Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

Kolk, Jos van der

Burgelijke naam Kolk, Jos van der
Periode 1879-1931
Denominatie rooms-katholiek
Org Missie

Biografische gegevens

Persoonlijk leven

Jos van der Kolk werd geboren in 1879 in Wanroy (prov. Noord-Brabant) en tot priester gewijd in 1904. Hij sloot zich aan bij de Missionarissen van het Heilig Hart van Jezus. Hij werkte tussen 1909 en 1915 in Merauke en Okaba in Nederlands Nieuw-Guinea, tot hij overgeplaatst werd naar Langgur op de Kei-eilanden (Molukken, Indonesië). Daar werd hij benoemd tot missieoverste (superior missionis). In 1922 keerde hij terug naar Nederland waar hij in 1931 overleed (Steenbrink, Catholics in Indonesia, II, 548).

 

Werk

Hij maakte samen met confrater P. Vertenten studiemateriaal over de taal waar hun confraters H. Nollen, E. Cappers, J. van der Kooij en J. Viegen mee in aanraking kwamen. Dit resulteerde in een woordenboek Nederlands-Marind dat in 1918 door de overheid werd gepubliceerd.. Ook hielp Van der Kolk samen met Van der Kooij zijn collega H. Geurtjes bij de publicatie van diens Marind-Nederlandse woordenboek in 1933. Van de Kolk verdiepte zich in de gedachtenwereld van de Marind, maar tot zijn spijt kwam hij tot de conclusie dat er in de visie van de Marind geen begrip was voor het werk van de missionarissen (Steenbrink, Catholics in Indonesia II 239-240). Missionarissen publiceerden veel in deze periode: zo leverde  pater Jos van der Kolk tussen ongeveer 1908 en 1915 125 items (Steenbrink, Catholics in Indonesia, II, 242).

 

Biografie(engels) Personal life

Jos van der Kolk was born in 1879 in Wanroy (province of North Brabant) and was ordained as a priest in 1904. He joined the Missionaries of the Sacred Heart of Jesus. He worked from 1909 to 1915 in Merauke and Okaba in Dutch New Guinea, until he was transferred to Langgur on the Kei Islands (Moluccas, Indonesia). He was appointed there as mission superior (

superior missionis

). In 1922 he returned to the Netherlands where he died in 1931 (Steenbrink,

Catholics in Indonesia

, II, 548).

Work

Together with his colleague P. Vertenten, he composed study material about the language that their colleagues H. Nollen, E. Cappers, J. van der Kooij and J. Viegen came across. This resulted in a Dutch-Marind dictionary that was published by the government in 1918. Together with Van der Kooij, Van der Kolk assisted his colleague H. Geurtjes with the publication of his Marind-Dutch dictionary in 1933. Van der Kolk went deeply into the way of thinking of the Marind, but he was disappointed when he realised that in the views of the Marind, there was no place for the work of missionaries (Steenbrink,

Catholics in Indonesia

, II, 239-240). Missionaries published frequently in this period: Father Jos van der Kolk, for example, produced 125 items between 1908 and 1915 (Steenbrink, Catholics in Indonesia

, II, 242).
Activiteiten
 • (Wetenschappelijk) onderzoek
 • Apostolaat door gebed
 • Pastoraal werk
 • Evangelieverkondiging en catechese
 • Bestudering en beschrijving van taal en cultuur
Continenten
 • Azië
Lokatie activiteiten
 • Nederlands Indië
 • Aartsbisdom Merauke
 • Bisdom Amboina
Selectie uit de literatuur
Titel
 • "Catechismus" De Volksmissionaris, vol. 2, no. 4
Auteur
 • Kolk, J. van de

Interviews

Geen.

Meer over het archief
Beschrijving archief

Stukken van en over pater van der Kolk zijn uiteraard te vinden in het archief van zijn congregatie, die van de Missionarissen van het Heilig Hart van Jezus. In 2006 is een deel van de stukken geschonken aan het KITLV. Alle stukken handelen voornamelijk over in Zuid Nieuw Guinea gesproken talen.

 

Beschrijving archief (Engels)

Documents from and about Father Van der Kolk can be found of course in the archive of his congregation, the Missionaries of the Sacred Heart of Jesus. In 2006 some of the papers were donated to the Royal Institute of South East Asian and Caribbean Studies (KITLV). All of those documents deal mainly with the languages spoken in South New Guinea.

