Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

Brenneker, Paul

Burgelijke naam Brenneker, Paul
Naamsvarianten
 • Brenneker, Vitus (kloosternaam)
Periode 1913-1996
Denominatie rooms-katholiek
Org Missie

Biografische gegevens

Paul Brenneker (1913-1996) trad in bij de orde der Dominicanen. In 1939 kwam hij op de Nederlandse Antillen aan. Kennis van en belangstelling voor de lokale cultuur, waaronder hij in tegenstelling tot veel confraters de Antilliaanse en niet de Nederlandse cultuur verstond, was voor hem een voorwaarde voor missiewerk. In zijn visie was de Antilliaanse cultuur in sociaal en psychologisch opzicht uit balans geraakt. Missionarissen waren en bleven vreemden ten opzichte van de lokale cultuur en deden er daarom beter aan zich overbodig maken ten gunste van een inheemse clerus. Politiek en maatschappelijk engagement waren in deze optiek niet de bedoeling, hoewel hij zich daar in zijn radiopraatjes wel aan schuldig leek te maken. Sacramentsbediening en geloofsprediking behoorden de hoofdtaken te zijn van de Dominicanen op de Antillen. Hij probeerde de Antilliaanse cultuur van binnenuit te analyseren, maar keek daarbij ook met een kritische blik naar de missiemethodiek van zijn confraters die hij een gebrek aan aanpassing aan de lokale cultuur verweet. Op zijn beurt werd hem verweten bij die kritiek voorbij te gaan aan historische en actuele problemen net als bestaande haast vanzelfsprekende vormen van aanpassing in zielzorg en onderwijs (Monteiro, Gods predikers, 566-567).

Biografie(engels)

Paul Brenneker (1913-1996) entered the Order of the Dominicans. In 1939 he arrived on the Netherlands Antilles. Knowledge of and interest in the local culture, by which  he meant the Antillian and not the Dutch culture, unlike many of his colleagues, was for him a condition to do missionary work. In his view the Antillian culture had lost its balance socially and psychologically. Missionaries were and would remain foreigners for the local culture and would do better to make themselves redundant in favour of a native clergy. In this view, politics and social involvement were not permitted, although he seemed to succumb to this in his radio talks. Administering the sacraments and preaching the faith should be the core business of the Dominicans on the Antilles. He attempted to analyse the Antillian culture from within, but looked at the missionary method of his colleagues with a critical eye and reproached them for a lack of adaptation to the local culture. In turn, he was reproached by his critics for passing over the historical and contemporary problems like the almost self-evident forms of adaptation that were in use in spiritual care and education (Monteiro,

Gods predikers

, 566-567).

Activiteiten
 • Pastoraal werk
 • Evangelieverkondiging en catechese
 • Bestudering en beschrijving van taal en cultuur
Continenten
 • Latijns Amerika
Lokatie activiteiten
 • Nederlandse Antillen
Selectie uit de literatuur
Titel
 • Sambumbu : volkskunde van Curaçao, Aruba en Bonaire / [Paul Brenneker]
Auteur
 • Paul Hubertus Frans Brenneker (1912-1996)
Paginering
 • 10 dl
Uitgever
 • Curaçao : Brenneker
Jaar van uitgave
 • 1969-1975

Titel
 • Proverbio / [verz. door P.H.F. Brenneker]
Auteur
 • Paul Hubertus Frans Brenneker (1912-1996)
Paginering
 • 90 p
Uitgever
 • Curaçao : St. Augustinus
Jaar van uitgave
 • 1963

Titel
 • Missiemethodiek / [Paul Brenneker]
Auteur
 • Paul Hubertus Frans Brenneker (1912-1996)
Paginering
 • 28 p
Uitgever
 • [Curaçao : Paul Brenneker]
Jaar van uitgave
 • [1962]

Titel
 • 'Geestelijk profiel van Curaçao'. Neerlandia Dominicana
Auteur
 • Brenneker , P. op
Jaar van uitgave
 • 1959-1960

Titel
 • Curaçaoensia : folkloristische aantekeningen over Curaçao / door pater Brenneker
Auteur
 • Paul Hubertus Frans Brenneker (1912-1996)
Paginering
 • 244 p
Uitgever
 • [S.l.] : Boekhandel St. Augustinus
Jaar van uitgave
 • 1961

