Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid (Tegelen)

Naam Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid (Tegelen)
Naamsvarianten
 • Sores Divinae Providentiae Monasterienses (SDPM)
 • Congregatie van de Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid
 • Zusters van Steyl
 • Divina Providencia
 • Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid van Venlo
Periode 1842-2011
Denominatie rooms-katholiek
Org Missie

Korte geschiedenis

 

De congregatie

De Congregatie van de Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid werd gesticht in 1842 in Münster (Duitsland) door Eduard Michelis (1813-1855).  Bij het vijfentwintigjarig bestaan in 1867 telde zij 100 leden, verdeeld over 11 vestigingen. De zorg strekte zich uit over 200 weeskinderen en 1000 leerlingen in de volksscholen. Daarnaast werkten de zusters in verschillende priesterhuizen. Als gevolg van de Kukturkampf vestigden de zusters zich in 1876 in Nederland in Steyl, Blerik en Tegelen (allen provincie Limburg). Zij hielden zich hier bezig met kleuteronderwijs, naaischolen en hulp aan oudere mensen. Het hoogtepunt voor de congregatie in Nederland lag in 1938 met 750 leden. De congregatie was toen op 20 plaatsen in Limburg gevestigd; daarnaast waren er huizen in de provincies Noord-Brabant, Gelderland, Utrecht en Noord-Holland .

 

De missie

Brazilië

De congregatie aanvaardde missiewerk in Brazilië in 1895 op aandringen van de daar werkzame Duitse priester-missionaris Topp. De zusters werkten daar onder Duitse kolonisten in Branco do Norte. In 1905 werd een afzonderlijke provincie gevormd. Hier werkten in de jaren zestig van de twintigste eeuw honderden zusters verdeeld over tientallen huizen.

 

Kameroen

Tussen 1914 en 1916 waren er zusters werkzaam in Kameroen, het missiegebied dat was toevertrouwd aan de Duitse tak van de congregatie van de Priesters van het H Hart in Sittard.

 

Ned. Indië/Indonesië

De apostolisch prefect van Bandoeng verzocht in 1933 of de zusters bereid waren missiewerk te verrichten onder de Chinese bevolking van zijn ambtsgebied. Het jaar daarop vertrokken de eerste zusters. Men richtte zich op onderwijs met internaat voor Chinese leerlingen. Een grote uitbreiding volgde in 1938 toen men ook in Semarang aan de slag ging. Ook hier richtten de zusters zich op de Chinese bevolking, met name op straat- en weeskinderen. Ook later bleef het werk gericht op Chinezen. In de jaren zestig hadden de zusters nog een noviciaat voor inlandse zusters te Semarang. In totaal werden 28 Nederlandse zusters naar Indonesië uitgezonden.

 

Ned. Antillen

Van 1955 tot 1981 waren er zusters actief op Aruba. Zij namen op verzoek van mgr. Holterman scholen over van de zusters Dominicanessen. De zusters hielden zich hier bezig met onderwijs en zorg voor gehandicapten, ouderen en jeugdigen. In totaal werkten 21 zusters in deze periode op Aruba.

 

De missie in Malawi ving in 1960 aan en valt buiten het bestek van deze gids.

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld geput uit: Van Woesik, 85, Willemsen, I, par. 2-55, Pius-almanak 1960/61, 382, 436 en 458, Spanings en Stoffelen, Inventaris,

Organisatie

De congregatie

De bisschop van Münster benoemde een superior die de spirituele vorming en geestelijke belangen van de congregatieleden moest behartigen. De invloed van deze priester binnen de congregatie was zeer groot. In 1957 kreeg de congregatie echter een voorlopige pauselijke erkenning; in 1967 werd deze definitief. Dat had tot gevolg dat de invloed van de bisschop en de door hem benoemde priester-directeur sterk afnam. Aanvankelijk vielen alle huizen onder het algemeen bestuur, maar door de sterke groei ontstonden er provincies en regio's. Het algemeen bestuur bestond uit de algemeen-overste en een adviserende raad die uit vier tot zes leden bestond. Het algemeen kapittel bestond uit het algemeen bestuur, een secretaresse en een econome, de provinciale besturen, en de oversten van de regio's. De afgevaardigden werden gekozen op provinciale en regionale kapittels die direct aan het generaal kapittel vooraf gingen. De provincies werden bestuurd door een overste met haar raad die door het provinciaal kapittel voor een termijn van zes jaar werden gekozen. Het moederhuis was van 1878 tot 1892 gevestigd in Steyl (provincie Limburg), daarna keerde het terug naar Münster. Nederland werd een provincie in 1920 met het moederhuis in Steyl. Zie voor een lijst van provinciale oversten de inventaris van Spanings en Stoffelen. Het eerste provinciaal kapittel werd pas in 1955 gehouden. Tot dan toe werd nog veel geregeld door het algemeen bestuur in Duitsland. Sinds 1951 is de burgerlijke rechtspersoon de 'Nederlandse provincie van de Congregatie der Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid', gevestigd in Venlo .   

 

De missie

De missiegebieden in Brazilië werden zelfstandige provincies in 1906 (Florianópolis) en 1956 (Porto Alegre). Indonesië werd in 1954 een zelfstandige provincie met het moederhuis in Semarang.   


Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Van Woesik, 85, Willemsen, I, par. 2-55, Pius-almanak 1960/61, Spanings en Stoffelen, Inventaris, inleiding.

Doelstelling

De congregatie is opgericht, omdat er behoefte bestond aan personeel voor een armenweeshuis in Munster. De stichter zag als eerste taak voor zijn religieuzen het geven van opvoeding en onderwijs aan weeskinderen en kinderen in arme milieus. Meer in het algemeen had de congregatie als doelstellingen het onderwijs, gezondheidszorg en missiewerk. Deze doelstellingen kregen concrete vormen in diverse onderwijsinstellingen, opvanginstellingen en vormen van verzorging en verpleging, zowel in Nederland als in de missie.