Bewaarplaats Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven, St. Agatha
Periode archief 1854-2006
Openbaarheid beperkt
Opmerkingen openbaarheid

Het archief is in bewaring gegeven aan het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven in St. Agatha. Voor het inzien van archiefmateriaal is toestemming nodig van het bestuur. Een aanvraagformulier voor het verkrijgen van deze toestemming kan het erfgoedcentrum u per mail of per post toezenden (Inleiding Inventaris KAN).

Omvang 214 m
Toegang soort
 • Inventaris met inleiding
Opmerkingen toegang soort digitaal beschikbaar; www.archieven.nl - Missionarissen H. Hart / www.erfgoedkloosterleven.nl
Toegang titel Mulder msc, T.; Vriens msc, A.; Bovenmars msc, J.; Huijgevoort, A. van; Vorstenbosch, H. van; Dooren, K. van, Missionarissen van het H. Hart; AR-P027
Bijzondere relevantie
Toon

Verberg

Selectie

 

 

6378 Brieven van pater van de Kolk msc aan de provinciaal overste en van pater F. Kowalzki msc en pater J. van den Bergh msc over koppensnellen, 1912, 1930

 

6344 Brieven van pater J. v.d. Kolk msc, 1911-1913

 

565- 579 Publicaties en verhandelingen van pater J. van de Kolk msc over Irian Jaya, 1919-1941 (met hiaten), z.j.; Zie ook onder publicaties molukken Van de Kolk n. 919-969

 

565  "Bij de oermenschen van Nederlandsch Zuid-Nieuw-Guinea" [uitgave: Indische Missie Vereniging. Sittard-Tilburg], 1919

566  "Marindineesch Woordenboek" [uitgave: Weltevreden], 1922. NB: Met medewerking van pater Vertenten

567  "Marindineesche Verwantschapsbetrekkingen". Overdruk uit "Taal- land- en Volkenkunde van Nederlandsch Indië", 82, I, 1926

568  "Verslag der Ethnologen-bijeenkomst te Amsterdam" uit "Mens en Maatschappij", 1925

569  "Hoe de heidensche keiees zijn God laat oordelen". Overdruk uit "Het Missiewerk", 1923

570  "Het Godsoordeel bij de heidenen". Overdruk uit "Het Missiewerk", 1922

571  "Een sneltocht. De eerste les". Overdruk uit "De kleine Apostel", 1941

572  "Leeftijdsklassen op de Tanimbar-eilanden" uit "Taal- land- en Volkenkunde", 1924

573  "Naar het licht" [uitgave: MSC Tilburg], 1925

574  "Het begrip 'zonde' bij de Indonesiërs" uit "Het Missiewerk", 1925

575  "Missiegedachten". Overdruk uit "Roeping", 1926

576  "Het tandenvijlen bij de Tanimbareezen" [uitgave: Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap. Leiden], 1928

577  "Godsdienstwetenschap". Overdruk uit "De katholiek", 1929

578  "De Roomsch Katholieke Kerk en hare Missie onder de inlanders" in "Nederlands Indië", p. 330-338, 1929. NB: Door P. J. van Santen, gecorrigeerd door van de Kolk

579  "Tugerisch-Hollandse woordenlijst". Handschrift, z.j.

 

919- 969 Correspondentie, publicaties, verhandelingen en geschriften van, over of uit de nalatenschap van pater J. van de Kolk msc, 1910-1929 (met hiaten), z.j.

 

919  Correspondentie "Barbertje zal hangen" over kritiek op pater M. Neijens sr. msc

920  "Keieesch I = Keieesche Spraakkunst A-K" volgens pater H. Geurtjens msc, alsmede "Woordenboek Keieesch-Nederlands"

921  "Keieesch II = Keieesche Spraakkunst L-Z" volgens pater H. Geurtjens msc, alsmede "Woordenboek Keieesch-Nederlands"

922  "Keieesch III = Nederlandsch-Keieesch Woordenboek A-Z", alsmede "Tanimbareesch Woordenboek"

923  "Hollands-Mariendsch Woordenboek I A-N", 1910

924  "Hollandsch-Mariendsch Woordenboek II N-Z", 1910

925  "Marindineesch Woordenboek en Spraakkunst I A-K", 1913

926  "Marindineesch Woordenboek en Spraakkunst II L-Z", 1913

927  "Tanimbareesche Spraakkunst". Concept

928  "Talen en dialecten in en rond Nederlands Nieuw Guinea"