Titel
 • Gods predikers : Dominicanen in Nederland (1795-2000) / Marit Monteiro
Auteur
 • Marit Edin Monteiro (1964-)
Paginering
 • 992 p
Uitgever
 • Hilversum : Verloren
Jaar van uitgave
 • 2008
Meer over het archief
Beschrijving archief

'Zijn nalatenschap bestaat uit ruim vijftig publicaties, prenten, een grote collectie met geluidsopnames van werkliederen, muzik di zumbi, verhalen en duizenden voorwerpen. Hij verzamelde samen met zijn vriend Elis Juliana vanaf de jaren vijftig op Curaçao, Bonaire, Aruba en Saba. De collectie die zij terecht 'Nos propiedat' [Ons eigendom] noemden, bevat te veel om op te noemen: amuletten, zwepen, molenstenen, muziekinstrumenten, religieuze voorwerpen, ook voodoo en brua. Dankzij hun gerichte verzamelwoede kunnen wetenschappers nog jaren vooruit. Onderzoekers naar de ontwikkeling van het Gueni, slaventaal uit Guinea in Afrika, naar het Papiamento of naar volksreligie, kunnen niet zonder de collectie-Brenneker, die in handen is gegeven van het National Archeological Anthropological Memory Management, het Curaçaos Museum en het Museo Tula in landhuis Knip, de Openbare Bibliotheek en het Nationaal Archief.'  (uit: Ton de Jong en Norbert Hendrikse, De gezegende erfenis. Nalatenschap van 1200 Nederlandse religieuzen op Curaçao (2008) 49).

 

Stukken van en over Brenneker zijn ook te vinden in het archief van de orde waartoe hij behoorde. Het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven in St. Agatha heeft het archief van de Nederlandse provincie van de Dominicanen in bruikleen. Een aanzienlijk deel bestaat uit publicaties en foto's. Het archief kent verschillende niveaus: van de orde als geheel afdalend tot aan het niveau van overleden en/of uitgetreden medebroeders. Het bestuursarchief is vanaf rond 1800 gevormd, omdat toen provinciaal-overste in Nederland kwam wonen. Grote delen van het bestuursarchief zijn verloren gegaan tijdens een brand in 1933 en bij de bevrijding van Nijmegen in 1944, zodat een zeer groot deel, dat de periode ca 1870 tot 1945 bestrijkt, ontbreekt. Het het archief is nog niet afgesloten: het lopend archief berust in Berg en Dal, evenals oude toegangen (www.archieven.nl - Dominicanen, geschiedenis archief, geraadpleegd op 7 juli 2009). Er is materiaal uit de Antillen overgebracht naar het provinciaal archief (Monteiro, Gods predikers, 39). Vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw ontwikkelde de orde meer historisch besef, wat tot uiting kwam in het bijhouden van kronieken en statistieken en archivering. Het bestuur achtte zich voor deze zaken verantwoordleijk. Vanaf 1872 werd een archivaris en kroniekschrijver aangesteld, hoewel het nooit een aanzienlijk ambt is geworden. Vanaf die tijd is het provinciearchief ontstaan. De aandacht ging daarbij lang uit naar de Middeleeuwse geschiedenis van de orde. Verzamelen en bewaren kregen meer aandacht dan beschrijven (Monteiro, Gods predikers, 29-30). Latijn is tot in de jaren zestig de officiële voertaal binnen de orde geweest, wat bijvoorbeeld terug te zien is in de verslagen van de kapittels (Monteiro, Gods predikers, 39). Persoonlijke archivalia van broeders zijn niet overvloedig aanwezig, omdat uit nalatenschappen strikt persoonlijke stukken uit nalatenschappen werden verwijderd en daarna werden vernietigd of teruggegeven aan de familie. Deze procedure werd echter niet consistent gevolgd. De persoonsdossiers wisselen derhalve in omvang en samenstelling. De verschillen zijn vaak te herleiden tot de rol binnen de orde: van paters is meestal meer bewaard dan van broeders, van professoren meer dan van pastoors en van missionarissen minder dan honkvaste medebroeders in Nederland (Monteiro, Gods predikers, 41).

