Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

bisdom 's-Hertogenbosch

Naam bisdom 's-Hertogenbosch
Naamsvarianten
 • bisdom Den Bosch
 • apostolisch vicariaat Den Bosch
 • vicariaat 's-Hertogenbosch
Periode 1559-2011
Denominatie rooms-katholiek
Org Missie

Korte geschiedenis

Het bisdom ontstond bij de nieuwe kerkelijke indeling van de Nederlanden in 1559.  Het omvatte in 1800 oostelijk Noord-Brabant en zuidelijk Gelderland met de steden 's-Hertogenbosch, Tilburg, Eindhoven en Nijmegen. In dit deel van Nederland maken katholieken de overgrote meerderheid van de bevolking uit. Bij het herstel van de kerkelijke hiërarchie in 1853 werd 's-Hertogenbosch weer een gewoon bisdom. In 1955 werden enkele plaatsen in westelijk Noord-Brabant overgedragen aan het bisdom Breda. Zoals gewoonlijk was het bisdom verdeeld in dekenaten. In 1934 telde het bisdom 324 parochies. De zielzorg werd eind 1933 verzorgd door 771 priesters. Het aantal katholieken bedroeg toen 682.575. Dit bisdom leverde naar verhouding veel missionarissen (priesters, broeders en vrouwelijke religieuzen).

Organisatie

Apostolisch-vicaris, later bisschop waren vanaf 1831:

 

Henricus den Dubbelden 1831-1851

Joannes Zwijsen 1851-1877

Adrianus Godschalk 1877-1892

Wilhelmus van de Ven 1892-1919

Arnoldus Franciscus Diepen 1919-1943

Wilhelmus Mutsaerts 1943-1960

 

Voor de missie was belangrijk:

Joannes Zwijsen (1794-1877): als coadjutor van vicaris Den Dubbelden, werd hij in 1842 titulair-bisschop van Gerra. Zwijsen was een goed organisator en een praktisch ingesteld mens. Hij had een goede relatie met de koninklijke familie en dat kan een rol hebben gespeeld in zijn carriëre. Meteen na het herstel van de hiërarchie in 1853 werd hij niet alleen formeel bestuurder van het bisdom van 's-Hertogenbosch, maar ook aartsbisschop van Utrecht. Als bisschop van 's-Hertogenbosch heeft hij onder meer een provinciaal concilie georganiseerd, parochies gesticht, weeshuizen, kloosterordes, kerk en armbesturen opgericht en het katholiek onderwijs bevorderd. Voor de missie was van belang dat hij in 1832 de congregatie van de Zusters van Liefde en in 1844 de congregatie van de Fraters van Tilburg stichtte, beide met hoofdzetel in Tilburg. Zwijsen wilde dat deze congregaties zich zouden toeleggen op onderwijs en 'liefdewerken' (zorg voor kinderen, ouderen, gehandicapten en zieken), De zusters en de fraters hebben in de missie een belangrijke rol gespeeld.

(uit: http://www.bisdomdenbosch.nl/default.aspx?class=item&item=551).

Continenten
 • Europa
Selectie uit de literatuur
Titel
 • Missie-actie der seculiere, in 't bijzonder der parochiale geestelijkheid in het bisdom van Den Bosch : inleiding voor de priester-afdeeling van den 9den Katholiekendag van het bisdom's-Bosch, gehouden te Nijmegen op 23 september 1917.
Uitgever
 • Sint Michielsgestel:
Jaar van uitgave
 • 1917


Periodieken
Titel
 • Bisdomblad : officieel nieuws- en informatieblad voor het Bisdom 's-Hertogenbosch.Bisdomaandblad.
Jaar van uitgave
 • 1922-heden
Meer over het archief
Beschrijving archief

Het bisdom, gemeten naar het aantal katholieken thans het grootste bisdom in Nederland, heeft een goed uitgeruste archiefdienst die op afspraak te bezoeken is. Het archief is rijk en goed bewaard. Er wordt nog steeds gewerkt aan de beschrijving van het archief. Er is nu alleen het 'archiefregister' , een verouderde rond 1950/1955 vervaardigde toegang.

