Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

Dochters van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart

Naam Dochters van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart
Naamsvarianten
 • Filiae Dominae Nostrae a Sacro Corde (fdnsc)
 • Filiae Dominae Nostrae a Sacro Corde (fdnasc)
 • Congregatie van de Dochters van Onze Lieve Vrouw van het H. Hart
 • Dochters van Onze Lieve Vrouw van het H. Hart (FDNSC) Tilburg
 • Missiezusters van het H. Hart
 • Zusters van de Bredaseweg in Tilburg
Periode 1874-2011
Denominatie rooms-katholiek
Org Missie

Continenten
 • Latijns Amerika
 • Afrika
 • Azië
Lokatie
 • Nederlands Indië
 • Aartsbisdom Merauke, Irian Jaya
 • Bisdom Manado, Sulawesi
 • Bisdom Purwokerto, Java
 • Bisdom Amboina, Molukken
 • Aartsbisdom Jakarta, Java
Selectie uit de literatuur
Titel
 • Een missie in de marge : Dochters van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart in Nederland en Indonesië, 1911-2000 / José Eijt en Suzanne Hautvast
Auteur
 • Josepha Maria Antonia Eijt (1948-) ; Suzanne Hautvast (1970-)
Paginering
 • 340 p
Uitgever
 • Hilversum : Verloren
Jaar van uitgave
 • cop. 2002

Titel
 • Geschiedenis Nederlandse provincie Dochters van onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart : 1966-1985 / Agnes Kockelkoren, Ignatia Rutten
Auteur
 • Marie Agnes Kockelkoren ; Ignatia Rutten
Paginering
 • 183 p
Uitgever
 • Tilburg : Provincialaat Dochters van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart
Jaar van uitgave
 • [1995]

Titel
 • "Onze geschiedenis". Een terugblik op onze congregatie, zoals zy ontstond in Frankryk, via België in Nederland kwam, en zich daar en vandaaruit verbreidde.
Auteur
 • Zr. Marie Agnes
Uitgever
 • [Tilburg: in eigen beheer]
Jaar van uitgave
 • [1966]
Interviews

Acht interviews, en wel de nrs.:

37

90

150

258

304

306

328

455

Meer over het archief
Beschrijving archief

Het provinciaal archief is nog in eigen beheer en bevindt zich in Tilburg. Het is toegankelijk gemaakt via een inventaris die in samenwerking is gemaakt met de Stichting Kloosterarchieven Nederland (KAN). Aan die inventaris wordt nog gewerkt. Thans is er alleen een indeling in rubrieken met daarbinnen een nummering.  In de toekomst zal het archief van de Nederlandse provincie in bruikleen worden gegeven aan het Erfgoedcentrum. Het congregatiebestuur heeft een uitzondering willen maken op de regel dat archieven na te zijn afgesloten naar Rome gaan. Het archief van de Nederlandse provincie blijft dus in Nederland (mededeling zr. José van der Salm, 21 oktober 2010). In het elders uitvoeriger beschreven archief van de mannelijke tegenhanger van de Dochters, de Missionarissen van het Heilig Hart van Jezus bevinden zich ook stukken over de zusters. Deze zijn hierna beschreven. Het archief van het Generalaat in Rome is niet verder onderzocht.

 

 

Beschrijving archief (Engels)

The provincial archive is still private and located in Tilburg. It has been made accessible by means of an inventory prepared in co-operation with the Monastic Archives Foundation (KAN). There is a division into numbered headings. In the future, the archive will be given on loan to the Centre for the Heritage of Religious Life in the Netherlands in St. Agatha. The management of the congregation has agreed with an exception to the rule that archives go to Rome once they have been closed. Thus, the archive of the Dutch province will stay in the Netherlands (information from Sister José van der Salm, 21 October 2010). In the archive of the male counterpart of the Daughters, the Missionaries of the Sacred Heart of Jesus, more documents about the Sisters can be found. The archive of the Generalate in Rome has not been investigated further.

Bewaarplaats Dochters van OLV H Hart, Bredaseweg 291, 5037 LA Tilburg, 013 463 35 55
Periode archief 1903-1998
Openbaarheid beperkt
Opmerkingen openbaarheid

Toestemming voor raadpleging is vereist en kan aangevraagd worden bij de kloosterarchivaris zuster José van der Salm.

