Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

Dominicanessen van de H Catharina van Siëna Voorschoten

Naam Dominicanessen van de H Catharina van Siëna Voorschoten
Naamsvarianten
 • Ordo Praedicatorum (op)
 • Dominicanessen van Voorschoten
 • Congregatio Tertii Ordinis S.P. Dominici sub patrocinio S. Catharinae Senenis (osd)
 • Congregatie van de Zusters Dominicanessen van de H. Catharina van Siëna
 • Congregatie van de van de H. Catharina van Siëna
 • Dominicanessen van de H. Catharina van Senen
 • Dominicanessen van de H. Catharina van Siëna
 • Dominicanessen van de H. Catharina van Siëna (OP) van Voorschoten
 • Zusters Dominicanessen van Voorschoten
 • Dominicanessen van Voorschoten (OP)
 • Zusters van Huize Bijdorp
Periode 1841-2011
Denominatie rooms-katholiek
Org Missie

Korte geschiedenis

De congregatie

De congregatie van de Dominicanessen van de H. Catharina van Siëna in Voorschoten ontstond in Rotterdam doordat Lucia (later: zuster Catharina) en Elisabeth Pinkers samen gingen wonen en voor kinderen gingen zorgen. In 1836 werd dit omgezet in een derde orde van de Dominicanen en in 1841 in een kloosterlijke gemeenschap. In 1876 werd het landgoed Bijdorp onder Voorschoten (bij Leiden, provincie Zuid-Holland) aangekocht. In 1932 had de congregatie 25 huizen, waavan de meesten gelegen waren in Noord- en Zuid-Holland.

 

De missie

Nederlandse Antillen

Sinds 1890 werken er zusters op de Nederlandse Antillen om onderwijs te geven aan meisjes op de Bovenwindse eilanden, waar zij begonnen met een school op Sint Maarten. Zij bedienden een hospitaal op St. Maarten en gaven onderwijs. In het apostolisch vicariaat van Curaçao werkten zij in het onderwijs en opvoeding en gezondheidszorg.

 

Alle informatie is, tenzij anders is vermeld, geput uit: Nolet, Katholiek Nederland, II, 257-272, Willemsen, I, par. 2-10, Pius-almanak (1960/61) 439 en 457-458 en Derix, Brengers van de boodschap, 207.

Organisatie

De orde 

 

De orde der Dominicanen kent drie takken: de eerste orde van paters, ook wel predikbroeders genaamd, de tweede orde van vrouwelijke religieuzen die een contemplatief leven leiden en de derde orde van leken die vanaf ongeveer 1220 is ontstaan. Uit deze laatste zou zich de kloosterlijke Derde orde van Dominicanessen ontwikkelen. De hier behandelde congregatie is te plaatsen binnen de zes grotere gemeenschappen van Dominicanessen die Nederland rijk is (geweest). In 1880 werden de eerste constituties door de bisschop goedgekeurd, in 1924 zou pauselijke goedkeuring volgen. De vestiging in Voorschoten werd in 1888 het moederhuis en de congregatie verkreeg rechtspersoonlijkheid. Het generalaat bevindt zich in Nederland.

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Pius-almanak 1960/61, 389, bezoekverslag KAN 1997, Monteiro, 'Dominicanessen', in: G. Harinck e.a.(red.), Christelijke Encyclopedie (Kampen 2005), http://www.protestant.nl/encyclopedie/themas/kerk/dominicanessen geraadpleegd op 31 mei en 7 juni 2010). 

 

Doelstelling

Doelstellingen zijn onderwijs, bejaardenzorg, ziekenverpleging, maatschappelijk en pastoraal werk. Ook missie en ontwikkelingswerk kwamen daarbij. De zusters van deze congregatie beoogden contemplatief leven te verenigen met een werkzaam leven, zowel in Nederland als in de missie.