Volgens de website (geraadpleegd op 27 mei 2010) bestaat het archief van het bisdom uit 14 delen:

 

A.   Algemeen bestuur en administratie van het Bisdom

B.   Kloosters, kapittels, seminaries

C.   Gedeponeerde archieven van personen en instanties met het bisdom verbonden

D.   Gedeponeerde archieven van personen, niet met het bisdom verbonden

E.   Gedeponeerde archieven, verband houdend met grenswijzigingen van diocees/vicariaat

F.   Parochiearchieven

G.   Archieven van landelijke kerkelijke instellingen, en stukken aangaande de Wereldkerk

H.   Geestelijke Zorg

I.   Sociale zorg

J.    Onderwijs

K.    Bisdomblad

L.   Documentatie Verzamelingen

M.   Bibliotheek

N.   Beeld en Geluid

 

Meer informatie over deze delen is te vinden op de website (http://www.bisdomdenbosch.nl/default.aspx?class=ABC&item=495&ABCID=104).

Het archief bevat stukken over de organisaties die geld inzamelden voor de missie (Pauselijke Missiewerken enz.) en mappen met brieven van geestelijken, meestal seculiere priesters, uit Ned. Indië en de Nederlandse Antillen. In deze aan de bisschop gerichte brieven werd gevraagd om meer priesters, broeders en zusters te sturen om zowel de zielzorg voor Europese en Indo-Europese katholieken te verzorgen als om, maar dat was aanvankelijk bijzaak, Javanen, Chinezen en andere volkeren te bekeren.

 

Het bisdomarchief omvat een rijke bibliotheek die thans eveneens wordt herordend. Ten slotte is er een collectie beeld en geluid.

 

 

Bewaarplaats archief bisdom 's-Hertogenbosch, Parade 11, Postbus 1070, 5200 BC 's-Hertogenbosch, 073 - 6125488
Periode archief 1559-heden
Openbaarheid beperkt
Opmerkingen openbaarheid

Het archief is uitsluitend te bezoeken op afspraak (073 - 6125488). Openbaarheid: alle stukken van 50 jaar en ouder zijn toegankelijk voor onderzoekers, tenzij de archivaris anders beslist.

Bijzondere relevantie
Toon

Verberg

Specificatie van de brieven van priesters in de koloniën aan de apostolisch vicaris/bisschop

 

Het betreft brieven gericht aan de apostolisch vicaris/bisschop van 's-Hertogenbosch of aan een van de professoren aan het groot seminarie. Antwoordbrieven of andere uitgaande brieven ontbreken. Een klein deel van de brieven is in het Latijn. De brieven bevatten verslagen over wat de geestelijken gedaan hebben met bijzonderheden over het geloofsleven van Europeanen en Indonesische volkeren.

 

mappen II A1, II A 2, II A 3 en een map zonder nummer:

 

brieven over de werving van priesters voor Ned. Indië, 1838-1847

 

petities aan de koning en andere stukken over de zaak-Grooff, 1846

 

brieven over het vertrek van de priesters Sanders, Van der Grinten en Moonen naar Java en over de benoeming van mgr. Vrancken tot coadjutor in Batavia, 1847

 

brieven van mgr. Vrancken, van den Brand en Van den Elzen sj, 1847

 

brieven van en over de missionarissen Van der Grinten, Moonen en Den Ouden, 1847

 

brieven van en over priesters/missionarissen werkzaam in Ned. Indië, Suriname en op Curacao, onder andere van pater A. Eijsvogels sj, pater M. Sanders sj, pater C. Smarius sj, 1821-1880.

 

rondzendbrief van P.A. Wennekes apostolisch prefect van Suriname aan alle geestelijken in het koninkrijk der Nederlanden met een oproep om hulp, 1821

NB: gedrukt.

