Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

Franciscanessen "Alles voor Allen"

Naam Franciscanessen "Alles voor Allen"
Naamsvarianten
 • Franciscanessen van Maria Mater Dei
 • Gasthuiszusters van Breda
 • Franciscanessen Gasthuiszusters
 • Penitenten-Recollectinen van de Haagdijk (pr)
 • Congregatie van de Zusters Franciscanessen van Maria Mater Dei
 • Zusters Penitenten-Recollectinen (PR) van de Haagdijk
 • Franciscanessen Gasthuiszusters van Breda
 • Zusters Franciscanessen ‘Alles voor Allen’
 • Zusters Franciscanessen Gasthuiszusters van Breda
 • Franciscanessen van de H Elisabeth
 • 'Alles voor allen'
 • 'Omnia Omnibus'
Periode 1826-2011
Denominatie rooms-katholiek
Org Missie

Korte geschiedenis

De Zusters Penitenten-Recollectinen

Uit de stichting van Franciscus van Assisi ontstonden al in de middeleeuwen diverse groepen kloosters doordat de meningen over hoe streng de regel moest worden toegepast verschilden. Een van deze op strenge onderhouding gerichte bewegingen was die van de Zusters Penitenten-Recolettinen. Onderdeel daarvan was een groep kloosters die in 1623 ontstond en de naam kreeg van Reform van Limburg. Deze zusters leiden een contemplatief bestaan in een slotklooster. Uit de Reform van Limburg zijn na 1795 voortgekomen: de Franciscanessen van Oirschot (1797) en de Franciscanessen van Dongen (1801). Uit deze twee congregaties ontstonden door afsplitsingen weer veel nieuwe congregaties.  We onderscheiden twee families. De eerste ontstond uit de Franciscanessen van Oirschot: de Franciscanessen van Oisterwijk (1844) en de Franciscanessen van Gemert (1848). De aanvankelijke zelfstandige communiteiten in Oisterwijk en Gemert werden in 1891 weer ondergeschikt aan het moederhuis te Oirschot. De tweede familie ontstond uit de Franciscanessen van Dongen: de Franciscanessen van Etten (1820), de Franciscanessen van Roosendaal (1832) en de Franciscanessen van Oudenbosch (1838). Uiteindelijk ontstonden in het kleine bisdom Breda acht zustercongregaties die tot deze groep behoorden, en wel de congregaties van: Dongen, Etten-Leur, Roosendaal, Oudenbosch, Bergen op Zoom (voortgekomen uit Bredase gasthuiszusters), Roosendaal en twee in Breda (de zusters van Mater Dei [Moeder van God] die gespecialiseerd waren in ziekenhuiszorg en het St. Elisabethgesticht voortgekomen uit de zusters van Mater Dei. Buiten het bisdom Breda ontstonden de congregaties in Bennebroek (eveneens afgescheiden van de gasthuiszusters van Breda) en Veghel.

 

De congregatie

De congregatie 'Alles voor Allen' werd in 1826 in Breda gesticht door Barbara (moeder Maria Theresia) Saelmaeckers (1797-1886), Anna Maria Sael­maeckers en Catharina Corbusie en de apostolisch-vicaris, later bisschop van Breda mgr. Joannes van Hooydonk (1782-1868). Directe aanleiding was de behoefte van de regenten van het Gasthuis in Breda aan verplegend personeel. Na enig zoeken meldden de regenten zich bij de Franciscanessen van Dongen en via tussenkomst van de overste werden in Leuven de drie vrouwen bereid gevonden om naar Breda te komen. De al in het Gasthuis aanwezige Catharina Brouwers voegde zich bij hen.

 

 

De missie

Nederlandse Antillen

De zusters waren van 1855 tot 1988 actief op de Nederlandse Antillen. Via de bisschop van Breda Van Hooydonk ontvingen zij het verzoek van apostolisch vicaris van Willemstad (Curacao), mgr. Niewindt, om de verpleging in het pas opgerichte gasthuis in Otrabanda, een wijk in Willemstad, op zich te nemen. Binnen drie maanden na het verzoek waren de zusters actief op dit eiland, waar zij evenals in Breda in het gasthuis woonden. Al in 1856 werden de werkzaamheden uitgebreid met zorg voor leprapatiënten en geestelijk gehandicapten. Sinds 1882 werden de leprapatiënten en de geestelijk gehandicapten gescheiden behandeld op het terrein Zaquito in de buurt van het gasthuis. In 1936 breidden de zusters nog uit naar Groot Kwartier, waar zij in het gelijknamige rustoord (in de volksmond Monte Christo genoemd) geestelijk gehandicapten verzorgden. Deze instelling was gebouwd op last van het gouvernement, maar de verpleging werd gedaan door de zusters. Nog in de jaren zestig werkten er 90 zusters op drie missiestaties in Curaçao. Zij bedienden daar het St. Elisabeth Hospitaal, het Krankzinnigengesticht in Groot Kwartier en het Melaatsengesticht 'Zaquito'. Overigens bestond tegen die tijd het merendeel van het verplegend personeel uit leken.


Tanzania en Uganda

Na een uiteenzetting van rector van het moederhuis mgr. W. Koenraadt, eveneens vicaris-generaal van de bisschop van Breda, over de bloeiende kerk in Afrika waren de zusters enthousiast geraakt en er werd besloten tot een oriëntatiereis. Uiteindelijk stemde het algemeen bestuur in met een ziekenhuis in Rubya (1956-1991) in het bisdom Bukoba (Tanzania) en een ziekenhuis in Mutolere (1956-1995) in het bisdom Kabale (Uganda). Bij beide stichtingen werkten zij samen met de Witte Paters.

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Willemsen, I, par. 2-12, Pius-almanak 1960/61, 431 en 457, Sponselee-De Meester, "Alles voor Allen", en Willemsen, Nederlandse missionarissen. 

