Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

Brom, Gerard B. en W. J. Brom-Struick

Burgelijke naam Brom, Gerard B. en W. J. Brom-Struick
Naamsvarianten
 • Brom-Struick, W. J., en G. B. Brom
Periode 1882-1959
Denominatie rooms-katholiek
Org Missie

Biografische gegevens

Gerard Brom

Gerardus Bartholomeus Brom (1882-1959) was eerst hoogleraar schoonheidsleer en kunstgeschiedenis aan de Katholieke Universiteit Nijmegen en daarna aan deze universiteit hoogleraar algemene en Nederlandse letterkunde. Daarnaast was hij lid van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen. Ten slotte is hij ook bekend als stichter en redactiesecretaris van het literaire tijdschrift De Beiaard. Hij was actief op missiegebied en bezocht Nederlands-Indië. Brom was als één van de eersten in Nederland gericht op het oecumenisch gesprek en maakte zich sterk voor de positie van de leek in de kerk. Het behoren tot de katholieke kerk van Christus was voor hem erg belangrijk. 'Ongeloof beschouwde hij als een onvolgroeidheid, en hij bestreed het waar hij kon. Velen zagen in hem een zeloot, maar au fond was hij een irenische natuur. In socialistische voormannen bewonderde hij hun idealisme en hun inzet voor de armen. Bij zijn geloofsgenoten laakte hij zonder ophouden hun geestelijke luiheid, en hij verklaarde onomwonden: "Wij [de katholieken] zijn buitengewoon rijk geweest aan personen, waarvan de ondoorgrondelijke diepzinnigheid vooral in zwijgen bestond, of, nog wijzer, in een geregeld hoofdschudden over het werk van anderen" (Herleving katholiek Nederland, 123). Bij de protestanten laakte hij een blind antipapisme en het vereenzelvigen van Nederland met het calvinisme." (© ING - Den Haag. Bronvermelding: Van Schaik, Biografisch Woordenboek Nederland. ook in gedigitaliseerde vorm raadpleegbaar; zie: www.inghist.nl )

 

Wilhelmina Brom-Struick

De echtgenote van Gerard Brom, Wilhelmina (Willemien) Jacoba Struick, verzamelde dansen en liederen en gaf deze uit (Katholiek Documentatie Centrum).

 

 

Biografie(engels)

Gerard Brom

Gerardus Bartholomeus Brom (1882-1959) was firstly professor in aesthetics and art history at the Catholic University of Nijmegen and later professor in general and Dutch literature at the same university. In addition, he was a member of the Royal Academy of Sciences. Finally, he is well known as the founder and secretary of the editorial committee of the literary journal De Beiaard. He was active in the missionary field and visited the Netherlands Indies. Brom was one of the first men in the Netherlands who was open to ecumenical talks and made strong efforts on behalf of the position of laymen within the Church. Belonging to the Catholic church of Christ was very important to him. 'He considered disbelief as unfinished growth, and he fought against it wherever he could. Many people found him a fanatic, but actually, he had an irenic character. In socialist leaders he admired their idealism and their efforts on behalf of the poor. He continually criticised the spiritual laziness of his co-believers, and he stated straightforwardly: 'We [the Catholics] have been extremely rich in persons, whose impenetrable profundity existed first of all out of being silent, or, even wiser, of a frequent head shaking about other men's activities' (Herleving Katholiek Nederland , 123).  The Protestants were criticised by him in their blind antipapalism and their identification of the Netherlands with Calvinism. (Van Schaik, Biografisch Woordenboek Nederland ; also to be consulted in digitised version; see: www.inghistl.nl )


Wilhelmina Brom-Struick

The wife of Gerard Brom, Wilhelmina (Willemien) Jacoba Struick, collected and published dances and songs (Katholiek Documentatie Centrum).

