Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

Vertenten, Petrus

Burgelijke naam Vertenten, Petrus
Periode 1884-1946
Denominatie rooms-katholiek
Org Missie

Biografische gegevens

Biografische informatie

Als Vlaming naar een Nederlands missiegebied

Petrus Vertenten werd in 1884 geboren in Hamme, Vlaanderen. In 1898 ging hij studeren aan het Borgerhoutse Missieseminarie, vijf jaar later vervolgde hij de studie in Arnhem met het noviciaat, waarna hij in 1907 de eeuwige geloften als Missionaris van het Heilig Hart van Jezus (msc) aflegde. In 1902 had de noordelijke provincie van de congregatie, die toen nog Nederland en België omvatte, de nieuwe apostolische prefectuur van Nieuw-Guinea als missiegebied overgenomen van de Nederlandse Jezuïeten. De missionarissen gingen in 1904 vanuit Kei op onderzoek uit in het gebied. Het jaar daarop gingen de eerste missionarissen bij Merauke aan land.  In de zomer van 1910 werd Vertenten benoemd door zijn provinciaal om naar Nieuw-Guinea te gaan en nog in hetzelfde jaar arriveerde hij in Merauke.  Vertenten werd geplaatst in Okaba, ten westen van Merauke. nadat hij eerst in Merauke de taal had geleerd en met confraters de omgeving had verkend.  

 

Vertenten als missionaris: pionier, etnograaf en 'redder van de Kaja-Kaja's'

Vertenten was één van de pioniers in dit missiegebied en is bekend geworden vanwege zijn etnografische studies naar taal en cultuur.  Vertenten heeft bijvoorbeeld de Marindinese teken- en schilderkunst geïnventariseerd (1914), hij was co-auteur van het Nederlands-Marindinese woordenboek (1922) en auteur van een etnografische beschrijving van de Marind-cultuur (1935).

Niet in de laatste plaats is Vertenten bekend geworden vanwege zijn 'reddingsplan' dat de Marind-bevolkingsgroep aan de Zuidkust voor uitsterven moest behoeden. Deze Marind-bevolking kende een hoog sterftecijfer en een laag geboortecijfer, iets dat later toegeschreven werd aan een vermoedelijk door buitenlandse handelaren geïntroduceerde geslachtsziekte: het venerisch granuloom. Vertenten had zijn inspiratie voor dit plan opgedaan in de Belgische missie in Congo, waar men kapelhoeven had gesticht. Naar dit voorbeeld begon hij in Okaba met modeldorpen, waarin christelijke gezinnen werden ondergebracht in gezinswoningen in plaats van in de traditionele mannen-, vrouwen- of jongelingenhuizen waar de geslachtsziekte een snelle verspreiding vond.

Vertenten was ervan overtuigd dat de 'goede' plaatselijke culturele uitingen zoveel mogelijk gehandhaafd moesten worden en alleen de 'kwade' worden verworpen. Onder de slechte gewoonten verstond hij koppensnellen, menseneten, kinderroof, tovenarij, bloedwraak, ongebonden huwelijksleven en zedeloosheid rekende.

Op voorspraak van de resident mocht Vertenten in 1920 zijn reddingsplan aan de gouverneur-generaal uiteen zetten, wat resulteerde in de volledige steun van regering én van publieke opinie in Batavia.  In onderlinge samenwerking tussen gouvernement, onder meer in de persoon van de controleur van de Zuidkust Jan van Baal (de latere gouverneur van Nieuw Guinea, 1953-1958), artsen en missiewerkers werd een zogenaamd reddingsplan opgesteld. Dit bestond uit een gecombineerde aanpak van de ziekte en dorpsvorming. De gezonde bevolking werd ondergebracht in een modelkampong, waar zij volgens christelijke gezinsnormen in gezinshuizen geïsoleerd leefden van hun traditioneel levende besmette volksgenoten. Kern van de nieuw gevormde kampong was de school en de kerk. Niet alleen fysieke maar ook morele isolatie werd nodig geacht, om de Marind in de modeldorpen te weerhouden deel te nemen aan de traditionele seksuele rituelen waar ze kans liepen besmet te worden.

 

Naar Belgisch Congo

Eind 1925 vertrok Vertenten uit Merauke, en na een tussenstop op Java waar hij diverse lezingen verzorgde, kwam hij in het voorjaar 1926 in België aan. Inmiddels was de Belgisch-Nederlands provincie gesplitst in een Nederlands en een Vlaams deel. Op 26 juni 1926 werd hij benoemd tot eerste religieuze overste van de Tshuapa-missie in Belgisch Kongo (ook gespeld als Tswapa, gelegen in het noorden van Congo) en hij vertrok, na een jaar verlof, in 1927. De missie in Belgisch Kongo (waaronder het Tshuapa-gebied) was juist door de Belgische provincie van msc overgenomen van de Trappisten. In 1924 was hier de apostolische prefectuur Coquilhatstad opgericht (in 1933 verheven tot vicariaat). Vertenten zou van 1927 tot 1939 werkzaam blijven in Belgisch Congo.   Deze periode in het leven van Vertenten heeft over het algemeen minder aandacht gekregen dan zijn werk in Nieuw-Guinea (pater Honoré Vinck, 'Pater Vertenten in Congo', lezing gehouden in Hamme op 2 oktober 2009). Strikt genomen valt het werk van de Vlaming voor de Vlaamse provincie in Congo ook buiten het bestek van het Repertorium.

(uit onder andere: Van Royen, 'Vertenten', Boelaars, Samen met Papoea's op weg, Dorren, Door de wereld bewogen, en Vlamynck, Vertenten)

Biografie(engels) As a Fleming to a Dutch missionary area

Petrus Vertenten was born in Hamme (province of East Flanders) in 1884. He started his studies in 1898 at the Borgerhout mission seminary, followed five years later by a study in Arnhem together with the noviciate, after which he took the eternal vows as a Missionary of the Sacred Heart of Jesus (msc) in 1907. In 1902 the northern province of the Congregation, which still covered the Netherlands and Belgium at that time, had taken over the new Apostolic Prefecture from the Dutch Jesuits. The missionaries started exploring that region from Kei. Next year the first missionaries disembarked near Merauke. In the summer of 1910 Vertenten was appointed by his provincial superior to go to New Guinea, and he arrived in Merauke in the same year. Vertenten was stationed in Okaba, west of Merauke, after he had learnt the language in Merauke and explored the surroundings with his colleagues.

Vertenten as missionary pioneer, ethnographer and 'saviour of the Kaja-Kaja'

Vertenten was one of the pioneers in this mission area and became known from his ethnographic studies in language and culture. For example, Vertenten made an inventory of the Marindese art of drawing and painting (1914), he was co-author of the Dutch-Marindese dictionary (1922) and author of an ethnographic description of the Marind culture (1935). It should also be mentioned that Vertenten acquired a reputation through his 'rescue plan' to save the Marind population on the south coast from extinction. The Marind people had a high death rate and a low birth rate, which was ascribed to a venereal disease introduced by foreign traders: venereal granuloma. Vertenten found his inspiration for the plan in the Belgian mission in Congo, where chapel farms had been set up. Following this example he started model villages in Okaba, in which Christian families were housed in family homes instead of in the traditional men's, women's and boy's homes where the venereal disease spread very quickly. Vertenten was convinced that the 'good' local cultural practices should be maintained as much as possible and that the 'bad' had to be abolished. As bad customs he considered head hunting, cannibalism, kidnapping, sorcery, blood revenge, licentious marriage life and immorality.

At the intercession of the Resident, Vertenten was allowed to explain his rescue plan to the Governor General, which resulted in full support of the government as well as of the public opinion in Batavia. By mutual collaboration between the government, among others in the person of the controller of the south coast, Jan van Baal (the later Governor of New Guinea, 1953-1958), physicians and missionary workers, a so-called rescue plan was drafted. This consisted of a combined approach to the disease and the formation of villages. The healthy population was lodged in a model kampong, where it lived in family homes according to Christian family standards, isolated from their contaminated fellows living traditionally. The nucleus of the newly created kampongs consisted of the school and the church. Not only physical but also moral isolation was considered to be necessary, in order to prevent the Marind living in the model villages from participating in the traditional sexual rituals where they were at risk of becoming contaminated.

To Belgian Congo

At the end of 1925 Vertenten left Merauke, and after a break on Java where he gave several lectures, he arrived in the spring of 1926 in Belgium. In the meantime the Belgian-Dutch province had been divided into a Dutch and a Flemish part. On 26 July 1926 he was appointed as the first religious superior of the Tshuapa mission in Belgian Congo (also written as Tswapa, situated in northern Congo), and he left, after a furlough of one year, in 1927.  The mission in the Belgian Congo (including the Tshuapa area) had just been taken over from the Trappists. In 1924 the Apostolic Prefecture of Coquilhatstad had been erected (in 1933 it was elevated to a vicariate). Vertenten would work in the Belgian Congo from 1927 to 1939. This period in Vertenten's life has generally received less attention than his work in New Guinea (Father Honoré Vinck, 'Father Vertenten in Congo', lecture held in Hamme on 2 October 2009). In the strict technical sense, the work of the Fleming Vertenten for the Flemish province in Congo falls outside the scope of the

Repertorium

.

