Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

Liefdezusters van de H Carolus Borromeus

Naam Liefdezusters van de H Carolus Borromeus
Naamsvarianten
 • Zusters Onder de Bogen
 • Zusters van de H. Vincentius a Paulo
 • Congregatie van de Liefdezusters van de H. Carolus Borromeus
 • Zusters van de H Carolus Borromeus
Periode 1837-2011
Denominatie rooms-katholiek
Org Missie

Korte geschiedenis

De congregatie

De congregatie van de Liefdezusters van de H. Carolus Borromeus werd gesticht in Maastricht in 1837 door Elisabeth Gruijters (1789-1864) en de deken van Maastricht Petrus Antonius van Baer (1788-1855).De congregatie specialiseerde zich in de gezondheidszorg, met name in ziekenhuizen. In de twintigste eeuw hielden de zusters zich ook bezig met onderwijs. De congregatie moet wel onderscheiden worden van de congregatie van de Zusters van de H. Carolus Borromeus uit Trier, die zich óók met de gezondheidszorg in ziekenhuizen bezighielden, maar, althans wat de Nederlandse tak betreft, niet in de missie actief is geweest.

 

De missie

Ned. Indië/Indonesië

Sinds 1918 waren zusters betrokken bij de missie in Ned. Indië, aanvankelijk op Java en Sumatra, na 1930 ook op Borneo en Timor. Werk in ziekenhuizen nam een prominente plaats in en daarnaast onderwijs aan onder andere Chinese leerlingen. Toen de apostolisch-vicaris van Batavia, mgr. Luypen,  in 1915 in Batavia de St. Carolus-stichting had opgericht met als doel de ziekenverpleging voor katholieke Europeanen en er een beroep werd gedaan op de Zusters, gaven zij daaraan gehoor, waarschijnlijk onder invloed van het missie-enthousiasme in die periode. Eerdere verzoeken waren afgewezen. De congregatie wilde zich liever richten op de zorg voor de inheemse bevolking, maar dat lukte pas in de jaren dertig, waarbij zich financiële steun ontvingen van de families Schmutzer-Hendriks en Schmutzer-Van Rijckevorsel. Met de opleiding van inheemse religieuzen werd in 1932 een begin gemaakt. De Indonesische kandidaat-zusters werden geacht zich aan te passen aan de Nederlandse gebruiken. De meeste inheemse kandidaat-zusters waren afkomstig uit de Javaanse elite. In 1945 hadden 33 inheemse meisjes eeuwige geloften afgelegd. (zie voor naamlijsten van zusters met gegevens over hun herkomst: Satini, Congregatie, 210-211). Na de Tweede Wereldoorlog werd het karakter van het noviciaat Javaanser. Een tweede sector waarin de zusters actief waren is het onderwijs. Anders dan bij de ziekenhuizen, konden zij zich daar vanaf het begin toeleggen op onderwijs aan de inheemse bevolking. Het hoge peil en de westerse oriëntatie van het onderwijs waren ook voor niet-katholieke, zelfs islamitische, ouders redenen om hun kinderen naar de scholen van de zusters sturen.

 

Afrika

Al in 1958 had het algemeen bestuur besloten de missie in Afrika op te vatten. De eerste die de zusters wees op dit gebied, was de bisschop van Tabora in Tanzania, een neef van een van de zusters. In 1962 ging de missie in Ndala van start. Andere contacten met de congregatie van de Broeders van Joannes de Deo leidden tot een missie in Sengerema, ook in Tanzania, die wat eerder, in 1959, van stapel liep. De zusters werkten hier samen met de broeders en met lekenmissionarissen, die gerecruteerd werden uit de van oorsprong Vlaamse katholieke jeugdbeweging voor arbeiders (de zogenaamde kajotters). De broeders en kajotters bouwden een missiepost en een ziekenhuis met poliklinieken.

 

De missie in Noorwegen (1923) valt buiten het bestek van deze gids.

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Van Woesik, 75-76, Willemsen, I, par. 2-31, Pius-almanak 1960/61, 373, Eijt, 'Door horen, zien en zwijgen',  Eijt, Religieuze vrouwen, Brouwer, Geschiedenis Sengerema Hospital, Satini, Congregatie.

Organisatie

De congregatie

In 1838 werd de congregatie koninklijk erkend als een geestelijke vereniging van ziekenzusters. Aanvankelijk leefden de zusters naar de regel die de stichter in 1837 had opgesteld en die weer was afgeleid uit de regel die mgr. Triest uit Gent had opgesteld voor de Broeders en Zusters van Liefde. Deze regel werd in 1851 ter goedkeuring naar Rome opgestuurd. De Congregatie van De Propaganda Fide wilde deze echter niet accepteren. Na diverse aanpassingen verkreeg men in 1853 een voorlopige en in 1856 een definitieve goedkeuring. De eerste overste was Liesbeth Gruyters die tot aan haar dood telkens werd herkozen door de zusters uit het moederhuis en de oversten van de dochterhuizen. De overste had regelmatig overleg met haar raadszusters over de stand van zaken in de congregatie en het gedrag van de zusters. Zij moest verder samen met haar plaatsvervangster elke maand een financieel overzicht opmaken en een financieel jaaroverzicht overleggen aan de bisschop van Roermond. De pauselijke goedkeuring van 1856 betekende dat de congregatie onder het gezag van de bisschop van Roermond viel. Deze wees een priester als commissaris aan. In de praktijk was dat steeds de pastoor-deken van Maastricht. Na de dood van Gruyters werd de congregatie bestuurd door een algemene overste die ook overste van het moederhuis was. Zij werd bijgestaan door vier raadszusters. Een van hen was plaatsvervangster van de overste, onder de anderen bevonden zich de meesteres van de novicen en later een penningmeesteres. Zij werden om de drie jaar gekozen door het algemeen kapittel dat bestond uit de afgevaardigden van alle huizen. De keuze van de algemene overste en de raadszusters moest door de bisschop bevestigd worden. Stemgerechtigd waren de zusters die de eeuwige geloften hadden afgelegd. De overste kon herkozen worden. In de beginperiode wisselden overste en haar plaatsvervangster elkaar steeds af. De taak van de overste was het algemeen bestuur van de congregatie, de leiding over de zusters en de regeling van de werkzaamheden. Ook benoemde zij de oversten van de andere huizen. Zij zag toe op het werk van de novicenmeesters die zij ook benoemde. Zij maakte het financieel jaaroverzicht op en was verantwoordelijk voor het beheer van het archief.

Een belangrijke wijziging die in 1897 werd doorgevoerd was de aanstelling van een middelares (vermaanster, admonitrice). Deze zuster werd door het jaarlijks plaatsvindende kapittel gekozen uit de oudste en wijste zusters. De middelares valt te vergelijken met de moderne vertrouwenspersoon. Zij had tot taak de algemeen overste te wijzen op problemen in haar functioneren. Zusters konden bij haar terecht -zonder tussenkomst van oversten- om hun klachten neer te leggen. Na het van kracht worden van het kerkelijk wetboek in 1918 kon de novicenmeesteres geen raadszuster meer zijn. Het bestuur werd voortaan ondersteund door een econome, die de geldmiddelen beheerde, en een secretaresse. Deze vrouwen werden benoemd door de overste en konden niet tevens raadszusters zijn. De secretaresse zorgde voor het archief, voerde correspondentie in naam van de overste en stelde stukken op die de gehele congregatie aangingen. De algemeen-overste moest elke vijf jaar schriftelijk verslag uitbrengen in Rome. Voor het beheer van de financiën was zij verantwoording schuldig aan de bisschop van Roermond. Deze hield iedere vijf jaar een visitatie. In de praktijk werd dit gedaan door een priester die zich op basis van individuele gesprekken met zusters een beeld vormde van de gang van zaken binnen de congregatie. Zijn verslag werd opgezonden aan Rome en aan de bisschop. 

 

De missie

In de missie werden de communiteiten bestuurd door een overste. Het missiegebied als geheel werd geleid door missieoverste, die overlegde met het algemeen bestuur in Nederland. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was dit contact niet mogelijk, waardoor de missieoverste bijgestaan door haar raadszusters zelfstandig moest besturen. Nadat de Nederlandse zusters door de Japanse bezetter geïnterneerd waren, moesten zij de leiding aan inheemse zusters overlaten. De eerste missieoverste van de congregatie werd benoemd in 1923 voor Noorwegen, gevolgd door een missieoverste voor Nederlands-Indië in 1931 (zie voor lijsten van oversten in de missie: Satini, Kongregatie 205-209). Tot aan de oorlog werd het gebied twee keer bezocht door de algemene overste. De herziene constituties van 1931 legden de bevoegdheden van de missieoverste vast. Namens de algemeen overste bestuurde zij de huizen in haar gebied. Zij nam de professie van inheemse zusters af, overigens pas nadat de algemeen-overste daar toestemming voor had gegeven. In 1954 werd de Stichting Carolus Borromeus opgericht. De juridische status van de Indonesische congregatie was hiermee erkend, het eigendomsrecht in Indonesië veiliggesteld en de continuïteit gegarandeerd. In 1959 werden de statuten vernieuwd en uitgebreid met de mogelijkheid elders in Indonesië afdelingen van de stichting op te richten. De rechtspersoon in Nederland is de Liefdezusters van de H Carolus Borromeus. Het generalaat bevindt zich in Nederland.

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Van Woesik, 75-76, Willemsen, I, par. 2-31, Eijt, 'Door horen, zien en zwijgen',  Eijt, Religieuze vrouwen, Brouwer, Geschiedenis Sengerema Hospital, Satini, Congregatie.

Doelstelling

De oorspronkelijke doelstelling behelsde naast zelfheiliging ook onderwijs en ziekenverpleging en opvoeding. Deze doelstellingen werden ook nagestreefd in missiegebieden en door middel van sociaal werk.