Activiteiten
 • Zendingsstudie en missiologie
Continenten
 • Europa
Lokatie activiteiten
 • Nederland
 • Nijmegen
Selectie uit de literatuur
Titel
 • Inventaris van het archief van G.B. Brom en zijn echtgenote W.J. Brom-Struick, (1855) 1877-1962 (1993)''
Auteur
 • Huijgevoort, A. J. C. van
Uitgever
 • Nijmegen:
Jaar van uitgave
 • 1990

Titel
 • Een katholiek leven : autobiografische aantekeningen / Gerard Brom ; bezorgd door Paul Luykx en Jan Roes
Auteur
 • Gerard Bartel Brom (1882-1959) ; P.M. Luykx (1940-) ; J.H. Roes (1939-2003)
Reeks
 • Publicaties van het Katholiek Documentatie Centrum ; 17
Paginering
 • 246 p
Uitgever
 • Baarn : Arbor
Jaar van uitgave
 • cop. 1987

Titel
 • Herleving van de wetenschap in Katholiek Nederland : gedenkboek / door Gerard Brom
Auteur
 • Gerard Bartel Brom (1882-1959)
Paginering
 • 270 p., [5] bl. pl
Uitgever
 • [S.l. : s.n.]
Jaar van uitgave
 • 1930
Meer over het archief
Beschrijving archief

Het persoonsarchief Gerard Brom en zijn echtgenote Wilhelmina Struick berust op het Katholiek Documentatie Centrum. Het archief is goed bewaard en bevat buitengewoon veel brieven gericht aan Gerard Brom (inv. nrs. 36-1478). Deze zijn ontsloten met door Brom zelf gemaakte indices op namen van correspondenten en trefwoorden. Het archief bevat echter maar enkele stukken over de missie en missiologie. Het archief van mevr. bevat geen stukken over de missie.

Beschrijving archief (Engels)

The personal archive of Gerard Brom and his wife Wilhelmina Struick has been deposited in the Katholiek Documentatie Centrum. The archive has been well preserved and contains many letters addressed to Gerard (inv. nos. 36-1478). These have been made accessible with indices of names of correspondents and key words prepared by Brom himself. Nevertheless, the archive contains only a few documents about the mission and missiology. The archive of Mrs. Brom does not contain any documents about the mission.

Bewaarplaats Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen
Periode archief (1855) 1877-1962 (1993)
Openbaarheid openbaar
Omvang 2023 inv. nrs.
Toegang soort
 • Lijst
Toegang titel Archief G.B. Brom en W.J. Brom-Struick; 68; http://www.ru.nl/kdc/over_het_kdc/archief/over_de_archieven/onderwijs_en/archieven_van/personen/brom_g_b_w_j_brom/
Bijzondere relevantie
Toon

Verberg

Algemeen

 

 

707. Brieven van het Komitee des VI. Internationalen Akademischen Missions-Kongresses. 1929. 3 stukken

 

1601. Artikel "De missiedag" uit "De Tijd" van 22 september. 1917. 1 stuk

 

1602. Artikel "Utrechtsche Missieweek (24 Sept. - 1 Oct.); Ned. Int. Missiecongres (25 tot 29 Sept.) Missieweek" uit "De Tijd" van 8 september. 1922. 1 stuk

 

1604. Artikel "Geist der Mission und Geist der Liturgie" in "Ideal und Leben; Sonntagsbeilage der "Deutsche Presse"" van 18 augustus. 1929. 1 stuk

 

1612. "Gebed voor de bloei van de missieactie in Nederland". Met kanttekeningen en bijlagen. z.j. 1 omslag

 

1613. Verhandeling over de noodzaak van het samenstellen van een atlas, waar missiegebieden op aangegeven zijn en over de apostolische zending in het algemeen. Manuscript. ca. 1958. 1 stuk

 

1758. Artikel "Studentenapostolat" in "Akademische Missionsblätter", jrg. 10, nr. 2. 1922. 1 stuk

 

1790. Aantekeningen ten behoeve van redevoeringen over de missie. Manuscripten. 1920-1943. 1 omslag

 

1791. Redevoering "Europese missiegebieden" opgenomen in het boek Eerste Nederlandsche Missiecongres...: gedenkboek samengesteld

         en uitgegeven door Dr. Jan Smit. Met kanttekeningen. 1921.  1 deel

 

1792. Redevoering over de missieweek, opgenomen in een artikel in "De Gelderlander", jrg. 72, nr. 112. 1921. 1 stuk

 