 

rondzendbrief van L. van der Horst apostolisch missionaris in Paramaribo bestemd voor de andere geestelijke en weldoeners/weldoenster van de Surinaamse kerk en zending over onder andere het overlijden van collega P.A. Wennekes, 1823

NB: gedrukt

 

rondzendbrief van mgr. Niewindt apostolisch prefect van Curacao aan alle katholieken in Nederland om geld, 1827.

NB: gedrukt

 

brieven van missionarissen onder andere pater P.J. de Smet sj in St. Louis, 1832-1872

 

 

Vermeldenswaard zijn verder nog:

 

Lesprogramma's van een cursus in Nijmegen voor aankomende missionarissen, cursusjaren 1941-1942 en 1942-1943, en enige andere stukken.

NB:

Er werd onderwijs gegeven in: ascese, missiedogmatiek, missiemoraal, misserecht, missiemethodiek, missiegeschiedenis, catechetiek en paedagogiek, land- en volkenkunde, godsdienstwetenschap (met de Islam en andere godsdienst), taalkunde, medische hygiëne, boekhouden en economie, land- en tuinbouwkunde en bouwkunde en techniek. Er was een bestuur 'curatorium' genaamd, met dr. F. Feron als voorzitter en een driehoofdige directie met dr. H. Ahaus ssj als directeur. Onder de docenten treft men veel jezuieten en andere regulieren aan, verder prof. A. Mulders.

 

Nota door NN over de bestaande regeling over de verhouding tussen de katholieke kerkk en de Nederlandse c.q. Nederlandsch-Indische regering met een vorostel tot een betere regeling, [ca. 1932-1933]

NB: betiteld als vertrouwelijk.

 

Dossier over de Priester Missie Bond en de afdeling 's-Hertogenbosch.

 

Stukken over bezwaren aangevoerd door de Senaat tegen de instelling van een bijzondere leerstoel voor missiologie aan de Kath. Universiteit van Nijmegen, 1929.

 

Dossiers over de Pauselijke Missiegenootschappen in het bisdom 's-Hertogenbosch, met financiële jaarverslagen 1940-1960.

 

 

Websites

www.bisdomdenbosch.nl

Verwijzing naar andere archiefvormers
Informatiewaarde Interressant archief

Geschiedenis

Korte geschiedenis

Het bisdom ontstond bij de nieuwe kerkelijke indeling van de Nederlanden in 1559.  Het omvatte in 1800 oostelijk Noord-Brabant en zuidelijk Gelderland met de steden 's-Hertogenbosch, Tilburg, Eindhoven en Nijmegen. In dit deel van Nederland maken katholieken de overgrote meerderheid van de bevolking uit. Bij het herstel van de kerkelijke hiërarchie in 1853 werd 's-Hertogenbosch weer een gewoon bisdom. In 1955 werden enkele plaatsen in westelijk Noord-Brabant overgedragen aan het bisdom Breda. Zoals gewoonlijk was het bisdom verdeeld in dekenaten. In 1934 telde het bisdom 324 parochies. De zielzorg werd eind 1933 verzorgd door 771 priesters. Het aantal katholieken bedroeg toen 682.575. Dit bisdom leverde naar verhouding veel missionarissen (priesters, broeders en vrouwelijke religieuzen).

Organisatie

Apostolisch-vicaris, later bisschop waren vanaf 1831:

 

Henricus den Dubbelden 1831-1851

Joannes Zwijsen 1851-1877

Adrianus Godschalk 1877-1892

Wilhelmus van de Ven 1892-1919

Arnoldus Franciscus Diepen 1919-1943

Wilhelmus Mutsaerts 1943-1960

 

Voor de missie was belangrijk:

