speciaal opgericht om zorg te dragen door vrouwen voor vrouwen overal ter wereld, hoewel mannen nooit zijn uitgesloten van goede zorgen. Hoewel de zorg primair tot uitdrukking kwam in gezondheidszorg en missiewerk, was steeds de bedoeling de oorzaken ervan weg te nemen. Voor de leden was belangrijk God te eren door eigen heiliging en christelijke gezondheidszorg in de missie als werk van naastenliefde.

Taken en activiteiten
 • Gezondheidszorg
 • Opleiding van (inheemse) werkkrachten (Te denken valt aan zendelingen, missionarissen, assistenten enz.)
 • Uitzending van zendingswerkers en missionarissen
 • Werk van en voor vrouwen en meisjes

Geografie

Continenten
 • Noord Amerika
 • Latijns Amerika
 • Afrika
 • Azië
Lokatie
 • Pakistan
 • Bisdom Islamabad-Rawalpindi
 • Aartsbisdom Karachi
 • Aartsbisdom Lahore

Niet-archivalische bronnen

Selectie uit de literatuur
Titel
 • Vrouwen met een missie : vier congregaties in Nederland en de toekomst van hun missionair verleden / Vefie Poels ; m.m.v. Anna Damas
Auteur
 • Genoveva Maria Johanna Poels (1958-) ; Anna Damas (1966-)
Paginering
 • 160 p
Uitgever
 • [Nijmegen] : Valkhof Pers
Jaar van uitgave
 • cop. 2008

Titel
 • Tachtig jaar Medische Missiezusters / [red. Magda Van Hoyweghen ... et al. ; eindred. Personal Print .. et al.]
Auteur
 • Magda Van Hoyweghen
Paginering
 • 34 p
Uitgever
 • Utrecht : Stichting Vrienden van de Medische Missiezusters
Jaar van uitgave
 • 2005

Titel
 • Van tentoonstelling tot wereldorganisatie : de geschiedenis van de stichtingen Memisa en Medicus Mundi Nederland, 1925-1995 / Jan Willemsen
Auteur
 • Johannes Theodorus Wilhelmus Willemsen (1941-)
Reeks
 • KDSC Scripta ; 10
Paginering
 • 301 p
Uitgever
 • Nijmegen : Valkhof Pers
Jaar van uitgave
 • cop. 1996

Titel
 • Plaatsingslijst van de archieven van de Medische Missiezusters (MMZ) in Nederland (1890) 1939-1990 (1993) / door R.G.J. SpaningsRegister op de plaatsingslijst van de archieven ...
Auteur
 • Robert Spanings
Paginering
 • XXI, 60 p
Uitgever
 • Nijmegen : Stichting Dienstencentrum Kloosterarchieven in Nederland
Jaar van uitgave
 • 1995

Titel
 • History of the Society of Catholic Medical Missionaries : pre-foundation to 1968
Paginering
 • 301 p
Uitgever
 • London : Medical Mission Sisters
Jaar van uitgave
 • 1991

Titel
 • "The central archives of the society of catholic medical missionaries."
Auteur
 • Major, Sr Mary Leonora
Paginering
 • 73-81
Uitgever
 • Swanwick:
Jaar van uitgave
 • 1987

Titel
 • De motieven van de Medische Missie Zusters / Ton Oostveen
Auteur
 • Antonius Hubertus Oostveen (1937-1991)
Paginering
 • 16 p
Uitgever
 • Utrecht : Stichting Vrienden Medische Missiezusters
Jaar van uitgave
 • 1978

Titel
 • De waarde van de progesteronbelasting : de vaginale uitstrijk en de bepaling der uitscheiding van oestrogene stoffen voor het onderzoek van patienten met amenorrhoea / Anna I.J. Speetjens
Auteur
 • Anna I.J. Speetjens
Paginering
 • 102 p
Uitgever
 • Utrecht : Dekker & Van de Vegt
Jaar van uitgave
 • 1952

Titel
 • Medical Missions and Birth Control
Auteur
 • Eleonore Lippits Sister, SCMM
In
 • Catholic medical quarterly, ISSN 0008-8226
Paginering
 • vol. 14 (1936), afl. 4 (okt), pag. 103
Jaar van uitgave
 • 1936

Titel
 • Medische wetenschap in dienst der missie / door M. Eleonore Lippits
Auteur
 • M. Eleonore Lippits (1907-1993)
Reeks
 • G.G.G. no. 514. Varia
Paginering
 • 31 p
Uitgever
 • 's-Hertogenbosch : Geert Groote Genootschap
Jaar van uitgave
 • [1936]


Periodieken
Titel
 • Mededelingen / Medische Missiezusters Mededelingen van de Medische Missiezusters
Paginering
 • No. 1 (1949) - 1972
Uitgever
 • Heerlen [etc.] : Medische Missiezusters
Jaar van uitgave
 • 1949-1972

Titel
 • M 3: Mededelingen Medische Missiezusters.
Jaar van uitgave
 • 1973-1988

Titel
 • Medische Missiezusters.
Jaar van uitgave
 • 1989-

Titel
 • Stromenland

Titel
 • Kommunikatiebulletin Distrikt Nederland

Titel
 • Originele Mededelingen

Titel
 • Medical Missionary / Medical Mission Sisters
Paginering
 • Oct. 1927 - Winter 1970
Uitgever
 • Philadelphia : Society of Catholic Medical Missionaries
Jaar van uitgave
 • 1927-1970

Titel
 • "Imstenrade meldt"
Jaar van uitgave
 • 1948-1970
Interviews

13 interviews, en wel de nrs.:

8

245

480

494

527

575

576

778

787

807

840

842

843


Het archief

Meer over het archief
Beschrijving archief

1.

Archief van de pro-provincie Nederland

In 2006 werd het grootste deel van dit archief van Mook overgebracht naar het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven in St. Agatha. De inventaris is op de website van het Centrum te raadplegen. Er is nog een oudere lijst, voorzien van een apart register, gemaakt door R. G. J. Spanings, Plaatsingslijst van de archieven van de Medische Missiezusters (mmz) in Nederland (1890) 1939-1990 (1993), 2 dln. (Nijmegen 1995). Deze is ook aanwezig in het Katholiek Documentatie Centrum in Nijmegen. Het archief bestaat uit het bestuursarchief van de Nederlandse pro-provincie, het bestuursarchief van het district Nederland, het archief van de Centrale Raad van de Vriendenkring, verder huisarchieven en persoonsarchieven. De foto's zijn nog niet overgebracht. In 1997 werd de plaatsingslijst van het archief door zuster Esther de Vlaming in het Engels vertaald en opgezonden aan het archief van het generalaat in Londen. Gezien het internationale karakter van de congregatie zijn veel archiefstukken zowel in het Nederlands als in het Engels. Opvallend is de hoeveelheid documentatie van de hand van zusters zelf, zowel propagandistisch materiaal als artikelen die zij vanuit hun beroep hebben geschreven. Bijzonder is het grote aantal financiële stukken, ingedeeld volgens overzeese gebieden en plaats van vestiging. In de verslagen valt het op dat de bewoners van de missiegebieden vooral als patiënten werden benaderd, zodat informatie over het interculturele contact schaars is.

 

2.

Archief van het Generalaat

Het archief van het generalaat bevindt zich in London. Zuster Mary Leonora Major hield over het archief in 1987 in Swanwick een lezing, die naar het schijnt wel is gepubliceerd maar niet te vinden is in de NCC. Volgens deze lezing bestaat het archief uit stukken over de stichteres Anna Dengel, kronieken tussen 1925-1969, periodieken, interne nieuwsbrieven, audiovisueel materiaal, een kaartsysteem betreffende de zusters en eigen publicaties en studies. Iedere medische 'vestiging' (ziekenhuis, kliniek, huis) heeft een eigen map, zodat bijvoorbeeld onder de sector Afrika elke activiteit een apart dossier heeft. Wanneer een huis werd gesloten, werden de stukken naar het generalaat opgezonden. Het generalaat heeft richtlijnen uitgevaardigd over de wijze waarop gearchiveerd moet worden.