 

 

Organisatie

De congregatie

De oprichters stichtten een congregatie die de regel van de Derde Orde van Franciscus en de constituties van de Reform van Limburg (zie boven) aannam. Bij oprichting viel de congregatie onder directe verantwoordelijkheid van de apostolisch vicaris van Breda, Joannes van Hooydonk. Hij was tevens geestelijk leider en werd door de zusters aangeduid als directeur. Het gasthuis stond formeel onder bestuur van regenten, maar zoals vaker voorkwam waren de bevoegdheden van de congregatie en de regenten aanvankelijk niet goed afgebakend. Oprichting van de rechtspersoon genaamd 'Alles voor Allen' in 1855 maakte dat de zusters rechtspersoonlijkheid verkregen en zo onafhankelijk van de gasthuisstichting bijvoorbeeld onroerende goederen konden aankopen. Bijna alle bezittingen gingen toen van de regenten over in handen van de congregatie en ook ontplooiden de zusters meer werkzaamheden dan de regenten oorspronkelijk van plan waren. In 1886 liep dit uit op het aftreden van het college van regenten. Het gasthuis werd voortaan bestuurd door enkele parochiepastoors samen met de rector van de congregatie. De congregatie was diocesaan, wat inhield dat de geestelijke leiding berustte bij de bisschop van Breda. Goedkeuring van de bisschop was onder meer vereist voor toelating tot de professie, het stichten van een onderhorig huis, maar ook voor kleinigheden zoals de vervanging van wollen door katoenen hemden. Met de opening van het eerste succursaalhuis in Oosterhout in 1837 kwam er een algemeen overste. Sinds 1839 kreeg de congregatie de eerste vaste en inwonende rector. De missie in Afrika viel onder bestuur van de plaatselijke bisschoppen.

 

Algemeen-oversten (met tussen haakjes de kloosternaam)

 

Barbara Saelmaeckers 1830-1842 (zr. Theresia)

Catharina Corbusie  1842-1853(zr. Constantia)

Johanna Willems 1853-1868 (zr. Regina)

Geraldine Kloon 1868-1894 (zr. Alphonse)

Julie Sophie Claeys 1894-1927 (zr. Ignatia)

Johanna Maria Kooyman 1927-1951 (zr. Cherubina)

Elisabeth Petronella Maria van Gool 1951-1957 (zr. Wilhelmina)

Johanna Adriana Maria Janssen 1957-1969 (zr. Mechtildis)

(Sponselee-De Meester, "Alles voor allen", 219)

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Van Woesik, Pius-almanak 1960/61, 360, Sponselee-De Meester, "Alles voor Allen".

Doelstelling

De verpleging van zieken en ouderen nam een prominente plaats in in de doelstellingen van de congregatie. Deze doelstelling strekte zich ook uit tot het missiewerk. Voor de missie in Rubya waren specifiek als doelstellingen aangegeven mensen mondiger te maken, hen kennis laten maken met Christus en medische zorg en de bevolking binnen vijfentwintig jaar klaarmaken voor zelfwerkzaamheid. Africanisering was hierbij de gebruikte term.

Taken en activiteiten
 • Gezondheidszorg
 • Uitzending van zendingswerkers en missionarissen
Continenten
 • Latijns Amerika
 • Afrika
Lokatie
 • Nederlandse Antillen
 • Bisdom Willemstad
Selectie uit de literatuur
Titel
 • "Alles voor Allen" / Trees Sponselee-de Meester
Auteur
 • Maria Theresia Angelina Renée Sponselee-de Meester (1954-)
Paginering
 • 255 p
Uitgever
 • Nijmegen : Valkhof Pers
Jaar van uitgave
 • cop. 2007


Periodieken
Titel
 • Ons kontakt / Zusters ElisabethstichtingOns contact
Paginering
 • Jrg. 37 (1971) - ...
Uitgever
 • Breda : Zusters Franciscanessen van de H. Elisabeth
Jaar van uitgave
 • 1971-...

Titel
 • St. Jozefblaadje.
Jaar van uitgave
 • 1929-1966

Titel
 • Acliescha.
Jaar van uitgave
 • 1967-1969
Meer over het archief
Beschrijving archief

Het archief is nog in eigen beheer en bevindt zich in Breda. Het bestaat uit stukken van algemene aard, stukken betreffende organisatie, werkzaamheden, documentatie, huizen, diploma's, getuigschriften en onderscheidingen van leden, persoonsarchieven en audiovisueel materiaal bestaande uit foto's en dia's. Het archief is helemaal geïnventariseerd door kloosterarchivaris zuster Agnita Jans in samenwerking met de Stichting Kloosterarchieven Nederland (informatie Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven 2008). De lijst van foto-albums behoeft nog actualisering. Voor de missie zijn de rubrieken werkzaamheden, verpleging van zieken op Curaçao en verpleging van zieken in Afrika interessant. Het archief zal op termijn worden overgebracht naar het Centrum in St. Agatha. Aan de huidige rubriekenindeling zal dan nog een en ander veranderen.

Bewaarplaats Zusters Franciscanessen 'Alles voor Allen', Mgr. Hopmansstraat 2, 4817 JS Breda
Toegang soort
 • Anders nl
Opmerkingen toegang soort Inventaris
Toegang titel KAN A24a
Bijzondere relevantie
Toon

Verberg

Tanzania

 

1.5/19.

Ontstaansgeschiedenis van Rubya alsmede het ontstaan van Afrikaanse Missiegedachten in 1954 en de Stichting van Rubya. ca. 1954, 1956. 1 omslag

[Het Rubya-Ziekenhuis ‘Salus Infirmorum’ ligt in het distrikt en bisdom Bukoba.]

 

2.2.2.3.2/41-43.

Verhandelingen over het Rubya ziekenhuis. Hierbij:

42. "Short history of Rubya NMTC". z.j.

 

2.2.2.3.2/44.

Lijst van goederen van de Missie Stichting Rubya. 1956. 1 omslag

 

2.2.2.3.2/45.