Taken en activiteiten
 • Onderwijs (hieronder ook kweekscholen)
 • Gezondheidszorg
 • Pastoraal werk
 • Evangelieverkondiging en catechese
 • Opleiding van (inheemse) werkkrachten (Te denken valt aan zendelingen, missionarissen, assistenten enz.)
 • Uitzending van zendingswerkers en missionarissen
 • Werk van en voor vrouwen en meisjes
Continenten
 • Afrika
 • Azië
Lokatie
 • Nederlands Indië
 • Aartsbisdom Jakarta, Java
 • Bisdom Bandoeng, Java
 • Aartsbisdom Semarang, Java
 • Bisdom Surabaya, Java
 • Bisdom Palembang, Sumatra
 • Bisdom Pangkalpinang, Sumatra
Selectie uit de literatuur
Titel
 • Geschiedenis van Sengerema Hospital 1959-1999 / door P.W. Brouwer
Auteur
 • Piter Wibertus Brouwer (1925-)
Paginering
 • 123 p
Uitgever
 • Berg en Dal : [Broeders van St. Joannes de Deo]
Jaar van uitgave
 • 2002

Titel
 • Met een schone lei : herinneringen van een kloosterzuster / Cora Bijlhout
Auteur
 • Cora Bijlhout (1914-)
Reeks
 • Memo reeks, ISSN 1387-3482 ; 11
Paginering
 • 136 p
Uitgever
 • [Nijmegen] : Valkhof Pers
Jaar van uitgave
 • cop. 2001

Titel
 • De Zusters Onder de Bogen in Indonesië tijdens en vlak na de Tweede Wereldoorlog : "dit is wel een bij uitstek verdienstelijke tijd" / Liesbeth Labbeke
Auteur
 • Liesbeth Labbeke (1973-)
In
 • Tijdschrift voor Nederlandse kerkgeschiedenis, ISSN 1388-3038vol. 3 (2000), afl. 1 (mrt.), pag. 11-19; vol. 3 (2000), afl. 2 (juli), pag. 45-51
Jaar van uitgave
 • 2000

Titel
 • Plaatsingslijst van het archief van de Congregatie der Liefdezusters van de H. Carolus Borromeus te Maastricht 1837-1988 [1994] / Th.W. Stoffelen
Auteur
 • Th.W. Stoffelen
Paginering
 • XXII, 146 p
Uitgever
 • Nijmegen : Stichting Dienstencentrum Kloosterarchieven in Nederland
Jaar van uitgave
 • 1996

Titel
 • 'Door horen zien en zwijgen, kan men rust en vrede krijgen' : een zustergemeenschap in beroering / José Eijt
Auteur
 • Josepha Maria Antonia Eijt (1948-)
In
 • Vrome vrouwen : betekenissen van geloof voor vrouwen in de geschiedenis
Paginering
 • p. 129-150
Jaar van uitgave
 • 1996

Titel
 • Religieuze vrouwen: bruid, moeder, zuster : geschiedenis van twee Nederlandse zustercongregaties, 1820-1940 / José Eijt
Auteur
 • Josepha Maria Antonia Eijt (1948-)
Paginering
 • 456 p
Uitgever
 • Nijmegen : Katholiek StudiecentrumHilversum : Verloren
Jaar van uitgave
 • 1995

Titel
 • Kongregatie van de Liefdezusters van de Heilige Carolus Borromeus in Indonesia : haar geschiedenis van 1918-1960 / door Louisie Satini
Auteur
 • Louisie Satini
Paginering
 • 211 p
Uitgever
 • Maastricht : Kongregatie Liefdezusters van de Heilige Carolus Borromeus
Jaar van uitgave
 • [1992]

Titel
 • Een revolutie in de kloosterwereld : de wordingsgeschiedenis van de negentiende-eeuwse zustercongregatie vanuit een antropologisch perspectief : haar opkomst en ontwikkeling in Limburg / Patricia T.M.J. Romijn
Auteur
 • Patricia T.M.J. Romijn
Paginering
 • I, 162 p
Uitgever
 • Amsterdam : Vrije Universiteit Amsterdam
Jaar van uitgave
 • 1989

Titel
 • Een ster ging mee naar het Oosten... : 50 jaar missiearbeid in Indonesia van de Liefdezusters van de H. Carolus Borromeus / Zr. Laurentia de Sain
Auteur
 • Zr. Laurentia de Sain
Paginering
 • 108 p
Uitgever
 • Nijmegen : Thoben
Jaar van uitgave
 • 1968

Titel
 • Missiezusters in Indonesië [themanummer] / Anne-Marie Korte ... [et al.]
Auteur
 • Anne-Marie Korte
In
 • Sofiavol. 6 (1998), afl. 1 (sep), pag. 1-48
Jaar van uitgave
 • 1998


Periodieken
Titel
 • Berichten uit de Nederlandse Provincie / Zusters Onder de Bogen, Maastricht
Paginering
 • 1967 - ...
Uitgever
 • Maastricht : Zusters Onder de Bogen
Jaar van uitgave
 • 1967-...

Titel
 • Tussentijds : kontaktblad van de Nederlandse Provincie / Zusters onder de Bogen
Paginering
 • 1976 - ...
Uitgever
 • Maastricht : Zusters onder de Bogen. Nederlandse Provincie
Jaar van uitgave
 • 1976-...

Titel
 • Toekomstlijnen / Zusters Onder de Bogen
Paginering
 • 1970 - ...
Uitgever
 • Maastricht : Zusters Onder de Bogen
Jaar van uitgave
 • 1970-...

Titel
 • Sint Carolus klokje
Paginering
 • 1 (192X) - 16 (1940)
Uitgever
 • Maastricht : Zusters Onder de Bogen
Jaar van uitgave
 • 1927-1940
Interviews

15 interviews, en wel de nrs.:

28

50

60

116

132

212

268

271

274

339

526

603

760

863

885

Meer over het archief
Beschrijving archief

Het archief van de Liefdezusters is nog in eigen beheer en bevindt zich in het moederhuis in Maastricht. Het is goed bewaard en bestaat uit de archieven van: het bestuur 1837-1967, het generaal bestuur 1967-1988, het provinciaal bestuur van Nederland 1967-1988 en gedeponeerde huisarchieven. Het archief is toegankelijk gemaakt in samenwerking met de Stichting Kloosterarchieven Nederland. Daarvoor bestond er al een lijst, voorzien van een historische inleiding, door Stoffelen (1994). Deze is te raadplegen bij het Katholiek Documentatie Centrum in Nijmegen. Hoewel het de taak van de algemene overste was om zorg te dragen voor een geregelde boekhouding en het bijhouden van de archieven en registers, werden registers met gegevens die men van belang achtte pas vanaf 1897 bijgehouden en kwam er een maandoverzicht tot stand van inkomsten en uitgaven (Eijt, 101-102).

Bewaarplaats Liefdezusters van de H Carolus Borromeus, moederhuis Maastricht, St. Servaasklooster 14, 6211 TE Maastricht, 043-3219241
Periode archief 1837-2011
Openbaarheid beperkt
Opmerkingen openbaarheid

Toestemming bestuur vereist.

Omvang 60 meter
Toegang soort
 • Inventaris met inleiding
Toegang titel KAN nr. A47a
Bijzondere relevantie
Toon

Verberg

Algemeen

 

26-27.

Registers houdende de geschiedenis van de congregatie over de periode 1837-1970. Met bijlagen. z.j.

2 delen

Manuscripten

 

43-45.

Cahiers houdende de "Geschiedenis van de Congregatie der Liefdezusters van den H. Carolus Borromeus te Maastricht" door [zr. Alphonsina van Haeff]. z.j. (vóór 1928).

13 cahiers en 1 deel

 

405.

Stichtingsakte van de Missie-Stichting Pius XII. 1959.

1 stuk

NB: De Stichting werd opgericht door de Congregatie der Liefdezusters van St. Carolus Borromeus, gevestigd te Maastricht en de Congregatie der Broeders van St. Joannes de Deo, gevestigd te Helvoirt. In 1968 werd de naam van de Stichting veranderd in Stichting Pius XII.

 

395-396.

Stukken betreffende de organisatie en werkzaamheden van de Stichting Pius XII. 1958-1961.

2 omslagen

 

420.

Agenda's en verslagen van vergaderingen van de Missie-Stichting Pius XII (De Liefdezusters Carolus Borromeus en de Broeders St. Joannes de Deo). Met bijlagen.

1959-1964.

1 omslag

 

436.

Rapporten uitgebracht aan het Bestuur van de Stichting Pius XII inzake de financiële administratie. Met bijlagen. 1960-1964.

1 omslag

 

2825.

Stukken betreffende afscheid en welkom missionarissen e.a. z.j.

1 omslag

 

713.

Stukken betreffende de roepingen-tentoonstelling, georganiseerd door het Missie-thuisfront Maastricht. 1960.

1 omslag

 

418.

Dankbrief van Sebastian Murikithara inzake zijn priesterwijding als beschermeling van de Congregatie via het Pauselijk Liefdewerk van de H. Apostel Petrus. Met bijlagen. 1936-1937.

1 omslag

 

Indonesië

 

336-346.

Stukken betreffende de vestigingen van de Congregatie in Indonesië. z.j., 1918-1987, 2005.

11 omslagen. Vóór 1960:

336. Bandung, 1925, 1958.

340. Jakarta, 1918-1987.

341. Kebayoran, 1953-1965.

344. Soerabaya, z.j.

345. Sumatra, 1936-1983.

346. Jogjakarta, 1929-1987.

 

726.

Stukken betreffende de werkzaamheden in de diverse huizen in Indonesië. Met kanttekeningen. 1952-1966.

1 omslag

 

727.

Verhandelingen inzake diverse onderwerpen betreffende de werkzaamheden van de zusters in Indonesië. 1953-1979. Met hiaten.

1 omslag

 

1402.

Stukken betreffende diverse overeenkomsten inzake de werkzaamheden van de zusters in [Indonesië] 1956-1973.

1 omslag

 

732.

Statistische gegevens over de werkzaamheden in Indonesië inzake de herdenking van Honderd jaar Missie 1859-1959. 1959.