Taken en activiteiten
 • Onderwijs (hieronder ook kweekscholen)
 • Gezondheidszorg
 • Uitzending van zendingswerkers en missionarissen
Continenten
 • Latijns Amerika
 • Afrika
 • Azië
Lokatie
 • Nederlands Indië
 • Bisdom Bandung, Java
 • Aartsbisdom Jakarta, Java
 • Aartsbisdom Semarang, Java
 • Semarang
 • Aartsbisdom Ende, Flores
Selectie uit de literatuur
Titel
 • Plaatsingslijst van het archief van de congregatie van de Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid (1838) 1876-1987 (1992) / door R.G.J. Spanings en Th.W. Stoffelen
Auteur
 • Robert Spanings ; Th.W. Stoffelen
Paginering
 • XIV, 142 p
Uitgever
 • Nijmegen : Stichting Dienstencentrum Kloosterarchieven in Nederland
Jaar van uitgave
 • 1993

Titel
 • 150 jaar Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid: een open, apostolische gemeenschap / [Congregatie van de Goddelijke Voorzienigheid]150 jaar Congregatie van Goddelijke Voorzienigheid
Paginering
 • 51 p
Uitgever
 • Tegelen : Congregatie van de Goddelijke Voorzienigheid
Jaar van uitgave
 • 1992

Titel
 • Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid : 1876 -10 februari- 1976 : [uit het leven van de zusters van de Goddelijke Voorzienigheid in Nederland : hun werken vanuit Nederland in Indonesië - Aruba - Afrika] / [samenst. : Liduina Asselbergs]
Auteur
 • Liduina Asselbergs
Paginering
 • 92 p
Uitgever
 • [S.l. : s.n.]
Jaar van uitgave
 • 1976


Bronnenpublicatie
Titel
 • Onze reis naar Oost-Indië : met de "Baloeran" vertrokken naar Oost-Indie, 31 Dec. 1937 - 20 Jan. 1938. Reisbeschrijving : vertrokken met de "Baloeran" naar Oost-Indië, 31 Dec. 1937 - 20 Jan. 1938 / Zuster Apollonis
Auteur
 • Zuster Apollonis
Paginering
 • 48 p
Uitgever
 • [Bandoeng : auteur]
Jaar van uitgave
 • 1938


Periodieken
Titel
 • Contact : tweemaandelijks tijdschrift Zrs. Goddelijke VoorzienigheidKontakt
Paginering
 • Jrg.1, nr.1 (Sept. 1968) - ...
Uitgever
 • Venlo [etc.] : Zrs. Goddelijke Voorzienigheid
Jaar van uitgave
 • 1968-...

Titel
 • Bruggen bouwen : internationaal tijdschrift van de Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid, Münster
Uitgever
 • Münster : Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid
Jaar van uitgave
 • 1987-...

Titel
 • Kruistriomf : geïllustreerd maandschrift uitgegeven door de Kruisheeren tot steun hunner missies
Paginering
 • 1 (1921/22) - 47 (1967)
Uitgever
 • Cuyk [etc.] : [s.n.]
Jaar van uitgave
 • 1921-1967
Interviews

Zes interviews, en wel de nrs.:

194

324

416

491

508

602

Meer over het archief
Beschrijving archief

Het archief is nog in eigen beheer en bevindt zich in Tegelen (provincie Limburg). Het bestaat uit: het bestuursarchief (1876-1919) en het archief van het provinciaal bestuur (1920-1999), verder stukken over de leden, spiritualiteit, huizen, werkzaamheden en missiewerk, huisarchieven. Er is verder een persoonsarchief van de heer Coonen (1943-1957) en een collectie gevormd door zuster Francina Janssen met daarin stukken over de missie, zoals reisbeschrijvingen, muziek, videobanden en foto's. Een groot deel van de stukken heeft betrekking op de periode na 1960. Op Java en Aruba wordt ook nog archief bewaard, maar hierover is verder niets bekend. Binnen de congregatie zelf zijn interviews afgenomen om vast te leggen wat de zusters beschouwen als hun erfgoed: 'Wij als werkgroep Erfgoed willen het juist niet hebben over de financiële en materiële erfenis. Wij denken bij Erfgoed speciaal aan de levenshouding en de ervaringen van onze zusters. Wat vonden/vinden zij belangrijk en wat gaven/geven ze aan ons door? Hun verhalen over persoonlijke ervaringen vinden wij zeer de moeite waard om bewaard te blijven.' Zie voor de verhalen: http://www.zusters-goddelijke-voorzienigheid.nl/2008/ons-erfgoed.php, geraadpleegd op 14 juli 2011.

Bewaarplaats Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid, St. Annastraat 71, 5932 BV Tegelen, 077 - 3264501
Omvang 40 meter ?
Toegang soort
 • Inventaris met inleiding
Toegang titel KAN A78a
Bijzondere relevantie
Toon

Verberg

Selectie

Verwezen wordt naar de inventaris van KAN nr. A78a)

 

 

Algemeen

 

1664.

Stukken betreffende contacten met diverse missiebureaus en -commissies inzake de missieposten in Afrika, Brazilië, Indonesië en Nederlandse Antillen. 1947-

1963.

1 omslag

 

 

Brazilië

 

2638.

Persoonsdossier van Zr. Ferdinandi Kuijpers die werkzaam was in Brazilië. z.j., 1907, 1922.

1 omslag

Fotokopieën

 

 

Indonesië

 

1655.

Stukken betreffende missiewerkzaamheden. Met aan- en kanttekeningen. 1933-1948.

1 omslag

 

2639.

Contract voor het stichten van een missiestatie in Bandoeng Indonesie. getekend door Mgr. J. Goumans, directeur F. Rampelman en zr. Berthilda generale overste. Met bijlagen. 1934.

1 omslag

Fotokopieën

 

1688.

