Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

Genootschap der H. Kindsheid

Naam Genootschap der H. Kindsheid
Naamsvarianten
 • Pauselijk Missiewerk der Kinderen
 • PMK
 • P.M.K.
 • Genootschap der Heilige Kindsheid
Periode 1843-2011
Denominatie rooms-katholiek
Org Missie

Korte geschiedenis

Het Genootschap van de H Kindsheid werd in 1843 in Frankrijk opgericht door mgr. de Forbin-Janson, bisschop van Nancy en Toul, en Pauline Jaricot die al eerder het verwante Genootschap tot Voortplanting des Geloofs had gesticht. Kinderen die lid werden moest bidden voor en offeren aan de missie waartegenover geestelijke voordelen stonden. De eerste afdeling zou zijn opgericht eind 1848 in parochie 't Heike in Tilburg waar Zwijsen pastoor was (Derix, Brengers van de boodschap, 302). Voordien contribueerden er wel Nederlanders aan de Franse vestiging. De opbrengst van het inzamelingswerk varieerde sterk van jaar tot jaar. Zo werd in 1900 f 82.097,25 opgehaald. in 1939 f 151.092 (zie voor lijst met opbrengsten 1850-1939: Van den Eerenbeemt, missie-actie, 172-173; verder Katholieke Encyclopaedie 1935)

 

Organisatie

Het Genootschap was een van de drie pauselijke missiewerken (de andere waren het Genootschap tot Voortplanting des Geloofs en het later opgerichte Liefdewerk van St. Petrus). Hoewel het Genootschap der H. Kindsheid niet zoals de anderen vanuit Parijs naar Rome verplaatst is, viel de organisatie sinds 1914 wel onder het gezag van de Propaganda Fide (Willemsen (2005) 31-53 en 37). De Nederlandse tak van de organisatie is later opgegaan in de (nog bestaande) overkoepelende organisatie MISSIO/Pauselijke Missie Werken. Het Genootschap was een vereniging met een aanvankelijk in Parijs gevestigde Centrale Raad en daaronder afdelingen in bisdommen en parochies. Priesters waren directeur of secretaris-penningmeester. Kinderen tot twaalf jaar konden lid worden en dienden een halve stuiver per maand af te dragen (Willemsen, Missio, 15 en Kath. Encyclopaedie). Het orgaan, de Annalen der H. Kindsheid, had in 1934 een oplage van 50.000 exemplaren.

Doelstelling

Het voornaamste doel was propaganda onder katholieke kinderen om hun belangstelling voor de katholieke missieactiviteiten op te wekken en daarmee te 'bidden en offeren voor de missie’ (Willemsen OV03). Een anderr doel was om geld in te zamelen voor de missiewerken direct onder gelovigen (J. Willemsen, "Dutch missionaries. A concise overview of the most important events and facts." Dutch Missionary Activities. An oral history project [1976-1988] Arnulf Camps, Vefie Poels en Jan Willemsen (Nijmegen 2005), 31-53, 32-33).

In 1940 waren er vijf diocesane besturen, er was (nog) geen landelijke koepel. Wel had men een Nederlandse vertegenwoordiger in de Centrale Raad in Parijs.

Taken en activiteiten
 • Geldwerving
Continenten
 • Europa
Lokatie
 • Nederland
Selectie uit de literatuur
Titel
 • Bijdragen aan de Wereldkerk : de geschiedenis van MISSIO/Pauselijke Missiewerken Nederland, 1822-1997 / Jan Willemsen
Auteur
 • Johannes Theodorus Wilhelmus Willemsen (1941-)
Paginering
 • 105 p
Uitgever
 • Den Haag : MISSIO
Jaar van uitgave
 • cop. 1997

Titel
 • De wereldbond der kinderen : Pauselijk genootschap der H. Kindsheid (statuten, reglement, aanbevelingen, geschiedenis enz.)
Paginering
 • 56 p
Uitgever
 • Groot Seminarie Warmond : Nationaal Secretariaat der H. Kindsheid in Nederland
Jaar van uitgave
 • imprimatur 1941

