Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

Zusters Augustinessen van Heemstede

Naam Zusters Augustinessen van Heemstede
Naamsvarianten
 • Augustinessen van Barmhartigheid
 • Ordo Sancti Augustini (osa)
 • Congregatie van de Zusters Augustinessen van Barmhartigheid
 • Diocesane Congregatie der Zusters Augustinessen van Barmhartigheid (Delft)
 • Augustinessen van Heemstede
 • Zwartzusters
Periode 1888-2011
Denominatie rooms-katholiek
Org Missie

Korte geschiedenis

De congregatie

In 1491 vestigden de zusters der derde Orde van St. Augustinus zich in Dendermonde (België). Deze zusters werden ook wel Zwartzusters-Augustinessen genoemd ter onderscheiding van drie andere congregaties van Augustinessen. Hun specialisme was de verpleging van zieken in ziekenhuizen en aan huis. Vanuit Dendermonde vestigden de Zwartzusters zich in 1886 in Delft. De pastoor ter plaatse, Spoorman, wilde de wijkverpleging en de verzorging van gegoede bejaarden verbeteren. Hij stichtte het latere Sint Hippolytus Gesticht. Dendermonde was bereid om drie zusters ter beschikking te stellen, meer konden er niet gemist worden. Vanuit Dendermonde raadde men Spoorman derhalve aan om een zelfstandige congregatie te stichten en zusters op te leiden voor de gezondheidszorg. Dit lukte op 27 juni 1888. In de jaren daarna breidde de congregatie zich snel uit over de bisdommen Haarlem en Utrecht.

 

De missie

Pas in 1949 vertrokken de eerste zusters naar de missie in het toenmalige vicariaat Pontianak (op Borneo, in Indonesië). Er was schijnbaar al eerder besloten te gaan missioneren, maar de oorlog had dit vertraagd. De apostolisch vicaris van Pontianak, mgr. Van Valenberg ofm cap overtuigde de directeur van de congregatie, die toestemming vroeg aan de bisschop van Haarlem.  In 1948 verzocht de agent van de Passionisten om vijf zusters, die zouden kunnen helpen voor de zorg voor zieken en jonge moeders op Zuid-West-Borneo. De Kapucijnen hadden in het gebied rond Ketapang geen vaste statie en waren met de Nederlandse Passionisten overeen gekomen dat zij deze streek zouden bewerken, waarmee zij in 1946 waren begonnen . De zusters begonnen met hun werk in Ketapang (het latere bisdom van Ketapang).

De zusters troffen een bevolking aan die bestond uit islamitische Arabieren en Maleiers, Chinezen die een vorm van boedhisme beleden en Madoerezen  . Hoewel de oorspronkelijke bevolking 49% van het inwoneraantal van het gebied uitmaakte, waren zij in de stad Ketapang nauwelijks vertegenwoordigd. Bekend onder de verzamelnaam Daya's trokken zij zich terug in het oerwoud en beleden een natuurgodsdienst  . Overigens bestond de bevolking van Tumbang-Titi voornamelijk uit Daya's en Maleiers en een afgezonderde Chinese groep . Onder de islamitische bevolking ondernam men geen bekeringspogingen, maar contacten met de missie waren er wel via de medische zorg.

De zusters begonnen in 1949 met gezondheidszorg, waaraan in 1952 onderwijs en vorming werden toegevoegd. Zij bedienden ziekenhuizen in Ketapang en Tumbang-Titi (vanaf 1953) waarbij kraamzorg (bidan) een belangrijke rol speelde. Naast medische zorg spanden de zusters zich in voor de vakschool, huishoudschool, leerschool, de opleiding van eigenlandse zusters, internaten en cursussen. De opleiding van eigenlandse zusters begon in Ketapang in 1955. In 1959 poogden de zusters in aanmerking te komen voor het Indonesisch staatsburgerschap zodat zij hun werkzaamheden in dienst van de regering konden voortzetten. Per saldo vertrokken er vóór 1960 12 Nederlandse zusters naar Indonesië. In de loop van de jaren vijftig kwamen daar zeven Indonesische zusters bij. Zie voor een lijst van alle missiezusters Divendal.

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Omzien naar een tijdelijk huis, Divendal, Met hart en ziel, Divendal, Zusters met een missie en Pius-almanak 1960/61, 365 en 432.