(from among others: Van Royen, 'Vertenten', Boelaars,

Samen met de Papoea's op weg

, Dorren,

Door de wereld bewogen

, and Vlamynck,

Vertenten

).

Activiteiten
 • (Wetenschappelijk) onderzoek
 • Onderwijs (hieronder ook kweekscholen)
 • Gezondheidszorg
 • Pastoraal werk
 • Evangelieverkondiging en catechese
 • Bestudering en beschrijving van taal en cultuur
 • Opleiding van (inheemse) werkkrachten (Te denken valt aan zendelingen, missionarissen, assistenten enz.)
Continenten
 • Afrika
 • Azië
Lokatie activiteiten
 • Nederlands Indië
 • Aartsbisdom Merauke, Irian Jaya
 • Merauke
 • Okaba
Selectie uit de literatuur
Titel
 • Pater Petrus Vertenten msc (1884-1946) : een veelzijdig missionaris / Harry van Royen
Auteur
 • Harry Van Royen
Reeks
 • Bijdragen tot de geschiedenis van het kanton Hamme, ISSN 1370-4567 ; 1996 (Jaarboek IVa); MSC-kring, ISSN 0770-4976 ; extra editie
Paginering
 • 64 p
Uitgever
 • [Borgerhout : Missionarissen van het Heilig Hart]
Jaar van uitgave
 • 1996

Titel
 • De redder der Kaja-Kaja's : pater Petrus Vertenten / Joris Vlamynck
Auteur
 • Joris Vlamynck
Reeks
 • Excelsior-reeks ; 5
Paginering
 • 237 p
Uitgever
 • Tielt : Lannoo
Jaar van uitgave
 • 1949

Titel
 • Vijftien jaar bij de koppensnellers van Nederlandsch Zuid-Nieuw-Guinea / P. VertentenKoppensnellers
Auteur
 • Petrus Vertenten (1884-1946)
Reeks
 • Volksboek / Davidsfonds ; nr. 259; Davidfonds volksboek ; no. 259
Paginering
 • 183 p., [8] p. pl
Uitgever
 • [Leuven] : Davidsfonds[S.l.] : [s.n.]
Jaar van uitgave
 • 1935

Titel
 • Het koppensnellen in Nederlandsch Zuid Nieuw-Guinea : met een aanhangsel over het werk der R.K. Missie op Nederlandsch N.-Guinea / door pater Vertenten
Auteur
 • Petrus Vertenten (1884-1946)
Paginering
 • IV, 32 p., [4] p. pl
Uitgever
 • Tilburg : Missiehuis
Jaar van uitgave
 • 1923

Titel
 • Peerken / jeugdherinneringen door P. Vertenten
Auteur
 • Petrus Vertenten (1884-1946)
Paginering
 • 72 p
Uitgever
 • Den Bosch : Mosmans
Jaar van uitgave
 • 1926

Titel
 • Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde van Nederlandsch-Indië : tijdschrift van het Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-IndiëBijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde van Neêrlands Indië
Paginering
 • Dl. 1 (1853) - dl. 104 (1948)
Uitgever
 • 's-Gravenhage : Nijhoff
Jaar van uitgave
 • 1853-1948

Titel
 • Marindineesch woordenboek / J. van de Kolk en P. Vertenten
Auteur
 • Jos. van de Kolk (1879-1930) ; Petrus Vertenten (1884-1946)
Paginering
 • 160 p
Uitgever
 • [S.l. : s.n.]
Jaar van uitgave
 • 1922

Titel
 • Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde van Nederlandsch-Indië : tijdschrift van het Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-IndiëBijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde van Neêrlands Indië
Paginering
 • Dl. 1 (1853) - dl. 104 (1948)
Uitgever
 • 's-Gravenhage : Nijhoff
Jaar van uitgave
 • 1853-1948
Meer over het archief
Beschrijving archief

De belangrijkste stukken van en over pater Vertenten bevinden zich in het archief van zijn congregatie, de Missionarissen van het Heilig Hart van Jezus. Dit is in bruikleen gegeven aan het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven in St. Agatha. Opmerkelijk zijn de door hem gemaakte tekeningen. De meeste stukken gaan over taal, land en volk. De zich op het Katholiek Documentatie Centrum in Nijmegen bevindende collectie-Vertenten bevat tientallen door anderen geschreven stukken over Vertenten. Verder bevat deze collectie correspondentie, notitieboeken, persoonlijke gegevens, veel verhalen en tekeningen, waarbij opvalt dat veel correspondentie niet geografisch gespecificeerd is. Het Koninklijk Instituut voor de Tropen in Amsterdam (KIT) beheert 29 tekeningen en schilderijen van Vertenten, enkele foto's van hemzelf en verder documentatie over hem. 

Beschrijving archief (Engels)

The most important documents from and about Father Vertenten are in the archive of his Congregation, the Missionaries of the Sacred Heart of Jesus. This has been given on loan to the Centre for the Heritage of Religious Life in the Netherlands in St. Agatha. Remarkable inclusions are the drawings made by him. Most documents deal with language, land and people. The Vertenten collection, which is in the

Katholiek Documentatie Centrum

in Nijmegen, contains dozens of documents about Vertenten written by others. Furthermore, this collection contains correspondence, books with notes, personal data, many tales and drawings. Much correspondence has not been specified geographically. The Royal Institute for the Tropics in Amsterdam has 29 drawings and pictures by Vertenten, a few pictures of himself and further documentation about him.

Bewaarplaats Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen
Periode archief 1889-2001
Openbaarheid openbaar
Omvang 1,37 m
Toegang soort
 • Anders nl
Opmerkingen toegang soort basislijst (concept)
Toegang titel Vertenten, P., lid van de congregatie Missionarissen van het H. Hart (MSC); missionaris in Nieuw Guinea en Belgisch Kongo
Bijzondere relevantie
Toon

Verberg

Algemeen

 

24. Cahiers, aantekeningen, notities en gedichten. Geordend op onderwerp. [Hierbij:]

* Cahier "Nota's, een paar conferenties en missienota's, fransche conferentie over missie". z.j.

 

133. Aantekeningen over kolonisatie voor lezing in Amsterdam. 1939-1940.

1 stuk

 

23. Stukken betreffende missiefeesten, huldigingen en herdenkingen. 1926-1997.

1 omslag

 

149. Notitieboek met aantekeningen over het boek La psychologie de la conversion chez les peuples non-civilisés door Raoul Allier. [1925].

1 cahier

(Achterin aantekeningen "Een paar evangelies en taalnota's".)

 

31. Boek M.S.C. een jonge missiecongregatie door Joris Vlaminck msc. 1947.

1 deel

 

32. Gedenkboek Een kwarteeuw apostolaat 1903-1928 [samengesteld door Missiehuis-Tilburg]. [1928].

1 deel

 

33. Boek Missionarissen vertellen van koppensnellers en oermensen door Joris Vlamynck msc. 1948.

1 deel

 

34. Boek De paters van Borgerhout, hun congregatie en hun missiewerken door J. de Kerck msc. 1932.

1 deel

 

29. Boek Pater Petrus Vertenten msc (1884-1946), een veelzijdig missionaris door Harry van Royen. 1996.

1 deel

 

36. Brochure Petrus Vertenten msc met zijn mensen samengesteld door [Missionarissen van het Heilig Hart, Tilburg]. 1996.

1 stuk

 

71.Teksten over Vertenten van diverse auteurs. Geordend op onderwerp.

* "Un M.S.C. a l'honneur" door Fr. M. Vandebeuque msc. z.j.

* "Idibus Februariis anno 1946,..." door D. Vercauteren msc. In Memoriam in Latijn. z.j.

* "Petrus Vertenten m.s.c." door Arie Vriens. 1996.

* "De verdienste van Pater Vertenten als etnograaf is een betere erkenning waard (inleiding)" door Gerard Zegwaard msc en "Petrus Vertenten msc" door Arie Vriens. 2001.

* "Missie en beschaving" door N. Verhoeven. z.j.

* "Pater Vertenten. De redder der Kaja-Kaja's" door Joris Vlaminck msc. z.j.

* "Petrus Vertenten = redder der Kaja-Kaja's" door Gerard Zegwaard msc. z.j.

* "Petrus Vertenten was onze beste vriend..." door Mw. van Cauwelaert. Herinneringen. z.j.

* "Het leven van Pater Vertenten" door Pater G. de Clercq. 1976.

* "Preek van P. Vertenten" door (onbekend). z.j.

* "Pater Vertenten en de dronkaards" door (onbekend). z.j.

* "Vertenten (Petrus) Hamme-Durme 3.10.1884 - Wilrijk 13.2.1946" door Joris Vlaminck msc.

z.j. 1976, 1996, 2001, z.j.