929  Missienota's I: "Ontstaan en ontwikkeling der Missie op Nederlands Nieuw Guinea"

930  Missienota's I: "Heidense Eeredienst-Godsdienstig bijgeloof..."

931  Missienota's I: "Zeden-gebruiken-volksgewoonten"

932  Missienota's I: "Geschiedenis der Papoeeezen (Keieezen etc.)". NB: Beschaving-Ontdekkingen-Reizen-Volksstammen-Volksaard-Ontwikkeling etc

933  Missienota's I: "Taal"

934  Missienota's I: "Algemene Folklore"

935  Missienota's I: "Mahomedanisme"

936  Missienota's I: "Geologie-Natuurkunde etc."

937  Missienota's I: "Geneeskunde etc."

938  Missienota's II: "Ethnologie, Linguïstiek etc."

939  Missienota's III: "Ethnologie, Taal etc."

940  Missienota's IV: "Ethnologie, Taal etc."

941  Ethnologie I (Volksuniversiteit Nijmegen): "Ethnologie in het algemeen", 1929

942  Ethnologie I (Volksuniversiteit Nijmegen): "Monogenisme", 1929

943  Ethnologie I (Volksuniversiteit Nijmegen): "Godsdienst-wetenschap", 1929

944  Ethnologie II (Volksuniversiteit Nijmegen): "Zedelijkheid bij primitieve volkeren", 1929

945  Ethnologie II (Volksuniversiteit Nijmegen): "Gezinsleven", 1929

946  Ethnologie II (Volksuniversiteit Nijmegen): "Sociaal leven", 1929

947  Ethnologie III (Volksuniversiteit Nijmegen): "Het economische leven", 1929

948  Ethnologie III (Volksuniversiteit Nijmegen): "Het intellectuele leven", 1929

949  Ethnologie III (Volksuniversiteit Nijmegen): "Het koppensnellen op Zuid Nieuw Guinea", 1929

950  Nota's I: "Over de gebruiken onzer Papoea's"

951  Nota's II: "Over bijgelovigheden en hekserijen bij onze Kaja-Kaja's"

952  Nota's III: "Nieuw Guinea"

953  Nota's IV: "Nieuw Guinea-Spoken"

954  "Het moreel gevoel bij onbeschaafde volkeren". Alsmede "O.L.Vrouw der Missie"

955  "De Ordaliën"

956  "Levensfilosophie". NB: Onvolledig

957  "Het moreel gevoel bij natuurvolkeren"

958  "Tact in het Missieleven". Alsmede een concept van "Java.Missie"

959  "Het Godsbegrip op Kei, Tanimbar en Zuid Nieuw Guinea"

960  "De kennis van een Opperwezen bij de volkeren van de Molukken en Nieuw Guinea"

961  "Keieesche Kruisweg Ded Naftangwauw I"

962  "Keieesche Kruisweg Ded Naftangwauw II"

963  "Marindineesche Catechismus" door [pater Petrus Vertenten], 1917

964  "Siksikar Eiwan" (gezangen met cijfernoten)

965  "Kruisweg en Gebeden" "Dalamtëné Sangwäloe" "Sembäjang ma tonde Sacr.Makakoedoes"

966  "Evangelie Jezus'leven en dood" in het Keieesch

967  "Bebeên Natal" "Rät-Läi hir-til" "Paska"

968  "Missionering in Indië"

969  Missiebrieven aan en van msc-autoriteiten, 1914-1923. Alsmede "Woordenlijst Marindinees"

 

Audio-visueel materiaalBewaarplaats Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde, Leiden
Periode archief 1910-1930
Openbaarheid openbaar
Omvang 1 doos
Toegang soort
 • Anders nl
Opmerkingen toegang soort Plaatsingslijst/inventaris; digitaal beschikbaar als pdf via www.kitlv.nl
Toegang titel KITLV-inventaris 155, Or. 682
Bijzondere relevantie
Toon

Verberg

Taalkundige studies


1. ‘Keieesche Spraakkunst, volgens R.P. Geurtjens’, met woordenboek Keiees-Nederlands, letter A-K. 1915. Handschrift. 1 deel.

