Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

Drabbe, Petrus

Burgelijke naam Drabbe, Petrus
Periode 1887-1970
Denominatie rooms-katholiek
Org Missie

Biografische gegevens

Persoonlijk leven

De in Heino geboren Petrus Drabbe (1887-1970) is bekend geworden als missionaris, taalkundige en etnograaf. Hij legde zijn geloften af in 1906 in de congregatie van de Missionarissen van het Heilig Hart van Jezus en tot priester gewijd in 1911. Hij werd benoemd voor het bisdom Lipa in de Filipijnen en vertrok daarheen in 1912. Toen de congregatie in 1915 dat bisdom verliet, werd hij naar Tanimbar gezonden. Na twintig jaar daar werkzaam te zijn geweest (1915-1935) werd hij in 1935 als missionaris benoemd voor Nederlands Nieuw-Guinea. In 1938 werd hij benoemd als linguïst en vrijgesteld van het 'gewone' missiewerk.

 

Arbeidzaam leven

Drabbe is zeer bekend geworden door zijn taalkundige studies. Aanvankelijk had hij vooral belangstelling voor etnologie, maar gaandeweg heeft hij vooral zijn energie gestoken in het beschrijven van tot dan toe onbekende talen. In 1960 noodzaakten gezondheidsproblemen hem terug te keren naar Nederland. In 1962 ontving hij voor zijn wetenschappelijke werk op etnografisch en vooral linguïstisch gebied de zilveren Anjer uit handen van Prins Bernhard. Hij overleed in Arnhem in 1970. Hij liet een omvangrijk oeuvre na dat bovendien op vele talen betrekking heeft. Theoretische taalkundigen hebben kritiek gehad op de wetenschappelijke tekortkomingen van zijn werk, maar er is, de beperkingen in aanmerking nemend, ook waardering voor zijn pionierswerk.

Afgezien van zijn talrijke publicaties stelde hij ook een belangrijk deel van zijn werk in de vorm van al dan niet gestencilde aantekeningen ter beschikking van zijn confraters, met wie hij intensief samenwerkte bij het vergaren van gegevens. Hij deed dit in het belang van het missiewerk. Het betrof bijvoorbeeld woordenlijsten, hulpmiddelen voor het praktische missiewerk zoals catechismussen, en spraakkunsten. Hij heeft daarbij een enorme hoeveelheid gegevens verzameld ten dienste van de wetenschap, waarop anderen, waaronder confraters, kunnen voortbouwen.

(uit: Steenbrink, Catholics in Indonesia, Appendix I, 547; J. Gonda, 'Korte mededelingen. Pater Petrus Drabbe M.S.C.', Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde 126 (1970) 459-462).

Biografie(engels) Personal life

Petrus Drabbe (1887-1970), who was born in Heino (province of Overijssel), has acquired a reputation as a missionary, a linguist and an ethnographer. He took his vows in 1906 in the Congregation of the Missionaries of the Sacred Heart of Jesus and was ordained as a priest in 1911. He was appointed to the Bishopric of Lipa in the Philippines and left in 1912. When the Congregation left this bishopric in 1915, he was sent to Tanimbar. After having worked there for twenty years (1915-1935) he was appointed as a missionary for Dutch New Guinea. In 1938 he was appointed as a linguist and exempted from the 'ordinary' mission work.

Working life

Drabbe has established a great reputation with his linguistic studies. Initially, he was interested in ethnology especially, but as time went on he spent most of his energy on the description of languages that had been unknown until then. In 1960 health problems necessitated his return to the Netherlands. In 1962 he received the Silver Carnation award from the hands of Prince Bernard for his scientific work on ethnography and linguistics. He died in Arnhem in 1970, leaving behind a voluminous oeuvre which deals, moreover, with many languages. Theoretical linguists have criticised his shortcomings from a scholarly point of view, but nevertheless and accounting for restrictions, his pioneer labour is being appreciated.

Apart from numerous publications he put an important part of his work at the disposal of his colleagues, with whom he collaborated intensely. He did so in the interest of the missionary work. For instance, lists of words, aids like catechisms for the practical mission work and grammars. He collected a mass of data in the service of science, on which others can build, including colleagues

(from: Steenbrink,

Catholics in Indonesia

, Appendix, I, 547; J. Gonda, 'Korte mededelingen.

Pater Petrus Drabbe M.S.C.',

Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde

, 126 (1970) 459-462).

Activiteiten
 • (Wetenschappelijk) onderzoek
 • Apostolaat door gebed
 • Bestudering en beschrijving van taal en cultuur
 • Uitzending van zendingswerkers en missionarissen
Continenten
 • Azië
Lokatie activiteiten
 • Nederlands Indië
 • Aartsbisdom Merauke, Nieuw-Guinea
 • Bisdom Ambon, Molukken
 • Bisdom Lipa, Filipijnen
Selectie uit de literatuur
Titel
 • Spraakkunst der Moni-taal / P. Drabbe
Auteur
 • P. Drabbe
Paginering
 • 62 p
Uitgever
 • S.l. : s.n
Jaar van uitgave
 • 19XX

Titel
 • Lijst met woorden uit Papua-talen / door P. Drabbe
Auteur
 • P. Drabbe
Paginering
 • 462 fiches in een houten kistje
Jaar van uitgave
 • [ca. 1950]

Titel
 • Kaeti en Wambon : twee awju-dialecten / door P. Drabbe
Auteur
 • P. Drabbe
Reeks
 • Koninklijk instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde
Paginering
 • 186 p
Uitgever
 • 's-Gravenhage : Nijhoff
Jaar van uitgave
 • 1959

Titel
 • Mijn 45 jaren taalstudie / P. Drabbe
Auteur
 • P. Drabbe
Paginering
 • 29 bl
Uitgever
 • Arnhem
Jaar van uitgave
 • 1962

Titel
 • Woordenboek Mapa-Nederlands / P. DrabbeWoordenboek Mapi-NederlandsWoordenboek Mapa - Nederlands
Auteur
 • P. Drabbe
Paginering
 • 125 bl
Uitgever
 • [S.l. : s.n.]
Jaar van uitgave
 • 19XX

Titel
 • Folk-tales from Netherlands New-Guinea / [by] P. Drabbe
Auteur
 • Peter Drabbe
Uitgever
 • Sydney
Jaar van uitgave
 • 1950

Titel
 • Spraakkunst van het Marind, zuidkust Nederlands Nieuw-Guinea / P. Drabbe
Auteur
 • Petrus Drabbe (1887-1970)
Reeks
 • Studia Instituti Anthropos, ISSN 0570-3085 ; vol. 11
Paginering
 • 189 p
Uitgever
 • Mödling [etc.] : Missiehuis St. Gabriël
Jaar van uitgave
 • 1955

Titel
 • Spraakkunst van de Kamoro-taal / door P. Drabbe
Auteur
 • Petrus Drabbe (1887-1970)
Reeks
 • Koninklijk instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde
Paginering
 • [II], 111 p
Uitgever
 • s'Gravenhage : M. Nijhoff
Jaar van uitgave
 • 1953

Titel
 • Drie Asmat-dialecten / P. Drabbe
Auteur
 • Petrus Drabbe (1887-1970)
Reeks
 • Verhandelingen van het Koninklijk Instituut voor taal-, land- en volkenkunde ; dl. 42
Paginering
 • VIII, 236 p., [1] l. krt
Uitgever
 • 's-Gravenhage : Nijhoff
Jaar van uitgave
 • 1963

Titel
 • Woordenboek der Jamdeensche taal / door P. Drabbe
Auteur
 • Petrus Drabbe (1887-1970)
Reeks
 • Verhandelingen van het Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen ; dl. 71, derde stuk
Paginering
 • 122 p
Uitgever
 • Bandoeng : Nix
Jaar van uitgave
 • 1932

Titel
 • Beknopte spraakkunst en korte woordenlijst der Slaroeëesche taal / door P. Drabbe
Auteur
 • Petrus Drabbe (1887-1970)
Reeks
 • Verhandelingen van het Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen ; dl. 71, vierde stuk
Paginering
 • 32 p
Uitgever
 • Bandoeng : Nix
Jaar van uitgave
 • 1932

Titel
 • Het leven van den Tanémbarees : ethnografische studie over het Tanémbareesche volk / door P. Drabbe
Auteur
 • Petrus Drabbe (1887-1970)
Reeks
 • Internationales Archiv für Ethnographie. Supplement zu Bd. 38
Paginering
 • XX, 432 p
Uitgever
 • Leiden : Brill
Jaar van uitgave
 • 1940

Titel
 • Spraakkunst der Fordaatsche taal / door P. Drabbe
Auteur
 • Petrus Drabbe (1887-1970)
Reeks
 • Verhandelingen van het Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen ; dl. 67, eerste stuk
Paginering
 • 78 p
Uitgever
 • 's-Hage : NijhoffBatavia : Albrecht
Jaar van uitgave
 • 1926

Titel
 • Spraakkunst van het Aghu-dialect van de Awju-taal / door P. Drabbe
Auteur
 • Petrus Drabbe (1887-1970)
Reeks
 • Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde
Paginering
 • VIII, 88 p
Uitgever
 • 's-Gravenhage : Martinus Nijhoff
Jaar van uitgave
 • 1957

Titel
 • Spraakkunst van het Ekagi : Wisselmeren Ned. N. Guinea / door P. Drabbe
Auteur
 • Petrus Drabbe (1887-1970)
Paginering
 • XXII, 90 p
Uitgever
 • 's-Gravenhage : Martinus Nijhoff
Jaar van uitgave
 • 1952

Titel
 • Talen en dialecten van Zuid-West Nieuw-Guinea / P. Drabbe
Auteur
 • Petrus Drabbe (1887-1970)
Reeks
 • Micro-Bibliotheca Anthropos ; vol. 11
Paginering
 • 256 p
Uitgever
 • Posieux (Fribourg) : Instituut Antrhropos
Jaar van uitgave
 • 1954

Titel
 • Tanimbar : de unieke Molukken-foto's van Petrus Drabbe = the unique Moluccan photographs of Petrus Drabbe = die einzigartigen Molukken-Fotos von Petrus Drabbe / [tekst en research Nico de Jonge ... et al. ; red./ed./Red. Martijn de Rooi ; vert./transl./Übers. Tony Burrett ... et al.]
Auteur
 • Petrus Drabbe (1887-1970) ; N.C. de Jonge ; Martijn de Rooi (1956-) ; Anthony Robert Burrett (1942-) 1942-2004
Paginering
 • [72] p
Uitgever
 • [Berkeley, Ca. etc.] : PeriplusAmsterdam [etc.] : Zwartenkot
Jaar van uitgave
 • cop. 1995

Titel
 • Catholics in Indonesia, 1808-1942 : a documented history / Karel Steenbrink
Auteur
 • Karel Adriaan Steenbrink (1942-); Paule Steenbrink-Maas
Reeks
 • Verhandelingen van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde, ISSN 1572-1892 ; 232
Paginering
 • XIII, 634 p
Uitgever
 • Leiden : KITLV Press
Jaar van uitgave
 • 2007
Meer over het archief
Beschrijving archief

De meeste archiefstukken van en over pater Drabbe bevinden zich in het archief van zijn congregatie, de Missionarissen van het H. Hart. Het hieronder beschreven gedeelte is echter beland in het KITLV in Leiden. Deze stukken betreffenn vooral in Zuid Nieuw Guinea gesproken talen. De taalbarrière speelt hier dus een grote rol.

 

Beschrijving archief (Engels)

Most archival documents from and about Father Drabbe can be found in the archive of his congregation, the Missionaries of the Sacred Heart. The part described below has gone, however, to the KITLV in Leiden. These documents deal mainly with languages spoken in South New Guinea, so the language barrier plays an important part.