1 omslag

 

72. Brochure over zijn leven en werk voor de Missiedag van 21 oktober 1962.

1 stuk

 

159-163. [Bibliografieën van Vertenten en inventarislijsten van zijn archief, z.j. en 1977-2001].

 

 

Congo

 

60-64. Brieven aan familie vanuit Congo. Geordend op jaar. 1927-1939.

5 omslagen

 

83. Brieven aan confrater over missies in Flandria en Bolima. 1944.

1 omslag

 

129. Notitieboek over zeden en gebruiken in Nieuw Guinea en Congo.z.j.

1 cahier

 

130. Notitieboek over conferentie in Stanley-Ville, Congo. z.j.

1 cahier

 

139. Notitieboek over conferenties betreffende Congo.1927-1928, z.j.

1 cahier

 

69. Persoonlijke gegevens. Geordend op onderwerp. [Hierbij:]

* Gedachtenisprentje aan zijn vertrek naar Congo. 1927.

* Brief aan Administrator in Leopoldville over aanvraag voor bouwterrein voor school. Met schets. 1938.

* Tekst met omschrijving van het vicariaat van Coquilhatstad. [1940].

 

76. Losse opstellen. Georden op onderwerp. 1913, 1940-1942, z.j.

1 omslag [Hierbij:]

* "Hoe ik in Congo beboet werd". 1941.

* "Begrafenis- en rouwplechtigheden bij Nkundo-negers". z.j.

* "Ndjakomba onk'isei". z.j.

* "De morgenster". z.j.

 

84 Manuscript "Iyanza en Nsongo". z.j.

1 cahier

 

Indonesië (vooral Nieuw-Guinea)

144. Aantekeningen over Nieuw Guinea en schets van missiepost. z.j.

1 omslag

 

145. Schema's en aantekeningen over conferenties betreffende Zuid Nieuw Guinea. 1926-1942.

1 omslag

 

157. Aantekening over Zuid Nieuw Guinea. z.j.

1 stuk

 

141. Notitieboekje "Javareis, Merauke 17 dec. 1920 tot 11 maart 1921". 1920-1921.

1 cahier

 

128. Cahiers "Ethnographica", verhalen en aantekeningen over Nieuw-Guinea. 1916-1919, z.j.

1 omslag

 

129. Notitieboek over zeden en gebruiken in Nieuw Guinea en Congo.z.j.

1 cahier

 

68. Statistieken over Nieuw Guinea. 1919-1991.

1 omslag

 

147. Cahiers met aantekeningen over de Marind-anim.z.j.

1 omslag

 

154. Marindese tekst "Kruislied". z.j.

1 stuk

 

155. Tekst "Teeken en Schilderkunst der Marindinesen". 1913.

1 stuk

[Manuscript van het in het Duits gepubliceerde boek Zeichen-Und Mahlkunst der Marindesen uit 1914.]

 

21. Boek Zeichen- und Mahlkunst der Marindinesen.1914.

1 deel

 

22. Boek Marindineesch woordenboek; deel 1: Nederlandsch-Marindineesch door J. van de Kolk msc en Petrus Vertenten msc. 1922.

1 deel

 

77. Verhaal "De sterrenhemel der Marind-Anim". 1944.

1 stuk

 

116-126. Gedichten. Geordend op onderwerp. Met inhoudslijst. [Hierbij:]

117. Marindinees-Vlaamse liederen. z.j.

 

56. Woordenlijst Nederlands-Moejoe's. z.j.

1 cahier

 

148. Cahier "Majo-feest" door (onbekend). Met aantekeningen van Vertenten. z.j.

1 cahier

 

40. Verhalen over verblijf op Zuid Nieuw Guinea. Geordend op onderwerp.

* "Schipbreukelingen op het vleermuizeneiland". 1925.

* "De eerste vliegmachine in Kajakaja-land". z.j.

* "Het tweede groote doopfeest van volwassenen op Zuid-Nieuw-Guinea". 1923.

* "De eerste H. Sacramentsprocessie op Zuid-Nieuw-Guiné". z.j.

1923, 1925, z.j.

1 omslag

 

42. Verhaal "Quinze ans chez les coupeurs de têtes de la Nouvelle Guinée Meridionale (Vijftien jaar bij de koppensnellers van Nederlandsch Zuid Nieuw Guinea)". z.j.

1 stuk. [Onvolledig.]

 

47 Manuscript "Quinze ans chez les coupeurs de têtes de la Nouvelle Guinée Meridionale (Vijftien jaar bij de koppensnellers van Nederlandsch Zuid Nieuw Guinea)". z.j.

1 stuk [In het Frans vertaald door E. Poncelet ; Onvolledig.]

 

43-46. Verhaal "Vijftien jaar bij de Koppensnellers van Nederlandsch Zuid Nieuw Guinea". Geordend op delen. [versies I en II, die van elkaar verschillen.] 1913-1925, z.j.

4 stukken

 

48 Manuscript "La Mission (De Missie)". 1937, z.j.

1 omslag

(In het Frans vertaald door E. Poncelet. Onvolledig. Dit is het tweede deel van "Quinze ans chez les coupeurs de têtes de la Nouvelle Guinée Meridionale (Vijftien

jaar bij de koppensnellers van Nederlandsch Zuid Nieuw Guinea)".

 

20. Boek Koppensnellers. 1935.

1 deel

 

73. Verhalen. Geordend op onderwerp.

1 omslag

* "Tooverij". z.j.

* "Nog over tooverij". z.j.

* "Jawih en Manila". z.j.

* "De Dongam-Anim of dondermakers". z.j.

* "De Deema's. Deema-geloof en Deemadienst". z.j.

* "De Deema komt". z.j.

 

74. Verhalen uit brieven. Geordend op onderwerp. 1911-1912, z.j.

1 omslag

* "De kleine Nabi". 1911.

* "Uit Nieuw Guinea". 1912.

* "Kandikov". 1912.

* "Geschiedenis van Siram". 1911.

* "Uittreksel uit een brief". z.j.

* "Missionaris op Nieuw-Guinea". 1911.

* "Beste Confrater". 1912.

* "Mijn reiszak". 1912.

* "Beste vrienden". 1911.

* "Naar den dans". 1912.

* "Dierbare vrienden". 1912.

* "Voor eeuwig begraven". 1912.

 

75. Verhalen. Geordend op onderwerp. 1924, 1942, z.j.

1 omslag

* "Het koppensnellen op Z.N. Guinea". z.j.

* "Tiek". z.j.

* "Kalmoe". z.j.

* "Het koppensnellen op de Zuidkust van Nederlandsch Nieuw Guinea". z.j.

* "Doer". z.j.

* "De venerische ziekten op Zuid Nieuw Guinea en hare bestrijding". 1924.

* "Herinneringen aan H.E.P.M. Neyens z.g.". 1942.

 

76. Losse opstellen. Georden op onderwerp. 1913, 1940-1942, z.j.

1 omslag [Hierbij:]

* "Over de mondmuziekse Haoepa en kajakaja-poëzie". z.j.

* "Boes-oem". 1913.

* "Arme Siki". 1941.

* "De Deema's, de afgoden der Marind-anim van Zuid Nieuw

Guinea". 1941.

* "Als Robinson Crusoë". z.j.

* "Sterrenkunde bij de Kajakaja's". 1942.

* "Maria Digoel". 1941.

* "De vikings van de Oetoemboeweer-rivier". z.j.

* "Piep-ti". 1940.

* "Zonder medelijden". 1941.

 

30. Prentenalbum Kaja-Kaja door Willy de Witte msc. z.j.

1 deel

 

11. Brieven van uitgeverij Davidsfonds over boeken Koppensnellers en Bij de Kaja-Kaja's. 1934, 1939.

 

18. Scenario voor toneelstuk "Kaja-kaja (vriend) spel uit de tropen in drie bedrijven" door Willem Hofman. z.j.

1 stuk

 

35. Boek De redder der Kaja-Kaja's door Joris Vlamynck msc. 1949.

1 deel

 

146. Boek De bevolking van Zuid Nieuw Guinea onder Nederlandsch Bestuur: 36 jaren door Dr. J. van Baal. Met aantekeningen. 1939.

1 deel

 

 

Onbekend

 

78. Verhaal "De zonnelegende". 1944.

1 stuk

 

79. Verhaal "Legende van Mandow de maan". 1944.

1 stuk

 

80. Verhaal "Verhaal van Frans Ibuka". z.j.

1 stuk

 

81. Tekst "Vertaling der spreekwoorden". z.j.

1 stuk

 

82. Manuscript "Spreekwoorden A.". z.j.

1 stuk

 

131. Notitieboek over de taal "Lonkundo". z.j.

1 cahier

 

132. Notitieboek met preken en aantekeningen over de taal "Lonkundo". z.j.

1 cahier

 

Audio-visueel materiaal

Nieuw-Guinea

143. Getekende plattegronden van Nieuw Guinea. z.j.1 omslag


Bewaarplaats Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven, St. Agatha
Periode archief 1854-2006
Openbaarheid beperkt
Opmerkingen openbaarheid

Het archief is in langdurig bruikleen gegeven aan het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven. Het eigendomsrecht ligt bij de congregatie. Voor het inzien van archiefmateriaal is toestemming nodig van het bestuur. Een aanvraagformulier voor het verkrijgen van deze toestemming kan het erfgoedcentrum u per mail of per post toezenden (Inleiding Inventaris KAN).

