Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

Priester Missie Bond

Naam Priester Missie Bond
Naamsvarianten
 • Pauselijke Priestermissiebond (PMB)
 • Priestermissiebond
 • Apostolische Priesterbond
 • Nederlandsche Priestermissiebond
Periode 1919-1966
Denominatie rooms-katholiek
Org Missie

Korte geschiedenis

De Priester Missie Bond (PMB) kan gekarakteriseerd worden als een clericale organisatie die probeerde de missieactie vanuit een centraal punt te leiden. Een voorloper van de Priestermissiebond was de Lega Apostolica, maar deze steunde de missie van de jezuïetenorde, wat geheel niet de intentie was van de in 1918 benoemde prefect van de Congregatie De Propaganda Fide, kardinaal Van Rossum. Deze eiste dat de door pater Slijpen sj gestichte Nederlandse afdeling zou verdwijnen om plaats maken van een door hem gewenste algemene organisatie, de Priestermissiebond, en dat de diocesane comités afdelingen zouden worden van de Bond. Dit leidde tot het verdwijnen van de Lega en de oprichting van de Priestermissiebond op 29 januari 1919 in Den Haag.

De PMB was weer een afdeling van de internationale Pia Unio Cleri pro Missionibus (notulen centraal bestuur PMB 19 januari 1919 en daarop volgende vergaderingen). De statuten werden in 1919 door kardinaal Van Rossum goedgekeurd. Alle priesters, seculieren en regulieren, werden krachtig aangespoord om lid te worden. In 1954 telde de Bond 11.166 leden, terwijl slechts 85 seculiere priesters en ongeveer evenveel regulieren geen lid waren (Willemsen, MISSIO, 44). Leken en religieuze  communiteiten konden begunstiger worden. In 1922 organiseerde de bond het eerste internationale missiecongres in Utrecht (Derix, Brengers van de boodschap, 407).

De Bond was verantwoordelijk voor de coördinatie van missie-actie in Nederland. Het lidmaatschap bracht bepaalde geestelijke voordelen met zich mee. De Priester Missie Bond coördineerde het werk van de Diocesane Missie Comités die geld inzamelden voor de drie pauselijke missiewerken, het Genootschap tot Voortplanting des Geloofs, het Genootschap van de H Kindsheid en het Liefdewerk van de Apostel Petrus waardoor deze drie genootschappen een sterke positie kregen (Van den Eerenbeemt, Missie-actie, 142-148 en Willemsen (2005) 31-53, met name 38-39).

De Bond stelde het werk van de priesters in de missie centraal en achtte dat van broeders, zusters en inheems personeel zoals evangelisten minder belangrijk. De Bond zag niet graag dat leken op eigen houtje aan missiewerk gingen doen (notulen nationaal bestuur  18 september 1951). De Bond fungeerde ook als doorgeefluik voor subsidies. Vanuit de Bond werd in 1932 het in Tilburg gevestigde Nederlands Volkenkundig Missiemuseum opgericht terwijl de Bond de oprichting van een leerstoel in de missiologie aan de Kath. Universiteit van Nijmegen mogelijk maakte. De missionerende orden en congregaties richtten in 1920 als tegenhanger de Stichting Vereenigde Missionarissen op. In de praktijk hadden missionarissen en Bond elkaar nodig en vonden zij elkaar doorgaans wel. In 1966 vergaderde de Bond voor de laatste maal, daarna werd het een slapende organisatie. Hij is dus nooit opgeheven (Willemsen, MISSIO, 66).

Organisatie

De Bond had de vorm van een in Utrecht gevestigde stichting. Hij was verantwoordelijk voor de coördinatie van de missie-actie in Nederland, met de Diocesane Missie Comités als afdelingen. Dit werk werd uitgevoerd door een secretariaat, dat in 1927 werd omgevormd tot het Nationaal Bureau voor de Pauselijke Missiewerken in Den Haag. Secretaris van de Bond en directeur van het Nationaal Bureau was mgr. Th.M.P. Bekkers (1883-1961) (Willemsen (2005) 31-53, met name 38-39 en Willemsen, Missio, 33).

Het bestuur bestond in 1940 uit de aartsbisschop (voorzitter), de directeur van het Nationaal Bureau (secretaris), de voorzitters van de vijf diocesane missiecomités, vijf vertegenwoordigers van de religieuze orden en congregaties, de nationale directeuren en secretarissen van de drie pauselijke genootschappen, twee afgevaardigden van de Vereenigde Missionarissen, de hoofdredacteur van het tijdschrift Het Missiewerk, vertegenwoordigers van de Indische Missievereniging, Memisa en het Apostolaat der Hereniging. Dit bestuur kwam maar één keer per jaar bijeen. De spin in het web was daardoor de directeur-secretaris die veel zaken zelfstandig afdeed met de Diocesane Missie Comités. (notulen bestuur passim; Van den Eerenbeemt, Missie-actie, 147-148). In 1942 en 1944 wordt melding gemaakt van een dagelijks bestuur (notulen nationale raad 1 juli 1942). Een groot deel van de correspondentie van de directeur bestaat uit aanvragen en toekenningen van subsidies. 

Doelstelling

De doelstellingen waren ‘het maken van propaganda voor de missies en de pauselijke liefdewerken’ (Willemsen OV11). De in 1919 door de Propaganda Fide vastgestelde statuten omchreven in art. 1 het doel als: '1. Door de priesters den missiegeest in de geloovigen opwekken en onderhouden. 2. Missiekennis verspreiden. 3. Krachtigem steun verwerven voor de katholieke missiën.' (archief bisdom 's-Hertogenbosch, dossier PMB). De Kath. Encyclopaedie (1937) omschrijft het als 'in de priesters en door dezen in de geloovigen een vurigen missiegeest op te wekken, opdat alle leden der H. Kerk samenwerken aan de verbreiding van het Rijk van Christus over geheel de wereld'.