Taken en activiteiten
 • Onderwijs (hieronder ook kweekscholen)
 • Gezondheidszorg
 • Uitzending van zendingswerkers en missionarissen
Continenten
 • Latijns Amerika
Lokatie
 • Nederlandse Antillen
 • Bisdom Willemstad
Selectie uit de literatuur
Titel
 • Ex caritate : kloosterleven, apostolaat en nieuwe spirit van actieve vrouwelijke religieuzen in Nederland in de 19e en 20e eeuw / Annelies van Heijst, Marjet Derks, Marit Monteiro
Auteur
 • Johanna Elisabeth Jacoba Maria van Heijst (1955-) ; Maria Elisabeth Bernadette Derks (1958-) ; Marit Edin Monteiro (1964-)
Paginering
 • 1195 p
Uitgever
 • Hilversum : Verloren
Jaar van uitgave
 • 2010

Titel
 • De Zusters Dominicanessen van Voorschoten : 100 jaar op St. Maarten Nederlandse Antillen, 1890-1990 / Mathias S. Voges
Auteur
 • Mathias Sinclair Voges (1943-)
Paginering
 • 99 p
Uitgever
 • [S.l. : s.n.]
Jaar van uitgave
 • 1990

Titel
 • Geschiedenis van de congregatie van de H. Catharina van Siëna zusters Dominicanessen van Voorschoten
Paginering
 • 2 dl
Uitgever
 • Voorschoten : Congregatie van de H. Catharina van Siëna Zusters Dominicanessen van Voorschoten
Jaar van uitgave
 • 1984-1993

Titel
 • Korte geschiedenis der congregatie van de H. Catherina van Senen, zusters dominicanessen van Voorschoten.
Jaar van uitgave
 • ca. 1955Periodieken
Titel
 • Ons Leven en streven.
Jaar van uitgave
 • 1946/47-
Interviews

Drie interviews, en wel de nrs.:

25

263

346

Meer over het archief
Beschrijving archief

Het provinciaal archief in Voorschoten bestaat uit: stukken over de oprichting, de huizen, kronieken, kapittels, constituties, ceremonieel, gebedenboeken, verder activiteiten, zoals verslagen van schoolvergaderingen en rondzendbrieven, stukken over de Dominicaanse familie, exemplaren van het congregatietijdschrift en het voormalige schooltijdschrift 'Reveille', publicaties van leden, audiovisueel materiaal en curiosa. Sinds kort worden af en toe persoonsarchieven van overleden leden in het archief opgenomen. De archieven van de economische afdeling en het bestuur worden afzonderlijk beheerd. De archieven van scholen en verzorgingshuizen zijn echter, toen de zusters vertrokken, daar achtergebleven. Het archief in Voorschoten is toegankelijk door middel van een rubriekenstelsel, waarin verwezen wordt naar de dozen. Op deze is aangegeven wat er in zit. Deze beschrijvingen zijn ook gebundeld in een map, maar geven een niet heel overzichtelijk beeld, aldus het bezoekrapport van de KAN uit 1997. Verdere inlichtingen konden niet worden verkregen (schriftelijke mededeling, 19 juli 2010). Bij het afsluiten van deze gids in september 2011 werd bericht vanuit het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven dat een deel van het archief naar St. Agatha was overgebracht. Over de aanwezigheid van een of andere toegang was niets bekend.

 

 

Bewaarplaats Postbus 398, 2250 AJ Voorschoten, 071 - 5612252
Periode archief 1841-2011
Openbaarheid niet
Omvang 55 meter
Archivalie elders

In het archief van de Dominicanen (zie ook de afzonderlijke, uitvoerige beschrijving) bevinden zich de volgende stukken over de Dominicanessen van de H. Catharina van Siena:

 

 

2080 

Artikelenreeks "Gouden Feest van de Eerw. Zusters Dominicanessen te Schiedam" in krant "De nieuwe Schiedamse Courant", 1896

 

2070 

Overdruk "De congregatie van de H. Catherina van Senen in Nederland" uit de periodiek "Sint Bavo", 1916

 

2088 

Brief aan pater L. van Dijk op. van zuster Joanna Baptiste op. houdende transcripties uit kroniek met betrekking tot liturgische diensten tijdens noviciaat te Schiedam, 1927

 

