Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

Schmutzer, Familie

Burgelijke naam Schmutzer, Familie
Periode 1847-1960
Denominatie rooms-katholiek
Org Missie

Biografische gegevens

De familie Schmutzer exploiteerde suikerplantages in Bantoel en Ganjoeran (beide op Java) en voerde daar in de geest van de encycliek Rerum Novarum gepubliceerd in 1891 een vooruitstrevend sociaal beleid. Joseph I.J.M. Schmutzer (1882-1946)was leider van de Indische Katholieke Partij en afgevaardigde en later vicevoorzitter van de Volksraad. Na zijn terugkeer naar Nederland werd hij in 1930 hoogleraar in de fysica te Utrecht. In 1945 was hij minister voor Overzeese Gebiedsdelen in het derde kabinet Gerbrandy. Zijn broer Julius R.A.M. (1884-1954) was gehuwd met Caroline Th.M. van Rijckevorsel, een zuster van de bekende jezuïet Leopold van Rijckevorsel. Verder was er nog de ondernemer Ignace A.M. Schmutzer (1921-1977). In 1930 had de suikerplantage Ganjoeran 12 lagere scholen. Toen de familie in 1934 de plantage verliet telde deze ongeveer 1350 katholieke bekeerlingen (Katholiek Documentatie Centrum, knipselverzameling en Steenbrink, Catholicism in Indonesia, II). Joseph Schmutzer correspondeerde met prof. Asselbergs (pseudoniem: Anton van Duinkerke) en publiceerde met J.J. ten Berge.

Biografie(engels)

The family Schmutzer ran sugar plantations in Bantul and Ganjuran (both on Java) and pursued a progressive social policy there in the spirit of the encyclical letter Rerum Novarum

published in 1891. Joseph I.J.M. Schmutzer (1882-1946) was chief of the Catholic Party in the Indies and representative and later vice-chairman of the Assembly (Volksraad). After returning to the Netherlands, he became professor in physics in Utrecht in 1930. In 1945 he was Minister for Overseas Territories in the third Gerbrandy administration. His brother, Julius R.A.M. Schmutzer (1884-1954), was married to Caroline Th.M. van Rijckevorsel, a sister of the well-known Jesuit Leopold van Rijckevorsel. Furthermore, there was the entrepreneur Ignace A.M. Schmutzer (1921-1977). In 1930 the sugar plantation Ganjuran had 12 primary schools. When the family left the plantation in 1934, it counted about 1,350 Catholic converts (Katholiek Documentatie Centrum, collection of press cuttings and Steenbrink, Catholicism in Indonesia, II, 395-297). Joseph Schmutzer corresponded with Professor Asselbergs (pen-name: Anton van Duinkerke) and published together with J.J. ten Berge.

Activiteiten
 • Onderwijs (hieronder ook kweekscholen)
 • Gezondheidszorg
 • Pastoraal werk
 • Evangelieverkondiging en catechese
Continenten
 • Azië
Lokatie activiteiten
 • Nederlands Indië
 • Java
Selectie uit de literatuur
Titel
 • Catholics in Indonesia, 1808-1942 : a documented history / Karel Steenbrink
Auteur
 • Karel Adriaan Steenbrink (1942-)
Paginering
 • 2 dl
Uitgever
 • Leiden : KITLV Press
Jaar van uitgave
 • 2003-2007

Titel
 • Europeanisme of Katholicisme
Auteur
 • J. Schmutzer ; J. J. ten Berge ; Willem Arnoldus Maas (1897-1950)
Paginering
 • 104 p
Uitgever
 • [S.l.] : De Gemeenschap
Jaar van uitgave
 • Ca. 1920

Titel
 • Javaansche kunst / door J. Schmutzer, J.J. ten Berge en W. Maas
Auteur
 • J. Schmutzer ; J.J. ten Berge ; Willem Maas
Paginering
 • 104 p., [45] pl
Uitgever
 • [S.l] : s.n
Jaar van uitgave
 • [1927]

Titel
 • Eeuwen van eeuwen / door J.I.J.M. Schmutzer
Auteur
 • Josef Ignaz Julius Maria Schmutzer (1882-1946)
Paginering
 • p. 80-101
Uitgever
 • 's-Gravenhage : Ten Hagen's Drukkerij en Uitgevers-Mij
Jaar van uitgave
 • 1932