Bewaarplaats Koninklijk Instituut voor Taal-, Land-, en Volkenkunde, Leiden
Periode archief 1924-1962
Openbaarheid openbaar
Omvang 1,5 meter
Toegang soort
 • Inventaris met inleiding
Toegang titel KITLV-inventaris 157; Or. 683; http://www.kitlv.nl/pdf_documents/157_DRABBE.pdf
Bijzondere relevantie
Toon

Verberg

Selectie

 

 


1. Gegevens over Petrus Drabbe. 1971, 2008.
N.B. Zie ook: Inleiding in Tanimbar, de unieke Molukken-foto’s van Petrus Drabbe (Alphen ad Rijn, 1995)

 

2. Commentaar van H. Geurtjens MSC op P. Drabbe, Spraakleer der Jamdeensche Taal 1927. Commentaar van H. Geurtjens op Drabbe, Spraakleer der Fordaatsche taal. 1927. Typoscript, doorslag. 2 stukken.
N.B. Zie: P. Drabbe, Spraakkunst der Fordaatsche taal. Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. 1926, dl. 67, eerste stuk. P. Drabbe, Spraakkunst der Jamdeensche taal. Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. 1926, dl. 67, tweede stuk

 


Geschriften van P. Drabbe; Jaqaj en Mapinees

 

3. P. Drabbe, ‘De Jaqaj-taal’. Typoscript, doorslag. 1959. 55 bladen

 

4. P. Drabbe, ‘Mapinese woordenlijst’. Mappinees-Nederlands. Typoscript, doorslag.1941. 125 bladen.

 

5. P. Drabbe, ‘Woordenboek Mapineese Taal’. Nederlands-Mappinees. Typoscript; doorslag. 1939. 1 deel.

 

6. Foliovel met morfologie en verbuigingen en vervoegingen in Mappinees. Typoscript. Circa 1940. 1 vel.
Geschriften P. Drabbe, ingebonden: Tanimbar
hierbij is de oude numerieke volgorde aangehouden: deze staat vermeld tussen ( )
waar niet anders aangegeven: typoscript

 

7. P. Drabbe, Tjeritera dari perdjandjian lama dan baharoe terkarang dengan bahasa Metomka. (Mindiptana, Nieuw Guinea, 1943). Druk. 1 deel. (8)

 

8. P. Drabbe, Tjeritera dari perdjandjian lama dan baharoe terkarang dengan bahasa Ninati. (Nieuw Guinea, 1943). Druk. 1 deel. (8a)

 

9. P. Drabbe, ‘Het leven van den Tanembarees, ethnografische studie over het Tanembareesche volk I’. 1931. 1 deel. (10).
N.B. Ingekorte versie gepubliceerd als ‘Ethnografische studie over het Tanembareesche volk’, in: Internationales Archif für Ethnographie, 38 (1940), supplement p 1-432 .

 

10. P. Drabbe, ‘Het leven van den Tanembarees, ethnografische studie over het Tanembareesche volk II’. 1931. 1 deel. (11).

11. P. Drabbe, ‘Het leven van den Tanembarees, ethnografische studie over het Tanembareesche volk III’. 1931. 1 deel. (12).
Geschriften P. Drabbe, ingebonden: Awju taal en dialecten

12. P. Drabbe, Kaeti en Wambon. Twee Awju-dialecten. (KITLV, Den Haag, 1959). Druk. 1 deel. (32)

 

13. P. Drabbe, ‘Spraakkunst van het Aghu-Dialect van de Awju-taal’. 1955. 1 deel. (35)
N.B. Zie: P. Drabbe, Spraakkunst van het Aghu-dialect van de Awju-taal. (KITLV, Den Haag, Nijhoff, 1957)

 

14. P. Drabbe, ‘Woordenlijst Aghu-dialect. Awju-taal’. Aghu-Nederlands. 1 deel. (36)

 

15. P. Drabbe, ‘Aghu-jogho, Agama n’u dafang gi-ni taman ige, ofwel: Pertjakapan tentang agama’. Indonesisch en Aghu. Catechismus.1 deel. (37)

 

16. P. Drabbe, ‘Tuhan Jesus Kia Sikenag taman ige’. Bijbelse geschiedenis. Aghudialect. 1 deel. (38)

 

17. P. Drabbe, ‘Semabajan –u Taman ige’. Gebeden. Aghudialect. 1 deel. (39)

 

18. P. Drabbe, ‘Catechismus’. Indonesisch en Jenumu-dialect. Awjutaal. 1942. 1 deel.(40).

 

19. P. Drabbe, ‘Hikajat el-Kitab’. Vragen over Bijbelse geschiedenis. Indonesisch en Jenumu-dialect. 1942. 1 deel (41)

 

20. P. Drabbe, ‘Kitab-Sembahjang’. Gebeden. Jenumu-dialect. 1942. 1 deel. (42)

 

21. P. Drabbe, ‘Twee Awju-dialecten tussen de rivieren Digoel en Mandobo, Mandobo en Kao’. Beschrijving van het Wambong en Kaeti. Met

woordenlijst en kaartje. 1 deel. (43)
N.B. P. Drabbe, ‘Twee dialecten van de Awju-taal‘ Bijdragen voor Taal-, Land- en Volkenkunde 106 (1950), p 93-147.
22. P. Drabbe, ‘Woordenlijst Awjutaal, Kaeti-dialect, Mandobo’. Kaeti-Nederlands. 1955. 1 deel. (44)
23. P. Drabbe, ‘Agama ngengemarop n’en’. Catechismus in Kaeti-dialect, Mandobo. Indonesisch en Kaeti. 1956. 1 deel. (45)
24. P. Drabbe, ‘Agama ngengemarop n’en’. Catechismus in Kaeti-dialect, Mandobo. Indonesisch en Kaeti. 1956. 1 deel. (46). Tweede exemplaar.
25. P. Drabbe, ‘Jesus Kristus n omaton tokmorop n’en’. Bijbelsche geschiedenis in Kaeti-dialect, Mandobo. 1956. 1 deel. (47)
26. P. Drabbe, ‘Sembajang keropn’ en’. Gebeden, verbeterde tekst. Kaeti-dialect, Mandobo. 1956. 1 deel. (48)
27. P. Drabbe, ‘Eneti te, Emandep te’. Gebeden. Kaeti-dialect, Mandobo. 1 deel. (49)
28. P. Drabbe, ‘Woordenlijst Wambon-dialect, Awjutaal, Mandobo.’ Wambon en Nederlands. 1956. 1 deel. (50)
29. P. Drabbe, ‘Agama e rug inow en on’. Catechismus. Wambon-dialect, Mandobo. 1956. 1 deel (51)
30. P. Drabbe, ‘Jesus Kristus e matom tagamanow en on’. Bijbelse geschiedenis. Wambon-dialect, Mandobo. 1956. 1 deel. (52)
31. P. Drabbe, ‘Sembajan kenow en on’. Gebedenboek. Wambon-dialect, Mandobo. 1956. 1 deel. (53)
32. P. Drabbe, ‘Spraakkunst van het Pisa-dialect der Awju-taal’. 1947. 1 deel. (54)
33. P. Drabbe, ‘Woordenlijst Awjoenees, Pisa-dialect’. 1948. 1 deel. (55)
34. P. Drabbe, ‘Pertjakapan agama’. Catechismusvragen. Pisa-dialect, Kampongrivier. 1947. 1 deeltje. (56)
35. P. Drabbe, ‘Tjeritera dari Perdjandjian Lama dan Baroe’. Bijbelse geschiedenis. Pisa-dialect, in oude spelling. 1948. 1 deel. (57)
36. P. Drabbe, ‘Tjeritera dari Perdjandjian Lama dan Bar’. Bijbelse geschiedenis. Pisa-dialect, in nieuwe spelling. 1 deel. (58)
37. P. Drabbe, ‘Kitab sembajang’. Gebedenboek. Pisa-dialect. 1948. 1 deel. (59)
38. P. Drabbe, ‘Pertjakapan agama’. Catechismus en gebeden. Pisa-dialect, Kampongrivier. 1 deel (60)
39. P. Drabbe, ‘Twee dialecten van de Awju-taal’. Awjutaal: Sjiaga en Jenimu dialecten. Grammatica en woordenlijst. [1942] 1 deel. (61)
40. P. Drabbe, ‘Awjoenees-Hollands woordenboek’, met een gedeelte Nederlands-Awju, vertalingen in Sjiaga en Jenimu-dialcten. 1942. 1 deel. (62)
41. P. Drabbe, Catechismus in Sjiaga-dialect en Indonesisch. 1941. 1 deel. (63)
42. P. Drabbe, Bijbelse geschiedenis. Sjiagadialect. 1942. 1 deel. (64)
43. P. Drabbe, ‘Kitab sembahjang’. Gebedenboek, Sjiaga-dialect. 1941. 1 deel. (65)

 

 

Geschriften P. Drabbe, ingebonden: Ekagi taal
44. P. Drabbe, Woordenlijst Ekagi-Nederlands. 1951. 1 deel. (66)

45. P. Drabbe, ‘Agama katoliki ja Tikai-Mana Wegata’. Bijbelse geschiedenis. Ekagit-taal. 2 delen (dubbel). (67)
46. P. Drabbe, ‘Allah ja mana ugata, Ekagi-Tuma Agama Katoliki Topiinee’. Pertjakapan agama. Ekagi. 1 deel. (68)
47. P. Drabbe, ‘Umiiwoja Touwoja. Tembajam Tainotee. Tembajam-Kapogeje Ekagi-Tuma kaa, Tuhan Allah oowegainee’. Gebedenboek. Ekagi. 1 deeltje. (69)

 

 

Geschriften P. Drabbe, ingebonden: Moni taal
48. P. Drabbe, ‘Spraakkunst der Moni-taal’. [1951] Typoscript 1 deel. (70)
49. P. Drabbe, ‘Spraakkunst der Moni-taal’. Stencil. 1 deel. (71)
50. P. Drabbe, Woordenlijst Moni-Nederlands. 1951. 1 deel. (72)
51. P. Drabbe, ‘Allah dode onga dega boga. Mgani Tuma. Agama katolika zagi endaindata’. Pertjakapan agama. Catechismus. Mani taal. 1951. 1 deel. (73)
52. P. Drabbe, ‘Katolika tumage Heoma-dega-Dode’. Bijbelse geschiedenis. Moni-taal. 1951. 1 deel. (74)
53. P. Drabbe, ‘Tugi-awa undi-awa semajan diwi duanga’. Gebedenboek. Moni taal. 1951. 1 deel. (75)

 

 

Geschriften P. Drabbe, ingebonden: Jaqai taal en dialecten
54. P. Drabbe, ‘Mappinese woordenlijst’. Jaqai-Nederlands. 1 deel. (76)
55. P. Drabbe, Catechismus in Indonesisch en Nambémön-dialect, Jaqai. 1 deeltje. (77)
56. P. Drabbe, ‘Hikajat el Kitab’. Bijbelse geschiedenis. Nambéomön-dialect, Jaqai. 1941. 1 deeltje. (78)
57. P. Drabbe, ‘Sembajang-sembajang’. Misvragen en gebeden. Nambéonöm-dialect, Jaqai. [1941]. 1 deeltje. (79)

 

 