1 omslag

 

715.

Stukken betreffende het Borromeusziekenhuis te Bandung. 1921-1966. Met hiaten.

1 omslag

 

737.

Visitatieverslag alsmede foto's van een reis naar Indonesië in de periode 1955-1956. z.j.

1 omslag

 

335.

Stukken betreffende overeenkomsten van de St. Carolusvereniging te Batavia/Jakarta en de      Congregatie der Zusters van Liefde van de H. Carolus Borromeus te Maastricht alsmede met de Stichting Carolus Borromeus te Jakarta. Met bijlagen. 1915-1966.

1 omslag

 

347.

Contract van het Bestuur der Zuid-Sumatra-Missie van de Priesters van het H. Hart en de Congregatie der Liefdezusters van de H. Carolus Borromeus te Maastricht. 1935.

1 stuk

 

716.

Stukken betreffende diverse overeenkomsten tussen de Stichting Onder de Bogen te Yogyakarta en het Algemeen Bestuur van de Zusters van Liefde van de H. Carolus Borromeus te Maastricht. 1928, 1937, 1939-1940, 1963.

1 omslag

 

718.

Stukken betreffende het Centraal Missiebureau in Indonesië. 1937-1957.

1 omslag

 

725.

Stukken betreffende de onderhandelingen met de zusters Franciscanessen van Heythuysen inzake de werkzaamheden te Magelang en Sumbing. 1952-1957.

1 omslag

 

2771.

Notitie "Het kiezen van een nieuw dessahoofd in één van onze Missiestaties" van (onbekend). z.j.

1 stuk

 

348.

Brief aan mgr. P. Willekens SJ te Batavia inzake geleende gelden. Met bijlage. 1938.

1 omslag

 

351.

Brieven van en doorslagen van brieven aan diverse instanties inzake het aanvragen van Visa voor Indonesië. 1949-1965.

1 omslag

 

353.

Brief van zr. M. Rosalinde Borst te Yogyakarta aan moeder Gaudentia Brandt. 1957.    

1 omslag

Geïllustreerd met foto's.

 

728-731.

Studieboeken voor de verpleegstersopleiding, diploma A en B, samengesteld door de zusters van de St. Carolusstichting te Jakarta en de Borromeusstichting te Bandung. 1955, 1959-1960.

4 delen

Indonesisch.

 

517-525.

Scripties van leden van de Congregatie ter verkrijging van het diploma van de Katholieke Stafcursus voor verpleegsters, gehouden in het Sint Carolus Ziekenhuis te Jakarta 1957-1962.

9 delen

Merendeels van technische aard. Hierbij:

521. "Taak der katholieke vroedvrouwenschool in de missie" door zr. M. Chrystophorie Buurman, 1958.

 

3536.

Fotoalbum alsmede Praktijk- en Rapportenboekje en diploma (Bandung, 28 october 1937), met toebehoren, van zuster Adolphine Louise Kessler, die in de dertiger jaren haar verpleegstersopleiding ontving in het St. Borromeus Ziekenhuis te Bandung, Indonesia. 1934-37.

3 stukken

 

717.

Brieven van J. Th. van Oyen, architect, inzake de bouw van het noviciaat te Yogyakarta. Met bijlagen. 1933-1934.

1 omslag

 

719.

Overeenkomst met H. Pluyter, architect-aannemer, inzake de bouw van een school te Yogyakarta. 1938.

1 stuk

 

316.

Meetbrieven inzake eigendommen in diverse plaatsen in Indonesië. Met bijlagen. 1936-1940, 1955.

1 omslag

 

194.

Registers houdende gegevens van leden van de congregatie afkomstig uit Indonesië en van hen die in Indonesië werkzaam zijn. 1929-1966.

3 deeltjes

 

200-201.

Kaartsysteem houdende persoonlijke gegevens van de leden van de congregatie op 1 januari 1957 alsmede van de op die datum in Indonesië verblijvende zusters. z.j. 2 dozen

201. Zusters in Indonesië verblijvend nrs. 1408-2752.

 

712.

Cahiers houdende diverse gegevens inzake de zusters werkzaam in Indonesië en Noorwegen. 1919-1965.

1 omslag

 

1126.

Naamlijst van zusters die werkzaam zijn geweest in Indonesië, 1981.

 

1162.

Kaartsysteem houdende persoonlijke gegevens van leden van de Congregatie die uitgetreden zijn: Indonesië; leden van de Congregatie met tijdelijke en eeuwige professie.

 

12.

Brieven van zusters uit Indonesië. 1941, 1945-1949.

1 omslag

 

22. Brieven van zusters die in Indonesië verbleven. Met bijlage. 1946, 1949, 1987.

1 omslag

 

721-723.

Brieven van medezusters die werkzaam zijn in Indonesië. 1946-1966.

3 omslagen

721. West-Java.

722. Midden-Java.

723. Sumatra.

 

32.

Reisbeschrijvingen van leden van de congregatie over hun bootreis naar Indonesië. 1918, 1924, 1933.

1 omslag

 

65.

Reisverslagen van leden van de congregatie inzake hun reis naar Indonesië. 1948-1964.

1 omslag

 

295-315.

Archivalia van zusters die werkzaam zijn geweest in Indonesië. 1933-1993.

21 omslagen

Namen: zr. Thimothée van Bemmel; zr. Rosalinde Borst; zr. Gaudentia Brandt; zr. Chrystophorie Buurman; zr. Nevelona Floris; zr. Iris Groot; zr. Liboria Groot; zr. Alphonsa de Groot; zr. Lioba van Haastert; zr. Cornelianna Heemskerk; zr. Chrystophore van den Heuvel; zr. Chantal Jonckbloedt; zr. Judith de Laat; zr. Catharinia Liedmeier; zr. Marcellien Pans; zr. Christilla Post.; zr. Laurentia de Sain; zr. Bellina Timmers; zr. Nicolette van der Valk; Martino van de Vijfeijke; zr. Vitaline Wortelboer.

 

3648.

Schriften met geestelijke aantekeningen van zuster Theogretha van Zanten, reisverslag van de missie in Indonesië (1949) en van de terugreis naar Nederland (1960), alsmede een enveloppe met foto's. Vanaf ca. 1939.

1 omslag

 

720.

Brieven van leden van de Congregatie houdende verslagen over hun verblijf in interneringskampen in Indonesië in de periode 1942-1945. 1945.

1 omslag

 

257.

Stukken betreffende zusters die in de oorlogsjaren (1942-1945) in Indonesië zijn overleden. 1945-1946.

1 omslag

 

1130.

Naamlijst van de zusters die in de oorlogstijd in Indonesië in een kamp verbleven. Met bijlage. 1972.

1 omslag

 

349.

Stukken houdende gegevens van het Rode Kruis inzake de zusters in Indonesië. 1944, 1947.

1 omslag

 

724.

Verslag van het herbegraven van 26 zusters Ursulinen en 3 zusters van Sint-Carolus Borromeus te Bandung, gestorven in kampen tijdens de Japanse bezetting van Indonesië. Met bijlage. 1951. 1 omslag

 

2775.

Stukken betreffende de film "Paradise Road" waarin actrice Johanna ter Steege de rol van een zuster speelt, die in de Tweede Wereldoorlog door Japanners op Sumatra gevangen wordt genomen en die in een kamp terechtkomt, waar koor en muziek de vrouwen helpen te overleven. z.j., 1997.

1 omslag

 

778.

Knipsels uit de Indonesische krant "Mataram" houdende informatie over de werkzaamheden van de zusters. 1929.

1 omslag

 

779.

Tijdschrift "De missiepost". Extra nummer 'Vijf jaar Zuid-Sumatra' uitgegeven door de missieprocuur van de priesters van het H. Hart aangeboden aan moeder Fulgentia Verriet. 1930.

1 deel

 

780.

Plakboek van krantenknipsels houdende informatie over de situatie in Indonesië ná de Tweede Wereldoorlog. z.j.[1957-1958, 1963].

1 deel

 

782.

Knipsels uit diverse kranten en tijdschriften houdende informatie over de werkzaamheden van de zusters alsmede over Indonesië. 1955-1971.

1 omslag

 

839.

Tijdschrift "Selecta" houdende een artikel over het kloosterleven van zr. Elise te Bandung. Met bijlage. 1966.

1 omslag

 

73.

Historische gegevens inzake de missie in Indonesië geschreven door zr. Judith de Laat over de periode 1918-1955. z.j.

1 omslag

 

914.

Brochure over het 50-jarig verblijf van de Congregatie in Indonesië. z.j. [1968].

1 deeltje

 

1247.

Stukken betreffende de herdenking van het 50-jarig verblijf van de zusters in Indonesië. 1968.

1 omslag

 

1251.

Stukken betreffende de herdenking van het 60-jarig verblijf van de congregatie in Indonesië. 1978.

1 omslag

 

1306.

Kopieën van archiefstukken over de periode 1917-1974, gemaakt ten behoeve van de scriptie van zr. Louisie Satini. Met bijlagen. z.j.

1 omslag

 

2750.

Boek "Kongregatie van de Liefdezusters van de Heilige Carolus Borromeus in Indonesië: haar geschiedenis van 1918-1960" door zr. Louisie Satini. Met kanttekeningen van zuster Fernande Jacobs. Alsmede notities van zr. Christilla Post en zuster Reparatrice houdende commentaar op het boek van zr. Louisie. 1961, 1992, 1996.

1 omslag [ook in inv. nr. 1377]

 

1376.

"De eerste aartsbisschop van Indonesia" van zr. M. Henricia Moeryantini, 1974.

 

1378.

"Roepingsgeschiedenis van de eerste Indonesische zuster van de congregatie van de  zusters van Carolus Borromeus" van zr. Yvonne Suwarti, 1983.

 

917.

Boekje over het 50-jarig bestaan van het noviciaat in Indonesië, 1933-1983. 1983.

1 deel

Indonesisch.

 

918.