Taken en activiteiten
 • Geldwerving
 • Informatievoorziening en propaganda
Continenten
 • Europa
Lokatie
 • Nederland
Selectie uit de literatuur
Titel
 • De priestermissiebond : beschouwingen, voorschriften, privilegiën
Reeks
 • Missiewerk. Priester-bijlagen ; 1938
Paginering
 • 136 p
Uitgever
 • 's-Hertogenbosch : Teulings
Jaar van uitgave
 • [1938]

Titel
 • Bijdragen aan de Wereldkerk : de geschiedenis van MISSIO/Pauselijke Missiewerken Nederland, 1822-1997 / Jan Willemsen
Auteur
 • Johannes Theodorus Wilhelmus Willemsen (1941-)
Paginering
 • 105 p
Uitgever
 • Den Haag : MISSIO
Jaar van uitgave
 • cop. 1997

Titel
 • Brengers van de Boodschap : geschiedenis van de katholieke missionering vanuit Nederland van VOC tot Vaticanum II / Jan Derix
Auteur
 • Jan M.G. Derix (1936-2009)
Paginering
 • XIV, 11-803 p., [48] p. pl
Uitgever
 • Nijmegen : Valkhof Pers
Jaar van uitgave
 • cop. 2009

Titel
 • De missie-actie in Nederland (±1600-1940) / door A.J.J.M. van den Eerenbeemt
Auteur
 • Andreas Joannes Josephus Maria van den Eerenbeemt (1912-)
Paginering
 • XVI, 264 p
Uitgever
 • Nijmegen : J. J. Berkhout
Jaar van uitgave
 • 1945


Bronnenpublicatie
Titel
 • Encycliek over de bevordering der heilige missies
Auteur
 • Pius XII
In
 • Het Missie-Werk
Reeks
 • 31
Paginering
 • 3-39
Jaar van uitgave
 • 1952

Titel
 • Fidei donum, encycliek van 21 Apr. 1957 over de huidige toestand van de Katholieke missies, bijzonder in Afrika : Invicti athletae, encycliek van 16 Mei 1957 bij het 3e eeuwfeest van de marteldood van de H. Andreas Bobola S.J.
Auteur
 • Pius XII
Reeks
 • Ecclesia docens
Paginering
 • 62 p
Uitgever
 • Hilversum : Gooi & Sticht
Jaar van uitgave
 • 1957


Periodieken
Titel
 • Het missiewerk : tijdschrift voor missiekennis en missieactie : orgaan van den Priester-Missiebond in Nederland
Paginering
 • Jrg. 1 (1919/20) - jrg. 50 (1971)
Uitgever
 • 's-Hertogenbosch : Teulings
Jaar van uitgave
 • 1919-1971

Titel
 • Apostolische priesterbond
Paginering
 • 1 (1917-18) - 2 (1918-19)
Uitgever
 • Amsterdam [etc.] : Slijpen [etc.]
Jaar van uitgave
 • 1917-1919

Titel
 • Missie-actie : tijdschrift ter bezinning op en begeleiding van de missieaktie / Pauselijke Priestermissiewerken NederlandMissie-aktie
Paginering
 • Jrg. 1 (1946) - jrg. 38, nr. 6 (nov./dec. 1983)
Uitgever
 • Den Haag : Pauselijke Priestermissiewerken Nederland
Jaar van uitgave
 • 1946-1983

Titel
 • Het missiewerk : tijdschrift voor missiekennis en missieactie. Priesterbijlagen
Paginering
 • Jrg. 1 (1919) - jrg. 50 (1971)
Uitgever
 • 's-Hertogenbosch : Teulings
Jaar van uitgave
 • 1919-1971

Titel
 • Missie in aktie : aktuele informatie voor missionaire werkers en werkgroepen / uitg. van de Stichting Nationaal Bureau voor Missiewerken
Paginering
 • Jrg. 39, nr. 1 (jan./febr. 1984) - jrg. 54, nr. 6 (1999)
Uitgever
 • Den Haag : Stichting Nationaal Bureau voor Missiewerken
Jaar van uitgave
 • 1984-1999

Titel
 • Missieinteractie / MISSIO, Nationaal Bureau van de Pauselijke Missiewerken Nederland
Paginering
 • Jrg. 55, nr. 1 (2000) - jrg. 61, nr. 6 (dec. 2006)
Uitgever
 • Den Haag : MISSIO, Nationaal Bureau van de Pauselijke Missiewerken Nederland
Jaar van uitgave
 • 2000-2006
Meer over het archief
Beschrijving archief

De archieven van de Priestermissiebond, het Nationaal Bureau Pauselijke Missiewerken en die van de drie pauselijke missiegenootschappen bevinden zich op het Katholiek Documentatie Centrum in Nijmegen en zijn in één inventaris beschreven.

Bewaarplaats Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen
Periode archief 1917-1995
Openbaarheid beperkt
Opmerkingen openbaarheid

Toestemming voor raadpleging is vereist en kan verkregen worden via de archivaris van het KDC. Hiertoe kan een formulier worden ingevuld via de website van het KDC (http://www.ru.nl/kdc/archief/toestemming_voor/)

Omvang 47 m
Toegang soort
 • Lijst
Toegang titel 922 PMW; Archief Nationaal Bureau van de Pauselijke Missiewerken
Subarchief van

Selectie

 

 

Culturele interactie

 

338. Cultuurondernemingen als steunpunten voor de missionering van Nederlands Oost-Indië. 1924, 1927-1930. 1 omslag

 

767-769. Beursfondsen voor de opleiding van autochtone priesters in de voormalige Nederlandse koloniën, 1934-1960.

 

981. Katholieke Indonesische studenten in Nederland, 1947-1951.

 

 

Oprichting

 

614. Oprichting. 1918-1920. 1 omslag

 

 

Bestuur en organisatie

Vermoedelijk zijn niet alle notulen van het dagelijks bestuur bewaard gebleven. In de naoorlogse notulen zijn ook in het Frans geschreven jaarverslagen te vinden die zijn uitgebracht aan het internationale secretariaat in Rome met gegevens over ledenaantallen, oplagecijfers van de twee door de PMB uitgegeven bladen enz.