Organisatie

De congregatie

 

In 1888 werd de zelfstandige congregatie goedgekeurd door de bisschop van Haarlem. Pastoor Spoorman werd benoemd als priester-directeur en zuster Vincentia als eerste algemeen overste. Na de dood van Spoorman in 1909 werd een nieuwe priester-directeur benoemd door de bisschop van Haarlem, maar de combinatie met de parochiële zielzorg verviel. De congregatie verkreeg rechtspersoonlijkheid in 1895 onder de naam 'St. Hippolytusstichting' en in 1915 werd bisschoppelijke goedkeuring van de constituties verleend. Volgens de constitutieswordt de congregatie bestuurd door de geestelijke directeur, de algemene overste en haar raad. Deze laatste bestond uit een algemeen vicaresse, een algemeen vermaanster (admonitrice) en een gewoon lid. Om de zes jaar werden de vrouwelijke bestuursleden gekozen door het algemeen kapittel dat werd geleid door de bisschop van Haarlem. Vertegenwoordigers van alle huizen werden afgevaardigd naar dit kapittel. De bestuursleden mochten na een periode niet onmiddellijk herkozen worden. Uitzondering op deze regel was moeder Agneta, die de congregatie bestuurde tussen 1945-1964 . De priester-directeur was alleen verantwoording verschuldigd aan de bisschop. Dit hing samen met de positie van de oprichter die naast pastoor ook directeur werd van zijn eigen stichting. Het past bij een in Nederland vaker voorkomend patroon van diocesane, actieve congregaties die in een parochie zijn ontstaan . De positie van de priester-directeur bleef tot in de jaren zestig onaantastbaar. De zusters sloten zich in 1929 aan bij de orde der Augustijnen. Zij volgden de regel van Augustinus .

 

De missie

In het voorjaar van 1949 verscheen in de periodiek De Schakel een oproep voor zusters voor de missie in Borneo. Uit de honderden aanmeldingen werden de vijf eerste missiezusters geselecteerd door het bestuur.

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Omzien naar een tijdelijk huis, Divendal, Zusters met een missie, Pius-almanak 1960/61, 365

Doelstelling

Doelstellingen waren gezondheidszorg in de vorm van verpleging en verzorging van bejaarden, kleuteronderwijs en opvoeding en verzorging van voogdij- en andere kinderen, sociaal werk, pastoraal werk en missiewerk.

Taken en activiteiten
 • Onderwijs (hieronder ook kweekscholen)
 • Gezondheidszorg
 • Opleiding van (inheemse) werkkrachten (Te denken valt aan zendelingen, missionarissen, assistenten enz.)
 • Uitzending van zendingswerkers en missionarissen
Continenten
 • Azië
Lokatie
 • Nederlands Indië
 • aartsbisdom Pontianak
 • bisdom Ketapang
 • Ketapang
 • Tumbang-Titi
Selectie uit de literatuur
Titel
 • 50 jaar missie van de zusters Augustinessen in Indonesië
Jaar van uitgave
 • 1999

Titel
 • Omzien naar een tijdelijk huis : honderd jaar Zusters Augustinessen van Heemstede : een geschiedenis / [tekst geschreven door Peter Sierksma]
Auteur
 • Peter Sierksma (1958-)
Paginering
 • 140 p
Uitgever
 • [S.l : s.n.]
Jaar van uitgave
 • 1988

Titel
 • Zusters met een missie : 25 jaar geschiedenis van het werk van de zusters Augustinessen in Indonesia, 1949-1974 / door Herman Divendal
Auteur
 • Herman Divendal (1914-1992)
Paginering
 • 94 p
Uitgever
 • [Heemstede : Moederhuis Zusters Augustinessen]
Jaar van uitgave
 • 1974

Titel
 • Met hart en ziel : verleden, heden en toekomst van de Augustinessen van Heemstede : uitgegeven bij gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de congregatie 27 juni 1963 / door Herman Divendal
Auteur
 • Herman Divendal (1914-1992)
Paginering
 • 112 p
Uitgever
 • [S.l. : s.n.]
Jaar van uitgave
 • [1963]

Titel
 • Congregatie van de zusters Augustinessen Delft-Heemstede : aangeboden naar aanleiding van de overplaatsing van ons Moederhuis van Delft naar Heemstede / Congregatie van de Zusters Augustinessen
Paginering
 • [28] p
Uitgever
 • Heemstede : Zusters Augustinessen
Jaar van uitgave
 • [1949]

Titel
 • Geschiedenis van de diocesane "Congregatie der Zusters Augustinessen van Barmhartigheid te Delft : 1888-1938 ; samengesteld bij het gouden jubilé / door A.N. Duinisveld
Auteur
 • A.N. Duinisveld
Paginering
 • 106 p
Uitgever
 • Delft : Brouwer & Co
Jaar van uitgave
 • 1938


Periodieken
Titel
 • De Schakel
Jaar van uitgave
 • omstr. 1948 & omstr. 1963
Interviews

1 interview:

319

Meer over het archief
Beschrijving archief

1. 