Publikatie over het 65-jarig verblijf van de zusters in Indonesië. 1984.

1 deel

Indonesisch.

 

919-920.

Publikatie "Komunitas dan Karya Kerasulan" 1918-1988. 1988.    

2 delen

Indonesisch.

 

921.

Reader '1930-1980, 50 jaar inzet voor Zuid-Sumatra' van zr. Timothée van Bemmel. 1988.

1 deel

 

2531.

Boek bij gelegenheid van 25 jaar Indonesische Provincie en 75 jaar Zusters Onder de Bogen in Indonesië, 26 juni 1992 - 25 oktober 1993.

Indonesisch.

 

 

Tanzania

 

742.

Contracten inzake de bouw van een ziekenhuis en klooster te Sengerema, in het diocees Mwanza alsmede inzake de personele bezetting hiervan. Met bijlagen. 1955, 1959.

1 omslag

 

417.

Oprichtingsakte van het ziekenhuis te Sengerema in het diocees Mwanza in Tanzania. 1960.

1 stuk

 

748.

Stukken betreffende "Instructies" voor het katholiek ziekenhuiswezen aangepast aan de situatie te Sengerema. 1960, 1963.

1 omslag

 

3357.

Nieuwsbrieven uit Sengerema (Tanzania), geschreven door zusters van Onder de Bogen en door enkele broeders, alsmede enkele berichten van de missieprocuur te Helvoirt. 1959-1969.

1 pak

 

741.

Brieven van en doorslagen van brieven aan diverse personen en instanties inzake de werkzaamheden te Ndala in Tanzania. Met bijlage. 1955-1967.

1 omslag

 

747.

Stukken betreffende het uitzenden van artsen naar Tanzania. 1960, 1966-1978.

1 omslag

 

744.

Brieven uit Tanzania van Broeder Ansbertus, Broeders van Barmhartigheid van St. Joannes de Deo. 1958-1980.

1 omslag

 

745.

Brieven van de zusters die werkzaam zijn in Tanzania. Met bijlagen. 1958-1961.

1 omslag

 

916.

Verhandeling "Wordingsgeschiedenis van de missie in Tanzania" van zr. Chrysaria Jongerius. Met bijlage. 1979.

1 omslag

 

1337.

Circulaire "25 jaar Bogenzusters in Tanzania" van de zusters uit Nederland en Noorwegen aan de medezusters, broeders en paters in Tanzania. 1984.

1 stuk

 

3500.

Concepten , met correcties, van het boekje dat Dhr. P.W. Brouwer schreef over Tanzania, getiteld : "MAAK ONS TOT UW DIENST BEKWAAM", alsmede boekje "25 jaar Sengerema", gebruikt als referentie (…). 1979-2002.

 

3538.

Documentatie verzameld door zr. Auxiline, als voorstudie op geschiedschrijving over Tanzania. 1958-95.

9 omslagen in 1 doos.

 

850.

Stukken houdende informatie over de kerk in Tanzania. 1960-1965.

1 omslag

Audio-visueel materiaal

Bij bovengenoemde selectie bevindt zich ook audiovisueel materiaal, zoals bij persoonlijk materiaal van de zusters.

 

Indonesië

764-777. Foto-albums en plakboeken betreffende de werkzaamheden en jubilea van de Congregatie in Indonesië. 1918-1990. 1

25 delen. Hierbij:

764. Algemeen Indonesia betreffende de werkzaamheden, 26 delen, genummerd: Ind. 1-26 (1918-1988).

765. Visitaties in Jakarta en Bandung, 9 delen, genummerd: IV 1-9, (1955-1975).

766. Jakarta, 16 delen, genummerd: IJ 1-16, (1918-1987).

767. Bandung, 10 delen, genummerd: IB 1-10, (1918-1981).

768. Yogyakarta, 21 delen, genummerd: IY 1-21,.

769. Ganjarun, 3 delen, genummerd: 1-3 z.j.

770. Noviciaat, 9 delen, genummerd: IN 1-9, (1933-1979).

771. Sumatra, 9 delen, genummerd: SM 1-9 z.j.

772. Bangka, 2 delen, genummerd: BGK 1-2 z.j.

 

Tanzania

849. Foto-albums en plakboeken van werkzaamheden en festiviteiten van de zusters in de regio Afrika. 1958-1990.

32 delen

Gedetailleerde beschrijvingen van de albums aanwezig in de archiefruimte

 

Websites

www.cbsisters.org

Bronnen met verslaglegging

Verslagen van conferenties in missiegbeieden

 

733.

Verslagen van de vergaderingen van de Missieraad, gehouden in diverse kloosters in Indonesië. 1959-1965.

1 omslag

 

352.

Verslag van het Tweede Congres voor vrouwelijke religieuzen werkzaam in Indonesië gehouden te Bandung. 1956.

1 deel

 

734.

Verslagboek van de samenkomst van religieuze oversten en adjunct directrices van de katholieke ziekenhuizen in Indonesië. 1961.

1 deel

 

781.

Verslag van de Jubileum-Contactdagen gehouden te Bandung voor vrouwelijke religieuzen. Met bijlagen. 1955-1956.

1 omslag

 

 

Zie ook: Ursulinen van de Romeinse Unie

 

812

'Verslag van de Jubileum-Contact-Dagen gehouden te Bandung op 4, 5, 6 en 7 februari 1955 bij gelegenheid van de opening van het Jubeljaar; het 100-jarig vrouwelijk missiewerk in Indonesië; aankomst van de eerste Ursulinen op Java', 1955

 

Aanvankelijk bedoeld als viering van honderdjarig aanwezigheid van religieuzen, waarvan de Ursulinen de eerste waren, op Java, groeide de bijeenkomst uit tot een congres, waar leden van besturen van diverse congregaties hun visies gaven op verleden, heden en toekomst van het missiewerk. In die visies worden problemen aangekaart ten aanzien van de niet-Europese culturen, zoals de omgang met de islam, de adat en opvoeding van en onderwijs aan leerlingen met andere landaarden en daaraan toegeschreven eigenschappen. De bijeenkomst werd geopend en gesloten door hooggeplaatste clerici, die het congres daarmee sanctioneerden [zie ook inventarisnummer 814 Brief van P. Sigismondi, kardinaal prefect van de Voortplanting van het Geloof n.a.v het Congres, 1956].

 

813

'Verslag van het Tweede Congres voor vrouwelijke religieuzen werkzaam in Indonesië gehouden te Bandung van 18 t/m 24 februari', 1956

Dit congres is een vervolg op het congres gehouden in 1955, zie inventarisnummer 812. Bijzonder interessant is de bijeenkomst gewijd aan het beantwoorden van vragen van deelneemsters naar aanleiding van voorafgaande lezingen over opvoeding en verpleging (p50-54): een belangrijk besproken punt is aanpassing aan eigenlandse gewoonten en taal in allerlei opzichten.

 

 

Dagboeken en memoires

 

59-62.

Verhandelingen over de jaren van de Japanse bezetting in Indonesië.1942-1945.

4 delen:

59. Verhandeling van zr. Piëtra van den Akker.

60. "Kampgedachten" van moeder L.

61. Kramatkamp, Batavia.

62. Geschiedenis van het Borromeusconvent in Bandung.

 

64.

Verhandeling houdende de geschiedenis van het interneringskamp Kramat over de periode 26 september 1943 tot 4 oktober 1945 van zr. Radboda van Swieten. 1943-1945.

1 omslag

NB: Twee versies: kopie en typescript. Het originele handschrift wordt in de kluis bewaard.

 

736. Tekeningen gemaakt in het kamp Lahat. z.j.

1 omslag

Kopieën. Anno 1996 zijn de originele tekeningen in de kluis opgeborgen.

 

2761.

Dagboekaantekeningen van zr. Rosalinde over het verblijf in het "Jappenkamp" over de periode januari-september 1943. 1943.

1 deel [cf. voor gedeeltelijke publicatie inv. nr. 3441]

 

66-70.

Kronieken houdende verslagen van voorbereidingen alsmede van de eerste jaren te Sengerema in Tanzania. 1958-1963.

5 delen:

66. Voorbereiding verblijf in Tanzania 1959 van zr. Gervasio van Wijk.

67. Verblijf te Sengerema, 1959-1963 van zr. Gervasio van Wijk.

68. Voorbereiding verblijf in Tanzania 1958-1959 van zr. Waltera Maas.

69. Verblijf te Sengerema 1959-1961 van zr. Waltera Maas.

70. Verblijf te Sengerema 1959-1963 van zr. Hungera Hoogma.

 

 

915.

Verhandeling "Leven en werken in Tanzania, december 1959-juni 1977". Autobiografische evaluatie van zr. Lijdewijde van der Drift. 1977.

1 stuk

 

 

Jaar- en andere periodieke verslagen

 

406.

Jaarverslagen van het Sengerema Hospital in Tanzania. 1959-1960.

1 omslag

Archivalie elders

In het Katholiek Documentatie Centrum in Nijmegen bevinden zich in de Verzameling Losse Archivalia (LARC) de volgende stukken: LARC 2771. Brieven van broeder Ansbertus inzake de werkzaamheden in Tanzania van de Liefdezusters van de Heilige Carolus Borromeus en van de Broeders van Sint Joannes de Deo. Met bijlage. Kopieën. 1960-1964, 1984, 1 omslag.;

LARC 6816-6822. Stukken betreffende mevr. C. Bijlhout (kloosternaam: Amadeo). Geordend op onderwerp.

(…)

6819. Beschrijving van Indonesische kunst (deels in Bahasa Indonesia). 1953, z.j. Met beschrijving 'Missiereis naar Indonesië'; met tekeningen; met foto's. 1949-1950.

6821. Manuscript voor ‘Met een schone lei; herinneringen van een kloosterzuster’ 2000, z.j.

NB. Verschenen in reeks Egodocumenten van KDC

6822. Diversen. 1956, 1960-1961, 1963-1967, 1980, 2001, z.j.

 

Verwijzing naar andere archiefvormers
Opmerkingen

De archieven gaan op termijn naar Klooster St. Aegten, Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven.