 

428. Notulenboek van het centraal bestuur van de PMB. 1919-1928. 1 deel

 

502. Notulenboek van het bestuur. 1922-1932. 1 deel

 

429-432. Agenda's voor en verslagen van vergaderingen van het nationaal bestuur en het dagelijks bestuur van de PMB. Met bijlagen. 1929-1940, 1942, 1944, 1946-1966. 4 omslagen

 

456-458. Agenda's voor en verslagen van (gecombineerde) vergaderingen van de nationaal directeur, de nationaal secretarissen en de diocesane propagandisten van het Nationaal Bureau van de Pauselijke Missieactie. Met bijlagen. 1944-1961. 3 omslagen

 

564. Nationale raad. 1922-1953. 1 omslag

 

632. Diocesane missieraden. Rotterdam. 1957-1960. 1 omslag

 

715-716. Zelatricen. Geordend op onderwerp. 1955-1962. 2 omslagen

 

746 Aantekeningen van T.M.P. Bekkers, nationaal directeur St. Petrus Liefdewerk, en H.J.J. van Hussen, nationaal directeur PMW, over missiewerk. 1950, 1957-1958, z.j. 1 omslag

 

331. Verhouding tussen UNICEF, Kinderfonds van de Verenigde Naties, en missie en zending. 1958. 1 omslag

 

350. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). 1953-1957. 1 omslag

 

388. Verhouding tussen de Nederlandse Organisatie voor Internationale Bijstand (NOVIB) en het missiewerk. 1957. 1 omslag

 

 

Missie in het algemeen

 

338. Cultuurondernemingen als steunpunten voor de missionering van Nederlands Oost-Indië. 1924, 1927-1930. 1 omslag

 

339. Zielzorg voor "overzeese studenten". 1954-1958. 1 omslag

 

981. Katholieke Indonesische studenten in Nederland. 1947-1951. 1 omslag

 

979. Verhandeling "Inlichtingen aangaande de pauselijke missiegenootschappen" van (onbekend). [1950]. 1 stuk

 

341. Kardinaal van Rossum Instituut, Internationaal Centrum voor Sociale en Culturele Hulp te 's-Gravenhage. 1956-1958. 1 omslag

 

302. Statistische opgaven van Nederlandse missionarissen. 1959-1960. 1 omslag

 

303. Historisch overzicht over de periode 1919-1929. Met bijlagen. 1930. 1 omslag

 

 

Correspondentie

 

98-123. Correspondentie met weldoeners. Alfabetisch geordend op naam. 1954-1961. 26 omslagen

 

124-137. Correspondentie met missies. Geordend volgens oorspronkelijke alfabetische ordening op bisdom. ca. 1959-1979. 14 omslagen

 

314. Correspondentie met B.J. Alfrink, aartsbisschop van Utrecht, over de "Wereldmissie-toto". 1959-1960. 1 omslag

 

316. Correspondentie met A.C. Schaper, voorzitter van het diocesaan missie comité Rotterdam. 1957, 1959-1960. 1 omslag

 

329. Correspondentie met het Päpstliches Werk der Glaubensverbreitung in (West-)Duitsland. 1937-1938, 1949-1952. 1 omslag

 

342. Correspondentie met Pauselijke Missiewerken (PMW) België. 1930-1937, 1947-1953. 1 omslag

 

398-409. Correspondentie tussen de directeur en diocesane directeuren. Alfabetisch geordend op bisdom. 1921-1932. 12 omslagen

 

410. Correspondentie tussen J. Smit, secretaris-penningmeester, en J.M. Drehmanns CssR, particulier secretaris van kardinaal W.M. van Rossum. 1919-1922. 1 omslag

 

411-412. Correspondentie tussen T.M.P. Bekkers, nationaal directeur, en J.M. Drehmanns CssR, particulier secretaris van kardinaal W.M. van Rossum. 1922-1930. 2 omslagen

 

413-416. Correspondentie tussen de directeur en de aartsbisschop van Utrecht. 1925-1941, 1943-1959. 4 omslagen

 

417-427. Correspondentie tussen H.J.J. van Hussen, nationaal directeur, en T.M. Bours, nationaal secretaris-penningmeester van het Genootschap van de H. Kindsheid. 1950-1960. 11 omslagen

 

527-534 Correspondentie tussen de directeur en diverse personen en instellingen in het buitenland. 1922-1929. 8 omslagen

 

535-563. Correspondentie tussen de directeur en het internationaal secretariaat te Rome. 1930-1958. 29 omslagen

 

565-574. Correspondentie tussen de directeur en diverse personen en instellingen te Rome (Italië). 1930-1958. 10 omslagen

 

575-583. Correspondentie tussen de directeur en diverse personen en instellingen.

917-1960. 9 omslagen

 

585-591. Correspondentie met diverse personen en instellingen. 1919-1920, 1931-1938, 1940-1959. 7 omslagen

 

592-594. Correspondentie met diverse personen en instellingen in het buitenland. 1929-1958. 3 omslagen

 

599. Correspondentie tussen J. Smit, secretaris-penningmeester, en kardinaal W.M. van Rossum. 1918-1922. 1 omslag

 

600-603. Correspondentie met de Congregatie de Propaganda Fide en het internationaal secretariaat van de Priestermissiebond, 1921-1958.

 

605-608. Correspondentie met diverse personen en instellingen. 1928-1958. 4 omslagen

 

609-613. Correspondentie met diocesane missie comités. Alfabetisch geordend op bisdom. 1918-1920, 1927-1932. 5 omslagen

 

724. Correspondentie met T. van Valenberg ofm cap, 1959-1982.

 

791. Brieven van T.M. Bours, secretaris-penningmeester, aan directeuren van diocesane missiebureaus. 1952, 1954-1960. 1 omslag

 

846-856. Correspondentie met diverse personen en instellingen. 1950-1960.

 

888-898. Correspondentie met diverse personen en instellingen in het buitenland en over missieprojecten. 1950-1960

 

934. Correspondentie tussen T.M.P. Bekkers, directeur, en diverse personen en instellingen. 1929-1949. 1 omslag

 

 

Financiën

 

61. Tabellarisch kasboek van de pauselijke missiegenootschappen in het bisdom Rotterdam. 1957-1966. 1 deel

 

62-63. Journaalboeken. 1954-1955. 2 delen

 

64-65. Tabellarische registers van inkomsten van de bisdommen. 1927-1959. 2 delen

 

510-511. Interne (financiële) jaarverslagen, begrotingen en jaarrekeningen. 1929-1967. 2 omslagen

 

503-504. Interne (financiële) jaarverslagen, begrotingen en jaarrekeningen. Met bijlagen.

1940-1960. 2 omslagen

 

512-513. Interne (financiële) jaarverslagen en jaarrekeningen. 1940-1961. 2 omslagen

 

515-517 Interne (financiële) jaarverslagen en jaarrekeningen. Met bijlagen. 1934-1961.

 

518. 1961-1967. 3 omslagen

 

519-524. Interne (financiële) jaarverslagen en jaarrekeningen. Met bijlagen. 1920-1960.