Beschrijving archief (Engels)

'His heritage consists of more than fifty publications, pictures, a large collection with sound records of work songs and thousands of objects. He collected together with his friend Elis Juliana from the 1950s onwards on Curacao, Bonaire, Aruba and Saba. The collection they called 'Nos propiedat' [Our property] contains too much to mention: amulets, whips, millstones, music instruments, religious objects, also voodoo and brua. Thanks to their collector's mania with a specific purpose, scholars will be busy for years. Researchers of the development of the Gueni, a slave language from Guinea in Africa, Papiamento or the local religion should not miss the Brenneker collection, which has been handed over to the National Archeological Anthropological Memory Management, the Curaçao Musem and the Museo Tula in the Knip estate, the Public Library and the National Archive' (from: Ton de Jong and Norbert Hendrikse,

De gezegende erfenis. Nalatenschap van 1200 Nederlandse religieuzen op Curacao  

(2008) 49).

Documents from and about Brenneker can also be found in the archive of the order he belonged to. The Centre for the Heritage of Religious Life in the Netherlands in St. Agatha possesses the archive of the Dutch province of the Dominicans on loan. A considerable part consists of publications and photographs. The archive has several levels: from the order as a whole going down to the level of brothers who have died and/or have left. The management archive was created around 1800, because the provincial superior took up residence in the Netherlands then. Large parts of the management archive perished during a fire in 1933 and during the liberation of Nijmegen in 1944, so a very large part, which covers the period c. 1870 to 1945, is missing. The archive has not been closed yet: the current archive is in Berg en Dal, as are old entries (

www.archieven.nl

- Dominicanen, history of the archive, consulted on 7 July 2009). Material from the Antilles has been brought to the provincial archive (Monteiro,

Gods predikers

, 39). From the second half of the nineteenth century, the

order developed more interest in its history, which found expression in chronicles and statistics and the creation of archives. The management considered itself responsible. From 1872 an archivist and writer of the chronicle was appointed, although this job never acquired a distinguished reputation. From that time onwards the provincial archive has grown. Most attention was paid for a long time to the medieval history of the order. Collecting and preserving received more attention than describing (Monteiro,

Gods predikers

, 29-30). The personal archives of the brothers are not abundant, because documents that were strictly personal were removed from inheritances to be destroyed or given back to the family. This procedure, however, was not followed consistently. So the personal files vary with regard to volume and composition. The differences can often be deduced from the role within the order: papers from fathers have often been preserved better than those from brothers, those from professors more than those from vicars, and those from missionaries less than those from stay-at-home colleagues in the Netherlands (Monteiro,

Gods predikers

, 41).

Bewaarplaats Nederlandse Antillen (diverse plaatsen)
Openbaarheid beperkt

Bewaarplaats Dominicanen, Klooster Sint Aegten, Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven, Sint Agatha
Periode archief ca. 1400-heden
Openbaarheid beperkt
Opmerkingen openbaarheid

De eigenaar van het archief is de Nederlandse provincie van de orde der Dominicanen. De beheerder is de stichting Erfgoedcentrum Sint Aegten. Het archief is in bewaring gegeven aan Klooster Sint Aegten, Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven (ENK). In principe zijn alle stukken vrij toegankelijk voor wetenschappelijk onderzoek. Uitzondering daarop zijn dossiers die over personen gaan. Zij zijn pas toegankelijk 30 jaar na het overlijden van de betrokken persoon. Vrij toegankelijk voor studie, niet toegankelijk voor genealogisch onderzoek. De niet toegankelijke stukken zijn in de inleiding beschreven. Voor inzage van die genoemde stukken moet een gemotiveerd verzoek tot toestemming ingediend worden. Hierover kan men informatie inwinnen bij het Erfgoedcentrum (www.archieven.nl - Dominicanen 29-06-2009).

