Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

Broeders van de Christelijke Scholen (FSC)

Naam Broeders van de Christelijke Scholen (FSC)
Naamsvarianten
 • Broeders van De La Salle
 • Fratres Scholarum Christianarum (fsc)
 • Congregatie van de Broeders van de Christelijke Scholen
 • Broeders van Baarle-Nassau
Periode 1680-2011
Denominatie rooms-katholiek
Org Missie

Korte geschiedenis

De congregatie

De Congregatie van de Broeders van de Christelijke Scholen werd in 1680 gesticht in Reims (Frankrijk) door Jean-Baptiste de la Salle (1651-1719). Hij belastte zich in dat jaar persoonlijk met de leiding van een paar volksscholen belastte. In 1908 vestigde de congregatie zich in Den Haag. De broeders gaven onderwijs aan de volksjeugd.

 

De missie

In de jaren dertig van de twintigste eeuw waren er in Nederland veel jonge broeders voor wie in het onderwijs geen plaats meer was. In 1933-1935 vertrokken er daarom jonge broeders naar het Midden Oosten om te gaan werken in Syrië, Palestina en Egypte. Ook werkten er Nederlandse broeders in Belgisch-Congo, Nicaragua en Rwanda. In 1937 vertrokken er 13 broeders naar het specifiek Nederlandse missiegebied Aruba waar zij enkele scholen van de Fraters van Tilburg overnamen. In 1958 begon de Nederlandse provincie nog een tweede eigen missie in Kameroen, waar zij een opleiding van eigenlandse onderwijzers op zich namen. Na 1960 volgden nog missionaire activiteiten in Brazilië, maar deze periode valt buiten het bestek van deze gids.

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Van Woesik, 93, Willemsen, I, par. 302 en Pius-almanak 1960/61, 425-426

Organisatie

Het generalaat was gevestigd in België van 1904 tot 1936, toen het werd overgebracht naar Rome. Tot 1946 maakte Nederland deel uit van de Noord-Belgische provincie, hoewel het al in 1930 een sub-district was geworden. Sinds 1947 was Nederland een autonome provincie, aanvankelijk met een Belgische provinciaal, maar vanaf 1948 met een Nederlandse provinciaal aan het hoofd. Het Nederlandse provincialaat was gevestigd in Baarle-Nassau. De Nederlandse provincie bestond niet alleen uit kloosters in Nederland (acht in 1960), maar ook uit huizen op Aruba en Kameroen.

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Pius-almanak 1960/61, 339 en bezoekrapport KAN 1995.

Doelstelling

De congregatie is gesticht met als doel onderwijs en opvoeding te verzorgen voor de volksjeugd. Later werden deze doelstellingen uitgebreid met missiewerk (Willemsen, B02; Van Woesik, 93). De broeders hebben deze doelstellingen uitgedragen via het  lager-, middelbaar-, hoger-, vak-, en technisch onderwijs (bezoekrapport KAN 1995).

Taken en activiteiten
 • Onderwijs (hieronder ook kweekscholen)
 • Uitzending van zendingswerkers en missionarissen
Continenten
 • Latijns Amerika
 • Afrika
Lokatie
 • Egypte
 • Apostolisch Vicariaat van Alexandria van Egypte
Selectie uit de literatuur
Titel
 • ‘District de Hollande, regard sur la réalité: Un peu d’histoire. La Mission partagée’, in: Bulletin des Écoles Chrétiennes. 242
Paginering
 • 242
Jaar van uitgave
 • 1996

Titel
 • Broeder Miguel van Ecuador : Congregatie van de Broeders van de Christelijke Scholen / M.R. Christiaens
Auteur
 • M.R. Christiaens
Paginering
 • 31 p
Uitgever
 • Groot-Bijgaarden : Machiels
Jaar van uitgave
 • 1977

Titel
 • Bezinning : leefgroepen van de Broeders van St. J.B. de la Salle in Nederland, Aruba, Oost-Kameroen : DK-73
Paginering
 • 27 p
Uitgever
 • [Stevensbeek : Broeders van St. J.B. de la Salle]
Jaar van uitgave
 • 1973

Titel
 • Histoire de l’Institut des Frères des Écoles Chrétiennes. Expansion hors de France, 1700-1966
Auteur
 • Alban fsc, fr.
Paginering
 • 346-348, 659, 746-753
Uitgever
 • Rome:
Jaar van uitgave
 • 1968

Titel
 • ‘Nos Frères Néerlandais: leur Apostolat aus Pays-Bas et en missions’, in: Bulletin des Écoles Chrétiennes. 31, nr. 123
Paginering
 • 258-263
Jaar van uitgave
 • 1950