6 omslagen

 

761. Kasboek, 1919-1921.

 

762-766. Financiële jaarverslagen van de drie pauselijke missiegenootschappen in de bisdommen. Alfabetisch geordend op bisdom. 1934-1966. 5 omslagen

 

767-769. Beursfondsen voor de opleiding van autochtone priesters in de voormalige Nederlandse koloniën, 1934-1960.

 

 

Indische Missie Vereeniging/Centraal Katholiek Koloniaal Bureau

 

362-366. Indische Missie Vereeniging (IMV) en Centraal Katholiek Koloniaal Bureau (CKKB). Geordend op onderwerp:

362. Statuten en huishoudelijke reglementen. 1920, 1929, 1941-1942, 1952.

363. Balansen en exploitatierekeningen. 1931-1948.

 

364. Correspondentie met P.G. Groenen, secretaris van de IMV. 1937-1941.

 

365. Reorganisatie van het Centraal Indisch Missiebureau (CIMB) te 's-Gravenhage. 1956-1957.

 

366. Ingekomen en uitgegane stukken. 1930-1941, 1946, 1948, 1950-1957, 1959.

 

 

Missiologie

 

315. Plan voor oprichting van een missiologisch instituut te Nijmegen. 1944. 1 omslag

 

324. Oprichting van een leerstoel Missiologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen (KUN). 1923-1925, 1927-1931, 1935-1936. 1 omslag

 

 

Volkenkundig Missiemuseum Tilburg

 

36-38.  Tabellarische kasboeken, 1932-1958. 3 delen

 

222-225. Nederlands Volkenkundig Missiemuseum te Tilburg. Alfabetisch geordend op onderwerp. Correspondentie en financiële aangelegenheden. 1932-1959. 4 omslagen

 

 

Actie, educatie en propaganda

 

294. Film "Tokende" over het missiewerk in Belgisch Congo. 1959-1960. 1 omslag

 

295. Missierozenkrans en rozenkranskruistocht. 1957. 1 omslag

 

312. Algemene wereldtentoonstelling, gehouden te Brussel (België) van 17 april t/m 18 oktober 1958. 1957-1958. 1 omslag

 

313. Rede 'Hulp aan onderontwikkelde gebieden: een nieuwe term voor een eeuwenoude aktiviteit' door G.H.L. Zeegers gehouden tijdens een bijeenkomst van de Priestermissiebond op 17 september 1957. 2 stukken

 

319. Missieacties op de seminaries, 1952-1955. 1 omslag

 

321. Commissie Inbouw. 1955-1958. 1 omslag

NB: Betreft bevordering van de missionaire vorming van theologanten.

 

323 Nationaal Maria-congres, gehouden te Nijmegen van 6-8 augustus. 1932. 1 omslag

 

330. Besprekingen over de handhaving van periodieken van de pauselijke missiegenootschappen. 1956-1957. 1 omslag

 

332. Redactie periodiek "Het Missiewerk. Nederlands Tijdschrift voor Missiewetenschap". 1954-1958. 1 omslag

 

343-346 Nationale uitzendingsplechtigheden van missionarissen. 1957-1960. 4 omslagen

 

352-361 Radiorubriek "De Zonnewijzer", uitgezonden door de KRO. Alfabetisch geordend op onderwerp. Correspondentie met J. Valk, samensteller van de teksten, en teksten van uitzendingen. 1953-1961. 10 omslagen

 

371-374. Tentoonstellingen over missie. 371. 1947-1950. 1947-1963. 4 omslagen

 

375-380. Wereldmissiedag, voorheen Missiezondag geheten. 1927-1960. 6 omslagen

 

382-384. "Koloniale Missieweek". 1937-1939. 3 omslagen

NB: Ook "Week van gebed en offer voor de missiën in de Oost en West" geheten.

 

385. "Indische Missieweek". 1949, 1952-1959. 1 omslag

 

386. Nederlandse Missieweek. 1958-1960. 1 omslagen

 

389-390. Bedevaarten naar Rome. 1956-1960. 2 omslagen

 

597. Toneelstukken [over de missie]. 1949-1950. 1 omslag

 

598. Films over 'de kindsheid'. 1937-1940 en 1946-1949. 1 omslag

 

782. Nederlandse Missiologische Week. 1959-1966. 1 omslag

 

799. Teksten van de rubriek "Missiekwartier" van Radio Nederland Wereldomroep. 1946-1947. 1 omslag

 

800. Ledenwervingsactie onder congregaties. 1951. 1 omslag

 

820. Nieuwsblad "Katholieke Wereld Post Breda Holland". 1935-1940. 1 omslag

 

821. Nieuwsblad "Nederlandsche kroniek voor katholieke geestelijken in Latijnsch Amerika". 1943-1945. [Overgebracht naar de afdeling Bibliotheek van het KDC.]

 

826. Algemene Missie Aktie Tentoonstelling (Amate), gehouden te Delft van 31 oktober tot en met 8 november. 1959. 1 omslag

 

828. Plakalbum "Delftsche Missieweek". 1933. 1 band

 

830. Amate, gehouden te 's-Gravenhage. 1957. 1 omslag

 

836. Kopij van T.M. Bours voor het diocesaan weekblad van het bisdom Roermond "Credo". 1959-1961. 1 omslag

 

840. Missie-comité ARMA [Algemene Rotterdamse Missie Actie] te Rotterdam. 1954-1955. 1 omslag

 

933. Diocesaan missie comité Haarlem. 1918-1923, 1925-1927. 1 omslag

 

978. Intentielijsten van gebedsacties onder religieuzen. 1924-1964. 1 omslag

 

984. Propagandamateriaal inzake Wereldmissiedag en Wereldmissiemaand. 1949-1989. 1 omslag

 

985. Propagandamateriaal inzake Priester-missiedag. 1953-1971. 1 omslag

 

 

Geschiedschrijving en herdenking

 

292. Nationale viering van het vierde eeuwfeest van de herdenking van het sterven van de H. Franciscus Xaverius, gehouden te 's-Hertogenbosch op 28 september. 1952. 1 omslag (inv. nr. 292)

 

293. Viering van het eeuwfeest van het herstel van de kerkelijke hiërarchie in Nederland, gehouden te Utrecht op 16-17 mei 1953. 1952-1953. 1 omslag

 

347-348. Herdenking 100ste geboortedag van kardinaal W.M. van Rossum, gehouden te Zwolle op 4-5 september. 1954. 2 omslagen

 

604. 'Hoe de Priestermissiebond ontstond' door J. Smit, [1937]. 1 stuk

NB: Smit was nauw betrokken bij de oprichting van de Priestermissiebond in 1918.