Omvang 214 m
Toegang soort
 • Inventaris met inleiding
Toegang titel Mulder msc, T.; Vriens msc, A.; Bovenmars msc, J.; Huijgevoort, A. van; Vorstenbosch, H. van; Dooren, K. van, Missionarissen van het H. Hart;AR-P027; www.archieven.nl - Missionarissen H. Hart
Subarchief van

Pater P. Vertenten

Bijzondere relevantie
Toon

Verberg

6180   Periodiek "De volksmissionaris" van pater P. Vertenten voor medemissionarissen op Nieuw Guinea, 1912, 1921, z.j.,

1 omslag.

 

 

608-629      Publicaties, verhandelingen, artikelen en foto's  van pater P. Vertenten msc, 1914-1998 (met hiaten),

21 stukken en 1 doos.

        608      "Zeichen und Malkunst der Marindinesen"  uit "Internationales Archiv für Etnographie" [uitgave: E.J. Bril. Leiden], 1914.

        609      "Head-hunting in Southern New Guinea" en "Vendetta" in "Sluyters Monthly", 1921-1922.

        610      "De Marind-Anim" in "Taal- Land- en Volkenkunde". Overdruk, 1921.

        611      "Het koppensnellen in Nederlands Nieuw Guinea" [uitgave: MSC Tilburg], 1923. NB: Dubbelexemplaren.

        612      "De nieuwe oorzaak van het uitsterven der Kaja-Kaja" in "RK Artsenblad", 1924.

        613      "Een syphilisepidemie op Nederlands Nieuw Guinea" in "RK Artsenblad", 1924.

        614      "De venerische ziekten op Zuid Nieuw Guinea" in "RK Artsenblad", 1925.

        615      "De Wati-plant" in "RK Artsenblad", 1925.

        616      Artikel over pater Vertenten in "De Pallieter", 1926.

        617      Artikel over pater Vertenten in "Ons volk ontwaakt" [uitgave: Brussel], 1926.

        618      "Peerken. Jeugdherinneringen" [uitgave: Centrale Boekhandel Neerlandia. Antwerpen], 1926.

        619      "Fabels en legenden van de Nkundo-Negers" in "Congo" [Uitgave: Goemare. Brussel], 1931.

        620      "Bij de koppensnellers van Zuid Nieuw Guinea" in "Nederlandsch Nieuw Guinea Oud en Nieuw", 1927.

        621      "The Dongam-Anim or Thundermakers of New Guinea" in "Nederlands Nieuw Guinea Oud en Nieuw", 1931.

        622      "Vijftien jaar bij de koppensnellers van Nederlands Zuid Nieuw-Guinea" [uitgave: Davidsfonds. Leuven], 1935.

        623      "More about Magic" in "Nederlands Indië Oud en Nieuw", 1935.

        624      "Pater Vertenten-hulde" [uitgave: Hamme], 1951.

        625      "Pater Vertenten-nummer" van de Annalen Borgerhout, 1951.

        626      "Schilderkunst der Marindinezen", 1913. Manuscript.

        627      Krantenartikelen over Petrus Vertenten msc, 1921-1949.

        628      Stukken verzameld van en over pater Petrus Vertenten msc door pater Arie Vriens msc. Met inhoudsopgave, 1912-1996 (met hiaten ), z.j. 1 doos.

        629      Foto's van tekeningen van pater Petrus Vertenten msc. 2 ordners.

 

 

566     "Marindineesch Woordenboek" [uitgave: Weltevreden], 1922. NB: Met medewerking van pater Vertenten.

 

 

963      "Marindineesche Catechismus" door [pater Petrus Vertenten], 1917.

 

 

2737     "Peerken: jeugdherinneringen" door pater Petrus Vertenten [uitgave: Neerlandia. Antwerpen], 1926.

 

6457       Verslagen en notities van pater A. Drager msc, pater J. van Kampen msc, pater P. Vertenten msc, pater J. Verschueren msc, pater A. van der Wouw msc en pater C. Meeuwese voornamelijk met betrekking tot Kimaam. Met inhoudsopgave, 1929-1973 (met hiaten),

1 omslag.

 

5240       Stukken betreffende studies en gedicht met betrekking tot de Marind van pater A. Vriens msc, pater Kees van der Linden msc, pater C. Hoogeland msc en pater Vertenten. Met inhoudsopgave, 1953-1993 (met hiaten),

1 omslag.

 

 

Stukken in MSC-archief over Vertenten

 

863     "In Memoriam Pater P. Vertenten" in "Tijdschrift Nieuw Guinea". Overdruk, 1946.

 

 

865     "In Memoriam Pater P. Vertenten" in "Indisch Missietijdschrift", 1946.

 

6234   Boek "Pater Vertenten, een veelzijdig missionaris" door H. van Rooyen, 1996,

1 deeltje.

 

2853   "De redder van de Kaja-Kaja's" naar boek P. Vlamycnk in "Missiehelden" [uitgave: Mill Hill], 1950.

NB: Over pater Vertenten.

 

6364   Affiche voor openluchtspel "Kaja-Kaja; episode uit het leven van p. Vertenten" en voor plechtigheid bij gelegenheid van standbeeld van pater Vertenten msc te Hamme (B.), 1951,

2 stukken.

 

 

Audio-visueel materiaal

3901   8. Album Nieuw Guinea: ansichtkaarten tekeningen van Vertenten; foto's Marind, Digul, Mappi, Mimika, en Frederik Hendrik Eiland. 1905-1932.
N.B. Verwijderd.

 

3881   Album "Marindaneezen" houdende tekeningen en ansichtkaarten van pater P. Vertenten msc uit Zuid-Nieuw Guinea, 1910-1925, 1 deel.

 

 

3864-3880     Fotoalbums over Nieuw Guinea (Irian Jaya), genummerd en samengesteld door K. van Kessel, B. van de Klein, R. van de Weijer, broeder Kees Willemse msc, pater P. Vertenten msc en pater J. Yernaux msc, z.j., 17 banden.

 

3878 XV. Reproducties tekeningen van pater P. Vertenten msc.

 

3879 XVI. Bijgekleurde foto's van pater P. Vertenten msc.

 

3880 XVII. Album begin missie in Nieuw Guinea incl. Kei, Tanimbar van pater P. Vertenten msc en pater J. Yernaux msc.

 

 

 

 

3864-3880            Fotoalbums over Nieuw Guinea (Irian Jaya), genummerd en samengesteld door K. van Kessel, B. van de Klein, R. van de Weijer, br. Kees Willemse MSC, p. P. Vertenten MSC en p. J. Yernaux MSC.

                          3878 XV. Reproducties tekeningen van p. P. Vertenten MSC.

                          3879     XVI. Bijgekleurde foto's van p. P. Vertenten MSC.

                           3880     XVII. Album begin missie in Nieuw Guinea incl. Kei, Tanimbar van p. P. Vertenten

                                      MSC en p. J. Yernaux MSC.

                          3881   Album "Marindaneezen" houdende tekeningen en ansichtkaarten van p. P. Vertenten MSC uit Zuid-

                                    Nieuw Guinea.1910-1925.

 

3901 8. Album Nieuw Guinea: ansichtkaarten tekeningen van Vertenten; foto's Marind, Digul, Mappi, Mimika, en Frederik Hendrik Eiland. 1905-1932.

 


Bewaarplaats Koninklijk Instituut voor de Tropen, Mauritskade 63, 1092 AD Amsterdam
Openbaarheid openbaar
Toegang soort
 • Anders nl
Opmerkingen toegang soort catalogus KIT te vinden op http://www.kit.nl
Websites

http://www.aequatoria.be

Aldaar Documentations and Texts, verder naar Bio-biographies (11-11-2010)

Verwijzing naar andere archiefvormers
Opmerkingen

In de periodiek Annalen van O.L. Vrouw van het H. Hart is in 1951 nummer 11 (november) geheel gewijd aan de nagedachtenis van pater Vertenten (Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven, AR-P027, inv.nr. 2652 Periodiek "Annalen van OLV van het H. Hart", 1883-1956.

 

Onderzoekers kunnen bibliografische informatie vinden via het Centre Aequatoria, in België te contacteren op Centre Æquatoria, Honoré Vinck, Stationsstraat 48, B-3360 Lovenjoel, Belgium. Tel. & fax: +32-16-46.44.84. E-mail: vinck.aequatoria@skynet.be. Onder andere is hier meer informatie te vinden over de Congolese periode van deze Vlaamse missionaris, die in deze periode was overgegaan naar de Vlaamse provincie van de congregatie van de missionarissen van het Heilig Hart (pater Honoré Vinck, "Pater Vertenten in Congo", lezing gehouden te Hamme 2-10-2009).

