Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

Stijn, Matteus van

Burgelijke naam Stijn, Matteus van
Periode 1918-1959
Denominatie rooms-katholiek
Org Missie

Biografische gegevens

Mattheus van Stijn (1918-1959) werd geboren in Hillegom en groeide op in Lisse in een gezin van zeven broers en zusters en had daarnaast vijf halfbroers en -zusters uit een eerder huwelijk van zijn vader. Eén van zijn zusters trad in bij de Ursulinen van de Romeinse Unie. Op zijn dertiende ging hij naar het seminarie van het Gezelschap van het Goddelijk Woord in Steyl. In mei 1944 deed hij eeuwige gelofte, kort daarop gevolgd door de priesterwijding. Opmerkelijk genoeg kreeg Mattheus van Stijn in 1946 van de generaal-overste toestemming om in Nieuw-Guinea te gaan missioneren, mogelijk omdat de provinciale overste hem niet wilde laten gaan. In 1947 vertrok hij naar Australisch Nieuw-Guinea (Papua Nieuw-Guinea) en werkte daar in de berggebieden Nera-Gaima, Mingende, Nongudl en Banz. Later werkte hij op het Fatima College in Banz en was adviseur van de bisschop van Alexishafen. Hij overleed in 1959.

(uit: R. J. de Vries, Archiefinventaris Mattheus van Stijn (1915) 1918-1959 (2002), Stichting Dienstencentrum Kloosterarchieven in Nederland (Nijmegen 2005) v-vi).

Biografie(engels)

Mattheus van Stijn (1918-1959) was born in Hillegom and grew up in Lisse in a family of seven brothers and sisters, along with five half-brothers and -sisters from his father's previous marriage. One of his sisters entered the Ursulines of the Roman Union. When he was thirteen, he went to the seminary of the Company of the Divine Word in Steyl. In May 1944 he took the eternal vows, followed shortly by ordainment as a priest. It is remarkable that he received permission to go to New Guinea for missionary work from the general superior in 1946, because the provincial superior did not want to let him go. In 1947 he left fpr Australian New Guinea (Papua New Guinea) and worked there in the mountain areas of Nera-Gaima, Mingende, Nongudi and Banz. Later he worked at the Fatima College in Banz and was adviser to the Bishop of Alexishafen. He died in 1959.

(from: R.J. de Vries, Archiefinventaris Mattheus van Stijn (1915) 1918-1959 (2002), Foundation Service Centre Monastic Archives in the Netherlands (Nijmegen 2005) v-vi.)

Activiteiten
 • Pastoraal werk
 • Evangelieverkondiging en catechese
 • Uitzending van zendingswerkers en missionarissen
Continenten
 • OceaniĆ«
Lokatie activiteiten
 • Papua Nieuw-Guinea
Meer over het archief
Beschrijving archief

In het archief van het Gezelschap van het Goddelijk Woord bevindt zich een klein persoonsarchief met brieven van en aan familieleden en beeldmateriaal. Verder worden hier bewaard: een persoonskaart en een testamentaire brief uit 1940 bewaard, een brief van Van Stijn aan zijn provinciale overste waarin hij te kennen geeft naar welk missiegebied hij zou willen gaan en vijf persoonlijke brieven aan de provinciale overste in Nederland. Op het Katholiek Documentatie Centrum in Nijmegen bevindt zich een collectie-Van Stijn die door familieleden is bewaard en later is overgedragen aan het KDC. De vier archiefvormers zijn de gezusters Van Stijn, Mattheus van Stijn, Lena (Zr. Bernardine osu) van Stijn en Marie van Stijn. Documentatie over Papoea-Nieuw-Guinea is uit het archief verwijderd. Aangenomen mag worden dat Van Stijn in Papua zijn eigen archief heeft vernietigd (R. J. de Vries, Archiefinventaris Mattheus van Stijn (1915) 1918-1959 (2002), Stichting Dienstencentrum Kloosterarchieven in Nederland (Nijmegen 2005) iv).