Titel
 • ‘La Hollande et les Frères des Écoles Chrétiennes [i en ii]’, in: Bulletin des Écoles Chrétiennes, 21, nr. 1; nr. 3.
Paginering
 • 10-25 (nr.1), 234-250 (nr.3)
Jaar van uitgave
 • 1933

Titel
 • Met geloof en ijver : de Nederlandse provincie van de Broeders van de Christelijke Scholen, 1908-2006 / José Eijt
Auteur
 • Josepha Maria Antonia Eijt (1948-)
Paginering
 • 238 p
Uitgever
 • [S.l. : s.n.]
Jaar van uitgave
 • 2006


Periodieken
Titel
 • De la Salle koerier : maandblad van de Nederlandse Provincie van de Broeders der Christelijke Scholen
Uitgever
 • Mierlo-Hout : Nederlandse Provincie van de Broeders der Christelijke Scholen
Jaar van uitgave
 • 1952-...

Titel
 • Jaarboekje van de Nederlandse Provincie van de Broeders der Christelijke Scholen
Jaar van uitgave
 • 1997-

Titel
 • Bode van Sint-Jan Baptist de la Salle
Jaar van uitgave
 • verm. 1938
Interviews

Vier interviews, en wel de nrs.:

716-717

725

752

Meer over het archief
Beschrijving archief

Het voor 1987 gevormde archief is in bruikleen gegeven aan het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven in St. Agatha. Het provincialaat in Haarlem beheert nog de archieven van het economaat en de missieprocuur, de persoonsdossiers (met inbegrip die van overleden broeders) en de vanaf 1987 gevormde archieven. De digitale inventaris op het in bruikleen gegeven gedeelte is te vinden op de website van het Erfgoedcentrum. Het archief bestaat uit:kapittel- en bestuursstukken, circulaires, correspondentie, visitatierapporten, stukken betreffende huizen en scholen in Nederland, stukken over het missiewerk op Aruba en in Kameroen, stukken over leden van de congregatie, stukken betreffende samenwerking met andere organisaties, kronieken, bidprentjes, foto-albums, certificaten van relikwieën, onderscheidingen van medebroeders en boeken uit de nalatenschap van broeder Hubertus Peeters. Veel materiaal uit de periode 1908-1946 berust in het archief van de Noord-Belgische provincie in Groot Bijgaarden bij Brussel. Verder is er van de afzonderlijke huizen niet veel archiefmateriaal overgeleverd; dit geldt met name Stevensbeek. Kopieën van de geschiedenis van huizen berusten in het generalaat in Rome. Bij de overdracht van scholen en internaten aan afzonderlijke, los van de congregatie staande stichtingen zijn de archieven meegegaan.

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: enquete KAN 1987, bezoekrapporten KAN en website van de congregatie, geraadpleegd in april 2010.

Bewaarplaats Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven, St. Agatha
Periode archief 1892-1987
Openbaarheid beperkt
Omvang 12 meter
Toegang soort
 • Inventaris met inleiding
Opmerkingen toegang soort inventaris is digitaal
Bijzondere relevantie
Toon

Verberg

Algemeen

 

8. Artikel "District de Hollande, un cinquantenaire" voor het Bulletin de l'Institut. 1958. 1 omslag

 

 

Aruba

 

411. Correspondentie betreffende het vertrek van de broeders naar Aruba. 1937. 1 omslag

 

412-424. Correspondentie betreffende de broeders op Aruba. 1944-1973.    13 omslagen

412. 1944-1950

413. 1951-1953

414. 1954-1955

415. 1955-1958

416. 1958-1959

417. 1960-1961

 

425. Stukken betreffende de broeders op Aruba. 1950-1961. 1 omslag

 

477. Verslag van de viering van het gouden jubileum van de Frères De La Salle op Aruba; december 1937-1987. 1987. 1 deel

 

478. Oprichtingsacten en statuten van enkele instellingen op Aruba. 1943-1975. 1 omslag

479. Notariële acten betreffende huren, leningen, contracten en dergelijke [Aruba]. 1949-1954

480. Notariële acten betreffende koop, verkoop, erfpacht van onroerend goed. 1948, 1953-1954, 1957, 1973, 1976, 1987-1989.

 

483. Stukken betreffende de Stichting Jeugdcentrale Lasalle [Aruba]. 1953, 1965, 1990-1991.

484. Stukken betreffende de Stichting RK. Schoolbestuur La Salle. 1956, 1963-1969, 1973.

 

486-487. Stichtingsacten. 1956, 1970, 1979.