2075 

Overdruk van artikel "Dominicanessen van Voorschoten" uit de periodiek "Het klooster", uitgegeven door de Nieuwe Venlosche Courant, 1928

 

2078 

Brochure "De symboliek der kapelramen van het St. Catherinaklooster te Rotterdam" door pater J. Bak op., ca. 1930

 

2071 

Overdruk "De zusters Dominicanessen van Voorschoten, de congregatie van de H. Catherina van Senen" uit de periodiek "Katholiek Nederland", 1932

 

2079 

Brochure "Het hoofdaltaar in de kapel van het moederhuis der congregatie van de H. Catherina van Senen te Voorschoten" van (onbekend), 1933

 

2067 

Constituties, directorium en vademecum van de zusters dominicanessen van de congregatie van de H. Catherina van Senen te Voorschoten, 1933, 1937, 1956

 

3224 

Boek "Officium Marianum ten dienste van de zusters Dominicanessen", uitgegeven door de zusters van Voorschoten, 1937

 

3226 

Boek "Vademecum van de Zusters Dominicanessen" uitgegeven door de zusters van Voorschoten, 1937

 

2090 

Artikel "De ondergang van de 'Simon Bolivar'; Angstig avontuur van zuster Aletta" uit krant "De Maasbode", 1939

 

2069 

Feestnummer van de periodiek "Kerk, school en ziekenhuis" bij gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de congregatie van zusters dominicanessen, 1941

 

8081 

Boek "Congregatie van de H. Catharina van Senen; Herdenking van het honderdjarig bestaan, jubileum uitgave van kerk - school en ziekenhuis", 1941

 

7432 

Boek "Een eeuw dominicanessen te Schiedam (1846-1946)" door L. A. Abma, 1946

 

8924 

Boek "Honderd jaar St. Liduina-gesticht te Schiedam" door pater C.H. Lambermond op., 1950

 

2077 

Staten houdende gegevens en verhandeling met betrekking tot geschiedenis de dominicanessen van Voorschoten. Met bijlage, 2077 Staten houdende gegevens en verhandeling met betrekking tot geschiedenis de dominicanessen van Voorschoten. Met bijlage

 

2073 

Boekje "Korte geschiedenis der congregatie van de H. Catherina van Senen, zusters dominicanessen van Voorschoten", ca. 1955

 

2081 

Brochure "Als God roept!…" van de zusters dominicanessen van Voorschoten, ca. 1955

 

7744-7745

Verhandeling "Geschiedenis van de congregatie van de H. Catherina van Siëna; Zusters Dominicanessen van Voorschoten", samengesteld door zuster S. Beumers op., zuster M. van der Kallen op. en zuster P. Coopmans op., 1984, 1993

7744  I. "1841-1980". 1984

7745  II. "1980-1992". 1993

 

8915 

Boek "Van wezen tot welzijn; 250 jaar Stichting Sint Maarten" door F. Boersma, 1989

 

2082 

Artikel "Een honderdjarige nam afscheid" van zuster Agatha Jansen op. uit periodiek "St. Dominicuspenning" over vertrek van de zusters dominicanessen van Voorschoten van de Antillen en prentje, 1990, z.j.

 

2087 

Krantenartikelen en folder met betrekking tot het 100-jarig jubileum van de zusters op St. Maarten, 1990

 

7671 

Boek "De zusters dominicanessen van Voorschoten; 100 jaar op St. Maarten, Nederlandse Antillen (1890-1990)" door Mathias S. Voges, 1990

 

2076 

Feestnummers van congregatieblad "Ons leven en streven" met betrekking tot het 125-jarig en 150-jarig bestaan, 1966, 1991

 

8937 

Periodiek "Leven en streven" van de zusters dominicanessen te Voorschoten, jubileumnummer, 1986

 

2072 

Periodiek "Ons leven & ons streven", jrg. 52, afl. 5, bij gelegenheid van sluiting St. Jozefklooster van de zusters dominicanessen van Voorschoten te Schiedam, 1998

 

1983 

Jubileumuitgave "Kort overzicht van het ontstaan, het leven en streven van de stichting het St. Catharina apostolaat", 1973

 

 

Audio-visueel materiaal

 

 

6749 

Foto's van huizen van de congregatie van de zusters dominicanessen van de H. Catherina van Siëna uit Voorschoten, z.j.