Beschrijving archief (Engels)

In the archive of the Company of the Divine Word a small personal archive can be found with letters from and to family members and imaging material. Further matter being kept here includes: an identity card, a testament-like letter from 1940, a letter from Stijn to his provincial superior with a declaration about which mission areas he would like to go to and five personal letters to the provincial superior in the Netherlands. In the

Katholiek Documentatie Centrum

in Nijmegen, there is a Van Stijn collection that was kept by family members and later transferred to the Centre.

The four archive creators are the Van Stijn sisters, Mattheus van Stijn, Lena (Sr. Bernardine osu) van Stijn and Marie van Stijn.

Documentation about Papua New Guinea has been removed from the archive. It may be assumed that Van Stijn destroyed his own archive in Papua (R.J. de Vries, Archiefinventaris Mattheus van Stijn (1915) 1918-1959 (2002), Foundation Service Centre Monastic Archives in the Netherlands (Nijmegen 2005) iv).

Bewaarplaats Missionarissen Goddelijk Woord, Provincialaat, Teteringen
Periode archief 1994-2004
Openbaarheid beperkt
Opmerkingen openbaarheid

Het gedeelte in het archief van het Gezelschap van het Goddelijk Woord: op aanvrage bij het moederhuis in Teteringen.

Omvang 67 inv. nrs.
Toegang soort
 • Inventaris met inleiding
Bijzondere relevantie
Toon

Verberg

 


Bewaarplaats Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen
Periode archief 1915-2002
Openbaarheid openbaar
Omvang 0,5m
Toegang soort
 • Inventaris met inleiding
Toegang titel Ruurd J. de Vries, Archiefinventaris Mattheus van Stijn (1915) 1918-1959 (2002), Stichting Dienstencentrum Kloosterarchieven in Nederland (Nijmegen 2005)
Bijzondere relevantie
Toon

Verberg

Missionaris op Papua Nieuw-Guinea


12. Brief van de provinciale overste van de SVD aan Mattheus van Stijn over diens benoeming voor de missie in Nieuw-Guinea door de superior-generaal. 1946.

1 stuk

 

14. Artikel van Mattheus van Stijn in "Anthropos" over stenen artefacten gevonden in Papoea Nieuw-Guinea. 1953.

1 stuk

 

17. Devotieprentje uitgegeven door de SVD waarop een foto van Mattheus van Stijn als missionaris is afgedrukt. Met een fotokopie. z.j.  

2 stukken

 

18. Missiekruis van Mattheus van Stijn. z.j.

1 enveloppe

 

Archivalia van de gezusters Van Stijn

2.1 Contacten met Mattheus van Stijn

21. Brief en een briefkaart van Mattheus van Stijn [aan zijn familie in Den Haag] na de benoeming voor de missie. 1946.

2 stukken

 

22-33. Brieven van Mattheus van Stijn aan de gezusters Van Stijn. 1947-1958.

12 omslagen

 

34. Brief van Mattheus van Stijn [aan de gezusters Van Stijn] over een doop te Nondugl en aantekeningen van Agnes van Stijn. ca. 1955, z.j.

2 stukken

 

Overig

2.2 Contacten met leden van de SVD

 

36. Correspondentie tussen de gezusters Van Stijn en Ben Blanken SVD. 1947-1950, 1984, 1987.

1 omslag

NB: Ben Blanken (1917-1994) was een studiegenoot van Mattheus van Stijn. Ze werden beide op 30 juli 1944 te Steyl tot priester gewijd. Ben Blanken werkte later als missionaris op Bali.

 

39. Brieven [van de gezusters Van Stijn aan SVD-ers] na het overlijden van Mattheus van Stijn. 1959.

1 omslag

 

40. Correspondentie tussen de gezusters Van Stijn en Adolf Noser SVD. 1959.

1 omslag

NB: De Amerikaan Adolf Noser (overleden in 1981) was (aarts)bisschop van Alexishafen.

 

41. Correspondentie tussen de gezusters Van Stijn en George Bernarding SVD. 1959-1960.

1 omslag

NB: De Amerikaan George Bernarding SVD was regionaal overste en werd later bisschop van het bisdom Mount Hagen.