Titel
 • Solidarisme in Indië / door J.I.J.M. Schmutzer
Auteur
 • Josef Ignaz Julius Maria Schmutzer (1882-1946)
Paginering
 • 42 p
Uitgever
 • [S.l. : s.n.]
Jaar van uitgave
 • [ca. 1922]

Titel
 • Europeanisme of katholicisme / door J. Schmutzer, J.J. ten Berge en W. Maas
Auteur
 • Josef Ignaz Julius Maria Schmutzer (1882-1946) ; J.J. ten Berge ; Willem Arnoldus Maas (1897-1950)
Paginering
 • 104 p
Uitgever
 • Utrecht : De GemeenschapLeuven : Xaveriana
Jaar van uitgave
 • [1929]
Meer over het archief
Beschrijving archief

Het familiearchief Schmutzer is gedeponeerd in het Katholiek Documentatiecentrum in Nijmegen. Het bestaat uit enkele brieven en veel artikelen afgedrukt in tijdschriften. Geen egodocumenten zoals dagboeken of memoires en ook geen correspondentie tussen de leden van de familie. Het archief ontleent zijn waarde vooral aan het gegeven dat het een particulier archief is dat nu eens niet door een congregatie of andere kerkelijke organisatie is gevormd. Families zoals Schmutzer die zich inzetten voor de missie waren er in Ned. Indië maar weinig. Voor het thema culturele interactie zijn ook de titels in het veld literatuur van belang.

Beschrijving archief (Engels)

The Schmutzer family archive has been deposited in the Katholiek Documentatie Centrum in Nijmegen. It consists of a few letters and many articles printed in periodicals. There is no ego-documents like diaries or memoirs and also no correspondence between the members of the family. The value of the archive consists primarily of the fact that it is a private archive, which has not been created by a congregation or another ecclesiastical organisation. Families like Schmutzer who were busy with the mission were rare in the Netherlands Indies. For the subject of cultural interaction, the titles mentioned in the Literature field are also important.

Bewaarplaats Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen
Periode archief 1904-1985
Openbaarheid openbaar
Omvang 0,37 meter
Toegang soort
 • Anders nl
Opmerkingen toegang soort Plaatsingslijst (concept)
Toegang titel Familie Schmutzer.
Bijzondere relevantie
Toon

Verberg

Selectie

Algemeen

 

73. Circulaire Europeanisme of katholicisme, een boek geschreven en samengesteld door dr. J. Schmutzer, J.J. ten Berge S.J. en W. Maas. z.j.

 

76. Stukken betreffende de vereniging 'De kruistocht van de naastenliefde', waar mevrouw Schmutzer-Hendriksz en mevrouw Th. Michiels van Kessenich propagandisten van waren. 1952-1964, z.j.

Met foto's.

 

77. Correspondentie van rev. John Pai Haiang (Koreaans priester) te Rome met mevrouw Schmutzer-Hendriksz en M.Th. Michiels van Kessenich te Voorschoten.

1952-1970.

 

 

Indonesië

 

48. Artikel "Aan mijne medeleden in de feestvierende Sint Claverbond" van prof. dr. J. Schmutzer, hoogleraar te Utrecht, in het Jubileumnummer van de Sint Claverbond.

1939.

 

49. Lezing "Solidarisme in Indië" , uitgesproken door dr. J.I.J.M. Schmutzer, hoogleraar te Utrecht, voor (onbekend). z.j.

 

62. Artikel "Statistics of catholic life in the Vicariate of  Batavia", van een Jezuïet, in Java. 1937.

 

86. Verhandeling "Bersiap-tijd" van (onbekend. 1945-1946.

 

19. Artikel "De katholieke Kerk in Indonesië" uit De Tijd. 1946.

 

 

familie

 

3. Artikel "Ir. Julius R.A.H. Schmutzer" , van J. van Kempen S.J. in Indisch Missietijdschrift. 1954.

 

2. Artikel over de geschiedenis van de familie Schmutzer in [Gandjuran], in: 'Een ster ging mee naar het Oosten'; 50 jaar missiearbeid in Indonesia van de Liefdeszusters van de H. Carolus Barromeus van Zr. Laurentia de Sain. 1968.

 

30. Stukken betreffende het koperen huwelijksfeest van ir. Julius Schmutzer-van Rijckevorsel te Gandjuran. 1932.

Liederen, gedichten, toespraken, geestelijke ruikers e.d. Nederlandse en Javaanse tekst.