Geschriften P. Drabbe, ingebonden: Kati-taal en dialecten
58. P. Drabbe, Spraakkunst van de Kati-taal, met woordenlijst. Kati I, Kati II en Dumut. 1 deel. (80)
59. P. Drabbe, Woordenboek Kati-Nederlands. Niinati-dialect, Muju. 1942. 1 deel. (81)
60. P. Drabbe, Catechismus in Kati, Niinati-dialect, Muju. 1944. 1 deeltje. (82)
61. P. Drabbe, Bijbelse geschiedenis, in Kati, Niinati-dialect, Muju. 1942. 1 deel. (83)
62. P. Drabbe, ‘Pertjakan tentang agama’. Misvragen. Kati-dialect, Muju. 1942. 1 deel. (84)
63. P. Drabbe, ‘Sembajang-kerek’. Gebeden. Kati, Niinati-dialect, Muju. 1 deel. (85)
64. P. Drabbe, Zondags evangelies. Kati, Niinati-dialect, Muju. 1942. 1 deeltje. (86)
65. P. Drabbe, Woordenlijst Kati-Nederlands. Metomka-dialect, Muju. 1943. 1 deel. (87)
66. P. Drabbe, Catechismus. Kati, Metomka-dialect, Muju. 1944. 1 deeltje. (88)
67. P. Drabbe, ‘Pertjakapan’. Misvragen. Kati, Metomka-dialect, Muju. 1944. 1 deeltje. (89)
68. P. Drabbe, Zondags evangelies. Kati, Niinati-dialect, Muju. 1943. 1 deeltje. (90)
69. P. Drabbe, ‘Sembajang kerek’. Gebedenboek. Kati, Niinati-dialect, Muju. 1943. 1 deel. (91)
Geschriften P. Drabbe, ingebonden: Kamoro-taal en dialecten
N.B. Zie ook inv.nr. 91
70. P. Drabbe, ‘Spraakkunst der Kamoro-taal’, Mimika. 1 deel. (92)
71. P. Drabbe, ‘Spraakkunst der Kamorotaal’, Mimika. 1 deel, met inliggende lijst van verbeteringen. (93)
N.B. Zie: P. Drabbe, Spraakkunst van de Kamoro-taal. (Den Haag, Nijhoff, Leiden KITLV. 1953).
72. P. Drabbe, Vervoegingsoverzicht, woordenlijst, gebedenboekje, catechismus en Bijbelse geschiedenis in vragen. Kamorotaal, Moekoemoega-dialect. 1938. 1 deel. (94)
73. P. Drabbe, Gebedenboek en catechismus. Kamorotaal, Wania-dialect, Mimika. 1938. 1 deeltje. (95)
74. P. Drabbe, Woordenboek Kamorotaal, Wester-dialect, Mimika. Kamoro-Nederlands. 1937. 1 deel. (96)
75. P. Drabbe, Catechismus. Kamorotaal, Wester-dialect, Mimika. 1938. 1 deeltje. (97)
76. P. Drabbe, Bijbelse geschiedenis. Kamorotaal, Wester-dialect. 1 deel. (98)
77. P. Drabbe, ‘Rituale mimikanum’.Gebeden. Kamorotaal, Wester-dialect, met woorden in Kaokonao-dialect. 1937. 1 deel. (99)

 


Geschriften P. Drabbe, ingebonden: Marind-taal en dialecten
78. P. Drabbe, ‘Sembajang agretok’. Gebeden. Marind-taal. 1 deel. (100)
79. P. Drabbe, Woordenlijst Marind-Nederlands. Boven-Bian-dialect. 1947. 1 deel. (101)
80. P. Drabbe, ‘Pertjakapan agama’. Bijbelvragen. Marind, Boven-Bian-dialect. 1947. 1 deel. (102)
Geschriften P. Drabbe, ingebonden: Sempan-taal en dialecten
81. P. Drabbe, ‘Spraakkunst, vergelijkend met Kamoro)’. Sempan-taal, Mimika. 1938. 1 deel. (103)
N.B. Zie inv.nrs. 70 en 71
82. P. Drabbe, ‘Woordenlijst’. Sempan-Nederlands, Mimika. 1938. 1 deel. (104)
83. P. Drabbe, Catechismus’. Sempan-taal, Inawka-rivier. 1 deel. (105)
84. P. Drabbe, ‘Hikajat al kitab’. Bijbelse geschiedenis in Sempan, Mimika. 1938. 1 deel. (106)
85. P. Drabbe, ‘Sembajang-sembajang sehari-hari’. Gebeden. Sempan-taal, Mimika. 1 deel. (107)
Geschriften P. Drabbe, vergelijkend taal-onderzoek en overige
86. P. Drabbe, ‘Aantekeningen over drie talen tusschen Mbian en Fly’. Moraori-Jéi-Kanum; Jëlmek-Makléw-Mombum; Kimagkama-Ndom-Riantana. 1 deel. (108)
87. P. Drabbe, ‘Gegevens over drie talen met praefixale vervoeging op Nederlands Nieuw Guinea: Jaqaj, Marind, Boazi’; met woordenlijsten. 1 deel. (109)
88. P. Drabbe, ‘Blanco woordenlijst voor een Voorlopig Onderzoek van de Nieuw-Guinea-Talen. Aanwijzingen omtrent de te gebruiken spelling’. 1 deel. (110)
89. P. Drabbe, ‘Vier Moluksche talen, vergelijkend behandeld. Jamdeesch, Slaroeeesch, Fordaatsch en Keieesch’. 1924. 1 deel. (111)
90. Artikel van P. Drabbe, ‘Het onderwijs op Nieuw-Guinea’. 2 bladen, ingeplakt. (112)
N.B. Onbekend waar gepubliceerd.
91. P. Drabbe, ‘Kamorose legenden’. 1938. 1 deel. (113)
92. P. Drabbe, ‘Mijn 45 jaren taalstudie’. Tekst van een radiopraatje voor de Radiorubriek Nederlands Nieuw Guinea, 1962. Fotokopie van typoscript. 29 bladen. (114)


Geschriften P. Drabbe, ingebonden: Asmat-taal en dialecten
93. P. Drabbe, ‘Woordenlijst Asmat-Kawenak’. 1958. 1 deel. (115)
94. P. Drabbe, ‘Pertjakapan tentang agama’. Catechismus. Indonesisch en Asmat-Kawenak. 1957. 1 deel. (116)
95. P. Drabbe, ‘Woordenlijst Nederlands-Asmat Kawenak’. 1 deel. (117)
96. P. Drabbe, ‘Gereja Katolik tarei atakam’. Bijbelse geschiedenis. Asamt-Kawenak.1 deel. (118)
97. P. Drabbe, ‘Sembajang Tiris’. Gebedenboek. Asmat-Kawenak. 1 deel. (119)
98. P. Drabbe, ‘Spraakkunst van de Asmat-taal, Kawenak’. 1958. 1 deel. (120)
99. P. Drabbe, ‘Spraakkunst Asmat-Keenok’. 1958. 1 deel. (121)
100. P. Drabbe, ‘Akama Katolik Arakam’. Catechismus. Asmat-Keenok. 1 deel. (122)
101. P. Drabbe, ‘Geredja Katolik Tiri-Arakam’. Bijbelse geschiedenis. Asmat-Keenok. 1 deel. (123)
102. P. Drabbe, ‘Sembajang Tiris’. Gebeden. Asmat-Keenok. 1958. 1 deel. (124)
103. P. Drabbe, ‘Woordenlijst Asmat-Keenok’. 1958. 1 deel. (125)
104. P. Drabbe, ‘Sembajang tiris’. Gebedenboek. Asmat-Keenakap. 1959. 1 deel. (126)
105. P. Drabbe, ‘Woordenlijst Asmat-Keenakap’. 1959. 1 deel. (127)
106. P. Drabbe, ‘Akama Katolik Atakom’. Catechismus. Asmat-Keenakap. 1 deel. (128)
107. P. Drabbe, ‘Spraakkunst van het Keenakap-dialect’. 1 deel. (129)
108. P. Drabbe, ‘Geredja Katolik Tare Atokom’. Bijbelse geschiedenis. Asmat-Keenekap. 1959. 1 deel. (130)
109. P. Drabbe, ‘Akama Katolik Atakom’. Catechismus. Asmat-Kaünak. 1 deel. (131)
Geschriften P. Drabbe, vergelijkend taal-onderzoek en overige
110. P. Drabbe, ‘het Onze Vader in eenentwintig talen van West Irian’. 1937-1959. Losbladig. 22 bladen. (133)
111. P. Drabbe, ‘Enige byzonderheden over de talen van Nederlands Zuid-Nieuw-Guinea.’. Radiovoordracht. Typoscript, 36 bladen. Fotokopie van typoscript. 29 bladen. Z.j. (134)

112. P. Drabbe, ‘Nederlandsch-Jamdeensche Woordenlijst’. Fotokopie van typoscript.[1932] Ingebonden. (139)
N.B. Zie: P. Drabbe, Woordenboek der Jamdeensche taal’, in:
Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen; dl. 71, derde stuk. (Jamdeens-Nederlands)


Bewaarplaats Klooster St. Aegten, Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven, St. Agatha
Periode archief 1854-2006
Openbaarheid beperkt
Opmerkingen openbaarheid

Het archief is in bewaring gegeven aan het Erfgoedcentrum Klooster Sint Aegten, het eigendomsrecht ligt bij de congregatie. Voor het inzien van archiefmateriaal is toestemming nodig van het bestuur. Een aanvraagformulier voor het verkrijgen van deze toestemming kan het erfgoedcentrum u per mail of per post toezenden (Inleiding Inventaris KAN).

Omvang 214 m
Toegang soort
 • Inventaris met inleiding
Opmerkingen toegang soort digitaal beschikbaar op www.archieven.nl / www.erfgoedkloosterleven.nl
Toegang titel Mulder msc, T.; Vriens msc, A.; Bovenmars msc, J.; Huijgevoort, A. van; Vorstenbosch, H. van; Dooren, K. van
Bijzondere relevantie
Toon

Verberg

6233    Overdruk van artikel " Oorsprongsmythe der Kaeti's" uit periodiek "Nieuw-Guinea Studiën" van pater P. Drabbe msc

meer

 

1008    "Katekismus ma Kitab" door pater Drabbe

 

1012    Gebedenboekje "Sembajang Agretok" door pater P. Drabbe

 

5165 Stukken betreffende taal- en cultuurstudies, voornamelijk van pater Drabbe msc

 

Publicaties en verhandelingen van pater P. Drabbe msc*

675 "Dood en begrafenis en spiritisme op Tanimbar" [uitgave E.J. Brill. Leiden]. Overdruk uit "Tijdschrift Kon. Ned. Aardrijkskundig genootschap", 1925

            683 "Het leven van de Tanembarees" [uitgave: E.J. Brill. Leiden], 1940

*Hieruit is het merendeel verwijderd, zie categorie verwijderde stukken.