 

45. Correspondentie tussen de gezusters Van Stijn en Otto Shelly SVD na het overlijden van Mattheus van Stijn. 1960.

2 stukken

NB: De Amerikaan Otto Shelly verbleef enige tijd in Papoea Nieuw-Guinea.

 

46. Correspondentie tussen de gezusters Van Stijn en Gerhoch Eder SVD. 1960-1962,1967, z.j.

1 omslag

NB: De Oostenrijker Gerhoch Eder (overleden in 1979) werkte vele jaren inAlexishafen als chef van de afdeling transport en postzaken.

 

2.3 Contacten met vrienden van Mattheus van Stijn

50. Correspondentie tussen de gezusters Van Stijn en de heer en mevrouw Fauth en een artikel van Winifred Fauth in een Australische krant over haar werk in Papoea Nieuw-Guinea. 1951, 1959-1960, 1963, z.j.    

1 omslag

 

2.5 Contacten in Den Haag

57. Bekendmaking van de gezusters Van Stijn van het overlijden van Mattheus van Stijn bestemd voor en in een Haagse krant. 1959.

2 stukken

 

 

Audio-visueel materiaal

2.6 Beeldmateriaal

 

59-61 Albums van Agnes van Stijn over Mattheus van Stijn en Papoea Nieuw-Guinea. 1944-2004, z.j. Met hiaten.

3 delen

 

62. Fotonegatieven over Mattheus van Stijn in Papoea Nieuw-Guinea. 1948-1949, 1951-1953, z.j.

4 albumpagina's

 

63. Fotoalbum over de begrafenis van Mattheus van Stijn. 1959.

1 deel

 

64. Dia's over Mattheus van Stijn in Papoea Nieuw-Guinea. z.j.

3 albumpagina's

 

3. Archivalia van Lena (Bernardine) van Stijn

65. Album van Lena (Bernardine) van Stijn over Mattheus van Stijn in Papoea Nieuw-Guinea. Met losse foto's. 1947, 1949-1953, 1956-1960, z.j.

1 deel en 1 enveloppe

Verwijzing naar andere archiefvormers
Informatiewaarde Gering

Geschiedenis

Biografische gegevens

Mattheus van Stijn (1918-1959) werd geboren in Hillegom en groeide op in Lisse in een gezin van zeven broers en zusters en had daarnaast vijf halfbroers en -zusters uit een eerder huwelijk van zijn vader. Eén van zijn zusters trad in bij de Ursulinen van de Romeinse Unie. Op zijn dertiende ging hij naar het seminarie van het Gezelschap van het Goddelijk Woord in Steyl. In mei 1944 deed hij eeuwige gelofte, kort daarop gevolgd door de priesterwijding. Opmerkelijk genoeg kreeg Mattheus van Stijn in 1946 van de generaal-overste toestemming om in Nieuw-Guinea te gaan missioneren, mogelijk omdat de provinciale overste hem niet wilde laten gaan. In 1947 vertrok hij naar Australisch Nieuw-Guinea (Papua Nieuw-Guinea) en werkte daar in de berggebieden Nera-Gaima, Mingende, Nongudl en Banz. Later werkte hij op het Fatima College in Banz en was adviseur van de bisschop van Alexishafen. Hij overleed in 1959.

(uit: R. J. de Vries, Archiefinventaris Mattheus van Stijn (1915) 1918-1959 (2002), Stichting Dienstencentrum Kloosterarchieven in Nederland (Nijmegen 2005) v-vi).

Biografie(engels)

Mattheus van Stijn (1918-1959) was born in Hillegom and grew up in Lisse in a family of seven brothers and sisters, along with five half-brothers and -sisters from his father's previous marriage. One of his sisters entered the Ursulines of the Roman Union. When he was thirteen, he went to the seminary of the Company of the Divine Word in Steyl. In May 1944 he took the eternal vows, followed shortly by ordainment as a priest. It is remarkable that he received permission to go to New Guinea for missionary work from the general superior in 1946, because the provincial superior did not want to let him go. In 1947 he left fpr Australian New Guinea (Papua New Guinea) and worked there in the mountain areas of Nera-Gaima, Mingende, Nongudi and Banz. Later he worked at the Fatima College in Banz and was adviser to the Bishop of Alexishafen. He died in 1959.