Informatiewaarde Interressant archief

Geschiedenis

Biografische gegevens

Biografische informatie

Als Vlaming naar een Nederlands missiegebied

Petrus Vertenten werd in 1884 geboren in Hamme, Vlaanderen. In 1898 ging hij studeren aan het Borgerhoutse Missieseminarie, vijf jaar later vervolgde hij de studie in Arnhem met het noviciaat, waarna hij in 1907 de eeuwige geloften als Missionaris van het Heilig Hart van Jezus (msc) aflegde. In 1902 had de noordelijke provincie van de congregatie, die toen nog Nederland en België omvatte, de nieuwe apostolische prefectuur van Nieuw-Guinea als missiegebied overgenomen van de Nederlandse Jezuïeten. De missionarissen gingen in 1904 vanuit Kei op onderzoek uit in het gebied. Het jaar daarop gingen de eerste missionarissen bij Merauke aan land.  In de zomer van 1910 werd Vertenten benoemd door zijn provinciaal om naar Nieuw-Guinea te gaan en nog in hetzelfde jaar arriveerde hij in Merauke.  Vertenten werd geplaatst in Okaba, ten westen van Merauke. nadat hij eerst in Merauke de taal had geleerd en met confraters de omgeving had verkend.  

 

Vertenten als missionaris: pionier, etnograaf en 'redder van de Kaja-Kaja's'

Vertenten was één van de pioniers in dit missiegebied en is bekend geworden vanwege zijn etnografische studies naar taal en cultuur.  Vertenten heeft bijvoorbeeld de Marindinese teken- en schilderkunst geïnventariseerd (1914), hij was co-auteur van het Nederlands-Marindinese woordenboek (1922) en auteur van een etnografische beschrijving van de Marind-cultuur (1935).

Niet in de laatste plaats is Vertenten bekend geworden vanwege zijn 'reddingsplan' dat de Marind-bevolkingsgroep aan de Zuidkust voor uitsterven moest behoeden. Deze Marind-bevolking kende een hoog sterftecijfer en een laag geboortecijfer, iets dat later toegeschreven werd aan een vermoedelijk door buitenlandse handelaren geïntroduceerde geslachtsziekte: het venerisch granuloom. Vertenten had zijn inspiratie voor dit plan opgedaan in de Belgische missie in Congo, waar men kapelhoeven had gesticht. Naar dit voorbeeld begon hij in Okaba met modeldorpen, waarin christelijke gezinnen werden ondergebracht in gezinswoningen in plaats van in de traditionele mannen-, vrouwen- of jongelingenhuizen waar de geslachtsziekte een snelle verspreiding vond.

Vertenten was ervan overtuigd dat de 'goede' plaatselijke culturele uitingen zoveel mogelijk gehandhaafd moesten worden en alleen de 'kwade' worden verworpen. Onder de slechte gewoonten verstond hij koppensnellen, menseneten, kinderroof, tovenarij, bloedwraak, ongebonden huwelijksleven en zedeloosheid rekende.

Op voorspraak van de resident mocht Vertenten in 1920 zijn reddingsplan aan de gouverneur-generaal uiteen zetten, wat resulteerde in de volledige steun van regering én van publieke opinie in Batavia.  In onderlinge samenwerking tussen gouvernement, onder meer in de persoon van de controleur van de Zuidkust Jan van Baal (de latere gouverneur van Nieuw Guinea, 1953-1958), artsen en missiewerkers werd een zogenaamd reddingsplan opgesteld. Dit bestond uit een gecombineerde aanpak van de ziekte en dorpsvorming. De gezonde bevolking werd ondergebracht in een modelkampong, waar zij volgens christelijke gezinsnormen in gezinshuizen geïsoleerd leefden van hun traditioneel levende besmette volksgenoten. Kern van de nieuw gevormde kampong was de school en de kerk. Niet alleen fysieke maar ook morele isolatie werd nodig geacht, om de Marind in de modeldorpen te weerhouden deel te nemen aan de traditionele seksuele rituelen waar ze kans liepen besmet te worden.

 

Naar Belgisch Congo

Eind 1925 vertrok Vertenten uit Merauke, en na een tussenstop op Java waar hij diverse lezingen verzorgde, kwam hij in het voorjaar 1926 in België aan. Inmiddels was de Belgisch-Nederlands provincie gesplitst in een Nederlands en een Vlaams deel. Op 26 juni 1926 werd hij benoemd tot eerste religieuze overste van de Tshuapa-missie in Belgisch Kongo (ook gespeld als Tswapa, gelegen in het noorden van Congo) en hij vertrok, na een jaar verlof, in 1927. De missie in Belgisch Kongo (waaronder het Tshuapa-gebied) was juist door de Belgische provincie van msc overgenomen van de Trappisten. In 1924 was hier de apostolische prefectuur Coquilhatstad opgericht (in 1933 verheven tot vicariaat). Vertenten zou van 1927 tot 1939 werkzaam blijven in Belgisch Congo.   Deze periode in het leven van Vertenten heeft over het algemeen minder aandacht gekregen dan zijn werk in Nieuw-Guinea (pater Honoré Vinck, 'Pater Vertenten in Congo', lezing gehouden in Hamme op 2 oktober 2009). Strikt genomen valt het werk van de Vlaming voor de Vlaamse provincie in Congo ook buiten het bestek van het Repertorium.

(uit onder andere: Van Royen, 'Vertenten', Boelaars, Samen met Papoea's op weg, Dorren, Door de wereld bewogen, en Vlamynck, Vertenten)

Biografie(engels) As a Fleming to a Dutch missionary area

Petrus Vertenten was born in Hamme (province of East Flanders) in 1884. He started his studies in 1898 at the Borgerhout mission seminary, followed five years later by a study in Arnhem together with the noviciate, after which he took the eternal vows as a Missionary of the Sacred Heart of Jesus (msc) in 1907. In 1902 the northern province of the Congregation, which still covered the Netherlands and Belgium at that time, had taken over the new Apostolic Prefecture from the Dutch Jesuits. The missionaries started exploring that region from Kei. Next year the first missionaries disembarked near Merauke. In the summer of 1910 Vertenten was appointed by his provincial superior to go to New Guinea, and he arrived in Merauke in the same year. Vertenten was stationed in Okaba, west of Merauke, after he had learnt the language in Merauke and explored the surroundings with his colleagues.

Vertenten as missionary pioneer, ethnographer and 'saviour of the Kaja-Kaja'

Vertenten was one of the pioneers in this mission area and became known from his ethnographic studies in language and culture. For example, Vertenten made an inventory of the Marindese art of drawing and painting (1914), he was co-author of the Dutch-Marindese dictionary (1922) and author of an ethnographic description of the Marind culture (1935). It should also be mentioned that Vertenten acquired a reputation through his 'rescue plan' to save the Marind population on the south coast from extinction. The Marind people had a high death rate and a low birth rate, which was ascribed to a venereal disease introduced by foreign traders: venereal granuloma. Vertenten found his inspiration for the plan in the Belgian mission in Congo, where chapel farms had been set up. Following this example he started model villages in Okaba, in which Christian families were housed in family homes instead of in the traditional men's, women's and boy's homes where the venereal disease spread very quickly. Vertenten was convinced that the 'good' local cultural practices should be maintained as much as possible and that the 'bad' had to be abolished. As bad customs he considered head hunting, cannibalism, kidnapping, sorcery, blood revenge, licentious marriage life and immorality.

At the intercession of the Resident, Vertenten was allowed to explain his rescue plan to the Governor General, which resulted in full support of the government as well as of the public opinion in Batavia. By mutual collaboration between the government, among others in the person of the controller of the south coast, Jan van Baal (the later Governor of New Guinea, 1953-1958), physicians and missionary workers, a so-called rescue plan was drafted. This consisted of a combined approach to the disease and the formation of villages. The healthy population was lodged in a model kampong, where it lived in family homes according to Christian family standards, isolated from their contaminated fellows living traditionally. The nucleus of the newly created kampongs consisted of the school and the church. Not only physical but also moral isolation was considered to be necessary, in order to prevent the Marind living in the model villages from participating in the traditional sexual rituals where they were at risk of becoming contaminated.

To Belgian Congo

At the end of 1925 Vertenten left Merauke, and after a break on Java where he gave several lectures, he arrived in the spring of 1926 in Belgium. In the meantime the Belgian-Dutch province had been divided into a Dutch and a Flemish part. On 26 July 1926 he was appointed as the first religious superior of the Tshuapa mission in Belgian Congo (also written as Tswapa, situated in northern Congo), and he left, after a furlough of one year, in 1927.  The mission in the Belgian Congo (including the Tshuapa area) had just been taken over from the Trappists. In 1924 the Apostolic Prefecture of Coquilhatstad had been erected (in 1933 it was elevated to a vicariate). Vertenten would work in the Belgian Congo from 1927 to 1939. This period in Vertenten's life has generally received less attention than his work in New Guinea (Father Honoré Vinck, 'Father Vertenten in Congo', lecture held in Hamme on 2 October 2009). In the strict technical sense, the work of the Fleming Vertenten for the Flemish province in Congo falls outside the scope of the

Repertorium

.