 

6771 

Foto's met betrekking tot de zusters dominicanessen van Huize Bethlehem en zusters dominicanessen van de H. Catherina uit Voorschoten, 1929, 1941, z.j.

Verwijzing naar andere archiefvormers

Geschiedenis

Korte geschiedenis

De congregatie

De congregatie van de Dominicanessen van de H. Catharina van Siëna in Voorschoten ontstond in Rotterdam doordat Lucia (later: zuster Catharina) en Elisabeth Pinkers samen gingen wonen en voor kinderen gingen zorgen. In 1836 werd dit omgezet in een derde orde van de Dominicanen en in 1841 in een kloosterlijke gemeenschap. In 1876 werd het landgoed Bijdorp onder Voorschoten (bij Leiden, provincie Zuid-Holland) aangekocht. In 1932 had de congregatie 25 huizen, waavan de meesten gelegen waren in Noord- en Zuid-Holland.

 

De missie

Nederlandse Antillen

Sinds 1890 werken er zusters op de Nederlandse Antillen om onderwijs te geven aan meisjes op de Bovenwindse eilanden, waar zij begonnen met een school op Sint Maarten. Zij bedienden een hospitaal op St. Maarten en gaven onderwijs. In het apostolisch vicariaat van Curaçao werkten zij in het onderwijs en opvoeding en gezondheidszorg.

 

Alle informatie is, tenzij anders is vermeld, geput uit: Nolet, Katholiek Nederland, II, 257-272, Willemsen, I, par. 2-10, Pius-almanak (1960/61) 439 en 457-458 en Derix, Brengers van de boodschap, 207.

Organisatie

De orde 

 

De orde der Dominicanen kent drie takken: de eerste orde van paters, ook wel predikbroeders genaamd, de tweede orde van vrouwelijke religieuzen die een contemplatief leven leiden en de derde orde van leken die vanaf ongeveer 1220 is ontstaan. Uit deze laatste zou zich de kloosterlijke Derde orde van Dominicanessen ontwikkelen. De hier behandelde congregatie is te plaatsen binnen de zes grotere gemeenschappen van Dominicanessen die Nederland rijk is (geweest). In 1880 werden de eerste constituties door de bisschop goedgekeurd, in 1924 zou pauselijke goedkeuring volgen. De vestiging in Voorschoten werd in 1888 het moederhuis en de congregatie verkreeg rechtspersoonlijkheid. Het generalaat bevindt zich in Nederland.

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Pius-almanak 1960/61, 389, bezoekverslag KAN 1997, Monteiro, 'Dominicanessen', in: G. Harinck e.a.(red.), Christelijke Encyclopedie (Kampen 2005), http://www.protestant.nl/encyclopedie/themas/kerk/dominicanessen geraadpleegd op 31 mei en 7 juni 2010). 

 

Doelstelling

Doelstellingen zijn onderwijs, bejaardenzorg, ziekenverpleging, maatschappelijk en pastoraal werk. Ook missie en ontwikkelingswerk kwamen daarbij. De zusters van deze congregatie beoogden contemplatief leven te verenigen met een werkzaam leven, zowel in Nederland als in de missie.

Taken en activiteiten
 • Onderwijs (hieronder ook kweekscholen)
 • Gezondheidszorg
 • Uitzending van zendingswerkers en missionarissen

Geografie

Continenten
 • Latijns Amerika
Lokatie
 • Nederlandse Antillen
 • Bisdom Willemstad

Niet-archivalische bronnen

Selectie uit de literatuur
Titel
 • Ex caritate : kloosterleven, apostolaat en nieuwe spirit van actieve vrouwelijke religieuzen in Nederland in de 19e en 20e eeuw / Annelies van Heijst, Marjet Derks, Marit Monteiro
Auteur
 • Johanna Elisabeth Jacoba Maria van Heijst (1955-) ; Maria Elisabeth Bernadette Derks (1958-) ; Marit Edin Monteiro (1964-)
Paginering
 • 1195 p
Uitgever
 • Hilversum : Verloren
Jaar van uitgave
 • 2010