Omvang 5 meter
Toegang soort
 • Inventaris met inleiding
Toegang titel KAN A15a
Bijzondere relevantie
Toon

Verberg

Selectie

Deze is uitgevoerd door Kirsten Hulsker aan de hand van onderzoek in het archief.

 

 

Algemeen

 

II.1.

Bundel "Brieven en uittreksels van brieven door onze geërbiedigde Moeder Stichteres eigenhandig aan de Missiezusters geschreven en tevens enkele raadgevingen" uit de periode 1897-1901. z.j. 1 deel

NB: In het Nederlands.

 

VI. 44.

Rapport "Documentatie" geschreven in het kader van het Provinciaal Kapittel 1968 met o.a. informatie over het ontstaan en werken van de congregatie, het overzicht van de provincies, communiteiten in Nederland, communiteiten in de missies, leden van de Nederlandse provincies, ontwikkeling van het aantal zusters in de periode 1945-1967, werkzaamheden van de zusters in dienst van het apostolaat in Nederland, werkzaamheden van de zusters in dienst van het apostolaat in de missie. 1968. 1 stuk

 

VII.1-3.

Verslagen van visitatiereizen afgelegd door de provinciale oversten. Met bijlagen. 1950-1959 <?>. 3 omslagen

 

XII.2.

Overzichten van het ledenbestand van de Congregatie der Missionarissen van het H. Hart. Met als bijlage een druksel houdende foto's en gegevens van een vijftal Franciscanessen van Heythuysen en  een drietal zusters van de Congregatie van de Dochters van OL Vrouw van het H. Hart, die naar missiegebieden zijn vertrokken. 1955, 1962. 1 omslag

 

XIV.8.

Notities over visitaties van de missie-oversten in haar staties. z.j. 1 stuk

 

XXVII.12.

Klapper "Onze geschiedenis; een terugblik op onze Congregatie, zoals zij ontstond in Frankrijk, via België in Nederland kwam en zich daar en vandaaruit verbreidde". Samengesteld door zr. Agnes Kockelkoren. z.j. 1 deel. Typescript.

 

XXVII.15.

Artikelen van p. J. van Geloven MSC e.a. over de missiewerkzaamheden van de Dochters van Onze Lieve Vrouw van het H. Hart in "MSC-Nieuws", bij gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Congregatie. 1957. 1 stuk

 

XXVII.19.

Artikel "En Plein Essor Missionaire; La Congrégation des Filles de Notre-Dame du Sacre-Coeur fête son 75e anniversaire" uit "Annales de Notre-Dame du Sacre-Coeur". ca. 1957. 1 stuk

 

XXV.1-3.

Stukken betreffende het project geschiedschrijving: citaten van zusters opgetekend door José Eijt en Suzanne Houtvast ten behoeve van het jubileumboek (project geschiedschrijving),        [2001]; enquêteformulieren opgesteld door José Eijt en Suzanne Houtvast m.n. met het oog op het beschrijven van de geschiedenis van de jaren 1920-1950 en 1951-2001. [2001]. 3 omslagen

 

XXVII.2.

Boekje "Dochters van O.L. Vrouw van het H. Hart; Missiezusters" door (onbekend). z.j. 1 deel

 

XXVII.3.

Boekje "Arbeidsters in 's Heeren oogst; Dochters van O.L. Vrouw van het H. Hart; Missiezusters van Buggenhout". Met kanttekeningen. z.j. 1 deel

 

XXXI.4.

Aantekeningen die zr. Paula Paalvast maakte op verzoek van zr. Agnes Kokkelkoren ten behoeve van het archief over de missiewerkzaamheden.           z.j. 1 stuk

 

XXXI.6.

Brief van (onbekende zuster) aan zr. Ignatia Rutten houdende herinneringen aan het verblijf in de missiegebieden [periode?]. z.j. 1 stuk

Kopie van manuscript

 

XXXI.9.

1Brieven en aantekeningen van leden van de Congregatie houdende herinneringen aan de woon- en werkomstandigheden in de missiegebieden [periode?]. 1994. 1 omslag

 

XXXIII.8.

Krantenartikel "Uitgezonden naar de Missie" uit "De Volkskrant", 27 juli 1959. 1959. 1 stuk

 

XXXIII.9.