Verslagen over de vestiging en het werk van de zusters in Indonesië, over de periode 1938-1954. Met kanttekeningen. [1954].

1 omslag

 

233.

Verslag van gebeurtenissen in de congregatie in het jaar 1938 in Indonesië en Nederland. Met kanttekeningen. z.j.

1 omslag

 

1657.

Stukken betreffende het verblijf van de zusters in Indonesië. 1936-1989.

1 omslag

Indonesisch en Nederlands.

 

2514.

Stukken betreffende het plan om een boekhandel op te richten in Batavia - Djakarta ("Ober NV") Indonesië. 1951-1964.

1 omslag

 

1663.

Telegrammen van zuster Leonie vanuit Semarang in Indonesië. 1947, 1949

1 omslag

 

1665.

Brieven van zusters houdende een reisverslag van hun bootreis naar Indonesië, verzonden vanaf de ms. Oranje. 1948.

1 omslag

 

1662.

Stukken betreffende het Centraal Indisch Missie Bureau/Centraal Missiecommissariaat te 's-Gravenhage. Met aan- en kanttekeningen. 1947-1958.

1 omslag

 

370.

Brieven van pater G. de Quai SJ inzake zijn werk als visitator episcopalis van de zusters te Kebon-Dalem, Semarang. Met bijlagen. 1945-1946.

1 omslag

 

371.

Brieven van mgr. A. Soegyapranata SJ, apostolisch vicaris te Semarang. 1946.

1 omslag

 

372.

Brief van zuster Leonie Barkey, provinciaal overste van de provincie Indonesië over een visitatieverslag van het klooster te Semarang. 1947.

1 omslag

 

563.

Verklaringen inzake de professie van zusters van de Goddelijke Voorzienigheid, wonende in het klooster Bethlehem Kebon Dalem te Semarang (Indonesië). Met bijlagen. 1940, 1946-1947.

1 omslag

 

565.

Brieven aan zuster Antoine, provinciale overste, houdende verzoeken tot toestemming voor de eeuwige geloften voor in Indonesië werkzaam zijnde zusters. 1948, 1954.

1 omslag

 

1656.

Stukken betreffende financiële zaken voor de missieposten in Indonesië. 1934-1956.

1 omslag

 

631-643.

Formulieren houdende jaarberichten en financiele overzichten van huizen van de congregatie. Met kanttekeningen. 1932, 1949-1967. Hierbij:

632. Bandung.

633. Djakarta.

640. Semarang.

 

1262.

[Halfjaarlijkse rekeningen van inkomsten en uitgaven van de afzonderlijke huizen. Met balansen.] Bandung (Indonesië), Klooster Maria Sterre der Zee, 1934--1949, Semarang (Indonesië), Huize Bethlehem, 1938-1949.

 

1666.

Stukken betreffende financiële aangelegenheden inzake de missieposten in Indonesië. Met kanttekeningen. 1950-1987.  

1 omslag

 

1651.

Stukken houdende gegevens van zusters die werkzaam waren in Indonesië. 1905-1975.

1 omslag

Duits, Indonesisch en Nederlands.

 

2630.

Naamlijsten en overzichten houdende gegevens betreffende zusters, leerlingen en leken werkzaam in     Indonesie. 1941-1976.

1 omslag

 

1658.

Brieven en reisverslagen van zuster Christini Slangen over haar reis naar en verblijf in Indonesië en op Aruba. 1937-1958.

1 omslag

 

1660.

Brieven van enkele zusters over hun leven en werken in Indonesië. 1945-1948.

1 omslag

Met foto’s

 

1687.

Verslagen van zusters over de tijd dat zij werkzaam waren in Indonesië [1938-1975]. 1989.

1 omslag

 

2285.

Interview met Zr. Aniela Stoffels over haar 10-jarig verblijf in Indonesië van 1938-1948. 1990.

1 omslag

 

1661.

Verslagen van zusters over het leven in kampen tijdens de Japanse bezetting in Indonesië (1941-1945) Met bijlagen. [1946].

1 omslag

 

1686.

Stukken betreffende de jongenskampen Bankong-Gedungjati 1944-1945 te Semarang, Indonesië. 1988-1996.

1 omslag

 

2640.

Overlijdensberichten en gedachtenisprentjes van Zusters uit Indonesie. 1967-1991.

1 omslag

 

1652.

Persoonsdossier van Cornelia van den Brink (kloosternaam: zuster Andrea). 1921-1961.

1 omslag

Indonesisch en Nederlands.

 

2515-2519     

Persoonsdossier van W.G. van de Loo (kloosternaam: zuster Madeleine). 1927-1981.

5 omslagen

Nederlands en Bahasa

 

1654.

Persoonsdossier van Maria Elisabeth van Eijk (kloosternaam: zuster Rosaline).

1931-1974.

1 omslag

Indonesisch en Nederlands.

 

1659.

Persoonsdossier Johanna Hubertina Hendriks (kloosternaam: zuster Chrysanti). 1942, 1961.

1 omslag

Indonesisch en Nederlands.

 

2634.

Persoonsdossier van Zr. Jeannette de Laat. 1950-1961.

1 omslag

Gedeeltelijk Indonesisch.

 

1667.

Persoonsdossier van Mathilda Maria de Schrijver (kloosternaam: zuster Appollonia). 1953-1975.

1 omslag

Indonesisch en Nederlands.

 

1668.

Persoonsdossier van Rosalia de Schrijver (kloosternaam: zuster Emile). 1954-1975.

1 omslag

Indonesisch en Nederlands.

 

4620.

[Aantekeningen, lessen, dagboek, gebeden in Doos A: "Persoonlijke aantekeningen van zusters".] Aantekeningen van een zuster die in Indonesie is geweest.

 

1673.

Stukken betreffende het overlijden van mgr. Albertus Soegyapranata SJ, aartsbisschop van Semarang. 1963.

1 omslag

Aartsbisschop Soegyapranata overleed in Nederland in het Provinciaal moederhuis te Steyl.