Titel
 • Het missiewerk : tijdschrift voor missiekennis en missieactie : orgaan van den Priester-Missiebond in Nederland
Paginering
 • Jrg. 1 (1919/20) - jrg. 50 (1971)
Uitgever
 • 's-Hertogenbosch : Teulings
Jaar van uitgave
 • 1919-1971

Titel
 • Brengers van de Boodschap : geschiedenis van de katholieke missionering vanuit Nederland van VOC tot Vaticanum II / Jan Derix
Auteur
 • Jan M.G. Derix (1936-2009)
Paginering
 • XIV, 11-803 p., [48] p. pl
Uitgever
 • Nijmegen : Valkhof Pers
Jaar van uitgave
 • cop. 2009

Titel
 • De missie-actie in Nederland (±1600-1940) / door A.J.J.M. van den Eerenbeemt
Auteur
 • Andreas Joannes Josephus Maria van den Eerenbeemt (1912-)
Paginering
 • XVI, 264 p
Uitgever
 • Nijmegen : J. J. Berkhout
Jaar van uitgave
 • 1945


Periodieken
Titel
 • Annalen van het Genootschap der H. Kindsheid
Jaar van uitgave
 • 1850-1933

Titel
 • De kleine apostel : tijdschrift van het Pauselijk missiewerk der kinderenAnnalen van de H. Kindsheid
Paginering
 • Jrg. 84, no. 500 (april 1934) - jrg. 91, no. 545 (aug. 1941) ; jrg. 92, no. 546 (juni 1947) - jrg. 112, nr. 663 (juli 1966)
Uitgever
 • Nijmegen : Pauselijk missiewerk der kinderen
Jaar van uitgave
 • 1934-1966

Titel
 • Klap : de kleine apostel
Paginering
 • Jrg. 113 (1966-67) - jrg. 152 (1 juni 2006), nr. 888
Uitgever
 • Nijmegen : Pauselijk Missiewerk der Kinderen
Jaar van uitgave
 • 1966-2006
Meer over het archief
Beschrijving archief

Het archief is gedeponeerd in het Katholiek Documentatiecentrum in Nijmegen en is goed bewaard. Een deel van de stukken is terecht gekomen in het archief van het Nationaal Bureau Pauselijke Missiewerken.

Bewaarplaats Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen
Periode archief (1873) 1941-1988
Openbaarheid beperkt
Opmerkingen openbaarheid

Toestemming voor raadpleging is vereist en kan verkregen worden via de archivaris van het KDC. Deze kan aangevraagd worden via de website van het KDC (http://www.ru.nl/kdc/archief/toestemming_voor/).

Omvang 11,75 m
Toegang soort
 • Lijst
Toegang titel Pauselijk Missiewerk der Kinderen (PMK), Stichting
Bijzondere relevantie
Toon

Verberg

Selectie

 

 

28. Catalogus van de bibliotheek van de H. Kindsheid, het foto-archief en de index van "De Kleine Apostel". 1953-1954. 1 omslag

 

29. Kopij voor "Het Katholiek Schoolblad". 1956-1963. 1 omslag

 

32-38. Artikelen van T.M. Bours bestemd voor diverse tijdschriften, waaronder "De Heraut" en "Katholieke Stemmen"; voor katechetisch-pedagogische tijdschriften waaronder "Verbum" en "School en Godsdienst"; voor "De Katholieke Kweekschool" en "KIM-krabbels"; voor "De Bazuin" en andere bladen; voor "De Nieuwe Mens" en "Alma"; voor "Missie-Actie", "Het Missie-werk" en "De Priester Missie Bond"; in diverse jeugdbladen. Doorslagen. 1950-1965. 6 omslagen.