(from among others: Van Royen, 'Vertenten', Boelaars,

Samen met de Papoea's op weg

, Dorren,

Door de wereld bewogen

, and Vlamynck,

Vertenten

).

Activiteiten
 • (Wetenschappelijk) onderzoek
 • Onderwijs (hieronder ook kweekscholen)
 • Gezondheidszorg
 • Pastoraal werk
 • Evangelieverkondiging en catechese
 • Bestudering en beschrijving van taal en cultuur
 • Opleiding van (inheemse) werkkrachten (Te denken valt aan zendelingen, missionarissen, assistenten enz.)

Geografie

Continenten
 • Afrika
 • Azië
Lokatie activiteiten
 • Nederlands Indië
 • Aartsbisdom Merauke, Irian Jaya
 • Merauke
 • Okaba

Niet-archivalische bronnen

Selectie uit de literatuur
Titel
 • Pater Petrus Vertenten msc (1884-1946) : een veelzijdig missionaris / Harry van Royen
Auteur
 • Harry Van Royen
Reeks
 • Bijdragen tot de geschiedenis van het kanton Hamme, ISSN 1370-4567 ; 1996 (Jaarboek IVa); MSC-kring, ISSN 0770-4976 ; extra editie
Paginering
 • 64 p
Uitgever
 • [Borgerhout : Missionarissen van het Heilig Hart]
Jaar van uitgave
 • 1996

Titel
 • De redder der Kaja-Kaja's : pater Petrus Vertenten / Joris Vlamynck
Auteur
 • Joris Vlamynck
Reeks
 • Excelsior-reeks ; 5
Paginering
 • 237 p
Uitgever
 • Tielt : Lannoo
Jaar van uitgave
 • 1949

Titel
 • Vijftien jaar bij de koppensnellers van Nederlandsch Zuid-Nieuw-Guinea / P. VertentenKoppensnellers
Auteur
 • Petrus Vertenten (1884-1946)
Reeks
 • Volksboek / Davidsfonds ; nr. 259; Davidfonds volksboek ; no. 259
Paginering
 • 183 p., [8] p. pl
Uitgever
 • [Leuven] : Davidsfonds[S.l.] : [s.n.]
Jaar van uitgave
 • 1935

Titel
 • Het koppensnellen in Nederlandsch Zuid Nieuw-Guinea : met een aanhangsel over het werk der R.K. Missie op Nederlandsch N.-Guinea / door pater Vertenten
Auteur
 • Petrus Vertenten (1884-1946)
Paginering
 • IV, 32 p., [4] p. pl
Uitgever
 • Tilburg : Missiehuis
Jaar van uitgave
 • 1923

Titel
 • Peerken / jeugdherinneringen door P. Vertenten
Auteur
 • Petrus Vertenten (1884-1946)
Paginering
 • 72 p
Uitgever
 • Den Bosch : Mosmans
Jaar van uitgave
 • 1926

Titel
 • Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde van Nederlandsch-Indië : tijdschrift van het Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-IndiëBijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde van Neêrlands Indië
Paginering
 • Dl. 1 (1853) - dl. 104 (1948)
Uitgever
 • 's-Gravenhage : Nijhoff
Jaar van uitgave
 • 1853-1948

Titel
 • Marindineesch woordenboek / J. van de Kolk en P. Vertenten
Auteur
 • Jos. van de Kolk (1879-1930) ; Petrus Vertenten (1884-1946)
Paginering
 • 160 p
Uitgever
 • [S.l. : s.n.]
Jaar van uitgave
 • 1922

Titel
 • Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde van Nederlandsch-Indië : tijdschrift van het Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-IndiëBijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde van Neêrlands Indië
Paginering
 • Dl. 1 (1853) - dl. 104 (1948)
Uitgever
 • 's-Gravenhage : Nijhoff
Jaar van uitgave
 • 1853-1948

Het archief

Meer over het archief
Beschrijving archief

De belangrijkste stukken van en over pater Vertenten bevinden zich in het archief van zijn congregatie, de Missionarissen van het Heilig Hart van Jezus. Dit is in bruikleen gegeven aan het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven in St. Agatha. Opmerkelijk zijn de door hem gemaakte tekeningen. De meeste stukken gaan over taal, land en volk. De zich op het Katholiek Documentatie Centrum in Nijmegen bevindende collectie-Vertenten bevat tientallen door anderen geschreven stukken over Vertenten. Verder bevat deze collectie correspondentie, notitieboeken, persoonlijke gegevens, veel verhalen en tekeningen, waarbij opvalt dat veel correspondentie niet geografisch gespecificeerd is. Het Koninklijk Instituut voor de Tropen in Amsterdam (KIT) beheert 29 tekeningen en schilderijen van Vertenten, enkele foto's van hemzelf en verder documentatie over hem. 

Beschrijving archief (Engels)

The most important documents from and about Father Vertenten are in the archive of his Congregation, the Missionaries of the Sacred Heart of Jesus. This has been given on loan to the Centre for the Heritage of Religious Life in the Netherlands in St. Agatha. Remarkable inclusions are the drawings made by him. Most documents deal with language, land and people. The Vertenten collection, which is in the

Katholiek Documentatie Centrum

in Nijmegen, contains dozens of documents about Vertenten written by others. Furthermore, this collection contains correspondence, books with notes, personal data, many tales and drawings. Much correspondence has not been specified geographically. The Royal Institute for the Tropics in Amsterdam has 29 drawings and pictures by Vertenten, a few pictures of himself and further documentation about him.

Bewaarplaats Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen
Periode archief 1889-2001
Openbaarheid openbaar
Omvang 1,37 m
Toegang soort
 • Anders nl
Opmerkingen toegang soort basislijst (concept)
Toegang titel Vertenten, P., lid van de congregatie Missionarissen van het H. Hart (MSC); missionaris in Nieuw Guinea en Belgisch Kongo
Bijzondere relevantie

Algemeen

 

24. Cahiers, aantekeningen, notities en gedichten. Geordend op onderwerp. [Hierbij:]

* Cahier "Nota's, een paar conferenties en missienota's, fransche conferentie over missie". z.j.

 

133. Aantekeningen over kolonisatie voor lezing in Amsterdam. 1939-1940.

1 stuk

 

23. Stukken betreffende missiefeesten, huldigingen en herdenkingen. 1926-1997.

1 omslag

 

149. Notitieboek met aantekeningen over het boek La psychologie de la conversion chez les peuples non-civilisés door Raoul Allier. [1925].

1 cahier

(Achterin aantekeningen "Een paar evangelies en taalnota's".)

 

31. Boek M.S.C. een jonge missiecongregatie door Joris Vlaminck msc. 1947.

1 deel

 

32. Gedenkboek Een kwarteeuw apostolaat 1903-1928 [samengesteld door Missiehuis-Tilburg]. [1928].

1 deel

 

33. Boek Missionarissen vertellen van koppensnellers en oermensen door Joris Vlamynck msc. 1948.

1 deel

 

34. Boek De paters van Borgerhout, hun congregatie en hun missiewerken door J. de Kerck msc. 1932.

1 deel

 

29. Boek Pater Petrus Vertenten msc (1884-1946), een veelzijdig missionaris door Harry van Royen. 1996.

1 deel

 

36. Brochure Petrus Vertenten msc met zijn mensen samengesteld door [Missionarissen van het Heilig Hart, Tilburg]. 1996.

1 stuk

 

71.Teksten over Vertenten van diverse auteurs. Geordend op onderwerp.

* "Un M.S.C. a l'honneur" door Fr. M. Vandebeuque msc. z.j.

* "Idibus Februariis anno 1946,..." door D. Vercauteren msc. In Memoriam in Latijn. z.j.

* "Petrus Vertenten m.s.c." door Arie Vriens. 1996.

* "De verdienste van Pater Vertenten als etnograaf is een betere erkenning waard (inleiding)" door Gerard Zegwaard msc en "Petrus Vertenten msc" door Arie Vriens. 2001.

* "Missie en beschaving" door N. Verhoeven. z.j.

* "Pater Vertenten. De redder der Kaja-Kaja's" door Joris Vlaminck msc. z.j.

* "Petrus Vertenten = redder der Kaja-Kaja's" door Gerard Zegwaard msc. z.j.

* "Petrus Vertenten was onze beste vriend..." door Mw. van Cauwelaert. Herinneringen. z.j.

* "Het leven van Pater Vertenten" door Pater G. de Clercq. 1976.

* "Preek van P. Vertenten" door (onbekend). z.j.

* "Pater Vertenten en de dronkaards" door (onbekend). z.j.

* "Vertenten (Petrus) Hamme-Durme 3.10.1884 - Wilrijk 13.2.1946" door Joris Vlaminck msc.

z.j. 1976, 1996, 2001, z.j.