 

Uit het MSC-archief verwijderd en nog op te sporen de volgende stukken

Publicaties, verhandelingen en geschriften van of over pater K. Drabbe msc

            805 Onze Vader in 21 talen

            806 "Enige bijzonderheden over de talen van Nederlands Zuid-Nieuw Guinea". Typescript

            807 "Een kwartiertje Tanimbareesche Taalles" in "Koloniaal Missie-Tijdschrift", 1922. Kopie

            808 "Een stalenkaart van Talen" in "Tijdschrift N. Guinea", 1955. NB: Dubbelexemplaren

            809 In Memoriam P. Drabbe. "Taal- Land- en Volkenkunde" [uitgave: Martinus Nijhoff. 's Gravenhage], 1970

            810 "Etnografi Tanimbar". Vertaling van nr. 9. 1940, 1989

            811 Nederlandsche Jamdeensche Woordenlijst (275 gestencilde bladen)

            812 Tanimbar Maluku: De unieke Molukken-foto's van Petrus Drabbe" [uitgave: Alphen aan de Rijn], 1995

            813 "Katekismus ma Kitab Sembajang", 1958. NB: "Missie-afdeling op Larat en Fordate" in "Een kwart eeuw Apostolaat 1903-1928"

 

Publicaties en verhandelingen van pater P. Drabbe msc

            676 "Spraakkunst der Fordaatsche taal". 1e deel [uitgave: M. Nijhoff. Den Haag] in "Verhandelingen van het Kon. Bataviaasch Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen", 1926

            677 "Spraakkunst der Jamdeensche taal". 2e deel [uitgave: M. Nijhoff. Den Haag]. In "Verhandelingen van het Kon. Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen", 1926

            678 "Waardigheden of ambten in de Tanimbareesche maatschappij". Overdruk uit "Taal- Land en Volkenkunde", 1927

            679 "Woordenboek der Fordaatse taal". 2e deel [uitgave: A.C. Nix. Bandoeng], 1932

            680 "Woordenboek der Jamdeensche taal". 3e deel [uitgave: A.C. Nix. Bandoeng], 1932

            681 "Beknopte spraakkunst en woordenlijst Slaroeëese taal" [uitgave: A.C. Nix. Bandoeng], 1932

            682 "Tjeritera dari perdjandjian" [uitgave: Mindiptana], 1943. NB: Dubbelexemplaren

            684 "Het leven van de Tanembarees". Nieuwe editie dl. 1. Typescript door pater J. Tubbing msc, 1964

            685 "Het leven van de Tanembarees". Nieuwe editie dl. 2. Typescript door pater J. Tubbing msc, 1964

            686 "Het leven van de Tanembarees". Nieuwe editie dl. 3. Typescript door pater J. Tubbing msc, 1964

            687 "Talen en dialecten in Z.W. Nieuw Guinea". Deel 1 [uitgave: Anthropos], 1950

            688 "P. Drabbe's Study on the Languages of S.W.N.Guinea" door Stefan Wurm. Vol. II in: "Anthropos", 1954

            689 Spraakkunst van het Marind Z.Ned. N. Guinea". Vol. II [uitgave: St. Gabriël. Wien-Mödling], 1955

            690 "Het heidensch huwelijk op Tanimbar". Overdruk

            691 "Bijzonderheden uit de talen van Frederik Hendrik-eiland". Overdruk

            692 "Aantekeningen over twee talen in het Centraal Gebergte van Ned. Nieuw Guinea". Overdruk uit "Taal- Land en Volkenkunde"

            693 "Aantekeningen over twee talen in Ned. Nieuw Guinea". Overdruk. Blz. 429-444 uit (onbekend)

            694 "Folk-tales from Neth. New Guinea" [Medical Publishing Company. Sydney], 1950

            695 "Allah ja mana jugata" (katechismus in de Ekagi-taal). [uitgave: Wisselmeren]. Gestencild, 1951

            696 "Agama-Kitab rek Mean". Gestencild, z.j.

            697 Gebedenboek in de Ekagi-taal. Gestencild, 1951

            698 "Spraakkunst van het Ekagi. Wisselmeren" [uitgave: M. Nijhoff. Den Haag], 1952

            699 "Allah end Mean-agretoka. Marind" [uitgave: Ndad-Agretok. Merauke], 1952

            700 "Pertjakapan tentang agama Katolik" [uitgave: Merauke], 1952

            701 "Heer, doe nu nog eens Uw Pinksterwonder. Taalmoeilijkheden op Nieuw-Guinea" in "Indisch Missietijdschrift", 1953

            702 "Sembajang-Agretok." [uitgave: Ndad-Agretok. Merauke], 1953

            703 "Spraakkunst van de Kamoro-taal" [uitgave: M. Nijhoff. Den Haag], 1953

            704 "Katekismus ma Kitab Sembajang" [uitgave: Keboondodo], 1958

            705 "Spraakkunst van het Aghu-dialect van de Awju taal" [uitgave: M. Nijhoff. Den Haag], 1957

            706 "Kaeti en Wambon. 2 Awju dialecten" [uitgave: M. Nijhoff. Den Haag], 1959

            707 "Drie Asmat-dialecten" in: "Verhandelingen Taal- Land- en Volkenkunde" [uitgave: M. Nijhoff. Den Haag], 1963

            708 "Twee Dialecten van de Awju-taal" overdruk uit "Bijdragen Taal- Land- en Volkenkunde"

 

Geschriften en verhandelingen in of over diverse talen en dialecten van de Molukken door pater P. Drabbe msc

            709       Awju-taal: Spraakkunst Aghu-dialect

            710      Awju-taal: Woordenlijst Aghu-dialect

            711      Awju-taal: Pertjakapan tentang Agama Aghu-dialect

            712      Awju-taal: Bijbelse geschiedenis Aghu-dialect

            713      Awju-taal: Gebeden Aghu-dialect

            714      Awju-taal: Catechismus Jenimu-dialect

            715      Awju-taal: Bijbelse vragen Jenimu-dialect

            716      Awju-taal: Gebeden Jenimu-dialect

            717      Awju-taal: Spraakkunst Wambon en Kaeti-dialect

            718      Awju-taal: Woordenlijst Kaeti-dialect

719      Awju-taal: Catechismus Kaeti-dialect

            720      Awju-taal: Catechismus Kaeti-dialect

            721      Awju-taal: Bijbelse geschiedenis Kaeti-dialect

            722      Awju-taal: Gebeden Kaeti-dialect Mandobo

            723      Awju-taal: Gebeden Kaeti-dialect

            724      Awju-taal: Woordenlijst Wanbon-dialect

            725      Awju-taal: Catechismus Wanbon-dialect

            726      Awju-taal: Bijbelse geschiedenis Wanbon-dialect

            727      Awju-taal: Gebedenboek Wambon-dialect

            728      Awju-taal: Spraakkunst Pisà-dialect

            729      Awju-taal: Woordenboek Pisà-dialect

            730      Awju-taal: Pertjakapan Agama Pisà-dialect

            731      Awju-taal: Bijbelse geschiedenis Pisà-dialect oude spelling

            732      Awju-taal: Bijbelse geschiedenis Pisà-dialect nieuwe spelling

            733      Awju-taal: Kitab Sembajang Pisà-dialect

            734      Awju-taal: Gebeden-Catechismus Pisà-dialect Kampongrivier

            735      Awju-taal: Twee dialecten: Sjiagha en Jenimu

            736      Awju-taal: Woordenboek Sjiagha en Jenimu-dialect

            737      Awju-taal: Catechismus Sjiagha-dialect

            738      Awju-taal: Bijbelse geschiedenis Sjiagha-dialect

            739      Awju-taal: Gebedenboek Sjiagha-dialect

            740      Ekagi-taal: Woordenlijst

            741      Ekagi-taal: Bijbelse geschiedenis

            742      Ekagi-taal: Pertjakapan

            743      Ekagi-taal: Gebeden

            744      Moni-taal: Spraakkunst

            745      Moni-taal: Woordenlijst

            746      Moni-taal: Pertjakapan Agama

            747      Moni-taal: Bijbelse geschiedenis

            748      Moni-taal: Gebeden

            749      Jaqai-taal: Woordenlijst

            750      Jaqai-taal: Catechismus Nambemön-dialect

            751      Jaqai-taal: Bijbelse geschiedenis Nambemön-dialect

            752      Jaqai-taal: Gebeden-Misvragen Nambemön-dialect

            753      Kati-taal: Spraakkunst Kati I-Kati II Dumut

            754      Kati-taal: Woordenlijst Niinati-dialect

            755      Kati-taal: Catechismus Niinati-dialect Muju

            756      Kati-taal: Bijbelse geschiedenis Niinati-dialect Muju

            757      Kati-taal: Pertjakapan Agama Niinati-dialect Muju

            758      Kati-taal: Gebeden Niinati-dialect Muju

            759      Kati-taal: Zondag-Evangelies Niinati-dialect Muju

            760      Kati-taal: Woordenlijst Metomka-dialect Muju

            761      Kati-taal: Catekismoes Metomka-dialect Muju

762      Kati-taal: Pertjakapan Metomka-dialect Muju

            763      Kati-taal: Zondags Evangelies Metomka-dialect Muju

764      Kati-taal: Metomka-dialect Muju

765      Kamoro-taal: Spraakkunst Mimika

766      Kamoro-taal: Spraakkunst Mimika

767      Kamoro-taal: Pertjakapan Moekoemoega-dialect

768      Kamoro-taal: Gebeden en Catechismus Wania-dialect

769      Kamoro-taal: Woordenboek Westerdialect

770      Kamoro-taal: Catechismus Westerdialect

771      Kamoro-taal: Bijbelse geschiedenis Westerdialect

772      Kamoro-taal: Gebeden Westerdialect

773      Marind-taal: Gebeden

774      Marind-taal: Woordenlijst Boven Mbian-dialect

775      Marind-taal: Pertjakapan Agama Boven Mbian-dialect

776      Sempan-taal: Spraakkunst (vgl. met Kamoro)

777      Sempan-taal: Woordenlijst Mimika

778      Sempan-taal: Catechismus (Inawka-rivier etc.)

779      Sempan-taal: Bijbelse geschiedenis Mimika

780      Sempan-taal: Sembajang Mimika

781      Aantekeningen over drie talen: Moraori-Jéi-Kanúm, Jèlmèk-Maklèw-Nombùm, Kimàgkama-Ndom-Riantàna

782      Gegevens over drie talen met Praefixale vervoeging: Jaqai-Marind-Boazi

783      Blanco woordenlijst voor taalonderzoek

784      Vier Molukse talen vergelijkend behandeld: Jamdeens-Slaorrens-Fordaats en Keieës

785      Verhandeling "Het onderwijs op Nieuw Guinea". Typescript

786      Kamorose Legenden, december 1938

787      Redevoering voor de radio: Mijn 45 jaar taalstudie, 1962

788      Asmat-taal: Woordenlijst Kawenak-dialect

789      Asmat-taal: Katechismus Asmat Kawenak-dialect

790      Asmat-taal: Woordenlijst Nederlands-Asmat-Kawenak-dialect

791      Asmat-taal: Bijbelse geschiedenis Nederlands-Asmat-Kawenak-dialect

792      Asmat-taal: Gebeden Nederlands-Asmat-Kawenak-dialect

793      Asmat-taal: Spraakkunst Asmat-Kawenak-dialect

794      Asmat-taal: Spraakkunst-woordenlijst Keenok-dialect

795      Asmat-taal: Catechismus Asmat-Keenok-dialect

797      Asmat-taal: Gebeden Asmat-Keenok-dialect

798      Asmat-taal: Woordenlijst Asmat-Keenok-dialect

799      Asmat-taal: Gebeden Keenakap-dialect

801      Asmat-taal: Catechismus Keenakap-dialect

802      Asmat-taal: Spraakkunst Keenakap-dialect

803      Asmat-taal: Bijbelse geschiedenis Keenakap-dialect

804      Asmat-taal: Catechismus Kaunak-dialect

 

Audio-visueel materiaal

 

6343    Foto's van pater P. Drabbe msc van Tanimbar en Kei

 

4062 Foto's van Tanimbar-Jamdena van pater P. Drabbe msc, alsmede een brochure van Tanimbar-Maluku

 

6450    Album houdende foto's van leprozenkolonie op Klein Kei en foto's van pater Drabbe van Tanimbar

Archivalie elders

Koninklijk Instituut voor Taal-, Land-, en Volkenkunde (KITLV, Leiden)

KITLV, KITLV-inventaris 69, H 1300, Collectie F.J.M. Cappetti betreffende zijn werkzaamheden als ambtenaar bij het Binnenlands Bestuur in Biak, Mappi en Teminaboean. 1952-1961. Schenking R.M.C. Cappetti-van den Beld, 1996, aanvulling 0,75 meter (KITLV http://www.kitlv.nl/pdf_documents/69_CAPPETTI.pdf)

210 Tekst van anonieme auteur getiteld 'Geschiedsbeschouwing van de bewoners der Kamora-vlakte, onderafdeling Mimika'; met Engels- en Nederlandstalige bijlagen ontleend aan P. Drabbe m.s.c., linguist van de Missie van de onderafdeling Tanah Merah, G.A. Zegwaard m.s.c., missionaris te Agats, en inheemse informanten. 1952. Stencil. 26 stukken

Verwijzing naar andere archiefvormers
Opmerkingen

Petrus Drabbe heeft ook veel publicaties op zijn naam staan in het Maleis, deze zijn in de literatuurselectie niet opgenomen. Ook zijn talrijke artikelen zijn in dit kader buiten beschouwing gelaten.

