Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

Kruisvaarders van Sint Jan

Naam Kruisvaarders van Sint Jan
Naamsvarianten
 • De Orde van de Kruisvaarders van Sint Jan
 • Het Gezelschap van de Kruisvaarders van Sint Jan
 • Kruisvaarders van Sint Jan te Rijswijk (ZH)
 • Peter Kanis Kaerels
Periode 1922-2011
Denominatie rooms-katholiek
Org Missie

Korte geschiedenis

De oprichting

Het Gezelschap van de Kruisvaarders werd in 1922 te 's-Gravenhage gesticht door Jacques van Ginneken SJ (1877-1945). De ambitieuze en excentrieke zoon van een bierbrouwer uit Oudenbosch (provincie Noord-Brabant) wilde geen orde of congregatie stichten met zijn vele knellende bepalingen die mannen en vrouwen ervan weerhielden toe te treden. In 1919 was hij begonnen met het Gezelschap van de Vrouwen van Bethanië twee jaar later gevolgd door het Gezelschap van de Vrouwen van Nazareth. De kruisvaarders waren de mannelijke tegenhanger van de Vrouwen van Nazareth. De leden van het Gezelschap leidden een leven dat sterk leek op dat van kloosterlingen. Zij mochten niet huwen. De start was moeizaam omdat Van Ginneken geen enkel zakelijk inzicht had en er niet in slaagde de nieuwe instituten van een solide financiële basis te voorzien. Bij de oprichting van de Kruisvaarders kreeg hij hulp van drie mannen: J.P. Essen, A.D. Zwaans en C.J.M. van Corput. In 1931 had het Gezelschap maar 16 leden enw as het gevestigd op een landgoed in Rijswijk (bij Den Haag). De Kruisvaarders hadden toen de zorg voor 91 jongens. In 1974 werd het Gezelschap omgezet in een oecumenische organisatie waar ook protestanten, vrouwen en gehuwde mannen lid van konden worden. De hoofdzetel bevond zich in 2011 in Noordwijkerhout (provincie Zuid-Holland).

 

De missie

Curacao

Op uitnodiging van de bisschop van Curaçao mgr. J.P. Verriet vertrokken de Kruisvaarders naar Curaçao om te werken onder de werkloze en schoolvrije mannelijke jeugd. Vanaf 1937 waren zij ook betrokken bij het vakonderwijs aan jongens. Zij richtten de jongensstad Brakkeput-Ariba met Huize Don Bosco op. Zij ontwikkelden het 'Eenvoudig Technisch Onderwijs' (ETO) en hadden een vakschool met internaat .

 

Andere missiegebieden

In de Dominicaanse Republiek waren De Kruisvaarders vanaf 1945 actief met een internaat en een landbouwschool. In Canada werkten zij vanaf 1950 in Winnipeg onder immigranten. In Burundi (1954) en Congo (1955), waren zij eveneens actief met huizen in Usumbura en Bunia-Ituri . In de jaren vijftig en zestig vertrokken de Kruisvaarders ook nog naar Nicaragua en Noord-Amerika om daar als sociaal werkers, onderwijzers, ontwikkelingswerkers en landbouwdeskundigen hun missie vorm te geven.

 

Het werk in Panama (1961) en Rwanda (1962) valt buiten het bestek van deze gids.

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Van Woesik, 98, Willemse, I, par. 4-17, Pius-almanak 1960/61, 347-348 en 428, Stoffelen, Plaatsingslijst, inleiding, en Derks, Heilig moeten, 328-345.

Organisatie

Een seculier instituut

De mannen legden -anders dan bij broedercongregaties- particuliere geloften af aan God: gehoorzaamheid, zuiverheid en armoede. Voorlopige bisschoppelijke goedkeuring van de constituties vond plaats in 1927, maar pas na een financiële sanering volgde een definitieve goedkeuring in 1942. In 1928 verzocht de pas benoemde bisschop van Haarlem, mgr. A.J. Aengenent, om het werk onder katholieke jongens uit te breiden. In 1948 kreeg het gezelschap de kerkrechtelijke status van een seculier instituut. De door van Ginneken bedachte vorm van samenleven maakte het voor een ongehuwde man mogelijk om zich voor bepaalde tijd te binden aan een gemeenschap zonder eeuwige geloften af te leggen. De Kruisvaarders leefden zowel in als buiten communiteitsverband.

