Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

Ursulinen van de Romeinse Unie (OSU)

Naam Ursulinen van de Romeinse Unie (OSU)
Naamsvarianten
 • Ordo Sanctae Ursulae (osu)
 • Zusters van de Romeinse Unie
 • Orde van de Ursulinen van de Romeinse Unie
 • Religieuzen-Ursulinen van de Romeinse Unie
 • Ursulinen van de Romeinse Unie van Vught
 • Zusters Ursulinen van de Romeinse Unie (OSU)
Periode 1535-2011
Denominatie rooms-katholiek
Org Missie

Korte geschiedenis

De orde

De orde van de Ursulinen werd gesticht in Brescia (Italië) in 1535 door Angela Merici (1474-1540). Tussen 1645 en 1798 had de orde vestigingen in Nederland, maar deze verdwenen tijdens de Franse periode. De orde werd in 1818 opnieuw in de Nederlanden geïntroduceerd door pastoor J.C.M. Lambertsz. die in zijn parochie Tildonk (bij Leuven, België) een klooster stichtte. In 1836 betrok een groep Ursulinen het voormalige Augustinessen-klooster in Venray, waar zij spoedig pensionnairen en leerlingen ontvingen. Daarop volgden nog vele andere stichtingen met name in de Nederlandse province Limburg: Sittard (1843), Uden (1845), Eysden (1849), Maastricht (1850), Roermond (1853), Posterholt (1853), Grubbenvorst (1858), Kerkrade (1859), Echt (1865) enz. In Vught werd in 1899 het provincialaat en het noviciaat gevestigd. Pas later ontstonden er ook vestigingen boven de grote rivieren.

 

Verwantschap met de Jezuïeten

De Ursulinen zijn in dezelfde tijd gesticht en kenden een geestelijke verwantschap (apostolaat in de wereld) en een organisatievorm (als compagnie onder leiding van een algemene overste) die leek op die van de Jezuïeten. Ten slotte kenden beiden een vergelijkbare toewijding aan opvoeding, onderwijs en wetenschap. 

 

 

De Missie

Ned. Indië/Indonesië

De Ursulinen vertrokken in 1855 op uitnodiging van apostolisch vicaris Vrancken naar Java. Op dat moment werkten er in Nederlands Indië enkel seculiere priesters. De Ursulinen waren de eerste vrouwelijke religieuzen in dat land, in 1859 gevolgd door de eerste mannelijke religieuzen, de Jezuïeten (archief, inv. nr.997). Vrancken kende als oud-pastoor van Sittard de Ursulinen en wist dat zij goed katholiek onderwijs verzorgden (archief, inv.nr. 391). De pastoor van Tildonck, Lambertz, koos zes zusters en een overste uit en zond hen naar Batavia. Daar aangekomen zetten zij een school op in de wijk Noordwijk, gelegen tussen het oude centrum in het noorden en het nieuwe centrum Weltevreden in het zuiden van de stad. Vanuit Noordwijk zijn de volgende stichtingen voortgekomen: Batavia Weltevreden (ook Postweg, Kleine Klooster of Djakarta Djalan Pos genoemd; in 1859), Soerabaja (Kepadjan; in 1863), Buitenzorg (1902), Bandoeng (Merdeka; in 1906/1907) en Batavia-Theresia (1927). Soerabaja telde in 1908 maar liefst 90 Ursulinen. Vanuit het klooster in Soerabaja kwamen weer drie nieuwe stichtingen voort: Malang (1900), Madioen (1914) en Soerabaya-Darmo (1922). Ook uit de stichtingen in Bandoeng en Weltevreden zijn weer nieuwe stichtingen voortgekomen (voor een overzicht tot 1935 van deze stichtingen: Gedenkboek, 221-228).

In 1935 kende de vice-provincie Java acht huizen, 255 leden en 6.133 leerlingen. Van de 249 geprofeste zusters waren er 59 Indonesisch. De eerste Indonesische Ursuline trad al in 1868 in.  In 1960 waren de Ursulinen nog steeds werkzaam op Java, en wel in: Jakarta, Bandoeng, Malang, Semarang, Soerabaja en Soekaboemi. Tot 1900 gaven de Ursulinen alleen kleuter- en lager onderwijs, daarna kwamen er ook scholen voor vervolgonderwijs zoals HBS'en en MULO's bij. Zij verzorgden ook nijverheidsscholen, kweekscholen, fröbelscholen en pensionaten. Aan sommige scholen was een internaat verbonden. Tot in het begin van de twintigste eeuw was het onderwijs voornamelijk gericht op kinderen van Europeanen en andere elite-groepen. Na 1900 ging de meeste aandacht uit naar Europese, Indische en Chinese leerlingen. De gedachte was, dat wanneer de Europese elite werd opgevoed tot goede katholieken, ook de missie onder de inheemse bevolking daarvan zou profiteren. Waarschijnlijk hebben ook financiële motieven een rol gespeeld: welgestelde ouders konden schoolgeld betalen, arme ouders niet. Een andere factor die van invloed was, was de beperkende regelgeving van de koloniale regering. Zendelingen en missionarissen hadden een 'bijzondere toelating' nodig om in Indië hun werk te kunnen doen. Buitenzorg zag lange tijd niet graag dat men missioneerde onder de islamitische Javaanse bevolking. In 1929 besloot de leiding van de Ursulinen op het congres van Tjitoeroeg zich ook op de opvoeding van Indonesische kinderen te richten (archief, inv.nrs. 391 en 997). Pas nadat Indonesië onafhankelijk was geworden, werd het onderwijs in het Indonesisch gegeven. De Europese kinderen verdwenen van de scholen en het onderwijs werd aangepast aan het Indonesische systeem. Een deel van de zusters nam het om het werk te kunnen voortzetten het Indonesische staatsburgerschap aan (archief, inv.nrs. 389, 391, 997,en 6650).

Naast onderwijs en opvoeding hebben de Ursulinen zich ook bekommerd om de zorg voor kerken, de zorg voor de priesters (wassen, koken, verstellen) en het geven van catechismuslessen op scholen, aan soldatenvrouwen en gehuwde vrouwen die katholiek wilden worden of een niet-katholiek huwelijk kerkelijk wilden laten inzegenen. Ook vingen zij Nederlandse soldaten op die tijdens de Indonesische Onafhankelijkheids Oorlog moesten dienen (archief, inv.nrs. 389 en 391). Ten slotte hebben de Ursulinen religieuzen opgeleid. In 1932 traden de eerste 3 Javaanse meisjes in (archief, inv.nr. 6650).

 

Guyana

In 1847 werden zusters vanuit Nederland gezonden naar Brits Guyana (thans Guyana). Na een moeilijke start breidde deze vestiging zich uit met een posten in Berbice (1892) en het eiland Barbados. In 1935 stonden de drie huizen direct onder het generalaat en zij hadden toen 36 leden met 922 leerlingen. In 1947 had de vestiging in Georgetown vier inrichtingen en een diocesaan weeshuis met 600 kinderen .

 

Zuid-Afrika

In 1895 vertrokken zes Ursulinen -vijf Nederlandse en één Britse- vanuit het klooster in Sittard naar Barberton in Transvaal om daar te werken in de snel opkomende nederzettingen van arbeiders in de goudmijnen. Vanuit Sittard kwamen er vestigingen in Bramfontein (1895-1904), Krugersdorp (1904), Johannesburg (1912), Roodeport (1912), Randfontein (1936) en Simonstown (1925-1935). Het verzoek om zusters te zenden ging uit van de congregatie van de paters Oblaten van Maria Onbevlekte Ontvangenis. De paters wilden dat de Ursulinen vooral zouden werken onder de blanke bevolking, die dan tot voorbeeld konden dienen voor de rest van de bevolking. De Ursulinen kozen echter voor een andere koers door zich met bepaalde onderwijsvormen op de niet-blanke bevolking te richten (archief, inv.nr. 2173 ).

 

Andere landen

Na de Tweede Wereldoorlog werden de zusters actief in een reeks landen in Afrika, Azië, Zuid- en Noord-Amerika. Zie daarvoor het veld Geografie.

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Gedenkboek (1935), Van Woesik, 66, Katholieke Encyclopaedie 1939, lemma 'Ursulinen', Willemsen, I, par. 2-47, Pius-almanak 1960/61, 431 .Kocken, Ursulinen, Derix, Brengers van de boodschap, en tenslotte uit het archief dat zich bevindt in het Erfgoedcentrum in St. Agatha.

Organisatie

De congregatie

Pauselijke goedkeuring kreeg men in 1544. Aan het einde van de zestiende eeuw gingen de Ursulinen op aansporing van de aartsbisschop van Milaan, Carolus Borromeus, een religieus instituut vormen met constituties volgens de regel van Augustinus. Bijzonder was de vanaf 1640 bestaande vierde gelofte om zich aan opvoeding van meisjes te wijden. Onderwijs is altijd de belangrijkste activiteit geweest en de Ursulinen hebben een goede reputatie verworven met op de elite gericht onderwijs van hoog niveau. In 1612 werd het gezelschap van vrome vrouwen een orde en werd in Franse kloosters het pauselijk slot ingevoerd. In 1918 zijn de regel en de constituties herzien en in 1928 pauselijk goedgekeurd. De Nederlandse kloosters van de Ursulinen (met uitzondering van Weert) weken in een aantal opzichten af van Ursulinenkloosters in Italië en Frankrijk. Zij kenden geen pauselijk slot en plechtige geloften, zodat er meer mogelijkheden waren om buiten de kloosterpoort te werken.

 

Vorming van Unies

Roermondse Unie

De Ursulinenkloosters in Limburg die waren voortgekomen uit de stichting in Tildonk, waren in het begin van de twintigste eeuw zelfstandig. Zij hadden wel dezelfde constituties als Tildonck, en de oversten vergaderden jaarlijks in Tildonk. Zij hadden bovendien een gezamenlijk noviciaat, waar ook zusters werden opgeleid die naar Indië zouden gaan. Na herhaaldelijke verzoeken van de bisschop van Roermond, besloot men in 1916 tot nauwere samenwerking in de Roermondse Unie. Er kwam een kapittel, dat werd voorgezeten door een algemeen overste, gekozen uit de lokale oversten. In 1928 trad de Roermondse Unie toe tot de Romeinse Unie. 

 

Romeinse Unie

Op aandringen van paus Leo XIII verenigden enkele kloosters zich in 1900 in een internationale Romeinse Unie. Onder de eerste leden waren de Nederlandse kloosters in Bergeijk, Vught en Uden. De leden van de Unie stelden zich onder leiding van een generaal bestuur in Rome en er kwamen provincies. Het generalaat bevindt zich aan de Via Nomentana in Rome. De meeste kloosters in Nederland en Nederlands-Indië hebben zich in de loop van de twintigste eeuw bij de Romeinse Unie aangesloten. In 1935 telde de orde van de Ursulinen over de hele wereld ongeveer 15.000 zusters waarvan er 6.500 waren aangesloten bij de Romeinse Unie. Er waren toen negen provincies, waaronder Nederland met 20 huizen en 800 zusters en zes viceprovincies waaronder Java met acht huizen met 255 leden en 6133 leerlingen. De apostolisch vicaris van Batavia, Mgr. Luypen sj, was een groot voorstander van aansluiting bij de Romeinse Unie. De kloosters die zich niet aansloten gaf hij geen verlof uit te breiden met fililaal-huizen (archief, inv.nrs . 415 en 6654). In 1900 reisden de oversten van de Ursulinen kloosters Noordwijk, Weltevreden en Soerabaja (Kepandjen) naar Rome voor overleg over de Romeinse Unie, wat resulteerde in de aansluiting van Kepandje en het filiaal daarvan, in Malang (archief, inv. nrs. 389 en 6654). Het klooster Noordwijk, met de filialen te Buitenzorg en Bandoeng, sloot zich in 1907 aan, zodat alleen Weltevreden nog tot 1940 buiten de Romeinse Unie bleef (archief, inv. nrs. 389 en 415). In het archief bevindt zich een nota over de ingewikkelde verhouding tussen de Ursulinen in Nederland en die in Ned. Indië (archief, inv. nr. 2323).

 

Opleiding in Nederland

Door de grote toeloop van leerlingen op Java was er een chronisch tekort aan zusters. Vanaf 1860 werden in Venray ook novicen toegelaten die bestemd waren voor de missie op Java. (archief, inv.nrs. 6643 en 6654). In 1890/1891 opende de overste van Noordwijk een eigen noviciaat in Amsterdam omdat zij niet tevreden was over aantal en kwaliteit van de uit Nederland overgezonden zusters (archief, inv.nrs. 415, 6558, p. 114-115, en inv.nr. 6654). Dit Amsterdamse noviciaat bleek echter niet lonend, omdat er geen eigen middelbare school en pensionaat aan verbonden waren. Alleen meisjes uit de werkende stand meldden zich aan voor de toch al kostbare opleiding (archief, inv.nrs. 415 en 6654). Een andere lezing voor het korte bestaan van dit Amsterdamse noviciaat -dat de deuren al weer sloot in 1894/1895- is dat de sluiting gelast werd door mgr. Staal, apostolisch-vicaris van Batavia (archief, aantekening in inv. nr. 2767). Het noviciaat voor de missie keerde terug naar Venray. In 1908/1909 werd een Missiehuis voor Indië geopend in Vught. Weltevreden opende in 1911 een eigen studiehuis. Toen de Nederlandse Ursulinenkloosters uit de Roermondse Unie zich in 1928 aansloten bij de Romeinse Unie werd hun noviciaat van Vught naar Boxtel verplaatst (archief, inv.nr.415). Overigens verzorgden de Indische kloosters ook een deel van de opleiding van nieuwe zusters. Soerabaja deed dat vanaf 1884 en Noordwijk vanaf 1887. In 1907 ontstond een gemeenschappelijk noviciaat voor Ned. Indië voor de tot de Romeinse Unie toegetreden Javaanse kloosters. Dit noviciaat werd in 1919 verplaatst naar Malang en in 1932 naar Bandoeng toen het als huis van de vice-provincie ging dienen (archief, inv.nr. 6643).

 

De Nederlandse provincie

In 1905 kwam een provincie tot stand die omvatte: Nederland met de missie op Java, België, Engeland en Duitsland. Nederland met Indië werd in 1914 afgescheiden als een aparte provincie. In 1920 werd Indië vice-provincie. De Indonesische provincie had een missiehuis in Driebergen (provincie Utrecht).

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Gedenkboek (1935), Van Woesik, 66, Willemsen, I, par. 2-47, Pius-almanak 1960/61, 359, en ten slotte het archief in St. Agatha.

Doelstelling

Doelstellingen van de orde waren onderwijs en opvoeding van meisjes uit de betere standen en daarnaast missiewerk. 'Vooral in de missie nemen, naast de intellectuele opvoeding, de werken van geestelijke en lichamelijke barmhartigheid, zooals weeshuizen, catechumenaten, vondelingentehuizen, armenbedeeling, hun plaats in.' (Van Woesik, 92). Specifiek voor de missie op Java was bij aanvang het doel een "transfiguratie" van de Indische jeugd te bewerkstelligen, door hen (Europees) op te voeden (ENK, AR-Z117, 997). De wapenspreuk bij dit alles is: "Cor Unum et Anima Una" ("Eén van Hart en één van Ziel"). Vanuit een grondbegrip van liefde trachtten zij zich daarvoor grenzeloos in te zetten over de gehele wereld. Rond 1900 hebben de Nederlandse Ursulinen een belangrijke rol gespeeld in de emancipatie van het katholieke onderwijs. Over het algemeen was het onderwijs van hoog niveau en gericht op de elite (AR-Z117, Inleiding, 14-1-2010). In 1929 werd besloten zich voortaan zoveel mogelijk te richten op onderwijs aan Indonesiërs. In de jaren dertig kwamen er inderdaad aparte scholen voor Chinese kinderen en kinderen van arme Javanen (Provinciale Noordbrabantsche Courant-Het Huisgezin 10 september 1955; zie boven).