 

1677.

Stukken betreffende het 50-jarig priesterfeest van pastoor S. Beekman SJ te Semarang in Indonesië. 1972.

1 omslag

Indonesisch en Nederlands. Op verzoek van pater Beekman zijn in 1938 zeven zusters vanuit Steyl naar Indonesië vertrokken om het weeshuis Kebon Dalem over te nemen.

 

4230.

Kronieken van Indonesië in cassette 23 van 1933- 1969 en over de interneringstijd van de zusters in de Jappenkampen. 1933-1969.

1 schuiflade

Typescript; ‘achteraf samengesteld en tot een soort collageboeken gemaakt.’

 

4232.

Reisbeschrijvingen in cassette 25 en bootreizen van zusters naar en van Indonesië met de "Baloeran", de "Dempo", de "Notre Dame de La Garde" Verder een collageboek en "Kampleven onder de tropenzon, Celebes" en de "Geschiedenis der Missie in Ned.-Oost-Indië". 1934-1938. 1 schuiflade

 

1683.

Stukken betreffende het 50-jarig jubileum van de Indonesische provincie van de zusters van de Goddelijke Voorzienigheid, 1934-1984. 1984.

1 omslag

Indonesisch en Nederlands.

 

4051.

[Samenvattingen uit de kronieken van de filialen van de Nederlandse Provincie onder de titel "De Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid werkten 100 jaar in Nederland" aangeboden op 21 april 1976 aan het provinciaal bestuur.] Deel III [o.m.] Indonesië.

Samengesteld door Zr. Liduina Asselbergs.

 

4246.

Plakboeken en reisbeschrijvingen in doos 8. […] Verslagboeken van het 1e en 2e Congres voor vrouwelijke religieuzen in Bandung 1956. 1 doos

 

 

Malawi

 

1672.

Stukken betreffende de stichting van de nieuwe missiepost in Nyassaland in Afrika. Met kanttekeningen. 1959-1964.

1 omslag

 

1689.

Stukken betreffende de start van het missieproject in Malawi, Afrika op 6 juli 1960 door de zusters van de Goddelijke Voorzienigheid. Met bijlagen. [1960].

1 omslag

 

1675.

Verhandeling van zuster Virginia over tien jaar een missiepost in Malawi, 1960-1970. 1970.

1 stuk

 

1684.

Stukken betreffende de herdenking van het 25-jarig bestaan van de missiepost in Malawi, Afrika, 6 juli 1960-6 juli 1985. 1985.

1 omslag

 

Nederlandse Antillen

 

1669.

Stukken betreffende de stichting, de interne organisatie alsmede de verkoop van het klooster op Aruba. 1955-1983, 1987.

1 omslag

 

1670.

Brief van Moeder Antoine houdende een beschrijving van het werk van de zusters op Aruba. 1956.

1 stuk

 

4040.

[Jaarverslagen in Map III uit de kronieken van communiteiten, kleine groepen en alleenstaanden verzonden naar het provincialaat.] Aruba, Fatima Convent 1955-1976.

 

1671.

Knipsels uit diverse kranten houdende berichten over festiviteiten in Oranjestad op Aruba. 1958, z.j.

1 omslag

 

660.

Stukken betreffende de financiering van de vestiging van het Fatima-convent te Nicolas op Aruba. 1956-1964.

1 omslag

 

967.

Stukken betreffende de bouw van een kleuterschool te San Nicolas (Aruba). 1959-1962.

1 omslag

 

1368.

[Begrotingen van de afzonderlijke huizen over 1952-1991. Met bijlagen.] San Nicolas (Aruba), Klooster Fatima Convent, 1970-1987.

 

1508.

[Staten van inkomsten en uitgaven van de afzonderlijke huizen. Met bijlagen.] San Nicolas (Aruba), Fatima Convent, 1958-1960.

 

1281.

[Halfjaarlijkse rekeningen van inkomsten en uitgaven van de afzonderlijke huizen. Met balansen.] San Nicolas (Aruba), Fatima Convent, 1955-1968.

 

1658.

Brieven en reisverslagen van zuster Christini Slangen over haar reis naar en verblijf in Indonesië en op Aruba. 1937-1958.

1 omslag

 

4233.

Kronieken van Aruba in cassette 26 met plakboeken en geschiedenisboeken van Aruba en een collage van Zr. Graciela. 1955-1996.

1 schuiflade

 

Audio-visueel materiaal

Indonesië

 

4250.

Eén omslag met foto's van de eerste zusters naar Indonesië 1934.

 

4546.

Fotoalbum uit het leven van de zusters van de Goddelijke Voorzienigheid" in Nederland, Indonesië, Aruba, Afrika, samengesteld door Zr. Liduina Asselbergs. 1876-1976.

1 band

 

7037.

Fotoboek Indonesië. 1932-?

Beschrijving in inventaris.

 

 

Malawi

 

4546.

Fotoalbum uit het leven van de zusters van de Goddelijke Voorzienigheid" in Nederland, Indonesië, Aruba, Afrika, samengesteld door Zr. Liduina Asselbergs. 1876-1976.

1 band

 

7034.

Fotoboek Africa, Malawi. 1960-?

Beschrijving in inventaris

 

 

Nederlandse Antillen

 

4546.

Fotoalbum uit het leven van de zusters van de Goddelijke Voorzienigheid" in Nederland, Indonesië, Aruba, Afrika, samengesteld door Zr. Liduina Asselbergs. 1876-1976.

1 band

 

7033.

Fotoboek Aruba. 1957-?.

13 stukken

Beschrijving in inventaris

 

 

 

Websites

http://www.zusters-goddelijke-voorzienigheid.nl

Archivalie elders

 

 

Verwijzing naar andere archiefvormers
Opmerkingen

In 1989 heeft de congregatie een deel van boeken en documentatie afgestaan aan het Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen. Zie daartoe de Collectie Knipsels en Afbeeldingen, die overigens geen betrekking hebben op de missie [foto's KAN dossier].