 

40-48. Wekelijkse mededelingen van T.M. Bours over de missiegebieden. Genummerd 1-1262. 1947-1971. 9 omslagen

 

61. Correspondentie met diverse personen en instellingen over klankbeelden. 1957-1968. 1 omslag

 

66. Correspondentie met het RK Centraal Bureau voor Onderwijs en Opvoeding te 's-Gravenhage. 1958-1963. 1 omslag

 

73. Stukken betreffende de vereniging Kwekelingen Interesse in Missie (KIM). 1958-1963. 1 omslag

 

75. Correspondentie met J. van Lijf, secretaris van de RK Vereniging Handenarbeid over de missienummers van het tijdschrift "Handenarbeid". 1954-1964. 1 omslag

 

77. Correspondentie met het Diocesaan Missie Comité van het bisdom Rotterdam en Haarlem. Met bijlagen. 1957-1961. 1 omslag

 

78. Correspondentie met het Diocesaan Missie Bureau van het bisdom Utrecht. Met bijlagen. 1958-1969.1 omslag

 

79. Correspondentie met de KRO. Met bijlagen. 1957-1960. 1 omslag

 

86. Correspondentie met PMK-Internationaal. Met bijlagen. 1957-1967. 1 omslag

 

87. Correspondentie met PMK-Duitsland. Met bijlagen. 1958-1961, 1964-1970, 1979-1980. 1 omslag

 

98-107. Stukken betreffende Wereldmissiedag van de Kinderen. 1952-1960. 10 omslagen

 

189. Stukken betreffende Wereldkindsheiddag gehouden in het bisdom Rotterdam. 1955-1964. 1 omslag

 

209. Inleidingen en verhandelingen van T.M. Bours over diverse missie-onderwerpen. z.j. 1 omslag

 

231. Album van het begin van PMK op de St. Annastraat in Nijmegen. 1959. 1 deel

 

247-252. Kasboeken.1951-1963.

 

289. Circulaires inzake wedstrijden in [het blad] "Klap". 1942-1943, 1956-1961. 1 omslag

 

308-316. Correspondentie met diverse instanties en tijdschriften: het RK Centraal Bureau voor Onderwijs en Opvoeding; met het Katholiek Onderwijzers Verbond (KOV); met de redacties van de katechetische tijdschriften "Op weg" en "Met brandend hart"; met de redacties van jeugdbladen zoals "De Engelbewaarder"; met de redactie van het pedagogische tijdschrift "Ons eigen blad"; met de Projectie Onderwijs Centrale (POC) te Hilversum; met de KRO te Hilversum; met het Bureau International Catholique de l'Enfance (ICCB) te Parijs; met het Katholiek Vrouwelijk Jeugdwerk. 1951-1957.

 

317. Brieven en doorslagen van brieven over "De Kleine Apostel". 1951-1956. 1 omslag

 

318. Brieven en doorslagen van brieven over "Wereldwijd". 1955-1956. 1 omslag

 

319. Brieven en doorslagen van brieven over de uitgave van de serie schoolleesboekjes "Leef mee". 1951, 1955-1956. 1 omslag

 

320. Catalogus van de bibliotheek van de H. Kindsheid te Roermond. 1952-1953. 1 omslag

 

321-323. Correspondentie met buitenlandse directies: België, Duitsland en andere landen. 1951-191951-1958. 3 omslagen

 

324. Correspondentie met het nationaal bestuur. 1954-1956. 1 omslag

 

327-328. Correspondentie met br. Gregorio en br. Lidwino te Maastricht. 1955-1959. 1 omslag

 

330. Stukken betreffende [het blad] "Klap". 1952-1963. 1 omslag

 

368. Stukken betreffende de Academische Leken Missie Aktie (ALMA) te 's-Gravenhage. 1953, 1959-1964, 1966. 1 omslag

 

370. Correspondentie met de Stichting Melania te Breda. 1959-1969. 1 omslag

 

371. Correspondentie met diverse personen en instellingen over missie-films. 1952, 1955, 1959-1968. 1 omslag

 

376. Correspondentie met de Missie Verkeersmiddelen Aktie (MIVA). 1941, 1959-1969. 1 omslag

 

381. Correspondentie met het Nationaal Bureau van de Pauselijke Missie Aktie over geld- inzamelingen. Met bijlagen. 1955-1956. 1 omslag

 

382. Stukken betreffende plaatselijke missie-comitées. 1957-1960. 1 omslag

 

383. Stukken betreffende de Stichting Nyasaland. 1959-1962. 1 omslag

 

385. Correspondentie met diverse personen en instellingen over uitzending naar ontwikkelingslanden. 1960-1968. 1 omslag

 