Taken en activiteiten
 • Onderwijs (hieronder ook kweekscholen)
 • Ondersteuning
 • Uitzending van zendingswerkers en missionarissen
 • Werk van en voor vrouwen en meisjes
Continenten
 • Latijns Amerika
 • Afrika
 • Azië
 • Oceanië
Lokatie
 • Nederlands Indië
 • Aartsbisdom Jakarta, Java
 • Bandoeng
 • Bisdom Bogor, Java
 • Aartsbisdom Semarang, Java
 • Soerabaya
 • Malang
Selectie uit de literatuur
Titel
 • Zonen en dochters met een missie : een boek over missionarissen uit Boekel en Venhorst / [red.: Jan Meulemeesters ; met medew. van: Trudy Bolwerk ... et al.]
Auteur
 • Jan Meulemeesters ; Trudy Bolwerk
Paginering
 • 100 p
Uitgever
 • [Boekel] : Missiecomité Boekel-Venhorst[Boekel] : Heemkundekring 'Sint Achten op Boeckel'
Jaar van uitgave
 • [2003]

Titel
 • ‘Geroepen. Ervaringen van een missiezuster in Indonesië, 1935-1976,’
Auteur
 • Annelies Dassen (1959-) ; Christine van Eerd (1964-)
In
 • Vrouwen in den vreemde : lotgevallen van emigrantes en immigrantes / onder red. van Annelies Dassen, Christine van Eerd, Karin Oppelland
Reeks
 • Tipje van de sluier ; dl.8
Paginering
 • 214 p
Uitgever
 • Zutphen : Walburg Pers
Jaar van uitgave
 • cop. 1993

Titel
 • De Ursulinen van de Romeinse Unie : appendix voor de provinciale raad te Malden / door J. Kocken ; KASKI
Auteur
 • J. Kocken
Reeks
 • Rapport / KASKI, Instituut voor Sociaal-Wetenschappelijk Onderzoek, Studie en Advies ; nr.318m
Paginering
 • 17 p
Uitgever
 • 's-Gravenhage : KASKI
Jaar van uitgave
 • 1971

Titel
 • Ursulinen van de Romeinse Unie : de in Nederland wonende zusters van de Indonesische provincie. verslag van een onderzoek / door Jos Kocken ; KASKI
Auteur
 • Jos Kocken
Reeks
 • Rapport / KASKI, Instituut voor Sociaal-Wetenschappelijk Onderzoek, Studie en Advies ; nr.320
Paginering
 • 28 p
Uitgever
 • 's-Gravenhage : KASKI
Jaar van uitgave
 • 1971

Titel
 • De Ursulinen van de Romeinse Unie : situatieschets van de Nederlandse provincie. verslag van een onderzoek / door A. Nuy en J. Kocken ; KASKI
Auteur
 • A. Nuy ; J. Kocken
Reeks
 • Rapport / KASKI, Instituut voor Sociaal-Wetenschappelijk Onderzoek, Studie en Advies ; nr.318
Paginering
 • 64 p
Uitgever
 • 's-Gravenhage : KASKI
Jaar van uitgave
 • 1970

Titel
 • Over de Missies der Ursulinen gaat de zon nooit onder : opgedragen aan de onzen die strijden in de voorste linies voor Christus' Rijk / met een voorw. van Fr. FeronTot aan de uiteinden der aarde ...
Auteur
 • Frans Joseph Feron (1896-1958)
Paginering
 • 106 p
Uitgever
 • Grubbenvorst : Ursulinenmissieprocuur
Jaar van uitgave
 • 1947

Titel
 • De RR. Ursulinen 75 jaar in Soerabaia : 1863-October-1938 / uitg. van het feest comité / [auteur: J. Hart]
Auteur
 • J. Hart
Paginering
 • 31 p
Uitgever
 • Soerabaja
Jaar van uitgave
 • 1938

Titel
 • Gedenkboek van de religieuzen Ursulinen der Rom. Unie op Java 1535-1935
Paginering
 • 231 p., 13 p. pl
Uitgever
 • [S.l. : s.n.]
Jaar van uitgave
 • [1935]

Titel
 • Sint Angela Merici, de stichteres der Ursulinen / door een Religieuze van de Orde van St. Ursula
Auteur
 • Religieuze van de Orde van St. Ursula
Paginering
 • 254 p
Uitgever
 • Bandoeng : Kleijne
Jaar van uitgave
 • 1935

Titel
 • Gedenkboek 75-jarig bestaan "Weltevreden", het moederhuis der Zusters Ursulinen : 1859-1934
Paginering
 • [46] p
Uitgever
 • [S.l. : s.n.]
Jaar van uitgave
 • [1933]

Titel
 • Stella Oriens : tweemaandelijks missietijdschrift van de Religieuzen Ursulinen van de Romeinse Unie
Paginering
 • Jrg.7 (1946), no. 3 - jrg.28 (1967)
Uitgever
 • Grubbenvorst : Missieprocuur Ursulinen
Jaar van uitgave
 • 1946-1967


Bronnenpublicatie
Titel
 • Dagboek gedurende den overtogt naar Indië (via Suez) gehouden door Eene der Ursulinen van Venray / uitg. en van eene inl. voorzien door J.A. de Rijk
Auteur
 • Mère Stanislas ; Jacobus Augustinus de Rijk (1831-1897)
Paginering
 • VI, 127 p
Uitgever
 • Leiden : Van Leeuwen
Jaar van uitgave
 • 1873


Periodieken
Titel
 • Contact : brochurenreeks van de Religieuzen-Ursulinen der Romeinsche Unie op Java
Paginering
 • Jrg.1, nr.1 (1933) - ...
Uitgever
 • Bandoeng : [De Religieuzen-Ursulinen?]
Jaar van uitgave
 • 1933-19XX

Titel
 • Weltevreden : tweemaandelijksch missietijdschrift van de Zusters Ursulinen
Paginering
 • 1 (1937/38) - 7 (1946), no. 2
Uitgever
 • Batavia ; Weltevreden : Zusters Ursulinen
Jaar van uitgave
 • 1937-1946

Titel
 • Stella Oriens : tweemaandelijks missietijdschrift van de Religieuzen Ursulinen van de Romeinse Unie
Paginering
 • Jrg.7 (1946), no. 3 - jrg.28 (1967)
Uitgever
 • Grubbenvorst : Missieprocuur Ursulinen
Jaar van uitgave
 • 1946-1967
Interviews

Tien interviews en wel de nrs.:

2

159

226

265

307

350

352

372

587

627

Meer over het archief
Beschrijving archief

Het omvangrijke archief is in bruikleen gegeven aan het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven in St. Agatha. Het bestaat uit een bestuursarchief en een aantal huisarchieven, die in omvang en samenstelling- sterk van elkaar verschillen. Het betreft onder andere de huizen in Eysden, Sittard en Venray. Het archief bevat stukken over: de missieprocuur in Grubbenvorst, de Nederlandse missiegroep en documentatie. Het overgrote deel van de stukken dateert van na 1900. In het veld Bijzondere relevantie is extra aandacht besteed aan stukken van vóór 1900. Aangezien de Nederlandse provincie pas in 1928 werd opgericht, dateren de bestuursstukken van na die datum. Stukken over de voorganger ervan, de gecombineerde Nederlandse, Belgische en Engelse provincie, bevinden zich waarschijnlijk in België. Een opvallende lacune zijn de persoonsdossiers die nauwelijks zijn aangetroffen. Boeken over de geschiedenis van de orde vóór de oprichting van de Nederlandse provincie zijn daarentegen talrijk. Het archief wordt in de toekomst aangevuld met stukken uit het nog opende archief in Venray. Vermoedelijk zijn alle stukken van vóór 1960 over de missie al overgedragen. Het archief is geïnventariseerd door zr. Veronica Eken, D.Stoffelen en K. van Dooren. De inventaris kan worden geraadpleegd op de website van het Erfgoedcentrum. Het generalaatsarchief bevindt zich in Rome en is niet verder onderzocht.

Bewaarplaats Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven, St. Agatha
Periode archief 1464-2005
Openbaarheid beperkt
Opmerkingen openbaarheid

Het archief is in bruikleen gegeven aan het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven in St. Agatha, het eigendomsrecht ligt bij de congregatie. Voor het inzien van archiefmateriaal is toestemming nodig van het provinciaal bestuur. Een aanvraagformulier voor het verkrijgen van deze toestemming kan het erfgoedcentrum u per mail of per post toezenden.

Omvang 125 meter
Toegang soort
 • Inventaris met inleiding
Opmerkingen toegang soort digitaal beschikbaar op www.archieven.nl of www.erfgoedkloosterleven.nl
Toegang titel AR-Z117 Ursulinen van de Romeinse Unie
Bijzondere relevantie
Toon

Verberg

Selectie

De omnummering van 2010 is verwerkt. De oude nummers, die niet meer in gebruik zijn, maar waarnaar soms nog wordt verwezen, staan tussen haakjes.

 

 

Huisarchief Uden-Boxtel
Indonesië


2517 [156].

Boekje over de missie van de Ursulinen in Indonesië. z.j.

1 deel

2468 [107].

In memoriam bij gelegenheid van de overbrenging van de stoffelijke overschotten van oorlogsslachtoffers uit de Japanse bezettingstijd naar het Pandu-kerkhof te Bandung. 1951.

1 deel

2484 [123].

Tekeningen van landschappen in Indonesië en van schepen en vlinders. (tekenaar onbekend). z.j.

1 omslag


Huisarchief ‘Mater Dei’ Nijmegen
India

--


Huisarchief Sittard
Indonesië


2171 [21].

Stukken betreffende Sittard en de stichtingen op Java. 1856-1857, 1860-1861, 1866, 1870, 1951, 1955.

1 omslag


2323 [173].

Kopieënboek geschreven door M. Francoise Boom betreffende brieven van zusters uit Indië. Met bijlagen. 1955.

1 omslag


Zuid-Afrika


2174 [24].

Voorstel gedaan aan Mgr. Meiller door (onbekend) over het huis van Krugersdorp in Zuid Afrika. 1904.

1 stuk


2175 [25].

Akkoordverklaring met de Ursulinen van Sittard en de Ursulinen van Braamfontein in Transvaal. 1902.

1 stuk


2324 [174].

Brochure uitgegeven bij gelegenheid van het 100jarig bestaan van de Ursulinen in Zuid-Afrika. 1895-1995.

1 deel


2170 

Overzicht van de stichtingen van de orde der Ursulinen, z.j. (1856 Batavia incl gegevens; 1895 Barberton, Transvaal, Afrika incl gegevens)

 


Huisarchief Driebergen


Bevat archivalia van en over de Ursulinen van Weltevreden en Noordwijk (beide Nederlands-Indië). In 1928 werd een Indische provincie opgericht, waaronder de huizen van Halfweg/Driebergen (Missiehuis St. Xaverius) ressorteerden.
NB. Hieronder zijn in het bijzonder stukken opgenomen uit de jaren tot en met ca. 1950.


Indonesië

258 [31].

Aktes betreffende de erkenning van het reglement van de vereniging, genaamd "Het Gesticht der Zusters Ursulinen te Weltevreden" (1871) alsmede de statuten van de vereniging, genaamd "Het Gesticht der Zusters Ursulinen te Soerabaija" (1874) als rechtspersoon te erkennen in naam van de Koning door de Gouverneur-Generaal van Nederlands-Indië. 1871, 1874.

1 omslag
NB: kopieën


259-262 [32-35 ]

Stukken betreffende de goedkeuring van de gewijzigde statuten alsmede betreffende het bestuur van een filiaalhuis. 1929, 1937.

4 omslagen
NB: Kopieën


283 [56].

Naamlijsten van de bestuursleden van de huizen in Indonesië en van Driebergen. 1953-1958, 1965.

1 omslag


415 [188].

Lijst met chronologisch overzicht van de ontwikkelingen van de huizen van de Ursulinen in Indonesië over de periode 1856-1950. z.j.

1 stuk


645-657 [418-430].

Correspondentie met de huizen in Indonesië 1949-1968.

13 omslagen

645.

Correspondentie met het provincialaat te Bandung. 1949-1968.

646.

Correspondentie met Jakarta-Nusantara. 1954-1968.

647.

Correspondentie met Jarata-Jalan Pos. 1966-1968.

648.

Correspondentie met Bandung-Supratman. 1955-1968.

649.

Correspondentie met Madiun. 1953-1968.

650.

Correspondentie met Jakarta-Matraman. 1953-1968.

651.

Correspondentie met Malang. 1953-1968.

652.

Correspondentie met Jakarta-Bidara Tjina. 1951-1968.

653.

Correspondentie met Klaten. 1957-1968.

654.

Correspondentie met Solo en Ende. 1959-1967.

655.

Correspondentie met Sukabumi. 1952-1966.

656.

Correspondentie met Bandung-Merdeka. 1951-1968.

657.

Correspondentie met Surabaya-Darmo. 1953-1968.

243 [16].

Correspondentie betreffende novicen en aspiranten. 1938-1957.

1 omslag

246 [19].

Stukken betreffende de Congregatie der Religieuzen. 1912-1949.

1 omslag


247 [20].

Correspondentie met de bisschoppen. 1905-1970.

1 omslag


248 [21].

Correspondentie met geestelijken. 1937-1979.

1 omslag


250 [23].

Stukken betreffende het Centraal Missie Bureau in Batavia. 1947-1951.

1 omslag


251 [24].

Stukken betreffende het Centraal Missie Bureau in Den Haag. 1947-1981.

1 omslag


252 [25].

Stukken betreffende diverse missie-organisaties. 1947-1981.

1 omslag


253 [26].

Correspondentie betreffende terugkeer van zusters naar Indonesië. 1947-1950.

1 omslag


254 [27].

Correspondentie met het departement van Onderwijs en Eredienst te Batavia. 1949-1950.

1 omslag


255 [28].

Correspondentie met het Ministerie van Overzeese Gebiedsdelen en het Commissariaat voor Indonesische Zaken te Den Haag. 1946-1951.

1 omslag


256 [29].

Oorlogsdocumentatie. 1940-1945.

1 omslag


766 [539].

Brieven van mgr. P. Vrancken te Batavia aan Mère Odile. 1849-1859.

1 omslag
NB: Kopieën (zie hierna fase 3)

263 [36].

Brieven van Mère Gerardine Emonds en P. Willekens, apostolis vicaris te Batavia, over de aansluiting bij de Romeinse Unie. 1939.

1 omslag


299-300 [72-73].

Stukken betreffende de vijfjaarlijkse verslagen aan de H. Stoel te Rome. 1937-1971, z.j.

2 omslagen

299 [72].

Lijsten houdende antwoorden op de vragenformulieren over de periode 1937-1971.

300 [73].

"Questiones" en vragenformulieren. 1953, z.j.


301 [74].

Jaarrapporten van de communiteit Driebergen voor het Generaal Bestuur te Rome. 1950-1984.

1 omslag


302 [75].

Rapporten van het Missiehuis St. Xaverius ten behoeve van het Provinciaal Kapittel te Bandung. 1947-1986.

1 omslag


303 [76].

Rapporten van het visitatiebezoek van de Generale Overste aan Halfweg/Driebergen. 1946-1947, 1951.