 

8. Condoléance-brieven van pater W. Keller S.J. te 's Gravenhage en pastoor [Handjoyo] te [Gandjuran] (Indonesië) aan mevr. C. Schmutzer- van Rijckevorsel te Nijmegen, b.g.v. de dood van Julius Schmutzer. 1954.

 

9. Artikelen; doodsberichten van ir. Julius Schmutzer te Nijmegen, uit verschillende kranten. 1954.

 

69. Artikelen over leden van de familie Schmutzer uit (onbekend). 1954, 1938, 1984.

 

70. "'In memoriam' prof. ir. Josef Ignaz Julius Marie Schmutzer"; rede uitgesproken voor de senaat van de Rijksuniversiteit te Utrecht op 28 september door prof. dr. V.J. Koningsberger. 1946.

 

72. Band met het archiefverhaal, ingesproken door mevrouw Stuyt-Schmutzer te Nijmegen, dochter van ir. Julius Schmutzer. 1985.

 

 

Java

 

1. Artikelen over het ziekenhuis in Gandjuran gesticht door de familie Schmutzer, in: 'Lustrum in het zilver', 125 jaar Liefdezusters van de H. Carolus Borromeus "Onder de Bogen", Maastricht. 1962.

 

5. Artikel "'[Zanti Rapih] in het zilver', te Jogjakarta", in: Berichten uit Java.

1954.

Dit ziekenhuis was gesticht door Julius Schmutzer.

 

6. Artikel "Eerste steenlegging van een H. Hart-monument op Java", van L. van Rijckevorsel S.J., uit de Sint Claverbond. 1928. [ook inv. nr. 42]

 

10. Brief van W. van Baal S.J. te 's Gravenhage aan de heer en mevrouw Schmutzer-van Rijckevorsel te Nijmegen. 1948. Uittreksel van een brief uit [Gandjuran].

 

11. Brief van een zuster van 'Onder de Bogen' te [Gandjuran], aan mevrouw C. Schmutzer-van Rijckevorsel te (onbekend). 1946.

 

12. Telegrammen van de zusters van 'Onder de Bogen' te Jogjakarta aan de familie Schmutzer te Nijmegen, b.g.v. het zilveren feest van het ziekenhuis '[Zanti Rapih]' wat gesticht is door Schmutzer. 1954.

 

17. Artikelen over de missie in Indonesia, waar ook Gandjuran in voorkomt; uit de [mededelingen van de] Sint Claverbond.1924.

 

18. Programma's 'Hulde van de Djokjase katholieken aan het H. Sacrament des Altaars'. 1924.

 

20. Brieven van H. Jonckbloedt S.J. te Gandjuran aan mevrouw Schmutzer te Nijmegen. 1948, 1980.

 

21. Artikel "Gandjoeran, Christus Koning feest", van B. [Schruten] S.J., uit de Sint Claverbond. 1939.

 

22. Artikel "Indië aan het H. Hart" uit De Maasbode. 1927. Met aantekeningen.

 

23. Stukken betreffende het afscheid van de familie Schmutzer-van Rijckevorsel van Gandjuran. 1934.

 

25. Oorkonde van de wijding van de [Tjandi] met het H. Hartbeeld te Gandjuran, door mgr. A.P.F. van Velsen S.J. 1927.

 

66. Artikel "'Niederländisch-Ostindiën', Java dem heiligsten Herzen", van G. Lehmacher S.J., in Die katholischen Missionen. 1930.

 

29. Stukken betreffende het Melaniawerk in Indonesië. Kreeg rechtspersoonlijkheid op grond van de door dr. Schmutzer opgestelde statuten in 1925. 1925-1977.

NB: Nederlandse en Indonesische tekst.

 

31. Toespraak bij de opening van de nieuwe meisjesschool te Gandjuran, uitgesproken door (hoogstwaarschijnlijk de leerkracht). z.j.

 

89. Scriptie "Geschiedenis van de oprichting van de Heilig Hartparochie te Ganjuran. 1995. 1 omslag

 

79. Brief van Blasius Pudjarahardja, seminarist aan het groot-seminarie te Jogjakarta (Indonesië). 1934.

 

 

kunst en kunstvoorwerpen

 

32. Stukken betreffende Javaanse christelijke kunst. (Leringen, afbeeldingen, correspondentie, etc.), toebehorende aan prof. dr. Josef Schmutzer. 1935-1946.

NB: Nederlandse, Duitse, Franse en Javaanse tekst.