486. RK Schoolbestuur La Salle. 1956, 1970.

487. Stichting Katholiek Onderwijs Aruba. 1979.

 

488. Brieven van het RK Onderwijsbureau voor de Nederlandse Antillen over volmachten voor het RK Schoolbestuur La Salle.

489. Oprichtingsacte van de Stichting Huize De La Salle, Aruba. Met bijlagen. 1953.

498. Rapport over het jeugdwerk in de "Jeugd Centrale La Salle"gevestigd te Aruba. 1959. 1 omslag

 

491. Notariële acten betreffende transacties van onroerend goed op Aruba. 1931, 1946, 1952-1959, 1972, 1974, 1986

 

492. Stukken betreffende geldleningen, statuten, stichtingen e.d. 1931, 1956-1957, 1967, 1969, 1979, 1985, 1988.

493. Acta van koop en verkoop van het huis Fergusonstraat 60 te [Aruba]. 1969. 1 stuk

495. Artikelen in kranten en tijdschriften over de broeders op Aruba. 1950, 1987

496. Formulier houdende gegevens over individuele broeders op Aruba. z.j. 1 omslag

 

514. Historique van de Frères op Aruba van 1937 tot 1998 in "Lasalliaans Kontakt”. 1987-1989. 1 omslag

515. Verhandeling "Frères 60 jaar op Aruba; 14 december 1937 - 14 december 1997" van Br. Paulino de Backer en Br. Kaspar van Kesssel. [1998]. 1 omslag

 

516. Verhandeling "Gouden jubileum - Frères De La Salle, Aruba; December 1937-1987" van een jubileumviering. Bijlage Lasalliaans Kontakt februari 1988. 1988. 1 omslag

 

517. Artikelen "Uit de archieven; Huize De la Salle, Aruba.” [1989]. 1 omslag

519. Overzicht van inkomsten en uitgaven, Aruba.       1938-1941. 1 deel

520. Registre de Personnel, Huize De La Salle, Aruba. Met bijlagen. 1937-1967

521. Registre de Personnel, Huize Maris Stella, Aruba. Met bijlagen. 1955-1966.

522-523. Plakboeken over Aruba. z.j. 2 delen

524. Verhandeling “Ons eilandje Aruba" van Paula Wernet-Paskel. z.j. 1 deel <?>

525. Verhandeling "Kinderhuis Imeldahof" van (onbekend). z.j. 1 deel <?> (in het Papiaments)

526. Verhandeling "Bethanië op Aruba"van (onbekend). 1994. 1 deel <?>

527. Verhandeling "De Fraters van Zwijsen; 100 jaar fraters op de Nederlandse Antillen" van (onbekend). 1986. deel     

528. Verhandeling "Geschiedenis Missie Curacao" van enkele paters Dominicanen. 1945. 1 deel

529. Verhandeling "Onderwijs en opvoeding op Aruba; de werkzaamheden van zusters- en broederscongregaties 1908-1970" C.J. van Hoop. 1992. 1 omslag

 

530. Verhandeling "De Trupialen, Aruba; 13 januari 1953-1978" van (onbekend). 1978. 1 omslag

537. Verhandeling "Herinneringen aan de eerste jaren op Aruba" van Br. Laurentius Vester. z.j. 1 omslag

538. Herinneringen van Fr. Eugeen Timmers aan de eerste tijd op Aruba. 1957. 1 stuk

802. Ridderorden, uitgereikt aan broeders op Aruba. z.j. 1 omslag <periode?>

816. Stukken betreffende het 50-jarig jubileum van de broeders op Aruba. 1987. 1 omslag

871. Huize Maris Stella te Savaneta, ongeveer 1959

872. Huize Maris Stella te Savaneta, ongeveer 1959.

 

 

Kameroen

 

804. Correspondentie tussen Broeder Vincentius Bressers,Br. Edwin Arteaga, Mgr. Teerenstra, Br. Nicet-Joseph en Br. Alain Houry over het beginnen van een missie in Doumé. 1957. 1 omslag

 

429-445. Correspondentie met en over de broeders in Cameroun.