1 omslagManuscripten


308-309 [81-83].

Rapporten houdende notities over het gedrag en de instelling van novicen. 1914-1940. 3 cahiers


288-295 [61-68]

Naamlijsten van leden van de congregatie. 1938-1976, 1978, 1980-1984, z.j.

8 omslagen. Hierbij:

290 [63].

Naamlijsten van de leden van de Provincie Indonesië. 1946-1971.

291 [64].

Naamlijsten met data van tijdelijke en eeuwige geloften. 1938-1947.

1003 [776].

Lijst houdende personalia van zusters Ursulinen werkzaam in Nederlands Indië. 1879-1954.

1 deel

296 [69].

Persoonsgegevens van de zusters Seraphine Simon, Gerardine Theunissen, Redempta Dencher en Marie Thèrèse Koesoema Hadijara. 1947, 1951, 1954, 1956.

1 omslag

418 [191].

Teksten 'In Memoriam' van Ursulinen van de Indonesische Provincie. 1946-1986. Met hiaten.

811-817 [584-590].

Stukken betreffende bijeenkomsten van de Ursulinen en congressen van vrouwelijke religieuzen werkzaam in Indonesië. 1948-1963.

7 omslagen.

Hierbij:

811 [584].

Kort verslag van de Nederlandse Missiologische Week te Nijmegen van 27 tot 30 oktober. 1948.

812 [585].

"Verslag van de Jubileum-Contact-Dagen gehouden te Bandung op 4, 5, 6 en 7 februari 1955 bij gelegenheid van de opening van het Jubeljaar; het 100-jarig vrouwelijk missiewerk in Indonesië; aankomst van de eerste Ursulinen op Java". 1955.

813 [586].

"Verslag van het Tweede Congres voor vrouwelijke religieuzen werkzaam in Indonesië gehouden te Bandung van 18 t/m 24 februari". 1956.

814 [587].

Brief van P. Sigismondi, kardinaal prefect van de Voortplanting van het Geloof n.a.v. het Congres. 1956.

815 [588].

Verslag van de bijeenkomst over de Ursulinen-Opvoeding te Bandung van 15 t/m 19 juli. 1958.

270 [43].

Verhandeling "Het instituut der Religieuzen - Ursulinen. Verhouding Holland - Indië". Met concept als bijlage. z.j.           

1 omslag
NB: Kopieën

430 [203].

Correspondentie met de Nederlandse Bank N.V. over het openen van een bankrekening, het deponeren van effecten en verdere administratie van de Missierekening. 1952.

1 omslag

431 [204].

Stukken betreffende de financiële verhoudingen tussen de communiteiten Halfweg/Driebergen en de Indonesische Provincie met een specificatie van de onroerende goederen van het missiehuis St. Xaverius. 1959, 1969.

1 omslag

239 [12]. Stukken betreffende de hypothecaire lening: "Sinte Angela-vereniging Surabaya". 1928-1961.

1 omslag

637 [410].

Notitieboek met aantekeningen van bestellingen en verzendingen van goederen naar de huizen in Indonesië. 1950-1951.

1 deel

388 [161].

Brieven van huize Weltevreden onder de naam "Angela - Bode". 1947, 1949, 1951-1952.

1 omslag

763 [536].

Circulaires "Missieflitsen uit Indonesië". 1955-1960.

1 omslag

764 [537].

"Nieuwsbrieven uit Indonesië". 1955-1981.

1 omslag

765 [538].

Stukken betreffende de werkzaamheden in de missie van de Ursulinen houdende brieven, verslagen en artikelen. 1939-1979.

1 omslag


767 [540].

Stukken betreffende de missie van de Ursulinen afkomstig van het secretariaat voor de missie te Rome. 1952-1978.

1 omslag

768 [541].

Boekjes van herdenkingsfeesten in Indonesië waaronder de herdenking van 100-jarig bestaan van het eerste ursulinenklooster te Batavia (1856-1956). 1956, 1959, 1974.

1 omslag
NB: Indonesisch en Nederlands.


769-770 [542-543].

Gidsen van in Nederland aanwezige bronnen betreffende de geschiedenis van Nederlands Indië/Indonesië 1816-1942. 1970.    

2 omslagen

997 [770].

Aantekeningen over de geschiedenis van de zusters in Indonesië. 1955, 1958, 1977, z.j.


1001 [774].

"Werk van de Ursulinen 1858. (Uit brieven van zuster Odile aan Maaseik) z.j.

1002 [775].

"Uit het verleden van Malang". 1930.


389 [162].

Aantekeningen over de geschiedenis van het klooster te Halfweg en Driebergen alsmede data over de vestigingen in Indonesië over de periode 1855-1980. Met krantenknipsels als bijlagen.


390 [163].

"Sancta Ursula: 100 Tahun,1859-1959". 1959.


391 [164].

 "125 jaar 'Weltevreden'. Batavia, 18 januari 1859 - Jakarta, 18 januari 1984". z.j.

392 [165].

"Was er in ons Indië een Schoolstrijd? van dr. H.J. de Graaf. z.j.

377 [150].

Adressenlijst van leerkrachten en oud-leerlingen van Weltevreden, Noordwijk en Malang. 1960.

393-399 [166-172].

Tijdschriften en folders van de congregatie betreffende het kloosterleven en de werkzaamheden van de Ursulinen. 1935, 1980-1981, z.j. 7 omslagen. Hierbij:

396 [169].

 "Missie-arbeid en Kloostergeest van de zusters Ursulinen in Nederlandsch-Indië". z.j.

397 [170].

"Mededelingen over de Missie-congregatie der zusters Ursulinen van Weltevreden en haar missiehuis te Halfweg". z.j.

398 [171].

"Korte aanwijzigingen over de Missiecongregatie der zusters Ursulinen van het klooster Weltevreden Java N.O. Indië". z.j.

399 [172].

Richtlijnen voor het missietijdschrift "Stella Oriens". z.j.

236 [9].

Correspondentie met missie-zelatricen. 1940-1974.

1 omslagThailand


400 [173].

Brief aan Mère Gabriel van Nieuwkuik van zuster Maria Ursula van het klooster 'Regina Coeli' te Chieng Mai. 1939.

1 stukHuisarchief ‘Nederlandse Missiegroep


Indonesië


1456 [38].

Verslag van zuster M. Marthe Somers o.s.u. over de interneringstijd van de communiteit van Soerabaja "Darmao". 1946.

1 omslag


32.

Verslag van de herbegrafenis van 26 Ursulinen in Bandung. 1951.

 1 stuk


33.

Brochure "De RR.Ursulinen 75 jaar in Soerabaia". 1863-1938.

1 deel


35.

Knipsels over Indonesië. z.j.

1 omslagHuisarchief Venray


algemeen


2768 [104].

Artikel "Missie en leekenapostolaat" van Melania Christine Fischer Obl. OSB. z.j.

1 omslag


2769 [105].

Bericht van P. Verheggen, kanunnik, pastoor-deken en directeur der Ursulinen en M. Marie Pélagie, overste, over de oprichting van het missiehuis te Venray. 1861.

1 stuk


2985 [320].

Album met foto's familiefoto's, foto's van missionarissen (wij)bisschoppen, paters en verdere vooraanstaande personen. (Eind 19e/begin 20e eeuw).


Indonesië


2765 [101].

Correspondentie met de zusters Ursulinen in Nederlands Indië. 1859-1870.

1 omslag


2766 [102].

Cahier houdende Javaanse Karakters. z.j.

1 deel

NB: Manuscript


2767 [103].

Naamlijsten van de Ursulinen-missionarissen vertrokken naar Nederlands Indië in de periode 1855-1906 met vermelding van hun bevoegdheden. 1855-1906.

1 omslag


2980 [315].

Foto's van zusters Ursulinen en van kloosters in Nederlands Indië. (19e eeuw en 20e eeuw).Archief Missieprocuur


algemeen/documentatie


41 [1].

Missietijdschrift van de congregatie "Aux écoutes des Missions". Met bijlagen. 1959-1967. 1 omslag


43-56 [3-16].

Stukken betreffende missiegebieden van de Ursulinen houdende geografische en historische gegevens. 1948-1972.

14 omslagen

NB: Betreft Australië, Barbados, Cuba, Japan en Mansjoetikwo, Latijns Amerika, Mexico, Montana, El Salvador, Senegal, Taiwan, Zuid-Afrika.


57-59 [17-19].

[Documentatie-]materiaal afkomstig uit het missiegebied van Alaska. 1954-1964.

3 omslagen

NB: Ook doorslagen van brieven 1954-1964.


62-64 [22-24].

[Documentatie-]materiaal afkomstig uit het missiegebied van Canada. 1953-1969, z.j.

3 omslagen


71-77 [31-37].

[Documentatie-]materiaal afkomstig uit het missiegebied van Thailand. 1949-1970, z.j.

7 omslagen


103 [63].

"Tot aan het uiteinde der aarde: over de missies der Ursulinen gaat de zon nooit onder". 1947.
NB Zie ook inv.nr. 3473, identiek.


107 [67].

Teksten van lezingen over het missiewerk van de Ursulinen. z.j. <periode?>

1 omslag


109-111 [69-71].

Kalenders, uitgaven ten bate van de Ursulinenmissies. 1934-1963.     

3 omslagen


122 [82-83].

Missie-Jeugdblad "Ordonnans" uitgegeven door de zusters Ursulinen. 1946-1951.

1 deel en 1 omslag
NB Oude nummers zijn samengevoegd in één inventarisnummer.


125-128 [84-88].

Missietijdschriften uitgegeven door de zusters Ursulinen. 1929-1934, 1946-1967.

2 [voorheen 3] archiefdozen

125 [84-85].

"Cor unum et anima una", jaargang 1-6. 1929-1934.

126-128 [86].

"Stella Oriens", jaargang 7-28. 1946-1967.
NB Zie ook inv.nr. 3464, zelfde jaargangen van Stella Oriens.


173-188 [133-148].

Verzameling losse foto's van de missiegebieden van de zusters Ursulinen. ca. 1950-ca. 1970.

5 dozen.

Hierbij:

173 [133].

Foto's uit de missie van Alaska. z.j.

174 [134].

Foto's uit de missie van Brazilië. z.j.

176 [136].

Foto's uit de missie van Cuba. z.j.

177 [137].

Foto's uit de missie van Formosa. z.j.

183 [143].

Foto's uit de missie van Montana. z.j.

185 [145].

Foto's uit de missie van Thailand. z.j.

186 [146].

Foto's uit de missieg van Zuid-Afrika. z.j.

187 [147].

Foto's uit de missiegebieden en gebruikt voor het missieblad "Stella Oriëns". z.j.

188 [148].

Verzameling foto's uit de missiegebieden. z.j.


Indonesië


65-70 [25-30].

Materiaal afkomstig uit het missiegebied van Indonesië. 1934-1987.

6 omslagen. Hierbij:

65 [25].

Jubileum- en tekstboekjes. 1934-1976. Met hiaten.

66 [26].

Mededelingenblad van de congregatie "Flitsen uit Indonesië". 1954-1965.

70 [30].

Rondzendbrieven. 1951-1975. Met bijlagen.
NB: Indonesisch en Nederlands.

94-96 [54-56].

Stukken betreffende het eeuwfeest van de zusters Ursulinen in Indonesië 1856-1956. 1956.

3 omslagen

94 [54].

Jubileumboekjes.

95 [55].

Correspondentie en felicitaties.

96 [56].

"Kort historisch overzicht van het werk der Ursulinen op Java 1856-1956".

97 [57].

Verzameling circulaires, folders, posters en krantenknipsels betreffende het werk van de zusters Ursulinen in Indonesië. 1932-1973.

1 omslag

100 [60].

Fotoalbums van het Ursulinenklooster Noordwijk-Batavia, het scholencomplex van de zusters Ursulinen te Soerabia alsmede prentbriefkaarten en losse foto's waaronder een reportage over de bouw van het klooster en het weeshuis te Malang (1933-1934).

1 omslag

101 [61].

Boekjes en krant over jubilea in Indonesië. 1909-1959.   

1 omslag

102 [62].

"Gedenkboek van de religieuzen Ursulinen der Rom. Unie op Java, 1535-1935". 1935.

108 [68].

Statistieken van de huizen en scholen in Indonesië. z.j. <periode?>

1 omslag

131-163 [91-123] .

Fotoalbums met foto's en fotoreportages uit de missiegebieden van de Ursulinen in Indonesië. 1931-1981, z.j.

35 delen.

Hierbij:
131 [91].

"Aangeboden aan de Révérende Mère Prieure door den Katholieken Jongelingen Bond van Bandung". z.j. (1932).

132 [92].

"Missionarissen van Indië feliciteren haar Novicenmeesters Rév. Mère Jeanne ten Have met haar zilveren ambtsjubilé 25 jan. 1948". 1948.

133 [93].

"Kleuterschool 'St. Janneke', Bandung". 1947-1954.

134 [94].

"Soerabaia-Darmo". 1931-.

135 [95].

"Batavia-Noordwijk". z.j.

136 [96].

"Ursulinen te Bandung". 1932-.

137 [97].

 "Weeshuis te Madioen". 1939.

138 [98].

Foto's en prentbriefkaarten uit Buitenzorg, Bandung en Malang. z.j.

139 [99].

Foto's en prentbriefkaarten uit Buitenzorg, Bandung en Malang. z.j.

140 [100].

 "Java: Religieuze Ursulinen der Romeinsche Unie". Batavia, Buitenzorg, Bandoeng, Madioen, Soerabaia, Malang". z.j.

141 [101].

"Java". 1934.

142 [102].

"Bali". z.j.

143 [103].

"In memoriam". Reportage van de herbegraving van medezusters, overleden tijdens de Japanse bezetting en de daaropvolgende binnenlandse onlusten. Met als bijlage het tekstboekje van de viering. 1951.

144 [104].

"Indië: gegevens en beschrijving van de inheemse bevolking van Nederlandsch-Indië en van hare beschaving" van J.C. Lamster. (Uitgave NV Droste fabrieken, Haarlem). z.j. (Album met plakplaatjes).

151 [111].

 "In innige dank opgedragen aan onze goede Ma Mère: uw missionarissen van Java". 1935.

152 [112].

Buitenzorg, Bandung enz. o.a. foto van een thee-oogst. z.j.

153 [113].

Buitenzorg, Bandung enz. z.j.

154 [114].

Java: foto's uit het jubeljaar. 1950-1951.

155 [115].

Fotoalbum met foto's uit Indonesië. z.p., z.j.

156 [116].

Fotoalbum met foto's uit Indonesië. z.p., z.j.

157 [117].

Fotoalbum met foto's uit Indonesië. z.p., z.j.

159 [119].

Bandung; Buitenzorg. z.j.

161 [121].

Boekjes met illustraties van de kloosters te Bandung, Weltevreden en Noord-Batavia. z.j.

180 [140].

Foto's uit de missie van Indonesië. z.j. (1950-1970).

1 doos.

181 [141].

Foto's uit de missie van Indonesië, alsmede fotoboekjes en grote foto's, op kaarten bevestigd. z.j.

1 doos.


Thailand


164-169 [124-129].

Fotoalbums met foto's uit het missiegebied van Thailand-Siam. 1940, 1956, z.j.

6 delen


Zuid-Afrika


170 [130].

Fotoalbum van het bezoek van de generale overste, Mère-Marie de St. Jean aan de missie in Transvaal, Zuid-Afrika. 1934.

1 deel
Huisarchief Kerkrade


Indonesië


--‘Boekenbestand’


algemeen


103 [17].

"Tot aan de uiteinden der aarde: over de missie der Ursulinen gaat de zon nooit onder". 1947.