 

34. Lijst met o.a. namen van Javaanse schilderstukken, geleend door Schmutzer aan 'de Graal' voor een tentoonstelling te Londen. 1939. [cf. inv. nr. 64]

 

35. Artikel "Le problème de l'adaptation artistique en pays de Missions" in Bulletin des étudiants de France. 1933.

 

40. Artikel "Native Christian art" van E. Allard in In Hoc Signo Vinces, Mission Number Grail Magazine.1935.

Met afbeeldingen van de hulden in Gandjuran. Engelse tekst.

 

43. Artikel "Irene Peltenburg en de aangepaste missiekunst" van prof. dr. J. Schmutzer, in Sint Claverbond. 1934.

 

44. Artikel "In memoriam Rama van Driessche S.J.", van [F.] Sträter S.J. in Sint Claverbond. 1934.

Met o.a. een afbeelding van de kerk in Gandjuran, gebouwd door de familie Schmutzer.

 

45. Artikel "Het apostolaat der kunst" van prof. dr. J. Schmutzer, in Sint Claverbond.

1935. Met afbeeldingen.

 

46. Artikel "Javaanse Madonna's" van prof. dr. J. Schmutzer, in Sint Claverbond. 1935. Met afbeeldingen.

 

50. Artikel "'Pohsarang', waar alles katholiek is en toch alles weer zuiver Javaans blijft" van J. Wolters CM te Kediri (Java)

in Sint Vincentius a Paulo. 1938.

 

51. Artikel "De muziek te [Moentilan]" (Java), van J. Hellings S.J. te [Girisonta] (Java), in Het Missiewerk. 1934.

 

52. Artikel "Naar een Javaanse kerkelijke kunst", van ['B'] te Jogjakarta, in Koloniaal Missie tijdschrift van de Indische Missie-Vereniging. 1927.

 

53. Artikel "De inlandse kunst in dienst van de Liturgie in de Missielanden", van A.S.B. te Brugge (België), in Liturgisch Parochieblad. 1937.

 

54. Artikelen over "De kunst en de missie", uit verschillende kranten. 1931-1935.

Nederlandse, Duitse, Engelse en Javaanse tekst.

 

55. Artikel "Inlandse kunst en Christendom in N.O.-Indië", van dr. B.A.G. Virklage [S.V.D.] te (onbekend) in Katholieke Missiën. 1937.

 

56. Artikel "Inheemse Christelijke kunst"; verslag van een tentoonstelling in 't Graalhuis te Haarlem, waar prof. dr. Schmutzer ook aan meewerkte, in 't Graalblad. z.j.

 

57. Artikel "Die Entwicklung der Chrislichen Kunst in Niederländisch-Indiën", van R. Baumgartner te Batavia (Indonesië), in Kirchen-kunst. 1935.

Met afbeeldingen.

 

58. Artikel "Culture et art chretien", van J. Schmutzer, professor à l'université d'Utrecht, in Univers.1938.

 

59. Boekbespreking "Européanisme ou Catholicisme?", van dr. Schmutzer en J.J. ten Berge S.J. in Le Bulletin des Missions. 1930.

 

60. Artikelen "Christliche einheimische Kunst in nichtchristlichen Ländern", van verschillende schrijvers in Die Christliche Kunst. 1929, 1936.

Met afbeeldingen van Gandjuran.

 

61. Artikel "Culture et art chretien", van Jozef Schmutzer, in Societas Auxiliarium Missionum (SAM). 1938.

 

67. Artikel "Il problema dell'arte Missionaria", van G. Bettoli, in Arte Christiana. 1934.

Met afbeeldingen van javaanse kunst uit Gandjuran.

 

68. Artikel "'De nieuwe blauwe bloem', een belangrijke cultuuravond. Hoe te komen tot een katholieke Javaanse kunst?", in (onbekend). z.j.

Verslag van een lezing uitgesproken door prof. Schmutzer te (onbekend).

 

83. Tekening van prof. dr. ir. J. Schmutzer voor een project van de aanpassing aan Javaanse christelijke kunst. [1920].

 

84. Foto's van beelden en plastieken van Javaanse christelijke kunst naar ontwerpen van dr. J. Schmutzer te Gandjuran, Yogyakarta. [1924].

Met aantekeningen.