Bewaarplaats Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven, St. Agatha
Periode archief 1915-2002
Openbaarheid beperkt
Opmerkingen openbaarheid

Het archief is in bewaring gegeven aan het erfgoedcentrum in Sint Agatha, het eigendomsrecht ligt bij de congregatie. Op enkele gemerkte stukken na, waarvoor via een formulier bij het Erfgoedcentrum toestemming tot raadpleging aan de congregatie kan worden gevraagd, is het archief vrij te raadplegen (Voor de aangemerkte stukken, zie Inleiding inventaris AR-Z084 archief Medische Missiezusters, www.erfgoedkloosterleven.nl 11-11-2010).

Omvang 25 m
Toegang soort
 • Inventaris met inleiding
Opmerkingen toegang soort digitaal beschikbaar op www.archieven.nl en www.erfgoedkloosterleven.nl
Toegang titel Spanings, R.; Huijgevoort, A. van , AR-Z084 Archiefinventaris Medische Missiezusters
Bijzondere relevantie

Selectie

De nummers verwijzen naar de inventaris met nr. AR-Z084. De met *gezien* gemerkte stukken zijn ingezien door Kirsten Hulsker en Ton Kappelhof.

 

 

1 Bestuursarchief Nederlandse pro-provincie (1890) 1939 -1966 (1992)

1.1  Stichting en ontwikkeling

1.1.1 Stichteres Anna Dengel

 

640 

Teksten van lezingen, gehouden door zuster Anna Dengel, generale overste, 1925-1959. Met hiaten

 

666 

Boek "Mission for Samaritans. A Survey of Achievements and Opportunities in the field of Catholic Medical Missions" door zuster A. Dengel. Milwaukee (Verenigde Staten). Met Nederlandse vertaling van een aantal hoofdstukken, 1945, z.j.

 

1392 

Bundel "Talks and writings of Mother Anna Dengel", [1954]

 

88 

Stukken betreffende het leven en werk van zuster A. Dengel, stichteres en generale overste van de Medische Missiezusters, 1958-1959, 1961-1964, 1966, z.j.

 

1344

Stukken betreffende zuster Anna Dengel, stichteres van de congregatie, 1959-1992. Met hiaten

 

1142 

Manuscript "The Story of a Year" door zuster J. Lyons betreffende de werkzaamheden van zuster Anna Dengel in het St. Catherine's Mission Hospital in Rawalpindi (India) in 1920-1924 en de oprichting van de congregatie in 1925, ca. 1980

Het betreft een kopie van een manuscript uit de Central Archives van de congregatie

 

 

1.1.2  Kronieken

zie verslaglegging

 


1.1.3 Geschiedkundige verhandelingen

518 Verslagen over de geschiedenis van de congregatie, 1954-1955, 1957, 1959-1960, 1962

 

519 Geschiedkundig verslag van de afdeling Nederland/Nederlandse pro-provincie over 1930-1963, 1963

 

1735 Uitgave "The medical missionsisters in Makassar, 1947-1975" door Judith Vorachen, 1999

 

 

1.1.4  Jubilea

-

 

 

1.2  Regelgeving

-

 

1.3  Spiritualiteit

-

 

1.4  Kapittel

-

 

1.5  Bestuur

14-19

Notulen van de pro-provinciale raad, 1940-1967

14  1940, 3 januari - 1942, 9 augustus

15  1944, 7 mei - 1950, 4 januari

16  1950, 4 januari - 1958, 14 maart

*gezien*

In het Engels. De notulen zijn zeer summier. De secretaris wordt enkele malen verzocht zo zakelijk mogelijk te notuleren en alles wat er niet toe doet weg te laten. Discussies worden zelden weergegeven. Afgezien van routinebesluiten zoals toelating tot het noviciaat, tijdelijke en eeuwige professie zijn wat betreft de missie de volgende besluiten vermeldenswaard.

 

1949, 31 maart

Aanvraag vanuit Geleen om zusters beschikbaar te stellen voor het nieuwe ziekenhuis dat daar gebouwd gaat worden. Voordeel is dat men een opleidingsschool krijgt in een ziekenhuis dat door de congregatie geleid wordt, dat het ziekenhuis in een katholieke streek ligt, in de nabijheid van de mijnen. Nadeel is dat er zusters verloren gaan voor de missie en dat het in het bisdom Roermond ligt waardoor de nieuwe vestiging geen public relations effect heeft. Besloten meer inlichtingen in te winnen.

 

1950, 25 februari

Men gaat niet in op het voorstel van Geleen wegens gebrek aan zusters.

 

1950, 10 maart

Er liggen aanvragen voor missiewerk  in NIeuw Guinea (Wisselmeren en Manokwari), Bali, Medan (Tobameer en Sibolga) en Borneo. Besloten wordt aan mgr. Creemers, apostolisch vicaris van Hollandia om niet mee te doen met het ziekenhuis in Manokwari, maar men blijft wel geïnteresseerd in de Wisselmeren. Interessant blijft ook de suggestie van mgr. Willekens, apostolisch vicaris van Jakarta, om voor de melaatsen te gaan werken. Naar aanleiding van een brief van dr. Onghilong over het werk in Makassar wordt besloten het werk daar te concentreren en hem te antwoorden.

 

1950, 17 april

Algemeen-overste Dengel schreef over uitbreiding van het werk naar België en Kongo. Er is sprake van een klein ziekenhuis in Kongo.

 

1950, 6 juni

Meer inlichtingen worden ingewonnen over een oom van een kandidaat-zuster die al 20 jaar verpleegd wordt in een psychiatrisch ziekenhuis.

Bespreking van vier mogelijkheden tot nieuwe missies in Afrika. Een verslag van de discussie wordt opgezonden naar het moederhuis dat een keuze maakt.

 

1950, 23 (of 28) juni

De geneesheer-directeur van het St. Servatius Gesticht in Venray antwoordt dat alleen inlichtingen worden gegeven aan de arts die de kandidaat-zuster heeft onderzcht. Aangezien de richtlijnen alleen spreken over geestesziekten van ouders, broers of zusters en er verder geen negatieve indicaties zijn wordt besloten geen verdere informaties in te winnen en wordt de kandidate toegelaten.

 

De opties voor Afrika worden besproken met moeder Dengel.

 

1950, 5 juli

Voortzetting van het beraad over Afrika. Ter tafel ligt een concept-overeenkomst met de bisschop van Kroonstad (Zuid-Afrika) mgr. Van Velzen op.

 

1950, 8 juli

Een voorstel met betrekking tot Kroonstad wordt voorgelegd aan moeder Dengel.

 

1950, 24 juli

Verslag van een vergadering met moeder Dengel en de bisschop van Kroonstad. De overste van de proprovincie maakt met een zuster van het moederhuis een verkenningsreis naar Zuid-Afrika in september, waarna een eerste groep van vijf zusters in oktober kan vertrekken als men het eens wordt.

 

1950, 1 september

Ingekomen een brief van R.P. de Quay met voorstellen voor nieuw werk in Soerakarta. De vergadering wil naar een ziekenhuis in Solo teneinde een opleiding te bieden in een katholieke instelling.

 

1950, 18 oktober

Bespreking van een concept-contract met de Anglo American Corporation of South Africa Ltd. Zr. Servanda, adjunct-directrice van het katholiek ziekenhuis in Zwolle, voorzag dit van commentaar. De uitslag van dit beraad wordt opgestuurd aan Anna Dengel.

 

1950, 4 november

Moeder Dengel wil meer informatie over het contract in Zuid-Afrika.

 

1950, 23 november

De president van het Groot Ziekengasthuis in 's-Hertogenbosch informeerde of de congregatie de verpleging en een deel van het medische werk zou willen overnemen. Besloten te antwoorden dat dit de komende drie tot acht jaar niet mogelijk is maar dat men in principe geïnteresseerd is.

 

Aan het moederhuis wordt voorgesteld drie zusters naar Makassar te sturen.

 

1950, 18 december

De onderhandelingen over het contract met bisschop Van Velzen lopen nog.

 

1951, 29 januari

--

 

1951, 20 februari

--

 

1951, 7 april

--

 

1951, 2 mei

--

 

1951, 11 juni

--

 

1951, 19 juni

De overste bespreekt de situatie in Indonesië waar men vestigingen heeft in Makassar en Soerakarta. Er liggen aanvragen voor assistentie op NIeuw Guineas (van mgr. Creemers) en Bali (van mgr. Hermans)

 

1951, 2 juli

Besloten over de volgende onderwerpen nota's te laten schrijven waarna de raad erover delibereert: missieprocuur, propaganda voor roepingen, nieuwe aanvragen voor missiewerk, propaganda door middel van tentoonstellingen en de vriendenkring. 