NB Zie ook inv.nr. 3473, identiek.


3481-3484 [25-28].

Publicaties van het Museum Lessianum, section missiologique te Leuven. 1950-1959.

4 delen

3481 [25].

"Le rôle de la femme dans les missions". 1950.

3482 [26].

"Communisme et missions". 1957.

3483 [27].

"Aspirations nationales et missions". 1958.

3484 [28].

"Mission et cultures non-chrétiennes". 1959.

3490 [34].

Publicatie "De missie in tropisch Nederland" door prof.dr Alph. Mulders. 1940.

1 deel

3491 [35].

Publicatie "Kerend Missiegetij: hedendaagse missieproblemen" door dr. Ant. Freitag SVD. 1954.

1 deel

3493 [37].

Tijdschrift "De katholieke missiën en het christelijk huisgezin". Jaargang 59. 1933-1934.

1 deel


Indonesië


3472 [16].

"Weltevreden, het moederhuis der zusters Ursulinen: gedenkboek 75-jarig bestaan 1859-1934". 1934.


3474 [18].

 "Petrus Maria Vrancken: een groot Limburger in het verre Oosten" van Jef Notermans. 1950.

3475 [19].

"Mengenang 'Santa Ursula': disusun oleh Panitia 125 Tahun Santa Ursula". 1983.

3476 [20].

"50 Tahun: Panti asuhan Vincentius Puteri, 1938-1988". 1988.

3485 [29].

"De Roomsch-Katholieke Missie in Nederlandsch Oost-Indië 1808-1908" door A.J.H. van der Velden SJ. 1908.

3486 [30].

"400 Jaren missie in Nederlandsch-Indië". 1934.

3487 [31].

"Onder de Compagnie: geschiedenis der katholieke missie van Nederl.-Indië 1606-1800" door B.J.J. Visser MSC. 1934.

3488 [32].

"Pastoor F. van Lith SJ: de stichter van de missie in Midden-Java 1863-1926" door L. van Rijckevorsel SJ. 1952.

3489 [33].

Publicatie "Berichten uit Nederlandsch Oost-Indië voor leden van den Sint-Claverbond". 1898.

1 deel

3615 [159].

Publicatie "Dagboek gedurende den overtogt naar Indië (via Suez) gehouden door eene der Ursulinen van Venray" door J.A. de Rijk pr. 1873.

1 deel


Thailand/Siam


3495-3497 [39-41].

Publicaties betreffende Siam.

3 delen

3495 [39].

"Fêtes et Cérémonies Siamoises" door Raymond Plion. 1935.

3496 [40].

"Chang of the Siamese Jungle" door E. Morse. 1937.

3497 [41].

"Vocabulair" behorende bij "Chang of the Siamese Jungle" door dr. G. Roorda. 1947.


China


3498-3499 [42-43].

Publicaties betreffende China en Mongolië.

2 deeltjes

3498 [42].

 "Les Missions Catholiques en Chine". 1932.

3499 [43].

"Pionier in Mongolië: mgr. Theodoor Rutjes" door C.J. Hoogedoorn CICM. 1947.


Toevoegingen

 


Bewaarplaats Ursulinen Romeinse Unie, Merseloseweg 121, 5801 CC Venray
Periode archief onbekend
Openbaarheid niet
Omvang onbekend
Opmerkingen toegang soort onbekend

Bewaarplaats Generalaat, Casa dell’Istituto Religioso Femminile Orsoline dell’Unione Romana (O.S.U.), Casa Generalizia, via Nomentana 236 - 00162 ROMA, tel. 06-86.22.181
Periode archief onbekend
Opmerkingen openbaarheid

onbekend

Omvang onbekend
Opmerkingen toegang soort onbekend
Websites

http://www.ursulines-ur.org/

sgorosu@tiscali.it

Bronnen met verslaglegging

Verwezen wordt naar de nummers van de nieuwe inventaris AR-Z117, met tussen [ ] de nummers van de oude inventaris.

 

 

Dagboeken en memoires

 

30.

Dagboek van zuster Françoise Middelhoff over de kamptijd. 1945.

1 deel

 

3615 [508].

Reisbeschrijvingen "Dagboek gedurende den overtogt naar Indie via Suez gehouden door eene der Ursulinen van Venray" door J.A. de Rijk, pr. (1872) alsmede doorslagen van een reisbeschrijving van Ursulinen in 1855 en 1856. 1873, z.j.

1 omslag

 

1787 [50].

Dagboek van zuster Magdalena en zuster Stella (achternamen onbekend) uit India over hun verblijf op "Mater Dei". 1953.

1 cahier

 

1456 [16].

Verslag over de interneringstijd in de Japanse kampen van zusters Ursulinen van de communiteit van Surabaia 'Darmao' over de periode 1943-1946 van zuster Marie Marthe Somers. z.j.

1 omslag

 

 

 

Kronieken en annalen

 

996 

"Religieuses Ursulines de Batavia-Noordwijk", kroniek over de periode 1856-1933 (fotokopie); alsmede een verslag over de oorlogsjaren van Buitenzorg (1942-1945), alsmede fotokopieën van knipsels over de 75-jarige aanwezigheid in Batavia in 1931, 1856-1933, 1945.

NB: De kroniek werd tot 1909 in het Frans geschreven. Voor een toegang tot de kroniek, zie plaatsingsnummer 1000. Gekopieerd handschrift, deels in slechte kopieën, zie daarom inv.nr. 1000.

1000 

Toegang op de kroniek van Batavia-Noordwijk, z.j.
NB: soort uittreksel met verwijzing naar paginanummers, schijnbaar gemaakt en geselecteerd op zaken en gebeurtenissen als verplaatsingen, reizen, professies en overlijden etc.)

 

996 [769]     

Kroniek "Religieuses Ursulines de Batavia-Noordwijk (Archief St. Maria Nusantara 1856-1935). z.j.

 

 

6558-6559

Afschriften van kronieken van het klooster te Weltevreden.
6558

1858-1908
6559

1908-1939

6560-6561

Kronieken van het klooster te Soerabaja

6560

1863-1890

6561

1890-1950

 

2173 [23].

Uittreksel van de Annalen van de Ursulinenorde in Transvaal. Met bijlagen. 1902, 1933, 1963, z.j.

1 omslag

 

406-413 [179-186].

Dagboeken van het Missiehuis St. Xaverius te Halfweg/Driebergen. 1911-1979.

6 delen

 

 

Conferenties van missieoversten

812

"Verslag van de Jubileum-Contact-Dagen gehouden te Bandung op 4, 5, 6 en 7 februari 1955 bij gelegenheid van de opening van het Jubeljaar; het 100-jarig vrouwelijk missiewerk in Indonesië; aankomst van de eerste Ursulinen op Java", 1955

 

Aanvankelijk bedoeld als viering van honderdjarig aanwezigheid van religieuzen, waarvan de Ursulinen de eerste waren, op Java, groeide de bijeenkomst uit tot een congres, waar leden van besturen van diverse congregaties hun visies gaven op verleden, heden en toekomst van het missiewerk. In die visies worden problemen aangekaart ten aanzien van de niet-Europese culturen, zoals de omgang met de islam, de adat en opvoeding van en onderwijs aan leerlingen met andere landaarden en daaraan toegeschreven eigenschappen. De bijeenkomst werd geopend en gesloten door hooggeplaatste clerici, die het congres daarmee sanctioneerden [zie ook inventarisnummer 814 Brief van P. Sigismondi, kardinaal prefect van de Voortplanting van het Geloof n.a.v het Congres, 1956].

 

813

"Verslag van het Tweede Congres voor vrouwelijke religieuzen werkzaam in Indonesië gehouden te Bandung van 18 t/m 24 februari", 1956

Dit congres is een vervolg op het congres gehouden in 1955, zie inventarisnummer 812. Bijzonder interessant is de bijeenkomst gewijd aan het beantwoorden van vragen van deelneemsters naar aanleiding van voorafgaande lezingen over opvoeding en verpleging (p50-54): een belangrijk besproken punt is aanpassing aan eigenlandse gewoonten en taal in allerlei opzichten.

 

815 

Verslag van de bijeenkomst over de Ursulinen-Opvoeding te Bandung van 15 t/m 19 juli, 1958

Nadere Toegangen

Verslag van een congres gehouden bij gelegenheid van het honderdjarig verblijf van de Ursulinen in Indonesië in Bandoeng op 4-7 februari 1955.

Stencil, 52 p.

 

Aanwezig:

Vertegenwoordigers van de volgende orden en congregaties (met tussen haakjes de aantallen zusters)

Ursulinen (31)

Franciscanessen van Heythuizen (2)

Zusters van JMJ (2)

Franciscanessen van Veghel (1)

Liefdezusters van Carolus Borromeus (3)

Dochters van O.L. Vrouw van het H. Hart (2)

Franciscanessen van Etten (1)

Zusters van Charitas (2)

Zusters van het H. Hart van Jezus (3)

Zusters van Barmhartigheid (2)

Dominicanessen (2)

Franciscanessen van Denekamp (2)

Franciscanessen Missionarissen van Maria (3)

Franciscanessen van Bergen op Zoom (2)

Liefdezusters van het Kostbaar Bloed (2)

Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid (2)

Zusters van O.L. Vrouw (Tegelen) (2)

Medische Missiezusters (2)

De Graal (2)

De meeste zusters hebben een leidinggevende functie als provinciaal overste, missieoverste, novicenmeesteres of algemeen-overste.

Het verslag bestaat uit de teksten van de gehouden voordrachten voorafgegaan door een openingswoord van de apostolisch vicaris van Bandoeng mgr. P. Arntz osc. en een inleiding door moeder Rodriguez Severijnen osu. De inhoud van discussie en het beraad, als dit al heeft plaatsgevonden, wordt niet weergegeven, wel wordt een enkele keer melding gemaakt van een vraag. De internuntius mgr. G. de Jonghe d'Ardoye houdt een slotrede. Het verslag wordt afgesloten door een reeks conclusies. Alle lezingen gaan over of ook over de culturele interactie die ontstond wanneer Europese zusters onderwijs gaven aan Javaanse meisjes of Javaanse meisjes zich meldden om in te treden en werden beproefd tijdens het noviciaat. De volgende lezingen zijn gehouden:

 

De religieuze roeping in de missie

door moeder Théophile, Franciscanessen van Heythuizen

(over de problemen die ontstaan bij Javaanse meisjes door de 'volksaard' en de gevolgen van de onafhankelijkheidsoorlog; vraag of Javaanse en Chinese meisjes gezamenlijk het noviciaat moeten volgen, en de kwestie welke taal moet worden gebruikt, het Maleis, het Javaans of het Nederlands)

 

Maria in de Islam

door moeder Perpetua Zeppenfeld osu

(spreekster behandelt de passages in de Koran en andere islamitische geschriften over Maria en constateert dat Mara ook voor islamieten een heilige vrouw is; dit biedt aanknopingspunten wanneer men islamitische meisjes benadert om hen voor het christendom te winnen)

 

De opvoeding van het jonge meisje voor de verpleging

door moeder Christilla, Liefdezuster Carolus Borromeus.

 

Hoe bestrijden wij de oppervlakkigheid bij de tegenwoordige jeugd

door moeder Redempta Dencher osu.

 

Het aankweken van een katholieke sfeer in de volksschool

door moeder Inigo Prawirataruna osu.

 

Hoe brengen wij onze grote meisjes tot de beleving van het 'serviam' tijdens haar schooltijd en ook in het latere leven

door moeder Xaveria Pantjawidagda

 

Voorlichting

door zuster Martha (Medische Missiezusters)

(bedoeld wordt seksuele voorlichting; dit is nodig; opvattingen over hoe een vrouw hoort te zijn, zij moet geen 'man-vrouw' worden, katholieke leer van het huwelijk (eeuwig, monogamie, voornaamste functie is verwekken van kinderen), kinderen worden gewaarschuwd tegen overheidscampagnes voor geboortebeperking, kunstmatige abortus is verkeerd)

 

Het missiewerk onder islamitische meisjes

door mgr. N. Geise ofm, apostolisch prefect van Soekaboemi

 

Het congres vindt plaats op 4-6 februari 1955 en wordt gevolgd door de herdenking 100 jaar Ursulinen op 7 februari 1955. Bij de sluiting wordt besloten in 1956 weer een congres te beleggen. Doel is 'niet “bindende besluiten” te nemen, maar slechts tot vruchtbare gedachten uitwisseling van ideeën te komen om te beantwoorden aan de Pauselijke oproep tot geestelijke vernieuwing, de aanpassing van het kloosterleven aan de eisen van deze tijd'.

 

 

inv. nr. 813

Het tweede congres voor vrouwelijke religieuzen werd gehouden in Bandoeng op 18-24 februari 1956.

Aantal deelnemers: 57 zusters.

20 congregaties, waaronder de Medische Missiezusters, waren wel uitgenodigd maar zonden geen afgevaardigden. Omvang van het verslag 62 p. De tekst van de lezingen mocht niet worden gepubliceerd.

De volgende lezingen werden gehouden:

 

De vorming van de jonge kloosterlinge

door moeder Theophile Boozoman, Franciscanessen van Heythuizen

(bedoeld wordt Indonesische postulanten en novicen)

 

De voortzetting van de religieuze vorming tot aan de eeuwige professie

door moeder Redempta Dencher osu

 

Beleving van de religieuze armoede in onze missie

door moeder Stanislas Sarsini, Franciscanessen van Heythuizen

 

De geest in het internaat

door moeder Xaveria Pantjawidagda osu

 

De opvoeding van het weeskind

door moeder Madeleine van de Loo, Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid

(alleen een samenvatting)

 

Het opvoedingswerk van "The Good Shepherd"

door moeder Immaculata van Leeuwen Zusters van de Goede Herder

(betreft zogenaamde moeilijke meisjes)

 

De nood aan verpleegsters en de oplossing van dit probleem

door dr. Soedjito directeur van het R.K. Ziekenhuis 'St. Elisabeth' in Semarang

Verpleegsters-opleiding

 

Verpleegstersopleiding en haar problemen in het asrama

door moeder Christilla Post, Liefdezusters Carolus Borromeus

 

De praktische kant van de verpleegstersopleiding in Indonesië

door zuster Marie Chrystophorio Buurman, Liefdezuster Carolus Borromeus

 

Verslag van de bijeenkomst waarin de vragen worden behandeld die gerezen zijn naar aanleiding van de lezingen over opvoeding en verpleging.

Aan het eind wordt besloten een Bond van Vrouwelijke Religieuzen van geheel Indonesië (Ikatan Biarawati Seluruh Indonesia) op te richten. Het algemeen secretariaat wordt gevestigd in het provincialaat van de Ursulinen in Bandoeng. Er wordt een permanent comité gekozen dat uit twee afdelingen bestaat, een voor onderwijsaangelegenheden en een voor ziekenhuisaangelegenheden. Het verslag eindigt met zes conclusies waaronder het besluit om in 1958 weer in Bandoeng bijeen te komen.

 

Losse archiefstukken

In het Katholiek Documentatie Centrum in Nijmegen, bevinden zich in de Verzameling Losse Archivalia:

 

LARC 6881.

Copie van ‘Beknopt dagboek van de Nippon-oorlog, 5 maart 1942 – 21 augustus 1945’ van M.J.M. Middelhoff (kloosternaam: Mère Françoise OSU, Romeinse Unie). Met foto. Met gedachtenisprentjes.z.j, 1 omslag.

NB: Afkomstig van T. Hagebeuk te Amersfoort.