 

91. Brief van J. Schmutzer aan Mgr. (obekend) over een houten beeld "De biddende engel". Met bijlagen. 1925. 1 omslag

 

92. Artikel "Christelijke Javaanse kunst 1924-1927" in (onbekend).1927.1 omslag

Informatiewaarde Interressant archief

Geschiedenis

Biografische gegevens

De familie Schmutzer exploiteerde suikerplantages in Bantoel en Ganjoeran (beide op Java) en voerde daar in de geest van de encycliek Rerum Novarum gepubliceerd in 1891 een vooruitstrevend sociaal beleid. Joseph I.J.M. Schmutzer (1882-1946)was leider van de Indische Katholieke Partij en afgevaardigde en later vicevoorzitter van de Volksraad. Na zijn terugkeer naar Nederland werd hij in 1930 hoogleraar in de fysica te Utrecht. In 1945 was hij minister voor Overzeese Gebiedsdelen in het derde kabinet Gerbrandy. Zijn broer Julius R.A.M. (1884-1954) was gehuwd met Caroline Th.M. van Rijckevorsel, een zuster van de bekende jezuïet Leopold van Rijckevorsel. Verder was er nog de ondernemer Ignace A.M. Schmutzer (1921-1977). In 1930 had de suikerplantage Ganjoeran 12 lagere scholen. Toen de familie in 1934 de plantage verliet telde deze ongeveer 1350 katholieke bekeerlingen (Katholiek Documentatie Centrum, knipselverzameling en Steenbrink, Catholicism in Indonesia, II). Joseph Schmutzer correspondeerde met prof. Asselbergs (pseudoniem: Anton van Duinkerke) en publiceerde met J.J. ten Berge.

Biografie(engels)

The family Schmutzer ran sugar plantations in Bantul and Ganjuran (both on Java) and pursued a progressive social policy there in the spirit of the encyclical letter Rerum Novarum

published in 1891. Joseph I.J.M. Schmutzer (1882-1946) was chief of the Catholic Party in the Indies and representative and later vice-chairman of the Assembly (Volksraad). After returning to the Netherlands, he became professor in physics in Utrecht in 1930. In 1945 he was Minister for Overseas Territories in the third Gerbrandy administration. His brother, Julius R.A.M. Schmutzer (1884-1954), was married to Caroline Th.M. van Rijckevorsel, a sister of the well-known Jesuit Leopold van Rijckevorsel. Furthermore, there was the entrepreneur Ignace A.M. Schmutzer (1921-1977). In 1930 the sugar plantation Ganjuran had 12 primary schools. When the family left the plantation in 1934, it counted about 1,350 Catholic converts (Katholiek Documentatie Centrum, collection of press cuttings and Steenbrink, Catholicism in Indonesia, II, 395-297). Joseph Schmutzer corresponded with Professor Asselbergs (pen-name: Anton van Duinkerke) and published together with J.J. ten Berge.

Activiteiten
 • Onderwijs (hieronder ook kweekscholen)
 • Gezondheidszorg
 • Pastoraal werk
 • Evangelieverkondiging en catechese

Geografie

Continenten
 • Azië
Lokatie activiteiten
 • Nederlands Indië
 • Java

Niet-archivalische bronnen

Selectie uit de literatuur
Titel
 • Catholics in Indonesia, 1808-1942 : a documented history / Karel Steenbrink
Auteur
 • Karel Adriaan Steenbrink (1942-)
Paginering
 • 2 dl
Uitgever
 • Leiden : KITLV Press
Jaar van uitgave
 • 2003-2007

Titel
 • Europeanisme of Katholicisme
Auteur
 • J. Schmutzer ; J. J. ten Berge ; Willem Arnoldus Maas (1897-1950)
Paginering
 • 104 p
Uitgever
 • [S.l.] : De Gemeenschap
Jaar van uitgave
 • Ca. 1920

Titel
 • Javaansche kunst / door J. Schmutzer, J.J. ten Berge en W. Maas
Auteur
 • J. Schmutzer ; J.J. ten Berge ; Willem Maas
Paginering
 • 104 p., [45] pl
Uitgever
 • [S.l] : s.n
Jaar van uitgave
 • [1927]

Titel
 • Eeuwen van eeuwen / door J.I.J.M. Schmutzer
Auteur
 • Josef Ignaz Julius Maria Schmutzer (1882-1946)
Paginering
 • p. 80-101
Uitgever
 • 's-Gravenhage : Ten Hagen's Drukkerij en Uitgevers-Mij
Jaar van uitgave
 • 1932

