Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

Rossum, Wilhelmus Marinus van

Burgelijke naam Rossum, Wilhelmus Marinus van
Periode 1854-1932
Denominatie rooms-katholiek
Org Missie

Biografische gegevens

Willem Marinus van Rossum (1854-1932) trad in 1873 in bij de congregatie van de Redemptoristen. Na vijftien jaar werkzaam te zijn geweest in het onderwijs werd hij in 1895 door het generaal bestuur naar Rome geroepen voor een loopbaan in de curie [het bestuursapparaat van de paus]. Hij was daar betrokken bij de bewaking van de zuiverheid van het geloof en de codificatie van het kerkelijk recht. In 1911 volgde een promotie tot kardinaal. In 1918 werd hij prefect (voorzitter) van de congregatie De Propaganda Fide (het pauselijk ministerie voor missiewerken). Hij introduceerde een nieuw beleid inzake de missie en inspireerde de pausen Benedictus XV en Pius XI tot de missieëncyclieken  Maximum Illud (1919) en Rerum Ecclesiae (1926). Met zijn hervormingen legde hij een solide financiële basis onder de expansie van de katholieke kerk in het Interbellum. Aan het thuisfront kwam een diocesane structuur voor de financiële ondersteuning van de missie tot stand (Willemsen (2005) 37). Van Rossum stichtte in 1927 het agentschap 'Fides', het internationale nieuwsbureau van het pauselijk Genootschap tot Voortplanting des Geloofs. Van Rossum was voorstander van de vorming van eigenlandse, zelfstandige kerken. Hij wilde dat er meer werk gemaakt werd van de opleiding van eigenlandse geestelijken. Dr. Vefie Poels (Radboud Universiteit Nijmegen) bereidt een biografie over hem voor.

 

Biografie(engels)

Willem Marinus van Rossum (1854-1932) entered the congregation of the Redemptorists. After having worked for fifteen years in education, he was called  to Rome by the general government for a career in the

curia

[= literally: papal court; the  organisational apparatus of the pope]. He was involved in the guarding of the purity of the faith and the codification of canonical law. In 1911 a promotion to cardinal followed. In 1918 he became prefect (president) of the Congregation De Propaganda Fide (the papal ministry for mission works). He introduced a new policy with regard to the mission and inspired the popes Benedict XIV and Pius XI to write the mission encyclicals

Maximum Illud

 (1919) and

Rerum Ecclesiae

(1926). With his reforms he laid a solid financial basis under the expansion of the Catholic Church during the Interbellum Period. At home a diocesan structure for the financial support of the mission came into being (Willemsen (2005) 37). Van Rossum founded the agency 'Fides', the international press office of the papal Society for the Propagation of the Faith in 1927. Van Rossum was an advocate of the training of native, independent churches. He wanted more efforts to be made to train native clergymen.

Activiteiten
  • Leiding
Continenten
  • Europa
Lokatie activiteiten
  • ItaliĆ«
  • Rome
Meer over het archief
Beschrijving archief

Deze merkwaardige collectie documenten bevat stukken afkomstig van Van Rossum en van zijn secretaris de Redemptorist Jos. Drehmanns (secretaris 1911-1930; leefde 1859-1959). Het archief is duidelijk onvolledig. Als vooraanstaand curiekardinaal en prefect van het missisie ministerie moet de hard en efficiënt werkende Van Rossum veel meer archief gevormd hebben. De omvangrijke correspondentie wordt bovendien door de eenvoudige lijst slechts oppervlakkig ontsloten met vage omschrijvingen als ‘brieven van diverse personen en instellingen’. Te verwachten is dan ook dat de collectie veel meer materiaal over missie-aangelegenheden bevat dan uit de toegang valt af te leiden. Diepteonderzoek in de dossiers zou echter noodzakelijk zijn om dat vast te kunnen stellen. Het archief was in 2007 niet toegankelijk omdat het op microfilm werd gezet. Dr. Veefie Poels bereidt een biografie voor van deze markante persoonlijkheid die grote invloed heeft gehad op het missiewerk.

Beschrijving archief (Engels)

This curious collection of documents contains papers coming from Van Rossum and from his secretary, the Redemptorist Jos. Drehmanns (secretary 1911-1930; lived 1859-1959). It is clear that the archive is incomplete. Being an outstanding cardinal of the

curia

and a prefect of the missionary ministry, the hard-working and efficient Van Rossum must have produced many more documents. The voluminous correspondence, moreover, has only been made accessible by means of a simple list with vague descriptions like 'letters from various persons and institutions'. It is to be expected that the collection contains much more material about mission matters than can be deduced from the entry headings. Further research in the files would be necessary to ascertain this. The archive was not accessible in 2007 because it was being put on microfilm.  Dr. Vefie Poels (Radboud University Utrecht) is preparing a biography of this remarkable man who has had a great influence on the mission work.