 

Bestuur

Aanvankelijk was Van Ginneken geestelijk directeur, maar hij droeg deze functie over aan pater J, van Rijckevorsel sj. Hij bleef zich echter tot aan zijn dood in 1945 bemoeien met het Gezelschap . De eerste jaren werd de functie van huisoverste door verschillende leden uitgeoefend, die door Van Ginneken werden aangewezen. C.J.M. van den Corput was waarschijnlijk de eerste die door de leden gekozen werd (Zie voor een lijst van algemene oversten, Stoffelen, Plaatsingslijst, xvi en ook xi). Met de oprichting van de Petrus Kanis Stichting in 1922 verkreeg men rechtspersoonlijkheid. Deze verenigde de Kruisvaarders van St. Jan en de Vrouwen van Nazareth in een federatief verband dat bleef bestaan tot 1929.

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Van Woesik, 99, Willemse, I, par. 4-17, Pius-almanak 1960/61, 347, Stoffelen, Plaatsingslijst, inleiding, en Derks, Heilig moeten, 328-345.

Doelstelling

Van Ginneken wilde organisatie(s) oprichten die werkte onder heidenkinderen (in Nederland), onder volwassenen en in de missiegebieden. In dit plan moest de Petrus Kanis Stichting het vakcatechumenaat voor jongens -het Nederlandse heidenkind- op zich nemen. De stichter beoogde een lekengezelschap van gelovige mannen, die wonend en werkend in de wereld, jongens bekeerden en ondersteunden in het leren van een degelijk vak. Het vakcatechumenaat typeerde gedurende lange tijd de aanpak van de Kruisvaarders. Bedrijven werden opgericht met daaraan verbonden vakscholen, zodat jongens in een beschermde omgeving konden leren en werken. Behalve vakonderricht kregen de jongens ook sportbegeleiding en catechismusonderricht. Vanaf de tweede helft van de jaren dertig kwam er ook aandacht voor het volwassenenapostolaat.

Taken en activiteiten
 • Ontwikkelingswerk (Landbouw/Technische opleiding etc.)
 • Onderwijs (hieronder ook kweekscholen)
 • Uitzending van zendingswerkers en missionarissen
Continenten
 • Noord Amerika
 • Latijns Amerika
 • Afrika
Lokatie
 • Nederlandse Antillen
 • Bisdom Willemstad
Selectie uit de literatuur
Titel
 • Plaatsingslijst van het archief van het Gezelschap van de Kruisvaarders van Sint Jan te Heemstede 1921-1996 / Th.W. Stoffelen
Auteur
 • Th.W. Stoffelen
Paginering
 • XXII, 62 p
Uitgever
 • Nijmegen : Stichting Dienstencentrum Kloosterarchieven in Nederland
Jaar van uitgave
 • 1997

Titel
 • Denkboekje, uitgegeven door de Kruisvaarders van Sint Jan bij gelegenheid van hun 50-jarig jubileum 1922-1972
Paginering
 • .. p
Uitgever
 • Vogelenzang : Kruisvaarders van Sint Jan
Jaar van uitgave
 • 1972

Titel
 • Schets van een kwarteeuw modern apostolaat! : speciale uitgave bij gelegenheid van het Zilveren Jubileum van Overste C. J. M. van den Corput als Kruisvaarder van Sint Jan : 1926-1951Kruisvaarders-ideaal en werkelijkheid
Paginering
 • 15 p
Uitgever
 • Wassenaar : Kruisvaarders van Sint Jan
Jaar van uitgave
 • 1951

Titel
 • De Kruisvaarders van St. Jan als seculier instituut
Paginering
 • 16 p
Uitgever
 • Rijswijk : Kruisvaarders van St. Jan Stichting voor Wereld Welzijn
Jaar van uitgave
 • 1956


Periodieken
Titel
 • De nieuwe Kruistocht / Kruisvaarders van St. Jan
Paginering
 • 1 (1928) - ...
Uitgever
 • Rijswijk : Kruisvaarders van St. Jan
Jaar van uitgave
 • 1928-...