 

Voor naamlijsten van zusters missionarissen in Indonesië, zie Sartini, 201-204.

Geschiedenis

Korte geschiedenis

De congregatie

De congregatie van de Liefdezusters van de H. Carolus Borromeus werd gesticht in Maastricht in 1837 door Elisabeth Gruijters (1789-1864) en de deken van Maastricht Petrus Antonius van Baer (1788-1855).De congregatie specialiseerde zich in de gezondheidszorg, met name in ziekenhuizen. In de twintigste eeuw hielden de zusters zich ook bezig met onderwijs. De congregatie moet wel onderscheiden worden van de congregatie van de Zusters van de H. Carolus Borromeus uit Trier, die zich óók met de gezondheidszorg in ziekenhuizen bezighielden, maar, althans wat de Nederlandse tak betreft, niet in de missie actief is geweest.

 

De missie

Ned. Indië/Indonesië

Sinds 1918 waren zusters betrokken bij de missie in Ned. Indië, aanvankelijk op Java en Sumatra, na 1930 ook op Borneo en Timor. Werk in ziekenhuizen nam een prominente plaats in en daarnaast onderwijs aan onder andere Chinese leerlingen. Toen de apostolisch-vicaris van Batavia, mgr. Luypen,  in 1915 in Batavia de St. Carolus-stichting had opgericht met als doel de ziekenverpleging voor katholieke Europeanen en er een beroep werd gedaan op de Zusters, gaven zij daaraan gehoor, waarschijnlijk onder invloed van het missie-enthousiasme in die periode. Eerdere verzoeken waren afgewezen. De congregatie wilde zich liever richten op de zorg voor de inheemse bevolking, maar dat lukte pas in de jaren dertig, waarbij zich financiële steun ontvingen van de families Schmutzer-Hendriks en Schmutzer-Van Rijckevorsel. Met de opleiding van inheemse religieuzen werd in 1932 een begin gemaakt. De Indonesische kandidaat-zusters werden geacht zich aan te passen aan de Nederlandse gebruiken. De meeste inheemse kandidaat-zusters waren afkomstig uit de Javaanse elite. In 1945 hadden 33 inheemse meisjes eeuwige geloften afgelegd. (zie voor naamlijsten van zusters met gegevens over hun herkomst: Satini, Congregatie, 210-211). Na de Tweede Wereldoorlog werd het karakter van het noviciaat Javaanser. Een tweede sector waarin de zusters actief waren is het onderwijs. Anders dan bij de ziekenhuizen, konden zij zich daar vanaf het begin toeleggen op onderwijs aan de inheemse bevolking. Het hoge peil en de westerse oriëntatie van het onderwijs waren ook voor niet-katholieke, zelfs islamitische, ouders redenen om hun kinderen naar de scholen van de zusters sturen.

 

Afrika

Al in 1958 had het algemeen bestuur besloten de missie in Afrika op te vatten. De eerste die de zusters wees op dit gebied, was de bisschop van Tabora in Tanzania, een neef van een van de zusters. In 1962 ging de missie in Ndala van start. Andere contacten met de congregatie van de Broeders van Joannes de Deo leidden tot een missie in Sengerema, ook in Tanzania, die wat eerder, in 1959, van stapel liep. De zusters werkten hier samen met de broeders en met lekenmissionarissen, die gerecruteerd werden uit de van oorsprong Vlaamse katholieke jeugdbeweging voor arbeiders (de zogenaamde kajotters). De broeders en kajotters bouwden een missiepost en een ziekenhuis met poliklinieken.

 

De missie in Noorwegen (1923) valt buiten het bestek van deze gids.

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Van Woesik, 75-76, Willemsen, I, par. 2-31, Pius-almanak 1960/61, 373, Eijt, 'Door horen, zien en zwijgen',  Eijt, Religieuze vrouwen, Brouwer, Geschiedenis Sengerema Hospital, Satini, Congregatie.

Organisatie

De congregatie

In 1838 werd de congregatie koninklijk erkend als een geestelijke vereniging van ziekenzusters. Aanvankelijk leefden de zusters naar de regel die de stichter in 1837 had opgesteld en die weer was afgeleid uit de regel die mgr. Triest uit Gent had opgesteld voor de Broeders en Zusters van Liefde. Deze regel werd in 1851 ter goedkeuring naar Rome opgestuurd. De Congregatie van De Propaganda Fide wilde deze echter niet accepteren. Na diverse aanpassingen verkreeg men in 1853 een voorlopige en in 1856 een definitieve goedkeuring. De eerste overste was Liesbeth Gruyters die tot aan haar dood telkens werd herkozen door de zusters uit het moederhuis en de oversten van de dochterhuizen. De overste had regelmatig overleg met haar raadszusters over de stand van zaken in de congregatie en het gedrag van de zusters. Zij moest verder samen met haar plaatsvervangster elke maand een financieel overzicht opmaken en een financieel jaaroverzicht overleggen aan de bisschop van Roermond. De pauselijke goedkeuring van 1856 betekende dat de congregatie onder het gezag van de bisschop van Roermond viel. Deze wees een priester als commissaris aan. In de praktijk was dat steeds de pastoor-deken van Maastricht. Na de dood van Gruyters werd de congregatie bestuurd door een algemene overste die ook overste van het moederhuis was. Zij werd bijgestaan door vier raadszusters. Een van hen was plaatsvervangster van de overste, onder de anderen bevonden zich de meesteres van de novicen en later een penningmeesteres. Zij werden om de drie jaar gekozen door het algemeen kapittel dat bestond uit de afgevaardigden van alle huizen. De keuze van de algemene overste en de raadszusters moest door de bisschop bevestigd worden. Stemgerechtigd waren de zusters die de eeuwige geloften hadden afgelegd. De overste kon herkozen worden. In de beginperiode wisselden overste en haar plaatsvervangster elkaar steeds af. De taak van de overste was het algemeen bestuur van de congregatie, de leiding over de zusters en de regeling van de werkzaamheden. Ook benoemde zij de oversten van de andere huizen. Zij zag toe op het werk van de novicenmeesters die zij ook benoemde. Zij maakte het financieel jaaroverzicht op en was verantwoordelijk voor het beheer van het archief.

Een belangrijke wijziging die in 1897 werd doorgevoerd was de aanstelling van een middelares (vermaanster, admonitrice). Deze zuster werd door het jaarlijks plaatsvindende kapittel gekozen uit de oudste en wijste zusters. De middelares valt te vergelijken met de moderne vertrouwenspersoon. Zij had tot taak de algemeen overste te wijzen op problemen in haar functioneren. Zusters konden bij haar terecht -zonder tussenkomst van oversten- om hun klachten neer te leggen. Na het van kracht worden van het kerkelijk wetboek in 1918 kon de novicenmeesteres geen raadszuster meer zijn. Het bestuur werd voortaan ondersteund door een econome, die de geldmiddelen beheerde, en een secretaresse. Deze vrouwen werden benoemd door de overste en konden niet tevens raadszusters zijn. De secretaresse zorgde voor het archief, voerde correspondentie in naam van de overste en stelde stukken op die de gehele congregatie aangingen. De algemeen-overste moest elke vijf jaar schriftelijk verslag uitbrengen in Rome. Voor het beheer van de financiën was zij verantwoording schuldig aan de bisschop van Roermond. Deze hield iedere vijf jaar een visitatie. In de praktijk werd dit gedaan door een priester die zich op basis van individuele gesprekken met zusters een beeld vormde van de gang van zaken binnen de congregatie. Zijn verslag werd opgezonden aan Rome en aan de bisschop. 

 

De missie

In de missie werden de communiteiten bestuurd door een overste. Het missiegebied als geheel werd geleid door missieoverste, die overlegde met het algemeen bestuur in Nederland. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was dit contact niet mogelijk, waardoor de missieoverste bijgestaan door haar raadszusters zelfstandig moest besturen. Nadat de Nederlandse zusters door de Japanse bezetter geïnterneerd waren, moesten zij de leiding aan inheemse zusters overlaten. De eerste missieoverste van de congregatie werd benoemd in 1923 voor Noorwegen, gevolgd door een missieoverste voor Nederlands-Indië in 1931 (zie voor lijsten van oversten in de missie: Satini, Kongregatie 205-209). Tot aan de oorlog werd het gebied twee keer bezocht door de algemene overste. De herziene constituties van 1931 legden de bevoegdheden van de missieoverste vast. Namens de algemeen overste bestuurde zij de huizen in haar gebied. Zij nam de professie van inheemse zusters af, overigens pas nadat de algemeen-overste daar toestemming voor had gegeven. In 1954 werd de Stichting Carolus Borromeus opgericht. De juridische status van de Indonesische congregatie was hiermee erkend, het eigendomsrecht in Indonesië veiliggesteld en de continuïteit gegarandeerd. In 1959 werden de statuten vernieuwd en uitgebreid met de mogelijkheid elders in Indonesië afdelingen van de stichting op te richten. De rechtspersoon in Nederland is de Liefdezusters van de H Carolus Borromeus. Het generalaat bevindt zich in Nederland.

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Van Woesik, 75-76, Willemsen, I, par. 2-31, Eijt, 'Door horen, zien en zwijgen',  Eijt, Religieuze vrouwen, Brouwer, Geschiedenis Sengerema Hospital, Satini, Congregatie.

Doelstelling

De oorspronkelijke doelstelling behelsde naast zelfheiliging ook onderwijs en ziekenverpleging en opvoeding. Deze doelstellingen werden ook nagestreefd in missiegebieden en door middel van sociaal werk.