 

2. Woordenboek Keiees, letter L-Z. 1915. Handschrift. 1 deel.

 

3. Woordenboek Nederlands-Keiees. 1915. Handschrift. 1 deel. Tevens bijgeschreven de betekenis in Tanimbarees.
Zie ook: ‘Spraakleer der Keieesche taal’, samengesteld door H. Geurtjens M.S.C. (1875-1957), en ‘Woordenlijst der Keieesche taal’. 1921. Verhandelingen van het Bataviaansch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen; dl. 63, tweede stuk en derde stuk

 

4. ‘Hollandsch-Mariendsch Woordenboek’, I. A-N. Handschrift. 1910. 1 deel.

 

5. ‘Hollandsch-Mariendsch Woordenboek’, II. N-Z. Handschrift. 1910. 1 deel.
Zie ook: J. van de Kolk en P. Vertenten (1884-1946), Marindineesch woordenboek. Deel I: Nederlandsch-Marindineesch.Weltevreden: Landsdrukkerij, 1922.

 

6. Marindineesch Woordenboek en Spraakkunst, in Okaba- of Imah-dialect. 1913. Deel I: A-K. Handschrift. 1 deel.

 

7. Marindineesch Woordenboek en Spraakkunst, in Okaba- of Imah-dialect. 1913. Deel II: L-Z. Handschrift. 1 deel. Met Marindinesche Spraakunst.
Zie ook: ‘Marindineesch-Nederlandsch woordenboek’, door H. Geurtjens. Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen; dl. 71, vijfde stuk. 1933.

 

8. ‘Marindineesche Spraakleer’, door J. van der Kolk , bewerkt door P. Vertenten. 1916. Handschrift. 1 deel.
Zie ook: ‘Spraakleer der Marindineesche taal’, door H. Geurtjens. Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, dl. 68, tweede stuk 1926.

 

9. ‘Tenimbareesche Spraakkunst (klad), door J. van der Kolk. 1923. Handschrift. 1 schrift.

 

10. ‘Tenimbareesch’, door J. van der Kolk. Opzet van een grammatica en woordenlijst. 1923. Handschrift. 1 schrift.


11. ‘Talen en dialecten in en rond Nieuw-Guinea., door J. van der Kolk. Handschrift. Met twee kaarten. Bevat woordenlijst Nederlands in 33 talen en dialecten, waaronder Maleris, diverse talen en dialecten op Nieuw Guinea, Fiji, Samoa, Maori enz.

Verwijzing naar andere archiefvormers
Informatiewaarde Interressant archief

Geschiedenis

Biografische gegevens

Persoonlijk leven

Jos van der Kolk werd geboren in 1879 in Wanroy (prov. Noord-Brabant) en tot priester gewijd in 1904. Hij sloot zich aan bij de Missionarissen van het Heilig Hart van Jezus. Hij werkte tussen 1909 en 1915 in Merauke en Okaba in Nederlands Nieuw-Guinea, tot hij overgeplaatst werd naar Langgur op de Kei-eilanden (Molukken, Indonesië). Daar werd hij benoemd tot missieoverste (superior missionis). In 1922 keerde hij terug naar Nederland waar hij in 1931 overleed (Steenbrink, Catholics in Indonesia, II, 548).

 

Werk

Hij maakte samen met confrater P. Vertenten studiemateriaal over de taal waar hun confraters H. Nollen, E. Cappers, J. van der Kooij en J. Viegen mee in aanraking kwamen. Dit resulteerde in een woordenboek Nederlands-Marind dat in 1918 door de overheid werd gepubliceerd.. Ook hielp Van der Kolk samen met Van der Kooij zijn collega H. Geurtjes bij de publicatie van diens Marind-Nederlandse woordenboek in 1933. Van de Kolk verdiepte zich in de gedachtenwereld van de Marind, maar tot zijn spijt kwam hij tot de conclusie dat er in de visie van de Marind geen begrip was voor het werk van de missionarissen (Steenbrink, Catholics in Indonesia II 239-240). Missionarissen publiceerden veel in deze periode: zo leverde  pater Jos van der Kolk tussen ongeveer 1908 en 1915 125 items (Steenbrink, Catholics in Indonesia, II, 242).

 

Biografie(engels) Personal life

Jos van der Kolk was born in 1879 in Wanroy (province of North Brabant) and was ordained as a priest in 1904. He joined the Missionaries of the Sacred Heart of Jesus. He worked from 1909 to 1915 in Merauke and Okaba in Dutch New Guinea, until he was transferred to Langgur on the Kei Islands (Moluccas, Indonesia). He was appointed there as mission superior (

superior missionis

). In 1922 he returned to the Netherlands where he died in 1931 (Steenbrink,

Catholics in Indonesia

, II, 548).