Het archief in Heemstede (provincie Noord-Holland) is niet openbaar, maar wel toegankelijk gemaakt door middel van een inventaris, vervaardigd door W.E. Meiboom (Haarlem 1997/1998 en herzien 2004-2005, nogmaals herzien in 2009). Het archief bevat stukken over de oprichting van de congregatie, regels, kronieken (genaamd memorieboeken, historische aantekeningen, vieringen van jubilea, bestuur van de congregatie (bestuursverslagen vanaf 1910, zwaartepunten jaren tachtig en negentig), kapittels, voorbereidingen en verslagen van kapittels (vanaf 1904, zwaartepunt jaren zeventig en later), gegevens over zusters (lijsten van oversten, zusters en fotomateriaal en bidprentjes; dit gedeelte is goed ontsloten). De kronieken beginnen in 1909, de informatie over overleden zusters pas in 1997. Verder zijn documenten over de volgende onderwerpen aanwezig: de verschillende huizen (zeer wisselend van samenstelling en incompleet), het centraal bureau te Mariënheuvel, documentatie, een lijst van boeken van de zusters en een overzicht van audiovisueel materiaal.

Voor de geschiedenis van de missie zijn van belang de kronieken, de reisverslagen en stukken opgesteld als voorbereiding op jubilea en andere gelegenheden. Een deel van de foto's heeft betrekking op Indonesië in het algemeen, verder zijn er foto's van de statie Manjou, Tumbang Titi 1953, noviciaat 1955, Ketapang 1957, consultatiebureau, 1958 en materiaal na 1960. Onder het audiovisueel materiaal zit een videopresentatie met betrekking tot het missie-eeuwfeest Opvallend bij de documentatie is de aandacht voor religieuze gebruiksvoorwerpen die vaak werden gefotografeerd. Bijzonder is dat de congregatie bij het 120-jarig bestaan een dvd heeft gemaakt over haar geschiedenis. Deze is gebaseerd op een diapresentatie uit 1988 die weer is gebaseerd op oude jubileumboeken. Deze DVD duurt 30 minuten (Mail van Zr. Marie-Anne Kras, 28 juli 2009).

 

2.  

Archivalia over en van de orde zijn wellicht ook te vinden in het archief van het bisdom Haarlem, want de bisschop wees de priester-directeur aan voor de congregatie. Dit archief is te vinden op drie archiefbewaarplaatsen, namelijk het Noord-Hollands Archief in Haarlem, Het Utrechts Archief en de residentie van bisschop in Haarlem. In het Noord-Hollands Archief bevindt zich het archief over de periode 1853-1965 met informatie over de geschiedenis van het bisdom, met ook privé-archieven van bisschoppen. Dit archief is openbaar.

 

3.   

Gemeentearchief Delft: dit archief is niet onderzocht.

 

4.  

In het Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen, bevinden zich stukken van de zusters in de Collectie Knipsels, in de Collectie Druksels en in de Collectie Afbeeldingen.

Bewaarplaats Heemstede
Periode archief 1880-1996
Openbaarheid niet
Opmerkingen openbaarheid

Het archief is niet openbaar (Mededeling van het bestuur, 25 mei 2009).

Omvang 20 m
Toegang soort
 • Anders nl
Opmerkingen toegang soort Inventaris
Bijzondere relevantie
Toon

Verberg

Thema culturele interactie

Stukken met betrekking tot het thema culturele interactie zijn blijkens de beschrijvingen in de inventaris niet aanwezig. De beschrijvingen zijn vrij algemeen. Aangezien het archief niet openbaar is, zijn mogelijk belangrijke stukken hieronder alsnog aangegeven:

 

 

Indonesië

 

19                   

Stukken betreffende de missie in Indonesië, 1949-1974, 1988, bevat ook fotofolder over Ketapang

1 omslag

 

160                 

'Zusters met een missie', Boek gemaakt bij het 25-jarig bestaan van de missie van de zusters Augustinessen in Indonesie, 1974,

Vervaardigd door Herman Divendal

N.B. In het Nederlands en het Indonesisch.