Taken en activiteiten
 • Onderwijs (hieronder ook kweekscholen)
 • Gezondheidszorg
 • Pastoraal werk
 • Evangelieverkondiging en catechese
 • Opleiding van (inheemse) werkkrachten (Te denken valt aan zendelingen, missionarissen, assistenten enz.)
 • Uitzending van zendingswerkers en missionarissen
 • Werk van en voor vrouwen en meisjes

Geografie

Continenten
 • Afrika
 • Azië
Lokatie
 • Nederlands Indië
 • Aartsbisdom Jakarta, Java
 • Bisdom Bandoeng, Java
 • Aartsbisdom Semarang, Java
 • Bisdom Surabaya, Java
 • Bisdom Palembang, Sumatra
 • Bisdom Pangkalpinang, Sumatra

Niet-archivalische bronnen

Selectie uit de literatuur
Titel
 • Geschiedenis van Sengerema Hospital 1959-1999 / door P.W. Brouwer
Auteur
 • Piter Wibertus Brouwer (1925-)
Paginering
 • 123 p
Uitgever
 • Berg en Dal : [Broeders van St. Joannes de Deo]
Jaar van uitgave
 • 2002

Titel
 • Met een schone lei : herinneringen van een kloosterzuster / Cora Bijlhout
Auteur
 • Cora Bijlhout (1914-)
Reeks
 • Memo reeks, ISSN 1387-3482 ; 11
Paginering
 • 136 p
Uitgever
 • [Nijmegen] : Valkhof Pers
Jaar van uitgave
 • cop. 2001

Titel
 • De Zusters Onder de Bogen in Indonesië tijdens en vlak na de Tweede Wereldoorlog : "dit is wel een bij uitstek verdienstelijke tijd" / Liesbeth Labbeke
Auteur
 • Liesbeth Labbeke (1973-)
In
 • Tijdschrift voor Nederlandse kerkgeschiedenis, ISSN 1388-3038vol. 3 (2000), afl. 1 (mrt.), pag. 11-19; vol. 3 (2000), afl. 2 (juli), pag. 45-51
Jaar van uitgave
 • 2000

Titel
 • Plaatsingslijst van het archief van de Congregatie der Liefdezusters van de H. Carolus Borromeus te Maastricht 1837-1988 [1994] / Th.W. Stoffelen
Auteur
 • Th.W. Stoffelen
Paginering
 • XXII, 146 p
Uitgever
 • Nijmegen : Stichting Dienstencentrum Kloosterarchieven in Nederland
Jaar van uitgave
 • 1996

Titel
 • 'Door horen zien en zwijgen, kan men rust en vrede krijgen' : een zustergemeenschap in beroering / José Eijt
Auteur
 • Josepha Maria Antonia Eijt (1948-)
In
 • Vrome vrouwen : betekenissen van geloof voor vrouwen in de geschiedenis
Paginering
 • p. 129-150
Jaar van uitgave
 • 1996

Titel
 • Religieuze vrouwen: bruid, moeder, zuster : geschiedenis van twee Nederlandse zustercongregaties, 1820-1940 / José Eijt
Auteur
 • Josepha Maria Antonia Eijt (1948-)
Paginering
 • 456 p
Uitgever
 • Nijmegen : Katholiek StudiecentrumHilversum : Verloren
Jaar van uitgave
 • 1995

Titel
 • Kongregatie van de Liefdezusters van de Heilige Carolus Borromeus in Indonesia : haar geschiedenis van 1918-1960 / door Louisie Satini
Auteur
 • Louisie Satini
Paginering
 • 211 p
Uitgever
 • Maastricht : Kongregatie Liefdezusters van de Heilige Carolus Borromeus
Jaar van uitgave
 • [1992]

Titel
 • Een revolutie in de kloosterwereld : de wordingsgeschiedenis van de negentiende-eeuwse zustercongregatie vanuit een antropologisch perspectief : haar opkomst en ontwikkeling in Limburg / Patricia T.M.J. Romijn
Auteur
 • Patricia T.M.J. Romijn
Paginering
 • I, 162 p
Uitgever
 • Amsterdam : Vrije Universiteit Amsterdam
Jaar van uitgave
 • 1989

Titel
 • Een ster ging mee naar het Oosten... : 50 jaar missiearbeid in Indonesia van de Liefdezusters van de H. Carolus Borromeus / Zr. Laurentia de Sain
Auteur
 • Zr. Laurentia de Sain
Paginering
 • 108 p
Uitgever
 • Nijmegen : Thoben
Jaar van uitgave
 • 1968

Titel
 • Missiezusters in Indonesië [themanummer] / Anne-Marie Korte ... [et al.]
Auteur
 • Anne-Marie Korte
In
 • Sofiavol. 6 (1998), afl. 1 (sep), pag. 1-48
Jaar van uitgave
 • 1998


Periodieken
Titel
 • Berichten uit de Nederlandse Provincie / Zusters Onder de Bogen, Maastricht
Paginering
 • 1967 - ...
Uitgever
 • Maastricht : Zusters Onder de Bogen
Jaar van uitgave
 • 1967-...

Titel
 • Tussentijds : kontaktblad van de Nederlandse Provincie / Zusters onder de Bogen
Paginering
 • 1976 - ...
Uitgever
 • Maastricht : Zusters onder de Bogen. Nederlandse Provincie
Jaar van uitgave
 • 1976-...

Titel
 • Toekomstlijnen / Zusters Onder de Bogen
Paginering
 • 1970 - ...
Uitgever
 • Maastricht : Zusters Onder de Bogen
Jaar van uitgave
 • 1970-...

Titel
 • Sint Carolus klokje
Paginering
 • 1 (192X) - 16 (1940)
Uitgever
 • Maastricht : Zusters Onder de Bogen
Jaar van uitgave
 • 1927-1940
Interviews

15 interviews, en wel de nrs.:

28

50

60

116

132

212

268

271

274

339

526

603

760

863

885


Het archief

Meer over het archief
Beschrijving archief

Het archief van de Liefdezusters is nog in eigen beheer en bevindt zich in het moederhuis in Maastricht. Het is goed bewaard en bestaat uit de archieven van: het bestuur 1837-1967, het generaal bestuur 1967-1988, het provinciaal bestuur van Nederland 1967-1988 en gedeponeerde huisarchieven. Het archief is toegankelijk gemaakt in samenwerking met de Stichting Kloosterarchieven Nederland. Daarvoor bestond er al een lijst, voorzien van een historische inleiding, door Stoffelen (1994). Deze is te raadplegen bij het Katholiek Documentatie Centrum in Nijmegen. Hoewel het de taak van de algemene overste was om zorg te dragen voor een geregelde boekhouding en het bijhouden van de archieven en registers, werden registers met gegevens die men van belang achtte pas vanaf 1897 bijgehouden en kwam er een maandoverzicht tot stand van inkomsten en uitgaven (Eijt, 101-102).

Bewaarplaats Liefdezusters van de H Carolus Borromeus, moederhuis Maastricht, St. Servaasklooster 14, 6211 TE Maastricht, 043-3219241
Periode archief 1837-2011
Openbaarheid beperkt
Opmerkingen openbaarheid

Toestemming bestuur vereist.

Omvang 60 meter
Toegang soort
 • Inventaris met inleiding
Toegang titel KAN nr. A47a
Bijzondere relevantie

Algemeen

 

26-27.

Registers houdende de geschiedenis van de congregatie over de periode 1837-1970. Met bijlagen. z.j.

2 delen

Manuscripten

 

43-45.

Cahiers houdende de "Geschiedenis van de Congregatie der Liefdezusters van den H. Carolus Borromeus te Maastricht" door [zr. Alphonsina van Haeff]. z.j. (vóór 1928).

13 cahiers en 1 deel

 

405.

Stichtingsakte van de Missie-Stichting Pius XII. 1959.

1 stuk

NB: De Stichting werd opgericht door de Congregatie der Liefdezusters van St. Carolus Borromeus, gevestigd te Maastricht en de Congregatie der Broeders van St. Joannes de Deo, gevestigd te Helvoirt. In 1968 werd de naam van de Stichting veranderd in Stichting Pius XII.

 

395-396.

Stukken betreffende de organisatie en werkzaamheden van de Stichting Pius XII. 1958-1961.

2 omslagen

 

420.

Agenda's en verslagen van vergaderingen van de Missie-Stichting Pius XII (De Liefdezusters Carolus Borromeus en de Broeders St. Joannes de Deo). Met bijlagen.

1959-1964.

1 omslag

 

436.

Rapporten uitgebracht aan het Bestuur van de Stichting Pius XII inzake de financiële administratie. Met bijlagen. 1960-1964.

1 omslag

 

2825.

Stukken betreffende afscheid en welkom missionarissen e.a. z.j.

1 omslag

 

713.

Stukken betreffende de roepingen-tentoonstelling, georganiseerd door het Missie-thuisfront Maastricht. 1960.

1 omslag

 

418.

Dankbrief van Sebastian Murikithara inzake zijn priesterwijding als beschermeling van de Congregatie via het Pauselijk Liefdewerk van de H. Apostel Petrus. Met bijlagen. 1936-1937.

1 omslag

 

Indonesië

 

336-346.

Stukken betreffende de vestigingen van de Congregatie in Indonesië. z.j., 1918-1987, 2005.

11 omslagen. Vóór 1960:

336. Bandung, 1925, 1958.

340. Jakarta, 1918-1987.

341. Kebayoran, 1953-1965.

344. Soerabaya, z.j.

345. Sumatra, 1936-1983.

346. Jogjakarta, 1929-1987.

 

726.

Stukken betreffende de werkzaamheden in de diverse huizen in Indonesië. Met kanttekeningen. 1952-1966.

1 omslag

 

727.

Verhandelingen inzake diverse onderwerpen betreffende de werkzaamheden van de zusters in Indonesië. 1953-1979. Met hiaten.

1 omslag

 

1402.

Stukken betreffende diverse overeenkomsten inzake de werkzaamheden van de zusters in [Indonesië] 1956-1973.

1 omslag

 

732.

Statistische gegevens over de werkzaamheden in Indonesië inzake de herdenking van Honderd jaar Missie 1859-1959. 1959.

1 omslag

 

715.

Stukken betreffende het Borromeusziekenhuis te Bandung. 1921-1966. Met hiaten.