Verwijzing naar andere archiefvormers
Opmerkingen

 

In Ursulinen van de Romeinse Unie, de in Nederland wonende zusters van de Indonesische Provincie KASKI Verslag van een onderzoek door drs. Jos Kocken osb (Den Haag 1971) is een stamboom van de Indonesische provincie te vinden.

 

 

Informatiewaarde Groot

Geschiedenis

Korte geschiedenis

De orde

De orde van de Ursulinen werd gesticht in Brescia (Italië) in 1535 door Angela Merici (1474-1540). Tussen 1645 en 1798 had de orde vestigingen in Nederland, maar deze verdwenen tijdens de Franse periode. De orde werd in 1818 opnieuw in de Nederlanden geïntroduceerd door pastoor J.C.M. Lambertsz. die in zijn parochie Tildonk (bij Leuven, België) een klooster stichtte. In 1836 betrok een groep Ursulinen het voormalige Augustinessen-klooster in Venray, waar zij spoedig pensionnairen en leerlingen ontvingen. Daarop volgden nog vele andere stichtingen met name in de Nederlandse province Limburg: Sittard (1843), Uden (1845), Eysden (1849), Maastricht (1850), Roermond (1853), Posterholt (1853), Grubbenvorst (1858), Kerkrade (1859), Echt (1865) enz. In Vught werd in 1899 het provincialaat en het noviciaat gevestigd. Pas later ontstonden er ook vestigingen boven de grote rivieren.

 

Verwantschap met de Jezuïeten

De Ursulinen zijn in dezelfde tijd gesticht en kenden een geestelijke verwantschap (apostolaat in de wereld) en een organisatievorm (als compagnie onder leiding van een algemene overste) die leek op die van de Jezuïeten. Ten slotte kenden beiden een vergelijkbare toewijding aan opvoeding, onderwijs en wetenschap. 

 

 

De Missie

Ned. Indië/Indonesië

De Ursulinen vertrokken in 1855 op uitnodiging van apostolisch vicaris Vrancken naar Java. Op dat moment werkten er in Nederlands Indië enkel seculiere priesters. De Ursulinen waren de eerste vrouwelijke religieuzen in dat land, in 1859 gevolgd door de eerste mannelijke religieuzen, de Jezuïeten (archief, inv. nr.997). Vrancken kende als oud-pastoor van Sittard de Ursulinen en wist dat zij goed katholiek onderwijs verzorgden (archief, inv.nr. 391). De pastoor van Tildonck, Lambertz, koos zes zusters en een overste uit en zond hen naar Batavia. Daar aangekomen zetten zij een school op in de wijk Noordwijk, gelegen tussen het oude centrum in het noorden en het nieuwe centrum Weltevreden in het zuiden van de stad. Vanuit Noordwijk zijn de volgende stichtingen voortgekomen: Batavia Weltevreden (ook Postweg, Kleine Klooster of Djakarta Djalan Pos genoemd; in 1859), Soerabaja (Kepadjan; in 1863), Buitenzorg (1902), Bandoeng (Merdeka; in 1906/1907) en Batavia-Theresia (1927). Soerabaja telde in 1908 maar liefst 90 Ursulinen. Vanuit het klooster in Soerabaja kwamen weer drie nieuwe stichtingen voort: Malang (1900), Madioen (1914) en Soerabaya-Darmo (1922). Ook uit de stichtingen in Bandoeng en Weltevreden zijn weer nieuwe stichtingen voortgekomen (voor een overzicht tot 1935 van deze stichtingen: Gedenkboek, 221-228).

In 1935 kende de vice-provincie Java acht huizen, 255 leden en 6.133 leerlingen. Van de 249 geprofeste zusters waren er 59 Indonesisch. De eerste Indonesische Ursuline trad al in 1868 in.  In 1960 waren de Ursulinen nog steeds werkzaam op Java, en wel in: Jakarta, Bandoeng, Malang, Semarang, Soerabaja en Soekaboemi. Tot 1900 gaven de Ursulinen alleen kleuter- en lager onderwijs, daarna kwamen er ook scholen voor vervolgonderwijs zoals HBS'en en MULO's bij. Zij verzorgden ook nijverheidsscholen, kweekscholen, fröbelscholen en pensionaten. Aan sommige scholen was een internaat verbonden. Tot in het begin van de twintigste eeuw was het onderwijs voornamelijk gericht op kinderen van Europeanen en andere elite-groepen. Na 1900 ging de meeste aandacht uit naar Europese, Indische en Chinese leerlingen. De gedachte was, dat wanneer de Europese elite werd opgevoed tot goede katholieken, ook de missie onder de inheemse bevolking daarvan zou profiteren. Waarschijnlijk hebben ook financiële motieven een rol gespeeld: welgestelde ouders konden schoolgeld betalen, arme ouders niet. Een andere factor die van invloed was, was de beperkende regelgeving van de koloniale regering. Zendelingen en missionarissen hadden een 'bijzondere toelating' nodig om in Indië hun werk te kunnen doen. Buitenzorg zag lange tijd niet graag dat men missioneerde onder de islamitische Javaanse bevolking. In 1929 besloot de leiding van de Ursulinen op het congres van Tjitoeroeg zich ook op de opvoeding van Indonesische kinderen te richten (archief, inv.nrs. 391 en 997). Pas nadat Indonesië onafhankelijk was geworden, werd het onderwijs in het Indonesisch gegeven. De Europese kinderen verdwenen van de scholen en het onderwijs werd aangepast aan het Indonesische systeem. Een deel van de zusters nam het om het werk te kunnen voortzetten het Indonesische staatsburgerschap aan (archief, inv.nrs. 389, 391, 997,en 6650).

Naast onderwijs en opvoeding hebben de Ursulinen zich ook bekommerd om de zorg voor kerken, de zorg voor de priesters (wassen, koken, verstellen) en het geven van catechismuslessen op scholen, aan soldatenvrouwen en gehuwde vrouwen die katholiek wilden worden of een niet-katholiek huwelijk kerkelijk wilden laten inzegenen. Ook vingen zij Nederlandse soldaten op die tijdens de Indonesische Onafhankelijkheids Oorlog moesten dienen (archief, inv.nrs. 389 en 391). Ten slotte hebben de Ursulinen religieuzen opgeleid. In 1932 traden de eerste 3 Javaanse meisjes in (archief, inv.nr. 6650).

 

Guyana

In 1847 werden zusters vanuit Nederland gezonden naar Brits Guyana (thans Guyana). Na een moeilijke start breidde deze vestiging zich uit met een posten in Berbice (1892) en het eiland Barbados. In 1935 stonden de drie huizen direct onder het generalaat en zij hadden toen 36 leden met 922 leerlingen. In 1947 had de vestiging in Georgetown vier inrichtingen en een diocesaan weeshuis met 600 kinderen .

 

Zuid-Afrika

In 1895 vertrokken zes Ursulinen -vijf Nederlandse en één Britse- vanuit het klooster in Sittard naar Barberton in Transvaal om daar te werken in de snel opkomende nederzettingen van arbeiders in de goudmijnen. Vanuit Sittard kwamen er vestigingen in Bramfontein (1895-1904), Krugersdorp (1904), Johannesburg (1912), Roodeport (1912), Randfontein (1936) en Simonstown (1925-1935). Het verzoek om zusters te zenden ging uit van de congregatie van de paters Oblaten van Maria Onbevlekte Ontvangenis. De paters wilden dat de Ursulinen vooral zouden werken onder de blanke bevolking, die dan tot voorbeeld konden dienen voor de rest van de bevolking. De Ursulinen kozen echter voor een andere koers door zich met bepaalde onderwijsvormen op de niet-blanke bevolking te richten (archief, inv.nr. 2173 ).

 

Andere landen

Na de Tweede Wereldoorlog werden de zusters actief in een reeks landen in Afrika, Azië, Zuid- en Noord-Amerika. Zie daarvoor het veld Geografie.

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Gedenkboek (1935), Van Woesik, 66, Katholieke Encyclopaedie 1939, lemma 'Ursulinen', Willemsen, I, par. 2-47, Pius-almanak 1960/61, 431 .Kocken, Ursulinen, Derix, Brengers van de boodschap, en tenslotte uit het archief dat zich bevindt in het Erfgoedcentrum in St. Agatha.

Organisatie

De congregatie

Pauselijke goedkeuring kreeg men in 1544. Aan het einde van de zestiende eeuw gingen de Ursulinen op aansporing van de aartsbisschop van Milaan, Carolus Borromeus, een religieus instituut vormen met constituties volgens de regel van Augustinus. Bijzonder was de vanaf 1640 bestaande vierde gelofte om zich aan opvoeding van meisjes te wijden. Onderwijs is altijd de belangrijkste activiteit geweest en de Ursulinen hebben een goede reputatie verworven met op de elite gericht onderwijs van hoog niveau. In 1612 werd het gezelschap van vrome vrouwen een orde en werd in Franse kloosters het pauselijk slot ingevoerd. In 1918 zijn de regel en de constituties herzien en in 1928 pauselijk goedgekeurd. De Nederlandse kloosters van de Ursulinen (met uitzondering van Weert) weken in een aantal opzichten af van Ursulinenkloosters in Italië en Frankrijk. Zij kenden geen pauselijk slot en plechtige geloften, zodat er meer mogelijkheden waren om buiten de kloosterpoort te werken.

 

Vorming van Unies

Roermondse Unie

De Ursulinenkloosters in Limburg die waren voortgekomen uit de stichting in Tildonk, waren in het begin van de twintigste eeuw zelfstandig. Zij hadden wel dezelfde constituties als Tildonck, en de oversten vergaderden jaarlijks in Tildonk. Zij hadden bovendien een gezamenlijk noviciaat, waar ook zusters werden opgeleid die naar Indië zouden gaan. Na herhaaldelijke verzoeken van de bisschop van Roermond, besloot men in 1916 tot nauwere samenwerking in de Roermondse Unie. Er kwam een kapittel, dat werd voorgezeten door een algemeen overste, gekozen uit de lokale oversten. In 1928 trad de Roermondse Unie toe tot de Romeinse Unie. 

 

Romeinse Unie

Op aandringen van paus Leo XIII verenigden enkele kloosters zich in 1900 in een internationale Romeinse Unie. Onder de eerste leden waren de Nederlandse kloosters in Bergeijk, Vught en Uden. De leden van de Unie stelden zich onder leiding van een generaal bestuur in Rome en er kwamen provincies. Het generalaat bevindt zich aan de Via Nomentana in Rome. De meeste kloosters in Nederland en Nederlands-Indië hebben zich in de loop van de twintigste eeuw bij de Romeinse Unie aangesloten. In 1935 telde de orde van de Ursulinen over de hele wereld ongeveer 15.000 zusters waarvan er 6.500 waren aangesloten bij de Romeinse Unie. Er waren toen negen provincies, waaronder Nederland met 20 huizen en 800 zusters en zes viceprovincies waaronder Java met acht huizen met 255 leden en 6133 leerlingen. De apostolisch vicaris van Batavia, Mgr. Luypen sj, was een groot voorstander van aansluiting bij de Romeinse Unie. De kloosters die zich niet aansloten gaf hij geen verlof uit te breiden met fililaal-huizen (archief, inv.nrs . 415 en 6654). In 1900 reisden de oversten van de Ursulinen kloosters Noordwijk, Weltevreden en Soerabaja (Kepandjen) naar Rome voor overleg over de Romeinse Unie, wat resulteerde in de aansluiting van Kepandje en het filiaal daarvan, in Malang (archief, inv. nrs. 389 en 6654). Het klooster Noordwijk, met de filialen te Buitenzorg en Bandoeng, sloot zich in 1907 aan, zodat alleen Weltevreden nog tot 1940 buiten de Romeinse Unie bleef (archief, inv. nrs. 389 en 415). In het archief bevindt zich een nota over de ingewikkelde verhouding tussen de Ursulinen in Nederland en die in Ned. Indië (archief, inv. nr. 2323).

 

Opleiding in Nederland

Door de grote toeloop van leerlingen op Java was er een chronisch tekort aan zusters. Vanaf 1860 werden in Venray ook novicen toegelaten die bestemd waren voor de missie op Java. (archief, inv.nrs. 6643 en 6654). In 1890/1891 opende de overste van Noordwijk een eigen noviciaat in Amsterdam omdat zij niet tevreden was over aantal en kwaliteit van de uit Nederland overgezonden zusters (archief, inv.nrs. 415, 6558, p. 114-115, en inv.nr. 6654). Dit Amsterdamse noviciaat bleek echter niet lonend, omdat er geen eigen middelbare school en pensionaat aan verbonden waren. Alleen meisjes uit de werkende stand meldden zich aan voor de toch al kostbare opleiding (archief, inv.nrs. 415 en 6654). Een andere lezing voor het korte bestaan van dit Amsterdamse noviciaat -dat de deuren al weer sloot in 1894/1895- is dat de sluiting gelast werd door mgr. Staal, apostolisch-vicaris van Batavia (archief, aantekening in inv. nr. 2767). Het noviciaat voor de missie keerde terug naar Venray. In 1908/1909 werd een Missiehuis voor Indië geopend in Vught. Weltevreden opende in 1911 een eigen studiehuis. Toen de Nederlandse Ursulinenkloosters uit de Roermondse Unie zich in 1928 aansloten bij de Romeinse Unie werd hun noviciaat van Vught naar Boxtel verplaatst (archief, inv.nr.415). Overigens verzorgden de Indische kloosters ook een deel van de opleiding van nieuwe zusters. Soerabaja deed dat vanaf 1884 en Noordwijk vanaf 1887. In 1907 ontstond een gemeenschappelijk noviciaat voor Ned. Indië voor de tot de Romeinse Unie toegetreden Javaanse kloosters. Dit noviciaat werd in 1919 verplaatst naar Malang en in 1932 naar Bandoeng toen het als huis van de vice-provincie ging dienen (archief, inv.nr. 6643).

 

De Nederlandse provincie

In 1905 kwam een provincie tot stand die omvatte: Nederland met de missie op Java, België, Engeland en Duitsland. Nederland met Indië werd in 1914 afgescheiden als een aparte provincie. In 1920 werd Indië vice-provincie. De Indonesische provincie had een missiehuis in Driebergen (provincie Utrecht).

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Gedenkboek (1935), Van Woesik, 66, Willemsen, I, par. 2-47, Pius-almanak 1960/61, 359, en ten slotte het archief in St. Agatha.

Doelstelling

Doelstellingen van de orde waren onderwijs en opvoeding van meisjes uit de betere standen en daarnaast missiewerk. 'Vooral in de missie nemen, naast de intellectuele opvoeding, de werken van geestelijke en lichamelijke barmhartigheid, zooals weeshuizen, catechumenaten, vondelingentehuizen, armenbedeeling, hun plaats in.' (Van Woesik, 92). Specifiek voor de missie op Java was bij aanvang het doel een "transfiguratie" van de Indische jeugd te bewerkstelligen, door hen (Europees) op te voeden (ENK, AR-Z117, 997). De wapenspreuk bij dit alles is: "Cor Unum et Anima Una" ("Eén van Hart en één van Ziel"). Vanuit een grondbegrip van liefde trachtten zij zich daarvoor grenzeloos in te zetten over de gehele wereld. Rond 1900 hebben de Nederlandse Ursulinen een belangrijke rol gespeeld in de emancipatie van het katholieke onderwijs. Over het algemeen was het onderwijs van hoog niveau en gericht op de elite (AR-Z117, Inleiding, 14-1-2010). In 1929 werd besloten zich voortaan zoveel mogelijk te richten op onderwijs aan Indonesiërs. In de jaren dertig kwamen er inderdaad aparte scholen voor Chinese kinderen en kinderen van arme Javanen (Provinciale Noordbrabantsche Courant-Het Huisgezin 10 september 1955; zie boven).