 

Na discussie over nieuwe aanvragen vanuit Nieuw Guinea en Bali wordt besloten beide af te wijzen, ofschoon Bali in aanmerking komt voor nader overleg.

 

1951, 12 juli

Besloten het werk in Soerakarta uit te breiden. De plaatselijke katholieken moeten hierbij helpen. Er wordt nog meer advies ingewonnen onder andere bij pater Keller sj.

 

1951, 23 juli

--

 

1951, 28 augustus

Ingekomen een brief van Ana Dengel met richtlijnen hoe om te gaan met verzoeken van missiebisschoppen om assistentie. Besproken worden de volgende aanvragen:

pastoor Van der Plas ofm cap over een ziekenhuis

dr. Niemer over een ziekenhuis in Roeteng

Reguliere Kanunniken van St. Jan in Lateranen in Kongo

 

Bespreking van de statuten van een stichting in Soerakarta.

 

1951, 24 september

--

 

1951, 8 oktober

--

 

1951, 12 november

--

 

1951, 21 december

--

 

1952, 28 februari

--

 

1952, 22 april

--

 

1952, 13 mei

--

 

1952, 21 mei

--

 

1952, 31 mei

-

 

1952, 7 juni

--

 

1952, 2 juli

--

 

1952, 14 juli

--

 

1952, 21 september

--

 

1952. 8 oktober

--

 

1952, 10 december

--

 

Doorgenomen is de periode 1950-1952. Veel belangrijke beslissingen werden in het moederhuis genomen.

 

 

17  1958, 12 april - 1962, 26 juni 

*gezien*

Hiervoor geldt hetzelfde als voor inv. nr. 16. Deze notulen bevatten nauwelijks informatie over clturerle interactie.

 

 

51 

Correspondentie met zuster Eleonore Lippits, pro-provinciale overste, 1945, 1947-1950, 1954-1957, 1959

 

22 

Verslagen van de Nederlandse pro-provincie over augustus 1939 - april 1945, januari - juni 1951, 1958-1966, 1945, 1951, 1962, 1964, 1966

 

52 

Nieuwsbrieven van zuster Eleonore Lippits, pro-provinciale overste / vanaf 1957 eerste generale raadszuster, 1948, 1951-1962, 1965-1966

*gezien de brieven uit de periode 1948-1960*

De meeste circulaires vullen het orgaan van de congregatie 'Imstenrade meldt' aan en bevatten het nieuws over wat er binnen de congregatie in Nederland is gebeurd. Het nieuws is bestemd voor de leden van de congregatie, niet voor de buitenwereld. Voor het thema culturele interactie zijn deze brieven niet zo interessant. Afwijkend is de brief van 3 augustus 1948 met korte verslagen van de missie-voorbereidingsweek. Pater Sleijffers sj hield een lezing over Missie en Nationalisme. Kolonialisme en missie gingen vaak samen en worden daarom door nationalistische bewegingen als een pot nat beschouwd. Anti-westerse bewegingen worden gemakkelijk anti-christelijk. Het Indonesisch nationalisme is door de Islam geïnspireerd. De Islam heeft in dit land aan kracht gewonnen door toedoen van de 'liberale, dus anit-godsdienstige mannen van de koloniale wetenschap. Pater Sl. vat dit samen in: "Java is vanuit Leiden geislamiseerd". Hij verwijst naar de paus die in 1948 voorschreef dat het westen en het oosten in de missie voortaa op voet van gelijkheid met elkaar moeten omgaan. Hierop volgen verslagen van de door zusters bijgewoonde Sociale Studieweek in Rolduc en het Vlaamse Katholieke Verpleegsters Verbond. Die van het Verbond ging over de tuberculose. Verslag van het 26ste congres van de Missie Interacademiale in Culemborg met als onderwerp: de katholieke kerk en het nationalisme. Een van de sprekers was dr. Djelantik, zoon van een der zelfbestuurders op Bali en niet-katholiek over Oost en West, christendom en humanisme. Volgens een circulaire uit 1954 aan de huisoversten moeten er jaarlijks vier soorten rapporten opgesteld worden, namelijk over de individuele zusters volgens een formulier, een disciplinair rapport, een rapport over het werk volgens een schema en een financieel rapport volgens een schema. Op 9 juni 1957 schrijft zr. Elisabeth Lippits dat zij er terugkerend van Indonesië er in Rome in geslaagd is om relieken te bemachtigen voor de nieuwe kapel op Imstenrade, en wel van de heiligen Cosmas en Damianus, volgens de overlevering artsen, en van de heilige Agnes, maagd en martelares. Over de bouw van deze kapel gaan vee circulaires. In 1958 verhuist zr. Lippits naar Rome omdat zij benoemd is tot lid van de generale raad. Vanuit Rome schrijft zij geregeld eigenhandige brieven over wat zij daar meemaakt.

 

54 

Register houdende verslagen van visitaties van de Nederlandse pro-provincie door zuster Anna Dengel, generale overste. Met bijlagen en een gedetailleerde inhoudsopgave die in 1995 werd vervaardigd door zuster Esther de Vlaming, 1954, 1960, 1995

*gezien*

Bevat slechts de door algemeen-overste Anna Dengel gehouden visitaties van het huis in Imstemrade in 1954 en 1960.

 

1.6  Betrekkingen

1.6.1  Algemeen

-

 

1.6.2  Generalaat

Zie verslaglegging

65-72

Werkrapporten van de afzonderlijke huizen, bestemd voor het generalaat. Met bijlagen. Alfabetisch geordend op plaatsnaam, 1947-1966

65  Kiri (Belgisch Congo), 1958-1959, 1965

66  Makassar (Indonesië), 1947-1965

67  Pare Pare (Indonesië), 1955-1966

68  Pendjua (Belgisch Congo), 1957-1966

70  Solo (Indonesië), 1950-1966

72  Welkom (Zuid-Afrika), 1954-1966

 

74-81

Disciplinaire rapporten van de afzonderlijke huizen, bestemd voor het generalaat. Met bijlagen. Alfabetisch geordend op plaatsnaam, 1951-1967.

*gezien nr. 75*

Deze rapporten werden jaarlijks volgens een formulier opgemaakt.

 

75  Kiri (Belgisch Congo), 1959

Het rapport telt drie pagina's. De communiteit telt vier zusters, allen van Nederlandse afkomst. Het zijn: zr. M. Gulielma van Hövell van Westerflier en Wezeveld (plaatselijk overste en sociaal werkster, zr. M. Elise op den Camp (plaatselijk assistente, verpleegkundige en werkzaam in het ziekenhuis, zr. M. Remberta Trio (plaatselijke econoom, huishoudregentesse, doet het huishouden en is 'regulator') en zr. M. Suzanne Terrens (vroedvrouw en verpleegkundige, werkt in de materniteit, is bibliothecaresse en 'infirmarian'). Nauwkeurig wordt aangegeven wat iedere zuster voor taak heeft. Daarna wordt puntsgewijs in het kort vermeld of de regels worden nageleefd ten aanzien van de diensten, het stilzwijgen, de lectuur enzovoort.  Het laatste punt 27 gaat over de standaard van het werk:

Men aanvaardt het voorschrift, 1 familielid bij de bevalling. Het meenemen van placenta's, 't wassen van het kind met vies medicijnwater, het spuwen op de buik en de slechte uitroepen zijn minimaal geworden in de verloskamer. Het verschil tussen oude en nieuwe hospitaal is groot: kwestie properheid ook, vooral kwestie goed beleid. Buiten een uitzondering overnacht er slechts 1 familielid, elk heeft een eigen kastje-de rommel onder de bedden is weg. - door eindeloos herhalen worden de meest elementaire hygiënische begrippen bijgebracht zodat stilaan o.a. ook het sterftecijfer van kleutrs zakt. -

Christelijke caritasL Met bezuinigen en extra werk aan de familie-clan (mensen v. hospitaal) en ondervoede kinderen bijvoeding geven. - Door stervende, bloedspuwende patiënten-van alle verlaten- ("niet te dicht bijkomen" zegt de Dokter) bij te staan met zeer primitieve middelen, practisch zonder licht en tot het laatste toe, d.w.z. ervoor zorg dragend dat ze meteen begrave worden en geen gevaar voor de omgeving meer betekenen. - Het feit dat - God zij dank- nog niemand zonder sacramenten stierf. - Naakten kleden: hoeveel grote en kleine zijn zo door ons alle 4 geholpen? - Een extra attentie aan de T.B.'s [= patiënten met tuberculose]  en die met vuile wonden die anders links gelaten worden. - De vele - niet wettelijk verplcihte-  overuren.-

Het verslag is ondertekend door de overste en de assistente.