(from: R.J. de Vries, Archiefinventaris Mattheus van Stijn (1915) 1918-1959 (2002), Foundation Service Centre Monastic Archives in the Netherlands (Nijmegen 2005) v-vi.)

Activiteiten
 • Pastoraal werk
 • Evangelieverkondiging en catechese
 • Uitzending van zendingswerkers en missionarissen

Geografie

Continenten
 • OceaniĆ«
Lokatie activiteiten
 • Papua Nieuw-Guinea

Niet-archivalische bronnen


Het archief

Meer over het archief
Beschrijving archief

In het archief van het Gezelschap van het Goddelijk Woord bevindt zich een klein persoonsarchief met brieven van en aan familieleden en beeldmateriaal. Verder worden hier bewaard: een persoonskaart en een testamentaire brief uit 1940 bewaard, een brief van Van Stijn aan zijn provinciale overste waarin hij te kennen geeft naar welk missiegebied hij zou willen gaan en vijf persoonlijke brieven aan de provinciale overste in Nederland. Op het Katholiek Documentatie Centrum in Nijmegen bevindt zich een collectie-Van Stijn die door familieleden is bewaard en later is overgedragen aan het KDC. De vier archiefvormers zijn de gezusters Van Stijn, Mattheus van Stijn, Lena (Zr. Bernardine osu) van Stijn en Marie van Stijn. Documentatie over Papoea-Nieuw-Guinea is uit het archief verwijderd. Aangenomen mag worden dat Van Stijn in Papua zijn eigen archief heeft vernietigd (R. J. de Vries, Archiefinventaris Mattheus van Stijn (1915) 1918-1959 (2002), Stichting Dienstencentrum Kloosterarchieven in Nederland (Nijmegen 2005) iv).

Beschrijving archief (Engels)

In the archive of the Company of the Divine Word a small personal archive can be found with letters from and to family members and imaging material. Further matter being kept here includes: an identity card, a testament-like letter from 1940, a letter from Stijn to his provincial superior with a declaration about which mission areas he would like to go to and five personal letters to the provincial superior in the Netherlands. In the

Katholiek Documentatie Centrum

in Nijmegen, there is a Van Stijn collection that was kept by family members and later transferred to the Centre.

The four archive creators are the Van Stijn sisters, Mattheus van Stijn, Lena (Sr. Bernardine osu) van Stijn and Marie van Stijn.

Documentation about Papua New Guinea has been removed from the archive. It may be assumed that Van Stijn destroyed his own archive in Papua (R.J. de Vries, Archiefinventaris Mattheus van Stijn (1915) 1918-1959 (2002), Foundation Service Centre Monastic Archives in the Netherlands (Nijmegen 2005) iv).

Bewaarplaats Missionarissen Goddelijk Woord, Provincialaat, Teteringen
Periode archief 1994-2004
Openbaarheid beperkt
Opmerkingen openbaarheid

Het gedeelte in het archief van het Gezelschap van het Goddelijk Woord: op aanvrage bij het moederhuis in Teteringen.

Omvang 67 inv. nrs.
Toegang soort
 • Inventaris met inleiding
Bijzondere relevantie

 


Bewaarplaats Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen
Periode archief 1915-2002
Openbaarheid openbaar
Omvang 0,5m
Toegang soort
 • Inventaris met inleiding
Toegang titel Ruurd J. de Vries, Archiefinventaris Mattheus van Stijn (1915) 1918-1959 (2002), Stichting Dienstencentrum Kloosterarchieven in Nederland (Nijmegen 2005)
Bijzondere relevantie

Missionaris op Papua Nieuw-Guinea


12. Brief van de provinciale overste van de SVD aan Mattheus van Stijn over diens benoeming voor de missie in Nieuw-Guinea door de superior-generaal. 1946.