Titel
 • Solidarisme in Indië / door J.I.J.M. Schmutzer
Auteur
 • Josef Ignaz Julius Maria Schmutzer (1882-1946)
Paginering
 • 42 p
Uitgever
 • [S.l. : s.n.]
Jaar van uitgave
 • [ca. 1922]

Titel
 • Europeanisme of katholicisme / door J. Schmutzer, J.J. ten Berge en W. Maas
Auteur
 • Josef Ignaz Julius Maria Schmutzer (1882-1946) ; J.J. ten Berge ; Willem Arnoldus Maas (1897-1950)
Paginering
 • 104 p
Uitgever
 • Utrecht : De GemeenschapLeuven : Xaveriana
Jaar van uitgave
 • [1929]

Het archief

Meer over het archief
Beschrijving archief

Het familiearchief Schmutzer is gedeponeerd in het Katholiek Documentatiecentrum in Nijmegen. Het bestaat uit enkele brieven en veel artikelen afgedrukt in tijdschriften. Geen egodocumenten zoals dagboeken of memoires en ook geen correspondentie tussen de leden van de familie. Het archief ontleent zijn waarde vooral aan het gegeven dat het een particulier archief is dat nu eens niet door een congregatie of andere kerkelijke organisatie is gevormd. Families zoals Schmutzer die zich inzetten voor de missie waren er in Ned. Indië maar weinig. Voor het thema culturele interactie zijn ook de titels in het veld literatuur van belang.

Beschrijving archief (Engels)

The Schmutzer family archive has been deposited in the Katholiek Documentatie Centrum in Nijmegen. It consists of a few letters and many articles printed in periodicals. There is no ego-documents like diaries or memoirs and also no correspondence between the members of the family. The value of the archive consists primarily of the fact that it is a private archive, which has not been created by a congregation or another ecclesiastical organisation. Families like Schmutzer who were busy with the mission were rare in the Netherlands Indies. For the subject of cultural interaction, the titles mentioned in the Literature field are also important.

Bewaarplaats Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen
Periode archief 1904-1985
Openbaarheid openbaar
Omvang 0,37 meter
Toegang soort
 • Anders nl
Opmerkingen toegang soort Plaatsingslijst (concept)
Toegang titel Familie Schmutzer.
Bijzondere relevantie

Selectie

Algemeen

 

73. Circulaire Europeanisme of katholicisme, een boek geschreven en samengesteld door dr. J. Schmutzer, J.J. ten Berge S.J. en W. Maas. z.j.

 

76. Stukken betreffende de vereniging 'De kruistocht van de naastenliefde', waar mevrouw Schmutzer-Hendriksz en mevrouw Th. Michiels van Kessenich propagandisten van waren. 1952-1964, z.j.

Met foto's.

 

77. Correspondentie van rev. John Pai Haiang (Koreaans priester) te Rome met mevrouw Schmutzer-Hendriksz en M.Th. Michiels van Kessenich te Voorschoten.

1952-1970.

 

 

Indonesië

 

48. Artikel "Aan mijne medeleden in de feestvierende Sint Claverbond" van prof. dr. J. Schmutzer, hoogleraar te Utrecht, in het Jubileumnummer van de Sint Claverbond.

1939.

 

49. Lezing "Solidarisme in Indië" , uitgesproken door dr. J.I.J.M. Schmutzer, hoogleraar te Utrecht, voor (onbekend). z.j.

 

62. Artikel "Statistics of catholic life in the Vicariate of  Batavia", van een Jezuïet, in Java. 1937.

 

86. Verhandeling "Bersiap-tijd" van (onbekend. 1945-1946.

 

19. Artikel "De katholieke Kerk in Indonesië" uit De Tijd. 1946.

 

 

familie

 

3. Artikel "Ir. Julius R.A.H. Schmutzer" , van J. van Kempen S.J. in Indisch Missietijdschrift. 1954.

 

2. Artikel over de geschiedenis van de familie Schmutzer in [Gandjuran], in: 'Een ster ging mee naar het Oosten'; 50 jaar missiearbeid in Indonesia van de Liefdeszusters van de H. Carolus Barromeus van Zr. Laurentia de Sain. 1968.

 

30. Stukken betreffende het koperen huwelijksfeest van ir. Julius Schmutzer-van Rijckevorsel te Gandjuran. 1932.

Liederen, gedichten, toespraken, geestelijke ruikers e.d. Nederlandse en Javaanse tekst.