Titel
 • Ons 2 cents fonds / Kruisvaarders van St. Jan, Rijswijk
Uitgever
 • Rijswijk : Kruisvaarders van St. Jan
Jaar van uitgave
 • 1935-...

Titel
 • Kontakt
Jaar van uitgave
 • 1956-1957

Titel
 • Nieuws uit Wassenaar
Jaar van uitgave
 • 1958-1960

Titel
 • Mededelingenbrief
Jaar van uitgave
 • 1961

Titel
 • Ons Mededelingenblad
Jaar van uitgave
 • 1961-1963

Titel
 • Ons Contactblad
Jaar van uitgave
 • 1963-1974

Titel
 • Kontakt
Jaar van uitgave
 • 1975-1995

Titel
 • Opnieuw Ontmoeten
Jaar van uitgave
 • 1945-1954

Titel
 • Peter Canis-Bode
Jaar van uitgave
 • 1927-(onbekend)
Interviews

Geen interviews.

Meer over het archief
Beschrijving archief

Het archief is in bruikleen gegeven aan het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven in St. Agatha. Het bevat de bestuurlijke stukken, en verder stukken over onder andere de missionaire activiteiten in Afrika, Canada, Curaçao, El Salvador, Nicaragua, Panama en Rwanda. Er zijn natuurlijk ook stukken over de leden, de financiën, documentatie en persoonsarchieven. Voor wat betreft de missie vallen veel stukken buiten het bestek van dit repertorium, omdat zij dateren van na 1960. De inventaris die gemaakt werd in samenwerking met het Dienstencentrum Kloosterarchieven Nederland (KAN) werd in 1997 voltooid. De inventaris kan worden geraadpleegd op de website van het Erfgoedcentrum.

Bewaarplaats Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven, Sint Agatha
Periode archief 1919-2009
Openbaarheid beperkt
Opmerkingen openbaarheid

Het archief is in bewaring gegeven aan het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven in St. Agatha. Het eigendomsrecht ligt bij het gezelschap. Voor het inzien van archiefmateriaal is toestemming nodig van het bestuur. Een aanvraagformulier voor het verkrijgen van deze toestemming kan het erfgoedcentrum u per mail of per post toezenden (Inleiding Inventaris KAN).

Omvang 16 meter
Toegang soort
 • Inventaris met inleiding
Toegang titel KAN nr. B17a

Geschiedenis

Korte geschiedenis

De oprichting

Het Gezelschap van de Kruisvaarders werd in 1922 te 's-Gravenhage gesticht door Jacques van Ginneken SJ (1877-1945). De ambitieuze en excentrieke zoon van een bierbrouwer uit Oudenbosch (provincie Noord-Brabant) wilde geen orde of congregatie stichten met zijn vele knellende bepalingen die mannen en vrouwen ervan weerhielden toe te treden. In 1919 was hij begonnen met het Gezelschap van de Vrouwen van Bethanië twee jaar later gevolgd door het Gezelschap van de Vrouwen van Nazareth. De kruisvaarders waren de mannelijke tegenhanger van de Vrouwen van Nazareth. De leden van het Gezelschap leidden een leven dat sterk leek op dat van kloosterlingen. Zij mochten niet huwen. De start was moeizaam omdat Van Ginneken geen enkel zakelijk inzicht had en er niet in slaagde de nieuwe instituten van een solide financiële basis te voorzien. Bij de oprichting van de Kruisvaarders kreeg hij hulp van drie mannen: J.P. Essen, A.D. Zwaans en C.J.M. van Corput. In 1931 had het Gezelschap maar 16 leden enw as het gevestigd op een landgoed in Rijswijk (bij Den Haag). De Kruisvaarders hadden toen de zorg voor 91 jongens. In 1974 werd het Gezelschap omgezet in een oecumenische organisatie waar ook protestanten, vrouwen en gehuwde mannen lid van konden worden. De hoofdzetel bevond zich in 2011 in Noordwijkerhout (provincie Zuid-Holland).

 

De missie

Curacao

Op uitnodiging van de bisschop van Curaçao mgr. J.P. Verriet vertrokken de Kruisvaarders naar Curaçao om te werken onder de werkloze en schoolvrije mannelijke jeugd. Vanaf 1937 waren zij ook betrokken bij het vakonderwijs aan jongens. Zij richtten de jongensstad Brakkeput-Ariba met Huize Don Bosco op. Zij ontwikkelden het 'Eenvoudig Technisch Onderwijs' (ETO) en hadden een vakschool met internaat .