386. Correspondentie met de Stichting Verenigde Missionarissen te Nijmegen. 1953-1966. 1 omslag

 

389-390. Correspondentie met diverse bisschoppen. 1955-1968. 2 omslagen

 

391. Stukken betreffende het internationaal reis- en passagebureau RAPTIM-Nederland te 's-Gravenhage. 1959-1968. 1 omslag

 

392. Correspondentie met de Nederlandse Katholieke Schoolraad te 's-Gravenhage. 1958-1968. 1 omslag

 

394. Stukken betreffende de Stichting Nederlandse Priester Religieuzen (SNPR) te 's-Gravenhage. 1959, 1962-1969. 1 omslag

 

395. Stukken betreffende de Stichting Bevordering Contact Buitenlandse Studerenden (STIBECO). 1959-1968. 1 omslag

 

398-400. Correspondentie met en rapporten van het PMK-Parijs. 1959-1968. 3 omslagen

 

410. Stukken betreffende jaarrekeningen en verslagen van PMK-Nederland en Parijs. 1957-1965. 1 omslag

 

411-413. Correspondentie met PMP en PMG te Rome. Met bijlagen. 1959-1968. 3 omslagen

 

414 Stukken betreffende jaarrekeningen en verslagen van PMG-Nederland en Rome. 1959-1965.

1 omslag

 

415-418 Stukken betreffende jaarrekeningen en verslagen Pauselijke Priester Missie Bond -Nederland  en Rome. 1959-1968. 4 omslagen

 

419. Correspondentie met Kardinaal B. Alfrink, voorzitter van de Pauselijke Priester Missie Bond (PPMB). 1960-1964. 1 omslag

 

422-423. Correspondentie van de PPMB met de seminaries. 1959-1968. 2 omslagen

 

424-426. Stukken betreffende abonnementen op "Missieactie", uitgave van de PPMB. 1959-1968. 3 omslagen

 

427-429 Stukken betreffende de Nationale Raad en de commissie Apostolaten van de PPMB. 1957-1966. 3 omslagen

 

430. Financiële verslagen en rekeningen van de Nederlandse Missieweek. 1959-1965. 1 omslag

 

448. Correspondentie met diverse personen en instellingen over Ziekenmissiedag. 1959-1965. 1 omslag

 

449-451. Stukken betreffende het Nederlands Volkenkundig Missiemuseum te Tilburg. 1959-1968. 3 omslagen

 

452-454. Stukken betreffende de Amate Concilium Missietentoonstellingen, gehouden in diverse plaatsen. 1959-1966. 3 omslagen

 

455. Stukken betreffende Priester-missiedag. 1960-1966. 1 omslag

 

456. Correspondentie met diverse personen en instellingen over Offervrijdag ten bate van de missie. 1958-1959. 1 omslag

 

489. Kaartsysteem van SPL-beschermelingen. z.j. 1 doos <periode?>

 

 


Bewaarplaats Nationaal Bureau Pauselijke Missiewerken
Periode archief 1917-1995
Toegang titel Archief Nationaal Bureau van de Pauselijke Missiewerken (PMW), 1917-1995
Bijzondere relevantie
Toon

Verberg

 

57-58. Tabellarische kas- en bankboeken van het Genootschap van de H. Kindsheid. 1951-1959. 2 delen

 

59. Tabellarisch kas-, bank- en giroboek van het periodiek "De Kleine Apostel". 1956-1961. 1 deel

 

60. Tabellarisch kasboek. 1957-1959. 1 deel

 

320. Wereldkindsheidsdag. 1950-1958. 1 omslag

 

639. Redactie periodiek "Annalen der H. Kindsheid". 1932-1934. 1 omslag

 

640-641. Redactie periodiek "De Kleine Apostel". 1940-1966. 2 omslagen

 

595. Statuten, voornamelijk concepten, 1919-1940. 1 omslag

 

598. Films over 'de Kindsheid'. 1937-1940, 1946-1949. 1 omslag

Archivalie elders

 

 

Losse archiefstukken

In het Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen, in de Verzameling Losse Archivalia, bevindt zich:

LARC nr. 1045. Lezing ‘Nederlandse Missionarissen in Afrika’, uitgesproken door T.M. Bours. 1945.