 

 

Informatiewaarde Gering

Geschiedenis

Korte geschiedenis

 

De congregatie

De Congregatie van de Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid werd gesticht in 1842 in Münster (Duitsland) door Eduard Michelis (1813-1855).  Bij het vijfentwintigjarig bestaan in 1867 telde zij 100 leden, verdeeld over 11 vestigingen. De zorg strekte zich uit over 200 weeskinderen en 1000 leerlingen in de volksscholen. Daarnaast werkten de zusters in verschillende priesterhuizen. Als gevolg van de Kukturkampf vestigden de zusters zich in 1876 in Nederland in Steyl, Blerik en Tegelen (allen provincie Limburg). Zij hielden zich hier bezig met kleuteronderwijs, naaischolen en hulp aan oudere mensen. Het hoogtepunt voor de congregatie in Nederland lag in 1938 met 750 leden. De congregatie was toen op 20 plaatsen in Limburg gevestigd; daarnaast waren er huizen in de provincies Noord-Brabant, Gelderland, Utrecht en Noord-Holland .

 

De missie

Brazilië

De congregatie aanvaardde missiewerk in Brazilië in 1895 op aandringen van de daar werkzame Duitse priester-missionaris Topp. De zusters werkten daar onder Duitse kolonisten in Branco do Norte. In 1905 werd een afzonderlijke provincie gevormd. Hier werkten in de jaren zestig van de twintigste eeuw honderden zusters verdeeld over tientallen huizen.

 

Kameroen

Tussen 1914 en 1916 waren er zusters werkzaam in Kameroen, het missiegebied dat was toevertrouwd aan de Duitse tak van de congregatie van de Priesters van het H Hart in Sittard.

 

Ned. Indië/Indonesië

De apostolisch prefect van Bandoeng verzocht in 1933 of de zusters bereid waren missiewerk te verrichten onder de Chinese bevolking van zijn ambtsgebied. Het jaar daarop vertrokken de eerste zusters. Men richtte zich op onderwijs met internaat voor Chinese leerlingen. Een grote uitbreiding volgde in 1938 toen men ook in Semarang aan de slag ging. Ook hier richtten de zusters zich op de Chinese bevolking, met name op straat- en weeskinderen. Ook later bleef het werk gericht op Chinezen. In de jaren zestig hadden de zusters nog een noviciaat voor inlandse zusters te Semarang. In totaal werden 28 Nederlandse zusters naar Indonesië uitgezonden.

 

Ned. Antillen

Van 1955 tot 1981 waren er zusters actief op Aruba. Zij namen op verzoek van mgr. Holterman scholen over van de zusters Dominicanessen. De zusters hielden zich hier bezig met onderwijs en zorg voor gehandicapten, ouderen en jeugdigen. In totaal werkten 21 zusters in deze periode op Aruba.

 

De missie in Malawi ving in 1960 aan en valt buiten het bestek van deze gids.

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld geput uit: Van Woesik, 85, Willemsen, I, par. 2-55, Pius-almanak 1960/61, 382, 436 en 458, Spanings en Stoffelen, Inventaris,

Organisatie

De congregatie

De bisschop van Münster benoemde een superior die de spirituele vorming en geestelijke belangen van de congregatieleden moest behartigen. De invloed van deze priester binnen de congregatie was zeer groot. In 1957 kreeg de congregatie echter een voorlopige pauselijke erkenning; in 1967 werd deze definitief. Dat had tot gevolg dat de invloed van de bisschop en de door hem benoemde priester-directeur sterk afnam. Aanvankelijk vielen alle huizen onder het algemeen bestuur, maar door de sterke groei ontstonden er provincies en regio's. Het algemeen bestuur bestond uit de algemeen-overste en een adviserende raad die uit vier tot zes leden bestond. Het algemeen kapittel bestond uit het algemeen bestuur, een secretaresse en een econome, de provinciale besturen, en de oversten van de regio's. De afgevaardigden werden gekozen op provinciale en regionale kapittels die direct aan het generaal kapittel vooraf gingen. De provincies werden bestuurd door een overste met haar raad die door het provinciaal kapittel voor een termijn van zes jaar werden gekozen. Het moederhuis was van 1878 tot 1892 gevestigd in Steyl (provincie Limburg), daarna keerde het terug naar Münster. Nederland werd een provincie in 1920 met het moederhuis in Steyl. Zie voor een lijst van provinciale oversten de inventaris van Spanings en Stoffelen. Het eerste provinciaal kapittel werd pas in 1955 gehouden. Tot dan toe werd nog veel geregeld door het algemeen bestuur in Duitsland. Sinds 1951 is de burgerlijke rechtspersoon de 'Nederlandse provincie van de Congregatie der Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid', gevestigd in Venlo .   

 

De missie

De missiegebieden in Brazilië werden zelfstandige provincies in 1906 (Florianópolis) en 1956 (Porto Alegre). Indonesië werd in 1954 een zelfstandige provincie met het moederhuis in Semarang.   


Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Van Woesik, 85, Willemsen, I, par. 2-55, Pius-almanak 1960/61, Spanings en Stoffelen, Inventaris, inleiding.

Doelstelling

De congregatie is opgericht, omdat er behoefte bestond aan personeel voor een armenweeshuis in Munster. De stichter zag als eerste taak voor zijn religieuzen het geven van opvoeding en onderwijs aan weeskinderen en kinderen in arme milieus. Meer in het algemeen had de congregatie als doelstellingen het onderwijs, gezondheidszorg en missiewerk. Deze doelstellingen kregen concrete vormen in diverse onderwijsinstellingen, opvanginstellingen en vormen van verzorging en verpleging, zowel in Nederland als in de missie.