 

Verwijzing naar andere archiefvormers
Informatiewaarde Interressant archief

Geschiedenis

Korte geschiedenis

De Priester Missie Bond (PMB) kan gekarakteriseerd worden als een clericale organisatie die probeerde de missieactie vanuit een centraal punt te leiden. Een voorloper van de Priestermissiebond was de Lega Apostolica, maar deze steunde de missie van de jezuïetenorde, wat geheel niet de intentie was van de in 1918 benoemde prefect van de Congregatie De Propaganda Fide, kardinaal Van Rossum. Deze eiste dat de door pater Slijpen sj gestichte Nederlandse afdeling zou verdwijnen om plaats maken van een door hem gewenste algemene organisatie, de Priestermissiebond, en dat de diocesane comités afdelingen zouden worden van de Bond. Dit leidde tot het verdwijnen van de Lega en de oprichting van de Priestermissiebond op 29 januari 1919 in Den Haag.

De PMB was weer een afdeling van de internationale Pia Unio Cleri pro Missionibus (notulen centraal bestuur PMB 19 januari 1919 en daarop volgende vergaderingen). De statuten werden in 1919 door kardinaal Van Rossum goedgekeurd. Alle priesters, seculieren en regulieren, werden krachtig aangespoord om lid te worden. In 1954 telde de Bond 11.166 leden, terwijl slechts 85 seculiere priesters en ongeveer evenveel regulieren geen lid waren (Willemsen, MISSIO, 44). Leken en religieuze  communiteiten konden begunstiger worden. In 1922 organiseerde de bond het eerste internationale missiecongres in Utrecht (Derix, Brengers van de boodschap, 407).

De Bond was verantwoordelijk voor de coördinatie van missie-actie in Nederland. Het lidmaatschap bracht bepaalde geestelijke voordelen met zich mee. De Priester Missie Bond coördineerde het werk van de Diocesane Missie Comités die geld inzamelden voor de drie pauselijke missiewerken, het Genootschap tot Voortplanting des Geloofs, het Genootschap van de H Kindsheid en het Liefdewerk van de Apostel Petrus waardoor deze drie genootschappen een sterke positie kregen (Van den Eerenbeemt, Missie-actie, 142-148 en Willemsen (2005) 31-53, met name 38-39).

De Bond stelde het werk van de priesters in de missie centraal en achtte dat van broeders, zusters en inheems personeel zoals evangelisten minder belangrijk. De Bond zag niet graag dat leken op eigen houtje aan missiewerk gingen doen (notulen nationaal bestuur  18 september 1951). De Bond fungeerde ook als doorgeefluik voor subsidies. Vanuit de Bond werd in 1932 het in Tilburg gevestigde Nederlands Volkenkundig Missiemuseum opgericht terwijl de Bond de oprichting van een leerstoel in de missiologie aan de Kath. Universiteit van Nijmegen mogelijk maakte. De missionerende orden en congregaties richtten in 1920 als tegenhanger de Stichting Vereenigde Missionarissen op. In de praktijk hadden missionarissen en Bond elkaar nodig en vonden zij elkaar doorgaans wel. In 1966 vergaderde de Bond voor de laatste maal, daarna werd het een slapende organisatie. Hij is dus nooit opgeheven (Willemsen, MISSIO, 66).

Organisatie

De Bond had de vorm van een in Utrecht gevestigde stichting. Hij was verantwoordelijk voor de coördinatie van de missie-actie in Nederland, met de Diocesane Missie Comités als afdelingen. Dit werk werd uitgevoerd door een secretariaat, dat in 1927 werd omgevormd tot het Nationaal Bureau voor de Pauselijke Missiewerken in Den Haag. Secretaris van de Bond en directeur van het Nationaal Bureau was mgr. Th.M.P. Bekkers (1883-1961) (Willemsen (2005) 31-53, met name 38-39 en Willemsen, Missio, 33).

Het bestuur bestond in 1940 uit de aartsbisschop (voorzitter), de directeur van het Nationaal Bureau (secretaris), de voorzitters van de vijf diocesane missiecomités, vijf vertegenwoordigers van de religieuze orden en congregaties, de nationale directeuren en secretarissen van de drie pauselijke genootschappen, twee afgevaardigden van de Vereenigde Missionarissen, de hoofdredacteur van het tijdschrift Het Missiewerk, vertegenwoordigers van de Indische Missievereniging, Memisa en het Apostolaat der Hereniging. Dit bestuur kwam maar één keer per jaar bijeen. De spin in het web was daardoor de directeur-secretaris die veel zaken zelfstandig afdeed met de Diocesane Missie Comités. (notulen bestuur passim; Van den Eerenbeemt, Missie-actie, 147-148). In 1942 en 1944 wordt melding gemaakt van een dagelijks bestuur (notulen nationale raad 1 juli 1942). Een groot deel van de correspondentie van de directeur bestaat uit aanvragen en toekenningen van subsidies. 

Doelstelling

De doelstellingen waren ‘het maken van propaganda voor de missies en de pauselijke liefdewerken’ (Willemsen OV11). De in 1919 door de Propaganda Fide vastgestelde statuten omchreven in art. 1 het doel als: '1. Door de priesters den missiegeest in de geloovigen opwekken en onderhouden. 2. Missiekennis verspreiden. 3. Krachtigem steun verwerven voor de katholieke missiën.' (archief bisdom 's-Hertogenbosch, dossier PMB). De Kath. Encyclopaedie (1937) omschrijft het als 'in de priesters en door dezen in de geloovigen een vurigen missiegeest op te wekken, opdat alle leden der H. Kerk samenwerken aan de verbreiding van het Rijk van Christus over geheel de wereld'.