 

Andere missiegebieden

In de Dominicaanse Republiek waren De Kruisvaarders vanaf 1945 actief met een internaat en een landbouwschool. In Canada werkten zij vanaf 1950 in Winnipeg onder immigranten. In Burundi (1954) en Congo (1955), waren zij eveneens actief met huizen in Usumbura en Bunia-Ituri . In de jaren vijftig en zestig vertrokken de Kruisvaarders ook nog naar Nicaragua en Noord-Amerika om daar als sociaal werkers, onderwijzers, ontwikkelingswerkers en landbouwdeskundigen hun missie vorm te geven.

 

Het werk in Panama (1961) en Rwanda (1962) valt buiten het bestek van deze gids.

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Van Woesik, 98, Willemse, I, par. 4-17, Pius-almanak 1960/61, 347-348 en 428, Stoffelen, Plaatsingslijst, inleiding, en Derks, Heilig moeten, 328-345.

Organisatie

Een seculier instituut

De mannen legden -anders dan bij broedercongregaties- particuliere geloften af aan God: gehoorzaamheid, zuiverheid en armoede. Voorlopige bisschoppelijke goedkeuring van de constituties vond plaats in 1927, maar pas na een financiële sanering volgde een definitieve goedkeuring in 1942. In 1928 verzocht de pas benoemde bisschop van Haarlem, mgr. A.J. Aengenent, om het werk onder katholieke jongens uit te breiden. In 1948 kreeg het gezelschap de kerkrechtelijke status van een seculier instituut. De door van Ginneken bedachte vorm van samenleven maakte het voor een ongehuwde man mogelijk om zich voor bepaalde tijd te binden aan een gemeenschap zonder eeuwige geloften af te leggen. De Kruisvaarders leefden zowel in als buiten communiteitsverband.

 

Bestuur

Aanvankelijk was Van Ginneken geestelijk directeur, maar hij droeg deze functie over aan pater J, van Rijckevorsel sj. Hij bleef zich echter tot aan zijn dood in 1945 bemoeien met het Gezelschap . De eerste jaren werd de functie van huisoverste door verschillende leden uitgeoefend, die door Van Ginneken werden aangewezen. C.J.M. van den Corput was waarschijnlijk de eerste die door de leden gekozen werd (Zie voor een lijst van algemene oversten, Stoffelen, Plaatsingslijst, xvi en ook xi). Met de oprichting van de Petrus Kanis Stichting in 1922 verkreeg men rechtspersoonlijkheid. Deze verenigde de Kruisvaarders van St. Jan en de Vrouwen van Nazareth in een federatief verband dat bleef bestaan tot 1929.

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Van Woesik, 99, Willemse, I, par. 4-17, Pius-almanak 1960/61, 347, Stoffelen, Plaatsingslijst, inleiding, en Derks, Heilig moeten, 328-345.

Doelstelling

Van Ginneken wilde organisatie(s) oprichten die werkte onder heidenkinderen (in Nederland), onder volwassenen en in de missiegebieden. In dit plan moest de Petrus Kanis Stichting het vakcatechumenaat voor jongens -het Nederlandse heidenkind- op zich nemen. De stichter beoogde een lekengezelschap van gelovige mannen, die wonend en werkend in de wereld, jongens bekeerden en ondersteunden in het leren van een degelijk vak. Het vakcatechumenaat typeerde gedurende lange tijd de aanpak van de Kruisvaarders. Bedrijven werden opgericht met daaraan verbonden vakscholen, zodat jongens in een beschermde omgeving konden leren en werken. Behalve vakonderricht kregen de jongens ook sportbegeleiding en catechismusonderricht. Vanaf de tweede helft van de jaren dertig kwam er ook aandacht voor het volwassenenapostolaat.

