Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

Hesselle, Caspar de

Burgelijke naam Hesselle, Caspar de
Periode 1822-1854
Denominatie rooms-katholiek
Org Missie

Biografische gegevens

Caspar de Hesselle werd in 1822 in Heerlen geboren. Na in 1844 in Roermond tot priester te zijn gewijd werkte hij als kapelaan in Roermond en Maastricht. De internuntius mgr. De Belgrado overreedde hem en Jan Jozef Langenhoff naar Ned. Indië te gaan. Na zijn aankomst in 1851 werd hij eerst geplaatst als kapelaan in Soerabaja van waaruit hij in 1851 een missiereis naar Madoera maakte. Na een tweejarige reis door het oosten van de archipel op zoek naar een geschikt missiegebied kreeg hij na lang aandringen van apostolisch vicaris Vrancken in 1853 toestemming om onder de Bataks in noord-oost Sumatra te gaan werken. Vrancken was geen voorstander van missiewerk omdat hij zijn priesters liever aanwendde voor de zielzorg onder Europeanen. De regering in Batavia zag graag dat missie en zending zich gingen richten op dit nog heidense volk. In januari 1854 kwam De Hesselle in Padang aan van waaruit hij over Natal naar het Batakse gebied reisde. Op Sumatra werd De Hesselle ziek zodat hij poogde per schip het eiland Nias te bereiken. Daar aangekomen overleed hij op 31 augustus 1854.

De Hesselle stond in nauw contact met zijn seminarievriend de priester Jan Langenhoff die hetzelfde wilde en verlof kreeg zich in 1853 in Soengeislan op Bangka te vestigen. Volgens de uitgever van zijn brieven Odulf van der Vat ofm, en Arn. van der Velden sj maakte De Hesselle ook taalkundige en etnografische studies. De seculiere priesters De Hesselle en Langenhoff waren de eerste priesters die in Ned. Indië missionerend werkzaam waren.

Zie ook: Journal historique et littéraire 1851, p. 49 e.v. en 102 e.v. en De Godsdienstvriend, 1852, p. 40 e.v. en 1857, p. 89 e.v.

Biografie(engels)

Caspar de Hesselle was born in Heerlen in 1822. After being ordained as a priest in Roermond in 1844, he worked as a chaplain in Roermond and Maastricht. The internuntius Mgr. De Belgrado persuaded him and Jan Jozef Langenhoff to go to the Netherlands Indies. After his arrival in 1851, he was stationed as a chaplain in Surabaya from whence he made a missionary trip to Madura in 1851. After travelling for two years through the eastern part of the archipelago and after continuous pleading, he received permission from the apostolic vicar Vrancken in 1853 to start working among the Bataks in the northeastern part of Sumatra. Vrancken was not an advocate of mission work because he preferred assigning his priests to provide spiritual care among Europeans. The government in Batavia wanted the Protestant and Catholic mission to concentrate on the people who were still heathen. In January 1854 De Hesselle arrived in Padang, from whence he travelled along Natal to Batak country. On Sumatra, De Hesselle became ill, so he tried to reach the island of Nias by ship. After his arrival he died on 31 August 1854.

De Hesselle was in close contact with his friend from the seminary days and priest Jan Langenhoff, who wanted the same mission and received permission to settle in Soengeislan on Bangka in 1853. According to the publisher of his letters, Odulf van der Vat ofm, and Arn. van der Velden sj, De Hesselle also carried out linguistic and ethnographic investigations. The secular priests De Hesselle and Langenhoff were the first to be active in the mission in the Netherlands Indies.

See also: Journal historique et littéraire, 1851, p. 49 ff. and 102 ff. and De Godsdienstvriend , 1852, p. 40 ff. and 1857, f 89ff.