Taken en activiteiten
 • Geldwerving
 • Informatievoorziening en propaganda

Geografie

Continenten
 • Europa
Lokatie
 • Nederland

Niet-archivalische bronnen

Selectie uit de literatuur
Titel
 • De priestermissiebond : beschouwingen, voorschriften, privilegiën
Reeks
 • Missiewerk. Priester-bijlagen ; 1938
Paginering
 • 136 p
Uitgever
 • 's-Hertogenbosch : Teulings
Jaar van uitgave
 • [1938]

Titel
 • Bijdragen aan de Wereldkerk : de geschiedenis van MISSIO/Pauselijke Missiewerken Nederland, 1822-1997 / Jan Willemsen
Auteur
 • Johannes Theodorus Wilhelmus Willemsen (1941-)
Paginering
 • 105 p
Uitgever
 • Den Haag : MISSIO
Jaar van uitgave
 • cop. 1997

Titel
 • Brengers van de Boodschap : geschiedenis van de katholieke missionering vanuit Nederland van VOC tot Vaticanum II / Jan Derix
Auteur
 • Jan M.G. Derix (1936-2009)
Paginering
 • XIV, 11-803 p., [48] p. pl
Uitgever
 • Nijmegen : Valkhof Pers
Jaar van uitgave
 • cop. 2009

Titel
 • De missie-actie in Nederland (±1600-1940) / door A.J.J.M. van den Eerenbeemt
Auteur
 • Andreas Joannes Josephus Maria van den Eerenbeemt (1912-)
Paginering
 • XVI, 264 p
Uitgever
 • Nijmegen : J. J. Berkhout
Jaar van uitgave
 • 1945


Bronnenpublicatie
Titel
 • Encycliek over de bevordering der heilige missies
Auteur
 • Pius XII
In
 • Het Missie-Werk
Reeks
 • 31
Paginering
 • 3-39
Jaar van uitgave
 • 1952

Titel
 • Fidei donum, encycliek van 21 Apr. 1957 over de huidige toestand van de Katholieke missies, bijzonder in Afrika : Invicti athletae, encycliek van 16 Mei 1957 bij het 3e eeuwfeest van de marteldood van de H. Andreas Bobola S.J.
Auteur
 • Pius XII
Reeks
 • Ecclesia docens
Paginering
 • 62 p
Uitgever
 • Hilversum : Gooi & Sticht
Jaar van uitgave
 • 1957


Periodieken
Titel
 • Het missiewerk : tijdschrift voor missiekennis en missieactie : orgaan van den Priester-Missiebond in Nederland
Paginering
 • Jrg. 1 (1919/20) - jrg. 50 (1971)
Uitgever
 • 's-Hertogenbosch : Teulings
Jaar van uitgave
 • 1919-1971

Titel
 • Apostolische priesterbond
Paginering
 • 1 (1917-18) - 2 (1918-19)
Uitgever
 • Amsterdam [etc.] : Slijpen [etc.]
Jaar van uitgave
 • 1917-1919

Titel
 • Missie-actie : tijdschrift ter bezinning op en begeleiding van de missieaktie / Pauselijke Priestermissiewerken NederlandMissie-aktie
Paginering
 • Jrg. 1 (1946) - jrg. 38, nr. 6 (nov./dec. 1983)
Uitgever
 • Den Haag : Pauselijke Priestermissiewerken Nederland
Jaar van uitgave
 • 1946-1983

Titel
 • Het missiewerk : tijdschrift voor missiekennis en missieactie. Priesterbijlagen
Paginering
 • Jrg. 1 (1919) - jrg. 50 (1971)
Uitgever
 • 's-Hertogenbosch : Teulings
Jaar van uitgave
 • 1919-1971

Titel
 • Missie in aktie : aktuele informatie voor missionaire werkers en werkgroepen / uitg. van de Stichting Nationaal Bureau voor Missiewerken
Paginering
 • Jrg. 39, nr. 1 (jan./febr. 1984) - jrg. 54, nr. 6 (1999)
Uitgever
 • Den Haag : Stichting Nationaal Bureau voor Missiewerken
Jaar van uitgave
 • 1984-1999

Titel
 • Missieinteractie / MISSIO, Nationaal Bureau van de Pauselijke Missiewerken Nederland
Paginering
 • Jrg. 55, nr. 1 (2000) - jrg. 61, nr. 6 (dec. 2006)
Uitgever
 • Den Haag : MISSIO, Nationaal Bureau van de Pauselijke Missiewerken Nederland
Jaar van uitgave
 • 2000-2006

Het archief

Meer over het archief
Beschrijving archief

De archieven van de Priestermissiebond, het Nationaal Bureau Pauselijke Missiewerken en die van de drie pauselijke missiegenootschappen bevinden zich op het Katholiek Documentatie Centrum in Nijmegen en zijn in één inventaris beschreven.

Bewaarplaats Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen
Periode archief 1917-1995
Openbaarheid beperkt
Opmerkingen openbaarheid

Toestemming voor raadpleging is vereist en kan verkregen worden via de archivaris van het KDC. Hiertoe kan een formulier worden ingevuld via de website van het KDC (http://www.ru.nl/kdc/archief/toestemming_voor/)

Omvang 47 m
Toegang soort
 • Lijst
Toegang titel 922 PMW; Archief Nationaal Bureau van de Pauselijke Missiewerken
Subarchief van

Selectie

 

 

Culturele interactie

 

338. Cultuurondernemingen als steunpunten voor de missionering van Nederlands Oost-Indië. 1924, 1927-1930. 1 omslag

 

767-769. Beursfondsen voor de opleiding van autochtone priesters in de voormalige Nederlandse koloniën, 1934-1960.

 

981. Katholieke Indonesische studenten in Nederland, 1947-1951.

 

 

Oprichting

 

614. Oprichting. 1918-1920. 1 omslag

 

 

Bestuur en organisatie

Vermoedelijk zijn niet alle notulen van het dagelijks bestuur bewaard gebleven. In de naoorlogse notulen zijn ook in het Frans geschreven jaarverslagen te vinden die zijn uitgebracht aan het internationale secretariaat in Rome met gegevens over ledenaantallen, oplagecijfers van de twee door de PMB uitgegeven bladen enz.