Taken en activiteiten
 • Onderwijs (hieronder ook kweekscholen)
 • Ondersteuning
 • Uitzending van zendingswerkers en missionarissen
 • Werk van en voor vrouwen en meisjes

Geografie

Continenten
 • Latijns Amerika
 • Afrika
 • Azië
 • Oceanië
Lokatie
 • Nederlands Indië
 • Aartsbisdom Jakarta, Java
 • Bandoeng
 • Bisdom Bogor, Java
 • Aartsbisdom Semarang, Java
 • Soerabaya
 • Malang

Niet-archivalische bronnen

Selectie uit de literatuur
Titel
 • Zonen en dochters met een missie : een boek over missionarissen uit Boekel en Venhorst / [red.: Jan Meulemeesters ; met medew. van: Trudy Bolwerk ... et al.]
Auteur
 • Jan Meulemeesters ; Trudy Bolwerk
Paginering
 • 100 p
Uitgever
 • [Boekel] : Missiecomité Boekel-Venhorst[Boekel] : Heemkundekring 'Sint Achten op Boeckel'
Jaar van uitgave
 • [2003]

Titel
 • ‘Geroepen. Ervaringen van een missiezuster in Indonesië, 1935-1976,’
Auteur
 • Annelies Dassen (1959-) ; Christine van Eerd (1964-)
In
 • Vrouwen in den vreemde : lotgevallen van emigrantes en immigrantes / onder red. van Annelies Dassen, Christine van Eerd, Karin Oppelland
Reeks
 • Tipje van de sluier ; dl.8
Paginering
 • 214 p
Uitgever
 • Zutphen : Walburg Pers
Jaar van uitgave
 • cop. 1993

Titel
 • De Ursulinen van de Romeinse Unie : appendix voor de provinciale raad te Malden / door J. Kocken ; KASKI
Auteur
 • J. Kocken
Reeks
 • Rapport / KASKI, Instituut voor Sociaal-Wetenschappelijk Onderzoek, Studie en Advies ; nr.318m
Paginering
 • 17 p
Uitgever
 • 's-Gravenhage : KASKI
Jaar van uitgave
 • 1971

Titel
 • Ursulinen van de Romeinse Unie : de in Nederland wonende zusters van de Indonesische provincie. verslag van een onderzoek / door Jos Kocken ; KASKI
Auteur
 • Jos Kocken
Reeks
 • Rapport / KASKI, Instituut voor Sociaal-Wetenschappelijk Onderzoek, Studie en Advies ; nr.320
Paginering
 • 28 p
Uitgever
 • 's-Gravenhage : KASKI
Jaar van uitgave
 • 1971

Titel
 • De Ursulinen van de Romeinse Unie : situatieschets van de Nederlandse provincie. verslag van een onderzoek / door A. Nuy en J. Kocken ; KASKI
Auteur
 • A. Nuy ; J. Kocken
Reeks
 • Rapport / KASKI, Instituut voor Sociaal-Wetenschappelijk Onderzoek, Studie en Advies ; nr.318
Paginering
 • 64 p
Uitgever
 • 's-Gravenhage : KASKI
Jaar van uitgave
 • 1970

Titel
 • Over de Missies der Ursulinen gaat de zon nooit onder : opgedragen aan de onzen die strijden in de voorste linies voor Christus' Rijk / met een voorw. van Fr. FeronTot aan de uiteinden der aarde ...
Auteur
 • Frans Joseph Feron (1896-1958)
Paginering
 • 106 p
Uitgever
 • Grubbenvorst : Ursulinenmissieprocuur
Jaar van uitgave
 • 1947

Titel
 • De RR. Ursulinen 75 jaar in Soerabaia : 1863-October-1938 / uitg. van het feest comité / [auteur: J. Hart]
Auteur
 • J. Hart
Paginering
 • 31 p
Uitgever
 • Soerabaja
Jaar van uitgave
 • 1938

Titel
 • Gedenkboek van de religieuzen Ursulinen der Rom. Unie op Java 1535-1935
Paginering
 • 231 p., 13 p. pl
Uitgever
 • [S.l. : s.n.]
Jaar van uitgave
 • [1935]

Titel
 • Sint Angela Merici, de stichteres der Ursulinen / door een Religieuze van de Orde van St. Ursula
Auteur
 • Religieuze van de Orde van St. Ursula
Paginering
 • 254 p
Uitgever
 • Bandoeng : Kleijne
Jaar van uitgave
 • 1935

Titel
 • Gedenkboek 75-jarig bestaan "Weltevreden", het moederhuis der Zusters Ursulinen : 1859-1934
Paginering
 • [46] p
Uitgever
 • [S.l. : s.n.]
Jaar van uitgave
 • [1933]

Titel
 • Stella Oriens : tweemaandelijks missietijdschrift van de Religieuzen Ursulinen van de Romeinse Unie
Paginering
 • Jrg.7 (1946), no. 3 - jrg.28 (1967)
Uitgever
 • Grubbenvorst : Missieprocuur Ursulinen
Jaar van uitgave
 • 1946-1967


Bronnenpublicatie
Titel
 • Dagboek gedurende den overtogt naar Indië (via Suez) gehouden door Eene der Ursulinen van Venray / uitg. en van eene inl. voorzien door J.A. de Rijk
Auteur
 • Mère Stanislas ; Jacobus Augustinus de Rijk (1831-1897)
Paginering
 • VI, 127 p
Uitgever
 • Leiden : Van Leeuwen
Jaar van uitgave
 • 1873


Periodieken
Titel
 • Contact : brochurenreeks van de Religieuzen-Ursulinen der Romeinsche Unie op Java
Paginering
 • Jrg.1, nr.1 (1933) - ...
Uitgever
 • Bandoeng : [De Religieuzen-Ursulinen?]
Jaar van uitgave
 • 1933-19XX

Titel
 • Weltevreden : tweemaandelijksch missietijdschrift van de Zusters Ursulinen
Paginering
 • 1 (1937/38) - 7 (1946), no. 2
Uitgever
 • Batavia ; Weltevreden : Zusters Ursulinen
Jaar van uitgave
 • 1937-1946

Titel
 • Stella Oriens : tweemaandelijks missietijdschrift van de Religieuzen Ursulinen van de Romeinse Unie
Paginering
 • Jrg.7 (1946), no. 3 - jrg.28 (1967)
Uitgever
 • Grubbenvorst : Missieprocuur Ursulinen
Jaar van uitgave
 • 1946-1967
Interviews

Tien interviews en wel de nrs.:

2

159

226

265

307

350

352

372

587

627


Het archief

Meer over het archief
Beschrijving archief

Het omvangrijke archief is in bruikleen gegeven aan het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven in St. Agatha. Het bestaat uit een bestuursarchief en een aantal huisarchieven, die in omvang en samenstelling- sterk van elkaar verschillen. Het betreft onder andere de huizen in Eysden, Sittard en Venray. Het archief bevat stukken over: de missieprocuur in Grubbenvorst, de Nederlandse missiegroep en documentatie. Het overgrote deel van de stukken dateert van na 1900. In het veld Bijzondere relevantie is extra aandacht besteed aan stukken van vóór 1900. Aangezien de Nederlandse provincie pas in 1928 werd opgericht, dateren de bestuursstukken van na die datum. Stukken over de voorganger ervan, de gecombineerde Nederlandse, Belgische en Engelse provincie, bevinden zich waarschijnlijk in België. Een opvallende lacune zijn de persoonsdossiers die nauwelijks zijn aangetroffen. Boeken over de geschiedenis van de orde vóór de oprichting van de Nederlandse provincie zijn daarentegen talrijk. Het archief wordt in de toekomst aangevuld met stukken uit het nog opende archief in Venray. Vermoedelijk zijn alle stukken van vóór 1960 over de missie al overgedragen. Het archief is geïnventariseerd door zr. Veronica Eken, D.Stoffelen en K. van Dooren. De inventaris kan worden geraadpleegd op de website van het Erfgoedcentrum. Het generalaatsarchief bevindt zich in Rome en is niet verder onderzocht.

Bewaarplaats Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven, St. Agatha
Periode archief 1464-2005
Openbaarheid beperkt
Opmerkingen openbaarheid

Het archief is in bruikleen gegeven aan het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven in St. Agatha, het eigendomsrecht ligt bij de congregatie. Voor het inzien van archiefmateriaal is toestemming nodig van het provinciaal bestuur. Een aanvraagformulier voor het verkrijgen van deze toestemming kan het erfgoedcentrum u per mail of per post toezenden.

Omvang 125 meter
Toegang soort
 • Inventaris met inleiding
Opmerkingen toegang soort digitaal beschikbaar op www.archieven.nl of www.erfgoedkloosterleven.nl
Toegang titel AR-Z117 Ursulinen van de Romeinse Unie
Bijzondere relevantie

Selectie

De omnummering van 2010 is verwerkt. De oude nummers, die niet meer in gebruik zijn, maar waarnaar soms nog wordt verwezen, staan tussen haakjes.

 

 

Huisarchief Uden-Boxtel
Indonesië


2517 [156].

Boekje over de missie van de Ursulinen in Indonesië. z.j.

1 deel

2468 [107].

In memoriam bij gelegenheid van de overbrenging van de stoffelijke overschotten van oorlogsslachtoffers uit de Japanse bezettingstijd naar het Pandu-kerkhof te Bandung. 1951.

1 deel

2484 [123].

Tekeningen van landschappen in Indonesië en van schepen en vlinders. (tekenaar onbekend). z.j.

1 omslag


Huisarchief ‘Mater Dei’ Nijmegen
India

--


Huisarchief Sittard
Indonesië


2171 [21].

Stukken betreffende Sittard en de stichtingen op Java. 1856-1857, 1860-1861, 1866, 1870, 1951, 1955.

1 omslag


2323 [173].

Kopieënboek geschreven door M. Francoise Boom betreffende brieven van zusters uit Indië. Met bijlagen. 1955.

1 omslag


Zuid-Afrika


2174 [24].

Voorstel gedaan aan Mgr. Meiller door (onbekend) over het huis van Krugersdorp in Zuid Afrika. 1904.

1 stuk


2175 [25].

Akkoordverklaring met de Ursulinen van Sittard en de Ursulinen van Braamfontein in Transvaal. 1902.

1 stuk


2324 [174].

Brochure uitgegeven bij gelegenheid van het 100jarig bestaan van de Ursulinen in Zuid-Afrika. 1895-1995.

1 deel


2170 

Overzicht van de stichtingen van de orde der Ursulinen, z.j. (1856 Batavia incl gegevens; 1895 Barberton, Transvaal, Afrika incl gegevens)

 


Huisarchief Driebergen


Bevat archivalia van en over de Ursulinen van Weltevreden en Noordwijk (beide Nederlands-Indië). In 1928 werd een Indische provincie opgericht, waaronder de huizen van Halfweg/Driebergen (Missiehuis St. Xaverius) ressorteerden.
NB. Hieronder zijn in het bijzonder stukken opgenomen uit de jaren tot en met ca. 1950.


Indonesië

258 [31].

Aktes betreffende de erkenning van het reglement van de vereniging, genaamd "Het Gesticht der Zusters Ursulinen te Weltevreden" (1871) alsmede de statuten van de vereniging, genaamd "Het Gesticht der Zusters Ursulinen te Soerabaija" (1874) als rechtspersoon te erkennen in naam van de Koning door de Gouverneur-Generaal van Nederlands-Indië. 1871, 1874.

1 omslag
NB: kopieën


259-262 [32-35 ]

Stukken betreffende de goedkeuring van de gewijzigde statuten alsmede betreffende het bestuur van een filiaalhuis. 1929, 1937.

4 omslagen
NB: Kopieën


283 [56].

Naamlijsten van de bestuursleden van de huizen in Indonesië en van Driebergen. 1953-1958, 1965.

1 omslag


415 [188].

Lijst met chronologisch overzicht van de ontwikkelingen van de huizen van de Ursulinen in Indonesië over de periode 1856-1950. z.j.

1 stuk


645-657 [418-430].

Correspondentie met de huizen in Indonesië 1949-1968.

13 omslagen

645.

Correspondentie met het provincialaat te Bandung. 1949-1968.

646.

Correspondentie met Jakarta-Nusantara. 1954-1968.

647.

Correspondentie met Jarata-Jalan Pos. 1966-1968.

648.

Correspondentie met Bandung-Supratman. 1955-1968.

649.

Correspondentie met Madiun. 1953-1968.

650.

Correspondentie met Jakarta-Matraman. 1953-1968.

651.

Correspondentie met Malang. 1953-1968.

652.

Correspondentie met Jakarta-Bidara Tjina. 1951-1968.

653.

Correspondentie met Klaten. 1957-1968.

654.

Correspondentie met Solo en Ende. 1959-1967.

655.

Correspondentie met Sukabumi. 1952-1966.

656.

Correspondentie met Bandung-Merdeka. 1951-1968.

657.

Correspondentie met Surabaya-Darmo. 1953-1968.

243 [16].

Correspondentie betreffende novicen en aspiranten. 1938-1957.

1 omslag

246 [19].

Stukken betreffende de Congregatie der Religieuzen. 1912-1949.

1 omslag


247 [20].

Correspondentie met de bisschoppen. 1905-1970.

1 omslag


248 [21].

Correspondentie met geestelijken. 1937-1979.

1 omslag


250 [23].

Stukken betreffende het Centraal Missie Bureau in Batavia. 1947-1951.

1 omslag


251 [24].

Stukken betreffende het Centraal Missie Bureau in Den Haag. 1947-1981.

1 omslag


252 [25].

Stukken betreffende diverse missie-organisaties. 1947-1981.

1 omslag


253 [26].

Correspondentie betreffende terugkeer van zusters naar Indonesië. 1947-1950.

1 omslag


254 [27].

Correspondentie met het departement van Onderwijs en Eredienst te Batavia. 1949-1950.

1 omslag


255 [28].

Correspondentie met het Ministerie van Overzeese Gebiedsdelen en het Commissariaat voor Indonesische Zaken te Den Haag. 1946-1951.

1 omslag


256 [29].

Oorlogsdocumentatie. 1940-1945.

1 omslag


766 [539].

Brieven van mgr. P. Vrancken te Batavia aan Mère Odile. 1849-1859.

1 omslag
NB: Kopieën (zie hierna fase 3)

263 [36].

Brieven van Mère Gerardine Emonds en P. Willekens, apostolis vicaris te Batavia, over de aansluiting bij de Romeinse Unie. 1939.

1 omslag


299-300 [72-73].

Stukken betreffende de vijfjaarlijkse verslagen aan de H. Stoel te Rome. 1937-1971, z.j.

2 omslagen

299 [72].

Lijsten houdende antwoorden op de vragenformulieren over de periode 1937-1971.

300 [73].

"Questiones" en vragenformulieren. 1953, z.j.


301 [74].

Jaarrapporten van de communiteit Driebergen voor het Generaal Bestuur te Rome. 1950-1984.

1 omslag


302 [75].

Rapporten van het Missiehuis St. Xaverius ten behoeve van het Provinciaal Kapittel te Bandung. 1947-1986.

1 omslag


303 [76].

Rapporten van het visitatiebezoek van de Generale Overste aan Halfweg/Driebergen. 1946-1947, 1951.

1 omslagManuscripten


308-309 [81-83].

Rapporten houdende notities over het gedrag en de instelling van novicen. 1914-1940. 3 cahiers


288-295 [61-68]

Naamlijsten van leden van de congregatie. 1938-1976, 1978, 1980-1984, z.j.