Bijgevoegd is de dagorde vanaf het opstaan, door de week om 04,35 uur tot en met het slapen gaan om 21.30 uur. Op zondag staat men 20 minuten later op.

 

76  Makassar (Indonesië), 1951, 1953-1956, 1958-1966

77  Pare Pare (Indonesië), 1955-1956, 1958-1965, 1967

78  Phalombe (Malawi), 1959-1965, 1967

79  Solo (Indonesië), 1952-1956, 1958-1966

81  Welkom (Zuid-Afrika), 1953-1956, 1958-1965, 1967

 

 

1.6.3 Regio Indonesië

98-101

Verslagen van de visitaties (van de huizen) van de regio Indonesië. Met bijlagen, 1948-1950, 1952, 1954, 1959-1960, 1964

98  Regio Indonesië, 1954, 1964-1965

99  Makassar, 1948-1950, 1952, 1954, 1959, 1964

100  Pare Pare, 1954, 1959, 1964

101  Solo, 1950-1952, 1954, 1960, 1964

 

102 

Correspondentie met en over de regio Indonesië over financiële zaken. Met bijlagen, 1957-1967

 

 

1.6.4  Pro-provincies

103-113

Correspondentie met en over huizen buiten de Nederlandse pro-provincie. Met bijlagen, 1956-1966

110  Philadelphia (Verenigde Staten), 1950-1959, 1961-1963, 1966

[NB de rest net na 1960]

 

 

1.6.5  Orden en congregaties

-

 

1.6.6  Bisdom Roermond

-

 

1.6.7 Overige relaties

122 

Stukken betreffende de Congregatie van de Propaganda Fide, 1936, 1942, 1958-1959, 1966

 

123-130

Stukken betreffende Vrienden van de Medische Missiezusters, 1937-1961, z.j. Met hiaten

 

139 

"Quinquennial reports", ingevulde financiële jaarrapportlijsten van de Nederlandse pro-provincie, bestemd voor de H. Congregatie tot Voortplanting van het Geloof. Met als bijlagen vragenlijsten, 1957-1966

 

 

1.7  Communiteiten en huizen

482-490

Uittreksels uit de kronieken van de afzonderlijke huizen. Alfabetisch geordend op plaatsnaam, 1939-1968; met hiaten

483  Kiri (Belgisch Congo), 1958-1959

484  Makassar (Indonesië), 1956, 1958-1966

485  Pare Pare (Indonesië), 1956, 1959-1966

486  Pendjua (Belgisch Congo), 1957-1964, 1966

487  Phalombe (Malawi), 1959-1966

488  Rangoon (Birma), 1959-1966

489  Solo (Indonesië), 1949-1952, 1957-1966

490  Welkom (Zuid-Afrika), 1951, 1956-1966

 

491-495

Verslagen van de visitaties aan de afzonderlijke huizen. Met bijlagen. Alfabetisch geordend op plaatsnaam, 1947, 1949, 1952, 1954, 1956, 1958, 1960-1965

*gezien*

Onderscheid moet worden gemaakt tussen de kanonieke visitatie en de hieronder beschreven interne visitatie die in principe werd verricht door de overste van de provincie of provincie.

nr. 491 bevat visitaties aan het huis in Imstenrade (bij Heerlen) door de algemeen overste en de door de bisschop van Roermond aangewezen visitator.

nr. 492 bevat visitaties van het huis in Pendjua uit 1961 en 1963. Pendjua ligt in het district Meer Leopold II. De visitatie wordt uitgevoerd door de overste van de Nederlandse proprovincie. Het verslag van de visitatie uit 1961 telt vier pagina's en is in het Engels. Het huis telt dan 11 zusters waaronder een huisoverste, een eerste en een tweede raadszuster en een econome. In beide jaren is de situatie zeer moeilijk omdat de verhoudingen binnen het convent te wensen over laten en omdat de politieke chaos werken heel moeilijk maakt. Het verslag van de visitatie bestaat uit drie delen: A. De communiteit; B. De financiën en C. Het werk. Deel A bestaat weer uit 11 paragrafen die gaan over: de namen van de leden van de communiteit, algemene indruk, huisvesting, ontspanning, gezondheid, religieus leven, geestelijke oefeningen, discipline, verhouding met de bevolking, bibliotheek, politieke situatie. Deel B bevat geen cijfers. Deel C bestaat uit de paragrafen: algemene indruk, verhoudingen met de Kongolese medewerkers, organisatie van het werk. Verder wordt verwezen naar een afzonderlijk stuk over het werk in Kiri, maar dat werd in dit inventarisnummer niet aangetroffen.

 

495  Welkom (Zuid-Afrika), 1954, 1956, 1958, 1960-1963, 1965

[NB verslagen voor Congo en Malawi net na 1960]

 

496-503

Correspondentie met en over de afzonderlijke huizen. Met bijlagen. Alfabetisch geordend op plaatsnaam, 1948-1966

496  Lawang (Indonesië), 1955-1958, 1960-1967

*gezien* zie verslaglegging

497  Makassar (Indonesië), 1948-1967

*gezien* zie verslaglegging

498  Pare Pare (Indonesië), 1954, 1956-1968

499  Phalombe (Malawi), 1959-1968

500  Rangoon (Birma), 1959-1965

501  Solo (Indonesië), 1951-1968

503  Welkom (Zuid-Afrika), 1951-1967

 

505 

Rapporten inzake visitaties van de huizen van de Nederlandse pro-provincie door zuster Anna Dengel, generale overste, 1949, 1960-1961, 1963-1965

 

1726 

Stukken betreffende Welkom (Zuid Afrika), 1949, 1956 en z.j.

 

 

1.8  Leden van de congregatie

1.8.1  Algemeen

315 

Stukken betreffende het vertrek van Medische Missiezusters in Nederland naar de missie, 1947-1948, 1951-1954, 1957-1958, z.j.

 

 

1.8.2  Intrede, uittrede en overlijden

-

 

1.8.3  Inkleding, professies en geloften

-

 

1.8.4  Opleiding en vorming

460 

Schriften houdende verslagen van bijeenkomsten van de Missieclub Agnes McLaren (Sint Willibrord) postulaat/noviciaat, 1936-1961

 

 

1.8.5  Functies

-

 

1.9  Eigendommen en bezittingen

1.9.1  Onroerende goederen

1.9.1.2  Buiten Nederland

174-175

Stukken betreffende de uitbreidingen van het ziekenhuis en de bouw van een opleidingsschool voor verpleegsters te Solo (Indonesië), 1952, 1955, 1958, 1960-1962, 1964-1967

174  1952, 1955, 1958, 1960-1962, 1964-1965

 

176 

Plattegronden van het ziekenhuiscomplex te Pare Pare (Indonesië), 1953, z.j.

 

178 

Topografische kaarten van Belgisch Congo, 1958, 1962

 

Stukken betreffende de bouw, inrichting en uitbreiding van het ziekenhuis La Banja Loyera en een opleidingsschool voor verpleegsters en vroedvrouwen te Phalombe (Malawi), 1958-1966, z.j.

179  Algemene correspondentie, 1958-1960

183  Correspondentie met Misereor te Aken (West-Duitsland), 1959-1963

192  Crediteurenboekjes/staten, 1959-1964

186  Tekeningen, 1959, z.j.

[NB veel stukken uit deze serie dateren van na 1960]

 

Stukken betreffende de bouw van The Holy Family Hospital te South Okkalapa (Birma), 1959-1967, 1969, z.j.