 

214                 

Korte verhalen over de begintijd van de zusters in Indonesié,

1 multomap

 

215                 

Verslag van veertig jaar zusters in Indonesié, 1989 fotokopie

1 boek

 

153                 

Kalender gemaakt ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de missie van de zusters Augustinessen in Indonesië, 1999

N.B. met vertaling van de onderschriften erbij gevoegd

 

172                 

Stukken betreffende het 50-jarig bestaan van de congregatie zusters Augustinessen in Indonesië, 1999

bevat: Kenangan Penuh Syukur, jubileumboek (in het Bahasa); brieven ter voorbereiding op de reis en het jubileum; reisverslagen van 23 oktober-3 december 1999, liturgie van de misviering, noveen ter voorbereiding op het feest; kerstbrief van zr. Dionne

 

173                 

Herinneringsalbums en foto’s gemaakt bij het afscheid van zr Lukas uit Indonesië, 1987 Deels in het Bahasa

2 albums en een fotoboekje

 

180                 

Boekje “50 jaar missie van de zusters Augustinessen in Indonesië, geschreven door zuster Matthea Bakker, 1999

1 boekje

 

181                 

Stukken over het bijwonen van het afscheid van de laatste Nederlandse zuster  Augustines in Indonesië,  9 augustus 2003

1 omslag         

186                 

Stukken houdende afspraken gemaakt met de Indonesische congregatie, na het vertrek van de laatste Nederlandse Augustines, september-november 2003

1 omslag

 

 

2    Documentatie in dozen:

doos 1, waaronder

Zusters met een missie, 25 jaar geschiedenis van het werk van de zusters Augustinessen in Indonesië, 1949-1974.

Audio-visueel materiaal

doos 2, waaronder

Krantenknipsels en foto's van onder meer

 

-Indonesië algemeen

-Statie Manjou

-Tumbang Tili 1953, noviciaat 1955

-Ketapang 1957, consultatiebureau 1958, kraamkliniek 1962, eerste Kapittel 1971, 1e Indonesische missieoverste 1984

-Ketapang 1949, Tumpang 1969, Menyumbung 1973

 

Doos 3 en 4:

Foto's Indonesië en verslag zuster Hermine bezoek Indonesië 1963

 

Doos 9:

foto's zuster Hermina

Lourdes, Indonesië, Monialendagen, professiefeest Greet van Steenderen 

 

Videopresentatie missie-eeuwfeest

 

Afscheid en vertrek van de laatste Hollandse zuster uit Indonesië, Zr Dionne

NB: aan het begin van de band staat even niets

 

Films van de congregatie in Indonesië, 1979, 1981

5 spoelen(In kast bij kopierapparaat)


Bewaarplaats Noord-Hollands Archief, Jansstraat 40, 2011 RX Haarlem
Periode archief 1559-1965
Openbaarheid openbaar
Omvang 4,5 m
Toegang soort
 • Inventaris met inleiding
Toegang titel Bisdom Haarlem betreffende staties en kloosters te Haarlem; toegangsnummer 2106; zie www.noord-hollandsarchief.nl

Bewaarplaats Gemeente Archief Delft, Delft

Bewaarplaats Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen
Periode archief nvt
Openbaarheid openbaar
Toegang soort
 • Anders nl
Opmerkingen toegang soort catalogus KDC-Rapide
Toegang titel Collectie Knipsels; Collectie Druksels; Collectie Afbeeldingen
Bronnen met verslaglegging

Verslaglegging 

Memorieboeken van de hele congregatie, 1888-2002

8 delen en 2 schriften

77        1888-1943; bevat ook de voorgeschiedenis

42       Gedeelte van memorieboek van de congregatie, 1933-1939

2 schriften

 

78        1939-1960

79        1961-1975

80        1976-1983

157      1984-1988

101      1989-1994

158      1993-1997    

218     1998-2002

 

136-141 en 212-213     

Memorieboeken van de missie, 1949-1988

8 delen

 

212     1949-1965, fotokopie

213      1966-1983

136      1977

137      1979-1980

138      1981

139      1982-1983

140      1984-1985

141      1986-1988

 

 

142 en 216         

Memorieboeken van de statie Tumbang Titi, 1954-1971

2 delen

N.B. In fotokopie

216     1954-1964

142     1965-1971

 

82                   

Reisverslagen van missiereizen, 1949-1960

1 pak

 

Visitatieverslagen zijn niet aanwezig, voor zover althans blijkt uit de inventaris.