Verwijzing naar andere archiefvormers
Informatiewaarde Gering

Geschiedenis

Korte geschiedenis

Het Genootschap van de H Kindsheid werd in 1843 in Frankrijk opgericht door mgr. de Forbin-Janson, bisschop van Nancy en Toul, en Pauline Jaricot die al eerder het verwante Genootschap tot Voortplanting des Geloofs had gesticht. Kinderen die lid werden moest bidden voor en offeren aan de missie waartegenover geestelijke voordelen stonden. De eerste afdeling zou zijn opgericht eind 1848 in parochie 't Heike in Tilburg waar Zwijsen pastoor was (Derix, Brengers van de boodschap, 302). Voordien contribueerden er wel Nederlanders aan de Franse vestiging. De opbrengst van het inzamelingswerk varieerde sterk van jaar tot jaar. Zo werd in 1900 f 82.097,25 opgehaald. in 1939 f 151.092 (zie voor lijst met opbrengsten 1850-1939: Van den Eerenbeemt, missie-actie, 172-173; verder Katholieke Encyclopaedie 1935)

 

Organisatie

Het Genootschap was een van de drie pauselijke missiewerken (de andere waren het Genootschap tot Voortplanting des Geloofs en het later opgerichte Liefdewerk van St. Petrus). Hoewel het Genootschap der H. Kindsheid niet zoals de anderen vanuit Parijs naar Rome verplaatst is, viel de organisatie sinds 1914 wel onder het gezag van de Propaganda Fide (Willemsen (2005) 31-53 en 37). De Nederlandse tak van de organisatie is later opgegaan in de (nog bestaande) overkoepelende organisatie MISSIO/Pauselijke Missie Werken. Het Genootschap was een vereniging met een aanvankelijk in Parijs gevestigde Centrale Raad en daaronder afdelingen in bisdommen en parochies. Priesters waren directeur of secretaris-penningmeester. Kinderen tot twaalf jaar konden lid worden en dienden een halve stuiver per maand af te dragen (Willemsen, Missio, 15 en Kath. Encyclopaedie). Het orgaan, de Annalen der H. Kindsheid, had in 1934 een oplage van 50.000 exemplaren.

Doelstelling

Het voornaamste doel was propaganda onder katholieke kinderen om hun belangstelling voor de katholieke missieactiviteiten op te wekken en daarmee te 'bidden en offeren voor de missie’ (Willemsen OV03). Een anderr doel was om geld in te zamelen voor de missiewerken direct onder gelovigen (J. Willemsen, "Dutch missionaries. A concise overview of the most important events and facts." Dutch Missionary Activities. An oral history project [1976-1988] Arnulf Camps, Vefie Poels en Jan Willemsen (Nijmegen 2005), 31-53, 32-33).

In 1940 waren er vijf diocesane besturen, er was (nog) geen landelijke koepel. Wel had men een Nederlandse vertegenwoordiger in de Centrale Raad in Parijs.

Taken en activiteiten
 • Geldwerving

Geografie

Continenten
 • Europa
Lokatie
 • Nederland

Niet-archivalische bronnen

Selectie uit de literatuur
Titel
 • Bijdragen aan de Wereldkerk : de geschiedenis van MISSIO/Pauselijke Missiewerken Nederland, 1822-1997 / Jan Willemsen
Auteur
 • Johannes Theodorus Wilhelmus Willemsen (1941-)
Paginering
 • 105 p
Uitgever
 • Den Haag : MISSIO
Jaar van uitgave
 • cop. 1997

Titel
 • De wereldbond der kinderen : Pauselijk genootschap der H. Kindsheid (statuten, reglement, aanbevelingen, geschiedenis enz.)
Paginering
 • 56 p
Uitgever
 • Groot Seminarie Warmond : Nationaal Secretariaat der H. Kindsheid in Nederland
Jaar van uitgave
 • imprimatur 1941

Titel
 • Het missiewerk : tijdschrift voor missiekennis en missieactie : orgaan van den Priester-Missiebond in Nederland
Paginering
 • Jrg. 1 (1919/20) - jrg. 50 (1971)
Uitgever
 • 's-Hertogenbosch : Teulings
Jaar van uitgave
 • 1919-1971