Informatiewaarde Groot

Geschiedenis

Biografische gegevens

Persoonlijk leven

De in Heino geboren Petrus Drabbe (1887-1970) is bekend geworden als missionaris, taalkundige en etnograaf. Hij legde zijn geloften af in 1906 in de congregatie van de Missionarissen van het Heilig Hart van Jezus en tot priester gewijd in 1911. Hij werd benoemd voor het bisdom Lipa in de Filipijnen en vertrok daarheen in 1912. Toen de congregatie in 1915 dat bisdom verliet, werd hij naar Tanimbar gezonden. Na twintig jaar daar werkzaam te zijn geweest (1915-1935) werd hij in 1935 als missionaris benoemd voor Nederlands Nieuw-Guinea. In 1938 werd hij benoemd als linguïst en vrijgesteld van het 'gewone' missiewerk.

 

Arbeidzaam leven

Drabbe is zeer bekend geworden door zijn taalkundige studies. Aanvankelijk had hij vooral belangstelling voor etnologie, maar gaandeweg heeft hij vooral zijn energie gestoken in het beschrijven van tot dan toe onbekende talen. In 1960 noodzaakten gezondheidsproblemen hem terug te keren naar Nederland. In 1962 ontving hij voor zijn wetenschappelijke werk op etnografisch en vooral linguïstisch gebied de zilveren Anjer uit handen van Prins Bernhard. Hij overleed in Arnhem in 1970. Hij liet een omvangrijk oeuvre na dat bovendien op vele talen betrekking heeft. Theoretische taalkundigen hebben kritiek gehad op de wetenschappelijke tekortkomingen van zijn werk, maar er is, de beperkingen in aanmerking nemend, ook waardering voor zijn pionierswerk.

Afgezien van zijn talrijke publicaties stelde hij ook een belangrijk deel van zijn werk in de vorm van al dan niet gestencilde aantekeningen ter beschikking van zijn confraters, met wie hij intensief samenwerkte bij het vergaren van gegevens. Hij deed dit in het belang van het missiewerk. Het betrof bijvoorbeeld woordenlijsten, hulpmiddelen voor het praktische missiewerk zoals catechismussen, en spraakkunsten. Hij heeft daarbij een enorme hoeveelheid gegevens verzameld ten dienste van de wetenschap, waarop anderen, waaronder confraters, kunnen voortbouwen.

(uit: Steenbrink, Catholics in Indonesia, Appendix I, 547; J. Gonda, 'Korte mededelingen. Pater Petrus Drabbe M.S.C.', Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde 126 (1970) 459-462).

Biografie(engels) Personal life

Petrus Drabbe (1887-1970), who was born in Heino (province of Overijssel), has acquired a reputation as a missionary, a linguist and an ethnographer. He took his vows in 1906 in the Congregation of the Missionaries of the Sacred Heart of Jesus and was ordained as a priest in 1911. He was appointed to the Bishopric of Lipa in the Philippines and left in 1912. When the Congregation left this bishopric in 1915, he was sent to Tanimbar. After having worked there for twenty years (1915-1935) he was appointed as a missionary for Dutch New Guinea. In 1938 he was appointed as a linguist and exempted from the 'ordinary' mission work.

Working life

Drabbe has established a great reputation with his linguistic studies. Initially, he was interested in ethnology especially, but as time went on he spent most of his energy on the description of languages that had been unknown until then. In 1960 health problems necessitated his return to the Netherlands. In 1962 he received the Silver Carnation award from the hands of Prince Bernard for his scientific work on ethnography and linguistics. He died in Arnhem in 1970, leaving behind a voluminous oeuvre which deals, moreover, with many languages. Theoretical linguists have criticised his shortcomings from a scholarly point of view, but nevertheless and accounting for restrictions, his pioneer labour is being appreciated.

Apart from numerous publications he put an important part of his work at the disposal of his colleagues, with whom he collaborated intensely. He did so in the interest of the missionary work. For instance, lists of words, aids like catechisms for the practical mission work and grammars. He collected a mass of data in the service of science, on which others can build, including colleagues

(from: Steenbrink,

Catholics in Indonesia

, Appendix, I, 547; J. Gonda, 'Korte mededelingen.

Pater Petrus Drabbe M.S.C.',

Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde

, 126 (1970) 459-462).

Activiteiten
 • (Wetenschappelijk) onderzoek
 • Apostolaat door gebed
 • Bestudering en beschrijving van taal en cultuur
 • Uitzending van zendingswerkers en missionarissen

Geografie

Continenten
 • Azië
Lokatie activiteiten
 • Nederlands Indië
 • Aartsbisdom Merauke, Nieuw-Guinea
 • Bisdom Ambon, Molukken
 • Bisdom Lipa, Filipijnen

Niet-archivalische bronnen

Selectie uit de literatuur
Titel
 • Spraakkunst der Moni-taal / P. Drabbe
Auteur
 • P. Drabbe
Paginering
 • 62 p
Uitgever
 • S.l. : s.n
Jaar van uitgave
 • 19XX

Titel
 • Lijst met woorden uit Papua-talen / door P. Drabbe
Auteur
 • P. Drabbe
Paginering
 • 462 fiches in een houten kistje
Jaar van uitgave
 • [ca. 1950]

Titel
 • Kaeti en Wambon : twee awju-dialecten / door P. Drabbe
Auteur
 • P. Drabbe
Reeks
 • Koninklijk instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde
Paginering
 • 186 p
Uitgever
 • 's-Gravenhage : Nijhoff
Jaar van uitgave
 • 1959

Titel
 • Mijn 45 jaren taalstudie / P. Drabbe
Auteur
 • P. Drabbe
Paginering
 • 29 bl
Uitgever
 • Arnhem
Jaar van uitgave
 • 1962

Titel
 • Woordenboek Mapa-Nederlands / P. DrabbeWoordenboek Mapi-NederlandsWoordenboek Mapa - Nederlands
Auteur
 • P. Drabbe
Paginering
 • 125 bl
Uitgever
 • [S.l. : s.n.]
Jaar van uitgave
 • 19XX

Titel
 • Folk-tales from Netherlands New-Guinea / [by] P. Drabbe
Auteur
 • Peter Drabbe
Uitgever
 • Sydney
Jaar van uitgave
 • 1950

Titel
 • Spraakkunst van het Marind, zuidkust Nederlands Nieuw-Guinea / P. Drabbe
Auteur
 • Petrus Drabbe (1887-1970)
Reeks
 • Studia Instituti Anthropos, ISSN 0570-3085 ; vol. 11
Paginering
 • 189 p
Uitgever
 • Mödling [etc.] : Missiehuis St. Gabriël
Jaar van uitgave
 • 1955

Titel
 • Spraakkunst van de Kamoro-taal / door P. Drabbe
Auteur
 • Petrus Drabbe (1887-1970)
Reeks
 • Koninklijk instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde
Paginering
 • [II], 111 p
Uitgever
 • s'Gravenhage : M. Nijhoff
Jaar van uitgave
 • 1953

Titel
 • Drie Asmat-dialecten / P. Drabbe
Auteur
 • Petrus Drabbe (1887-1970)
Reeks
 • Verhandelingen van het Koninklijk Instituut voor taal-, land- en volkenkunde ; dl. 42
Paginering
 • VIII, 236 p., [1] l. krt
Uitgever
 • 's-Gravenhage : Nijhoff
Jaar van uitgave
 • 1963

Titel
 • Woordenboek der Jamdeensche taal / door P. Drabbe
Auteur
 • Petrus Drabbe (1887-1970)
Reeks
 • Verhandelingen van het Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen ; dl. 71, derde stuk
Paginering
 • 122 p
Uitgever
 • Bandoeng : Nix
Jaar van uitgave
 • 1932

Titel
 • Beknopte spraakkunst en korte woordenlijst der Slaroeëesche taal / door P. Drabbe
Auteur
 • Petrus Drabbe (1887-1970)
Reeks
 • Verhandelingen van het Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen ; dl. 71, vierde stuk
Paginering
 • 32 p
Uitgever
 • Bandoeng : Nix
Jaar van uitgave
 • 1932

Titel
 • Het leven van den Tanémbarees : ethnografische studie over het Tanémbareesche volk / door P. Drabbe
Auteur
 • Petrus Drabbe (1887-1970)
Reeks
 • Internationales Archiv für Ethnographie. Supplement zu Bd. 38
Paginering
 • XX, 432 p
Uitgever
 • Leiden : Brill
Jaar van uitgave
 • 1940

Titel
 • Spraakkunst der Fordaatsche taal / door P. Drabbe
Auteur
 • Petrus Drabbe (1887-1970)
Reeks
 • Verhandelingen van het Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen ; dl. 67, eerste stuk
Paginering
 • 78 p
Uitgever
 • 's-Hage : NijhoffBatavia : Albrecht
Jaar van uitgave
 • 1926

Titel
 • Spraakkunst van het Aghu-dialect van de Awju-taal / door P. Drabbe
Auteur
 • Petrus Drabbe (1887-1970)
Reeks
 • Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde
Paginering
 • VIII, 88 p
Uitgever
 • 's-Gravenhage : Martinus Nijhoff
Jaar van uitgave
 • 1957

Titel
 • Spraakkunst van het Ekagi : Wisselmeren Ned. N. Guinea / door P. Drabbe
Auteur
 • Petrus Drabbe (1887-1970)
Paginering
 • XXII, 90 p
Uitgever
 • 's-Gravenhage : Martinus Nijhoff
Jaar van uitgave
 • 1952

Titel
 • Talen en dialecten van Zuid-West Nieuw-Guinea / P. Drabbe
Auteur
 • Petrus Drabbe (1887-1970)
Reeks
 • Micro-Bibliotheca Anthropos ; vol. 11
Paginering
 • 256 p
Uitgever
 • Posieux (Fribourg) : Instituut Antrhropos
Jaar van uitgave
 • 1954

Titel
 • Tanimbar : de unieke Molukken-foto's van Petrus Drabbe = the unique Moluccan photographs of Petrus Drabbe = die einzigartigen Molukken-Fotos von Petrus Drabbe / [tekst en research Nico de Jonge ... et al. ; red./ed./Red. Martijn de Rooi ; vert./transl./Übers. Tony Burrett ... et al.]
Auteur
 • Petrus Drabbe (1887-1970) ; N.C. de Jonge ; Martijn de Rooi (1956-) ; Anthony Robert Burrett (1942-) 1942-2004
Paginering
 • [72] p
Uitgever
 • [Berkeley, Ca. etc.] : PeriplusAmsterdam [etc.] : Zwartenkot
Jaar van uitgave
 • cop. 1995

Titel
 • Catholics in Indonesia, 1808-1942 : a documented history / Karel Steenbrink
Auteur
 • Karel Adriaan Steenbrink (1942-); Paule Steenbrink-Maas
Reeks
 • Verhandelingen van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde, ISSN 1572-1892 ; 232
Paginering
 • XIII, 634 p
Uitgever
 • Leiden : KITLV Press
Jaar van uitgave
 • 2007

Het archief

Meer over het archief
Beschrijving archief

De meeste archiefstukken van en over pater Drabbe bevinden zich in het archief van zijn congregatie, de Missionarissen van het H. Hart. Het hieronder beschreven gedeelte is echter beland in het KITLV in Leiden. Deze stukken betreffenn vooral in Zuid Nieuw Guinea gesproken talen. De taalbarrière speelt hier dus een grote rol.

 

Beschrijving archief (Engels)

Most archival documents from and about Father Drabbe can be found in the archive of his congregation, the Missionaries of the Sacred Heart. The part described below has gone, however, to the KITLV in Leiden. These documents deal mainly with languages spoken in South New Guinea, so the language barrier plays an important part.