1 omslag

 

737.

Visitatieverslag alsmede foto's van een reis naar Indonesië in de periode 1955-1956. z.j.

1 omslag

 

335.

Stukken betreffende overeenkomsten van de St. Carolusvereniging te Batavia/Jakarta en de      Congregatie der Zusters van Liefde van de H. Carolus Borromeus te Maastricht alsmede met de Stichting Carolus Borromeus te Jakarta. Met bijlagen. 1915-1966.

1 omslag

 

347.

Contract van het Bestuur der Zuid-Sumatra-Missie van de Priesters van het H. Hart en de Congregatie der Liefdezusters van de H. Carolus Borromeus te Maastricht. 1935.

1 stuk

 

716.

Stukken betreffende diverse overeenkomsten tussen de Stichting Onder de Bogen te Yogyakarta en het Algemeen Bestuur van de Zusters van Liefde van de H. Carolus Borromeus te Maastricht. 1928, 1937, 1939-1940, 1963.

1 omslag

 

718.

Stukken betreffende het Centraal Missiebureau in Indonesië. 1937-1957.

1 omslag

 

725.

Stukken betreffende de onderhandelingen met de zusters Franciscanessen van Heythuysen inzake de werkzaamheden te Magelang en Sumbing. 1952-1957.

1 omslag

 

2771.

Notitie "Het kiezen van een nieuw dessahoofd in één van onze Missiestaties" van (onbekend). z.j.

1 stuk

 

348.

Brief aan mgr. P. Willekens SJ te Batavia inzake geleende gelden. Met bijlage. 1938.

1 omslag

 

351.

Brieven van en doorslagen van brieven aan diverse instanties inzake het aanvragen van Visa voor Indonesië. 1949-1965.

1 omslag

 

353.

Brief van zr. M. Rosalinde Borst te Yogyakarta aan moeder Gaudentia Brandt. 1957.    

1 omslag

Geïllustreerd met foto's.

 

728-731.

Studieboeken voor de verpleegstersopleiding, diploma A en B, samengesteld door de zusters van de St. Carolusstichting te Jakarta en de Borromeusstichting te Bandung. 1955, 1959-1960.

4 delen

Indonesisch.

 

517-525.

Scripties van leden van de Congregatie ter verkrijging van het diploma van de Katholieke Stafcursus voor verpleegsters, gehouden in het Sint Carolus Ziekenhuis te Jakarta 1957-1962.

9 delen

Merendeels van technische aard. Hierbij:

521. "Taak der katholieke vroedvrouwenschool in de missie" door zr. M. Chrystophorie Buurman, 1958.

 

3536.

Fotoalbum alsmede Praktijk- en Rapportenboekje en diploma (Bandung, 28 october 1937), met toebehoren, van zuster Adolphine Louise Kessler, die in de dertiger jaren haar verpleegstersopleiding ontving in het St. Borromeus Ziekenhuis te Bandung, Indonesia. 1934-37.

3 stukken

 

717.

Brieven van J. Th. van Oyen, architect, inzake de bouw van het noviciaat te Yogyakarta. Met bijlagen. 1933-1934.

1 omslag

 

719.

Overeenkomst met H. Pluyter, architect-aannemer, inzake de bouw van een school te Yogyakarta. 1938.

1 stuk

 

316.

Meetbrieven inzake eigendommen in diverse plaatsen in Indonesië. Met bijlagen. 1936-1940, 1955.

1 omslag

 

194.

Registers houdende gegevens van leden van de congregatie afkomstig uit Indonesië en van hen die in Indonesië werkzaam zijn. 1929-1966.

3 deeltjes

 

200-201.

Kaartsysteem houdende persoonlijke gegevens van de leden van de congregatie op 1 januari 1957 alsmede van de op die datum in Indonesië verblijvende zusters. z.j. 2 dozen

201. Zusters in Indonesië verblijvend nrs. 1408-2752.

 

712.

Cahiers houdende diverse gegevens inzake de zusters werkzaam in Indonesië en Noorwegen. 1919-1965.

1 omslag

 

1126.

Naamlijst van zusters die werkzaam zijn geweest in Indonesië, 1981.

 

1162.

Kaartsysteem houdende persoonlijke gegevens van leden van de Congregatie die uitgetreden zijn: Indonesië; leden van de Congregatie met tijdelijke en eeuwige professie.

 

12.

Brieven van zusters uit Indonesië. 1941, 1945-1949.

1 omslag

 

22. Brieven van zusters die in Indonesië verbleven. Met bijlage. 1946, 1949, 1987.

1 omslag

 

721-723.

Brieven van medezusters die werkzaam zijn in Indonesië. 1946-1966.

3 omslagen

721. West-Java.

722. Midden-Java.

723. Sumatra.

 

32.

Reisbeschrijvingen van leden van de congregatie over hun bootreis naar Indonesië. 1918, 1924, 1933.

1 omslag

 

65.

Reisverslagen van leden van de congregatie inzake hun reis naar Indonesië. 1948-1964.

1 omslag

 

295-315.

Archivalia van zusters die werkzaam zijn geweest in Indonesië. 1933-1993.

21 omslagen

Namen: zr. Thimothée van Bemmel; zr. Rosalinde Borst; zr. Gaudentia Brandt; zr. Chrystophorie Buurman; zr. Nevelona Floris; zr. Iris Groot; zr. Liboria Groot; zr. Alphonsa de Groot; zr. Lioba van Haastert; zr. Cornelianna Heemskerk; zr. Chrystophore van den Heuvel; zr. Chantal Jonckbloedt; zr. Judith de Laat; zr. Catharinia Liedmeier; zr. Marcellien Pans; zr. Christilla Post.; zr. Laurentia de Sain; zr. Bellina Timmers; zr. Nicolette van der Valk; Martino van de Vijfeijke; zr. Vitaline Wortelboer.

 

3648.

Schriften met geestelijke aantekeningen van zuster Theogretha van Zanten, reisverslag van de missie in Indonesië (1949) en van de terugreis naar Nederland (1960), alsmede een enveloppe met foto's. Vanaf ca. 1939.

1 omslag

 

720.

Brieven van leden van de Congregatie houdende verslagen over hun verblijf in interneringskampen in Indonesië in de periode 1942-1945. 1945.

1 omslag

 

257.

Stukken betreffende zusters die in de oorlogsjaren (1942-1945) in Indonesië zijn overleden. 1945-1946.

1 omslag

 

1130.

Naamlijst van de zusters die in de oorlogstijd in Indonesië in een kamp verbleven. Met bijlage. 1972.

1 omslag

 

349.

Stukken houdende gegevens van het Rode Kruis inzake de zusters in Indonesië. 1944, 1947.

1 omslag

 

724.

Verslag van het herbegraven van 26 zusters Ursulinen en 3 zusters van Sint-Carolus Borromeus te Bandung, gestorven in kampen tijdens de Japanse bezetting van Indonesië. Met bijlage. 1951. 1 omslag

 

2775.

Stukken betreffende de film "Paradise Road" waarin actrice Johanna ter Steege de rol van een zuster speelt, die in de Tweede Wereldoorlog door Japanners op Sumatra gevangen wordt genomen en die in een kamp terechtkomt, waar koor en muziek de vrouwen helpen te overleven. z.j., 1997.

1 omslag

 

778.

Knipsels uit de Indonesische krant "Mataram" houdende informatie over de werkzaamheden van de zusters. 1929.

1 omslag

 

779.

Tijdschrift "De missiepost". Extra nummer 'Vijf jaar Zuid-Sumatra' uitgegeven door de missieprocuur van de priesters van het H. Hart aangeboden aan moeder Fulgentia Verriet. 1930.

1 deel

 

780.

Plakboek van krantenknipsels houdende informatie over de situatie in Indonesië ná de Tweede Wereldoorlog. z.j.[1957-1958, 1963].

1 deel

 

782.

Knipsels uit diverse kranten en tijdschriften houdende informatie over de werkzaamheden van de zusters alsmede over Indonesië. 1955-1971.

1 omslag

 

839.

Tijdschrift "Selecta" houdende een artikel over het kloosterleven van zr. Elise te Bandung. Met bijlage. 1966.

1 omslag

 

73.

Historische gegevens inzake de missie in Indonesië geschreven door zr. Judith de Laat over de periode 1918-1955. z.j.

1 omslag

 

914.

Brochure over het 50-jarig verblijf van de Congregatie in Indonesië. z.j. [1968].

1 deeltje

 

1247.

Stukken betreffende de herdenking van het 50-jarig verblijf van de zusters in Indonesië. 1968.

1 omslag

 

1251.

Stukken betreffende de herdenking van het 60-jarig verblijf van de congregatie in Indonesië. 1978.

1 omslag

 

1306.

Kopieën van archiefstukken over de periode 1917-1974, gemaakt ten behoeve van de scriptie van zr. Louisie Satini. Met bijlagen. z.j.

1 omslag

 

2750.

Boek "Kongregatie van de Liefdezusters van de Heilige Carolus Borromeus in Indonesië: haar geschiedenis van 1918-1960" door zr. Louisie Satini. Met kanttekeningen van zuster Fernande Jacobs. Alsmede notities van zr. Christilla Post en zuster Reparatrice houdende commentaar op het boek van zr. Louisie. 1961, 1992, 1996.

1 omslag [ook in inv. nr. 1377]

 

1376.

"De eerste aartsbisschop van Indonesia" van zr. M. Henricia Moeryantini, 1974.

 

1378.

"Roepingsgeschiedenis van de eerste Indonesische zuster van de congregatie van de  zusters van Carolus Borromeus" van zr. Yvonne Suwarti, 1983.

 

917.

Boekje over het 50-jarig bestaan van het noviciaat in Indonesië, 1933-1983. 1983.

1 deel

Indonesisch.

 

918.

Publikatie over het 65-jarig verblijf van de zusters in Indonesië. 1984.

1 deel

Indonesisch.

 

919-920.

Publikatie "Komunitas dan Karya Kerasulan" 1918-1988. 1988.    