Omvang 170m
Toegang soort
 • Inventaris met inleiding
Opmerkingen toegang soort digitaal beschikbaar op www.archieven.nl en www.erfgoedkloosterleven.nl
Toegang titel AR-P012, Bronkhorst op, A.W.;Wenting op, J.A.; Dooren, K. van, Dominicanen
Bijzondere relevantie
Toon

Verberg

8.7  Persoonsdossiers en persoonsarchieven

8.7.1  Series met betrekking tot meerdere personen

 

8307  Pater P.H.F. Brenneker op. Geboren 1912; gewijd 1937; overleden 1996. Kloosternaam: Vitus. Roepnaam: Paul

Archivalie elders

Dominicanen

Geschiedenis

Biografische gegevens

Paul Brenneker (1913-1996) trad in bij de orde der Dominicanen. In 1939 kwam hij op de Nederlandse Antillen aan. Kennis van en belangstelling voor de lokale cultuur, waaronder hij in tegenstelling tot veel confraters de Antilliaanse en niet de Nederlandse cultuur verstond, was voor hem een voorwaarde voor missiewerk. In zijn visie was de Antilliaanse cultuur in sociaal en psychologisch opzicht uit balans geraakt. Missionarissen waren en bleven vreemden ten opzichte van de lokale cultuur en deden er daarom beter aan zich overbodig maken ten gunste van een inheemse clerus. Politiek en maatschappelijk engagement waren in deze optiek niet de bedoeling, hoewel hij zich daar in zijn radiopraatjes wel aan schuldig leek te maken. Sacramentsbediening en geloofsprediking behoorden de hoofdtaken te zijn van de Dominicanen op de Antillen. Hij probeerde de Antilliaanse cultuur van binnenuit te analyseren, maar keek daarbij ook met een kritische blik naar de missiemethodiek van zijn confraters die hij een gebrek aan aanpassing aan de lokale cultuur verweet. Op zijn beurt werd hem verweten bij die kritiek voorbij te gaan aan historische en actuele problemen net als bestaande haast vanzelfsprekende vormen van aanpassing in zielzorg en onderwijs (Monteiro, Gods predikers, 566-567).

Biografie(engels)

Paul Brenneker (1913-1996) entered the Order of the Dominicans. In 1939 he arrived on the Netherlands Antilles. Knowledge of and interest in the local culture, by which  he meant the Antillian and not the Dutch culture, unlike many of his colleagues, was for him a condition to do missionary work. In his view the Antillian culture had lost its balance socially and psychologically. Missionaries were and would remain foreigners for the local culture and would do better to make themselves redundant in favour of a native clergy. In this view, politics and social involvement were not permitted, although he seemed to succumb to this in his radio talks. Administering the sacraments and preaching the faith should be the core business of the Dominicans on the Antilles. He attempted to analyse the Antillian culture from within, but looked at the missionary method of his colleagues with a critical eye and reproached them for a lack of adaptation to the local culture. In turn, he was reproached by his critics for passing over the historical and contemporary problems like the almost self-evident forms of adaptation that were in use in spiritual care and education (Monteiro,

Gods predikers

, 566-567).

Activiteiten
 • Pastoraal werk
 • Evangelieverkondiging en catechese
 • Bestudering en beschrijving van taal en cultuur

Geografie

Continenten
 • Latijns Amerika
Lokatie activiteiten
 • Nederlandse Antillen

Niet-archivalische bronnen

Selectie uit de literatuur
Titel
 • Sambumbu : volkskunde van Curaçao, Aruba en Bonaire / [Paul Brenneker]
Auteur
 • Paul Hubertus Frans Brenneker (1912-1996)
Paginering
 • 10 dl
Uitgever
 • Curaçao : Brenneker
Jaar van uitgave
 • 1969-1975

Titel
 • Proverbio / [verz. door P.H.F. Brenneker]
Auteur
 • Paul Hubertus Frans Brenneker (1912-1996)
Paginering
 • 90 p
Uitgever
 • Curaçao : St. Augustinus
Jaar van uitgave
 • 1963

Titel
 • Missiemethodiek / [Paul Brenneker]
Auteur
 • Paul Hubertus Frans Brenneker (1912-1996)
Paginering
 • 28 p
Uitgever
 • [Curaçao : Paul Brenneker]
Jaar van uitgave
 • [1962]

Titel
 • 'Geestelijk profiel van Curaçao'. Neerlandia Dominicana
Auteur
 • Brenneker , P. op
Jaar van uitgave
 • 1959-1960

Titel
 • Curaçaoensia : folkloristische aantekeningen over Curaçao / door pater Brenneker
Auteur
 • Paul Hubertus Frans Brenneker (1912-1996)
Paginering
 • 244 p
Uitgever
 • [S.l.] : Boekhandel St. Augustinus
Jaar van uitgave
 • 1961