Stukken betreffende de festiviteiten bij het 25-jarig bestaan van het Rubya Hospital op 11 oktober 1981, waaronder een jubileumboekje waarin veel informatie over de geschiedenis van het ziekenhuis is opgenomen. 1981. 1 omslag

 

1.5/22.

Conferentie van Rector v.d. Donk over de nieuwe missie in Afrika. 1955. 1 omslag

 

1.5/23.

Stukje over het ontstaan van de eerste missie in Tanzania. 1956. 1 stuk

Uganda

 

2.2.2.3.3.1/1.

Jaarverslagen van het St. Francis Hospital [in Mutolere, Uganda]. 1959-1971. 1 omslag

 

2.2.2.3.3.1/24.

Stukken betreffende de beginfase van het St. Franciscus Hospital, alsmede notities over de latere jaren. z.j. 1 omslag

 

2.2.2.3.3.1/49.

Tekst van de redevoering van mgr. W. Koenraadt, op de dag van de inzegening van het St. Francis Hospital op 11 november 1959. 1959. 1 stuk

 

2.2.2.3.3.1/54.

Briefwisseling tussen John M. Ogez, bisschop van Mbarara, en het bestuur betreffende grond en gebouwen. 1958-1962. 1 omslag

 

 

Nederlandse Antillen

 

2.2.2.2/10.

Reisbeschrijving van de boottocht naar Curaçao en de aankomst. Geschreven door zr. Ursuline Oomen. 1882. 1 omslag

 

2.2.2.2/11.

Reisbeschrijving van de boottocht van zr. Dionysia Pieterse. 1896. 1 omslag

 

2.2.2.2/12.

Verhandeling 'Een voor de wereld verborgen leven' van onbekend over het vertrek en leven van de eerste drie zusters nl. zr. Joanna Botermans, zr. Ursula Hooydonk, zr. Dorothea van Rosmalen. Met kanttekeningen. z.j., 1855-1881. 1 deel

 

2.2.2.2/18.

Boek "'Alles voor Allen'; 132 jaren zusters Franciskanessen van Breda op Curaçao" door Bernadette Heiligers - Halabi. 1987. Met foto's en tekeningen. 1987. 1 deel

In het Nederlands en Papiamento.

 

2.1.4/42.

Register met de namen en nummers van de zusters (A) in Nederland en (B) op Curaçao. ca. 1951-1964. 1 deel

 

2.1.4/44.

Register met gegevens over de leeftijden van de zusters, bezinningsweken, nationaliteiten van enkele zusters en de namen van de zusters die werkzaam waren op Curaçao en in Huize Lucia (Princenhage). 1875-1975. 1 band

 

2.2.2.2/68.

Brief van mgr. Martinus Joannes Niewindt over de aanstelling van een eigen overste op Curaçao. 1858. 1 stuk

2.2.2.2/70. Vergunning van mgr. H.J.A. van Ewijk, apostolisch vicaris van Curaçao, om een kruisweg voor het Leprozenhuis op te richten. 1882. 1 stuk

 

2.2.2.2/71.

Vergunning van mgr. J.F.A. Kistemaker, apostolisch vicaris van Curaçao, waarbij toegestaan wordt dat, indien het noodzakelijk wordt geacht, Gasthuis-zusters worden overgeplaatst naar één der gestichten van Opvoeding onder het bestuur van de Zusters van Liefdadigheid en omgekeerd. 1861. 1 stuk

 

2.2.2.2/72.

Vergunning van mgr. H.A.M. Joosten, apostolisch vicaris van Curaçao, tot het oprichten van een Kruisweg bij het Krankzinnigen-gesticht. 1889. 1 stuk

 

2.2.2.2/73.

Vergunning van mgr. H.J.A. van Ewijk, apostolisch vicaris van Curaçao, ten behoeve van het toedienen van het H. Sacrament. 1882. 1 stuk

 

2.2.2.2/76.

Vergunning van mgr. C.H.J. Reijnen, apostolisch vicaris van Curaçao, tot het oprichten van een   Kruisweg. 1887. 1 stuk

 

2.2.2.2/77.

Brief van (onleesbaar) aan de overste over de bevoegdheid tot het benoemen van zusters. 1896. 1 stuk

 

2.2.2.2/101-107.

Diverse boeken over Curaçao. Hierbij:

101. Lectuur voor de leden van den St. Dominicus-Penning. 1924.

102. 100 jaar Curaçao, uitgegeven door de Franciscanessen van Roosendaal. 1942.

103. Corsow di Otro tempu (Historie van Curaçao), uitgegeven onder redactie van W.M. Hoyer. 1953.

106. Brochure over het St. Elisabeth Hospitaal circa 1965.

 

2.2.2.2/118.

Boekje "Laatste jaren van Mgr. Niewindt 1852-1860" door pater W. Brada O.P. 1958. 1 deeltje

 

2.2.2.2/119.

Boekje "Annalen van katholiek leven in de Nederlandse Antillen". 1953. 1 deeltje

 

2.2.2.2/40-58.

Stukken betreffende het Mgr. Kieckens-fonds, z.j., 1890-1975

 

2.2.2.2/8.

Correspondentie en overeenkomsten St. Elisabeth-Gasthuis te Curaçao. 1919-1921. 1 omslag

 

2.2.2.2/13.

"Geschiedenis van het St.Elizabeths-Gasthuis te Curaçao 1855 - 1905" door J. van Baars. ca. 1905. 1 deel

 

2.2.2.2/14.

"Het Elisabeth's Gasthuis op Curaçao" door pater A. Euwens O.P. 1930. 1 deel

 

2.2.2.2/15.

Gedenkboek "Stenen getuigen". Van honderd jaar Sint Elisabeth Gasthuis - Curaçao. Met foto's en tekeningen. ca. 1955.

 

2.2.2.2/16.

"Het Sint Elisabeth Hospitaal te Curaçao in West-Indië 1855-1972" door C.J. Engels 1981. 1981. 1 omslag

 

2.2.2.2/17.