Work

Together with his colleague P. Vertenten, he composed study material about the language that their colleagues H. Nollen, E. Cappers, J. van der Kooij and J. Viegen came across. This resulted in a Dutch-Marind dictionary that was published by the government in 1918. Together with Van der Kooij, Van der Kolk assisted his colleague H. Geurtjes with the publication of his Marind-Dutch dictionary in 1933. Van der Kolk went deeply into the way of thinking of the Marind, but he was disappointed when he realised that in the views of the Marind, there was no place for the work of missionaries (Steenbrink,

Catholics in Indonesia

, II, 239-240). Missionaries published frequently in this period: Father Jos van der Kolk, for example, produced 125 items between 1908 and 1915 (Steenbrink, Catholics in Indonesia

, II, 242).
Activiteiten
 • (Wetenschappelijk) onderzoek
 • Apostolaat door gebed
 • Pastoraal werk
 • Evangelieverkondiging en catechese
 • Bestudering en beschrijving van taal en cultuur

Geografie

Continenten
 • Azië
Lokatie activiteiten
 • Nederlands Indië
 • Aartsbisdom Merauke
 • Bisdom Amboina

Niet-archivalische bronnen

Selectie uit de literatuur
Titel
 • "Catechismus" De Volksmissionaris, vol. 2, no. 4
Auteur
 • Kolk, J. van de

Interviews

Geen.


Het archief

Meer over het archief
Beschrijving archief

Stukken van en over pater van der Kolk zijn uiteraard te vinden in het archief van zijn congregatie, die van de Missionarissen van het Heilig Hart van Jezus. In 2006 is een deel van de stukken geschonken aan het KITLV. Alle stukken handelen voornamelijk over in Zuid Nieuw Guinea gesproken talen.

 

Beschrijving archief (Engels)

Documents from and about Father Van der Kolk can be found of course in the archive of his congregation, the Missionaries of the Sacred Heart of Jesus. In 2006 some of the papers were donated to the Royal Institute of South East Asian and Caribbean Studies (KITLV). All of those documents deal mainly with the languages spoken in South New Guinea.

Bewaarplaats Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven, St. Agatha
Periode archief 1854-2006
Openbaarheid beperkt
Opmerkingen openbaarheid

Het archief is in bewaring gegeven aan het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven in St. Agatha. Voor het inzien van archiefmateriaal is toestemming nodig van het bestuur. Een aanvraagformulier voor het verkrijgen van deze toestemming kan het erfgoedcentrum u per mail of per post toezenden (Inleiding Inventaris KAN).

Omvang 214 m
Toegang soort
 • Inventaris met inleiding
Opmerkingen toegang soort digitaal beschikbaar; www.archieven.nl - Missionarissen H. Hart / www.erfgoedkloosterleven.nl
Toegang titel Mulder msc, T.; Vriens msc, A.; Bovenmars msc, J.; Huijgevoort, A. van; Vorstenbosch, H. van; Dooren, K. van, Missionarissen van het H. Hart; AR-P027
Bijzondere relevantie

Selectie

 

 

6378 Brieven van pater van de Kolk msc aan de provinciaal overste en van pater F. Kowalzki msc en pater J. van den Bergh msc over koppensnellen, 1912, 1930

 

6344 Brieven van pater J. v.d. Kolk msc, 1911-1913

 

565- 579 Publicaties en verhandelingen van pater J. van de Kolk msc over Irian Jaya, 1919-1941 (met hiaten), z.j.; Zie ook onder publicaties molukken Van de Kolk n. 919-969

 

565  "Bij de oermenschen van Nederlandsch Zuid-Nieuw-Guinea" [uitgave: Indische Missie Vereniging. Sittard-Tilburg], 1919

566  "Marindineesch Woordenboek" [uitgave: Weltevreden], 1922. NB: Met medewerking van pater Vertenten

567  "Marindineesche Verwantschapsbetrekkingen". Overdruk uit "Taal- land- en Volkenkunde van Nederlandsch Indië", 82, I, 1926

568  "Verslag der Ethnologen-bijeenkomst te Amsterdam" uit "Mens en Maatschappij", 1925

569  "Hoe de heidensche keiees zijn God laat oordelen". Overdruk uit "Het Missiewerk", 1923