429. 1957-1959

430. 1960-1965

 

446. Historique du Collège De La Salle te Doumé. 1958-1983.

455. Historique du Collège De La Salle, Doumé. 1958-1983.

448. Documenten betreffende Caméroun. 1958, 1963. 1 omslag

449. In memoriam van acht overleden broeders van Caméroun. 1960, 1967, 1973, 1983, 1987, 1991, 1993. 1 omslag

456. Verhandeling "Doumé-Kameroen, 30 jaar Broeders van de La Salle. 1958-1988.

459. Verhandeling "Doumé, Caméroun, 30 jaar Broeders v.d. La Salle. 1958-1988.

465. Verslag van 30 jaar werk van de Nederlandse broeders in Caméroun, door Broeder Vincentius Bressers. 1988. 1 omslag

458. Historique de la Communauté F.S.C. de Doumé, Caméroun.      1958-1988. 1 omslag

463. Reglement voor oud-leerlingen van het Collège d'Enseignement Technique Industriel St. Joseph de Diang. z.j. 1 omslag <?>

469. Verhandeling "Les Frères des Ecoles Chrétiennes a Mbanga (Caméroun), 1948-1990" van Frère Bruno Tourigny. 1999. 1 deel

471. Stukken betreffende Caméroun "Dossier de Diang, Archives de Yaoundé". 1986. 1 omslag <?>

 

 

Congo

 

inv. nr. 759. Verhandeling "Zaaiers onder de Afrikaanse hemel" over de broeders die gewerkt hebben in Belgisch Congo. Waaronder ook enkele Nederlanders. 1984

 

Audio-visueel materiaal

Aruba

867. Foto's van activiteiten en gebeurtenissen op Aruba. z.j. 1 deel

868. Plakboek van Broeder Richardus Kox over Aruba. z.j. 1 deel

870-872. Foto's van gebeurtenissen en activiteiten van de broeders op Aruba. 1937-1942, 1959. 3 delen

870. 1937-1942

 

873. Foto's van Broeders op Aruba en hun activiteiten en werkzaamheden. [1951-1953]

874. Foto's van Huize Maris Stella te Savaneta en de broeders aldaar. 1955-1959

875. Fotoalbum van de verbouwing van Huize De La Salle op Aruba. 1965-1966

876. Fotoalbum over activiteiten van de broeders op Aruba. z.j. 1 deel

877. Foto's van broeders op Aruba en hun activiteiten. z.j. 2 delen

878. Fotocollages van Aruba. 1937-1958

879. Foto's van broeders op Aruba en hun scholen

880. Foto's van broeders op Aruba. z.j. 1 omslag

881. Foto's van de broeders van Savaneta, Aruba, en hun activiteiten. z.j. 1 omslag

891. Foto's van Huize Maris Stella te Savaneta, Aruba. z.j. 1 omslag

 

Kameroen

797-800. Videobanden. z.j. 2 omslagen <periode ?>

797. Une école pour les Baka

798. Céti de Diang

799. Caméroun, visage d'Afrique

 

835. Videoband "Caméroun-Tchad, une autre école". z.j. 1 omslag <periode ?>

883. Foto's van de broeders in Caméroun en hun werkzaamheden. z.j. 1 omslag

892. Foto's met betrekking tot Doumé, Caméroun. z.j. 1 omslag


Bewaarplaats Generalaat, Frères des Ecoles Chrétiennes, Via Aurelia 476 - 00165 ROMA, tel. 06-66.52.31
Websites

website: www.lasalle.org

e-mail: casa@lasalle.org

Bronnen met verslaglegging

Kronieken

 

502-513. Kronieken van Aruba. 1937-2000. 12 omslagen

502. Huize De La Salle. 1937-1955

503. Huize De La Salle. 1955-1959

504. Huize De La Salle. 1960-1963

Gestencild. Aanvankelijk overzichten per jaar, vanaf 1945 een echte kroniek waarin belangrijk geachte gebeurtemissenn werden vastgelegd. Het betreft aankomst en vertrek, ziekte en overlijden van broeders. Ook de politieke ontwikkelingen zoals verkiezingen worden vermeld en van commentaar voorzien. De broeders deden veel aan activiteiten naast het onderwijs zoals toneel, orkesten, voetbal, films, een kerkkoor en viering van sinterklaas en Kerstmis. De kronieken zijn met gevoel voor humor geschreven.

 

Archivalie elders

Aangezien de broeders een samenwerkingsverband waren aangegaan onder de naam ACHT (Amsterdam, CHristelijke scholen en Tilburg) valt er ook in de archieven van de Fraters van Tilburg en de Broeders van Amsterdam materiaal te verwachten. Het KADOC (Leuven) werkt aan de inventarisatie van een deel van het archief van de Broeders van Christelijke Scholen. Vooralsnog is onduidelijk welk deel van het archief dit betreft en of dit ook betrekking heeft op Nederlandse broeders die in de missie actief zijn geweest (http://kadoc.kuleuven.be/nl/actu/enbr/index.htm#B3 16 mei 2010).

Verwijzing naar andere archiefvormers
Opmerkingen

De archieven van de Nederlandse provincie gaan op termijn naar het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven.

Bij het vijftigjarig bestaan van het Nederlandse district van de congregatie (in 1958) is een feestnummer verschenen van De la Salle Koerier. Maandblad van de Nederlandse Provincie van de Broeders der Christelijke Scholen, 11(1958), nr. 8, 32 p.