"Kroniek St. Elisabeth Hospitaal" door zr. Adeltrudis Huybregts. 1984. Met foto's en tekeningen.1984. 1 deel

 

2.2.2.2/19.

"St. Elisabethsgasthuis Curaçao 1855. Waar het allemaal begon; St. Elisabeth hospitaal Curaçao 1987". 1987. 1 omslag

 

2.2.2.2/20.

Reglement voor de zusters van Liefdadigheid ter verzorging van zieken in het Gasthuis te Curaçao, 1856. Gedrukt. 1856. 1 deel

 

2.2.2.2/22.

Register van de zusters in het Elisabeth Hospitaal te Curaçao houdende gegevens van enz. Alsmede een lijst van namen van zusters die op Curaçao zijn geweest en daarna zijn teruggekeerd naar Nederland. 1855-1979. 1 deel

 

2.2.2.2/23-25.

Jaarverslagen van het St. Elisabeth Gasthuis, 1957-1960. 3 omslagen

 

2.2.2.2/66.

Huishoudelijk reglement voor het Gasthuis te Curaçao. 1892. 1 stuk

 

2.2.2.2/59-60.

Overeenkomsten tussen het bestuur van het St. Elisabeths-Gasthuis en (de overste van) de Congregatie , 1908-1960.

 

2.2.2.2/64.

Diverse overeenkomsten en contracten betreffende de werkzaamheden op Curaçao. Met bijlagen. 1862-1947. 1 omslag

 

2.2.2.2/74.

Correspondentie met het Gouvernement van Curaçao inzake de verpleging van onvermogende patiënten. 1925, 1934. 1 omslag

 

2.2.2.2/75.

Statuten van het Gasthuis of Hospitaal te Curaçao (6 maart 1891) alsmede het besluit houdende een reglement betreffende het toezicht over en het bestuur van het gouvernements-krankzinnigengesticht en aanwijzing der plaatsen tot voorlopige opneming van krankzinnigen en voorschriften, waaraan in die plaatsen betreffende de krankzinnigen moet worden voldaan. 1891, 1934. 1 omslag

 

2.2.2.2/78.

Register van inkomsten en uitgaven van de Leprozerie 'Zaquito' en Krankzinnigengesticht 'Groot Kwartier' in de jaren 1851-1862, alsmede een lijst houdende de namen van de psychisch gestoorden die zijn opgenomen in het gesticht over de jaren 1852-1888. 1851-1888. 1 band

 

2.2.2.2/79.

Krantenknipsels van Zaquito betreffende de melaatseninrichting. 1913, 1925, 1966. 1 omslag

 

2.2.2.2/80.

Krantenartikel houdende een verslag over zr. Tecla (de eerste inlandse zuster), die als enige van zeven zusters de catastrofe die een hevige orkaan had veroorzaakt, heeft overleefd. 1877. 1 omslag

NB: Zr. Tecla heeft de ramp overleefd doordat zij op zoek ging naar een patiënte.

 

2.2.2.2/81.

Diverse kranten houdende artikelen over het ziekenhuis geschreven in de inlandse taal Papiamento. 1905. 1 omslag

 

2.2.2.2/82.

Artikel "Kamper Uien" van H.J. Hetzel uit "De Nieuwe Courant" uit Curaçao over de Koloniale Raad. 1921. 1 omslag

NB: De Koloniale Raad besliste over het verlenen van subsidies van het Elisabeths-huis.

 

2.2.2.2/83.

Stukken betreffende het 50-jarig bestaan van het ziekenhuis. 1905. 1 omslag

 

2.2.2.2/84.

100 Jaar Sint Elisabeths Gasthuis. 1955. 1 deel

 

2.2.2.2/85.

Plakboek aangelegd bij het 100-jarig bestaan van het ziekenhuis. 1980. 1 deel

 

2.2.2.2/86.

Stukken betreffende het boek "Stenen Getuigen". 1955, 1987. 1 omslag

 

2.2.2.2/87.

Stukken betreffende het 125-jarig bestaan van het ziekenhuis. 1980. 1 omslag

 

2.2.2.2/96.

Speciale editie van een krant, uitgegeven bij het 135-jarig bestaan van het St. Elisabeth Hospitaal, houdende een groot aantal historische stukken. 1990. 1 omslag

 

2.2.2.2/97.

Plakboeken 100-jarig bestaan van het St. Elisabeth Ziekenhuis. 1955.

 

2.2.2.2/110.

Boek "Rust - Onrust - Halfrust; Gedenkbundel 50 jaar Rustoord en Dr. D.R. Capriles kliniek Curaçao. 1936-1986". 1986. 1 deel

 

Audio-visueel materiaal

Tanzania

 

8/35.

Dia's van Rubya. z.j. 10 sleden

Uganda

 

8/33.

Dia's van het ziekenhuis te Mutolere. z.j. 9 sleden

Nederlandse Antillen

 

105.

Hugenholtz Curaçao. Fotoboek van Curaçao. [Hugelholtz was van 1933-1962

 

2.2.2.2/111.

Prentjes bij gelegenheid van het vertrek van zusters naar Curaçao alsmede een prentje bij gelegenheid van de 100-jarige arbeid van de zusters op Curaçao. 1930-1955. 1 omslag

chirurg in het St. Elisabeth Hospitaal.]

 

8/19-29.

Dia's van Curaçao. Diverse onderwerp, vooral hospitaal en andere gezondheidszorg. z.j. ziekenverpleging/St. Elisabethsgasthuis Curaçao

Bronnen met verslaglegging

Dagboeken

 

1.5/21.

Dagboek van zr. Wilhelmina en Clarentie over hun reis naar Afrika van 3 mei - 19 juni 1955. 1955. 1 omslag

 

 

Kronieken

 

1.5/24.

Kroniek over het ontstaan van de missiepost in Mutolere (1957). ca. 1957. 1 stuk

 

2.2.2.2/1.