1799. Redevoering "Zielzorg en missiebeweging" in "Bijlage van het Missiewerk", jrg. 8, nr. 1. 1926. 1 stuk

 

1817. Redevoering "Vertrek Medische Missiezusters" uitgesproken op 9 februari. Met correcties. Manuscript. 1947. 1 stuk

 

1821. Stukken betreffende de redevoering "Onze erfenis van Xaverius is de zorg voor inheemse priesters", over de Spaans-Baskische

         missionaris Sint Franciscus Xaverius, uitgesproken op 28 september 1952. 1952-1953. 1 omslag

 

1947.  Recensie van het boek Pastoor F. van Lith S.J., de stichter van de missie in Midden-Java 1863-1926 door L. van

          Rijckevorsel SJ, uit De Gelderlander van 30 oktober. 1952. 1 stuk

 

 

1981. Kranteartikelen over de missie. 1916-1917, 1935. 1 omslag

 

 

Indonesië

 

611. Correspondentiekaart van het bestuur van de Indische Katholieke Wetenschappelijke Vereeniging, afdeling Bandoeng. 1930. 1 stuk

 

1086. Brief van de RK Indische Wetenschappelijke Vereeniging te Weltevreden Nederlandsch-Indië). 1930. 1 stuk

 

1663. Overdruk "Onze Kunst en Indië" uit "Daar werd wat groots verricht". 1941. 1 stuk

 

1804. Stukken betreffende redevoeringen over het Zuiderkruis, de missioneringsactie in Nederlandsch-Indië. 1930-1940, 1947. 1 omslag

 

1805. Redevoering over het Sint Melaniawerk, de vereniging van Nederlandse vrouwen voor lekenmissieactie, bestemd voor vrouwen en meisjes in de ontwikkelingslanden, uitgesproken op 17 september. Manuscript. 1931. 1 stuk

Opmerkingen

Voor uitgebreide bibliografie zie:
A.H.M. van Schaik, 'Brom, Gerardus Bartholomeus (1882-1959)', in Biografisch Woordenboek van Nederland. (http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/BWN/lemmata/bwn2/bromgb)

Informatiewaarde Gering

Geschiedenis

Biografische gegevens

Gerard Brom

Gerardus Bartholomeus Brom (1882-1959) was eerst hoogleraar schoonheidsleer en kunstgeschiedenis aan de Katholieke Universiteit Nijmegen en daarna aan deze universiteit hoogleraar algemene en Nederlandse letterkunde. Daarnaast was hij lid van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen. Ten slotte is hij ook bekend als stichter en redactiesecretaris van het literaire tijdschrift De Beiaard. Hij was actief op missiegebied en bezocht Nederlands-Indië. Brom was als één van de eersten in Nederland gericht op het oecumenisch gesprek en maakte zich sterk voor de positie van de leek in de kerk. Het behoren tot de katholieke kerk van Christus was voor hem erg belangrijk. 'Ongeloof beschouwde hij als een onvolgroeidheid, en hij bestreed het waar hij kon. Velen zagen in hem een zeloot, maar au fond was hij een irenische natuur. In socialistische voormannen bewonderde hij hun idealisme en hun inzet voor de armen. Bij zijn geloofsgenoten laakte hij zonder ophouden hun geestelijke luiheid, en hij verklaarde onomwonden: "Wij [de katholieken] zijn buitengewoon rijk geweest aan personen, waarvan de ondoorgrondelijke diepzinnigheid vooral in zwijgen bestond, of, nog wijzer, in een geregeld hoofdschudden over het werk van anderen" (Herleving katholiek Nederland, 123). Bij de protestanten laakte hij een blind antipapisme en het vereenzelvigen van Nederland met het calvinisme." (© ING - Den Haag. Bronvermelding: Van Schaik, Biografisch Woordenboek Nederland. ook in gedigitaliseerde vorm raadpleegbaar; zie: www.inghist.nl )

 

Wilhelmina Brom-Struick

De echtgenote van Gerard Brom, Wilhelmina (Willemien) Jacoba Struick, verzamelde dansen en liederen en gaf deze uit (Katholiek Documentatie Centrum).