 

 

 

 

Informatiewaarde Interressant archief

Geschiedenis

Korte geschiedenis

De congregatie

De Congregatie van de Broeders van de Christelijke Scholen werd in 1680 gesticht in Reims (Frankrijk) door Jean-Baptiste de la Salle (1651-1719). Hij belastte zich in dat jaar persoonlijk met de leiding van een paar volksscholen belastte. In 1908 vestigde de congregatie zich in Den Haag. De broeders gaven onderwijs aan de volksjeugd.

 

De missie

In de jaren dertig van de twintigste eeuw waren er in Nederland veel jonge broeders voor wie in het onderwijs geen plaats meer was. In 1933-1935 vertrokken er daarom jonge broeders naar het Midden Oosten om te gaan werken in Syrië, Palestina en Egypte. Ook werkten er Nederlandse broeders in Belgisch-Congo, Nicaragua en Rwanda. In 1937 vertrokken er 13 broeders naar het specifiek Nederlandse missiegebied Aruba waar zij enkele scholen van de Fraters van Tilburg overnamen. In 1958 begon de Nederlandse provincie nog een tweede eigen missie in Kameroen, waar zij een opleiding van eigenlandse onderwijzers op zich namen. Na 1960 volgden nog missionaire activiteiten in Brazilië, maar deze periode valt buiten het bestek van deze gids.

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Van Woesik, 93, Willemsen, I, par. 302 en Pius-almanak 1960/61, 425-426

Organisatie

Het generalaat was gevestigd in België van 1904 tot 1936, toen het werd overgebracht naar Rome. Tot 1946 maakte Nederland deel uit van de Noord-Belgische provincie, hoewel het al in 1930 een sub-district was geworden. Sinds 1947 was Nederland een autonome provincie, aanvankelijk met een Belgische provinciaal, maar vanaf 1948 met een Nederlandse provinciaal aan het hoofd. Het Nederlandse provincialaat was gevestigd in Baarle-Nassau. De Nederlandse provincie bestond niet alleen uit kloosters in Nederland (acht in 1960), maar ook uit huizen op Aruba en Kameroen.

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Pius-almanak 1960/61, 339 en bezoekrapport KAN 1995.

Doelstelling

De congregatie is gesticht met als doel onderwijs en opvoeding te verzorgen voor de volksjeugd. Later werden deze doelstellingen uitgebreid met missiewerk (Willemsen, B02; Van Woesik, 93). De broeders hebben deze doelstellingen uitgedragen via het  lager-, middelbaar-, hoger-, vak-, en technisch onderwijs (bezoekrapport KAN 1995).

Taken en activiteiten
 • Onderwijs (hieronder ook kweekscholen)
 • Uitzending van zendingswerkers en missionarissen

Geografie

Continenten
 • Latijns Amerika
 • Afrika
Lokatie
 • Egypte
 • Apostolisch Vicariaat van Alexandria van Egypte

Niet-archivalische bronnen

Selectie uit de literatuur
Titel
 • ‘District de Hollande, regard sur la réalité: Un peu d’histoire. La Mission partagée’, in: Bulletin des Écoles Chrétiennes. 242
Paginering
 • 242
Jaar van uitgave
 • 1996

Titel
 • Broeder Miguel van Ecuador : Congregatie van de Broeders van de Christelijke Scholen / M.R. Christiaens
Auteur
 • M.R. Christiaens
Paginering
 • 31 p
Uitgever
 • Groot-Bijgaarden : Machiels
Jaar van uitgave
 • 1977

Titel
 • Bezinning : leefgroepen van de Broeders van St. J.B. de la Salle in Nederland, Aruba, Oost-Kameroen : DK-73
Paginering
 • 27 p
Uitgever
 • [Stevensbeek : Broeders van St. J.B. de la Salle]
Jaar van uitgave
 • 1973

Titel
 • Histoire de l’Institut des Frères des Écoles Chrétiennes. Expansion hors de France, 1700-1966
Auteur
 • Alban fsc, fr.
Paginering
 • 346-348, 659, 746-753
Uitgever
 • Rome:
Jaar van uitgave
 • 1968

Titel
 • ‘Nos Frères Néerlandais: leur Apostolat aus Pays-Bas et en missions’, in: Bulletin des Écoles Chrétiennes. 31, nr. 123
Paginering
 • 258-263
Jaar van uitgave
 • 1950

Titel
 • ‘La Hollande et les Frères des Écoles Chrétiennes [i en ii]’, in: Bulletin des Écoles Chrétiennes, 21, nr. 1; nr. 3.
Paginering
 • 10-25 (nr.1), 234-250 (nr.3)
Jaar van uitgave
 • 1933