Kroniek van de leef- en werkomstandigheden 1855-1882, alsmede een korte levensbeschrijving van mgr. Kieckens, bisschop van Curaçao. 1855-1882. 1 omslag

 

2.2.2.2/2-7.

Kroniek van de leef-en werkomstandigheden 1855-1968. 5 omslagen

NB. bijlage bij nr. 4 het boekje "Curaçao en de oorlog".

 

Verwijzing naar andere archiefvormers
Informatiewaarde Groot

Geschiedenis

Korte geschiedenis

De Zusters Penitenten-Recollectinen

Uit de stichting van Franciscus van Assisi ontstonden al in de middeleeuwen diverse groepen kloosters doordat de meningen over hoe streng de regel moest worden toegepast verschilden. Een van deze op strenge onderhouding gerichte bewegingen was die van de Zusters Penitenten-Recolettinen. Onderdeel daarvan was een groep kloosters die in 1623 ontstond en de naam kreeg van Reform van Limburg. Deze zusters leiden een contemplatief bestaan in een slotklooster. Uit de Reform van Limburg zijn na 1795 voortgekomen: de Franciscanessen van Oirschot (1797) en de Franciscanessen van Dongen (1801). Uit deze twee congregaties ontstonden door afsplitsingen weer veel nieuwe congregaties.  We onderscheiden twee families. De eerste ontstond uit de Franciscanessen van Oirschot: de Franciscanessen van Oisterwijk (1844) en de Franciscanessen van Gemert (1848). De aanvankelijke zelfstandige communiteiten in Oisterwijk en Gemert werden in 1891 weer ondergeschikt aan het moederhuis te Oirschot. De tweede familie ontstond uit de Franciscanessen van Dongen: de Franciscanessen van Etten (1820), de Franciscanessen van Roosendaal (1832) en de Franciscanessen van Oudenbosch (1838). Uiteindelijk ontstonden in het kleine bisdom Breda acht zustercongregaties die tot deze groep behoorden, en wel de congregaties van: Dongen, Etten-Leur, Roosendaal, Oudenbosch, Bergen op Zoom (voortgekomen uit Bredase gasthuiszusters), Roosendaal en twee in Breda (de zusters van Mater Dei [Moeder van God] die gespecialiseerd waren in ziekenhuiszorg en het St. Elisabethgesticht voortgekomen uit de zusters van Mater Dei. Buiten het bisdom Breda ontstonden de congregaties in Bennebroek (eveneens afgescheiden van de gasthuiszusters van Breda) en Veghel.

 

De congregatie

De congregatie 'Alles voor Allen' werd in 1826 in Breda gesticht door Barbara (moeder Maria Theresia) Saelmaeckers (1797-1886), Anna Maria Sael­maeckers en Catharina Corbusie en de apostolisch-vicaris, later bisschop van Breda mgr. Joannes van Hooydonk (1782-1868). Directe aanleiding was de behoefte van de regenten van het Gasthuis in Breda aan verplegend personeel. Na enig zoeken meldden de regenten zich bij de Franciscanessen van Dongen en via tussenkomst van de overste werden in Leuven de drie vrouwen bereid gevonden om naar Breda te komen. De al in het Gasthuis aanwezige Catharina Brouwers voegde zich bij hen.

 

 

De missie

Nederlandse Antillen

De zusters waren van 1855 tot 1988 actief op de Nederlandse Antillen. Via de bisschop van Breda Van Hooydonk ontvingen zij het verzoek van apostolisch vicaris van Willemstad (Curacao), mgr. Niewindt, om de verpleging in het pas opgerichte gasthuis in Otrabanda, een wijk in Willemstad, op zich te nemen. Binnen drie maanden na het verzoek waren de zusters actief op dit eiland, waar zij evenals in Breda in het gasthuis woonden. Al in 1856 werden de werkzaamheden uitgebreid met zorg voor leprapatiënten en geestelijk gehandicapten. Sinds 1882 werden de leprapatiënten en de geestelijk gehandicapten gescheiden behandeld op het terrein Zaquito in de buurt van het gasthuis. In 1936 breidden de zusters nog uit naar Groot Kwartier, waar zij in het gelijknamige rustoord (in de volksmond Monte Christo genoemd) geestelijk gehandicapten verzorgden. Deze instelling was gebouwd op last van het gouvernement, maar de verpleging werd gedaan door de zusters. Nog in de jaren zestig werkten er 90 zusters op drie missiestaties in Curaçao. Zij bedienden daar het St. Elisabeth Hospitaal, het Krankzinnigengesticht in Groot Kwartier en het Melaatsengesticht 'Zaquito'. Overigens bestond tegen die tijd het merendeel van het verplegend personeel uit leken.


Tanzania en Uganda

Na een uiteenzetting van rector van het moederhuis mgr. W. Koenraadt, eveneens vicaris-generaal van de bisschop van Breda, over de bloeiende kerk in Afrika waren de zusters enthousiast geraakt en er werd besloten tot een oriëntatiereis. Uiteindelijk stemde het algemeen bestuur in met een ziekenhuis in Rubya (1956-1991) in het bisdom Bukoba (Tanzania) en een ziekenhuis in Mutolere (1956-1995) in het bisdom Kabale (Uganda). Bij beide stichtingen werkten zij samen met de Witte Paters.

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Willemsen, I, par. 2-12, Pius-almanak 1960/61, 431 en 457, Sponselee-De Meester, "Alles voor Allen", en Willemsen, Nederlandse missionarissen. 