Taken en activiteiten
 • Ontwikkelingswerk (Landbouw/Technische opleiding etc.)
 • Onderwijs (hieronder ook kweekscholen)
 • Uitzending van zendingswerkers en missionarissen

Geografie

Continenten
 • Noord Amerika
 • Latijns Amerika
 • Afrika
Lokatie
 • Nederlandse Antillen
 • Bisdom Willemstad

Niet-archivalische bronnen

Selectie uit de literatuur
Titel
 • Plaatsingslijst van het archief van het Gezelschap van de Kruisvaarders van Sint Jan te Heemstede 1921-1996 / Th.W. Stoffelen
Auteur
 • Th.W. Stoffelen
Paginering
 • XXII, 62 p
Uitgever
 • Nijmegen : Stichting Dienstencentrum Kloosterarchieven in Nederland
Jaar van uitgave
 • 1997

Titel
 • Denkboekje, uitgegeven door de Kruisvaarders van Sint Jan bij gelegenheid van hun 50-jarig jubileum 1922-1972
Paginering
 • .. p
Uitgever
 • Vogelenzang : Kruisvaarders van Sint Jan
Jaar van uitgave
 • 1972

Titel
 • Schets van een kwarteeuw modern apostolaat! : speciale uitgave bij gelegenheid van het Zilveren Jubileum van Overste C. J. M. van den Corput als Kruisvaarder van Sint Jan : 1926-1951Kruisvaarders-ideaal en werkelijkheid
Paginering
 • 15 p
Uitgever
 • Wassenaar : Kruisvaarders van Sint Jan
Jaar van uitgave
 • 1951

Titel
 • De Kruisvaarders van St. Jan als seculier instituut
Paginering
 • 16 p
Uitgever
 • Rijswijk : Kruisvaarders van St. Jan Stichting voor Wereld Welzijn
Jaar van uitgave
 • 1956


Periodieken
Titel
 • De nieuwe Kruistocht / Kruisvaarders van St. Jan
Paginering
 • 1 (1928) - ...
Uitgever
 • Rijswijk : Kruisvaarders van St. Jan
Jaar van uitgave
 • 1928-...

Titel
 • Ons 2 cents fonds / Kruisvaarders van St. Jan, Rijswijk
Uitgever
 • Rijswijk : Kruisvaarders van St. Jan
Jaar van uitgave
 • 1935-...

Titel
 • Kontakt
Jaar van uitgave
 • 1956-1957

Titel
 • Nieuws uit Wassenaar
Jaar van uitgave
 • 1958-1960

Titel
 • Mededelingenbrief
Jaar van uitgave
 • 1961

Titel
 • Ons Mededelingenblad
Jaar van uitgave
 • 1961-1963

Titel
 • Ons Contactblad
Jaar van uitgave
 • 1963-1974

Titel
 • Kontakt
Jaar van uitgave
 • 1975-1995

Titel
 • Opnieuw Ontmoeten
Jaar van uitgave
 • 1945-1954

Titel
 • Peter Canis-Bode
Jaar van uitgave
 • 1927-(onbekend)
Interviews

Geen interviews.


Het archief

Meer over het archief
Beschrijving archief

Het archief is in bruikleen gegeven aan het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven in St. Agatha. Het bevat de bestuurlijke stukken, en verder stukken over onder andere de missionaire activiteiten in Afrika, Canada, Curaçao, El Salvador, Nicaragua, Panama en Rwanda. Er zijn natuurlijk ook stukken over de leden, de financiën, documentatie en persoonsarchieven. Voor wat betreft de missie vallen veel stukken buiten het bestek van dit repertorium, omdat zij dateren van na 1960. De inventaris die gemaakt werd in samenwerking met het Dienstencentrum Kloosterarchieven Nederland (KAN) werd in 1997 voltooid. De inventaris kan worden geraadpleegd op de website van het Erfgoedcentrum.

Bewaarplaats Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven, Sint Agatha
Periode archief 1919-2009
Openbaarheid beperkt
Opmerkingen openbaarheid

Het archief is in bewaring gegeven aan het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven in St. Agatha. Het eigendomsrecht ligt bij het gezelschap. Voor het inzien van archiefmateriaal is toestemming nodig van het bestuur. Een aanvraagformulier voor het verkrijgen van deze toestemming kan het erfgoedcentrum u per mail of per post toezenden (Inleiding Inventaris KAN).

Omvang 16 meter
Toegang soort
 • Inventaris met inleiding
Toegang titel KAN nr. B17a