199  Correspondentie met architecten, 1959, 1961-1962

[NB veel stukken uit deze serie zijn net van op 1960 en later]

 

 

1.10  Financiën

1.10.1  Verantwoording

 

244-260

Financiële jaarrapporten van afzonderlijke huizen. Met bijlagen. Alfabetisch geordend op plaatsnaam, 1947-1967

245  Lawang (Indonesië), Communiteit, 1953-1964, 1966

246  Lawang (Indonesië), Ziekenhuis, 1958-1966

247  Makassar (Indonesië), Communiteit, 1947-1966

248  Makassar (Indonesië), Ziekenhuis, 1951-1966

249  Pare Pare (Indonesië), Communiteit, 1957-1966

250  Pare Pare (Indonesië), Ziekenhuis, 1955-1966

251  Pendjua (Congo), Communiteit, 1957-1966

253  Phalombe (Malawi), Communiteit, 1959-1966

254  Phalombe (Malawi), Ziekenhuis, 1959-1966

255  Rangoon (Birma), Communiteit, 1959-1965

256  Rangoon (Birma), Ziekenhuis, 1959-1965

257  Solo (Indonesië), Communiteit, 1949-1967

258  Solo (Indonesië), Ziekenhuis, 1951-1967

260  Welkom (Zuid-Afrika), Communiteit, 1951-1966

 

 

1.11  Werkzaamheden

1.11.1  Medisch missiewerk

 

520 

Jaarverslagen van The Holy Family Hospital te Rawalpindi (India), 1936, 1945, 1947

 

521 

Correspondentie met de Medische Missie Actie (MEMISA) te Rotterdam, 1939, 1947-1953, 1955-1964

 

522 

Correspondentie over Pauselijke Missiewerken, 1941-1947, 1949-1950, 1956-1957

 

542-547

Stukken betreffende aanbieding en aanvraag van nieuw werk in Azië. Alfabetisch geordend op landnaam, 1946-1959, 1961-1964, 1966-1967, 1972-1973

544  Indonesië, 1946-1955, 1957-1959, 1961-1963, 1966-1967, 1972-1973

545  Iran, 1957

546  Pakistan, 1956

547  Thailand, 1957

 

529-541

Stukken betreffende de aanbieding en aanvraag van nieuw werk in Afrika. Alfabetisch geordend op landnaam, [1946], 1947-1951, 1953-1967, 1971-1973

530  Belgisch Congo, [1946], 1947, 1949-1951, 1953-1954, 1956-1963, 1971

531  Cameroun, 1953, 1966

533  Malawi (Nyasaland), 1957, 1972-1973

534  Oeganda, 1950-1951, 1967

535  Sierra Leone, 1958

536  Soedan, 1959

540  Zambia (Rhodesia), 1948, 1956, 1966

541  Zuid-Afrika, 1955, 1958-1959, 1966

 

548 

Jaarverslagen van de kraamklinieken te Makassar (Indonesië). Met bijlagen, 1947-1955, 1958, z.j.

 

550 

Correspondentie over de verzending van missiegoederen. Alfabetisch geordend op naam van de correspondent, 1949-1964. Met hiaten

 

551-555

Stukken betreffende de aanbieding en aanvraag van nieuw werk in Zuid-Amerika. Alfabetisch geordend op landnaam, 1949, 1953-1956, 1958, 1962-1964, 1966

551  Argentinië, 1954, 1 stuk

552  Brazilië, 1955, 1958, 1962-1964, 1966

554  Curaçao (Nederlandse Antillen), 1956

555  Suriname, 1949, 1953-1956

 

556 

Correspondentie met de Missie-Verkeersmiddelen-Actie (MIVA) te Amsterdam, 1949, 1951, 1953, 1966-1967

 

559 

Stukken betreffende de uitzending van lekenartsen in dienst van de congregatie naar missielanden, 1952-1954, 1956-1966

 

560 

Correspondentie met het Centraal Missie Commissariaat (CMC) te Den Haag, 1953-1959, 1961, 1963-1966

 

561 

Stukken betreffende medisch missiewerk, 1954, 1958-1961, 1965-1966, z.j.

 

562 

Grafieken houdende gegevens over het aantal verpleegde patiënten, uitgevoerde operaties, bevoorradingen en autochtone verpleegsters in opleiding in de missieziekenhuizen te Karachi (Pakistan), Makassar (Indonesië) en Rawalpindi (Pakistan) over 1929-1955, 1955-1956

 

566 

Stukken van de Afdeling Missieprocuur betreffende acties ten behoeve van de missie. Alfabetisch geordend op naam afzender/geadresseerde, 1958, 1960-1965

 

 

1.11.2  Publiciteit, fondswerving, vriendenkringwerk, roepingen, jongerenweekends

[NB Informatie over acties die missiewerk mogelijk maakten, maar geen specifieke missie-informatie, niet geselecteerd]

 

1.11.3  Overige activiteiten

659 

Teksten van lezingen, tijdschriftartikelen, vertaald in het Engels door Medische Missiezusters in Nederland, 1950, z.j.

 

 

1.12  Publicaties

588-606

Periodiek "The Medical Missionary", 1927-1930, 1935-1941, 1946-1951, 1954-1966

*gezien* zie periodieken

 

607 

Kopij van artikelen, geschreven door de Medische Missiezusters in Nederland, bestemd voor diverse tijdschriften, 1947-1948, 1950, 1954, 1956, 1959-1961, 1963, z.j.

 

608 

Afleveringen van "Highroad to Glory" en "Catholics in Action" in het Amerikaanse striptijdschrift "Treasure Chest of Fun & Fact" over de Medische Missiezusters, 1948, 1952

 

609 

Kranten- en tijdschriftartikelen gepubliceerd door de Medische Missiezusters over medisch missiewerk, 1948-1966, z.j. Met hiaten

 

610-614

Periodiek "Imstenrade meldt", 1948-1970

*gezien* zie periodieken

 

615-618

Periodiek "Mededelingen Medische Missiezusters", 1949-1970

*gezien* zie periodieken

 

619 

Boek "Clerus en Medicijnen in de geschiedenis van het kerkelijk recht" door S. van der Lee. Nijmegen, 1951

 

620, 622-633

Scripties van zusters. Alfabetisch geordend op achternaam, 1952-1966, z.j. Met hiaten

620. 'Vrouw in India. Religie en cultuur, ca. 1930

622  Barten, J.J.C., "Scleroma respiratorium. Klinische en epidemiologische aspecten van een rhinoscleroomendemie in Noord-Celebes", 1955

623  Beck, M.B., "The Society of Catholic Medical Missionaries. Origin and Development", 1955

627  Marissing, M., "Penerangan Istimewa bagi Pemudi oleh", z.j.

633  Zee, T. van der, "Verband tussen voeding en gezondheid in enige gebieden in Centraal Afrika", 1958, 1 stuk

 

634 

(Kopij van) artikelen van de Medische Missiezusters, gepubliceerd in het "Maandblad bij ons thuis" van de Boerinnenbond, 1953-1961

 

635 

Dissertatie "An Approach to the Meaning of Medical Missions" door zuster M.F. Hoefsmit, 1956

 

636 

Stukken betreffende de samenstelling van het boek "Ga en doe Gij evenzo" bij gelegenheid van het zilveren professiefeest van zuster Eleonore [Lippits], 1956

 

637 

Tijdschriftartikelen over geneeskunde, geschreven door Medische Missiezusters in Nederland, 1956, [1960], 1961, 1966, z.j.

 

 

1.13  Documentatie: boeken en kranten- en tijdschriftartikelen

[NB werken van én over hen, geselecteerd op expliciete vermelding missie, maar niet uit te sluiten is dat ook elders in de documentatie informatie over missie te vinden is, KH 20-12-2010]

 

665 

Kranten- en tijdschriftartikelen over de Medische Missiezusters en medisch missiewerk

 

668 

Boek "In the Land of the Sindhi and the Baluchi. A Report on Catholic Activities in Sind and Baluchistan. 1935-1947", samengesteld door mgr. A. van Miltenburg, OFM, geestelijk overste van Karachi (Pakistan). Karachi, 1947

 

669 

Krantenknipsels over het vertrek van Medische Missiezusters naar de missie, 1947, 1956-1962, z.j.

 

670 

Kranten- en tijdschriftartikelen over medisch missiewerk, 1947-1950, 1953-1956, 1958-1959, 1962-1964, z.j.

 

671 

Documentatie over The Holy Family Hospital te Rawalpindi (India), 1948, 1951, 1961, z.j.