 

 

Organisatie

De congregatie

De oprichters stichtten een congregatie die de regel van de Derde Orde van Franciscus en de constituties van de Reform van Limburg (zie boven) aannam. Bij oprichting viel de congregatie onder directe verantwoordelijkheid van de apostolisch vicaris van Breda, Joannes van Hooydonk. Hij was tevens geestelijk leider en werd door de zusters aangeduid als directeur. Het gasthuis stond formeel onder bestuur van regenten, maar zoals vaker voorkwam waren de bevoegdheden van de congregatie en de regenten aanvankelijk niet goed afgebakend. Oprichting van de rechtspersoon genaamd 'Alles voor Allen' in 1855 maakte dat de zusters rechtspersoonlijkheid verkregen en zo onafhankelijk van de gasthuisstichting bijvoorbeeld onroerende goederen konden aankopen. Bijna alle bezittingen gingen toen van de regenten over in handen van de congregatie en ook ontplooiden de zusters meer werkzaamheden dan de regenten oorspronkelijk van plan waren. In 1886 liep dit uit op het aftreden van het college van regenten. Het gasthuis werd voortaan bestuurd door enkele parochiepastoors samen met de rector van de congregatie. De congregatie was diocesaan, wat inhield dat de geestelijke leiding berustte bij de bisschop van Breda. Goedkeuring van de bisschop was onder meer vereist voor toelating tot de professie, het stichten van een onderhorig huis, maar ook voor kleinigheden zoals de vervanging van wollen door katoenen hemden. Met de opening van het eerste succursaalhuis in Oosterhout in 1837 kwam er een algemeen overste. Sinds 1839 kreeg de congregatie de eerste vaste en inwonende rector. De missie in Afrika viel onder bestuur van de plaatselijke bisschoppen.

 

Algemeen-oversten (met tussen haakjes de kloosternaam)

 

Barbara Saelmaeckers 1830-1842 (zr. Theresia)

Catharina Corbusie  1842-1853(zr. Constantia)

Johanna Willems 1853-1868 (zr. Regina)

Geraldine Kloon 1868-1894 (zr. Alphonse)

Julie Sophie Claeys 1894-1927 (zr. Ignatia)

Johanna Maria Kooyman 1927-1951 (zr. Cherubina)

Elisabeth Petronella Maria van Gool 1951-1957 (zr. Wilhelmina)

Johanna Adriana Maria Janssen 1957-1969 (zr. Mechtildis)

(Sponselee-De Meester, "Alles voor allen", 219)

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Van Woesik, Pius-almanak 1960/61, 360, Sponselee-De Meester, "Alles voor Allen".

Doelstelling

De verpleging van zieken en ouderen nam een prominente plaats in in de doelstellingen van de congregatie. Deze doelstelling strekte zich ook uit tot het missiewerk. Voor de missie in Rubya waren specifiek als doelstellingen aangegeven mensen mondiger te maken, hen kennis laten maken met Christus en medische zorg en de bevolking binnen vijfentwintig jaar klaarmaken voor zelfwerkzaamheid. Africanisering was hierbij de gebruikte term.

Taken en activiteiten
 • Gezondheidszorg
 • Uitzending van zendingswerkers en missionarissen

Geografie

Continenten
 • Latijns Amerika
 • Afrika
Lokatie
 • Nederlandse Antillen
 • Bisdom Willemstad

Niet-archivalische bronnen

Selectie uit de literatuur
Titel
 • "Alles voor Allen" / Trees Sponselee-de Meester
Auteur
 • Maria Theresia Angelina Renée Sponselee-de Meester (1954-)
Paginering
 • 255 p
Uitgever
 • Nijmegen : Valkhof Pers
Jaar van uitgave
 • cop. 2007


Periodieken
Titel
 • Ons kontakt / Zusters ElisabethstichtingOns contact
Paginering
 • Jrg. 37 (1971) - ...
Uitgever
 • Breda : Zusters Franciscanessen van de H. Elisabeth
Jaar van uitgave
 • 1971-...

Titel
 • St. Jozefblaadje.
Jaar van uitgave
 • 1929-1966

Titel
 • Acliescha.
Jaar van uitgave
 • 1967-1969

Het archief

Meer over het archief
Beschrijving archief

Het archief is nog in eigen beheer en bevindt zich in Breda. Het bestaat uit stukken van algemene aard, stukken betreffende organisatie, werkzaamheden, documentatie, huizen, diploma's, getuigschriften en onderscheidingen van leden, persoonsarchieven en audiovisueel materiaal bestaande uit foto's en dia's. Het archief is helemaal geïnventariseerd door kloosterarchivaris zuster Agnita Jans in samenwerking met de Stichting Kloosterarchieven Nederland (informatie Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven 2008). De lijst van foto-albums behoeft nog actualisering. Voor de missie zijn de rubrieken werkzaamheden, verpleging van zieken op Curaçao en verpleging van zieken in Afrika interessant. Het archief zal op termijn worden overgebracht naar het Centrum in St. Agatha. Aan de huidige rubriekenindeling zal dan nog een en ander veranderen.

Bewaarplaats Zusters Franciscanessen 'Alles voor Allen', Mgr. Hopmansstraat 2, 4817 JS Breda
Toegang soort
 • Anders nl
Opmerkingen toegang soort Inventaris
Toegang titel KAN A24a
Bijzondere relevantie

Tanzania

 

1.5/19.

Ontstaansgeschiedenis van Rubya alsmede het ontstaan van Afrikaanse Missiegedachten in 1954 en de Stichting van Rubya. ca. 1954, 1956. 1 omslag

[Het Rubya-Ziekenhuis ‘Salus Infirmorum’ ligt in het distrikt en bisdom Bukoba.]

 

2.2.2.3.2/41-43.

Verhandelingen over het Rubya ziekenhuis. Hierbij:

42. "Short history of Rubya NMTC". z.j.

 

2.2.2.3.2/44.

Lijst van goederen van de Missie Stichting Rubya. 1956. 1 omslag

 

2.2.2.3.2/45.

Stukken betreffende de festiviteiten bij het 25-jarig bestaan van het Rubya Hospital op 11 oktober 1981, waaronder een jubileumboekje waarin veel informatie over de geschiedenis van het ziekenhuis is opgenomen. 1981. 1 omslag

 

1.5/22.

Conferentie van Rector v.d. Donk over de nieuwe missie in Afrika. 1955. 1 omslag

 

1.5/23.