Titel
 • Brengers van de Boodschap : geschiedenis van de katholieke missionering vanuit Nederland van VOC tot Vaticanum II / Jan Derix
Auteur
 • Jan M.G. Derix (1936-2009)
Paginering
 • XIV, 11-803 p., [48] p. pl
Uitgever
 • Nijmegen : Valkhof Pers
Jaar van uitgave
 • cop. 2009

Titel
 • De missie-actie in Nederland (±1600-1940) / door A.J.J.M. van den Eerenbeemt
Auteur
 • Andreas Joannes Josephus Maria van den Eerenbeemt (1912-)
Paginering
 • XVI, 264 p
Uitgever
 • Nijmegen : J. J. Berkhout
Jaar van uitgave
 • 1945


Periodieken
Titel
 • Annalen van het Genootschap der H. Kindsheid
Jaar van uitgave
 • 1850-1933

Titel
 • De kleine apostel : tijdschrift van het Pauselijk missiewerk der kinderenAnnalen van de H. Kindsheid
Paginering
 • Jrg. 84, no. 500 (april 1934) - jrg. 91, no. 545 (aug. 1941) ; jrg. 92, no. 546 (juni 1947) - jrg. 112, nr. 663 (juli 1966)
Uitgever
 • Nijmegen : Pauselijk missiewerk der kinderen
Jaar van uitgave
 • 1934-1966

Titel
 • Klap : de kleine apostel
Paginering
 • Jrg. 113 (1966-67) - jrg. 152 (1 juni 2006), nr. 888
Uitgever
 • Nijmegen : Pauselijk Missiewerk der Kinderen
Jaar van uitgave
 • 1966-2006

Het archief

Meer over het archief
Beschrijving archief

Het archief is gedeponeerd in het Katholiek Documentatiecentrum in Nijmegen en is goed bewaard. Een deel van de stukken is terecht gekomen in het archief van het Nationaal Bureau Pauselijke Missiewerken.

Bewaarplaats Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen
Periode archief (1873) 1941-1988
Openbaarheid beperkt
Opmerkingen openbaarheid

Toestemming voor raadpleging is vereist en kan verkregen worden via de archivaris van het KDC. Deze kan aangevraagd worden via de website van het KDC (http://www.ru.nl/kdc/archief/toestemming_voor/).

Omvang 11,75 m
Toegang soort
 • Lijst
Toegang titel Pauselijk Missiewerk der Kinderen (PMK), Stichting
Bijzondere relevantie

Selectie

 

 

28. Catalogus van de bibliotheek van de H. Kindsheid, het foto-archief en de index van "De Kleine Apostel". 1953-1954. 1 omslag

 

29. Kopij voor "Het Katholiek Schoolblad". 1956-1963. 1 omslag

 

32-38. Artikelen van T.M. Bours bestemd voor diverse tijdschriften, waaronder "De Heraut" en "Katholieke Stemmen"; voor katechetisch-pedagogische tijdschriften waaronder "Verbum" en "School en Godsdienst"; voor "De Katholieke Kweekschool" en "KIM-krabbels"; voor "De Bazuin" en andere bladen; voor "De Nieuwe Mens" en "Alma"; voor "Missie-Actie", "Het Missie-werk" en "De Priester Missie Bond"; in diverse jeugdbladen. Doorslagen. 1950-1965. 6 omslagen.

 

40-48. Wekelijkse mededelingen van T.M. Bours over de missiegebieden. Genummerd 1-1262. 1947-1971. 9 omslagen

 

61. Correspondentie met diverse personen en instellingen over klankbeelden. 1957-1968. 1 omslag

 

66. Correspondentie met het RK Centraal Bureau voor Onderwijs en Opvoeding te 's-Gravenhage. 1958-1963. 1 omslag

 

73. Stukken betreffende de vereniging Kwekelingen Interesse in Missie (KIM). 1958-1963. 1 omslag

 

75. Correspondentie met J. van Lijf, secretaris van de RK Vereniging Handenarbeid over de missienummers van het tijdschrift "Handenarbeid". 1954-1964. 1 omslag