Joannes Zwijsen (1794-1877): als coadjutor van vicaris Den Dubbelden, werd hij in 1842 titulair-bisschop van Gerra. Zwijsen was een goed organisator en een praktisch ingesteld mens. Hij had een goede relatie met de koninklijke familie en dat kan een rol hebben gespeeld in zijn carriëre. Meteen na het herstel van de hiërarchie in 1853 werd hij niet alleen formeel bestuurder van het bisdom van 's-Hertogenbosch, maar ook aartsbisschop van Utrecht. Als bisschop van 's-Hertogenbosch heeft hij onder meer een provinciaal concilie georganiseerd, parochies gesticht, weeshuizen, kloosterordes, kerk en armbesturen opgericht en het katholiek onderwijs bevorderd. Voor de missie was van belang dat hij in 1832 de congregatie van de Zusters van Liefde en in 1844 de congregatie van de Fraters van Tilburg stichtte, beide met hoofdzetel in Tilburg. Zwijsen wilde dat deze congregaties zich zouden toeleggen op onderwijs en 'liefdewerken' (zorg voor kinderen, ouderen, gehandicapten en zieken), De zusters en de fraters hebben in de missie een belangrijke rol gespeeld.

(uit: http://www.bisdomdenbosch.nl/default.aspx?class=item&item=551).


Geografie

Continenten
 • Europa

Niet-archivalische bronnen

Selectie uit de literatuur
Titel
 • Missie-actie der seculiere, in 't bijzonder der parochiale geestelijkheid in het bisdom van Den Bosch : inleiding voor de priester-afdeeling van den 9den Katholiekendag van het bisdom's-Bosch, gehouden te Nijmegen op 23 september 1917.
Uitgever
 • Sint Michielsgestel:
Jaar van uitgave
 • 1917


Periodieken
Titel
 • Bisdomblad : officieel nieuws- en informatieblad voor het Bisdom 's-Hertogenbosch.Bisdomaandblad.
Jaar van uitgave
 • 1922-heden

Het archief

Meer over het archief
Beschrijving archief

Het bisdom, gemeten naar het aantal katholieken thans het grootste bisdom in Nederland, heeft een goed uitgeruste archiefdienst die op afspraak te bezoeken is. Het archief is rijk en goed bewaard. Er wordt nog steeds gewerkt aan de beschrijving van het archief. Er is nu alleen het 'archiefregister' , een verouderde rond 1950/1955 vervaardigde toegang.

Volgens de website (geraadpleegd op 27 mei 2010) bestaat het archief van het bisdom uit 14 delen:

 

A.   Algemeen bestuur en administratie van het Bisdom

B.   Kloosters, kapittels, seminaries

C.   Gedeponeerde archieven van personen en instanties met het bisdom verbonden

D.   Gedeponeerde archieven van personen, niet met het bisdom verbonden

E.   Gedeponeerde archieven, verband houdend met grenswijzigingen van diocees/vicariaat

F.   Parochiearchieven

G.   Archieven van landelijke kerkelijke instellingen, en stukken aangaande de Wereldkerk

H.   Geestelijke Zorg

I.   Sociale zorg

J.    Onderwijs

K.    Bisdomblad

L.   Documentatie Verzamelingen

M.   Bibliotheek

N.   Beeld en Geluid

 

Meer informatie over deze delen is te vinden op de website (http://www.bisdomdenbosch.nl/default.aspx?class=ABC&item=495&ABCID=104).

Het archief bevat stukken over de organisaties die geld inzamelden voor de missie (Pauselijke Missiewerken enz.) en mappen met brieven van geestelijken, meestal seculiere priesters, uit Ned. Indië en de Nederlandse Antillen. In deze aan de bisschop gerichte brieven werd gevraagd om meer priesters, broeders en zusters te sturen om zowel de zielzorg voor Europese en Indo-Europese katholieken te verzorgen als om, maar dat was aanvankelijk bijzaak, Javanen, Chinezen en andere volkeren te bekeren.

 

Het bisdomarchief omvat een rijke bibliotheek die thans eveneens wordt herordend. Ten slotte is er een collectie beeld en geluid.

 

 

Bewaarplaats archief bisdom 's-Hertogenbosch, Parade 11, Postbus 1070, 5200 BC 's-Hertogenbosch, 073 - 6125488
Periode archief 1559-heden
Openbaarheid beperkt
Opmerkingen openbaarheid

Het archief is uitsluitend te bezoeken op afspraak (073 - 6125488). Openbaarheid: alle stukken van 50 jaar en ouder zijn toegankelijk voor onderzoekers, tenzij de archivaris anders beslist.