Titel
 • Met geloof en ijver : de Nederlandse provincie van de Broeders van de Christelijke Scholen, 1908-2006 / José Eijt
Auteur
 • Josepha Maria Antonia Eijt (1948-)
Paginering
 • 238 p
Uitgever
 • [S.l. : s.n.]
Jaar van uitgave
 • 2006


Periodieken
Titel
 • De la Salle koerier : maandblad van de Nederlandse Provincie van de Broeders der Christelijke Scholen
Uitgever
 • Mierlo-Hout : Nederlandse Provincie van de Broeders der Christelijke Scholen
Jaar van uitgave
 • 1952-...

Titel
 • Jaarboekje van de Nederlandse Provincie van de Broeders der Christelijke Scholen
Jaar van uitgave
 • 1997-

Titel
 • Bode van Sint-Jan Baptist de la Salle
Jaar van uitgave
 • verm. 1938
Interviews

Vier interviews, en wel de nrs.:

716-717

725

752


Het archief

Meer over het archief
Beschrijving archief

Het voor 1987 gevormde archief is in bruikleen gegeven aan het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven in St. Agatha. Het provincialaat in Haarlem beheert nog de archieven van het economaat en de missieprocuur, de persoonsdossiers (met inbegrip die van overleden broeders) en de vanaf 1987 gevormde archieven. De digitale inventaris op het in bruikleen gegeven gedeelte is te vinden op de website van het Erfgoedcentrum. Het archief bestaat uit:kapittel- en bestuursstukken, circulaires, correspondentie, visitatierapporten, stukken betreffende huizen en scholen in Nederland, stukken over het missiewerk op Aruba en in Kameroen, stukken over leden van de congregatie, stukken betreffende samenwerking met andere organisaties, kronieken, bidprentjes, foto-albums, certificaten van relikwieën, onderscheidingen van medebroeders en boeken uit de nalatenschap van broeder Hubertus Peeters. Veel materiaal uit de periode 1908-1946 berust in het archief van de Noord-Belgische provincie in Groot Bijgaarden bij Brussel. Verder is er van de afzonderlijke huizen niet veel archiefmateriaal overgeleverd; dit geldt met name Stevensbeek. Kopieën van de geschiedenis van huizen berusten in het generalaat in Rome. Bij de overdracht van scholen en internaten aan afzonderlijke, los van de congregatie staande stichtingen zijn de archieven meegegaan.

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: enquete KAN 1987, bezoekrapporten KAN en website van de congregatie, geraadpleegd in april 2010.

Bewaarplaats Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven, St. Agatha
Periode archief 1892-1987
Openbaarheid beperkt
Omvang 12 meter
Toegang soort
 • Inventaris met inleiding
Opmerkingen toegang soort inventaris is digitaal
Bijzondere relevantie

Algemeen

 

8. Artikel "District de Hollande, un cinquantenaire" voor het Bulletin de l'Institut. 1958. 1 omslag

 

 

Aruba

 

411. Correspondentie betreffende het vertrek van de broeders naar Aruba. 1937. 1 omslag

 

412-424. Correspondentie betreffende de broeders op Aruba. 1944-1973.    13 omslagen

412. 1944-1950

413. 1951-1953

414. 1954-1955

415. 1955-1958

416. 1958-1959

417. 1960-1961

 

425. Stukken betreffende de broeders op Aruba. 1950-1961. 1 omslag

 

477. Verslag van de viering van het gouden jubileum van de Frères De La Salle op Aruba; december 1937-1987. 1987. 1 deel

 

478. Oprichtingsacten en statuten van enkele instellingen op Aruba. 1943-1975. 1 omslag

479. Notariële acten betreffende huren, leningen, contracten en dergelijke [Aruba]. 1949-1954

480. Notariële acten betreffende koop, verkoop, erfpacht van onroerend goed. 1948, 1953-1954, 1957, 1973, 1976, 1987-1989.

 

483. Stukken betreffende de Stichting Jeugdcentrale Lasalle [Aruba]. 1953, 1965, 1990-1991.

484. Stukken betreffende de Stichting RK. Schoolbestuur La Salle. 1956, 1963-1969, 1973.

 

486-487. Stichtingsacten. 1956, 1970, 1979.