Titel
 • Gods predikers : Dominicanen in Nederland (1795-2000) / Marit Monteiro
Auteur
 • Marit Edin Monteiro (1964-)
Paginering
 • 992 p
Uitgever
 • Hilversum : Verloren
Jaar van uitgave
 • 2008

Het archief

Meer over het archief
Beschrijving archief

'Zijn nalatenschap bestaat uit ruim vijftig publicaties, prenten, een grote collectie met geluidsopnames van werkliederen, muzik di zumbi, verhalen en duizenden voorwerpen. Hij verzamelde samen met zijn vriend Elis Juliana vanaf de jaren vijftig op Curaçao, Bonaire, Aruba en Saba. De collectie die zij terecht 'Nos propiedat' [Ons eigendom] noemden, bevat te veel om op te noemen: amuletten, zwepen, molenstenen, muziekinstrumenten, religieuze voorwerpen, ook voodoo en brua. Dankzij hun gerichte verzamelwoede kunnen wetenschappers nog jaren vooruit. Onderzoekers naar de ontwikkeling van het Gueni, slaventaal uit Guinea in Afrika, naar het Papiamento of naar volksreligie, kunnen niet zonder de collectie-Brenneker, die in handen is gegeven van het National Archeological Anthropological Memory Management, het Curaçaos Museum en het Museo Tula in landhuis Knip, de Openbare Bibliotheek en het Nationaal Archief.'  (uit: Ton de Jong en Norbert Hendrikse, De gezegende erfenis. Nalatenschap van 1200 Nederlandse religieuzen op Curaçao (2008) 49).

 

Stukken van en over Brenneker zijn ook te vinden in het archief van de orde waartoe hij behoorde. Het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven in St. Agatha heeft het archief van de Nederlandse provincie van de Dominicanen in bruikleen. Een aanzienlijk deel bestaat uit publicaties en foto's. Het archief kent verschillende niveaus: van de orde als geheel afdalend tot aan het niveau van overleden en/of uitgetreden medebroeders. Het bestuursarchief is vanaf rond 1800 gevormd, omdat toen provinciaal-overste in Nederland kwam wonen. Grote delen van het bestuursarchief zijn verloren gegaan tijdens een brand in 1933 en bij de bevrijding van Nijmegen in 1944, zodat een zeer groot deel, dat de periode ca 1870 tot 1945 bestrijkt, ontbreekt. Het het archief is nog niet afgesloten: het lopend archief berust in Berg en Dal, evenals oude toegangen (www.archieven.nl - Dominicanen, geschiedenis archief, geraadpleegd op 7 juli 2009). Er is materiaal uit de Antillen overgebracht naar het provinciaal archief (Monteiro, Gods predikers, 39). Vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw ontwikkelde de orde meer historisch besef, wat tot uiting kwam in het bijhouden van kronieken en statistieken en archivering. Het bestuur achtte zich voor deze zaken verantwoordleijk. Vanaf 1872 werd een archivaris en kroniekschrijver aangesteld, hoewel het nooit een aanzienlijk ambt is geworden. Vanaf die tijd is het provinciearchief ontstaan. De aandacht ging daarbij lang uit naar de Middeleeuwse geschiedenis van de orde. Verzamelen en bewaren kregen meer aandacht dan beschrijven (Monteiro, Gods predikers, 29-30). Latijn is tot in de jaren zestig de officiële voertaal binnen de orde geweest, wat bijvoorbeeld terug te zien is in de verslagen van de kapittels (Monteiro, Gods predikers, 39). Persoonlijke archivalia van broeders zijn niet overvloedig aanwezig, omdat uit nalatenschappen strikt persoonlijke stukken uit nalatenschappen werden verwijderd en daarna werden vernietigd of teruggegeven aan de familie. Deze procedure werd echter niet consistent gevolgd. De persoonsdossiers wisselen derhalve in omvang en samenstelling. De verschillen zijn vaak te herleiden tot de rol binnen de orde: van paters is meestal meer bewaard dan van broeders, van professoren meer dan van pastoors en van missionarissen minder dan honkvaste medebroeders in Nederland (Monteiro, Gods predikers, 41).