Bijzondere relevantie

Specificatie van de brieven van priesters in de koloniën aan de apostolisch vicaris/bisschop

 

Het betreft brieven gericht aan de apostolisch vicaris/bisschop van 's-Hertogenbosch of aan een van de professoren aan het groot seminarie. Antwoordbrieven of andere uitgaande brieven ontbreken. Een klein deel van de brieven is in het Latijn. De brieven bevatten verslagen over wat de geestelijken gedaan hebben met bijzonderheden over het geloofsleven van Europeanen en Indonesische volkeren.

 

mappen II A1, II A 2, II A 3 en een map zonder nummer:

 

brieven over de werving van priesters voor Ned. Indië, 1838-1847

 

petities aan de koning en andere stukken over de zaak-Grooff, 1846

 

brieven over het vertrek van de priesters Sanders, Van der Grinten en Moonen naar Java en over de benoeming van mgr. Vrancken tot coadjutor in Batavia, 1847

 

brieven van mgr. Vrancken, van den Brand en Van den Elzen sj, 1847

 

brieven van en over de missionarissen Van der Grinten, Moonen en Den Ouden, 1847

 

brieven van en over priesters/missionarissen werkzaam in Ned. Indië, Suriname en op Curacao, onder andere van pater A. Eijsvogels sj, pater M. Sanders sj, pater C. Smarius sj, 1821-1880.

 

rondzendbrief van P.A. Wennekes apostolisch prefect van Suriname aan alle geestelijken in het koninkrijk der Nederlanden met een oproep om hulp, 1821

NB: gedrukt.

 

rondzendbrief van L. van der Horst apostolisch missionaris in Paramaribo bestemd voor de andere geestelijke en weldoeners/weldoenster van de Surinaamse kerk en zending over onder andere het overlijden van collega P.A. Wennekes, 1823

NB: gedrukt

 

rondzendbrief van mgr. Niewindt apostolisch prefect van Curacao aan alle katholieken in Nederland om geld, 1827.

NB: gedrukt

 

brieven van missionarissen onder andere pater P.J. de Smet sj in St. Louis, 1832-1872

 

 

Vermeldenswaard zijn verder nog:

 

Lesprogramma's van een cursus in Nijmegen voor aankomende missionarissen, cursusjaren 1941-1942 en 1942-1943, en enige andere stukken.

NB:

Er werd onderwijs gegeven in: ascese, missiedogmatiek, missiemoraal, misserecht, missiemethodiek, missiegeschiedenis, catechetiek en paedagogiek, land- en volkenkunde, godsdienstwetenschap (met de Islam en andere godsdienst), taalkunde, medische hygiëne, boekhouden en economie, land- en tuinbouwkunde en bouwkunde en techniek. Er was een bestuur 'curatorium' genaamd, met dr. F. Feron als voorzitter en een driehoofdige directie met dr. H. Ahaus ssj als directeur. Onder de docenten treft men veel jezuieten en andere regulieren aan, verder prof. A. Mulders.

 

Nota door NN over de bestaande regeling over de verhouding tussen de katholieke kerkk en de Nederlandse c.q. Nederlandsch-Indische regering met een vorostel tot een betere regeling, [ca. 1932-1933]

NB: betiteld als vertrouwelijk.

 

Dossier over de Priester Missie Bond en de afdeling 's-Hertogenbosch.

 

Stukken over bezwaren aangevoerd door de Senaat tegen de instelling van een bijzondere leerstoel voor missiologie aan de Kath. Universiteit van Nijmegen, 1929.

 

Dossiers over de Pauselijke Missiegenootschappen in het bisdom 's-Hertogenbosch, met financiële jaarverslagen 1940-1960.

 

 

Websites

www.bisdomdenbosch.nl

Verwijzing naar andere archiefvormers
Informatiewaarde Interressant archief