Taken en activiteiten
 • Onderwijs (hieronder ook kweekscholen)
 • Gezondheidszorg
 • Uitzending van zendingswerkers en missionarissen

Geografie

Continenten
 • Latijns Amerika
 • Afrika
 • Azië
Lokatie
 • Nederlands Indië
 • Bisdom Bandung, Java
 • Aartsbisdom Jakarta, Java
 • Aartsbisdom Semarang, Java
 • Semarang
 • Aartsbisdom Ende, Flores

Niet-archivalische bronnen

Selectie uit de literatuur
Titel
 • Plaatsingslijst van het archief van de congregatie van de Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid (1838) 1876-1987 (1992) / door R.G.J. Spanings en Th.W. Stoffelen
Auteur
 • Robert Spanings ; Th.W. Stoffelen
Paginering
 • XIV, 142 p
Uitgever
 • Nijmegen : Stichting Dienstencentrum Kloosterarchieven in Nederland
Jaar van uitgave
 • 1993

Titel
 • 150 jaar Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid: een open, apostolische gemeenschap / [Congregatie van de Goddelijke Voorzienigheid]150 jaar Congregatie van Goddelijke Voorzienigheid
Paginering
 • 51 p
Uitgever
 • Tegelen : Congregatie van de Goddelijke Voorzienigheid
Jaar van uitgave
 • 1992

Titel
 • Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid : 1876 -10 februari- 1976 : [uit het leven van de zusters van de Goddelijke Voorzienigheid in Nederland : hun werken vanuit Nederland in Indonesië - Aruba - Afrika] / [samenst. : Liduina Asselbergs]
Auteur
 • Liduina Asselbergs
Paginering
 • 92 p
Uitgever
 • [S.l. : s.n.]
Jaar van uitgave
 • 1976


Bronnenpublicatie
Titel
 • Onze reis naar Oost-Indië : met de "Baloeran" vertrokken naar Oost-Indie, 31 Dec. 1937 - 20 Jan. 1938. Reisbeschrijving : vertrokken met de "Baloeran" naar Oost-Indië, 31 Dec. 1937 - 20 Jan. 1938 / Zuster Apollonis
Auteur
 • Zuster Apollonis
Paginering
 • 48 p
Uitgever
 • [Bandoeng : auteur]
Jaar van uitgave
 • 1938


Periodieken
Titel
 • Contact : tweemaandelijks tijdschrift Zrs. Goddelijke VoorzienigheidKontakt
Paginering
 • Jrg.1, nr.1 (Sept. 1968) - ...
Uitgever
 • Venlo [etc.] : Zrs. Goddelijke Voorzienigheid
Jaar van uitgave
 • 1968-...

Titel
 • Bruggen bouwen : internationaal tijdschrift van de Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid, Münster
Uitgever
 • Münster : Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid
Jaar van uitgave
 • 1987-...

Titel
 • Kruistriomf : geïllustreerd maandschrift uitgegeven door de Kruisheeren tot steun hunner missies
Paginering
 • 1 (1921/22) - 47 (1967)
Uitgever
 • Cuyk [etc.] : [s.n.]
Jaar van uitgave
 • 1921-1967
Interviews

Zes interviews, en wel de nrs.:

194

324

416

491

508

602


Het archief

Meer over het archief
Beschrijving archief

Het archief is nog in eigen beheer en bevindt zich in Tegelen (provincie Limburg). Het bestaat uit: het bestuursarchief (1876-1919) en het archief van het provinciaal bestuur (1920-1999), verder stukken over de leden, spiritualiteit, huizen, werkzaamheden en missiewerk, huisarchieven. Er is verder een persoonsarchief van de heer Coonen (1943-1957) en een collectie gevormd door zuster Francina Janssen met daarin stukken over de missie, zoals reisbeschrijvingen, muziek, videobanden en foto's. Een groot deel van de stukken heeft betrekking op de periode na 1960. Op Java en Aruba wordt ook nog archief bewaard, maar hierover is verder niets bekend. Binnen de congregatie zelf zijn interviews afgenomen om vast te leggen wat de zusters beschouwen als hun erfgoed: 'Wij als werkgroep Erfgoed willen het juist niet hebben over de financiële en materiële erfenis. Wij denken bij Erfgoed speciaal aan de levenshouding en de ervaringen van onze zusters. Wat vonden/vinden zij belangrijk en wat gaven/geven ze aan ons door? Hun verhalen over persoonlijke ervaringen vinden wij zeer de moeite waard om bewaard te blijven.' Zie voor de verhalen: http://www.zusters-goddelijke-voorzienigheid.nl/2008/ons-erfgoed.php, geraadpleegd op 14 juli 2011.

Bewaarplaats Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid, St. Annastraat 71, 5932 BV Tegelen, 077 - 3264501
Omvang 40 meter ?
Toegang soort
 • Inventaris met inleiding
Toegang titel KAN A78a
Bijzondere relevantie

Selectie

Verwezen wordt naar de inventaris van KAN nr. A78a)

 

 

Algemeen

 

1664.

Stukken betreffende contacten met diverse missiebureaus en -commissies inzake de missieposten in Afrika, Brazilië, Indonesië en Nederlandse Antillen. 1947-

1963.

1 omslag

 

 

Brazilië

 

2638.

Persoonsdossier van Zr. Ferdinandi Kuijpers die werkzaam was in Brazilië. z.j., 1907, 1922.

1 omslag

Fotokopieën

 

 

Indonesië

 

1655.

Stukken betreffende missiewerkzaamheden. Met aan- en kanttekeningen. 1933-1948.

1 omslag

 

2639.

Contract voor het stichten van een missiestatie in Bandoeng Indonesie. getekend door Mgr. J. Goumans, directeur F. Rampelman en zr. Berthilda generale overste. Met bijlagen. 1934.

1 omslag

Fotokopieën

 

1688.

Verslagen over de vestiging en het werk van de zusters in Indonesië, over de periode 1938-1954. Met kanttekeningen. [1954].

1 omslag

 

233.