 

77. Correspondentie met het Diocesaan Missie Comité van het bisdom Rotterdam en Haarlem. Met bijlagen. 1957-1961. 1 omslag

 

78. Correspondentie met het Diocesaan Missie Bureau van het bisdom Utrecht. Met bijlagen. 1958-1969.1 omslag

 

79. Correspondentie met de KRO. Met bijlagen. 1957-1960. 1 omslag

 

86. Correspondentie met PMK-Internationaal. Met bijlagen. 1957-1967. 1 omslag

 

87. Correspondentie met PMK-Duitsland. Met bijlagen. 1958-1961, 1964-1970, 1979-1980. 1 omslag

 

98-107. Stukken betreffende Wereldmissiedag van de Kinderen. 1952-1960. 10 omslagen

 

189. Stukken betreffende Wereldkindsheiddag gehouden in het bisdom Rotterdam. 1955-1964. 1 omslag

 

209. Inleidingen en verhandelingen van T.M. Bours over diverse missie-onderwerpen. z.j. 1 omslag

 

231. Album van het begin van PMK op de St. Annastraat in Nijmegen. 1959. 1 deel

 

247-252. Kasboeken.1951-1963.

 

289. Circulaires inzake wedstrijden in [het blad] "Klap". 1942-1943, 1956-1961. 1 omslag

 

308-316. Correspondentie met diverse instanties en tijdschriften: het RK Centraal Bureau voor Onderwijs en Opvoeding; met het Katholiek Onderwijzers Verbond (KOV); met de redacties van de katechetische tijdschriften "Op weg" en "Met brandend hart"; met de redacties van jeugdbladen zoals "De Engelbewaarder"; met de redactie van het pedagogische tijdschrift "Ons eigen blad"; met de Projectie Onderwijs Centrale (POC) te Hilversum; met de KRO te Hilversum; met het Bureau International Catholique de l'Enfance (ICCB) te Parijs; met het Katholiek Vrouwelijk Jeugdwerk. 1951-1957.

 

317. Brieven en doorslagen van brieven over "De Kleine Apostel". 1951-1956. 1 omslag

 

318. Brieven en doorslagen van brieven over "Wereldwijd". 1955-1956. 1 omslag

 

319. Brieven en doorslagen van brieven over de uitgave van de serie schoolleesboekjes "Leef mee". 1951, 1955-1956. 1 omslag

 

320. Catalogus van de bibliotheek van de H. Kindsheid te Roermond. 1952-1953. 1 omslag

 

321-323. Correspondentie met buitenlandse directies: België, Duitsland en andere landen. 1951-191951-1958. 3 omslagen

 

324. Correspondentie met het nationaal bestuur. 1954-1956. 1 omslag

 

327-328. Correspondentie met br. Gregorio en br. Lidwino te Maastricht. 1955-1959. 1 omslag

 

330. Stukken betreffende [het blad] "Klap". 1952-1963. 1 omslag

 

368. Stukken betreffende de Academische Leken Missie Aktie (ALMA) te 's-Gravenhage. 1953, 1959-1964, 1966. 1 omslag

 

370. Correspondentie met de Stichting Melania te Breda. 1959-1969. 1 omslag

 

371. Correspondentie met diverse personen en instellingen over missie-films. 1952, 1955, 1959-1968. 1 omslag

 

376. Correspondentie met de Missie Verkeersmiddelen Aktie (MIVA). 1941, 1959-1969. 1 omslag

 

381. Correspondentie met het Nationaal Bureau van de Pauselijke Missie Aktie over geld- inzamelingen. Met bijlagen. 1955-1956. 1 omslag

 

382. Stukken betreffende plaatselijke missie-comitées. 1957-1960. 1 omslag

 

383. Stukken betreffende de Stichting Nyasaland. 1959-1962. 1 omslag

 

385. Correspondentie met diverse personen en instellingen over uitzending naar ontwikkelingslanden. 1960-1968. 1 omslag

 

386. Correspondentie met de Stichting Verenigde Missionarissen te Nijmegen. 1953-1966. 1 omslag

 