Bewaarplaats Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen
Periode archief 1861-1967 (1996)
Openbaarheid openbaar
Omvang 5,5 meter
Toegang soort
  • Anders nl
Opmerkingen toegang soort Plaatsingslijst
Bijzondere relevantie
Toon

Verberg

Selectie

 

 

11. Brieven over Pauselijke Missiewerken. 1919, 1921-1924, z.j.

1 omslag

 

49. Brieven van mgr. J. Smit over het missiewerk.1919.

2 stukken

 

71. Brieven van G. van Schijndel, pastoor te Boerdonk-Erp, in naam van de Missiezusters Franciscanessen van de H. Antonius te Boerdonk-Asten. 1912-1921, 1927.

1 omslag

 

85. Verhandeling over de medische missieaktie in Nederland. Doorslag. z.j.

1 stuk

NB: Franse tekst

 

118. [Verhandeling] "Souvenirs du Cameroun". 1932.

1 stuk.

 

125-147. Brieven van diverse zustercongregaties [kennelijk ook aan Drehmanns]. [Hierbij onder meer:]

147. Imstenrade. Medische Missiezusters. 1945, 1948.

155. Singkawang (Indonesië). [Franciscanessen van Veghel]. 1923-1924, 1928, 1931.

 

157. Bettiah (India). Sisters of the Holy Cross, St. Joseph's Convent. 1923, 1926, 1928-1929.

 

160. Jerusalem (Palestina). Zusters v.d. H. Carolus Borromeus. 1923-1924, 1926-1927

 

171. Artikel "Medisch-hygiënische cursus voor missionarissen" van Van Rossum uit De Maasbode van [4] november 1928.

1 stuk

 

185. Themanummer "De Kardinaal der inheemse Priesters" van SPL, nr. 59 juli.

1954.

1 stuk

NB: SPL is een uitgave van het Pauselijk Liefdewerk van de Heilige Apostel Petrus tot Opleiding van een Inlandse Geestelijkheid in de Missielanden.

 

186. Themanummer "De Kardinaal der Missies" van Annalen van het Pauselijk Genootschap tot Voortplanting van het Geloof, nr. 683. oktober 1954.

1 stuk

 

198. Krantenartikel "Z. EM. Kardinaal Van Rossum en de katholieke Missieactie". z.j.

1 stuk

 

201. Krantenartikel "Het Utrechtsche Missie-Comité. Z.Em. Kardinaal Van Rossum".

1919.

1 stuk

Het betreft de publicatie van brieven van Van Rossum en dr. J. Smit over het missiewerk.

 

211-213. Brieven van de missiegenootschappen van de H. Congregatie de Propaganda Fide. 1916-1932, z.j. 3 omslag

 

226. Gedenkmap "1874-1924", aangeboden door de Redemptoristen van de Vice-provincie Suriname. 1924. 1 stuk

 

254. Map houdende huldeteksten van diverse congregaties werkzaam in de missie in Suriname bijeengebracht bij gelegenheid van het 50-jarig priesterjubileum van Van Rossum. 1929.6 stukken

 

255. Brieven en foto's van missionarissen in Korea. 1937-1938.1 omslag

 

 

Persoonsarchief Drehmanns.

 

256. Kranteartikelen "over de Missie-Actie-Congres-Tentoonstelling-Amsterdam" (MACTA), gehouden van 5-13 november. 1927. 2 stukken

 

 

Archivalie elders

In het Katholiek Documentatie Centrum bevinden zich in de Verzameling Losse Archivalia (LARC) de volgende stukken:

LARC 481. Stukken betreffende het Comité tot stichting van een grafmonument voor Zijne Eminentie W.M. kardinaal van Rossum. 1933, 1 omslag.; LARC 3305. Stukken betreffende Willem Marinus kardinaal van Rossum CssR te Utrecht. Gedeeltelijk manuscript. 1921, 1927, 1954, z.j, 1 omslag.

NB: Gedeeltelijk in het Frans.;

LARC 3877. Brieven van W.M. van Rossum aan J.M.J.A.T. (onbekend). 1904-1905, 1921, 4 stukken.;

LARC 3878. Circulaire van het comité dat W.M. van Rossum een huldeblijk wil aanbieden ter gelegenheid van zijn verheffing tot het kardinalaat. 1911, 1 stuk.