1 omslag

 

72. Brochure over zijn leven en werk voor de Missiedag van 21 oktober 1962.

1 stuk

 

159-163. [Bibliografieën van Vertenten en inventarislijsten van zijn archief, z.j. en 1977-2001].

 

 

Congo

 

60-64. Brieven aan familie vanuit Congo. Geordend op jaar. 1927-1939.

5 omslagen

 

83. Brieven aan confrater over missies in Flandria en Bolima. 1944.

1 omslag

 

129. Notitieboek over zeden en gebruiken in Nieuw Guinea en Congo.z.j.

1 cahier

 

130. Notitieboek over conferentie in Stanley-Ville, Congo. z.j.

1 cahier

 

139. Notitieboek over conferenties betreffende Congo.1927-1928, z.j.

1 cahier

 

69. Persoonlijke gegevens. Geordend op onderwerp. [Hierbij:]

* Gedachtenisprentje aan zijn vertrek naar Congo. 1927.

* Brief aan Administrator in Leopoldville over aanvraag voor bouwterrein voor school. Met schets. 1938.

* Tekst met omschrijving van het vicariaat van Coquilhatstad. [1940].

 

76. Losse opstellen. Georden op onderwerp. 1913, 1940-1942, z.j.

1 omslag [Hierbij:]

* "Hoe ik in Congo beboet werd". 1941.

* "Begrafenis- en rouwplechtigheden bij Nkundo-negers". z.j.

* "Ndjakomba onk'isei". z.j.

* "De morgenster". z.j.

 

84 Manuscript "Iyanza en Nsongo". z.j.

1 cahier

 

Indonesië (vooral Nieuw-Guinea)

144. Aantekeningen over Nieuw Guinea en schets van missiepost. z.j.

1 omslag

 

145. Schema's en aantekeningen over conferenties betreffende Zuid Nieuw Guinea. 1926-1942.

1 omslag

 

157. Aantekening over Zuid Nieuw Guinea. z.j.

1 stuk

 

141. Notitieboekje "Javareis, Merauke 17 dec. 1920 tot 11 maart 1921". 1920-1921.

1 cahier

 

128. Cahiers "Ethnographica", verhalen en aantekeningen over Nieuw-Guinea. 1916-1919, z.j.

1 omslag

 

129. Notitieboek over zeden en gebruiken in Nieuw Guinea en Congo.z.j.

1 cahier

 

68. Statistieken over Nieuw Guinea. 1919-1991.

1 omslag

 

147. Cahiers met aantekeningen over de Marind-anim.z.j.

1 omslag

 

154. Marindese tekst "Kruislied". z.j.

1 stuk

 

155. Tekst "Teeken en Schilderkunst der Marindinesen". 1913.

1 stuk

[Manuscript van het in het Duits gepubliceerde boek Zeichen-Und Mahlkunst der Marindesen uit 1914.]

 

21. Boek Zeichen- und Mahlkunst der Marindinesen.1914.

1 deel

 

22. Boek Marindineesch woordenboek; deel 1: Nederlandsch-Marindineesch door J. van de Kolk msc en Petrus Vertenten msc. 1922.

1 deel

 

77. Verhaal "De sterrenhemel der Marind-Anim". 1944.

1 stuk

 

116-126. Gedichten. Geordend op onderwerp. Met inhoudslijst. [Hierbij:]

117. Marindinees-Vlaamse liederen. z.j.

 

56. Woordenlijst Nederlands-Moejoe's. z.j.

1 cahier

 

148. Cahier "Majo-feest" door (onbekend). Met aantekeningen van Vertenten. z.j.

1 cahier

 

40. Verhalen over verblijf op Zuid Nieuw Guinea. Geordend op onderwerp.

* "Schipbreukelingen op het vleermuizeneiland". 1925.

* "De eerste vliegmachine in Kajakaja-land". z.j.

* "Het tweede groote doopfeest van volwassenen op Zuid-Nieuw-Guinea". 1923.

* "De eerste H. Sacramentsprocessie op Zuid-Nieuw-Guiné". z.j.

1923, 1925, z.j.

1 omslag

 

42. Verhaal "Quinze ans chez les coupeurs de têtes de la Nouvelle Guinée Meridionale (Vijftien jaar bij de koppensnellers van Nederlandsch Zuid Nieuw Guinea)". z.j.

1 stuk. [Onvolledig.]

 

47 Manuscript "Quinze ans chez les coupeurs de têtes de la Nouvelle Guinée Meridionale (Vijftien jaar bij de koppensnellers van Nederlandsch Zuid Nieuw Guinea)". z.j.

1 stuk [In het Frans vertaald door E. Poncelet ; Onvolledig.]

 

43-46. Verhaal "Vijftien jaar bij de Koppensnellers van Nederlandsch Zuid Nieuw Guinea". Geordend op delen. [versies I en II, die van elkaar verschillen.] 1913-1925, z.j.

4 stukken

 

48 Manuscript "La Mission (De Missie)". 1937, z.j.

1 omslag

(In het Frans vertaald door E. Poncelet. Onvolledig. Dit is het tweede deel van "Quinze ans chez les coupeurs de têtes de la Nouvelle Guinée Meridionale (Vijftien

jaar bij de koppensnellers van Nederlandsch Zuid Nieuw Guinea)".

 

20. Boek Koppensnellers. 1935.

1 deel

 

73. Verhalen. Geordend op onderwerp.

1 omslag

* "Tooverij". z.j.

* "Nog over tooverij". z.j.

* "Jawih en Manila". z.j.

* "De Dongam-Anim of dondermakers". z.j.

* "De Deema's. Deema-geloof en Deemadienst". z.j.

* "De Deema komt". z.j.

 

74. Verhalen uit brieven. Geordend op onderwerp. 1911-1912, z.j.

1 omslag

* "De kleine Nabi". 1911.

* "Uit Nieuw Guinea". 1912.

* "Kandikov". 1912.

* "Geschiedenis van Siram". 1911.

* "Uittreksel uit een brief". z.j.

* "Missionaris op Nieuw-Guinea". 1911.

* "Beste Confrater". 1912.

* "Mijn reiszak". 1912.

* "Beste vrienden". 1911.

* "Naar den dans". 1912.

* "Dierbare vrienden". 1912.

* "Voor eeuwig begraven". 1912.

 

75. Verhalen. Geordend op onderwerp. 1924, 1942, z.j.

1 omslag

* "Het koppensnellen op Z.N. Guinea". z.j.

* "Tiek". z.j.

* "Kalmoe". z.j.

* "Het koppensnellen op de Zuidkust van Nederlandsch Nieuw Guinea". z.j.

* "Doer". z.j.

* "De venerische ziekten op Zuid Nieuw Guinea en hare bestrijding". 1924.

* "Herinneringen aan H.E.P.M. Neyens z.g.". 1942.

 

76. Losse opstellen. Georden op onderwerp. 1913, 1940-1942, z.j.

1 omslag [Hierbij:]

* "Over de mondmuziekse Haoepa en kajakaja-poëzie". z.j.

* "Boes-oem". 1913.

* "Arme Siki". 1941.

* "De Deema's, de afgoden der Marind-anim van Zuid Nieuw

Guinea". 1941.

* "Als Robinson Crusoë". z.j.

* "Sterrenkunde bij de Kajakaja's". 1942.

* "Maria Digoel". 1941.

* "De vikings van de Oetoemboeweer-rivier". z.j.

* "Piep-ti". 1940.

* "Zonder medelijden". 1941.

 

30. Prentenalbum Kaja-Kaja door Willy de Witte msc. z.j.

1 deel

 

11. Brieven van uitgeverij Davidsfonds over boeken Koppensnellers en Bij de Kaja-Kaja's. 1934, 1939.

 

18. Scenario voor toneelstuk "Kaja-kaja (vriend) spel uit de tropen in drie bedrijven" door Willem Hofman. z.j.

1 stuk

 

35. Boek De redder der Kaja-Kaja's door Joris Vlamynck msc. 1949.

1 deel

 

146. Boek De bevolking van Zuid Nieuw Guinea onder Nederlandsch Bestuur: 36 jaren door Dr. J. van Baal. Met aantekeningen. 1939.

1 deel

 

 

Onbekend

 

78. Verhaal "De zonnelegende". 1944.

1 stuk

 

79. Verhaal "Legende van Mandow de maan". 1944.

1 stuk

 

80. Verhaal "Verhaal van Frans Ibuka". z.j.

1 stuk

 

81. Tekst "Vertaling der spreekwoorden". z.j.

1 stuk

 

82. Manuscript "Spreekwoorden A.". z.j.

1 stuk

 

131. Notitieboek over de taal "Lonkundo". z.j.

1 cahier

 

132. Notitieboek met preken en aantekeningen over de taal "Lonkundo". z.j.

1 cahier

 

Audio-visueel materiaal

Nieuw-Guinea

143. Getekende plattegronden van Nieuw Guinea. z.j.1 omslag


Bewaarplaats Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven, St. Agatha
Periode archief 1854-2006
Openbaarheid beperkt
Opmerkingen openbaarheid

Het archief is in langdurig bruikleen gegeven aan het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven. Het eigendomsrecht ligt bij de congregatie. Voor het inzien van archiefmateriaal is toestemming nodig van het bestuur. Een aanvraagformulier voor het verkrijgen van deze toestemming kan het erfgoedcentrum u per mail of per post toezenden (Inleiding Inventaris KAN).