8 omslagen. Hierbij:

290 [63].

Naamlijsten van de leden van de Provincie Indonesië. 1946-1971.

291 [64].

Naamlijsten met data van tijdelijke en eeuwige geloften. 1938-1947.

1003 [776].

Lijst houdende personalia van zusters Ursulinen werkzaam in Nederlands Indië. 1879-1954.

1 deel

296 [69].

Persoonsgegevens van de zusters Seraphine Simon, Gerardine Theunissen, Redempta Dencher en Marie Thèrèse Koesoema Hadijara. 1947, 1951, 1954, 1956.

1 omslag

418 [191].

Teksten 'In Memoriam' van Ursulinen van de Indonesische Provincie. 1946-1986. Met hiaten.

811-817 [584-590].

Stukken betreffende bijeenkomsten van de Ursulinen en congressen van vrouwelijke religieuzen werkzaam in Indonesië. 1948-1963.

7 omslagen.

Hierbij:

811 [584].

Kort verslag van de Nederlandse Missiologische Week te Nijmegen van 27 tot 30 oktober. 1948.

812 [585].

"Verslag van de Jubileum-Contact-Dagen gehouden te Bandung op 4, 5, 6 en 7 februari 1955 bij gelegenheid van de opening van het Jubeljaar; het 100-jarig vrouwelijk missiewerk in Indonesië; aankomst van de eerste Ursulinen op Java". 1955.

813 [586].

"Verslag van het Tweede Congres voor vrouwelijke religieuzen werkzaam in Indonesië gehouden te Bandung van 18 t/m 24 februari". 1956.

814 [587].

Brief van P. Sigismondi, kardinaal prefect van de Voortplanting van het Geloof n.a.v. het Congres. 1956.

815 [588].

Verslag van de bijeenkomst over de Ursulinen-Opvoeding te Bandung van 15 t/m 19 juli. 1958.

270 [43].

Verhandeling "Het instituut der Religieuzen - Ursulinen. Verhouding Holland - Indië". Met concept als bijlage. z.j.           

1 omslag
NB: Kopieën

430 [203].

Correspondentie met de Nederlandse Bank N.V. over het openen van een bankrekening, het deponeren van effecten en verdere administratie van de Missierekening. 1952.

1 omslag

431 [204].

Stukken betreffende de financiële verhoudingen tussen de communiteiten Halfweg/Driebergen en de Indonesische Provincie met een specificatie van de onroerende goederen van het missiehuis St. Xaverius. 1959, 1969.

1 omslag

239 [12]. Stukken betreffende de hypothecaire lening: "Sinte Angela-vereniging Surabaya". 1928-1961.

1 omslag

637 [410].

Notitieboek met aantekeningen van bestellingen en verzendingen van goederen naar de huizen in Indonesië. 1950-1951.

1 deel

388 [161].

Brieven van huize Weltevreden onder de naam "Angela - Bode". 1947, 1949, 1951-1952.

1 omslag

763 [536].

Circulaires "Missieflitsen uit Indonesië". 1955-1960.

1 omslag

764 [537].

"Nieuwsbrieven uit Indonesië". 1955-1981.

1 omslag

765 [538].

Stukken betreffende de werkzaamheden in de missie van de Ursulinen houdende brieven, verslagen en artikelen. 1939-1979.

1 omslag


767 [540].

Stukken betreffende de missie van de Ursulinen afkomstig van het secretariaat voor de missie te Rome. 1952-1978.

1 omslag

768 [541].

Boekjes van herdenkingsfeesten in Indonesië waaronder de herdenking van 100-jarig bestaan van het eerste ursulinenklooster te Batavia (1856-1956). 1956, 1959, 1974.

1 omslag
NB: Indonesisch en Nederlands.


769-770 [542-543].

Gidsen van in Nederland aanwezige bronnen betreffende de geschiedenis van Nederlands Indië/Indonesië 1816-1942. 1970.    

2 omslagen

997 [770].

Aantekeningen over de geschiedenis van de zusters in Indonesië. 1955, 1958, 1977, z.j.


1001 [774].

"Werk van de Ursulinen 1858. (Uit brieven van zuster Odile aan Maaseik) z.j.

1002 [775].

"Uit het verleden van Malang". 1930.


389 [162].

Aantekeningen over de geschiedenis van het klooster te Halfweg en Driebergen alsmede data over de vestigingen in Indonesië over de periode 1855-1980. Met krantenknipsels als bijlagen.


390 [163].

"Sancta Ursula: 100 Tahun,1859-1959". 1959.


391 [164].

 "125 jaar 'Weltevreden'. Batavia, 18 januari 1859 - Jakarta, 18 januari 1984". z.j.

392 [165].

"Was er in ons Indië een Schoolstrijd? van dr. H.J. de Graaf. z.j.

377 [150].

Adressenlijst van leerkrachten en oud-leerlingen van Weltevreden, Noordwijk en Malang. 1960.

393-399 [166-172].

Tijdschriften en folders van de congregatie betreffende het kloosterleven en de werkzaamheden van de Ursulinen. 1935, 1980-1981, z.j. 7 omslagen. Hierbij:

396 [169].

 "Missie-arbeid en Kloostergeest van de zusters Ursulinen in Nederlandsch-Indië". z.j.

397 [170].

"Mededelingen over de Missie-congregatie der zusters Ursulinen van Weltevreden en haar missiehuis te Halfweg". z.j.

398 [171].

"Korte aanwijzigingen over de Missiecongregatie der zusters Ursulinen van het klooster Weltevreden Java N.O. Indië". z.j.

399 [172].

Richtlijnen voor het missietijdschrift "Stella Oriens". z.j.

236 [9].

Correspondentie met missie-zelatricen. 1940-1974.

1 omslagThailand


400 [173].

Brief aan Mère Gabriel van Nieuwkuik van zuster Maria Ursula van het klooster 'Regina Coeli' te Chieng Mai. 1939.

1 stukHuisarchief ‘Nederlandse Missiegroep


Indonesië


1456 [38].

Verslag van zuster M. Marthe Somers o.s.u. over de interneringstijd van de communiteit van Soerabaja "Darmao". 1946.

1 omslag


32.

Verslag van de herbegrafenis van 26 Ursulinen in Bandung. 1951.

 1 stuk


33.

Brochure "De RR.Ursulinen 75 jaar in Soerabaia". 1863-1938.

1 deel


35.

Knipsels over Indonesië. z.j.

1 omslagHuisarchief Venray


algemeen


2768 [104].

Artikel "Missie en leekenapostolaat" van Melania Christine Fischer Obl. OSB. z.j.

1 omslag


2769 [105].

Bericht van P. Verheggen, kanunnik, pastoor-deken en directeur der Ursulinen en M. Marie Pélagie, overste, over de oprichting van het missiehuis te Venray. 1861.

1 stuk


2985 [320].

Album met foto's familiefoto's, foto's van missionarissen (wij)bisschoppen, paters en verdere vooraanstaande personen. (Eind 19e/begin 20e eeuw).


Indonesië


2765 [101].

Correspondentie met de zusters Ursulinen in Nederlands Indië. 1859-1870.

1 omslag


2766 [102].

Cahier houdende Javaanse Karakters. z.j.

1 deel

NB: Manuscript


2767 [103].

Naamlijsten van de Ursulinen-missionarissen vertrokken naar Nederlands Indië in de periode 1855-1906 met vermelding van hun bevoegdheden. 1855-1906.

1 omslag


2980 [315].

Foto's van zusters Ursulinen en van kloosters in Nederlands Indië. (19e eeuw en 20e eeuw).Archief Missieprocuur


algemeen/documentatie


41 [1].

Missietijdschrift van de congregatie "Aux écoutes des Missions". Met bijlagen. 1959-1967. 1 omslag


43-56 [3-16].

Stukken betreffende missiegebieden van de Ursulinen houdende geografische en historische gegevens. 1948-1972.

14 omslagen

NB: Betreft Australië, Barbados, Cuba, Japan en Mansjoetikwo, Latijns Amerika, Mexico, Montana, El Salvador, Senegal, Taiwan, Zuid-Afrika.


57-59 [17-19].

[Documentatie-]materiaal afkomstig uit het missiegebied van Alaska. 1954-1964.

3 omslagen

NB: Ook doorslagen van brieven 1954-1964.


62-64 [22-24].

[Documentatie-]materiaal afkomstig uit het missiegebied van Canada. 1953-1969, z.j.

3 omslagen


71-77 [31-37].

[Documentatie-]materiaal afkomstig uit het missiegebied van Thailand. 1949-1970, z.j.

7 omslagen


103 [63].

"Tot aan het uiteinde der aarde: over de missies der Ursulinen gaat de zon nooit onder". 1947.
NB Zie ook inv.nr. 3473, identiek.


107 [67].

Teksten van lezingen over het missiewerk van de Ursulinen. z.j. <periode?>

1 omslag


109-111 [69-71].

Kalenders, uitgaven ten bate van de Ursulinenmissies. 1934-1963.     

3 omslagen


122 [82-83].

Missie-Jeugdblad "Ordonnans" uitgegeven door de zusters Ursulinen. 1946-1951.

1 deel en 1 omslag
NB Oude nummers zijn samengevoegd in één inventarisnummer.


125-128 [84-88].

Missietijdschriften uitgegeven door de zusters Ursulinen. 1929-1934, 1946-1967.

2 [voorheen 3] archiefdozen

125 [84-85].

"Cor unum et anima una", jaargang 1-6. 1929-1934.

126-128 [86].

"Stella Oriens", jaargang 7-28. 1946-1967.
NB Zie ook inv.nr. 3464, zelfde jaargangen van Stella Oriens.


173-188 [133-148].

Verzameling losse foto's van de missiegebieden van de zusters Ursulinen. ca. 1950-ca. 1970.

5 dozen.

Hierbij:

173 [133].

Foto's uit de missie van Alaska. z.j.

174 [134].

Foto's uit de missie van Brazilië. z.j.

176 [136].

Foto's uit de missie van Cuba. z.j.

177 [137].

Foto's uit de missie van Formosa. z.j.

183 [143].

Foto's uit de missie van Montana. z.j.

185 [145].

Foto's uit de missie van Thailand. z.j.

186 [146].

Foto's uit de missieg van Zuid-Afrika. z.j.

187 [147].

Foto's uit de missiegebieden en gebruikt voor het missieblad "Stella Oriëns". z.j.

188 [148].

Verzameling foto's uit de missiegebieden. z.j.


Indonesië


65-70 [25-30].

Materiaal afkomstig uit het missiegebied van Indonesië. 1934-1987.

6 omslagen. Hierbij:

65 [25].

Jubileum- en tekstboekjes. 1934-1976. Met hiaten.

66 [26].

Mededelingenblad van de congregatie "Flitsen uit Indonesië". 1954-1965.

70 [30].

Rondzendbrieven. 1951-1975. Met bijlagen.
NB: Indonesisch en Nederlands.

94-96 [54-56].

Stukken betreffende het eeuwfeest van de zusters Ursulinen in Indonesië 1856-1956. 1956.

3 omslagen

94 [54].

Jubileumboekjes.

95 [55].

Correspondentie en felicitaties.

96 [56].

"Kort historisch overzicht van het werk der Ursulinen op Java 1856-1956".

97 [57].

Verzameling circulaires, folders, posters en krantenknipsels betreffende het werk van de zusters Ursulinen in Indonesië. 1932-1973.

1 omslag

100 [60].

Fotoalbums van het Ursulinenklooster Noordwijk-Batavia, het scholencomplex van de zusters Ursulinen te Soerabia alsmede prentbriefkaarten en losse foto's waaronder een reportage over de bouw van het klooster en het weeshuis te Malang (1933-1934).

1 omslag

101 [61].

Boekjes en krant over jubilea in Indonesië. 1909-1959.   

1 omslag

102 [62].

"Gedenkboek van de religieuzen Ursulinen der Rom. Unie op Java, 1535-1935". 1935.

108 [68].

Statistieken van de huizen en scholen in Indonesië. z.j. <periode?>

1 omslag

131-163 [91-123] .

Fotoalbums met foto's en fotoreportages uit de missiegebieden van de Ursulinen in Indonesië. 1931-1981, z.j.

35 delen.

Hierbij:
131 [91].

"Aangeboden aan de Révérende Mère Prieure door den Katholieken Jongelingen Bond van Bandung". z.j. (1932).

132 [92].

"Missionarissen van Indië feliciteren haar Novicenmeesters Rév. Mère Jeanne ten Have met haar zilveren ambtsjubilé 25 jan. 1948". 1948.

133 [93].

"Kleuterschool 'St. Janneke', Bandung". 1947-1954.

134 [94].

"Soerabaia-Darmo". 1931-.

135 [95].

"Batavia-Noordwijk". z.j.

136 [96].

"Ursulinen te Bandung". 1932-.

137 [97].

 "Weeshuis te Madioen". 1939.

138 [98].

Foto's en prentbriefkaarten uit Buitenzorg, Bandung en Malang. z.j.

139 [99].

Foto's en prentbriefkaarten uit Buitenzorg, Bandung en Malang. z.j.

140 [100].

 "Java: Religieuze Ursulinen der Romeinsche Unie". Batavia, Buitenzorg, Bandoeng, Madioen, Soerabaia, Malang". z.j.

141 [101].

"Java". 1934.

142 [102].

"Bali". z.j.

143 [103].

"In memoriam". Reportage van de herbegraving van medezusters, overleden tijdens de Japanse bezetting en de daaropvolgende binnenlandse onlusten. Met als bijlage het tekstboekje van de viering. 1951.

144 [104].

"Indië: gegevens en beschrijving van de inheemse bevolking van Nederlandsch-Indië en van hare beschaving" van J.C. Lamster. (Uitgave NV Droste fabrieken, Haarlem). z.j. (Album met plakplaatjes).

151 [111].

 "In innige dank opgedragen aan onze goede Ma Mère: uw missionarissen van Java". 1935.

152 [112].

Buitenzorg, Bandung enz. o.a. foto van een thee-oogst. z.j.

153 [113].

Buitenzorg, Bandung enz. z.j.

154 [114].

Java: foto's uit het jubeljaar. 1950-1951.

155 [115].

Fotoalbum met foto's uit Indonesië. z.p., z.j.

156 [116].

Fotoalbum met foto's uit Indonesië. z.p., z.j.

157 [117].

Fotoalbum met foto's uit Indonesië. z.p., z.j.

159 [119].

Bandung; Buitenzorg. z.j.

161 [121].

Boekjes met illustraties van de kloosters te Bandung, Weltevreden en Noord-Batavia. z.j.

180 [140].

Foto's uit de missie van Indonesië. z.j. (1950-1970).

1 doos.

181 [141].

Foto's uit de missie van Indonesië, alsmede fotoboekjes en grote foto's, op kaarten bevestigd. z.j.

1 doos.


Thailand


164-169 [124-129].

Fotoalbums met foto's uit het missiegebied van Thailand-Siam. 1940, 1956, z.j.

6 delen


Zuid-Afrika


170 [130].

Fotoalbum van het bezoek van de generale overste, Mère-Marie de St. Jean aan de missie in Transvaal, Zuid-Afrika. 1934.

1 deel
Huisarchief Kerkrade


Indonesië


--‘Boekenbestand’


algemeen


103 [17].

"Tot aan de uiteinden der aarde: over de missie der Ursulinen gaat de zon nooit onder". 1947.

NB Zie ook inv.nr. 3473, identiek.


3481-3484 [25-28].

Publicaties van het Museum Lessianum, section missiologique te Leuven. 1950-1959.

4 delen

3481 [25].

"Le rôle de la femme dans les missions". 1950.