 

 

Biografie(engels)

Gerard Brom

Gerardus Bartholomeus Brom (1882-1959) was firstly professor in aesthetics and art history at the Catholic University of Nijmegen and later professor in general and Dutch literature at the same university. In addition, he was a member of the Royal Academy of Sciences. Finally, he is well known as the founder and secretary of the editorial committee of the literary journal De Beiaard. He was active in the missionary field and visited the Netherlands Indies. Brom was one of the first men in the Netherlands who was open to ecumenical talks and made strong efforts on behalf of the position of laymen within the Church. Belonging to the Catholic church of Christ was very important to him. 'He considered disbelief as unfinished growth, and he fought against it wherever he could. Many people found him a fanatic, but actually, he had an irenic character. In socialist leaders he admired their idealism and their efforts on behalf of the poor. He continually criticised the spiritual laziness of his co-believers, and he stated straightforwardly: 'We [the Catholics] have been extremely rich in persons, whose impenetrable profundity existed first of all out of being silent, or, even wiser, of a frequent head shaking about other men's activities' (Herleving Katholiek Nederland , 123).  The Protestants were criticised by him in their blind antipapalism and their identification of the Netherlands with Calvinism. (Van Schaik, Biografisch Woordenboek Nederland ; also to be consulted in digitised version; see: www.inghistl.nl )


Wilhelmina Brom-Struick

The wife of Gerard Brom, Wilhelmina (Willemien) Jacoba Struick, collected and published dances and songs (Katholiek Documentatie Centrum).

Activiteiten
 • Zendingsstudie en missiologie

Geografie

Continenten
 • Europa
Lokatie activiteiten
 • Nederland
 • Nijmegen

Niet-archivalische bronnen

Selectie uit de literatuur
Titel
 • Inventaris van het archief van G.B. Brom en zijn echtgenote W.J. Brom-Struick, (1855) 1877-1962 (1993)''
Auteur
 • Huijgevoort, A. J. C. van
Uitgever
 • Nijmegen:
Jaar van uitgave
 • 1990

Titel
 • Een katholiek leven : autobiografische aantekeningen / Gerard Brom ; bezorgd door Paul Luykx en Jan Roes
Auteur
 • Gerard Bartel Brom (1882-1959) ; P.M. Luykx (1940-) ; J.H. Roes (1939-2003)
Reeks
 • Publicaties van het Katholiek Documentatie Centrum ; 17
Paginering
 • 246 p
Uitgever
 • Baarn : Arbor
Jaar van uitgave
 • cop. 1987

Titel
 • Herleving van de wetenschap in Katholiek Nederland : gedenkboek / door Gerard Brom
Auteur
 • Gerard Bartel Brom (1882-1959)
Paginering
 • 270 p., [5] bl. pl
Uitgever
 • [S.l. : s.n.]
Jaar van uitgave
 • 1930

Het archief

Meer over het archief
Beschrijving archief

Het persoonsarchief Gerard Brom en zijn echtgenote Wilhelmina Struick berust op het Katholiek Documentatie Centrum. Het archief is goed bewaard en bevat buitengewoon veel brieven gericht aan Gerard Brom (inv. nrs. 36-1478). Deze zijn ontsloten met door Brom zelf gemaakte indices op namen van correspondenten en trefwoorden. Het archief bevat echter maar enkele stukken over de missie en missiologie. Het archief van mevr. bevat geen stukken over de missie.

Beschrijving archief (Engels)

The personal archive of Gerard Brom and his wife Wilhelmina Struick has been deposited in the Katholiek Documentatie Centrum. The archive has been well preserved and contains many letters addressed to Gerard (inv. nos. 36-1478). These have been made accessible with indices of names of correspondents and key words prepared by Brom himself. Nevertheless, the archive contains only a few documents about the mission and missiology. The archive of Mrs. Brom does not contain any documents about the mission.