Titel
 • De Zusters Dominicanessen van Voorschoten : 100 jaar op St. Maarten Nederlandse Antillen, 1890-1990 / Mathias S. Voges
Auteur
 • Mathias Sinclair Voges (1943-)
Paginering
 • 99 p
Uitgever
 • [S.l. : s.n.]
Jaar van uitgave
 • 1990

Titel
 • Geschiedenis van de congregatie van de H. Catharina van Siëna zusters Dominicanessen van Voorschoten
Paginering
 • 2 dl
Uitgever
 • Voorschoten : Congregatie van de H. Catharina van Siëna Zusters Dominicanessen van Voorschoten
Jaar van uitgave
 • 1984-1993

Titel
 • Korte geschiedenis der congregatie van de H. Catherina van Senen, zusters dominicanessen van Voorschoten.
Jaar van uitgave
 • ca. 1955Periodieken
Titel
 • Ons Leven en streven.
Jaar van uitgave
 • 1946/47-
Interviews

Drie interviews, en wel de nrs.:

25

263

346


Het archief

Meer over het archief
Beschrijving archief

Het provinciaal archief in Voorschoten bestaat uit: stukken over de oprichting, de huizen, kronieken, kapittels, constituties, ceremonieel, gebedenboeken, verder activiteiten, zoals verslagen van schoolvergaderingen en rondzendbrieven, stukken over de Dominicaanse familie, exemplaren van het congregatietijdschrift en het voormalige schooltijdschrift 'Reveille', publicaties van leden, audiovisueel materiaal en curiosa. Sinds kort worden af en toe persoonsarchieven van overleden leden in het archief opgenomen. De archieven van de economische afdeling en het bestuur worden afzonderlijk beheerd. De archieven van scholen en verzorgingshuizen zijn echter, toen de zusters vertrokken, daar achtergebleven. Het archief in Voorschoten is toegankelijk door middel van een rubriekenstelsel, waarin verwezen wordt naar de dozen. Op deze is aangegeven wat er in zit. Deze beschrijvingen zijn ook gebundeld in een map, maar geven een niet heel overzichtelijk beeld, aldus het bezoekrapport van de KAN uit 1997. Verdere inlichtingen konden niet worden verkregen (schriftelijke mededeling, 19 juli 2010). Bij het afsluiten van deze gids in september 2011 werd bericht vanuit het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven dat een deel van het archief naar St. Agatha was overgebracht. Over de aanwezigheid van een of andere toegang was niets bekend.

 

 

Bewaarplaats Postbus 398, 2250 AJ Voorschoten, 071 - 5612252
Periode archief 1841-2011
Openbaarheid niet
Omvang 55 meter
Archivalie elders

In het archief van de Dominicanen (zie ook de afzonderlijke, uitvoerige beschrijving) bevinden zich de volgende stukken over de Dominicanessen van de H. Catharina van Siena:

 

 

2080 

Artikelenreeks "Gouden Feest van de Eerw. Zusters Dominicanessen te Schiedam" in krant "De nieuwe Schiedamse Courant", 1896

 

2070 

Overdruk "De congregatie van de H. Catherina van Senen in Nederland" uit de periodiek "Sint Bavo", 1916

 

2088 

Brief aan pater L. van Dijk op. van zuster Joanna Baptiste op. houdende transcripties uit kroniek met betrekking tot liturgische diensten tijdens noviciaat te Schiedam, 1927

 

2075 

Overdruk van artikel "Dominicanessen van Voorschoten" uit de periodiek "Het klooster", uitgegeven door de Nieuwe Venlosche Courant, 1928

 

2078 

Brochure "De symboliek der kapelramen van het St. Catherinaklooster te Rotterdam" door pater J. Bak op., ca. 1930

 

2071 

Overdruk "De zusters Dominicanessen van Voorschoten, de congregatie van de H. Catherina van Senen" uit de periodiek "Katholiek Nederland", 1932