486. RK Schoolbestuur La Salle. 1956, 1970.

487. Stichting Katholiek Onderwijs Aruba. 1979.

 

488. Brieven van het RK Onderwijsbureau voor de Nederlandse Antillen over volmachten voor het RK Schoolbestuur La Salle.

489. Oprichtingsacte van de Stichting Huize De La Salle, Aruba. Met bijlagen. 1953.

498. Rapport over het jeugdwerk in de "Jeugd Centrale La Salle"gevestigd te Aruba. 1959. 1 omslag

 

491. Notariële acten betreffende transacties van onroerend goed op Aruba. 1931, 1946, 1952-1959, 1972, 1974, 1986

 

492. Stukken betreffende geldleningen, statuten, stichtingen e.d. 1931, 1956-1957, 1967, 1969, 1979, 1985, 1988.

493. Acta van koop en verkoop van het huis Fergusonstraat 60 te [Aruba]. 1969. 1 stuk

495. Artikelen in kranten en tijdschriften over de broeders op Aruba. 1950, 1987

496. Formulier houdende gegevens over individuele broeders op Aruba. z.j. 1 omslag

 

514. Historique van de Frères op Aruba van 1937 tot 1998 in "Lasalliaans Kontakt”. 1987-1989. 1 omslag

515. Verhandeling "Frères 60 jaar op Aruba; 14 december 1937 - 14 december 1997" van Br. Paulino de Backer en Br. Kaspar van Kesssel. [1998]. 1 omslag

 

516. Verhandeling "Gouden jubileum - Frères De La Salle, Aruba; December 1937-1987" van een jubileumviering. Bijlage Lasalliaans Kontakt februari 1988. 1988. 1 omslag

 

517. Artikelen "Uit de archieven; Huize De la Salle, Aruba.” [1989]. 1 omslag

519. Overzicht van inkomsten en uitgaven, Aruba.       1938-1941. 1 deel

520. Registre de Personnel, Huize De La Salle, Aruba. Met bijlagen. 1937-1967

521. Registre de Personnel, Huize Maris Stella, Aruba. Met bijlagen. 1955-1966.

522-523. Plakboeken over Aruba. z.j. 2 delen

524. Verhandeling “Ons eilandje Aruba" van Paula Wernet-Paskel. z.j. 1 deel <?>

525. Verhandeling "Kinderhuis Imeldahof" van (onbekend). z.j. 1 deel <?> (in het Papiaments)

526. Verhandeling "Bethanië op Aruba"van (onbekend). 1994. 1 deel <?>

527. Verhandeling "De Fraters van Zwijsen; 100 jaar fraters op de Nederlandse Antillen" van (onbekend). 1986. deel     

528. Verhandeling "Geschiedenis Missie Curacao" van enkele paters Dominicanen. 1945. 1 deel

529. Verhandeling "Onderwijs en opvoeding op Aruba; de werkzaamheden van zusters- en broederscongregaties 1908-1970" C.J. van Hoop. 1992. 1 omslag

 

530. Verhandeling "De Trupialen, Aruba; 13 januari 1953-1978" van (onbekend). 1978. 1 omslag

537. Verhandeling "Herinneringen aan de eerste jaren op Aruba" van Br. Laurentius Vester. z.j. 1 omslag

538. Herinneringen van Fr. Eugeen Timmers aan de eerste tijd op Aruba. 1957. 1 stuk

802. Ridderorden, uitgereikt aan broeders op Aruba. z.j. 1 omslag <periode?>

816. Stukken betreffende het 50-jarig jubileum van de broeders op Aruba. 1987. 1 omslag

871. Huize Maris Stella te Savaneta, ongeveer 1959

872. Huize Maris Stella te Savaneta, ongeveer 1959.

 

 

Kameroen

 

804. Correspondentie tussen Broeder Vincentius Bressers,Br. Edwin Arteaga, Mgr. Teerenstra, Br. Nicet-Joseph en Br. Alain Houry over het beginnen van een missie in Doumé. 1957. 1 omslag

 

429-445. Correspondentie met en over de broeders in Cameroun.

429. 1957-1959

430. 1960-1965

 

446. Historique du Collège De La Salle te Doumé. 1958-1983.

455. Historique du Collège De La Salle, Doumé. 1958-1983.

448. Documenten betreffende Caméroun. 1958, 1963. 1 omslag

449. In memoriam van acht overleden broeders van Caméroun. 1960, 1967, 1973, 1983, 1987, 1991, 1993. 1 omslag

456. Verhandeling "Doumé-Kameroen, 30 jaar Broeders van de La Salle. 1958-1988.

459. Verhandeling "Doumé, Caméroun, 30 jaar Broeders v.d. La Salle. 1958-1988.

465. Verslag van 30 jaar werk van de Nederlandse broeders in Caméroun, door Broeder Vincentius Bressers. 1988. 1 omslag

458. Historique de la Communauté F.S.C. de Doumé, Caméroun.      1958-1988. 1 omslag

463. Reglement voor oud-leerlingen van het Collège d'Enseignement Technique Industriel St. Joseph de Diang. z.j. 1 omslag <?>