3482 [26].

"Communisme et missions". 1957.

3483 [27].

"Aspirations nationales et missions". 1958.

3484 [28].

"Mission et cultures non-chrétiennes". 1959.

3490 [34].

Publicatie "De missie in tropisch Nederland" door prof.dr Alph. Mulders. 1940.

1 deel

3491 [35].

Publicatie "Kerend Missiegetij: hedendaagse missieproblemen" door dr. Ant. Freitag SVD. 1954.

1 deel

3493 [37].

Tijdschrift "De katholieke missiën en het christelijk huisgezin". Jaargang 59. 1933-1934.

1 deel


Indonesië


3472 [16].

"Weltevreden, het moederhuis der zusters Ursulinen: gedenkboek 75-jarig bestaan 1859-1934". 1934.


3474 [18].

 "Petrus Maria Vrancken: een groot Limburger in het verre Oosten" van Jef Notermans. 1950.

3475 [19].

"Mengenang 'Santa Ursula': disusun oleh Panitia 125 Tahun Santa Ursula". 1983.

3476 [20].

"50 Tahun: Panti asuhan Vincentius Puteri, 1938-1988". 1988.

3485 [29].

"De Roomsch-Katholieke Missie in Nederlandsch Oost-Indië 1808-1908" door A.J.H. van der Velden SJ. 1908.

3486 [30].

"400 Jaren missie in Nederlandsch-Indië". 1934.

3487 [31].

"Onder de Compagnie: geschiedenis der katholieke missie van Nederl.-Indië 1606-1800" door B.J.J. Visser MSC. 1934.

3488 [32].

"Pastoor F. van Lith SJ: de stichter van de missie in Midden-Java 1863-1926" door L. van Rijckevorsel SJ. 1952.

3489 [33].

Publicatie "Berichten uit Nederlandsch Oost-Indië voor leden van den Sint-Claverbond". 1898.

1 deel

3615 [159].

Publicatie "Dagboek gedurende den overtogt naar Indië (via Suez) gehouden door eene der Ursulinen van Venray" door J.A. de Rijk pr. 1873.

1 deel


Thailand/Siam


3495-3497 [39-41].

Publicaties betreffende Siam.

3 delen

3495 [39].

"Fêtes et Cérémonies Siamoises" door Raymond Plion. 1935.

3496 [40].

"Chang of the Siamese Jungle" door E. Morse. 1937.

3497 [41].

"Vocabulair" behorende bij "Chang of the Siamese Jungle" door dr. G. Roorda. 1947.


China


3498-3499 [42-43].

Publicaties betreffende China en Mongolië.

2 deeltjes

3498 [42].

 "Les Missions Catholiques en Chine". 1932.

3499 [43].

"Pionier in Mongolië: mgr. Theodoor Rutjes" door C.J. Hoogedoorn CICM. 1947.


Toevoegingen

 


Bewaarplaats Ursulinen Romeinse Unie, Merseloseweg 121, 5801 CC Venray
Periode archief onbekend
Openbaarheid niet
Omvang onbekend
Opmerkingen toegang soort onbekend

Bewaarplaats Generalaat, Casa dell’Istituto Religioso Femminile Orsoline dell’Unione Romana (O.S.U.), Casa Generalizia, via Nomentana 236 - 00162 ROMA, tel. 06-86.22.181
Periode archief onbekend
Opmerkingen openbaarheid

onbekend

Omvang onbekend
Opmerkingen toegang soort onbekend
Websites

http://www.ursulines-ur.org/

sgorosu@tiscali.it

Bronnen met verslaglegging

Verwezen wordt naar de nummers van de nieuwe inventaris AR-Z117, met tussen [ ] de nummers van de oude inventaris.

 

 

Dagboeken en memoires

 

30.

Dagboek van zuster Françoise Middelhoff over de kamptijd. 1945.

1 deel

 

3615 [508].

Reisbeschrijvingen "Dagboek gedurende den overtogt naar Indie via Suez gehouden door eene der Ursulinen van Venray" door J.A. de Rijk, pr. (1872) alsmede doorslagen van een reisbeschrijving van Ursulinen in 1855 en 1856. 1873, z.j.

1 omslag

 

1787 [50].

Dagboek van zuster Magdalena en zuster Stella (achternamen onbekend) uit India over hun verblijf op "Mater Dei". 1953.

1 cahier

 

1456 [16].

Verslag over de interneringstijd in de Japanse kampen van zusters Ursulinen van de communiteit van Surabaia 'Darmao' over de periode 1943-1946 van zuster Marie Marthe Somers. z.j.

1 omslag

 

 

 

Kronieken en annalen

 

996 

"Religieuses Ursulines de Batavia-Noordwijk", kroniek over de periode 1856-1933 (fotokopie); alsmede een verslag over de oorlogsjaren van Buitenzorg (1942-1945), alsmede fotokopieën van knipsels over de 75-jarige aanwezigheid in Batavia in 1931, 1856-1933, 1945.

NB: De kroniek werd tot 1909 in het Frans geschreven. Voor een toegang tot de kroniek, zie plaatsingsnummer 1000. Gekopieerd handschrift, deels in slechte kopieën, zie daarom inv.nr. 1000.

1000 

Toegang op de kroniek van Batavia-Noordwijk, z.j.
NB: soort uittreksel met verwijzing naar paginanummers, schijnbaar gemaakt en geselecteerd op zaken en gebeurtenissen als verplaatsingen, reizen, professies en overlijden etc.)

 

996 [769]     

Kroniek "Religieuses Ursulines de Batavia-Noordwijk (Archief St. Maria Nusantara 1856-1935). z.j.

 

 

6558-6559

Afschriften van kronieken van het klooster te Weltevreden.
6558

1858-1908
6559

1908-1939

6560-6561

Kronieken van het klooster te Soerabaja

6560

1863-1890

6561

1890-1950

 

2173 [23].

Uittreksel van de Annalen van de Ursulinenorde in Transvaal. Met bijlagen. 1902, 1933, 1963, z.j.

1 omslag

 

406-413 [179-186].

Dagboeken van het Missiehuis St. Xaverius te Halfweg/Driebergen. 1911-1979.

6 delen

 

 

Conferenties van missieoversten

812

"Verslag van de Jubileum-Contact-Dagen gehouden te Bandung op 4, 5, 6 en 7 februari 1955 bij gelegenheid van de opening van het Jubeljaar; het 100-jarig vrouwelijk missiewerk in Indonesië; aankomst van de eerste Ursulinen op Java", 1955

 

Aanvankelijk bedoeld als viering van honderdjarig aanwezigheid van religieuzen, waarvan de Ursulinen de eerste waren, op Java, groeide de bijeenkomst uit tot een congres, waar leden van besturen van diverse congregaties hun visies gaven op verleden, heden en toekomst van het missiewerk. In die visies worden problemen aangekaart ten aanzien van de niet-Europese culturen, zoals de omgang met de islam, de adat en opvoeding van en onderwijs aan leerlingen met andere landaarden en daaraan toegeschreven eigenschappen. De bijeenkomst werd geopend en gesloten door hooggeplaatste clerici, die het congres daarmee sanctioneerden [zie ook inventarisnummer 814 Brief van P. Sigismondi, kardinaal prefect van de Voortplanting van het Geloof n.a.v het Congres, 1956].

 

813

"Verslag van het Tweede Congres voor vrouwelijke religieuzen werkzaam in Indonesië gehouden te Bandung van 18 t/m 24 februari", 1956

Dit congres is een vervolg op het congres gehouden in 1955, zie inventarisnummer 812. Bijzonder interessant is de bijeenkomst gewijd aan het beantwoorden van vragen van deelneemsters naar aanleiding van voorafgaande lezingen over opvoeding en verpleging (p50-54): een belangrijk besproken punt is aanpassing aan eigenlandse gewoonten en taal in allerlei opzichten.

 

815 

Verslag van de bijeenkomst over de Ursulinen-Opvoeding te Bandung van 15 t/m 19 juli, 1958

Nadere Toegangen

Verslag van een congres gehouden bij gelegenheid van het honderdjarig verblijf van de Ursulinen in Indonesië in Bandoeng op 4-7 februari 1955.

Stencil, 52 p.

 

Aanwezig:

Vertegenwoordigers van de volgende orden en congregaties (met tussen haakjes de aantallen zusters)

Ursulinen (31)

Franciscanessen van Heythuizen (2)

Zusters van JMJ (2)

Franciscanessen van Veghel (1)

Liefdezusters van Carolus Borromeus (3)

Dochters van O.L. Vrouw van het H. Hart (2)

Franciscanessen van Etten (1)

Zusters van Charitas (2)

Zusters van het H. Hart van Jezus (3)

Zusters van Barmhartigheid (2)

Dominicanessen (2)

Franciscanessen van Denekamp (2)

Franciscanessen Missionarissen van Maria (3)

Franciscanessen van Bergen op Zoom (2)

Liefdezusters van het Kostbaar Bloed (2)

Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid (2)

Zusters van O.L. Vrouw (Tegelen) (2)

Medische Missiezusters (2)

De Graal (2)

De meeste zusters hebben een leidinggevende functie als provinciaal overste, missieoverste, novicenmeesteres of algemeen-overste.

Het verslag bestaat uit de teksten van de gehouden voordrachten voorafgegaan door een openingswoord van de apostolisch vicaris van Bandoeng mgr. P. Arntz osc. en een inleiding door moeder Rodriguez Severijnen osu. De inhoud van discussie en het beraad, als dit al heeft plaatsgevonden, wordt niet weergegeven, wel wordt een enkele keer melding gemaakt van een vraag. De internuntius mgr. G. de Jonghe d'Ardoye houdt een slotrede. Het verslag wordt afgesloten door een reeks conclusies. Alle lezingen gaan over of ook over de culturele interactie die ontstond wanneer Europese zusters onderwijs gaven aan Javaanse meisjes of Javaanse meisjes zich meldden om in te treden en werden beproefd tijdens het noviciaat. De volgende lezingen zijn gehouden:

 

De religieuze roeping in de missie

door moeder Théophile, Franciscanessen van Heythuizen

(over de problemen die ontstaan bij Javaanse meisjes door de 'volksaard' en de gevolgen van de onafhankelijkheidsoorlog; vraag of Javaanse en Chinese meisjes gezamenlijk het noviciaat moeten volgen, en de kwestie welke taal moet worden gebruikt, het Maleis, het Javaans of het Nederlands)

 

Maria in de Islam

door moeder Perpetua Zeppenfeld osu

(spreekster behandelt de passages in de Koran en andere islamitische geschriften over Maria en constateert dat Mara ook voor islamieten een heilige vrouw is; dit biedt aanknopingspunten wanneer men islamitische meisjes benadert om hen voor het christendom te winnen)

 

De opvoeding van het jonge meisje voor de verpleging

door moeder Christilla, Liefdezuster Carolus Borromeus.

 

Hoe bestrijden wij de oppervlakkigheid bij de tegenwoordige jeugd

door moeder Redempta Dencher osu.

 

Het aankweken van een katholieke sfeer in de volksschool

door moeder Inigo Prawirataruna osu.

 

Hoe brengen wij onze grote meisjes tot de beleving van het 'serviam' tijdens haar schooltijd en ook in het latere leven

door moeder Xaveria Pantjawidagda

 

Voorlichting

door zuster Martha (Medische Missiezusters)

(bedoeld wordt seksuele voorlichting; dit is nodig; opvattingen over hoe een vrouw hoort te zijn, zij moet geen 'man-vrouw' worden, katholieke leer van het huwelijk (eeuwig, monogamie, voornaamste functie is verwekken van kinderen), kinderen worden gewaarschuwd tegen overheidscampagnes voor geboortebeperking, kunstmatige abortus is verkeerd)

 

Het missiewerk onder islamitische meisjes

door mgr. N. Geise ofm, apostolisch prefect van Soekaboemi

 

Het congres vindt plaats op 4-6 februari 1955 en wordt gevolgd door de herdenking 100 jaar Ursulinen op 7 februari 1955. Bij de sluiting wordt besloten in 1956 weer een congres te beleggen. Doel is 'niet “bindende besluiten” te nemen, maar slechts tot vruchtbare gedachten uitwisseling van ideeën te komen om te beantwoorden aan de Pauselijke oproep tot geestelijke vernieuwing, de aanpassing van het kloosterleven aan de eisen van deze tijd'.

 

 

inv. nr. 813

Het tweede congres voor vrouwelijke religieuzen werd gehouden in Bandoeng op 18-24 februari 1956.

Aantal deelnemers: 57 zusters.

20 congregaties, waaronder de Medische Missiezusters, waren wel uitgenodigd maar zonden geen afgevaardigden. Omvang van het verslag 62 p. De tekst van de lezingen mocht niet worden gepubliceerd.

De volgende lezingen werden gehouden:

 

De vorming van de jonge kloosterlinge

door moeder Theophile Boozoman, Franciscanessen van Heythuizen

(bedoeld wordt Indonesische postulanten en novicen)

 

De voortzetting van de religieuze vorming tot aan de eeuwige professie

door moeder Redempta Dencher osu

 

Beleving van de religieuze armoede in onze missie

door moeder Stanislas Sarsini, Franciscanessen van Heythuizen

 

De geest in het internaat

door moeder Xaveria Pantjawidagda osu

 

De opvoeding van het weeskind

door moeder Madeleine van de Loo, Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid

(alleen een samenvatting)

 

Het opvoedingswerk van "The Good Shepherd"

door moeder Immaculata van Leeuwen Zusters van de Goede Herder

(betreft zogenaamde moeilijke meisjes)

 

De nood aan verpleegsters en de oplossing van dit probleem

door dr. Soedjito directeur van het R.K. Ziekenhuis 'St. Elisabeth' in Semarang

Verpleegsters-opleiding

 

Verpleegstersopleiding en haar problemen in het asrama

door moeder Christilla Post, Liefdezusters Carolus Borromeus

 

De praktische kant van de verpleegstersopleiding in Indonesië

door zuster Marie Chrystophorio Buurman, Liefdezuster Carolus Borromeus

 

Verslag van de bijeenkomst waarin de vragen worden behandeld die gerezen zijn naar aanleiding van de lezingen over opvoeding en verpleging.

Aan het eind wordt besloten een Bond van Vrouwelijke Religieuzen van geheel Indonesië (Ikatan Biarawati Seluruh Indonesia) op te richten. Het algemeen secretariaat wordt gevestigd in het provincialaat van de Ursulinen in Bandoeng. Er wordt een permanent comité gekozen dat uit twee afdelingen bestaat, een voor onderwijsaangelegenheden en een voor ziekenhuisaangelegenheden. Het verslag eindigt met zes conclusies waaronder het besluit om in 1958 weer in Bandoeng bijeen te komen.

 

Losse archiefstukken

In het Katholiek Documentatie Centrum in Nijmegen, bevinden zich in de Verzameling Losse Archivalia:

 

LARC 6881.

Copie van ‘Beknopt dagboek van de Nippon-oorlog, 5 maart 1942 – 21 augustus 1945’ van M.J.M. Middelhoff (kloosternaam: Mère Françoise OSU, Romeinse Unie). Met foto. Met gedachtenisprentjes.z.j, 1 omslag.

NB: Afkomstig van T. Hagebeuk te Amersfoort.

Verwijzing naar andere archiefvormers
Opmerkingen

 

In Ursulinen van de Romeinse Unie, de in Nederland wonende zusters van de Indonesische Provincie KASKI Verslag van een onderzoek door drs. Jos Kocken osb (Den Haag 1971) is een stamboom van de Indonesische provincie te vinden.

 

 

Informatiewaarde Groot