Verslag van gebeurtenissen in de congregatie in het jaar 1938 in Indonesië en Nederland. Met kanttekeningen. z.j.

1 omslag

 

1657.

Stukken betreffende het verblijf van de zusters in Indonesië. 1936-1989.

1 omslag

Indonesisch en Nederlands.

 

2514.

Stukken betreffende het plan om een boekhandel op te richten in Batavia - Djakarta ("Ober NV") Indonesië. 1951-1964.

1 omslag

 

1663.

Telegrammen van zuster Leonie vanuit Semarang in Indonesië. 1947, 1949

1 omslag

 

1665.

Brieven van zusters houdende een reisverslag van hun bootreis naar Indonesië, verzonden vanaf de ms. Oranje. 1948.

1 omslag

 

1662.

Stukken betreffende het Centraal Indisch Missie Bureau/Centraal Missiecommissariaat te 's-Gravenhage. Met aan- en kanttekeningen. 1947-1958.

1 omslag

 

370.

Brieven van pater G. de Quai SJ inzake zijn werk als visitator episcopalis van de zusters te Kebon-Dalem, Semarang. Met bijlagen. 1945-1946.

1 omslag

 

371.

Brieven van mgr. A. Soegyapranata SJ, apostolisch vicaris te Semarang. 1946.

1 omslag

 

372.

Brief van zuster Leonie Barkey, provinciaal overste van de provincie Indonesië over een visitatieverslag van het klooster te Semarang. 1947.

1 omslag

 

563.

Verklaringen inzake de professie van zusters van de Goddelijke Voorzienigheid, wonende in het klooster Bethlehem Kebon Dalem te Semarang (Indonesië). Met bijlagen. 1940, 1946-1947.

1 omslag

 

565.

Brieven aan zuster Antoine, provinciale overste, houdende verzoeken tot toestemming voor de eeuwige geloften voor in Indonesië werkzaam zijnde zusters. 1948, 1954.

1 omslag

 

1656.

Stukken betreffende financiële zaken voor de missieposten in Indonesië. 1934-1956.

1 omslag

 

631-643.

Formulieren houdende jaarberichten en financiele overzichten van huizen van de congregatie. Met kanttekeningen. 1932, 1949-1967. Hierbij:

632. Bandung.

633. Djakarta.

640. Semarang.

 

1262.

[Halfjaarlijkse rekeningen van inkomsten en uitgaven van de afzonderlijke huizen. Met balansen.] Bandung (Indonesië), Klooster Maria Sterre der Zee, 1934--1949, Semarang (Indonesië), Huize Bethlehem, 1938-1949.

 

1666.

Stukken betreffende financiële aangelegenheden inzake de missieposten in Indonesië. Met kanttekeningen. 1950-1987.  

1 omslag

 

1651.

Stukken houdende gegevens van zusters die werkzaam waren in Indonesië. 1905-1975.

1 omslag

Duits, Indonesisch en Nederlands.

 

2630.

Naamlijsten en overzichten houdende gegevens betreffende zusters, leerlingen en leken werkzaam in     Indonesie. 1941-1976.

1 omslag

 

1658.

Brieven en reisverslagen van zuster Christini Slangen over haar reis naar en verblijf in Indonesië en op Aruba. 1937-1958.

1 omslag

 

1660.

Brieven van enkele zusters over hun leven en werken in Indonesië. 1945-1948.

1 omslag

Met foto’s

 

1687.

Verslagen van zusters over de tijd dat zij werkzaam waren in Indonesië [1938-1975]. 1989.

1 omslag

 

2285.

Interview met Zr. Aniela Stoffels over haar 10-jarig verblijf in Indonesië van 1938-1948. 1990.

1 omslag

 

1661.

Verslagen van zusters over het leven in kampen tijdens de Japanse bezetting in Indonesië (1941-1945) Met bijlagen. [1946].

1 omslag

 

1686.

Stukken betreffende de jongenskampen Bankong-Gedungjati 1944-1945 te Semarang, Indonesië. 1988-1996.

1 omslag

 

2640.

Overlijdensberichten en gedachtenisprentjes van Zusters uit Indonesie. 1967-1991.

1 omslag

 

1652.

Persoonsdossier van Cornelia van den Brink (kloosternaam: zuster Andrea). 1921-1961.

1 omslag

Indonesisch en Nederlands.

 

2515-2519     

Persoonsdossier van W.G. van de Loo (kloosternaam: zuster Madeleine). 1927-1981.

5 omslagen

Nederlands en Bahasa

 

1654.

Persoonsdossier van Maria Elisabeth van Eijk (kloosternaam: zuster Rosaline).

1931-1974.

1 omslag

Indonesisch en Nederlands.

 

1659.

Persoonsdossier Johanna Hubertina Hendriks (kloosternaam: zuster Chrysanti). 1942, 1961.

1 omslag

Indonesisch en Nederlands.

 

2634.

Persoonsdossier van Zr. Jeannette de Laat. 1950-1961.

1 omslag

Gedeeltelijk Indonesisch.

 

1667.

Persoonsdossier van Mathilda Maria de Schrijver (kloosternaam: zuster Appollonia). 1953-1975.

1 omslag

Indonesisch en Nederlands.

 

1668.

Persoonsdossier van Rosalia de Schrijver (kloosternaam: zuster Emile). 1954-1975.

1 omslag

Indonesisch en Nederlands.

 

4620.

[Aantekeningen, lessen, dagboek, gebeden in Doos A: "Persoonlijke aantekeningen van zusters".] Aantekeningen van een zuster die in Indonesie is geweest.

 

1673.

Stukken betreffende het overlijden van mgr. Albertus Soegyapranata SJ, aartsbisschop van Semarang. 1963.

1 omslag

Aartsbisschop Soegyapranata overleed in Nederland in het Provinciaal moederhuis te Steyl.

 

1677.

Stukken betreffende het 50-jarig priesterfeest van pastoor S. Beekman SJ te Semarang in Indonesië. 1972.