 

675 

Kranten- en tijdschriftartikelen over de missiehuizen, 1951, 1954, 1958, 1960-1963, z.j.

 

 

3  Archieven van de Vriendenkring en van de Centrale Raad van MMZ


3.1  Nieuwsbrieven en agenda's van de Vriendenkring

[voor een gedetailleerde selectie, zie format Vriendenkring Medische Missiezusters]

3.2  Leden van de Vriendenkring

[voor een gedetailleerde selectie, zie format Vriendenkring Medische Missiezusters]

3.3  Financiën van de Vriendenkring

[voor een gedetailleerde selectie, zie format Vriendenkring Medische Missiezusters]

 

3.4  Bestuur van de Centrale Raad van MMZ

1208 

Mededelingen van en aan de voorzitter van de Centrale Raad, 1956-1959, 1962-1965, 1967

 

1218 

Stukken betreffende de advisering met betrekking tot de organisatie van medisch missiewerk, [1948, 1953], 1958

 

1222 

Verslag van zuster M. Agnes van Nunen over haar bezoek aan Suriname op 13-17 november, 1955

*gezien* Suriname is uiteindelijk geen missiegebied geworden, maar tijdens deze oriëntatie werd wel informatie over land en bevolking verzameld, vermoedelijk overigens uit andere bronnen dan door directe waarneming door de zuster zelf. Er wordt niet echt op cultuurverschillen ingegaan.

 

1227 

Stukken betreffende voorbereidende besprekingen ten aanzien van de vestiging van Medische Missiezusters in Birma, 1955-1960, 1962, 1964 

 

1228

Stukken betreffende de advisering met betrekking tot het medisch missiewerk in Belgisch Congo, 1955-1957, 1961-1965

*gezien* Deze verzameling bestaat uit zelf ingewonnen inlichtingen en informatie uit het missiegebied over land en volk door de clerici die de Medische Missiezusters trachtten over te halen in het missiegebied te komen werken. De informatie over taal en cultuur wordt dan ook gegeven in dienst van de zusters over te halen door meelij op te wekken met de Congolezen. De zusters zelf lijken de informatie in het kader van hun congregationele apostolaatsdoelstellingen te beoordelen. Interessant is een afschrift van een afgevaardigde van in Leopoldville wonende Ekonda, onder wie de zusters uitgenodigd worden te komen werken. De brief ademt de taal van die tijd, in die zin dat de Ekonda de zusters smeken om en dankbaar zullen zijn voor hun hulp de Ekonda te verheffen uit hun morele laagwaardige staat met hulp van medische kennis en onderwijs voor het meisje. Tegelijkertijd ademt de brief een zelfbewustzijn als stam.

 

1308-1310

Werkmappen van zuster F. Haak, secretaresse van de Nederlandse pro-provincie, met stukken betreffende de vergaderingen van de Centrale Raad. Alfabetisch geordend op onderwerp, 1955-1960, 1965

1308  A-I

1309  I-P

1310  Q-Z

 

1234 

Stukken betreffende de advisering met betrekking tot het opzetten van medisch missiewerk in het Apostolisch Vicariaat Blantyre, Nyasaland/Malawi en de bouw van een ziekenhuis in Phalombe (Nyasaland/Malawi), 1957-1962, 1964-1965, 1967

 

1237 

Stukken betreffende de advisering met betrekking tot de vestiging van de Medische Missiezusters in Rangoon (Birma), 1959-1962, 1964

 

 

4 Huisarchieven

4.6 Makassar (Indonesië) 1947  

1282 

Kronieken van de eerste tijdelijke missiepost, 1947

zie verslaglegging

 

 

5  Persoonsarchieven

5.1  Zuster Eleonore Lippits 1934-1992

[voor een gedetailleerde selectie, zie format Eleonore Lippits]

 

5.2 Zuster Francesca Haak 1945-1981

1303 

Stukken betreffende medisch missiewerk, 1945, 1961-1966, 1969, 1971, z.j.

 

1305-1306

Stukken betreffende "Healing", genezing en gezondheidszorg, 1950-1981. Met hiaten

1305  1950, 1952, 1958, 1960-1965, 1967-1968, 1972-1973

 

1307 

Stukken betreffende zuster Anna Dengel, stichteres, en de geschiedenis van de congregatie, 1953-1976. Met hiaten

 

1758 

Artikel 'Medische missie' in het katholiek cultureel tijdschrift, 1e jaargang, deel II, aflevering 8, 1945

 

 

5.6 Archivalia

1698 

Persoonlijke papieren van Maria Zuyderwijk, 1948, 1968

Audio-visueel materiaal

Het fotomateriaal was in 2010 nog niet overgebracht naar het ENK.


Bewaarplaats Central Archives Medical Mission Sisters, London
Periode archief ca 1900-ca na1980
Websites

www.medicalmissionsisters.org

 

www.vriendenmmz.antenna.nl

Bronnen met verslaglegging

Alle hieronder beschreven stukken bevinden zich in het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven in St. Agatha.


1.1.2  Kronieken

 

23 

"Journaal" voor kronieken van de Nederlandse pro-provincie, [1955-1956]

*gezien* De kronieken handelen vooral om Nederlandse aangelegenheden en vermelden hooguit vertrek naar of aankomst uit de missie van Nederlandse zusters.

 

1701-1704

Kronieken van Pendjua, Zaïre, 1957-1995

1701  1957-1959, 1959-1960 en 1960-1961

*gezien*Exotische dieren, exotisch eten en exotische planten komen bij het begin van de vestiging wel aan bod, net als het weer, maar de mensen worden slechts genoemd in zoverre zij de missionarissen hielpen bij (het opzetten van) hun missiewerk. Over hun gewoonten komt de lezer weinig aan de weet. Wel worden belangrijke gebeurtenissen in het leven van hun missiepersoneel beschreven. Hier en daar worden etnische groepen genoemd, maar niet beschreven. Verder lijken de Medische Missiezusters vooral als patiënten naar de bevolking te hebben gekeken: enkel het feit dat de inheemse gewoonten het genezingsproces in de weg staan wordt een keertje genoemd (26-5-1957).

 

1.5  Bestuur

14-19

Notulen van de pro-provinciale raad, 1940-1967

14  1940, 3 januari - 1942, 9 augustus

15  1944, 7 mei - 1950, 4 januari

16  1950, 4 januari - 1958, 14 maart

*gezien* Engels. De notulen geven een beeld van wie er aanwezig was en wat er werd besproken, soms ook met toevoeging van inhoudelijke informatie maar meestal niet. Daardoor ontstaat er een beeld welke missiekwesties werden aangekaart, en belangrijker, welke personen en documenten van verslaglegging daarbij betrokken worden. Via deze bron kunnen andere relevante stukken in het archief, in correspondentie en verslagen, opgespoord worden.

17  1958, 12 april - 1962, 26 juni 

 

51 

Correspondentie met zuster Eleonore Lippits, pro-provinciale overste, 1945, 1947-1950, 1954-1957, 1959

 

22 

Verslagen van de Nederlandse pro-provincie over augustus 1939 - april 1945, januari - juni 1951, 1958-1966, 1945, 1951, 1962, 1964, 1966

*gezien* Als bron zijn de verslagen zo ongelijksoortig dat er weinig algemeens over te zeggen is. In het verslag uit 1945, in slecht engels, wordt geanticipeerd op de komende bevrijding en het starten van missiewerk in een democratisch (=islamitisch) (Nederlands?) Indië door nog onervaren en naar standaard van de congregatie nog niet hoogopgeleide Nederlandse zusters. Verder wordt er teruggeblikt op de ontwikkeling van de Nederlandse tak van de congregatie voor en tijdens de oorlogsjaren. In het verslag van 1951 statistieken van de Nederlandse pro-provincie en verslagen van de afzonderlijke vijf huizen, waarvan 3 in de missie in Zuid-Afrika, Celebes en Java. Ook verblijf van Nederlandse zusters in Karachi, Pakistan wordt beschreven. De andere verslagen vallen buiten het tijdsbestek van het Repertorium, hoewel er hier en daar een nuttige terugblik geboden wordt.