Bewaarplaats Koninklijk Instituut voor Taal-, Land-, en Volkenkunde, Leiden
Periode archief 1924-1962
Openbaarheid openbaar
Omvang 1,5 meter
Toegang soort
 • Inventaris met inleiding
Toegang titel KITLV-inventaris 157; Or. 683; http://www.kitlv.nl/pdf_documents/157_DRABBE.pdf
Bijzondere relevantie

Selectie

 

 


1. Gegevens over Petrus Drabbe. 1971, 2008.
N.B. Zie ook: Inleiding in Tanimbar, de unieke Molukken-foto’s van Petrus Drabbe (Alphen ad Rijn, 1995)

 

2. Commentaar van H. Geurtjens MSC op P. Drabbe, Spraakleer der Jamdeensche Taal 1927. Commentaar van H. Geurtjens op Drabbe, Spraakleer der Fordaatsche taal. 1927. Typoscript, doorslag. 2 stukken.
N.B. Zie: P. Drabbe, Spraakkunst der Fordaatsche taal. Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. 1926, dl. 67, eerste stuk. P. Drabbe, Spraakkunst der Jamdeensche taal. Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. 1926, dl. 67, tweede stuk

 


Geschriften van P. Drabbe; Jaqaj en Mapinees

 

3. P. Drabbe, ‘De Jaqaj-taal’. Typoscript, doorslag. 1959. 55 bladen

 

4. P. Drabbe, ‘Mapinese woordenlijst’. Mappinees-Nederlands. Typoscript, doorslag.1941. 125 bladen.

 

5. P. Drabbe, ‘Woordenboek Mapineese Taal’. Nederlands-Mappinees. Typoscript; doorslag. 1939. 1 deel.

 

6. Foliovel met morfologie en verbuigingen en vervoegingen in Mappinees. Typoscript. Circa 1940. 1 vel.
Geschriften P. Drabbe, ingebonden: Tanimbar
hierbij is de oude numerieke volgorde aangehouden: deze staat vermeld tussen ( )
waar niet anders aangegeven: typoscript

 

7. P. Drabbe, Tjeritera dari perdjandjian lama dan baharoe terkarang dengan bahasa Metomka. (Mindiptana, Nieuw Guinea, 1943). Druk. 1 deel. (8)

 

8. P. Drabbe, Tjeritera dari perdjandjian lama dan baharoe terkarang dengan bahasa Ninati. (Nieuw Guinea, 1943). Druk. 1 deel. (8a)

 

9. P. Drabbe, ‘Het leven van den Tanembarees, ethnografische studie over het Tanembareesche volk I’. 1931. 1 deel. (10).
N.B. Ingekorte versie gepubliceerd als ‘Ethnografische studie over het Tanembareesche volk’, in: Internationales Archif für Ethnographie, 38 (1940), supplement p 1-432 .

 

10. P. Drabbe, ‘Het leven van den Tanembarees, ethnografische studie over het Tanembareesche volk II’. 1931. 1 deel. (11).

11. P. Drabbe, ‘Het leven van den Tanembarees, ethnografische studie over het Tanembareesche volk III’. 1931. 1 deel. (12).
Geschriften P. Drabbe, ingebonden: Awju taal en dialecten

12. P. Drabbe, Kaeti en Wambon. Twee Awju-dialecten. (KITLV, Den Haag, 1959). Druk. 1 deel. (32)

 

13. P. Drabbe, ‘Spraakkunst van het Aghu-Dialect van de Awju-taal’. 1955. 1 deel. (35)
N.B. Zie: P. Drabbe, Spraakkunst van het Aghu-dialect van de Awju-taal. (KITLV, Den Haag, Nijhoff, 1957)

 

14. P. Drabbe, ‘Woordenlijst Aghu-dialect. Awju-taal’. Aghu-Nederlands. 1 deel. (36)

 

15. P. Drabbe, ‘Aghu-jogho, Agama n’u dafang gi-ni taman ige, ofwel: Pertjakapan tentang agama’. Indonesisch en Aghu. Catechismus.1 deel. (37)

 

16. P. Drabbe, ‘Tuhan Jesus Kia Sikenag taman ige’. Bijbelse geschiedenis. Aghudialect. 1 deel. (38)

 

17. P. Drabbe, ‘Semabajan –u Taman ige’. Gebeden. Aghudialect. 1 deel. (39)

 

18. P. Drabbe, ‘Catechismus’. Indonesisch en Jenumu-dialect. Awjutaal. 1942. 1 deel.(40).

 

19. P. Drabbe, ‘Hikajat el-Kitab’. Vragen over Bijbelse geschiedenis. Indonesisch en Jenumu-dialect. 1942. 1 deel (41)

 

20. P. Drabbe, ‘Kitab-Sembahjang’. Gebeden. Jenumu-dialect. 1942. 1 deel. (42)

 

21. P. Drabbe, ‘Twee Awju-dialecten tussen de rivieren Digoel en Mandobo, Mandobo en Kao’. Beschrijving van het Wambong en Kaeti. Met

woordenlijst en kaartje. 1 deel. (43)
N.B. P. Drabbe, ‘Twee dialecten van de Awju-taal‘ Bijdragen voor Taal-, Land- en Volkenkunde 106 (1950), p 93-147.
22. P. Drabbe, ‘Woordenlijst Awjutaal, Kaeti-dialect, Mandobo’. Kaeti-Nederlands. 1955. 1 deel. (44)
23. P. Drabbe, ‘Agama ngengemarop n’en’. Catechismus in Kaeti-dialect, Mandobo. Indonesisch en Kaeti. 1956. 1 deel. (45)
24. P. Drabbe, ‘Agama ngengemarop n’en’. Catechismus in Kaeti-dialect, Mandobo. Indonesisch en Kaeti. 1956. 1 deel. (46). Tweede exemplaar.
25. P. Drabbe, ‘Jesus Kristus n omaton tokmorop n’en’. Bijbelsche geschiedenis in Kaeti-dialect, Mandobo. 1956. 1 deel. (47)
26. P. Drabbe, ‘Sembajang keropn’ en’. Gebeden, verbeterde tekst. Kaeti-dialect, Mandobo. 1956. 1 deel. (48)
27. P. Drabbe, ‘Eneti te, Emandep te’. Gebeden. Kaeti-dialect, Mandobo. 1 deel. (49)
28. P. Drabbe, ‘Woordenlijst Wambon-dialect, Awjutaal, Mandobo.’ Wambon en Nederlands. 1956. 1 deel. (50)
29. P. Drabbe, ‘Agama e rug inow en on’. Catechismus. Wambon-dialect, Mandobo. 1956. 1 deel (51)
30. P. Drabbe, ‘Jesus Kristus e matom tagamanow en on’. Bijbelse geschiedenis. Wambon-dialect, Mandobo. 1956. 1 deel. (52)
31. P. Drabbe, ‘Sembajan kenow en on’. Gebedenboek. Wambon-dialect, Mandobo. 1956. 1 deel. (53)
32. P. Drabbe, ‘Spraakkunst van het Pisa-dialect der Awju-taal’. 1947. 1 deel. (54)
33. P. Drabbe, ‘Woordenlijst Awjoenees, Pisa-dialect’. 1948. 1 deel. (55)
34. P. Drabbe, ‘Pertjakapan agama’. Catechismusvragen. Pisa-dialect, Kampongrivier. 1947. 1 deeltje. (56)
35. P. Drabbe, ‘Tjeritera dari Perdjandjian Lama dan Baroe’. Bijbelse geschiedenis. Pisa-dialect, in oude spelling. 1948. 1 deel. (57)
36. P. Drabbe, ‘Tjeritera dari Perdjandjian Lama dan Bar’. Bijbelse geschiedenis. Pisa-dialect, in nieuwe spelling. 1 deel. (58)
37. P. Drabbe, ‘Kitab sembajang’. Gebedenboek. Pisa-dialect. 1948. 1 deel. (59)
38. P. Drabbe, ‘Pertjakapan agama’. Catechismus en gebeden. Pisa-dialect, Kampongrivier. 1 deel (60)
39. P. Drabbe, ‘Twee dialecten van de Awju-taal’. Awjutaal: Sjiaga en Jenimu dialecten. Grammatica en woordenlijst. [1942] 1 deel. (61)
40. P. Drabbe, ‘Awjoenees-Hollands woordenboek’, met een gedeelte Nederlands-Awju, vertalingen in Sjiaga en Jenimu-dialcten. 1942. 1 deel. (62)
41. P. Drabbe, Catechismus in Sjiaga-dialect en Indonesisch. 1941. 1 deel. (63)
42. P. Drabbe, Bijbelse geschiedenis. Sjiagadialect. 1942. 1 deel. (64)
43. P. Drabbe, ‘Kitab sembahjang’. Gebedenboek, Sjiaga-dialect. 1941. 1 deel. (65)

 

 

Geschriften P. Drabbe, ingebonden: Ekagi taal
44. P. Drabbe, Woordenlijst Ekagi-Nederlands. 1951. 1 deel. (66)

45. P. Drabbe, ‘Agama katoliki ja Tikai-Mana Wegata’. Bijbelse geschiedenis. Ekagit-taal. 2 delen (dubbel). (67)
46. P. Drabbe, ‘Allah ja mana ugata, Ekagi-Tuma Agama Katoliki Topiinee’. Pertjakapan agama. Ekagi. 1 deel. (68)
47. P. Drabbe, ‘Umiiwoja Touwoja. Tembajam Tainotee. Tembajam-Kapogeje Ekagi-Tuma kaa, Tuhan Allah oowegainee’. Gebedenboek. Ekagi. 1 deeltje. (69)

 

 

Geschriften P. Drabbe, ingebonden: Moni taal
48. P. Drabbe, ‘Spraakkunst der Moni-taal’. [1951] Typoscript 1 deel. (70)
49. P. Drabbe, ‘Spraakkunst der Moni-taal’. Stencil. 1 deel. (71)
50. P. Drabbe, Woordenlijst Moni-Nederlands. 1951. 1 deel. (72)
51. P. Drabbe, ‘Allah dode onga dega boga. Mgani Tuma. Agama katolika zagi endaindata’. Pertjakapan agama. Catechismus. Mani taal. 1951. 1 deel. (73)
52. P. Drabbe, ‘Katolika tumage Heoma-dega-Dode’. Bijbelse geschiedenis. Moni-taal. 1951. 1 deel. (74)
53. P. Drabbe, ‘Tugi-awa undi-awa semajan diwi duanga’. Gebedenboek. Moni taal. 1951. 1 deel. (75)

 

 

Geschriften P. Drabbe, ingebonden: Jaqai taal en dialecten
54. P. Drabbe, ‘Mappinese woordenlijst’. Jaqai-Nederlands. 1 deel. (76)
55. P. Drabbe, Catechismus in Indonesisch en Nambémön-dialect, Jaqai. 1 deeltje. (77)
56. P. Drabbe, ‘Hikajat el Kitab’. Bijbelse geschiedenis. Nambéomön-dialect, Jaqai. 1941. 1 deeltje. (78)
57. P. Drabbe, ‘Sembajang-sembajang’. Misvragen en gebeden. Nambéonöm-dialect, Jaqai. [1941]. 1 deeltje. (79)

 

 