 

428. Notulenboek van het centraal bestuur van de PMB. 1919-1928. 1 deel

 

502. Notulenboek van het bestuur. 1922-1932. 1 deel

 

429-432. Agenda's voor en verslagen van vergaderingen van het nationaal bestuur en het dagelijks bestuur van de PMB. Met bijlagen. 1929-1940, 1942, 1944, 1946-1966. 4 omslagen

 

456-458. Agenda's voor en verslagen van (gecombineerde) vergaderingen van de nationaal directeur, de nationaal secretarissen en de diocesane propagandisten van het Nationaal Bureau van de Pauselijke Missieactie. Met bijlagen. 1944-1961. 3 omslagen

 

564. Nationale raad. 1922-1953. 1 omslag

 

632. Diocesane missieraden. Rotterdam. 1957-1960. 1 omslag

 

715-716. Zelatricen. Geordend op onderwerp. 1955-1962. 2 omslagen

 

746 Aantekeningen van T.M.P. Bekkers, nationaal directeur St. Petrus Liefdewerk, en H.J.J. van Hussen, nationaal directeur PMW, over missiewerk. 1950, 1957-1958, z.j. 1 omslag

 

331. Verhouding tussen UNICEF, Kinderfonds van de Verenigde Naties, en missie en zending. 1958. 1 omslag

 

350. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). 1953-1957. 1 omslag

 

388. Verhouding tussen de Nederlandse Organisatie voor Internationale Bijstand (NOVIB) en het missiewerk. 1957. 1 omslag

 

 

Missie in het algemeen

 

338. Cultuurondernemingen als steunpunten voor de missionering van Nederlands Oost-Indië. 1924, 1927-1930. 1 omslag

 

339. Zielzorg voor "overzeese studenten". 1954-1958. 1 omslag

 

981. Katholieke Indonesische studenten in Nederland. 1947-1951. 1 omslag

 

979. Verhandeling "Inlichtingen aangaande de pauselijke missiegenootschappen" van (onbekend). [1950]. 1 stuk

 

341. Kardinaal van Rossum Instituut, Internationaal Centrum voor Sociale en Culturele Hulp te 's-Gravenhage. 1956-1958. 1 omslag

 

302. Statistische opgaven van Nederlandse missionarissen. 1959-1960. 1 omslag

 

303. Historisch overzicht over de periode 1919-1929. Met bijlagen. 1930. 1 omslag

 

 

Correspondentie

 

98-123. Correspondentie met weldoeners. Alfabetisch geordend op naam. 1954-1961. 26 omslagen

 

124-137. Correspondentie met missies. Geordend volgens oorspronkelijke alfabetische ordening op bisdom. ca. 1959-1979. 14 omslagen

 

314. Correspondentie met B.J. Alfrink, aartsbisschop van Utrecht, over de "Wereldmissie-toto". 1959-1960. 1 omslag

 

316. Correspondentie met A.C. Schaper, voorzitter van het diocesaan missie comité Rotterdam. 1957, 1959-1960. 1 omslag

 

329. Correspondentie met het Päpstliches Werk der Glaubensverbreitung in (West-)Duitsland. 1937-1938, 1949-1952. 1 omslag

 

342. Correspondentie met Pauselijke Missiewerken (PMW) België. 1930-1937, 1947-1953. 1 omslag

 

398-409. Correspondentie tussen de directeur en diocesane directeuren. Alfabetisch geordend op bisdom. 1921-1932. 12 omslagen

 

410. Correspondentie tussen J. Smit, secretaris-penningmeester, en J.M. Drehmanns CssR, particulier secretaris van kardinaal W.M. van Rossum. 1919-1922. 1 omslag

 

411-412. Correspondentie tussen T.M.P. Bekkers, nationaal directeur, en J.M. Drehmanns CssR, particulier secretaris van kardinaal W.M. van Rossum. 1922-1930. 2 omslagen

 

413-416. Correspondentie tussen de directeur en de aartsbisschop van Utrecht. 1925-1941, 1943-1959. 4 omslagen

 

417-427. Correspondentie tussen H.J.J. van Hussen, nationaal directeur, en T.M. Bours, nationaal secretaris-penningmeester van het Genootschap van de H. Kindsheid. 1950-1960. 11 omslagen

 

527-534 Correspondentie tussen de directeur en diverse personen en instellingen in het buitenland. 1922-1929. 8 omslagen

 

535-563. Correspondentie tussen de directeur en het internationaal secretariaat te Rome. 1930-1958. 29 omslagen

 

565-574. Correspondentie tussen de directeur en diverse personen en instellingen te Rome (Italië). 1930-1958. 10 omslagen

 

575-583. Correspondentie tussen de directeur en diverse personen en instellingen.

917-1960. 9 omslagen

 

585-591. Correspondentie met diverse personen en instellingen. 1919-1920, 1931-1938, 1940-1959. 7 omslagen

 

592-594. Correspondentie met diverse personen en instellingen in het buitenland. 1929-1958. 3 omslagen

 

599. Correspondentie tussen J. Smit, secretaris-penningmeester, en kardinaal W.M. van Rossum. 1918-1922. 1 omslag

 

600-603. Correspondentie met de Congregatie de Propaganda Fide en het internationaal secretariaat van de Priestermissiebond, 1921-1958.

 

605-608. Correspondentie met diverse personen en instellingen. 1928-1958. 4 omslagen

 

609-613. Correspondentie met diocesane missie comités. Alfabetisch geordend op bisdom. 1918-1920, 1927-1932. 5 omslagen

 

724. Correspondentie met T. van Valenberg ofm cap, 1959-1982.

 

791. Brieven van T.M. Bours, secretaris-penningmeester, aan directeuren van diocesane missiebureaus. 1952, 1954-1960. 1 omslag

 

846-856. Correspondentie met diverse personen en instellingen. 1950-1960.

 

888-898. Correspondentie met diverse personen en instellingen in het buitenland en over missieprojecten. 1950-1960

 

934. Correspondentie tussen T.M.P. Bekkers, directeur, en diverse personen en instellingen. 1929-1949. 1 omslag

 

 

Financiën

 

61. Tabellarisch kasboek van de pauselijke missiegenootschappen in het bisdom Rotterdam. 1957-1966. 1 deel

 

62-63. Journaalboeken. 1954-1955. 2 delen

 

64-65. Tabellarische registers van inkomsten van de bisdommen. 1927-1959. 2 delen

 

510-511. Interne (financiële) jaarverslagen, begrotingen en jaarrekeningen. 1929-1967. 2 omslagen

 

503-504. Interne (financiële) jaarverslagen, begrotingen en jaarrekeningen. Met bijlagen.

1940-1960. 2 omslagen

 

512-513. Interne (financiële) jaarverslagen en jaarrekeningen. 1940-1961. 2 omslagen

 

515-517 Interne (financiële) jaarverslagen en jaarrekeningen. Met bijlagen. 1934-1961.

 

518. 1961-1967. 3 omslagen

 

519-524. Interne (financiële) jaarverslagen en jaarrekeningen. Met bijlagen. 1920-1960.

6 omslagen

 

761. Kasboek, 1919-1921.

 

762-766. Financiële jaarverslagen van de drie pauselijke missiegenootschappen in de bisdommen. Alfabetisch geordend op bisdom. 1934-1966. 5 omslagen

 

767-769. Beursfondsen voor de opleiding van autochtone priesters in de voormalige Nederlandse koloniën, 1934-1960.