 

8. Condoléance-brieven van pater W. Keller S.J. te 's Gravenhage en pastoor [Handjoyo] te [Gandjuran] (Indonesië) aan mevr. C. Schmutzer- van Rijckevorsel te Nijmegen, b.g.v. de dood van Julius Schmutzer. 1954.

 

9. Artikelen; doodsberichten van ir. Julius Schmutzer te Nijmegen, uit verschillende kranten. 1954.

 

69. Artikelen over leden van de familie Schmutzer uit (onbekend). 1954, 1938, 1984.

 

70. "'In memoriam' prof. ir. Josef Ignaz Julius Marie Schmutzer"; rede uitgesproken voor de senaat van de Rijksuniversiteit te Utrecht op 28 september door prof. dr. V.J. Koningsberger. 1946.

 

72. Band met het archiefverhaal, ingesproken door mevrouw Stuyt-Schmutzer te Nijmegen, dochter van ir. Julius Schmutzer. 1985.

 

 

Java

 

1. Artikelen over het ziekenhuis in Gandjuran gesticht door de familie Schmutzer, in: 'Lustrum in het zilver', 125 jaar Liefdezusters van de H. Carolus Borromeus "Onder de Bogen", Maastricht. 1962.

 

5. Artikel "'[Zanti Rapih] in het zilver', te Jogjakarta", in: Berichten uit Java.

1954.

Dit ziekenhuis was gesticht door Julius Schmutzer.

 

6. Artikel "Eerste steenlegging van een H. Hart-monument op Java", van L. van Rijckevorsel S.J., uit de Sint Claverbond. 1928. [ook inv. nr. 42]

 

10. Brief van W. van Baal S.J. te 's Gravenhage aan de heer en mevrouw Schmutzer-van Rijckevorsel te Nijmegen. 1948. Uittreksel van een brief uit [Gandjuran].

 

11. Brief van een zuster van 'Onder de Bogen' te [Gandjuran], aan mevrouw C. Schmutzer-van Rijckevorsel te (onbekend). 1946.

 

12. Telegrammen van de zusters van 'Onder de Bogen' te Jogjakarta aan de familie Schmutzer te Nijmegen, b.g.v. het zilveren feest van het ziekenhuis '[Zanti Rapih]' wat gesticht is door Schmutzer. 1954.

 

17. Artikelen over de missie in Indonesia, waar ook Gandjuran in voorkomt; uit de [mededelingen van de] Sint Claverbond.1924.

 

18. Programma's 'Hulde van de Djokjase katholieken aan het H. Sacrament des Altaars'. 1924.

 

20. Brieven van H. Jonckbloedt S.J. te Gandjuran aan mevrouw Schmutzer te Nijmegen. 1948, 1980.

 

21. Artikel "Gandjoeran, Christus Koning feest", van B. [Schruten] S.J., uit de Sint Claverbond. 1939.

 

22. Artikel "Indië aan het H. Hart" uit De Maasbode. 1927. Met aantekeningen.

 

23. Stukken betreffende het afscheid van de familie Schmutzer-van Rijckevorsel van Gandjuran. 1934.

 

25. Oorkonde van de wijding van de [Tjandi] met het H. Hartbeeld te Gandjuran, door mgr. A.P.F. van Velsen S.J. 1927.

 

66. Artikel "'Niederländisch-Ostindiën', Java dem heiligsten Herzen", van G. Lehmacher S.J., in Die katholischen Missionen. 1930.

 

29. Stukken betreffende het Melaniawerk in Indonesië. Kreeg rechtspersoonlijkheid op grond van de door dr. Schmutzer opgestelde statuten in 1925. 1925-1977.

NB: Nederlandse en Indonesische tekst.

 

31. Toespraak bij de opening van de nieuwe meisjesschool te Gandjuran, uitgesproken door (hoogstwaarschijnlijk de leerkracht). z.j.

 

89. Scriptie "Geschiedenis van de oprichting van de Heilig Hartparochie te Ganjuran. 1995. 1 omslag

 

79. Brief van Blasius Pudjarahardja, seminarist aan het groot-seminarie te Jogjakarta (Indonesië). 1934.

 

 

kunst en kunstvoorwerpen

 

32. Stukken betreffende Javaanse christelijke kunst. (Leringen, afbeeldingen, correspondentie, etc.), toebehorende aan prof. dr. Josef Schmutzer. 1935-1946.

NB: Nederlandse, Duitse, Franse en Javaanse tekst.