 

2079 

Brochure "Het hoofdaltaar in de kapel van het moederhuis der congregatie van de H. Catherina van Senen te Voorschoten" van (onbekend), 1933

 

2067 

Constituties, directorium en vademecum van de zusters dominicanessen van de congregatie van de H. Catherina van Senen te Voorschoten, 1933, 1937, 1956

 

3224 

Boek "Officium Marianum ten dienste van de zusters Dominicanessen", uitgegeven door de zusters van Voorschoten, 1937

 

3226 

Boek "Vademecum van de Zusters Dominicanessen" uitgegeven door de zusters van Voorschoten, 1937

 

2090 

Artikel "De ondergang van de 'Simon Bolivar'; Angstig avontuur van zuster Aletta" uit krant "De Maasbode", 1939

 

2069 

Feestnummer van de periodiek "Kerk, school en ziekenhuis" bij gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de congregatie van zusters dominicanessen, 1941

 

8081 

Boek "Congregatie van de H. Catharina van Senen; Herdenking van het honderdjarig bestaan, jubileum uitgave van kerk - school en ziekenhuis", 1941

 

7432 

Boek "Een eeuw dominicanessen te Schiedam (1846-1946)" door L. A. Abma, 1946

 

8924 

Boek "Honderd jaar St. Liduina-gesticht te Schiedam" door pater C.H. Lambermond op., 1950

 

2077 

Staten houdende gegevens en verhandeling met betrekking tot geschiedenis de dominicanessen van Voorschoten. Met bijlage, 2077 Staten houdende gegevens en verhandeling met betrekking tot geschiedenis de dominicanessen van Voorschoten. Met bijlage

 

2073 

Boekje "Korte geschiedenis der congregatie van de H. Catherina van Senen, zusters dominicanessen van Voorschoten", ca. 1955

 

2081 

Brochure "Als God roept!…" van de zusters dominicanessen van Voorschoten, ca. 1955

 

7744-7745

Verhandeling "Geschiedenis van de congregatie van de H. Catherina van Siëna; Zusters Dominicanessen van Voorschoten", samengesteld door zuster S. Beumers op., zuster M. van der Kallen op. en zuster P. Coopmans op., 1984, 1993

7744  I. "1841-1980". 1984

7745  II. "1980-1992". 1993

 

8915 

Boek "Van wezen tot welzijn; 250 jaar Stichting Sint Maarten" door F. Boersma, 1989

 

2082 

Artikel "Een honderdjarige nam afscheid" van zuster Agatha Jansen op. uit periodiek "St. Dominicuspenning" over vertrek van de zusters dominicanessen van Voorschoten van de Antillen en prentje, 1990, z.j.

 

2087 

Krantenartikelen en folder met betrekking tot het 100-jarig jubileum van de zusters op St. Maarten, 1990

 

7671 

Boek "De zusters dominicanessen van Voorschoten; 100 jaar op St. Maarten, Nederlandse Antillen (1890-1990)" door Mathias S. Voges, 1990

 

2076 

Feestnummers van congregatieblad "Ons leven en streven" met betrekking tot het 125-jarig en 150-jarig bestaan, 1966, 1991

 

8937 

Periodiek "Leven en streven" van de zusters dominicanessen te Voorschoten, jubileumnummer, 1986

 

2072 

Periodiek "Ons leven & ons streven", jrg. 52, afl. 5, bij gelegenheid van sluiting St. Jozefklooster van de zusters dominicanessen van Voorschoten te Schiedam, 1998

 

1983 

Jubileumuitgave "Kort overzicht van het ontstaan, het leven en streven van de stichting het St. Catharina apostolaat", 1973

 

 

Audio-visueel materiaal

 

 

6749 

Foto's van huizen van de congregatie van de zusters dominicanessen van de H. Catherina van Siëna uit Voorschoten, z.j.

 

6771 

Foto's met betrekking tot de zusters dominicanessen van Huize Bethlehem en zusters dominicanessen van de H. Catherina uit Voorschoten, 1929, 1941, z.j.

Verwijzing naar andere archiefvormers