 

Andere formats

Redemptoristen (CssR) [doorklikmogelijkheid naar format]

Priestermisssiebond

Nationaal Bureau Pauselijke Missiewerken

Informatiewaarde Interressant archief

Geschiedenis

Biografische gegevens

Willem Marinus van Rossum (1854-1932) trad in 1873 in bij de congregatie van de Redemptoristen. Na vijftien jaar werkzaam te zijn geweest in het onderwijs werd hij in 1895 door het generaal bestuur naar Rome geroepen voor een loopbaan in de curie [het bestuursapparaat van de paus]. Hij was daar betrokken bij de bewaking van de zuiverheid van het geloof en de codificatie van het kerkelijk recht. In 1911 volgde een promotie tot kardinaal. In 1918 werd hij prefect (voorzitter) van de congregatie De Propaganda Fide (het pauselijk ministerie voor missiewerken). Hij introduceerde een nieuw beleid inzake de missie en inspireerde de pausen Benedictus XV en Pius XI tot de missieëncyclieken  Maximum Illud (1919) en Rerum Ecclesiae (1926). Met zijn hervormingen legde hij een solide financiële basis onder de expansie van de katholieke kerk in het Interbellum. Aan het thuisfront kwam een diocesane structuur voor de financiële ondersteuning van de missie tot stand (Willemsen (2005) 37). Van Rossum stichtte in 1927 het agentschap 'Fides', het internationale nieuwsbureau van het pauselijk Genootschap tot Voortplanting des Geloofs. Van Rossum was voorstander van de vorming van eigenlandse, zelfstandige kerken. Hij wilde dat er meer werk gemaakt werd van de opleiding van eigenlandse geestelijken. Dr. Vefie Poels (Radboud Universiteit Nijmegen) bereidt een biografie over hem voor.

 

Biografie(engels)

Willem Marinus van Rossum (1854-1932) entered the congregation of the Redemptorists. After having worked for fifteen years in education, he was called  to Rome by the general government for a career in the

curia

[= literally: papal court; the  organisational apparatus of the pope]. He was involved in the guarding of the purity of the faith and the codification of canonical law. In 1911 a promotion to cardinal followed. In 1918 he became prefect (president) of the Congregation De Propaganda Fide (the papal ministry for mission works). He introduced a new policy with regard to the mission and inspired the popes Benedict XIV and Pius XI to write the mission encyclicals

Maximum Illud

 (1919) and

Rerum Ecclesiae

(1926). With his reforms he laid a solid financial basis under the expansion of the Catholic Church during the Interbellum Period. At home a diocesan structure for the financial support of the mission came into being (Willemsen (2005) 37). Van Rossum founded the agency 'Fides', the international press office of the papal Society for the Propagation of the Faith in 1927. Van Rossum was an advocate of the training of native, independent churches. He wanted more efforts to be made to train native clergymen.

Activiteiten
  • Leiding

Geografie

Continenten
  • Europa
Lokatie activiteiten
  • ItaliĆ«
  • Rome

Niet-archivalische bronnen


Het archief

Meer over het archief
Beschrijving archief

Deze merkwaardige collectie documenten bevat stukken afkomstig van Van Rossum en van zijn secretaris de Redemptorist Jos. Drehmanns (secretaris 1911-1930; leefde 1859-1959). Het archief is duidelijk onvolledig. Als vooraanstaand curiekardinaal en prefect van het missisie ministerie moet de hard en efficiënt werkende Van Rossum veel meer archief gevormd hebben. De omvangrijke correspondentie wordt bovendien door de eenvoudige lijst slechts oppervlakkig ontsloten met vage omschrijvingen als ‘brieven van diverse personen en instellingen’. Te verwachten is dan ook dat de collectie veel meer materiaal over missie-aangelegenheden bevat dan uit de toegang valt af te leiden. Diepteonderzoek in de dossiers zou echter noodzakelijk zijn om dat vast te kunnen stellen. Het archief was in 2007 niet toegankelijk omdat het op microfilm werd gezet. Dr. Veefie Poels bereidt een biografie voor van deze markante persoonlijkheid die grote invloed heeft gehad op het missiewerk.

Beschrijving archief (Engels)

This curious collection of documents contains papers coming from Van Rossum and from his secretary, the Redemptorist Jos. Drehmanns (secretary 1911-1930; lived 1859-1959). It is clear that the archive is incomplete. Being an outstanding cardinal of the

curia

and a prefect of the missionary ministry, the hard-working and efficient Van Rossum must have produced many more documents. The voluminous correspondence, moreover, has only been made accessible by means of a simple list with vague descriptions like 'letters from various persons and institutions'. It is to be expected that the collection contains much more material about mission matters than can be deduced from the entry headings. Further research in the files would be necessary to ascertain this. The archive was not accessible in 2007 because it was being put on microfilm.  Dr. Vefie Poels (Radboud University Utrecht) is preparing a biography of this remarkable man who has had a great influence on the mission work.