Activiteiten
 • (Wetenschappelijk) onderzoek
 • Pastoraal werk
 • Evangelieverkondiging en catechese
Continenten
 • Azië
Lokatie activiteiten
 • Nederlands Indië
 • Soerabaja
 • Nias
 • Madoera
 • Tapanoelie
Selectie uit de literatuur
Titel
 • Brieven van Caspar de Hesselle, missionaris in N.O. Indië, 1851-1854
Auteur
 • Vat, Odulphus van der, ofm
Paginering
 • 1931: 295-306, 329-334, 351-356; 1932: 14-19, 48-52. 82-87,109-121, 152-157, 238-246, 309-327.
Uitgever
 • Koloniaal Missie-Tijdschrift:
Jaar van uitgave
 • 1931 en 1932

Titel
 • De Roomsch-Katholieke missie in Nederlandsch Oost-Indië, 1808-1908 : eene historische schets / door Arn. J.H. van der VeldenDe R.K. Missie in N.O. Indië, 1808-1908
Auteur
 • Arn. J.H. Van der Velden
Paginering
 • 400 p., [24] bl. pl
Uitgever
 • Nijmegen : Malmberg
Jaar van uitgave
 • [1908]
Meer over het archief
Beschrijving archief

De brieven en de rest van het archief van De Hesselle bevinden zich in het archief van het aartsbisdom Jakarta (voorheen apostolisch vicariaat Batavia). Van der Velden citeert uit de brieven van De Hesselle aan de apostolisch vicaris en maakt in een noot op p. 149 van zijn boek melding van etnografische en taalkundige observaties en studies. Deze bevinden zich ook in het archief van het aartsbisdom Jakarta. In zijn inleiding (ongenummerd, voorin) schrijft hij echter: '[...] maakte ik voornamelijk gebruik van de handschriften van den Hoogeerw. Heer Scholten en anderen, berustend in het archief in den Haag; - verder van de onuitgegeven brieven der missionarissen'. Mogelijk doelt pater Van der Velden sj op het klooster van de jezuieten aan de Da Costastraat in Den Haag en hebben zich daar kopieën van de brieven bevonden. Wellicht is er nog wat te vinden in het archief van het bisdom Roermond dat zich ten dele in Maastricht (Het Limburgs Archief) en ten dele op het bisdom in Roermond bevindt.

Beschrijving archief (Engels)

The letters and the remaining part of the archive of De Hesselle are housed in the archive of the archbishopric of Jakarta (formerly apostolic vicariat Batavia). Van der Velden quotes from letters sent by De Hesselle to the apostolic vicar and mentions ethnographic and linguistic observations and investigations in a note on page 149 of his book. They can also be found in the archive of the archbishopric of Jakarta. In his introduction (without numbering, in front) he has written, however: […] I mainly have used the manuscripts of the High Reverend Gentleman Scholten and others, having deposited in the archive in The Hague; - furthermore of unpublished letters of missionaries'. Father Van der Velden sj may have meant the monastery of the Jesuits in The Hague at the Da Costastraat. Copies of the letters may have been there. Perhaps something can be still found in the archive of the bishopric of Roermond, which is partly in Maastricht (the Limburgs Archief ) and partly in the bishopric in Roermond.

Bewaarplaats Aartsbisdom Jakarta, Jakarta
Periode archief 1841-1860
Openbaarheid beperkt
Opmerkingen openbaarheid

Voor de raadpleging van het archief is toestemming vereist die moet worden aangevraagd bij het KDC. De microfiches van het KDC zijn slecht leesbaar.

Omvang 4 inv. nrs.
Toegang soort
 • Inventaris met inleiding
Bijzondere relevantie
Toon

Verberg

Persoonlijk archief van De Hesselle en afwikkeling van de nalatenschap, 1841-1856

(rubrieknr. 116; code fiches G6 1/4 - G6 4/4)

 

Beschrijvingen van de Molukken door De Hesselle en C. Franssen, 1853-1860

(rubrieknrs. 130-131; code fiches G 10 5 1/5 - G 10 5 5/5 en G 10 6 1/6 - G 10 6 6/6)

 

Beschrijving van land en volk van Nias door De Hesselle, 1860

(rubrieknr. 147; code H2 1 1/2 - H 2 1 2/2)

 

Archivalie elders

In het missiearchief van de Minderbroeders-Franciscanen (Het Utrechts Archief) bevindt zich:

 