Verwijzing naar andere archiefvormers
Opmerkingen

De informatiewaarde van het archief is geschat aan de hand van de gegevens uit de inventaris. Deze lijkt groot, met name omdat er veel 'memorieboeken' bewaard zijn gebleven.

Informatiewaarde Interressant archief

Geschiedenis

Korte geschiedenis

De congregatie

In 1491 vestigden de zusters der derde Orde van St. Augustinus zich in Dendermonde (België). Deze zusters werden ook wel Zwartzusters-Augustinessen genoemd ter onderscheiding van drie andere congregaties van Augustinessen. Hun specialisme was de verpleging van zieken in ziekenhuizen en aan huis. Vanuit Dendermonde vestigden de Zwartzusters zich in 1886 in Delft. De pastoor ter plaatse, Spoorman, wilde de wijkverpleging en de verzorging van gegoede bejaarden verbeteren. Hij stichtte het latere Sint Hippolytus Gesticht. Dendermonde was bereid om drie zusters ter beschikking te stellen, meer konden er niet gemist worden. Vanuit Dendermonde raadde men Spoorman derhalve aan om een zelfstandige congregatie te stichten en zusters op te leiden voor de gezondheidszorg. Dit lukte op 27 juni 1888. In de jaren daarna breidde de congregatie zich snel uit over de bisdommen Haarlem en Utrecht.

 

De missie

Pas in 1949 vertrokken de eerste zusters naar de missie in het toenmalige vicariaat Pontianak (op Borneo, in Indonesië). Er was schijnbaar al eerder besloten te gaan missioneren, maar de oorlog had dit vertraagd. De apostolisch vicaris van Pontianak, mgr. Van Valenberg ofm cap overtuigde de directeur van de congregatie, die toestemming vroeg aan de bisschop van Haarlem.  In 1948 verzocht de agent van de Passionisten om vijf zusters, die zouden kunnen helpen voor de zorg voor zieken en jonge moeders op Zuid-West-Borneo. De Kapucijnen hadden in het gebied rond Ketapang geen vaste statie en waren met de Nederlandse Passionisten overeen gekomen dat zij deze streek zouden bewerken, waarmee zij in 1946 waren begonnen . De zusters begonnen met hun werk in Ketapang (het latere bisdom van Ketapang).

De zusters troffen een bevolking aan die bestond uit islamitische Arabieren en Maleiers, Chinezen die een vorm van boedhisme beleden en Madoerezen  . Hoewel de oorspronkelijke bevolking 49% van het inwoneraantal van het gebied uitmaakte, waren zij in de stad Ketapang nauwelijks vertegenwoordigd. Bekend onder de verzamelnaam Daya's trokken zij zich terug in het oerwoud en beleden een natuurgodsdienst  . Overigens bestond de bevolking van Tumbang-Titi voornamelijk uit Daya's en Maleiers en een afgezonderde Chinese groep . Onder de islamitische bevolking ondernam men geen bekeringspogingen, maar contacten met de missie waren er wel via de medische zorg.

De zusters begonnen in 1949 met gezondheidszorg, waaraan in 1952 onderwijs en vorming werden toegevoegd. Zij bedienden ziekenhuizen in Ketapang en Tumbang-Titi (vanaf 1953) waarbij kraamzorg (bidan) een belangrijke rol speelde. Naast medische zorg spanden de zusters zich in voor de vakschool, huishoudschool, leerschool, de opleiding van eigenlandse zusters, internaten en cursussen. De opleiding van eigenlandse zusters begon in Ketapang in 1955. In 1959 poogden de zusters in aanmerking te komen voor het Indonesisch staatsburgerschap zodat zij hun werkzaamheden in dienst van de regering konden voortzetten. Per saldo vertrokken er vóór 1960 12 Nederlandse zusters naar Indonesië. In de loop van de jaren vijftig kwamen daar zeven Indonesische zusters bij. Zie voor een lijst van alle missiezusters Divendal.

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Omzien naar een tijdelijk huis, Divendal, Met hart en ziel, Divendal, Zusters met een missie en Pius-almanak 1960/61, 365 en 432.