Stukje over het ontstaan van de eerste missie in Tanzania. 1956. 1 stuk

Uganda

 

2.2.2.3.3.1/1.

Jaarverslagen van het St. Francis Hospital [in Mutolere, Uganda]. 1959-1971. 1 omslag

 

2.2.2.3.3.1/24.

Stukken betreffende de beginfase van het St. Franciscus Hospital, alsmede notities over de latere jaren. z.j. 1 omslag

 

2.2.2.3.3.1/49.

Tekst van de redevoering van mgr. W. Koenraadt, op de dag van de inzegening van het St. Francis Hospital op 11 november 1959. 1959. 1 stuk

 

2.2.2.3.3.1/54.

Briefwisseling tussen John M. Ogez, bisschop van Mbarara, en het bestuur betreffende grond en gebouwen. 1958-1962. 1 omslag

 

 

Nederlandse Antillen

 

2.2.2.2/10.

Reisbeschrijving van de boottocht naar Curaçao en de aankomst. Geschreven door zr. Ursuline Oomen. 1882. 1 omslag

 

2.2.2.2/11.

Reisbeschrijving van de boottocht van zr. Dionysia Pieterse. 1896. 1 omslag

 

2.2.2.2/12.

Verhandeling 'Een voor de wereld verborgen leven' van onbekend over het vertrek en leven van de eerste drie zusters nl. zr. Joanna Botermans, zr. Ursula Hooydonk, zr. Dorothea van Rosmalen. Met kanttekeningen. z.j., 1855-1881. 1 deel

 

2.2.2.2/18.

Boek "'Alles voor Allen'; 132 jaren zusters Franciskanessen van Breda op Curaçao" door Bernadette Heiligers - Halabi. 1987. Met foto's en tekeningen. 1987. 1 deel

In het Nederlands en Papiamento.

 

2.1.4/42.

Register met de namen en nummers van de zusters (A) in Nederland en (B) op Curaçao. ca. 1951-1964. 1 deel

 

2.1.4/44.

Register met gegevens over de leeftijden van de zusters, bezinningsweken, nationaliteiten van enkele zusters en de namen van de zusters die werkzaam waren op Curaçao en in Huize Lucia (Princenhage). 1875-1975. 1 band

 

2.2.2.2/68.

Brief van mgr. Martinus Joannes Niewindt over de aanstelling van een eigen overste op Curaçao. 1858. 1 stuk

2.2.2.2/70. Vergunning van mgr. H.J.A. van Ewijk, apostolisch vicaris van Curaçao, om een kruisweg voor het Leprozenhuis op te richten. 1882. 1 stuk

 

2.2.2.2/71.

Vergunning van mgr. J.F.A. Kistemaker, apostolisch vicaris van Curaçao, waarbij toegestaan wordt dat, indien het noodzakelijk wordt geacht, Gasthuis-zusters worden overgeplaatst naar één der gestichten van Opvoeding onder het bestuur van de Zusters van Liefdadigheid en omgekeerd. 1861. 1 stuk

 

2.2.2.2/72.

Vergunning van mgr. H.A.M. Joosten, apostolisch vicaris van Curaçao, tot het oprichten van een Kruisweg bij het Krankzinnigen-gesticht. 1889. 1 stuk

 

2.2.2.2/73.

Vergunning van mgr. H.J.A. van Ewijk, apostolisch vicaris van Curaçao, ten behoeve van het toedienen van het H. Sacrament. 1882. 1 stuk

 

2.2.2.2/76.

Vergunning van mgr. C.H.J. Reijnen, apostolisch vicaris van Curaçao, tot het oprichten van een   Kruisweg. 1887. 1 stuk

 

2.2.2.2/77.

Brief van (onleesbaar) aan de overste over de bevoegdheid tot het benoemen van zusters. 1896. 1 stuk

 

2.2.2.2/101-107.

Diverse boeken over Curaçao. Hierbij:

101. Lectuur voor de leden van den St. Dominicus-Penning. 1924.

102. 100 jaar Curaçao, uitgegeven door de Franciscanessen van Roosendaal. 1942.

103. Corsow di Otro tempu (Historie van Curaçao), uitgegeven onder redactie van W.M. Hoyer. 1953.

106. Brochure over het St. Elisabeth Hospitaal circa 1965.

 

2.2.2.2/118.

Boekje "Laatste jaren van Mgr. Niewindt 1852-1860" door pater W. Brada O.P. 1958. 1 deeltje

 

2.2.2.2/119.

Boekje "Annalen van katholiek leven in de Nederlandse Antillen". 1953. 1 deeltje

 

2.2.2.2/40-58.

Stukken betreffende het Mgr. Kieckens-fonds, z.j., 1890-1975

 

2.2.2.2/8.

Correspondentie en overeenkomsten St. Elisabeth-Gasthuis te Curaçao. 1919-1921. 1 omslag

 

2.2.2.2/13.

"Geschiedenis van het St.Elizabeths-Gasthuis te Curaçao 1855 - 1905" door J. van Baars. ca. 1905. 1 deel

 

2.2.2.2/14.

"Het Elisabeth's Gasthuis op Curaçao" door pater A. Euwens O.P. 1930. 1 deel

 

2.2.2.2/15.

Gedenkboek "Stenen getuigen". Van honderd jaar Sint Elisabeth Gasthuis - Curaçao. Met foto's en tekeningen. ca. 1955.

 

2.2.2.2/16.

"Het Sint Elisabeth Hospitaal te Curaçao in West-Indië 1855-1972" door C.J. Engels 1981. 1981. 1 omslag

 

2.2.2.2/17.

"Kroniek St. Elisabeth Hospitaal" door zr. Adeltrudis Huybregts. 1984. Met foto's en tekeningen.1984. 1 deel

 

2.2.2.2/19.

"St. Elisabethsgasthuis Curaçao 1855. Waar het allemaal begon; St. Elisabeth hospitaal Curaçao 1987". 1987. 1 omslag

 

2.2.2.2/20.