Geschriften P. Drabbe, ingebonden: Kati-taal en dialecten
58. P. Drabbe, Spraakkunst van de Kati-taal, met woordenlijst. Kati I, Kati II en Dumut. 1 deel. (80)
59. P. Drabbe, Woordenboek Kati-Nederlands. Niinati-dialect, Muju. 1942. 1 deel. (81)
60. P. Drabbe, Catechismus in Kati, Niinati-dialect, Muju. 1944. 1 deeltje. (82)
61. P. Drabbe, Bijbelse geschiedenis, in Kati, Niinati-dialect, Muju. 1942. 1 deel. (83)
62. P. Drabbe, ‘Pertjakan tentang agama’. Misvragen. Kati-dialect, Muju. 1942. 1 deel. (84)
63. P. Drabbe, ‘Sembajang-kerek’. Gebeden. Kati, Niinati-dialect, Muju. 1 deel. (85)
64. P. Drabbe, Zondags evangelies. Kati, Niinati-dialect, Muju. 1942. 1 deeltje. (86)
65. P. Drabbe, Woordenlijst Kati-Nederlands. Metomka-dialect, Muju. 1943. 1 deel. (87)
66. P. Drabbe, Catechismus. Kati, Metomka-dialect, Muju. 1944. 1 deeltje. (88)
67. P. Drabbe, ‘Pertjakapan’. Misvragen. Kati, Metomka-dialect, Muju. 1944. 1 deeltje. (89)
68. P. Drabbe, Zondags evangelies. Kati, Niinati-dialect, Muju. 1943. 1 deeltje. (90)
69. P. Drabbe, ‘Sembajang kerek’. Gebedenboek. Kati, Niinati-dialect, Muju. 1943. 1 deel. (91)
Geschriften P. Drabbe, ingebonden: Kamoro-taal en dialecten
N.B. Zie ook inv.nr. 91
70. P. Drabbe, ‘Spraakkunst der Kamoro-taal’, Mimika. 1 deel. (92)
71. P. Drabbe, ‘Spraakkunst der Kamorotaal’, Mimika. 1 deel, met inliggende lijst van verbeteringen. (93)
N.B. Zie: P. Drabbe, Spraakkunst van de Kamoro-taal. (Den Haag, Nijhoff, Leiden KITLV. 1953).
72. P. Drabbe, Vervoegingsoverzicht, woordenlijst, gebedenboekje, catechismus en Bijbelse geschiedenis in vragen. Kamorotaal, Moekoemoega-dialect. 1938. 1 deel. (94)
73. P. Drabbe, Gebedenboek en catechismus. Kamorotaal, Wania-dialect, Mimika. 1938. 1 deeltje. (95)
74. P. Drabbe, Woordenboek Kamorotaal, Wester-dialect, Mimika. Kamoro-Nederlands. 1937. 1 deel. (96)
75. P. Drabbe, Catechismus. Kamorotaal, Wester-dialect, Mimika. 1938. 1 deeltje. (97)
76. P. Drabbe, Bijbelse geschiedenis. Kamorotaal, Wester-dialect. 1 deel. (98)
77. P. Drabbe, ‘Rituale mimikanum’.Gebeden. Kamorotaal, Wester-dialect, met woorden in Kaokonao-dialect. 1937. 1 deel. (99)

 


Geschriften P. Drabbe, ingebonden: Marind-taal en dialecten
78. P. Drabbe, ‘Sembajang agretok’. Gebeden. Marind-taal. 1 deel. (100)
79. P. Drabbe, Woordenlijst Marind-Nederlands. Boven-Bian-dialect. 1947. 1 deel. (101)
80. P. Drabbe, ‘Pertjakapan agama’. Bijbelvragen. Marind, Boven-Bian-dialect. 1947. 1 deel. (102)
Geschriften P. Drabbe, ingebonden: Sempan-taal en dialecten
81. P. Drabbe, ‘Spraakkunst, vergelijkend met Kamoro)’. Sempan-taal, Mimika. 1938. 1 deel. (103)
N.B. Zie inv.nrs. 70 en 71
82. P. Drabbe, ‘Woordenlijst’. Sempan-Nederlands, Mimika. 1938. 1 deel. (104)
83. P. Drabbe, Catechismus’. Sempan-taal, Inawka-rivier. 1 deel. (105)
84. P. Drabbe, ‘Hikajat al kitab’. Bijbelse geschiedenis in Sempan, Mimika. 1938. 1 deel. (106)
85. P. Drabbe, ‘Sembajang-sembajang sehari-hari’. Gebeden. Sempan-taal, Mimika. 1 deel. (107)
Geschriften P. Drabbe, vergelijkend taal-onderzoek en overige
86. P. Drabbe, ‘Aantekeningen over drie talen tusschen Mbian en Fly’. Moraori-Jéi-Kanum; Jëlmek-Makléw-Mombum; Kimagkama-Ndom-Riantana. 1 deel. (108)
87. P. Drabbe, ‘Gegevens over drie talen met praefixale vervoeging op Nederlands Nieuw Guinea: Jaqaj, Marind, Boazi’; met woordenlijsten. 1 deel. (109)
88. P. Drabbe, ‘Blanco woordenlijst voor een Voorlopig Onderzoek van de Nieuw-Guinea-Talen. Aanwijzingen omtrent de te gebruiken spelling’. 1 deel. (110)
89. P. Drabbe, ‘Vier Moluksche talen, vergelijkend behandeld. Jamdeesch, Slaroeeesch, Fordaatsch en Keieesch’. 1924. 1 deel. (111)
90. Artikel van P. Drabbe, ‘Het onderwijs op Nieuw-Guinea’. 2 bladen, ingeplakt. (112)
N.B. Onbekend waar gepubliceerd.
91. P. Drabbe, ‘Kamorose legenden’. 1938. 1 deel. (113)
92. P. Drabbe, ‘Mijn 45 jaren taalstudie’. Tekst van een radiopraatje voor de Radiorubriek Nederlands Nieuw Guinea, 1962. Fotokopie van typoscript. 29 bladen. (114)


Geschriften P. Drabbe, ingebonden: Asmat-taal en dialecten
93. P. Drabbe, ‘Woordenlijst Asmat-Kawenak’. 1958. 1 deel. (115)
94. P. Drabbe, ‘Pertjakapan tentang agama’. Catechismus. Indonesisch en Asmat-Kawenak. 1957. 1 deel. (116)
95. P. Drabbe, ‘Woordenlijst Nederlands-Asmat Kawenak’. 1 deel. (117)
96. P. Drabbe, ‘Gereja Katolik tarei atakam’. Bijbelse geschiedenis. Asamt-Kawenak.1 deel. (118)
97. P. Drabbe, ‘Sembajang Tiris’. Gebedenboek. Asmat-Kawenak. 1 deel. (119)
98. P. Drabbe, ‘Spraakkunst van de Asmat-taal, Kawenak’. 1958. 1 deel. (120)
99. P. Drabbe, ‘Spraakkunst Asmat-Keenok’. 1958. 1 deel. (121)
100. P. Drabbe, ‘Akama Katolik Arakam’. Catechismus. Asmat-Keenok. 1 deel. (122)
101. P. Drabbe, ‘Geredja Katolik Tiri-Arakam’. Bijbelse geschiedenis. Asmat-Keenok. 1 deel. (123)
102. P. Drabbe, ‘Sembajang Tiris’. Gebeden. Asmat-Keenok. 1958. 1 deel. (124)
103. P. Drabbe, ‘Woordenlijst Asmat-Keenok’. 1958. 1 deel. (125)
104. P. Drabbe, ‘Sembajang tiris’. Gebedenboek. Asmat-Keenakap. 1959. 1 deel. (126)
105. P. Drabbe, ‘Woordenlijst Asmat-Keenakap’. 1959. 1 deel. (127)
106. P. Drabbe, ‘Akama Katolik Atakom’. Catechismus. Asmat-Keenakap. 1 deel. (128)
107. P. Drabbe, ‘Spraakkunst van het Keenakap-dialect’. 1 deel. (129)
108. P. Drabbe, ‘Geredja Katolik Tare Atokom’. Bijbelse geschiedenis. Asmat-Keenekap. 1959. 1 deel. (130)
109. P. Drabbe, ‘Akama Katolik Atakom’. Catechismus. Asmat-Kaünak. 1 deel. (131)
Geschriften P. Drabbe, vergelijkend taal-onderzoek en overige
110. P. Drabbe, ‘het Onze Vader in eenentwintig talen van West Irian’. 1937-1959. Losbladig. 22 bladen. (133)
111. P. Drabbe, ‘Enige byzonderheden over de talen van Nederlands Zuid-Nieuw-Guinea.’. Radiovoordracht. Typoscript, 36 bladen. Fotokopie van typoscript. 29 bladen. Z.j. (134)

112. P. Drabbe, ‘Nederlandsch-Jamdeensche Woordenlijst’. Fotokopie van typoscript.[1932] Ingebonden. (139)
N.B. Zie: P. Drabbe, Woordenboek der Jamdeensche taal’, in:
Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen; dl. 71, derde stuk. (Jamdeens-Nederlands)


Bewaarplaats Klooster St. Aegten, Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven, St. Agatha
Periode archief 1854-2006
Openbaarheid beperkt
Opmerkingen openbaarheid

Het archief is in bewaring gegeven aan het Erfgoedcentrum Klooster Sint Aegten, het eigendomsrecht ligt bij de congregatie. Voor het inzien van archiefmateriaal is toestemming nodig van het bestuur. Een aanvraagformulier voor het verkrijgen van deze toestemming kan het erfgoedcentrum u per mail of per post toezenden (Inleiding Inventaris KAN).

Omvang 214 m
Toegang soort
 • Inventaris met inleiding
Opmerkingen toegang soort digitaal beschikbaar op www.archieven.nl / www.erfgoedkloosterleven.nl
Toegang titel Mulder msc, T.; Vriens msc, A.; Bovenmars msc, J.; Huijgevoort, A. van; Vorstenbosch, H. van; Dooren, K. van
Bijzondere relevantie

6233    Overdruk van artikel " Oorsprongsmythe der Kaeti's" uit periodiek "Nieuw-Guinea Studiën" van pater P. Drabbe msc

meer

 

1008    "Katekismus ma Kitab" door pater Drabbe

 

1012    Gebedenboekje "Sembajang Agretok" door pater P. Drabbe

 

5165 Stukken betreffende taal- en cultuurstudies, voornamelijk van pater Drabbe msc

 

Publicaties en verhandelingen van pater P. Drabbe msc*

675 "Dood en begrafenis en spiritisme op Tanimbar" [uitgave E.J. Brill. Leiden]. Overdruk uit "Tijdschrift Kon. Ned. Aardrijkskundig genootschap", 1925

            683 "Het leven van de Tanembarees" [uitgave: E.J. Brill. Leiden], 1940

*Hieruit is het merendeel verwijderd, zie categorie verwijderde stukken.

 

Uit het MSC-archief verwijderd en nog op te sporen de volgende stukken

Publicaties, verhandelingen en geschriften van of over pater K. Drabbe msc

            805 Onze Vader in 21 talen

            806 "Enige bijzonderheden over de talen van Nederlands Zuid-Nieuw Guinea". Typescript

            807 "Een kwartiertje Tanimbareesche Taalles" in "Koloniaal Missie-Tijdschrift", 1922. Kopie

            808 "Een stalenkaart van Talen" in "Tijdschrift N. Guinea", 1955. NB: Dubbelexemplaren

            809 In Memoriam P. Drabbe. "Taal- Land- en Volkenkunde" [uitgave: Martinus Nijhoff. 's Gravenhage], 1970

            810 "Etnografi Tanimbar". Vertaling van nr. 9. 1940, 1989

            811 Nederlandsche Jamdeensche Woordenlijst (275 gestencilde bladen)

            812 Tanimbar Maluku: De unieke Molukken-foto's van Petrus Drabbe" [uitgave: Alphen aan de Rijn], 1995

            813 "Katekismus ma Kitab Sembajang", 1958. NB: "Missie-afdeling op Larat en Fordate" in "Een kwart eeuw Apostolaat 1903-1928"

 

Publicaties en verhandelingen van pater P. Drabbe msc

            676 "Spraakkunst der Fordaatsche taal". 1e deel [uitgave: M. Nijhoff. Den Haag] in "Verhandelingen van het Kon. Bataviaasch Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen", 1926

            677 "Spraakkunst der Jamdeensche taal". 2e deel [uitgave: M. Nijhoff. Den Haag]. In "Verhandelingen van het Kon. Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen", 1926

            678 "Waardigheden of ambten in de Tanimbareesche maatschappij". Overdruk uit "Taal- Land en Volkenkunde", 1927