Organisatie

De congregatie

 

In 1888 werd de zelfstandige congregatie goedgekeurd door de bisschop van Haarlem. Pastoor Spoorman werd benoemd als priester-directeur en zuster Vincentia als eerste algemeen overste. Na de dood van Spoorman in 1909 werd een nieuwe priester-directeur benoemd door de bisschop van Haarlem, maar de combinatie met de parochiële zielzorg verviel. De congregatie verkreeg rechtspersoonlijkheid in 1895 onder de naam 'St. Hippolytusstichting' en in 1915 werd bisschoppelijke goedkeuring van de constituties verleend. Volgens de constitutieswordt de congregatie bestuurd door de geestelijke directeur, de algemene overste en haar raad. Deze laatste bestond uit een algemeen vicaresse, een algemeen vermaanster (admonitrice) en een gewoon lid. Om de zes jaar werden de vrouwelijke bestuursleden gekozen door het algemeen kapittel dat werd geleid door de bisschop van Haarlem. Vertegenwoordigers van alle huizen werden afgevaardigd naar dit kapittel. De bestuursleden mochten na een periode niet onmiddellijk herkozen worden. Uitzondering op deze regel was moeder Agneta, die de congregatie bestuurde tussen 1945-1964 . De priester-directeur was alleen verantwoording verschuldigd aan de bisschop. Dit hing samen met de positie van de oprichter die naast pastoor ook directeur werd van zijn eigen stichting. Het past bij een in Nederland vaker voorkomend patroon van diocesane, actieve congregaties die in een parochie zijn ontstaan . De positie van de priester-directeur bleef tot in de jaren zestig onaantastbaar. De zusters sloten zich in 1929 aan bij de orde der Augustijnen. Zij volgden de regel van Augustinus .

 

De missie

In het voorjaar van 1949 verscheen in de periodiek De Schakel een oproep voor zusters voor de missie in Borneo. Uit de honderden aanmeldingen werden de vijf eerste missiezusters geselecteerd door het bestuur.

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Omzien naar een tijdelijk huis, Divendal, Zusters met een missie, Pius-almanak 1960/61, 365

Doelstelling

Doelstellingen waren gezondheidszorg in de vorm van verpleging en verzorging van bejaarden, kleuteronderwijs en opvoeding en verzorging van voogdij- en andere kinderen, sociaal werk, pastoraal werk en missiewerk.

Taken en activiteiten
 • Onderwijs (hieronder ook kweekscholen)
 • Gezondheidszorg
 • Opleiding van (inheemse) werkkrachten (Te denken valt aan zendelingen, missionarissen, assistenten enz.)
 • Uitzending van zendingswerkers en missionarissen

Geografie

Continenten
 • Azië
Lokatie
 • Nederlands Indië
 • aartsbisdom Pontianak
 • bisdom Ketapang
 • Ketapang
 • Tumbang-Titi

Niet-archivalische bronnen

Selectie uit de literatuur
Titel
 • 50 jaar missie van de zusters Augustinessen in Indonesië
Jaar van uitgave
 • 1999

Titel
 • Omzien naar een tijdelijk huis : honderd jaar Zusters Augustinessen van Heemstede : een geschiedenis / [tekst geschreven door Peter Sierksma]
Auteur
 • Peter Sierksma (1958-)
Paginering
 • 140 p
Uitgever
 • [S.l : s.n.]
Jaar van uitgave
 • 1988

Titel
 • Zusters met een missie : 25 jaar geschiedenis van het werk van de zusters Augustinessen in Indonesia, 1949-1974 / door Herman Divendal
Auteur
 • Herman Divendal (1914-1992)
Paginering
 • 94 p
Uitgever
 • [Heemstede : Moederhuis Zusters Augustinessen]
Jaar van uitgave
 • 1974

Titel
 • Met hart en ziel : verleden, heden en toekomst van de Augustinessen van Heemstede : uitgegeven bij gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de congregatie 27 juni 1963 / door Herman Divendal
Auteur
 • Herman Divendal (1914-1992)
Paginering
 • 112 p
Uitgever
 • [S.l. : s.n.]
Jaar van uitgave
 • [1963]

Titel
 • Congregatie van de zusters Augustinessen Delft-Heemstede : aangeboden naar aanleiding van de overplaatsing van ons Moederhuis van Delft naar Heemstede / Congregatie van de Zusters Augustinessen
Paginering
 • [28] p
Uitgever
 • Heemstede : Zusters Augustinessen
Jaar van uitgave
 • [1949]

Titel
 • Geschiedenis van de diocesane "Congregatie der Zusters Augustinessen van Barmhartigheid te Delft : 1888-1938 ; samengesteld bij het gouden jubilé / door A.N. Duinisveld
Auteur
 • A.N. Duinisveld
Paginering
 • 106 p
Uitgever
 • Delft : Brouwer & Co
Jaar van uitgave
 • 1938


Periodieken
Titel
 • De Schakel
Jaar van uitgave
 • omstr. 1948 & omstr. 1963
Interviews

1 interview:

319


Het archief

Meer over het archief
Beschrijving archief

1. 