 

52 

Nieuwsbrieven van zuster Eleonore Lippits, pro-provinciale overste / vanaf 1957 eerste generale raadszuster, 1948, 1951-1962, 1965-1966

 

54 

Register houdende verslagen van visitaties van de Nederlandse pro-provincie door zuster Anna Dengel, generale overste. Met bijlagen en een gedetailleerde inhoudsopgave die in 1995 werd vervaardigd door zuster Esther de Vlaming, 1954, 1960, 1995

 

1.6.2  Generalaat

65-72

Werkrapporten van de afzonderlijke huizen, bestemd voor het generalaat. Met bijlagen. Alfabetisch geordend op plaatsnaam, 1947-1966

 

65 

Kiri (Belgisch Congo), 1958-1959, 1965

*gezien*  De rapportages weerspiegelen het Europese leidinggevende medisch-specialistische perspectief van de zusters: gegevens over het aantal bedden, bevallingen, ziektes etc. worden gepresenteerd in het kader van een etnisch-hiërarchisch bepaalde werkomgeving waarin zusters leiding geven aan Congolees leken-personeel. Ook andere stratificaties (religieus, etnisch) worden gehanteerd, maar geen informatie over culturele gewoonten anders dan dat volgens de zuster het Congolese personeel geen zin had voor statistieken bij te houden.

 

66  ]

Makassar (Indonesië), 1947-1965

*gezien* Statistische gegevens over patiënten (oa naar ras, religie en ziekte onderverdeeld) en het missiepersoneel (onderverdeeld naar religieus/leek en soms ook etnisch). Hier en daar meer aandacht voor de verdeling van het werk (oa met een gouvernementsarts en zusters JMJ werd samengewerkt) en de opleiding van inheems personeel, onder andere in de praktijk en het apostolaatswerk onder via het medisch missiewerk onder de Toradja's, Chinezen, Makassaren en Buginezen (de laatste twee groepen vnl mohammedanen). De stukken zijn soms in engels of in Bahasa Indonesia. De manier van rapportage maakt een gestandaardiseerde indruk.

 

67 

Pare Pare (Indonesië), 1955-1966

*gezien* Vergelijkbaar met bijv. inv.nr. 66. Deels Engels en Nederlands. De verslaglegging lijkt ten minste af en toe bedoeld voor donateurs.

 

68 

Pendjua (Belgisch Congo), 1957-1966

*gezien* Engels, Frans, Nederlands. Medisch-technische statistieken, vergelijkbaar met 66-67, eerder interessant voor medische geschiedenis.

 

70 

Solo (Indonesië), 1950-1966

 

72 

Welkom (Zuid-Afrika), 1954-1966

*gezien*  Ook hier blijkt de grote mate van standaardisatie, vergelijkbaar met 66-70. Overigens wordt in deze verslaglegging wel de ruimte genomen te melden dat dit een uitzonderlijke doelgroep betrof: niet-blanke werknemers van de mijn werden in het ziekenhuis behandeld, net als -in mindere mate- de vrouwen en kinderen van getrouwde werknemers.

 

74-81

Disciplinaire rapporten van de afzonderlijke huizen, bestemd voor het generalaat. Met bijlagen. Alfabetisch geordend op plaatsnaam, 1951-1967

 

75 

Kiri (Belgisch Congo), 1959

*gezien* Genoemd worden de namen van de zusters in de communiteit en puntsgewijs wordt het religieuze communiteitsleven beschreven en beoordeeld. Uitzonderlijk is dat er iets over het werk gemeld wordt, namelijk over het weren van inheemse gebruiken uit de verloskamer zoals het meenemen van de familie of rituelen rondom de bevalling en geboorte.

 

76 

Makassar (Indonesië), 1951, 1953-1956, 1958-1966

*gezien* Door de grote mate van standaardisatie bevat dit nummer vergelijkbare informatie als nr75, maar dan zonder culturele informatie.

 

77 

Pare Pare (Indonesië), 1955-1956, 1958-1965, 1967

78 

Phalombe (Malawi), 1959-1965, 1967

79 

Solo (Indonesië), 1952-1956, 1958-1966

 

81 

Welkom (Zuid-Afrika), 1953-1956, 1958-1965, 1967

*gezien* Zie nr.75 en nr.76: vergelijkbaar.

 

 

1.6.3 Regio Indonesië

 

98-101

Verslagen van de visitaties (van de huizen) van de regio Indonesië. Met bijlagen, 1948-1950, 1952, 1954, 1959-1960, 1964

98 

Regio Indonesië, 1954, 1964-1965

*gezien* Per missiepost wordt er meestal iets vermeld over de samenstelling van de bevolking en soms hun receptiviteit voor het christendom, ook is "charitableness and apostolic value of the work" een regelmatig terugkerende post. Verder wordt er per post het communiteitsleven en de werken beschreven, met veel aandacht voor de interne organisatorische en financiële organisatie van het werk en de verhouding tot kerkelijke en politieke overheden. Voor taal en cultuur is nauwelijks aandacht.

 

99 

Makassar, 1948-1950, 1952, 1954, 1959, 1964

*gezien*Ook hier lijkt grote mate van standaardisatie in de beschreven onderwerpen en de volgorde. Meestal komen aan de orde een beschrijving van de communiteit: adres, namen zrs en functies. Veel behandelde thema's zijn de geest in huis, behuizing, gezondheid, algemene discipline, religieuze gehoorzaamheid en armoede, administratieve gegevens en werk. Dergelijke visitaties bieden dus vooral een naar binnen gerichte blik op het missiewerk.

 

100 

Pare Pare, 1954, 1959, 1964

*gezien* Deze visitaties hebben dezelfde strekking als nr 98-99, nog iets meer aandacht voor de sfeer binnen de communiteit.

 

101 

Solo, 1950-1952, 1954, 1960, 1964

*gezien* Vergelijkbaar met nrs 98-100.

 

102 

Correspondentie met en over de regio Indonesië over financiële zaken. Met bijlagen, 1957-1967

 

 

1.7  Communiteiten en huizen

482-490

Uittreksels uit de kronieken van de afzonderlijke huizen. Alfabetisch geordend op plaatsnaam, 1939-1968; met hiaten

 

483 

Kiri (Belgisch Congo), 1958-1959

*gezien* De kronieken gaan vooral over de zusters zelf en hun directe omgeving: hun behuizing en eten en contact met medemissionarissen. De eigenlandse bevolking komt slechts in beeld voor zover die voor de zusters werken, maar dan vermelden zij ook hun rites de passage en apostolaatswerk onder hen. Ook vermelden de zusters dat zij over die bevolking dingen leerden via contacten met andere westerlingen (paters, leken) die films toonden of lezingen verzorgden. Zelf melden de zusters nagenoeg niets over hun ervaringen met de eigenlandse bevolking.

 

484 

Makassar (Indonesië), 1956, 1958-1966

*gezien* Deels chronologisch, deels geïndexeerd. De onderwerpen zijn overeenkomstig eerder genoemde onderwerpen als stafvergaderingen, communiteitsgebeurtenissen, bezoeken etc.

 

485 

Pare Pare (Indonesië), 1956, 1959-1966

 

486 

Pendjua (Belgisch Congo), 1957-1964, 1966

*gezien* zie 1701

 

487 

Phalombe (Malawi), 1959-1966

*gezien* Zelfs bij aankomst in een nieuw gebied ging de aandacht vooral uit naar de inrichting van de missiepost. Bij het begin van het werk is er toch ook meestal beperkt tot geen aandacht voor de eigenlandse missiehelpers. Ook deze kroniek vertoont grote overeenkomsten met eerdere eerdergenoemde thema's en er is hooguit wat aandacht voor taalstudie of het exotische klimaat.

 

488 

Rangoon (Birma), 1959-1966

*gezien* Zeer uitgebreide samenvatting, maar ook hier pas twee dagen na aankomst de eerste melding van niet-Europeanen, namelijk de meisjes die aangestuurd werden om de missiepost in orde te maken. Nieuwsgierige eigenlandse bevolking wordt op afstand gehouden. De meeste aandacht gaat uit naar medemissionarissen en andere (Europese) hoogwaardigheidsbekleding. Soms melding van exotisch eten.