Beschrijving archief (Engels)

'His heritage consists of more than fifty publications, pictures, a large collection with sound records of work songs and thousands of objects. He collected together with his friend Elis Juliana from the 1950s onwards on Curacao, Bonaire, Aruba and Saba. The collection they called 'Nos propiedat' [Our property] contains too much to mention: amulets, whips, millstones, music instruments, religious objects, also voodoo and brua. Thanks to their collector's mania with a specific purpose, scholars will be busy for years. Researchers of the development of the Gueni, a slave language from Guinea in Africa, Papiamento or the local religion should not miss the Brenneker collection, which has been handed over to the National Archeological Anthropological Memory Management, the Curaçao Musem and the Museo Tula in the Knip estate, the Public Library and the National Archive' (from: Ton de Jong and Norbert Hendrikse,

De gezegende erfenis. Nalatenschap van 1200 Nederlandse religieuzen op Curacao  

(2008) 49).

Documents from and about Brenneker can also be found in the archive of the order he belonged to. The Centre for the Heritage of Religious Life in the Netherlands in St. Agatha possesses the archive of the Dutch province of the Dominicans on loan. A considerable part consists of publications and photographs. The archive has several levels: from the order as a whole going down to the level of brothers who have died and/or have left. The management archive was created around 1800, because the provincial superior took up residence in the Netherlands then. Large parts of the management archive perished during a fire in 1933 and during the liberation of Nijmegen in 1944, so a very large part, which covers the period c. 1870 to 1945, is missing. The archive has not been closed yet: the current archive is in Berg en Dal, as are old entries (

www.archieven.nl

- Dominicanen, history of the archive, consulted on 7 July 2009). Material from the Antilles has been brought to the provincial archive (Monteiro,

Gods predikers

, 39). From the second half of the nineteenth century, the

order developed more interest in its history, which found expression in chronicles and statistics and the creation of archives. The management considered itself responsible. From 1872 an archivist and writer of the chronicle was appointed, although this job never acquired a distinguished reputation. From that time onwards the provincial archive has grown. Most attention was paid for a long time to the medieval history of the order. Collecting and preserving received more attention than describing (Monteiro,

Gods predikers

, 29-30). The personal archives of the brothers are not abundant, because documents that were strictly personal were removed from inheritances to be destroyed or given back to the family. This procedure, however, was not followed consistently. So the personal files vary with regard to volume and composition. The differences can often be deduced from the role within the order: papers from fathers have often been preserved better than those from brothers, those from professors more than those from vicars, and those from missionaries less than those from stay-at-home colleagues in the Netherlands (Monteiro,

Gods predikers

, 41).

Bewaarplaats Nederlandse Antillen (diverse plaatsen)
Openbaarheid beperkt

Bewaarplaats Dominicanen, Klooster Sint Aegten, Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven, Sint Agatha
Periode archief ca. 1400-heden
Openbaarheid beperkt
Opmerkingen openbaarheid

De eigenaar van het archief is de Nederlandse provincie van de orde der Dominicanen. De beheerder is de stichting Erfgoedcentrum Sint Aegten. Het archief is in bewaring gegeven aan Klooster Sint Aegten, Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven (ENK). In principe zijn alle stukken vrij toegankelijk voor wetenschappelijk onderzoek. Uitzondering daarop zijn dossiers die over personen gaan. Zij zijn pas toegankelijk 30 jaar na het overlijden van de betrokken persoon. Vrij toegankelijk voor studie, niet toegankelijk voor genealogisch onderzoek. De niet toegankelijke stukken zijn in de inleiding beschreven. Voor inzage van die genoemde stukken moet een gemotiveerd verzoek tot toestemming ingediend worden. Hierover kan men informatie inwinnen bij het Erfgoedcentrum (www.archieven.nl - Dominicanen 29-06-2009).

Omvang 170m
Toegang soort
 • Inventaris met inleiding
Opmerkingen toegang soort digitaal beschikbaar op www.archieven.nl en www.erfgoedkloosterleven.nl
Toegang titel AR-P012, Bronkhorst op, A.W.;Wenting op, J.A.; Dooren, K. van, Dominicanen
Bijzondere relevantie

8.7  Persoonsdossiers en persoonsarchieven

8.7.1  Series met betrekking tot meerdere personen

 

8307  Pater P.H.F. Brenneker op. Geboren 1912; gewijd 1937; overleden 1996. Kloosternaam: Vitus. Roepnaam: Paul

Archivalie elders

Dominicanen