570  "Het Godsoordeel bij de heidenen". Overdruk uit "Het Missiewerk", 1922

571  "Een sneltocht. De eerste les". Overdruk uit "De kleine Apostel", 1941

572  "Leeftijdsklassen op de Tanimbar-eilanden" uit "Taal- land- en Volkenkunde", 1924

573  "Naar het licht" [uitgave: MSC Tilburg], 1925

574  "Het begrip 'zonde' bij de Indonesiërs" uit "Het Missiewerk", 1925

575  "Missiegedachten". Overdruk uit "Roeping", 1926

576  "Het tandenvijlen bij de Tanimbareezen" [uitgave: Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap. Leiden], 1928

577  "Godsdienstwetenschap". Overdruk uit "De katholiek", 1929

578  "De Roomsch Katholieke Kerk en hare Missie onder de inlanders" in "Nederlands Indië", p. 330-338, 1929. NB: Door P. J. van Santen, gecorrigeerd door van de Kolk

579  "Tugerisch-Hollandse woordenlijst". Handschrift, z.j.

 

919- 969 Correspondentie, publicaties, verhandelingen en geschriften van, over of uit de nalatenschap van pater J. van de Kolk msc, 1910-1929 (met hiaten), z.j.

 

919  Correspondentie "Barbertje zal hangen" over kritiek op pater M. Neijens sr. msc

920  "Keieesch I = Keieesche Spraakkunst A-K" volgens pater H. Geurtjens msc, alsmede "Woordenboek Keieesch-Nederlands"

921  "Keieesch II = Keieesche Spraakkunst L-Z" volgens pater H. Geurtjens msc, alsmede "Woordenboek Keieesch-Nederlands"

922  "Keieesch III = Nederlandsch-Keieesch Woordenboek A-Z", alsmede "Tanimbareesch Woordenboek"

923  "Hollands-Mariendsch Woordenboek I A-N", 1910

924  "Hollandsch-Mariendsch Woordenboek II N-Z", 1910

925  "Marindineesch Woordenboek en Spraakkunst I A-K", 1913

926  "Marindineesch Woordenboek en Spraakkunst II L-Z", 1913

927  "Tanimbareesche Spraakkunst". Concept

928  "Talen en dialecten in en rond Nederlands Nieuw Guinea"

929  Missienota's I: "Ontstaan en ontwikkeling der Missie op Nederlands Nieuw Guinea"

930  Missienota's I: "Heidense Eeredienst-Godsdienstig bijgeloof..."

931  Missienota's I: "Zeden-gebruiken-volksgewoonten"

932  Missienota's I: "Geschiedenis der Papoeeezen (Keieezen etc.)". NB: Beschaving-Ontdekkingen-Reizen-Volksstammen-Volksaard-Ontwikkeling etc

933  Missienota's I: "Taal"

934  Missienota's I: "Algemene Folklore"

935  Missienota's I: "Mahomedanisme"

936  Missienota's I: "Geologie-Natuurkunde etc."

937  Missienota's I: "Geneeskunde etc."

938  Missienota's II: "Ethnologie, Linguïstiek etc."

939  Missienota's III: "Ethnologie, Taal etc."

940  Missienota's IV: "Ethnologie, Taal etc."

941  Ethnologie I (Volksuniversiteit Nijmegen): "Ethnologie in het algemeen", 1929

942  Ethnologie I (Volksuniversiteit Nijmegen): "Monogenisme", 1929

943  Ethnologie I (Volksuniversiteit Nijmegen): "Godsdienst-wetenschap", 1929

944  Ethnologie II (Volksuniversiteit Nijmegen): "Zedelijkheid bij primitieve volkeren", 1929

945  Ethnologie II (Volksuniversiteit Nijmegen): "Gezinsleven", 1929

946  Ethnologie II (Volksuniversiteit Nijmegen): "Sociaal leven", 1929

947  Ethnologie III (Volksuniversiteit Nijmegen): "Het economische leven", 1929

948  Ethnologie III (Volksuniversiteit Nijmegen): "Het intellectuele leven", 1929

949  Ethnologie III (Volksuniversiteit Nijmegen): "Het koppensnellen op Zuid Nieuw Guinea", 1929

950  Nota's I: "Over de gebruiken onzer Papoea's"

951  Nota's II: "Over bijgelovigheden en hekserijen bij onze Kaja-Kaja's"

952  Nota's III: "Nieuw Guinea"

953  Nota's IV: "Nieuw Guinea-Spoken"

954  "Het moreel gevoel bij onbeschaafde volkeren". Alsmede "O.L.Vrouw der Missie"