1 stuk

 

14. Artikel van Mattheus van Stijn in "Anthropos" over stenen artefacten gevonden in Papoea Nieuw-Guinea. 1953.

1 stuk

 

17. Devotieprentje uitgegeven door de SVD waarop een foto van Mattheus van Stijn als missionaris is afgedrukt. Met een fotokopie. z.j.  

2 stukken

 

18. Missiekruis van Mattheus van Stijn. z.j.

1 enveloppe

 

Archivalia van de gezusters Van Stijn

2.1 Contacten met Mattheus van Stijn

21. Brief en een briefkaart van Mattheus van Stijn [aan zijn familie in Den Haag] na de benoeming voor de missie. 1946.

2 stukken

 

22-33. Brieven van Mattheus van Stijn aan de gezusters Van Stijn. 1947-1958.

12 omslagen

 

34. Brief van Mattheus van Stijn [aan de gezusters Van Stijn] over een doop te Nondugl en aantekeningen van Agnes van Stijn. ca. 1955, z.j.

2 stukken

 

Overig

2.2 Contacten met leden van de SVD

 

36. Correspondentie tussen de gezusters Van Stijn en Ben Blanken SVD. 1947-1950, 1984, 1987.

1 omslag

NB: Ben Blanken (1917-1994) was een studiegenoot van Mattheus van Stijn. Ze werden beide op 30 juli 1944 te Steyl tot priester gewijd. Ben Blanken werkte later als missionaris op Bali.

 

39. Brieven [van de gezusters Van Stijn aan SVD-ers] na het overlijden van Mattheus van Stijn. 1959.

1 omslag

 

40. Correspondentie tussen de gezusters Van Stijn en Adolf Noser SVD. 1959.

1 omslag

NB: De Amerikaan Adolf Noser (overleden in 1981) was (aarts)bisschop van Alexishafen.

 

41. Correspondentie tussen de gezusters Van Stijn en George Bernarding SVD. 1959-1960.

1 omslag

NB: De Amerikaan George Bernarding SVD was regionaal overste en werd later bisschop van het bisdom Mount Hagen.

 

45. Correspondentie tussen de gezusters Van Stijn en Otto Shelly SVD na het overlijden van Mattheus van Stijn. 1960.

2 stukken

NB: De Amerikaan Otto Shelly verbleef enige tijd in Papoea Nieuw-Guinea.

 

46. Correspondentie tussen de gezusters Van Stijn en Gerhoch Eder SVD. 1960-1962,1967, z.j.

1 omslag

NB: De Oostenrijker Gerhoch Eder (overleden in 1979) werkte vele jaren inAlexishafen als chef van de afdeling transport en postzaken.

 

2.3 Contacten met vrienden van Mattheus van Stijn

50. Correspondentie tussen de gezusters Van Stijn en de heer en mevrouw Fauth en een artikel van Winifred Fauth in een Australische krant over haar werk in Papoea Nieuw-Guinea. 1951, 1959-1960, 1963, z.j.    

1 omslag

 

2.5 Contacten in Den Haag

57. Bekendmaking van de gezusters Van Stijn van het overlijden van Mattheus van Stijn bestemd voor en in een Haagse krant. 1959.

2 stukken

 

 

Audio-visueel materiaal

2.6 Beeldmateriaal

 

59-61 Albums van Agnes van Stijn over Mattheus van Stijn en Papoea Nieuw-Guinea. 1944-2004, z.j. Met hiaten.

3 delen

 

62. Fotonegatieven over Mattheus van Stijn in Papoea Nieuw-Guinea. 1948-1949, 1951-1953, z.j.

4 albumpagina's

 

63. Fotoalbum over de begrafenis van Mattheus van Stijn. 1959.

1 deel

 

64. Dia's over Mattheus van Stijn in Papoea Nieuw-Guinea. z.j.

3 albumpagina's

 

3. Archivalia van Lena (Bernardine) van Stijn

65. Album van Lena (Bernardine) van Stijn over Mattheus van Stijn in Papoea Nieuw-Guinea. Met losse foto's. 1947, 1949-1953, 1956-1960, z.j.

1 deel en 1 enveloppe

Verwijzing naar andere archiefvormers
Informatiewaarde Gering