 

 

Indische Missie Vereeniging/Centraal Katholiek Koloniaal Bureau

 

362-366. Indische Missie Vereeniging (IMV) en Centraal Katholiek Koloniaal Bureau (CKKB). Geordend op onderwerp:

362. Statuten en huishoudelijke reglementen. 1920, 1929, 1941-1942, 1952.

363. Balansen en exploitatierekeningen. 1931-1948.

 

364. Correspondentie met P.G. Groenen, secretaris van de IMV. 1937-1941.

 

365. Reorganisatie van het Centraal Indisch Missiebureau (CIMB) te 's-Gravenhage. 1956-1957.

 

366. Ingekomen en uitgegane stukken. 1930-1941, 1946, 1948, 1950-1957, 1959.

 

 

Missiologie

 

315. Plan voor oprichting van een missiologisch instituut te Nijmegen. 1944. 1 omslag

 

324. Oprichting van een leerstoel Missiologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen (KUN). 1923-1925, 1927-1931, 1935-1936. 1 omslag

 

 

Volkenkundig Missiemuseum Tilburg

 

36-38.  Tabellarische kasboeken, 1932-1958. 3 delen

 

222-225. Nederlands Volkenkundig Missiemuseum te Tilburg. Alfabetisch geordend op onderwerp. Correspondentie en financiële aangelegenheden. 1932-1959. 4 omslagen

 

 

Actie, educatie en propaganda

 

294. Film "Tokende" over het missiewerk in Belgisch Congo. 1959-1960. 1 omslag

 

295. Missierozenkrans en rozenkranskruistocht. 1957. 1 omslag

 

312. Algemene wereldtentoonstelling, gehouden te Brussel (België) van 17 april t/m 18 oktober 1958. 1957-1958. 1 omslag

 

313. Rede 'Hulp aan onderontwikkelde gebieden: een nieuwe term voor een eeuwenoude aktiviteit' door G.H.L. Zeegers gehouden tijdens een bijeenkomst van de Priestermissiebond op 17 september 1957. 2 stukken

 

319. Missieacties op de seminaries, 1952-1955. 1 omslag

 

321. Commissie Inbouw. 1955-1958. 1 omslag

NB: Betreft bevordering van de missionaire vorming van theologanten.

 

323 Nationaal Maria-congres, gehouden te Nijmegen van 6-8 augustus. 1932. 1 omslag

 

330. Besprekingen over de handhaving van periodieken van de pauselijke missiegenootschappen. 1956-1957. 1 omslag

 

332. Redactie periodiek "Het Missiewerk. Nederlands Tijdschrift voor Missiewetenschap". 1954-1958. 1 omslag

 

343-346 Nationale uitzendingsplechtigheden van missionarissen. 1957-1960. 4 omslagen

 

352-361 Radiorubriek "De Zonnewijzer", uitgezonden door de KRO. Alfabetisch geordend op onderwerp. Correspondentie met J. Valk, samensteller van de teksten, en teksten van uitzendingen. 1953-1961. 10 omslagen

 

371-374. Tentoonstellingen over missie. 371. 1947-1950. 1947-1963. 4 omslagen

 

375-380. Wereldmissiedag, voorheen Missiezondag geheten. 1927-1960. 6 omslagen

 

382-384. "Koloniale Missieweek". 1937-1939. 3 omslagen

NB: Ook "Week van gebed en offer voor de missiën in de Oost en West" geheten.

 

385. "Indische Missieweek". 1949, 1952-1959. 1 omslag

 

386. Nederlandse Missieweek. 1958-1960. 1 omslagen

 

389-390. Bedevaarten naar Rome. 1956-1960. 2 omslagen

 

597. Toneelstukken [over de missie]. 1949-1950. 1 omslag

 

598. Films over 'de kindsheid'. 1937-1940 en 1946-1949. 1 omslag

 

782. Nederlandse Missiologische Week. 1959-1966. 1 omslag

 

799. Teksten van de rubriek "Missiekwartier" van Radio Nederland Wereldomroep. 1946-1947. 1 omslag

 

800. Ledenwervingsactie onder congregaties. 1951. 1 omslag

 

820. Nieuwsblad "Katholieke Wereld Post Breda Holland". 1935-1940. 1 omslag

 

821. Nieuwsblad "Nederlandsche kroniek voor katholieke geestelijken in Latijnsch Amerika". 1943-1945. [Overgebracht naar de afdeling Bibliotheek van het KDC.]

 

826. Algemene Missie Aktie Tentoonstelling (Amate), gehouden te Delft van 31 oktober tot en met 8 november. 1959. 1 omslag

 

828. Plakalbum "Delftsche Missieweek". 1933. 1 band

 

830. Amate, gehouden te 's-Gravenhage. 1957. 1 omslag

 

836. Kopij van T.M. Bours voor het diocesaan weekblad van het bisdom Roermond "Credo". 1959-1961. 1 omslag

 

840. Missie-comité ARMA [Algemene Rotterdamse Missie Actie] te Rotterdam. 1954-1955. 1 omslag

 

933. Diocesaan missie comité Haarlem. 1918-1923, 1925-1927. 1 omslag

 

978. Intentielijsten van gebedsacties onder religieuzen. 1924-1964. 1 omslag

 

984. Propagandamateriaal inzake Wereldmissiedag en Wereldmissiemaand. 1949-1989. 1 omslag

 

985. Propagandamateriaal inzake Priester-missiedag. 1953-1971. 1 omslag

 

 

Geschiedschrijving en herdenking

 

292. Nationale viering van het vierde eeuwfeest van de herdenking van het sterven van de H. Franciscus Xaverius, gehouden te 's-Hertogenbosch op 28 september. 1952. 1 omslag (inv. nr. 292)

 

293. Viering van het eeuwfeest van het herstel van de kerkelijke hiërarchie in Nederland, gehouden te Utrecht op 16-17 mei 1953. 1952-1953. 1 omslag

 

347-348. Herdenking 100ste geboortedag van kardinaal W.M. van Rossum, gehouden te Zwolle op 4-5 september. 1954. 2 omslagen

 

604. 'Hoe de Priestermissiebond ontstond' door J. Smit, [1937]. 1 stuk

NB: Smit was nauw betrokken bij de oprichting van de Priestermissiebond in 1918.

 

Verwijzing naar andere archiefvormers
Informatiewaarde Interressant archief