955  "De Ordaliën"

956  "Levensfilosophie". NB: Onvolledig

957  "Het moreel gevoel bij natuurvolkeren"

958  "Tact in het Missieleven". Alsmede een concept van "Java.Missie"

959  "Het Godsbegrip op Kei, Tanimbar en Zuid Nieuw Guinea"

960  "De kennis van een Opperwezen bij de volkeren van de Molukken en Nieuw Guinea"

961  "Keieesche Kruisweg Ded Naftangwauw I"

962  "Keieesche Kruisweg Ded Naftangwauw II"

963  "Marindineesche Catechismus" door [pater Petrus Vertenten], 1917

964  "Siksikar Eiwan" (gezangen met cijfernoten)

965  "Kruisweg en Gebeden" "Dalamtëné Sangwäloe" "Sembäjang ma tonde Sacr.Makakoedoes"

966  "Evangelie Jezus'leven en dood" in het Keieesch

967  "Bebeên Natal" "Rät-Läi hir-til" "Paska"

968  "Missionering in Indië"

969  Missiebrieven aan en van msc-autoriteiten, 1914-1923. Alsmede "Woordenlijst Marindinees"

 

Audio-visueel materiaalBewaarplaats Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde, Leiden
Periode archief 1910-1930
Openbaarheid openbaar
Omvang 1 doos
Toegang soort
 • Anders nl
Opmerkingen toegang soort Plaatsingslijst/inventaris; digitaal beschikbaar als pdf via www.kitlv.nl
Toegang titel KITLV-inventaris 155, Or. 682
Bijzondere relevantie

Taalkundige studies


1. ‘Keieesche Spraakkunst, volgens R.P. Geurtjens’, met woordenboek Keiees-Nederlands, letter A-K. 1915. Handschrift. 1 deel.

 

2. Woordenboek Keiees, letter L-Z. 1915. Handschrift. 1 deel.

 

3. Woordenboek Nederlands-Keiees. 1915. Handschrift. 1 deel. Tevens bijgeschreven de betekenis in Tanimbarees.
Zie ook: ‘Spraakleer der Keieesche taal’, samengesteld door H. Geurtjens M.S.C. (1875-1957), en ‘Woordenlijst der Keieesche taal’. 1921. Verhandelingen van het Bataviaansch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen; dl. 63, tweede stuk en derde stuk

 

4. ‘Hollandsch-Mariendsch Woordenboek’, I. A-N. Handschrift. 1910. 1 deel.

 

5. ‘Hollandsch-Mariendsch Woordenboek’, II. N-Z. Handschrift. 1910. 1 deel.
Zie ook: J. van de Kolk en P. Vertenten (1884-1946), Marindineesch woordenboek. Deel I: Nederlandsch-Marindineesch.Weltevreden: Landsdrukkerij, 1922.

 

6. Marindineesch Woordenboek en Spraakkunst, in Okaba- of Imah-dialect. 1913. Deel I: A-K. Handschrift. 1 deel.

 

7. Marindineesch Woordenboek en Spraakkunst, in Okaba- of Imah-dialect. 1913. Deel II: L-Z. Handschrift. 1 deel. Met Marindinesche Spraakunst.
Zie ook: ‘Marindineesch-Nederlandsch woordenboek’, door H. Geurtjens. Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen; dl. 71, vijfde stuk. 1933.

 

8. ‘Marindineesche Spraakleer’, door J. van der Kolk , bewerkt door P. Vertenten. 1916. Handschrift. 1 deel.
Zie ook: ‘Spraakleer der Marindineesche taal’, door H. Geurtjens. Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, dl. 68, tweede stuk 1926.

 

9. ‘Tenimbareesche Spraakkunst (klad), door J. van der Kolk. 1923. Handschrift. 1 schrift.

 

10. ‘Tenimbareesch’, door J. van der Kolk. Opzet van een grammatica en woordenlijst. 1923. Handschrift. 1 schrift.


11. ‘Talen en dialecten in en rond Nieuw-Guinea., door J. van der Kolk. Handschrift. Met twee kaarten. Bevat woordenlijst Nederlands in 33 talen en dialecten, waaronder Maleris, diverse talen en dialecten op Nieuw Guinea, Fiji, Samoa, Maori enz.

Verwijzing naar andere archiefvormers
Informatiewaarde Interressant archief