389-390. Correspondentie met diverse bisschoppen. 1955-1968. 2 omslagen

 

391. Stukken betreffende het internationaal reis- en passagebureau RAPTIM-Nederland te 's-Gravenhage. 1959-1968. 1 omslag

 

392. Correspondentie met de Nederlandse Katholieke Schoolraad te 's-Gravenhage. 1958-1968. 1 omslag

 

394. Stukken betreffende de Stichting Nederlandse Priester Religieuzen (SNPR) te 's-Gravenhage. 1959, 1962-1969. 1 omslag

 

395. Stukken betreffende de Stichting Bevordering Contact Buitenlandse Studerenden (STIBECO). 1959-1968. 1 omslag

 

398-400. Correspondentie met en rapporten van het PMK-Parijs. 1959-1968. 3 omslagen

 

410. Stukken betreffende jaarrekeningen en verslagen van PMK-Nederland en Parijs. 1957-1965. 1 omslag

 

411-413. Correspondentie met PMP en PMG te Rome. Met bijlagen. 1959-1968. 3 omslagen

 

414 Stukken betreffende jaarrekeningen en verslagen van PMG-Nederland en Rome. 1959-1965.

1 omslag

 

415-418 Stukken betreffende jaarrekeningen en verslagen Pauselijke Priester Missie Bond -Nederland  en Rome. 1959-1968. 4 omslagen

 

419. Correspondentie met Kardinaal B. Alfrink, voorzitter van de Pauselijke Priester Missie Bond (PPMB). 1960-1964. 1 omslag

 

422-423. Correspondentie van de PPMB met de seminaries. 1959-1968. 2 omslagen

 

424-426. Stukken betreffende abonnementen op "Missieactie", uitgave van de PPMB. 1959-1968. 3 omslagen

 

427-429 Stukken betreffende de Nationale Raad en de commissie Apostolaten van de PPMB. 1957-1966. 3 omslagen

 

430. Financiële verslagen en rekeningen van de Nederlandse Missieweek. 1959-1965. 1 omslag

 

448. Correspondentie met diverse personen en instellingen over Ziekenmissiedag. 1959-1965. 1 omslag

 

449-451. Stukken betreffende het Nederlands Volkenkundig Missiemuseum te Tilburg. 1959-1968. 3 omslagen

 

452-454. Stukken betreffende de Amate Concilium Missietentoonstellingen, gehouden in diverse plaatsen. 1959-1966. 3 omslagen

 

455. Stukken betreffende Priester-missiedag. 1960-1966. 1 omslag

 

456. Correspondentie met diverse personen en instellingen over Offervrijdag ten bate van de missie. 1958-1959. 1 omslag

 

489. Kaartsysteem van SPL-beschermelingen. z.j. 1 doos <periode?>

 

 


Bewaarplaats Nationaal Bureau Pauselijke Missiewerken
Periode archief 1917-1995
Toegang titel Archief Nationaal Bureau van de Pauselijke Missiewerken (PMW), 1917-1995
Bijzondere relevantie

 

57-58. Tabellarische kas- en bankboeken van het Genootschap van de H. Kindsheid. 1951-1959. 2 delen

 

59. Tabellarisch kas-, bank- en giroboek van het periodiek "De Kleine Apostel". 1956-1961. 1 deel

 

60. Tabellarisch kasboek. 1957-1959. 1 deel

 

320. Wereldkindsheidsdag. 1950-1958. 1 omslag

 

639. Redactie periodiek "Annalen der H. Kindsheid". 1932-1934. 1 omslag

 

640-641. Redactie periodiek "De Kleine Apostel". 1940-1966. 2 omslagen

 

595. Statuten, voornamelijk concepten, 1919-1940. 1 omslag

 

598. Films over 'de Kindsheid'. 1937-1940, 1946-1949. 1 omslag

Archivalie elders

 

 

Losse archiefstukken

In het Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen, in de Verzameling Losse Archivalia, bevindt zich:

LARC nr. 1045. Lezing ‘Nederlandse Missionarissen in Afrika’, uitgesproken door T.M. Bours. 1945.

Verwijzing naar andere archiefvormers
Informatiewaarde Gering