Het archief in Heemstede (provincie Noord-Holland) is niet openbaar, maar wel toegankelijk gemaakt door middel van een inventaris, vervaardigd door W.E. Meiboom (Haarlem 1997/1998 en herzien 2004-2005, nogmaals herzien in 2009). Het archief bevat stukken over de oprichting van de congregatie, regels, kronieken (genaamd memorieboeken, historische aantekeningen, vieringen van jubilea, bestuur van de congregatie (bestuursverslagen vanaf 1910, zwaartepunten jaren tachtig en negentig), kapittels, voorbereidingen en verslagen van kapittels (vanaf 1904, zwaartepunt jaren zeventig en later), gegevens over zusters (lijsten van oversten, zusters en fotomateriaal en bidprentjes; dit gedeelte is goed ontsloten). De kronieken beginnen in 1909, de informatie over overleden zusters pas in 1997. Verder zijn documenten over de volgende onderwerpen aanwezig: de verschillende huizen (zeer wisselend van samenstelling en incompleet), het centraal bureau te Mariënheuvel, documentatie, een lijst van boeken van de zusters en een overzicht van audiovisueel materiaal.

Voor de geschiedenis van de missie zijn van belang de kronieken, de reisverslagen en stukken opgesteld als voorbereiding op jubilea en andere gelegenheden. Een deel van de foto's heeft betrekking op Indonesië in het algemeen, verder zijn er foto's van de statie Manjou, Tumbang Titi 1953, noviciaat 1955, Ketapang 1957, consultatiebureau, 1958 en materiaal na 1960. Onder het audiovisueel materiaal zit een videopresentatie met betrekking tot het missie-eeuwfeest Opvallend bij de documentatie is de aandacht voor religieuze gebruiksvoorwerpen die vaak werden gefotografeerd. Bijzonder is dat de congregatie bij het 120-jarig bestaan een dvd heeft gemaakt over haar geschiedenis. Deze is gebaseerd op een diapresentatie uit 1988 die weer is gebaseerd op oude jubileumboeken. Deze DVD duurt 30 minuten (Mail van Zr. Marie-Anne Kras, 28 juli 2009).

 

2.  

Archivalia over en van de orde zijn wellicht ook te vinden in het archief van het bisdom Haarlem, want de bisschop wees de priester-directeur aan voor de congregatie. Dit archief is te vinden op drie archiefbewaarplaatsen, namelijk het Noord-Hollands Archief in Haarlem, Het Utrechts Archief en de residentie van bisschop in Haarlem. In het Noord-Hollands Archief bevindt zich het archief over de periode 1853-1965 met informatie over de geschiedenis van het bisdom, met ook privé-archieven van bisschoppen. Dit archief is openbaar.

 

3.   

Gemeentearchief Delft: dit archief is niet onderzocht.

 

4.  

In het Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen, bevinden zich stukken van de zusters in de Collectie Knipsels, in de Collectie Druksels en in de Collectie Afbeeldingen.

Bewaarplaats Heemstede
Periode archief 1880-1996
Openbaarheid niet
Opmerkingen openbaarheid

Het archief is niet openbaar (Mededeling van het bestuur, 25 mei 2009).

Omvang 20 m
Toegang soort
 • Anders nl
Opmerkingen toegang soort Inventaris
Bijzondere relevantie

Thema culturele interactie

Stukken met betrekking tot het thema culturele interactie zijn blijkens de beschrijvingen in de inventaris niet aanwezig. De beschrijvingen zijn vrij algemeen. Aangezien het archief niet openbaar is, zijn mogelijk belangrijke stukken hieronder alsnog aangegeven:

 

 

Indonesië

 

19                   

Stukken betreffende de missie in Indonesië, 1949-1974, 1988, bevat ook fotofolder over Ketapang

1 omslag

 

160                 

'Zusters met een missie', Boek gemaakt bij het 25-jarig bestaan van de missie van de zusters Augustinessen in Indonesie, 1974,

Vervaardigd door Herman Divendal

N.B. In het Nederlands en het Indonesisch.