Bewaarplaats Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen
Periode archief 1861-1967 (1996)
Openbaarheid openbaar
Omvang 5,5 meter
Toegang soort
  • Anders nl
Opmerkingen toegang soort Plaatsingslijst
Bijzondere relevantie

Selectie

 

 

11. Brieven over Pauselijke Missiewerken. 1919, 1921-1924, z.j.

1 omslag

 

49. Brieven van mgr. J. Smit over het missiewerk.1919.

2 stukken

 

71. Brieven van G. van Schijndel, pastoor te Boerdonk-Erp, in naam van de Missiezusters Franciscanessen van de H. Antonius te Boerdonk-Asten. 1912-1921, 1927.

1 omslag

 

85. Verhandeling over de medische missieaktie in Nederland. Doorslag. z.j.

1 stuk

NB: Franse tekst

 

118. [Verhandeling] "Souvenirs du Cameroun". 1932.

1 stuk.

 

125-147. Brieven van diverse zustercongregaties [kennelijk ook aan Drehmanns]. [Hierbij onder meer:]

147. Imstenrade. Medische Missiezusters. 1945, 1948.

155. Singkawang (Indonesië). [Franciscanessen van Veghel]. 1923-1924, 1928, 1931.

 

157. Bettiah (India). Sisters of the Holy Cross, St. Joseph's Convent. 1923, 1926, 1928-1929.

 

160. Jerusalem (Palestina). Zusters v.d. H. Carolus Borromeus. 1923-1924, 1926-1927

 

171. Artikel "Medisch-hygiënische cursus voor missionarissen" van Van Rossum uit De Maasbode van [4] november 1928.

1 stuk

 

185. Themanummer "De Kardinaal der inheemse Priesters" van SPL, nr. 59 juli.

1954.

1 stuk

NB: SPL is een uitgave van het Pauselijk Liefdewerk van de Heilige Apostel Petrus tot Opleiding van een Inlandse Geestelijkheid in de Missielanden.

 

186. Themanummer "De Kardinaal der Missies" van Annalen van het Pauselijk Genootschap tot Voortplanting van het Geloof, nr. 683. oktober 1954.

1 stuk

 

198. Krantenartikel "Z. EM. Kardinaal Van Rossum en de katholieke Missieactie". z.j.

1 stuk

 

201. Krantenartikel "Het Utrechtsche Missie-Comité. Z.Em. Kardinaal Van Rossum".

1919.

1 stuk

Het betreft de publicatie van brieven van Van Rossum en dr. J. Smit over het missiewerk.

 

211-213. Brieven van de missiegenootschappen van de H. Congregatie de Propaganda Fide. 1916-1932, z.j. 3 omslag

 

226. Gedenkmap "1874-1924", aangeboden door de Redemptoristen van de Vice-provincie Suriname. 1924. 1 stuk

 

254. Map houdende huldeteksten van diverse congregaties werkzaam in de missie in Suriname bijeengebracht bij gelegenheid van het 50-jarig priesterjubileum van Van Rossum. 1929.6 stukken

 

255. Brieven en foto's van missionarissen in Korea. 1937-1938.1 omslag

 

 

Persoonsarchief Drehmanns.

 

256. Kranteartikelen "over de Missie-Actie-Congres-Tentoonstelling-Amsterdam" (MACTA), gehouden van 5-13 november. 1927. 2 stukken

 

 

Archivalie elders

In het Katholiek Documentatie Centrum bevinden zich in de Verzameling Losse Archivalia (LARC) de volgende stukken:

LARC 481. Stukken betreffende het Comité tot stichting van een grafmonument voor Zijne Eminentie W.M. kardinaal van Rossum. 1933, 1 omslag.; LARC 3305. Stukken betreffende Willem Marinus kardinaal van Rossum CssR te Utrecht. Gedeeltelijk manuscript. 1921, 1927, 1954, z.j, 1 omslag.

NB: Gedeeltelijk in het Frans.;

LARC 3877. Brieven van W.M. van Rossum aan J.M.J.A.T. (onbekend). 1904-1905, 1921, 4 stukken.;

LARC 3878. Circulaire van het comité dat W.M. van Rossum een huldeblijk wil aanbieden ter gelegenheid van zijn verheffing tot het kardinalaat. 1911, 1 stuk.

 

Andere formats

Redemptoristen (CssR) [doorklikmogelijkheid naar format]

Priestermisssiebond

Nationaal Bureau Pauselijke Missiewerken

Informatiewaarde Interressant archief