1 omslag

Indonesisch en Nederlands. Op verzoek van pater Beekman zijn in 1938 zeven zusters vanuit Steyl naar Indonesië vertrokken om het weeshuis Kebon Dalem over te nemen.

 

4230.

Kronieken van Indonesië in cassette 23 van 1933- 1969 en over de interneringstijd van de zusters in de Jappenkampen. 1933-1969.

1 schuiflade

Typescript; ‘achteraf samengesteld en tot een soort collageboeken gemaakt.’

 

4232.

Reisbeschrijvingen in cassette 25 en bootreizen van zusters naar en van Indonesië met de "Baloeran", de "Dempo", de "Notre Dame de La Garde" Verder een collageboek en "Kampleven onder de tropenzon, Celebes" en de "Geschiedenis der Missie in Ned.-Oost-Indië". 1934-1938. 1 schuiflade

 

1683.

Stukken betreffende het 50-jarig jubileum van de Indonesische provincie van de zusters van de Goddelijke Voorzienigheid, 1934-1984. 1984.

1 omslag

Indonesisch en Nederlands.

 

4051.

[Samenvattingen uit de kronieken van de filialen van de Nederlandse Provincie onder de titel "De Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid werkten 100 jaar in Nederland" aangeboden op 21 april 1976 aan het provinciaal bestuur.] Deel III [o.m.] Indonesië.

Samengesteld door Zr. Liduina Asselbergs.

 

4246.

Plakboeken en reisbeschrijvingen in doos 8. […] Verslagboeken van het 1e en 2e Congres voor vrouwelijke religieuzen in Bandung 1956. 1 doos

 

 

Malawi

 

1672.

Stukken betreffende de stichting van de nieuwe missiepost in Nyassaland in Afrika. Met kanttekeningen. 1959-1964.

1 omslag

 

1689.

Stukken betreffende de start van het missieproject in Malawi, Afrika op 6 juli 1960 door de zusters van de Goddelijke Voorzienigheid. Met bijlagen. [1960].

1 omslag

 

1675.

Verhandeling van zuster Virginia over tien jaar een missiepost in Malawi, 1960-1970. 1970.

1 stuk

 

1684.

Stukken betreffende de herdenking van het 25-jarig bestaan van de missiepost in Malawi, Afrika, 6 juli 1960-6 juli 1985. 1985.

1 omslag

 

Nederlandse Antillen

 

1669.

Stukken betreffende de stichting, de interne organisatie alsmede de verkoop van het klooster op Aruba. 1955-1983, 1987.

1 omslag

 

1670.

Brief van Moeder Antoine houdende een beschrijving van het werk van de zusters op Aruba. 1956.

1 stuk

 

4040.

[Jaarverslagen in Map III uit de kronieken van communiteiten, kleine groepen en alleenstaanden verzonden naar het provincialaat.] Aruba, Fatima Convent 1955-1976.

 

1671.

Knipsels uit diverse kranten houdende berichten over festiviteiten in Oranjestad op Aruba. 1958, z.j.

1 omslag

 

660.

Stukken betreffende de financiering van de vestiging van het Fatima-convent te Nicolas op Aruba. 1956-1964.

1 omslag

 

967.

Stukken betreffende de bouw van een kleuterschool te San Nicolas (Aruba). 1959-1962.

1 omslag

 

1368.

[Begrotingen van de afzonderlijke huizen over 1952-1991. Met bijlagen.] San Nicolas (Aruba), Klooster Fatima Convent, 1970-1987.

 

1508.

[Staten van inkomsten en uitgaven van de afzonderlijke huizen. Met bijlagen.] San Nicolas (Aruba), Fatima Convent, 1958-1960.

 

1281.

[Halfjaarlijkse rekeningen van inkomsten en uitgaven van de afzonderlijke huizen. Met balansen.] San Nicolas (Aruba), Fatima Convent, 1955-1968.

 

1658.

Brieven en reisverslagen van zuster Christini Slangen over haar reis naar en verblijf in Indonesië en op Aruba. 1937-1958.

1 omslag

 

4233.

Kronieken van Aruba in cassette 26 met plakboeken en geschiedenisboeken van Aruba en een collage van Zr. Graciela. 1955-1996.

1 schuiflade

 

Audio-visueel materiaal

Indonesië

 

4250.

Eén omslag met foto's van de eerste zusters naar Indonesië 1934.

 

4546.

Fotoalbum uit het leven van de zusters van de Goddelijke Voorzienigheid" in Nederland, Indonesië, Aruba, Afrika, samengesteld door Zr. Liduina Asselbergs. 1876-1976.

1 band

 

7037.

Fotoboek Indonesië. 1932-?

Beschrijving in inventaris.

 

 

Malawi

 

4546.

Fotoalbum uit het leven van de zusters van de Goddelijke Voorzienigheid" in Nederland, Indonesië, Aruba, Afrika, samengesteld door Zr. Liduina Asselbergs. 1876-1976.

1 band

 

7034.

Fotoboek Africa, Malawi. 1960-?

Beschrijving in inventaris

 

 

Nederlandse Antillen

 

4546.

Fotoalbum uit het leven van de zusters van de Goddelijke Voorzienigheid" in Nederland, Indonesië, Aruba, Afrika, samengesteld door Zr. Liduina Asselbergs. 1876-1976.

1 band

 

7033.

Fotoboek Aruba. 1957-?.

13 stukken

Beschrijving in inventaris

 

 

 

Websites

http://www.zusters-goddelijke-voorzienigheid.nl

Archivalie elders

 

 

Verwijzing naar andere archiefvormers
Opmerkingen

In 1989 heeft de congregatie een deel van boeken en documentatie afgestaan aan het Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen. Zie daartoe de Collectie Knipsels en Afbeeldingen, die overigens geen betrekking hebben op de missie [foto's KAN dossier].

 

 

Informatiewaarde Gering