2 delen

Indonesisch.

 

921.

Reader '1930-1980, 50 jaar inzet voor Zuid-Sumatra' van zr. Timothée van Bemmel. 1988.

1 deel

 

2531.

Boek bij gelegenheid van 25 jaar Indonesische Provincie en 75 jaar Zusters Onder de Bogen in Indonesië, 26 juni 1992 - 25 oktober 1993.

Indonesisch.

 

 

Tanzania

 

742.

Contracten inzake de bouw van een ziekenhuis en klooster te Sengerema, in het diocees Mwanza alsmede inzake de personele bezetting hiervan. Met bijlagen. 1955, 1959.

1 omslag

 

417.

Oprichtingsakte van het ziekenhuis te Sengerema in het diocees Mwanza in Tanzania. 1960.

1 stuk

 

748.

Stukken betreffende "Instructies" voor het katholiek ziekenhuiswezen aangepast aan de situatie te Sengerema. 1960, 1963.

1 omslag

 

3357.

Nieuwsbrieven uit Sengerema (Tanzania), geschreven door zusters van Onder de Bogen en door enkele broeders, alsmede enkele berichten van de missieprocuur te Helvoirt. 1959-1969.

1 pak

 

741.

Brieven van en doorslagen van brieven aan diverse personen en instanties inzake de werkzaamheden te Ndala in Tanzania. Met bijlage. 1955-1967.

1 omslag

 

747.

Stukken betreffende het uitzenden van artsen naar Tanzania. 1960, 1966-1978.

1 omslag

 

744.

Brieven uit Tanzania van Broeder Ansbertus, Broeders van Barmhartigheid van St. Joannes de Deo. 1958-1980.

1 omslag

 

745.

Brieven van de zusters die werkzaam zijn in Tanzania. Met bijlagen. 1958-1961.

1 omslag

 

916.

Verhandeling "Wordingsgeschiedenis van de missie in Tanzania" van zr. Chrysaria Jongerius. Met bijlage. 1979.

1 omslag

 

1337.

Circulaire "25 jaar Bogenzusters in Tanzania" van de zusters uit Nederland en Noorwegen aan de medezusters, broeders en paters in Tanzania. 1984.

1 stuk

 

3500.

Concepten , met correcties, van het boekje dat Dhr. P.W. Brouwer schreef over Tanzania, getiteld : "MAAK ONS TOT UW DIENST BEKWAAM", alsmede boekje "25 jaar Sengerema", gebruikt als referentie (…). 1979-2002.

 

3538.

Documentatie verzameld door zr. Auxiline, als voorstudie op geschiedschrijving over Tanzania. 1958-95.

9 omslagen in 1 doos.

 

850.

Stukken houdende informatie over de kerk in Tanzania. 1960-1965.

1 omslag

Audio-visueel materiaal

Bij bovengenoemde selectie bevindt zich ook audiovisueel materiaal, zoals bij persoonlijk materiaal van de zusters.

 

Indonesië

764-777. Foto-albums en plakboeken betreffende de werkzaamheden en jubilea van de Congregatie in Indonesië. 1918-1990. 1

25 delen. Hierbij:

764. Algemeen Indonesia betreffende de werkzaamheden, 26 delen, genummerd: Ind. 1-26 (1918-1988).

765. Visitaties in Jakarta en Bandung, 9 delen, genummerd: IV 1-9, (1955-1975).

766. Jakarta, 16 delen, genummerd: IJ 1-16, (1918-1987).

767. Bandung, 10 delen, genummerd: IB 1-10, (1918-1981).

768. Yogyakarta, 21 delen, genummerd: IY 1-21,.

769. Ganjarun, 3 delen, genummerd: 1-3 z.j.

770. Noviciaat, 9 delen, genummerd: IN 1-9, (1933-1979).

771. Sumatra, 9 delen, genummerd: SM 1-9 z.j.

772. Bangka, 2 delen, genummerd: BGK 1-2 z.j.

 

Tanzania

849. Foto-albums en plakboeken van werkzaamheden en festiviteiten van de zusters in de regio Afrika. 1958-1990.

32 delen

Gedetailleerde beschrijvingen van de albums aanwezig in de archiefruimte

 

Websites

www.cbsisters.org

Bronnen met verslaglegging

Verslagen van conferenties in missiegbeieden

 

733.

Verslagen van de vergaderingen van de Missieraad, gehouden in diverse kloosters in Indonesië. 1959-1965.

1 omslag

 

352.

Verslag van het Tweede Congres voor vrouwelijke religieuzen werkzaam in Indonesië gehouden te Bandung. 1956.

1 deel

 

734.

Verslagboek van de samenkomst van religieuze oversten en adjunct directrices van de katholieke ziekenhuizen in Indonesië. 1961.

1 deel

 

781.

Verslag van de Jubileum-Contactdagen gehouden te Bandung voor vrouwelijke religieuzen. Met bijlagen. 1955-1956.

1 omslag

 

 

Zie ook: Ursulinen van de Romeinse Unie

 

812

'Verslag van de Jubileum-Contact-Dagen gehouden te Bandung op 4, 5, 6 en 7 februari 1955 bij gelegenheid van de opening van het Jubeljaar; het 100-jarig vrouwelijk missiewerk in Indonesië; aankomst van de eerste Ursulinen op Java', 1955

 

Aanvankelijk bedoeld als viering van honderdjarig aanwezigheid van religieuzen, waarvan de Ursulinen de eerste waren, op Java, groeide de bijeenkomst uit tot een congres, waar leden van besturen van diverse congregaties hun visies gaven op verleden, heden en toekomst van het missiewerk. In die visies worden problemen aangekaart ten aanzien van de niet-Europese culturen, zoals de omgang met de islam, de adat en opvoeding van en onderwijs aan leerlingen met andere landaarden en daaraan toegeschreven eigenschappen. De bijeenkomst werd geopend en gesloten door hooggeplaatste clerici, die het congres daarmee sanctioneerden [zie ook inventarisnummer 814 Brief van P. Sigismondi, kardinaal prefect van de Voortplanting van het Geloof n.a.v het Congres, 1956].

 

813

'Verslag van het Tweede Congres voor vrouwelijke religieuzen werkzaam in Indonesië gehouden te Bandung van 18 t/m 24 februari', 1956

Dit congres is een vervolg op het congres gehouden in 1955, zie inventarisnummer 812. Bijzonder interessant is de bijeenkomst gewijd aan het beantwoorden van vragen van deelneemsters naar aanleiding van voorafgaande lezingen over opvoeding en verpleging (p50-54): een belangrijk besproken punt is aanpassing aan eigenlandse gewoonten en taal in allerlei opzichten.

 

 

Dagboeken en memoires

 

59-62.

Verhandelingen over de jaren van de Japanse bezetting in Indonesië.1942-1945.

4 delen:

59. Verhandeling van zr. Piëtra van den Akker.

60. "Kampgedachten" van moeder L.

61. Kramatkamp, Batavia.

62. Geschiedenis van het Borromeusconvent in Bandung.

 

64.

Verhandeling houdende de geschiedenis van het interneringskamp Kramat over de periode 26 september 1943 tot 4 oktober 1945 van zr. Radboda van Swieten. 1943-1945.

1 omslag

NB: Twee versies: kopie en typescript. Het originele handschrift wordt in de kluis bewaard.

 

736. Tekeningen gemaakt in het kamp Lahat. z.j.

1 omslag

Kopieën. Anno 1996 zijn de originele tekeningen in de kluis opgeborgen.

 

2761.

Dagboekaantekeningen van zr. Rosalinde over het verblijf in het "Jappenkamp" over de periode januari-september 1943. 1943.

1 deel [cf. voor gedeeltelijke publicatie inv. nr. 3441]

 

66-70.

Kronieken houdende verslagen van voorbereidingen alsmede van de eerste jaren te Sengerema in Tanzania. 1958-1963.

5 delen:

66. Voorbereiding verblijf in Tanzania 1959 van zr. Gervasio van Wijk.

67. Verblijf te Sengerema, 1959-1963 van zr. Gervasio van Wijk.

68. Voorbereiding verblijf in Tanzania 1958-1959 van zr. Waltera Maas.

69. Verblijf te Sengerema 1959-1961 van zr. Waltera Maas.

70. Verblijf te Sengerema 1959-1963 van zr. Hungera Hoogma.

 

 

915.

Verhandeling "Leven en werken in Tanzania, december 1959-juni 1977". Autobiografische evaluatie van zr. Lijdewijde van der Drift. 1977.

1 stuk

 

 

Jaar- en andere periodieke verslagen

 

406.

Jaarverslagen van het Sengerema Hospital in Tanzania. 1959-1960.

1 omslag

Archivalie elders

In het Katholiek Documentatie Centrum in Nijmegen bevinden zich in de Verzameling Losse Archivalia (LARC) de volgende stukken: LARC 2771. Brieven van broeder Ansbertus inzake de werkzaamheden in Tanzania van de Liefdezusters van de Heilige Carolus Borromeus en van de Broeders van Sint Joannes de Deo. Met bijlage. Kopieën. 1960-1964, 1984, 1 omslag.;

LARC 6816-6822. Stukken betreffende mevr. C. Bijlhout (kloosternaam: Amadeo). Geordend op onderwerp.

(…)

6819. Beschrijving van Indonesische kunst (deels in Bahasa Indonesia). 1953, z.j. Met beschrijving 'Missiereis naar Indonesië'; met tekeningen; met foto's. 1949-1950.

6821. Manuscript voor ‘Met een schone lei; herinneringen van een kloosterzuster’ 2000, z.j.

NB. Verschenen in reeks Egodocumenten van KDC

6822. Diversen. 1956, 1960-1961, 1963-1967, 1980, 2001, z.j.

 

Verwijzing naar andere archiefvormers
Opmerkingen

De archieven gaan op termijn naar Klooster St. Aegten, Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven.

 

Voor naamlijsten van zusters missionarissen in Indonesië, zie Sartini, 201-204.