810. Brieven afkomstig van Caspar de Hesselle, 1851-1857.

1 omslag

Verwijzing naar andere archiefvormers
Informatiewaarde Interressant archief

Geschiedenis

Biografische gegevens

Caspar de Hesselle werd in 1822 in Heerlen geboren. Na in 1844 in Roermond tot priester te zijn gewijd werkte hij als kapelaan in Roermond en Maastricht. De internuntius mgr. De Belgrado overreedde hem en Jan Jozef Langenhoff naar Ned. Indië te gaan. Na zijn aankomst in 1851 werd hij eerst geplaatst als kapelaan in Soerabaja van waaruit hij in 1851 een missiereis naar Madoera maakte. Na een tweejarige reis door het oosten van de archipel op zoek naar een geschikt missiegebied kreeg hij na lang aandringen van apostolisch vicaris Vrancken in 1853 toestemming om onder de Bataks in noord-oost Sumatra te gaan werken. Vrancken was geen voorstander van missiewerk omdat hij zijn priesters liever aanwendde voor de zielzorg onder Europeanen. De regering in Batavia zag graag dat missie en zending zich gingen richten op dit nog heidense volk. In januari 1854 kwam De Hesselle in Padang aan van waaruit hij over Natal naar het Batakse gebied reisde. Op Sumatra werd De Hesselle ziek zodat hij poogde per schip het eiland Nias te bereiken. Daar aangekomen overleed hij op 31 augustus 1854.

De Hesselle stond in nauw contact met zijn seminarievriend de priester Jan Langenhoff die hetzelfde wilde en verlof kreeg zich in 1853 in Soengeislan op Bangka te vestigen. Volgens de uitgever van zijn brieven Odulf van der Vat ofm, en Arn. van der Velden sj maakte De Hesselle ook taalkundige en etnografische studies. De seculiere priesters De Hesselle en Langenhoff waren de eerste priesters die in Ned. Indië missionerend werkzaam waren.

Zie ook: Journal historique et littéraire 1851, p. 49 e.v. en 102 e.v. en De Godsdienstvriend, 1852, p. 40 e.v. en 1857, p. 89 e.v.

Biografie(engels)

Caspar de Hesselle was born in Heerlen in 1822. After being ordained as a priest in Roermond in 1844, he worked as a chaplain in Roermond and Maastricht. The internuntius Mgr. De Belgrado persuaded him and Jan Jozef Langenhoff to go to the Netherlands Indies. After his arrival in 1851, he was stationed as a chaplain in Surabaya from whence he made a missionary trip to Madura in 1851. After travelling for two years through the eastern part of the archipelago and after continuous pleading, he received permission from the apostolic vicar Vrancken in 1853 to start working among the Bataks in the northeastern part of Sumatra. Vrancken was not an advocate of mission work because he preferred assigning his priests to provide spiritual care among Europeans. The government in Batavia wanted the Protestant and Catholic mission to concentrate on the people who were still heathen. In January 1854 De Hesselle arrived in Padang, from whence he travelled along Natal to Batak country. On Sumatra, De Hesselle became ill, so he tried to reach the island of Nias by ship. After his arrival he died on 31 August 1854.

De Hesselle was in close contact with his friend from the seminary days and priest Jan Langenhoff, who wanted the same mission and received permission to settle in Soengeislan on Bangka in 1853. According to the publisher of his letters, Odulf van der Vat ofm, and Arn. van der Velden sj, De Hesselle also carried out linguistic and ethnographic investigations. The secular priests De Hesselle and Langenhoff were the first to be active in the mission in the Netherlands Indies.

See also: Journal historique et littéraire, 1851, p. 49 ff. and 102 ff. and De Godsdienstvriend , 1852, p. 40 ff. and 1857, f 89ff.