Bewaarplaats Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen
Periode archief (1855) 1877-1962 (1993)
Openbaarheid openbaar
Omvang 2023 inv. nrs.
Toegang soort
 • Lijst
Toegang titel Archief G.B. Brom en W.J. Brom-Struick; 68; http://www.ru.nl/kdc/over_het_kdc/archief/over_de_archieven/onderwijs_en/archieven_van/personen/brom_g_b_w_j_brom/
Bijzondere relevantie

Algemeen

 

 

707. Brieven van het Komitee des VI. Internationalen Akademischen Missions-Kongresses. 1929. 3 stukken

 

1601. Artikel "De missiedag" uit "De Tijd" van 22 september. 1917. 1 stuk

 

1602. Artikel "Utrechtsche Missieweek (24 Sept. - 1 Oct.); Ned. Int. Missiecongres (25 tot 29 Sept.) Missieweek" uit "De Tijd" van 8 september. 1922. 1 stuk

 

1604. Artikel "Geist der Mission und Geist der Liturgie" in "Ideal und Leben; Sonntagsbeilage der "Deutsche Presse"" van 18 augustus. 1929. 1 stuk

 

1612. "Gebed voor de bloei van de missieactie in Nederland". Met kanttekeningen en bijlagen. z.j. 1 omslag

 

1613. Verhandeling over de noodzaak van het samenstellen van een atlas, waar missiegebieden op aangegeven zijn en over de apostolische zending in het algemeen. Manuscript. ca. 1958. 1 stuk

 

1758. Artikel "Studentenapostolat" in "Akademische Missionsblätter", jrg. 10, nr. 2. 1922. 1 stuk

 

1790. Aantekeningen ten behoeve van redevoeringen over de missie. Manuscripten. 1920-1943. 1 omslag

 

1791. Redevoering "Europese missiegebieden" opgenomen in het boek Eerste Nederlandsche Missiecongres...: gedenkboek samengesteld

         en uitgegeven door Dr. Jan Smit. Met kanttekeningen. 1921.  1 deel

 

1792. Redevoering over de missieweek, opgenomen in een artikel in "De Gelderlander", jrg. 72, nr. 112. 1921. 1 stuk

 

1799. Redevoering "Zielzorg en missiebeweging" in "Bijlage van het Missiewerk", jrg. 8, nr. 1. 1926. 1 stuk

 

1817. Redevoering "Vertrek Medische Missiezusters" uitgesproken op 9 februari. Met correcties. Manuscript. 1947. 1 stuk

 

1821. Stukken betreffende de redevoering "Onze erfenis van Xaverius is de zorg voor inheemse priesters", over de Spaans-Baskische

         missionaris Sint Franciscus Xaverius, uitgesproken op 28 september 1952. 1952-1953. 1 omslag

 

1947.  Recensie van het boek Pastoor F. van Lith S.J., de stichter van de missie in Midden-Java 1863-1926 door L. van

          Rijckevorsel SJ, uit De Gelderlander van 30 oktober. 1952. 1 stuk

 

 

1981. Kranteartikelen over de missie. 1916-1917, 1935. 1 omslag

 

 

Indonesië

 

611. Correspondentiekaart van het bestuur van de Indische Katholieke Wetenschappelijke Vereeniging, afdeling Bandoeng. 1930. 1 stuk

 

1086. Brief van de RK Indische Wetenschappelijke Vereeniging te Weltevreden Nederlandsch-Indië). 1930. 1 stuk

 

1663. Overdruk "Onze Kunst en Indië" uit "Daar werd wat groots verricht". 1941. 1 stuk

 

1804. Stukken betreffende redevoeringen over het Zuiderkruis, de missioneringsactie in Nederlandsch-Indië. 1930-1940, 1947. 1 omslag

 

1805. Redevoering over het Sint Melaniawerk, de vereniging van Nederlandse vrouwen voor lekenmissieactie, bestemd voor vrouwen en meisjes in de ontwikkelingslanden, uitgesproken op 17 september. Manuscript. 1931. 1 stuk

Opmerkingen

Voor uitgebreide bibliografie zie:
A.H.M. van Schaik, 'Brom, Gerardus Bartholomeus (1882-1959)', in Biografisch Woordenboek van Nederland. (http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/BWN/lemmata/bwn2/bromgb)

Informatiewaarde Gering