469. Verhandeling "Les Frères des Ecoles Chrétiennes a Mbanga (Caméroun), 1948-1990" van Frère Bruno Tourigny. 1999. 1 deel

471. Stukken betreffende Caméroun "Dossier de Diang, Archives de Yaoundé". 1986. 1 omslag <?>

 

 

Congo

 

inv. nr. 759. Verhandeling "Zaaiers onder de Afrikaanse hemel" over de broeders die gewerkt hebben in Belgisch Congo. Waaronder ook enkele Nederlanders. 1984

 

Audio-visueel materiaal

Aruba

867. Foto's van activiteiten en gebeurtenissen op Aruba. z.j. 1 deel

868. Plakboek van Broeder Richardus Kox over Aruba. z.j. 1 deel

870-872. Foto's van gebeurtenissen en activiteiten van de broeders op Aruba. 1937-1942, 1959. 3 delen

870. 1937-1942

 

873. Foto's van Broeders op Aruba en hun activiteiten en werkzaamheden. [1951-1953]

874. Foto's van Huize Maris Stella te Savaneta en de broeders aldaar. 1955-1959

875. Fotoalbum van de verbouwing van Huize De La Salle op Aruba. 1965-1966

876. Fotoalbum over activiteiten van de broeders op Aruba. z.j. 1 deel

877. Foto's van broeders op Aruba en hun activiteiten. z.j. 2 delen

878. Fotocollages van Aruba. 1937-1958

879. Foto's van broeders op Aruba en hun scholen

880. Foto's van broeders op Aruba. z.j. 1 omslag

881. Foto's van de broeders van Savaneta, Aruba, en hun activiteiten. z.j. 1 omslag

891. Foto's van Huize Maris Stella te Savaneta, Aruba. z.j. 1 omslag

 

Kameroen

797-800. Videobanden. z.j. 2 omslagen <periode ?>

797. Une école pour les Baka

798. Céti de Diang

799. Caméroun, visage d'Afrique

 

835. Videoband "Caméroun-Tchad, une autre école". z.j. 1 omslag <periode ?>

883. Foto's van de broeders in Caméroun en hun werkzaamheden. z.j. 1 omslag

892. Foto's met betrekking tot Doumé, Caméroun. z.j. 1 omslag


Bewaarplaats Generalaat, Frères des Ecoles Chrétiennes, Via Aurelia 476 - 00165 ROMA, tel. 06-66.52.31
Websites

website: www.lasalle.org

e-mail: casa@lasalle.org

Bronnen met verslaglegging

Kronieken

 

502-513. Kronieken van Aruba. 1937-2000. 12 omslagen

502. Huize De La Salle. 1937-1955

503. Huize De La Salle. 1955-1959

504. Huize De La Salle. 1960-1963

Gestencild. Aanvankelijk overzichten per jaar, vanaf 1945 een echte kroniek waarin belangrijk geachte gebeurtemissenn werden vastgelegd. Het betreft aankomst en vertrek, ziekte en overlijden van broeders. Ook de politieke ontwikkelingen zoals verkiezingen worden vermeld en van commentaar voorzien. De broeders deden veel aan activiteiten naast het onderwijs zoals toneel, orkesten, voetbal, films, een kerkkoor en viering van sinterklaas en Kerstmis. De kronieken zijn met gevoel voor humor geschreven.

 

Archivalie elders

Aangezien de broeders een samenwerkingsverband waren aangegaan onder de naam ACHT (Amsterdam, CHristelijke scholen en Tilburg) valt er ook in de archieven van de Fraters van Tilburg en de Broeders van Amsterdam materiaal te verwachten. Het KADOC (Leuven) werkt aan de inventarisatie van een deel van het archief van de Broeders van Christelijke Scholen. Vooralsnog is onduidelijk welk deel van het archief dit betreft en of dit ook betrekking heeft op Nederlandse broeders die in de missie actief zijn geweest (http://kadoc.kuleuven.be/nl/actu/enbr/index.htm#B3 16 mei 2010).

Verwijzing naar andere archiefvormers
Opmerkingen

De archieven van de Nederlandse provincie gaan op termijn naar het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven.

Bij het vijftigjarig bestaan van het Nederlandse district van de congregatie (in 1958) is een feestnummer verschenen van De la Salle Koerier. Maandblad van de Nederlandse Provincie van de Broeders der Christelijke Scholen, 11(1958), nr. 8, 32 p.

 

 

 

 

Informatiewaarde Interressant archief