            679 "Woordenboek der Fordaatse taal". 2e deel [uitgave: A.C. Nix. Bandoeng], 1932

            680 "Woordenboek der Jamdeensche taal". 3e deel [uitgave: A.C. Nix. Bandoeng], 1932

            681 "Beknopte spraakkunst en woordenlijst Slaroeëese taal" [uitgave: A.C. Nix. Bandoeng], 1932

            682 "Tjeritera dari perdjandjian" [uitgave: Mindiptana], 1943. NB: Dubbelexemplaren

            684 "Het leven van de Tanembarees". Nieuwe editie dl. 1. Typescript door pater J. Tubbing msc, 1964

            685 "Het leven van de Tanembarees". Nieuwe editie dl. 2. Typescript door pater J. Tubbing msc, 1964

            686 "Het leven van de Tanembarees". Nieuwe editie dl. 3. Typescript door pater J. Tubbing msc, 1964

            687 "Talen en dialecten in Z.W. Nieuw Guinea". Deel 1 [uitgave: Anthropos], 1950

            688 "P. Drabbe's Study on the Languages of S.W.N.Guinea" door Stefan Wurm. Vol. II in: "Anthropos", 1954

            689 Spraakkunst van het Marind Z.Ned. N. Guinea". Vol. II [uitgave: St. Gabriël. Wien-Mödling], 1955

            690 "Het heidensch huwelijk op Tanimbar". Overdruk

            691 "Bijzonderheden uit de talen van Frederik Hendrik-eiland". Overdruk

            692 "Aantekeningen over twee talen in het Centraal Gebergte van Ned. Nieuw Guinea". Overdruk uit "Taal- Land en Volkenkunde"

            693 "Aantekeningen over twee talen in Ned. Nieuw Guinea". Overdruk. Blz. 429-444 uit (onbekend)

            694 "Folk-tales from Neth. New Guinea" [Medical Publishing Company. Sydney], 1950

            695 "Allah ja mana jugata" (katechismus in de Ekagi-taal). [uitgave: Wisselmeren]. Gestencild, 1951

            696 "Agama-Kitab rek Mean". Gestencild, z.j.

            697 Gebedenboek in de Ekagi-taal. Gestencild, 1951

            698 "Spraakkunst van het Ekagi. Wisselmeren" [uitgave: M. Nijhoff. Den Haag], 1952

            699 "Allah end Mean-agretoka. Marind" [uitgave: Ndad-Agretok. Merauke], 1952

            700 "Pertjakapan tentang agama Katolik" [uitgave: Merauke], 1952

            701 "Heer, doe nu nog eens Uw Pinksterwonder. Taalmoeilijkheden op Nieuw-Guinea" in "Indisch Missietijdschrift", 1953

            702 "Sembajang-Agretok." [uitgave: Ndad-Agretok. Merauke], 1953

            703 "Spraakkunst van de Kamoro-taal" [uitgave: M. Nijhoff. Den Haag], 1953

            704 "Katekismus ma Kitab Sembajang" [uitgave: Keboondodo], 1958

            705 "Spraakkunst van het Aghu-dialect van de Awju taal" [uitgave: M. Nijhoff. Den Haag], 1957

            706 "Kaeti en Wambon. 2 Awju dialecten" [uitgave: M. Nijhoff. Den Haag], 1959

            707 "Drie Asmat-dialecten" in: "Verhandelingen Taal- Land- en Volkenkunde" [uitgave: M. Nijhoff. Den Haag], 1963

            708 "Twee Dialecten van de Awju-taal" overdruk uit "Bijdragen Taal- Land- en Volkenkunde"

 

Geschriften en verhandelingen in of over diverse talen en dialecten van de Molukken door pater P. Drabbe msc

            709       Awju-taal: Spraakkunst Aghu-dialect

            710      Awju-taal: Woordenlijst Aghu-dialect

            711      Awju-taal: Pertjakapan tentang Agama Aghu-dialect

            712      Awju-taal: Bijbelse geschiedenis Aghu-dialect

            713      Awju-taal: Gebeden Aghu-dialect

            714      Awju-taal: Catechismus Jenimu-dialect

            715      Awju-taal: Bijbelse vragen Jenimu-dialect

            716      Awju-taal: Gebeden Jenimu-dialect

            717      Awju-taal: Spraakkunst Wambon en Kaeti-dialect

            718      Awju-taal: Woordenlijst Kaeti-dialect

719      Awju-taal: Catechismus Kaeti-dialect

            720      Awju-taal: Catechismus Kaeti-dialect

            721      Awju-taal: Bijbelse geschiedenis Kaeti-dialect

            722      Awju-taal: Gebeden Kaeti-dialect Mandobo

            723      Awju-taal: Gebeden Kaeti-dialect

            724      Awju-taal: Woordenlijst Wanbon-dialect

            725      Awju-taal: Catechismus Wanbon-dialect

            726      Awju-taal: Bijbelse geschiedenis Wanbon-dialect

            727      Awju-taal: Gebedenboek Wambon-dialect

            728      Awju-taal: Spraakkunst Pisà-dialect

            729      Awju-taal: Woordenboek Pisà-dialect

            730      Awju-taal: Pertjakapan Agama Pisà-dialect

            731      Awju-taal: Bijbelse geschiedenis Pisà-dialect oude spelling

            732      Awju-taal: Bijbelse geschiedenis Pisà-dialect nieuwe spelling

            733      Awju-taal: Kitab Sembajang Pisà-dialect

            734      Awju-taal: Gebeden-Catechismus Pisà-dialect Kampongrivier

            735      Awju-taal: Twee dialecten: Sjiagha en Jenimu

            736      Awju-taal: Woordenboek Sjiagha en Jenimu-dialect

            737      Awju-taal: Catechismus Sjiagha-dialect

            738      Awju-taal: Bijbelse geschiedenis Sjiagha-dialect

            739      Awju-taal: Gebedenboek Sjiagha-dialect

            740      Ekagi-taal: Woordenlijst

            741      Ekagi-taal: Bijbelse geschiedenis

            742      Ekagi-taal: Pertjakapan

            743      Ekagi-taal: Gebeden

            744      Moni-taal: Spraakkunst

            745      Moni-taal: Woordenlijst

            746      Moni-taal: Pertjakapan Agama

            747      Moni-taal: Bijbelse geschiedenis

            748      Moni-taal: Gebeden

            749      Jaqai-taal: Woordenlijst

            750      Jaqai-taal: Catechismus Nambemön-dialect

            751      Jaqai-taal: Bijbelse geschiedenis Nambemön-dialect

            752      Jaqai-taal: Gebeden-Misvragen Nambemön-dialect

            753      Kati-taal: Spraakkunst Kati I-Kati II Dumut

            754      Kati-taal: Woordenlijst Niinati-dialect

            755      Kati-taal: Catechismus Niinati-dialect Muju

            756      Kati-taal: Bijbelse geschiedenis Niinati-dialect Muju

            757      Kati-taal: Pertjakapan Agama Niinati-dialect Muju

            758      Kati-taal: Gebeden Niinati-dialect Muju

            759      Kati-taal: Zondag-Evangelies Niinati-dialect Muju

            760      Kati-taal: Woordenlijst Metomka-dialect Muju

            761      Kati-taal: Catekismoes Metomka-dialect Muju

762      Kati-taal: Pertjakapan Metomka-dialect Muju

            763      Kati-taal: Zondags Evangelies Metomka-dialect Muju

764      Kati-taal: Metomka-dialect Muju

765      Kamoro-taal: Spraakkunst Mimika

766      Kamoro-taal: Spraakkunst Mimika

767      Kamoro-taal: Pertjakapan Moekoemoega-dialect

768      Kamoro-taal: Gebeden en Catechismus Wania-dialect

769      Kamoro-taal: Woordenboek Westerdialect

770      Kamoro-taal: Catechismus Westerdialect

771      Kamoro-taal: Bijbelse geschiedenis Westerdialect

772      Kamoro-taal: Gebeden Westerdialect

773      Marind-taal: Gebeden

774      Marind-taal: Woordenlijst Boven Mbian-dialect

775      Marind-taal: Pertjakapan Agama Boven Mbian-dialect

776      Sempan-taal: Spraakkunst (vgl. met Kamoro)

777      Sempan-taal: Woordenlijst Mimika

778      Sempan-taal: Catechismus (Inawka-rivier etc.)

779      Sempan-taal: Bijbelse geschiedenis Mimika

780      Sempan-taal: Sembajang Mimika

781      Aantekeningen over drie talen: Moraori-Jéi-Kanúm, Jèlmèk-Maklèw-Nombùm, Kimàgkama-Ndom-Riantàna

782      Gegevens over drie talen met Praefixale vervoeging: Jaqai-Marind-Boazi

783      Blanco woordenlijst voor taalonderzoek

784      Vier Molukse talen vergelijkend behandeld: Jamdeens-Slaorrens-Fordaats en Keieës

785      Verhandeling "Het onderwijs op Nieuw Guinea". Typescript

786      Kamorose Legenden, december 1938

787      Redevoering voor de radio: Mijn 45 jaar taalstudie, 1962

788      Asmat-taal: Woordenlijst Kawenak-dialect

789      Asmat-taal: Katechismus Asmat Kawenak-dialect

790      Asmat-taal: Woordenlijst Nederlands-Asmat-Kawenak-dialect

791      Asmat-taal: Bijbelse geschiedenis Nederlands-Asmat-Kawenak-dialect

792      Asmat-taal: Gebeden Nederlands-Asmat-Kawenak-dialect

793      Asmat-taal: Spraakkunst Asmat-Kawenak-dialect

794      Asmat-taal: Spraakkunst-woordenlijst Keenok-dialect

795      Asmat-taal: Catechismus Asmat-Keenok-dialect

797      Asmat-taal: Gebeden Asmat-Keenok-dialect

798      Asmat-taal: Woordenlijst Asmat-Keenok-dialect

799      Asmat-taal: Gebeden Keenakap-dialect

801      Asmat-taal: Catechismus Keenakap-dialect

802      Asmat-taal: Spraakkunst Keenakap-dialect

803      Asmat-taal: Bijbelse geschiedenis Keenakap-dialect

804      Asmat-taal: Catechismus Kaunak-dialect

 

Audio-visueel materiaal

 

6343    Foto's van pater P. Drabbe msc van Tanimbar en Kei

 

4062 Foto's van Tanimbar-Jamdena van pater P. Drabbe msc, alsmede een brochure van Tanimbar-Maluku

 

6450    Album houdende foto's van leprozenkolonie op Klein Kei en foto's van pater Drabbe van Tanimbar

Archivalie elders

Koninklijk Instituut voor Taal-, Land-, en Volkenkunde (KITLV, Leiden)

KITLV, KITLV-inventaris 69, H 1300, Collectie F.J.M. Cappetti betreffende zijn werkzaamheden als ambtenaar bij het Binnenlands Bestuur in Biak, Mappi en Teminaboean. 1952-1961. Schenking R.M.C. Cappetti-van den Beld, 1996, aanvulling 0,75 meter (KITLV http://www.kitlv.nl/pdf_documents/69_CAPPETTI.pdf)

210 Tekst van anonieme auteur getiteld 'Geschiedsbeschouwing van de bewoners der Kamora-vlakte, onderafdeling Mimika'; met Engels- en Nederlandstalige bijlagen ontleend aan P. Drabbe m.s.c., linguist van de Missie van de onderafdeling Tanah Merah, G.A. Zegwaard m.s.c., missionaris te Agats, en inheemse informanten. 1952. Stencil. 26 stukken

Verwijzing naar andere archiefvormers
Opmerkingen

Petrus Drabbe heeft ook veel publicaties op zijn naam staan in het Maleis, deze zijn in de literatuurselectie niet opgenomen. Ook zijn talrijke artikelen zijn in dit kader buiten beschouwing gelaten.

Informatiewaarde Groot