 

214                 

Korte verhalen over de begintijd van de zusters in Indonesié,

1 multomap

 

215                 

Verslag van veertig jaar zusters in Indonesié, 1989 fotokopie

1 boek

 

153                 

Kalender gemaakt ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de missie van de zusters Augustinessen in Indonesië, 1999

N.B. met vertaling van de onderschriften erbij gevoegd

 

172                 

Stukken betreffende het 50-jarig bestaan van de congregatie zusters Augustinessen in Indonesië, 1999

bevat: Kenangan Penuh Syukur, jubileumboek (in het Bahasa); brieven ter voorbereiding op de reis en het jubileum; reisverslagen van 23 oktober-3 december 1999, liturgie van de misviering, noveen ter voorbereiding op het feest; kerstbrief van zr. Dionne

 

173                 

Herinneringsalbums en foto’s gemaakt bij het afscheid van zr Lukas uit Indonesië, 1987 Deels in het Bahasa

2 albums en een fotoboekje

 

180                 

Boekje “50 jaar missie van de zusters Augustinessen in Indonesië, geschreven door zuster Matthea Bakker, 1999

1 boekje

 

181                 

Stukken over het bijwonen van het afscheid van de laatste Nederlandse zuster  Augustines in Indonesië,  9 augustus 2003

1 omslag         

186                 

Stukken houdende afspraken gemaakt met de Indonesische congregatie, na het vertrek van de laatste Nederlandse Augustines, september-november 2003

1 omslag

 

 

2    Documentatie in dozen:

doos 1, waaronder

Zusters met een missie, 25 jaar geschiedenis van het werk van de zusters Augustinessen in Indonesië, 1949-1974.

Audio-visueel materiaal

doos 2, waaronder

Krantenknipsels en foto's van onder meer

 

-Indonesië algemeen

-Statie Manjou

-Tumbang Tili 1953, noviciaat 1955

-Ketapang 1957, consultatiebureau 1958, kraamkliniek 1962, eerste Kapittel 1971, 1e Indonesische missieoverste 1984

-Ketapang 1949, Tumpang 1969, Menyumbung 1973

 

Doos 3 en 4:

Foto's Indonesië en verslag zuster Hermine bezoek Indonesië 1963

 

Doos 9:

foto's zuster Hermina

Lourdes, Indonesië, Monialendagen, professiefeest Greet van Steenderen 

 

Videopresentatie missie-eeuwfeest

 

Afscheid en vertrek van de laatste Hollandse zuster uit Indonesië, Zr Dionne

NB: aan het begin van de band staat even niets

 

Films van de congregatie in Indonesië, 1979, 1981

5 spoelen(In kast bij kopierapparaat)


Bewaarplaats Noord-Hollands Archief, Jansstraat 40, 2011 RX Haarlem
Periode archief 1559-1965
Openbaarheid openbaar
Omvang 4,5 m
Toegang soort
 • Inventaris met inleiding
Toegang titel Bisdom Haarlem betreffende staties en kloosters te Haarlem; toegangsnummer 2106; zie www.noord-hollandsarchief.nl

Bewaarplaats Gemeente Archief Delft, Delft

Bewaarplaats Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen
Periode archief nvt
Openbaarheid openbaar
Toegang soort
 • Anders nl
Opmerkingen toegang soort catalogus KDC-Rapide
Toegang titel Collectie Knipsels; Collectie Druksels; Collectie Afbeeldingen
Bronnen met verslaglegging

Verslaglegging 

Memorieboeken van de hele congregatie, 1888-2002

8 delen en 2 schriften

77        1888-1943; bevat ook de voorgeschiedenis

42       Gedeelte van memorieboek van de congregatie, 1933-1939

2 schriften

 

78        1939-1960

79        1961-1975

80        1976-1983

157      1984-1988

101      1989-1994

158      1993-1997    

218     1998-2002

 

136-141 en 212-213     

Memorieboeken van de missie, 1949-1988

8 delen

 

212     1949-1965, fotokopie

213      1966-1983

136      1977

137      1979-1980

138      1981

139      1982-1983

140      1984-1985

141      1986-1988

 

 

142 en 216         

Memorieboeken van de statie Tumbang Titi, 1954-1971

2 delen

N.B. In fotokopie

216     1954-1964

142     1965-1971

 

82                   

Reisverslagen van missiereizen, 1949-1960

1 pak

 

Visitatieverslagen zijn niet aanwezig, voor zover althans blijkt uit de inventaris.

Verwijzing naar andere archiefvormers
Opmerkingen

De informatiewaarde van het archief is geschat aan de hand van de gegevens uit de inventaris. Deze lijkt groot, met name omdat er veel 'memorieboeken' bewaard zijn gebleven.

Informatiewaarde Interressant archief