Activiteiten
 • (Wetenschappelijk) onderzoek
 • Pastoraal werk
 • Evangelieverkondiging en catechese

Geografie

Continenten
 • Azië
Lokatie activiteiten
 • Nederlands Indië
 • Soerabaja
 • Nias
 • Madoera
 • Tapanoelie

Niet-archivalische bronnen

Selectie uit de literatuur
Titel
 • Brieven van Caspar de Hesselle, missionaris in N.O. Indië, 1851-1854
Auteur
 • Vat, Odulphus van der, ofm
Paginering
 • 1931: 295-306, 329-334, 351-356; 1932: 14-19, 48-52. 82-87,109-121, 152-157, 238-246, 309-327.
Uitgever
 • Koloniaal Missie-Tijdschrift:
Jaar van uitgave
 • 1931 en 1932

Titel
 • De Roomsch-Katholieke missie in Nederlandsch Oost-Indië, 1808-1908 : eene historische schets / door Arn. J.H. van der VeldenDe R.K. Missie in N.O. Indië, 1808-1908
Auteur
 • Arn. J.H. Van der Velden
Paginering
 • 400 p., [24] bl. pl
Uitgever
 • Nijmegen : Malmberg
Jaar van uitgave
 • [1908]

Het archief

Meer over het archief
Beschrijving archief

De brieven en de rest van het archief van De Hesselle bevinden zich in het archief van het aartsbisdom Jakarta (voorheen apostolisch vicariaat Batavia). Van der Velden citeert uit de brieven van De Hesselle aan de apostolisch vicaris en maakt in een noot op p. 149 van zijn boek melding van etnografische en taalkundige observaties en studies. Deze bevinden zich ook in het archief van het aartsbisdom Jakarta. In zijn inleiding (ongenummerd, voorin) schrijft hij echter: '[...] maakte ik voornamelijk gebruik van de handschriften van den Hoogeerw. Heer Scholten en anderen, berustend in het archief in den Haag; - verder van de onuitgegeven brieven der missionarissen'. Mogelijk doelt pater Van der Velden sj op het klooster van de jezuieten aan de Da Costastraat in Den Haag en hebben zich daar kopieën van de brieven bevonden. Wellicht is er nog wat te vinden in het archief van het bisdom Roermond dat zich ten dele in Maastricht (Het Limburgs Archief) en ten dele op het bisdom in Roermond bevindt.

Beschrijving archief (Engels)

The letters and the remaining part of the archive of De Hesselle are housed in the archive of the archbishopric of Jakarta (formerly apostolic vicariat Batavia). Van der Velden quotes from letters sent by De Hesselle to the apostolic vicar and mentions ethnographic and linguistic observations and investigations in a note on page 149 of his book. They can also be found in the archive of the archbishopric of Jakarta. In his introduction (without numbering, in front) he has written, however: […] I mainly have used the manuscripts of the High Reverend Gentleman Scholten and others, having deposited in the archive in The Hague; - furthermore of unpublished letters of missionaries'. Father Van der Velden sj may have meant the monastery of the Jesuits in The Hague at the Da Costastraat. Copies of the letters may have been there. Perhaps something can be still found in the archive of the bishopric of Roermond, which is partly in Maastricht (the Limburgs Archief ) and partly in the bishopric in Roermond.

Bewaarplaats Aartsbisdom Jakarta, Jakarta
Periode archief 1841-1860
Openbaarheid beperkt
Opmerkingen openbaarheid

Voor de raadpleging van het archief is toestemming vereist die moet worden aangevraagd bij het KDC. De microfiches van het KDC zijn slecht leesbaar.

Omvang 4 inv. nrs.
Toegang soort
 • Inventaris met inleiding
Bijzondere relevantie

Persoonlijk archief van De Hesselle en afwikkeling van de nalatenschap, 1841-1856

(rubrieknr. 116; code fiches G6 1/4 - G6 4/4)

 

Beschrijvingen van de Molukken door De Hesselle en C. Franssen, 1853-1860

(rubrieknrs. 130-131; code fiches G 10 5 1/5 - G 10 5 5/5 en G 10 6 1/6 - G 10 6 6/6)

 

Beschrijving van land en volk van Nias door De Hesselle, 1860

(rubrieknr. 147; code H2 1 1/2 - H 2 1 2/2)

 

Archivalie elders

In het missiearchief van de Minderbroeders-Franciscanen (Het Utrechts Archief) bevindt zich:

 

810. Brieven afkomstig van Caspar de Hesselle, 1851-1857.

1 omslag

Verwijzing naar andere archiefvormers
Informatiewaarde Interressant archief