Omvang 214 m
Toegang soort
 • Inventaris met inleiding
Toegang titel Mulder msc, T.; Vriens msc, A.; Bovenmars msc, J.; Huijgevoort, A. van; Vorstenbosch, H. van; Dooren, K. van, Missionarissen van het H. Hart;AR-P027; www.archieven.nl - Missionarissen H. Hart
Subarchief van

Pater P. Vertenten

Bijzondere relevantie

6180   Periodiek "De volksmissionaris" van pater P. Vertenten voor medemissionarissen op Nieuw Guinea, 1912, 1921, z.j.,

1 omslag.

 

 

608-629      Publicaties, verhandelingen, artikelen en foto's  van pater P. Vertenten msc, 1914-1998 (met hiaten),

21 stukken en 1 doos.

        608      "Zeichen und Malkunst der Marindinesen"  uit "Internationales Archiv für Etnographie" [uitgave: E.J. Bril. Leiden], 1914.

        609      "Head-hunting in Southern New Guinea" en "Vendetta" in "Sluyters Monthly", 1921-1922.

        610      "De Marind-Anim" in "Taal- Land- en Volkenkunde". Overdruk, 1921.

        611      "Het koppensnellen in Nederlands Nieuw Guinea" [uitgave: MSC Tilburg], 1923. NB: Dubbelexemplaren.

        612      "De nieuwe oorzaak van het uitsterven der Kaja-Kaja" in "RK Artsenblad", 1924.

        613      "Een syphilisepidemie op Nederlands Nieuw Guinea" in "RK Artsenblad", 1924.

        614      "De venerische ziekten op Zuid Nieuw Guinea" in "RK Artsenblad", 1925.

        615      "De Wati-plant" in "RK Artsenblad", 1925.

        616      Artikel over pater Vertenten in "De Pallieter", 1926.

        617      Artikel over pater Vertenten in "Ons volk ontwaakt" [uitgave: Brussel], 1926.

        618      "Peerken. Jeugdherinneringen" [uitgave: Centrale Boekhandel Neerlandia. Antwerpen], 1926.

        619      "Fabels en legenden van de Nkundo-Negers" in "Congo" [Uitgave: Goemare. Brussel], 1931.

        620      "Bij de koppensnellers van Zuid Nieuw Guinea" in "Nederlandsch Nieuw Guinea Oud en Nieuw", 1927.

        621      "The Dongam-Anim or Thundermakers of New Guinea" in "Nederlands Nieuw Guinea Oud en Nieuw", 1931.

        622      "Vijftien jaar bij de koppensnellers van Nederlands Zuid Nieuw-Guinea" [uitgave: Davidsfonds. Leuven], 1935.

        623      "More about Magic" in "Nederlands Indië Oud en Nieuw", 1935.

        624      "Pater Vertenten-hulde" [uitgave: Hamme], 1951.

        625      "Pater Vertenten-nummer" van de Annalen Borgerhout, 1951.

        626      "Schilderkunst der Marindinezen", 1913. Manuscript.

        627      Krantenartikelen over Petrus Vertenten msc, 1921-1949.

        628      Stukken verzameld van en over pater Petrus Vertenten msc door pater Arie Vriens msc. Met inhoudsopgave, 1912-1996 (met hiaten ), z.j. 1 doos.

        629      Foto's van tekeningen van pater Petrus Vertenten msc. 2 ordners.

 

 

566     "Marindineesch Woordenboek" [uitgave: Weltevreden], 1922. NB: Met medewerking van pater Vertenten.

 

 

963      "Marindineesche Catechismus" door [pater Petrus Vertenten], 1917.

 

 

2737     "Peerken: jeugdherinneringen" door pater Petrus Vertenten [uitgave: Neerlandia. Antwerpen], 1926.

 

6457       Verslagen en notities van pater A. Drager msc, pater J. van Kampen msc, pater P. Vertenten msc, pater J. Verschueren msc, pater A. van der Wouw msc en pater C. Meeuwese voornamelijk met betrekking tot Kimaam. Met inhoudsopgave, 1929-1973 (met hiaten),

1 omslag.

 

5240       Stukken betreffende studies en gedicht met betrekking tot de Marind van pater A. Vriens msc, pater Kees van der Linden msc, pater C. Hoogeland msc en pater Vertenten. Met inhoudsopgave, 1953-1993 (met hiaten),

1 omslag.

 

 

Stukken in MSC-archief over Vertenten

 

863     "In Memoriam Pater P. Vertenten" in "Tijdschrift Nieuw Guinea". Overdruk, 1946.

 

 

865     "In Memoriam Pater P. Vertenten" in "Indisch Missietijdschrift", 1946.

 

6234   Boek "Pater Vertenten, een veelzijdig missionaris" door H. van Rooyen, 1996,

1 deeltje.

 

2853   "De redder van de Kaja-Kaja's" naar boek P. Vlamycnk in "Missiehelden" [uitgave: Mill Hill], 1950.

NB: Over pater Vertenten.

 

6364   Affiche voor openluchtspel "Kaja-Kaja; episode uit het leven van p. Vertenten" en voor plechtigheid bij gelegenheid van standbeeld van pater Vertenten msc te Hamme (B.), 1951,

2 stukken.

 

 

Audio-visueel materiaal

3901   8. Album Nieuw Guinea: ansichtkaarten tekeningen van Vertenten; foto's Marind, Digul, Mappi, Mimika, en Frederik Hendrik Eiland. 1905-1932.
N.B. Verwijderd.

 

3881   Album "Marindaneezen" houdende tekeningen en ansichtkaarten van pater P. Vertenten msc uit Zuid-Nieuw Guinea, 1910-1925, 1 deel.

 

 

3864-3880     Fotoalbums over Nieuw Guinea (Irian Jaya), genummerd en samengesteld door K. van Kessel, B. van de Klein, R. van de Weijer, broeder Kees Willemse msc, pater P. Vertenten msc en pater J. Yernaux msc, z.j., 17 banden.

 

3878 XV. Reproducties tekeningen van pater P. Vertenten msc.

 

3879 XVI. Bijgekleurde foto's van pater P. Vertenten msc.

 

3880 XVII. Album begin missie in Nieuw Guinea incl. Kei, Tanimbar van pater P. Vertenten msc en pater J. Yernaux msc.

 

 

 

 

3864-3880            Fotoalbums over Nieuw Guinea (Irian Jaya), genummerd en samengesteld door K. van Kessel, B. van de Klein, R. van de Weijer, br. Kees Willemse MSC, p. P. Vertenten MSC en p. J. Yernaux MSC.

                          3878 XV. Reproducties tekeningen van p. P. Vertenten MSC.

                          3879     XVI. Bijgekleurde foto's van p. P. Vertenten MSC.

                           3880     XVII. Album begin missie in Nieuw Guinea incl. Kei, Tanimbar van p. P. Vertenten

                                      MSC en p. J. Yernaux MSC.

                          3881   Album "Marindaneezen" houdende tekeningen en ansichtkaarten van p. P. Vertenten MSC uit Zuid-

                                    Nieuw Guinea.1910-1925.

 

3901 8. Album Nieuw Guinea: ansichtkaarten tekeningen van Vertenten; foto's Marind, Digul, Mappi, Mimika, en Frederik Hendrik Eiland. 1905-1932.

 


Bewaarplaats Koninklijk Instituut voor de Tropen, Mauritskade 63, 1092 AD Amsterdam
Openbaarheid openbaar
Toegang soort
 • Anders nl
Opmerkingen toegang soort catalogus KIT te vinden op http://www.kit.nl
Websites

http://www.aequatoria.be

Aldaar Documentations and Texts, verder naar Bio-biographies (11-11-2010)

Verwijzing naar andere archiefvormers
Opmerkingen

In de periodiek Annalen van O.L. Vrouw van het H. Hart is in 1951 nummer 11 (november) geheel gewijd aan de nagedachtenis van pater Vertenten (Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven, AR-P027, inv.nr. 2652 Periodiek "Annalen van OLV van het H. Hart", 1883-1956.

 

Onderzoekers kunnen bibliografische informatie vinden via het Centre Aequatoria, in België te contacteren op Centre Æquatoria, Honoré Vinck, Stationsstraat 48, B-3360 Lovenjoel, Belgium. Tel. & fax: +32-16-46.44.84. E-mail: vinck.aequatoria@skynet.be. Onder andere is hier meer informatie te vinden over de Congolese periode van deze Vlaamse missionaris, die in deze periode was overgegaan naar de Vlaamse provincie van de congregatie van de missionarissen van het Heilig Hart (pater Honoré Vinck, "Pater Vertenten in Congo", lezing gehouden te Hamme 2-10-2009).

Informatiewaarde Interressant archief