 

489 

Solo (Indonesië), 1949-1952, 1957-1966

 

490 

Welkom (Zuid-Afrika), 1951, 1956-1966

*gezien* Deze kroniek lijkt uitzonderlijk, vanwege het feit dat hier veel meer opgemerkt wordt over het eigenlandse missiepersoneel en soms ook over de eigenlandse ziekenhuispatiënten. Uit diverse opmerkingen wordt duidelijk dat de zuster die het verslag maakte haar vragen had bij de apartheid en de behandeling van de bevolking door Westerlingen. Wel is het stuk opgesteld vanuit een vooruitgangsgeloof voor de ontwikkeling en lotsverbetering van de 'natives'.

 

491-495

Verslagen van de visitaties aan de afzonderlijke huizen. Met bijlagen. Alfabetisch geordend op plaatsnaam, 1947, 1949, 1952, 1954, 1956, 1958, 1960-1965

 

495 

Welkom (Zuid-Afrika), 1954, 1956, 1958, 1960-1963, 1965

*gezien* Veel aandacht voor het werk in het ziekenhuis, elkaar en de andere missionarissen en financiën van dit alles. De eigenlandse bevolking figureert hooguit als patiënt, al wordt ergens de vraag gesteld of de patiënten de juiste "subjects" zijn voor het missiewerk (6-1-1954). Dat wordt verder niet toegelicht, maar religieuze instructies betreffen vooral het missiepersoneel, waardoor ook de bisschop twijfelt aan de missionaire waarde van dit werk.

[NB verslagen voor Congo en Malawi net na 1960]

 

505 

Rapporten inzake visitaties van de huizen van de Nederlandse pro-provincie door zuster Anna Dengel, generale overste, 1949, 1960-1961, 1963-1965

 

1726 

Stukken betreffende Welkom (Zuid Afrika), 1949, 1956 en z.j.

 

 

1.10  Financiën

1.10.1  Verantwoording

 

244-260

Financiële jaarrapporten van afzonderlijke huizen. Met bijlagen. Alfabetisch geordend op plaatsnaam, 1947-1967

 

245 

Lawang (Indonesië), Communiteit, 1953-1964, 1966

*gezien* Stukken met financiële verslaglegging over de missie zijn over het algemeen schaars. Door de grote mate van standaardisering van de stukken moet een studie naar continuïteit en verandering mogelijk zijn. Interessant is de post "steun kampong" met een bedrag aan roepia's. De geringe mate van specificatie maakt echter niet duidelijk waar het geld vandaag kwam en in hoeverre de bemissioneerden bijdroegen aan hun eigen indirecte evangeliseringswerk. Wel valt er bij benadering uit op te maken hoe de verhouding lag tussen de kosten voor het inrichten en instandhouden van de missiepost (infrastructuur) en de zusters enerzijds en hulp aan de bevolking anderzijds.

 

246  Lawang (Indonesië), Ziekenhuis, 1958-1966

*gezien*  zie 245. Hier meer gespecificeerde uitgaven voor ziekenhuisapparatuur etc.

 

247 

Makassar (Indonesië), Communiteit, 1947-1966

248 

Makassar (Indonesië), Ziekenhuis, 1951-1966

249 

Pare Pare (Indonesië), Communiteit, 1957-1966

250 

Pare Pare (Indonesië), Ziekenhuis, 1955-1966

251 

Pendjua (Congo), Communiteit, 1957-1966

253 

Phalombe (Malawi), Communiteit, 1959-1966

254 

Phalombe (Malawi), Ziekenhuis, 1959-1966

255 

Rangoon (Birma), Communiteit, 1959-1965

256 

Rangoon (Birma), Ziekenhuis, 1959-1965

257 

Solo (Indonesië), Communiteit, 1949-1967

258 

Solo (Indonesië), Ziekenhuis, 1951-1967

 

260 

Welkom (Zuid-Afrika), Communiteit, 1951-1966

*gezien* Minder gestandaardiseerd dan 245-246 en dan ook correspondentie over boekhouden op zich bijgevoegd. Door de boekhoudkundige benamingen is niet inhoudelijk duidelijk waar het geld precies vandaag kwam en aan wie het werd uitgegeven.

 

 

4 Huisarchieven

4.6 Makassar (Indonesië) 1947  

1282 

Kronieken van de eerste tijdelijke missiepost, 1947

*gezien* Er is aandacht voor acclimatiseren door middel van Maleis leren en het volk leren kennen, maar dat lijkt vooral te gebeuren door kennismaking met EUropeanen en bezoeken brengen aan missie- en zendingsinstellingen, ambtenaren voor de Dienst voor Gezondheid en ten slotte monseigneur die grootse plannen met de zusters heeft om in het dichtbevolkte gebied eigenlandse vroedvrouwen op te leiden die dan onder de eigen bevolking apostolaatswerk kunnen verrichten.

 

 

1.7  Communiteiten en huizen

496-503

Correspondentie met en over de afzonderlijke huizen. Met bijlagen. Alfabetisch geordend op plaatsnaam, 1948-1966

 

496 

Lawang (Indonesië), 1955-1958, 1960-1967

*gezien* Verzonden financiële maandrapporten en correspondentie daarover: vragen en opmerkingen en aanwijzingen

 

497  Makassar (Indonesië), 1948-1967

*gezien* Ook hier vooral informatie over financieel en personeelstechnische aard, met andere woorden het reilen en zeilen van de missiepost qua interne organisatie. Afgezien van een enkele opmerking over het weer en vliegtickets is aan weinig te merken dat de zusters in Indonesia zitten, buiten dan het feit dat zij moesten corresponderen met patria. Zusters kondigen hier en daar wel aan binnenkort eens persoonlijk te schrijven, maar of het is er nooit van gekomen, of dat is niet in deze map bewaard gebleven

 

498  Pare Pare (Indonesië), 1954, 1956-1968

499  Phalombe (Malawi), 1959-1968

500  Rangoon (Birma), 1959-1965

501  Solo (Indonesië), 1951-1968

503  Welkom (Zuid-Afrika), 1951-1967

 

 

In het Erfgoedcentrum bevinden zich verder nog in het archief van de Ursulinen van de Romeinse Unie.


812

"Verslag van de Jubileum-Contact-Dagen gehouden te Bandung op 4, 5, 6 en 7 februari 1955 bij gelegenheid van de opening van het Jubeljaar; het 100-jarig vrouwelijk missiewerk in Indonesië; aankomst van de eerste Ursulinen op Java", 1955

 

Aanvankelijk bedoeld als viering van honderdjarig aanwezigheid van religieuzen, waarvan de Ursulinen de eerste waren, op Java, groeide de bijeenkomst uit tot een congres, waar leden van besturen van diverse congregaties hun visies gaven op verleden, heden en toekomst van het missiewerk. In die visies worden problemen aangekaart ten aanzien van de niet-Europese culturen, zoals de omgang met de islam, de adat en opvoeding van en onderwijs aan leerlingen met andere landaarden en daaraan toegeschreven eigenschappen. De bijeenkomst werd geopend en gesloten door hooggeplaatste clerici, die het congres daarmee sanctioneerden [zie ook inventarisnummer 814 Brief van P. Sigismondi, kardinaal prefect van de Voortplanting van het Geloof n.a.v het Congres, 1956].

 

813

"Verslag van het Tweede Congres voor vrouwelijke religieuzen werkzaam in Indonesië gehouden te Bandung van 18 t/m 24 februari", 1956

Dit congres is een vervolg op het congres gehouden in 1955, zie inventarisnummer 812. Bijzonder interessant is de bijeenkomst gewijd aan het beantwoorden van vragen van deelneemsters naar aanleiding van voorafgaande lezingen over opvoeding en verpleging (p50-54): een belangrijk besproken punt is aanpassing aan eigenlandse gewoonten en taal in allerlei opzichten.

 

Nadere Toegangen

1.7  Communiteiten en huizen

482-490 Uittreksels uit de kronieken van de afzonderlijke huizen. Alfabetisch geordend op plaatsnaam, 1939-1968; met hiaten

Archivalie elders

Vriendenkringen (leken die steunden met geld, acties en financiën)

 

In het archief van P.J.M. van Gils (1869-1956), berustend op het Kath. Documentatie Centrum in Nijmegen:

3281. Stukken betreffende de Medische Missiezusters, 1937-1939.

NB: Van Gils was een centrale figuur in de wereld van het bijzonder onderwijs.

Verwijzing naar andere archiefvormers
Opmerkingen

Zie artikel 'The central archives of the society of Catholic Medical Missionaries'.

Informatiewaarde Groot