 

34. Lijst met o.a. namen van Javaanse schilderstukken, geleend door Schmutzer aan 'de Graal' voor een tentoonstelling te Londen. 1939. [cf. inv. nr. 64]

 

35. Artikel "Le problème de l'adaptation artistique en pays de Missions" in Bulletin des étudiants de France. 1933.

 

40. Artikel "Native Christian art" van E. Allard in In Hoc Signo Vinces, Mission Number Grail Magazine.1935.

Met afbeeldingen van de hulden in Gandjuran. Engelse tekst.

 

43. Artikel "Irene Peltenburg en de aangepaste missiekunst" van prof. dr. J. Schmutzer, in Sint Claverbond. 1934.

 

44. Artikel "In memoriam Rama van Driessche S.J.", van [F.] Sträter S.J. in Sint Claverbond. 1934.

Met o.a. een afbeelding van de kerk in Gandjuran, gebouwd door de familie Schmutzer.

 

45. Artikel "Het apostolaat der kunst" van prof. dr. J. Schmutzer, in Sint Claverbond.

1935. Met afbeeldingen.

 

46. Artikel "Javaanse Madonna's" van prof. dr. J. Schmutzer, in Sint Claverbond. 1935. Met afbeeldingen.

 

50. Artikel "'Pohsarang', waar alles katholiek is en toch alles weer zuiver Javaans blijft" van J. Wolters CM te Kediri (Java)

in Sint Vincentius a Paulo. 1938.

 

51. Artikel "De muziek te [Moentilan]" (Java), van J. Hellings S.J. te [Girisonta] (Java), in Het Missiewerk. 1934.

 

52. Artikel "Naar een Javaanse kerkelijke kunst", van ['B'] te Jogjakarta, in Koloniaal Missie tijdschrift van de Indische Missie-Vereniging. 1927.

 

53. Artikel "De inlandse kunst in dienst van de Liturgie in de Missielanden", van A.S.B. te Brugge (België), in Liturgisch Parochieblad. 1937.

 

54. Artikelen over "De kunst en de missie", uit verschillende kranten. 1931-1935.

Nederlandse, Duitse, Engelse en Javaanse tekst.

 

55. Artikel "Inlandse kunst en Christendom in N.O.-Indië", van dr. B.A.G. Virklage [S.V.D.] te (onbekend) in Katholieke Missiën. 1937.

 

56. Artikel "Inheemse Christelijke kunst"; verslag van een tentoonstelling in 't Graalhuis te Haarlem, waar prof. dr. Schmutzer ook aan meewerkte, in 't Graalblad. z.j.

 

57. Artikel "Die Entwicklung der Chrislichen Kunst in Niederländisch-Indiën", van R. Baumgartner te Batavia (Indonesië), in Kirchen-kunst. 1935.

Met afbeeldingen.

 

58. Artikel "Culture et art chretien", van J. Schmutzer, professor à l'université d'Utrecht, in Univers.1938.

 

59. Boekbespreking "Européanisme ou Catholicisme?", van dr. Schmutzer en J.J. ten Berge S.J. in Le Bulletin des Missions. 1930.

 

60. Artikelen "Christliche einheimische Kunst in nichtchristlichen Ländern", van verschillende schrijvers in Die Christliche Kunst. 1929, 1936.

Met afbeeldingen van Gandjuran.

 

61. Artikel "Culture et art chretien", van Jozef Schmutzer, in Societas Auxiliarium Missionum (SAM). 1938.

 

67. Artikel "Il problema dell'arte Missionaria", van G. Bettoli, in Arte Christiana. 1934.

Met afbeeldingen van javaanse kunst uit Gandjuran.

 

68. Artikel "'De nieuwe blauwe bloem', een belangrijke cultuuravond. Hoe te komen tot een katholieke Javaanse kunst?", in (onbekend). z.j.

Verslag van een lezing uitgesproken door prof. Schmutzer te (onbekend).

 

83. Tekening van prof. dr. ir. J. Schmutzer voor een project van de aanpassing aan Javaanse christelijke kunst. [1920].

 

84. Foto's van beelden en plastieken van Javaanse christelijke kunst naar ontwerpen van dr. J. Schmutzer te Gandjuran, Yogyakarta. [1924].

Met aantekeningen.

 

91. Brief van J. Schmutzer aan Mgr. (obekend) over een houten beeld "De biddende engel". Met bijlagen. 1925. 1 omslag

 

92. Artikel "Christelijke Javaanse kunst 1924-1927" in (onbekend).1927.1 omslag

Informatiewaarde Interressant archief