Reglement voor de zusters van Liefdadigheid ter verzorging van zieken in het Gasthuis te Curaçao, 1856. Gedrukt. 1856. 1 deel

 

2.2.2.2/22.

Register van de zusters in het Elisabeth Hospitaal te Curaçao houdende gegevens van enz. Alsmede een lijst van namen van zusters die op Curaçao zijn geweest en daarna zijn teruggekeerd naar Nederland. 1855-1979. 1 deel

 

2.2.2.2/23-25.

Jaarverslagen van het St. Elisabeth Gasthuis, 1957-1960. 3 omslagen

 

2.2.2.2/66.

Huishoudelijk reglement voor het Gasthuis te Curaçao. 1892. 1 stuk

 

2.2.2.2/59-60.

Overeenkomsten tussen het bestuur van het St. Elisabeths-Gasthuis en (de overste van) de Congregatie , 1908-1960.

 

2.2.2.2/64.

Diverse overeenkomsten en contracten betreffende de werkzaamheden op Curaçao. Met bijlagen. 1862-1947. 1 omslag

 

2.2.2.2/74.

Correspondentie met het Gouvernement van Curaçao inzake de verpleging van onvermogende patiënten. 1925, 1934. 1 omslag

 

2.2.2.2/75.

Statuten van het Gasthuis of Hospitaal te Curaçao (6 maart 1891) alsmede het besluit houdende een reglement betreffende het toezicht over en het bestuur van het gouvernements-krankzinnigengesticht en aanwijzing der plaatsen tot voorlopige opneming van krankzinnigen en voorschriften, waaraan in die plaatsen betreffende de krankzinnigen moet worden voldaan. 1891, 1934. 1 omslag

 

2.2.2.2/78.

Register van inkomsten en uitgaven van de Leprozerie 'Zaquito' en Krankzinnigengesticht 'Groot Kwartier' in de jaren 1851-1862, alsmede een lijst houdende de namen van de psychisch gestoorden die zijn opgenomen in het gesticht over de jaren 1852-1888. 1851-1888. 1 band

 

2.2.2.2/79.

Krantenknipsels van Zaquito betreffende de melaatseninrichting. 1913, 1925, 1966. 1 omslag

 

2.2.2.2/80.

Krantenartikel houdende een verslag over zr. Tecla (de eerste inlandse zuster), die als enige van zeven zusters de catastrofe die een hevige orkaan had veroorzaakt, heeft overleefd. 1877. 1 omslag

NB: Zr. Tecla heeft de ramp overleefd doordat zij op zoek ging naar een patiënte.

 

2.2.2.2/81.

Diverse kranten houdende artikelen over het ziekenhuis geschreven in de inlandse taal Papiamento. 1905. 1 omslag

 

2.2.2.2/82.

Artikel "Kamper Uien" van H.J. Hetzel uit "De Nieuwe Courant" uit Curaçao over de Koloniale Raad. 1921. 1 omslag

NB: De Koloniale Raad besliste over het verlenen van subsidies van het Elisabeths-huis.

 

2.2.2.2/83.

Stukken betreffende het 50-jarig bestaan van het ziekenhuis. 1905. 1 omslag

 

2.2.2.2/84.

100 Jaar Sint Elisabeths Gasthuis. 1955. 1 deel

 

2.2.2.2/85.

Plakboek aangelegd bij het 100-jarig bestaan van het ziekenhuis. 1980. 1 deel

 

2.2.2.2/86.

Stukken betreffende het boek "Stenen Getuigen". 1955, 1987. 1 omslag

 

2.2.2.2/87.

Stukken betreffende het 125-jarig bestaan van het ziekenhuis. 1980. 1 omslag

 

2.2.2.2/96.

Speciale editie van een krant, uitgegeven bij het 135-jarig bestaan van het St. Elisabeth Hospitaal, houdende een groot aantal historische stukken. 1990. 1 omslag

 

2.2.2.2/97.

Plakboeken 100-jarig bestaan van het St. Elisabeth Ziekenhuis. 1955.

 

2.2.2.2/110.

Boek "Rust - Onrust - Halfrust; Gedenkbundel 50 jaar Rustoord en Dr. D.R. Capriles kliniek Curaçao. 1936-1986". 1986. 1 deel

 

Audio-visueel materiaal

Tanzania

 

8/35.

Dia's van Rubya. z.j. 10 sleden

Uganda

 

8/33.

Dia's van het ziekenhuis te Mutolere. z.j. 9 sleden

Nederlandse Antillen

 

105.

Hugenholtz Curaçao. Fotoboek van Curaçao. [Hugelholtz was van 1933-1962

 

2.2.2.2/111.

Prentjes bij gelegenheid van het vertrek van zusters naar Curaçao alsmede een prentje bij gelegenheid van de 100-jarige arbeid van de zusters op Curaçao. 1930-1955. 1 omslag

chirurg in het St. Elisabeth Hospitaal.]

 

8/19-29.

Dia's van Curaçao. Diverse onderwerp, vooral hospitaal en andere gezondheidszorg. z.j. ziekenverpleging/St. Elisabethsgasthuis Curaçao

Bronnen met verslaglegging

Dagboeken

 

1.5/21.

Dagboek van zr. Wilhelmina en Clarentie over hun reis naar Afrika van 3 mei - 19 juni 1955. 1955. 1 omslag

 

 

Kronieken

 

1.5/24.

Kroniek over het ontstaan van de missiepost in Mutolere (1957). ca. 1957. 1 stuk

 

2.2.2.2/1.

Kroniek van de leef- en werkomstandigheden 1855-1882, alsmede een korte levensbeschrijving van mgr. Kieckens, bisschop van Curaçao. 1855-1882. 1 omslag

 

2.2.2.2/2-7.

Kroniek van de leef-en werkomstandigheden 1855-1968. 5 omslagen

NB. bijlage bij nr. 4 het boekje "Curaçao en de oorlog".

 

Verwijzing naar andere archiefvormers
Informatiewaarde Groot