Brochure "Tilburg en de Missie" uitgegeven door het Centraal Missiecomité, Tilburg bij gelegenheid van de Missiezondag 1959. Geïllustreerd. 1959. 1 deel

In de brochures zijn enkele foto's van zusters uit de Congregatie afgebeeld.

 

XLIII.3.

Druksels over de werkzaamheden van diverse Congregaties in missiegebieden. 1952, 1962, 1983, 1993. 1 omslag

 

 

Missiepersoneel

 

XV.1-10.

Statistieken houdende gegevens over de leden van de Nederlandse provincie en over de plaatsen waar zij wonen en werken. 1946-1960. 10 omslagen

 

XV.47.

Statistische en persoonlijke gegevens met name over de zusters die op Java werkzaam zijn geweest. Met correcties. z.j. 1 deel

 

XV.50.

Rapport "Waar werken de Dochters van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart", beknopt overzicht nov. 1961. 1961. 1 deel [ook aanwezig XXXIII.11]

 

XV.74.

Lijsten houdende de namen en gegevens van zusters, die in de missie werkzaam zijn geweest. ca. 1984. 1 omslag

 

XXXIII.2.

Staten van gegevens over zusters (leden van de Congregatie), die zijn uitgezonden vanuit Nederland naar de Molukken, Brazilië en New Britain. z.j. 1 stuk

 

XXVII.7.

Verhandeling "Enkele gedachten over de zuster-missionaris" van (onbekend). z.j. 1 stuk. Doorslag van typescript.

 

XXVII.18.

Verhandeling "Waar werken de Dochters van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart". Met diverse foto's. 1961. 1 deel

 

 

Brazilië

 

X.16.

Fragment van een reisverslag van de reis van zr. M. Florence Freneau, generaal overste, de provinciaal overste en (onbekend) van Pinheiro, Brazilië (oktober-november 1956). 1956. 1 stuk

 

 

Filippijnen

 

XXX.1.

Fotokopieën van archiefstukken, afkomstig uit het archief van MSC, door p. A. Vriens MSC ter hand gesteld aan zr. Ignatia Rutten. ca. 1981. 1 omslag

In het Engels, Frans en Nederlands. Een groot deel van de archiefstukken handelt over de situatie in [het Filippijnse missiegebied en latere bisdom] Surigao in de jaren 1907-1921.

 

 

Indonesië

 

XXXV.1.

Stukken betreffende de missiewerkzaamheden in Indonesië vanaf 1926. z.j. 1 omslag

 

XXXV.3.

Overeenkomsten tussen de Congregatie enerzijds en de superior missionis van de Midden-Java-    Missie der Missionarissen van het Heilig Hart van Jezus, de apostolisch prefect van Poerwokerto en de apostolisch vicaris van Hollands Guinea anderzijds inzake de bevoegdheden en verplichtingen van de zusters en de financiële aangelegenheden. z.j., 1924, 1929, 1940. 1 omslag

 

XXXV.4.

Lijst houdende de afkortingen en de betekenis van de schooltypen in Indonesië. z.j. 1 stuk

 

XXXV.5.

Verslag van de visitatie in de missie van de Kei-eilanden, Nieuw-Guinea, Tanimbar en Java gedurende de maanden maart-september 1931. 1931. 1 stuk

 

XXXV.6.

Reisverslagen van zr. Imelda Barthes, zr. Benigna Moore, zr. Ignatia [Rutten], zr. Rita, zr. Emmanuella, mère M. de la Nativité, zr. M. Ludovica v.d. Walle, mère M. Edwarde, zr. M. Florence Freneau, zr. M. Albert, zr. M. Concepta [Lancée], zr. M. Felix en zr. M. Godelieva (van het Generaal Bestuur). 1948-1967. 1 omslag

 

XXXV.7.

Gegevens over kleding, geloften, professie van de zusters in Indonesië. ca. 1953-ca. 1978. 1 omslag

In het Nederlands en in het Indonesisch.

 

XXXV.8.

Reisverslagen van reizen in missiegebieden. Met bijlage. 1960-1962. 1 omslag

 

XXXV.17-21

Serie multomappen houdende gegevens over de werkzaamheden in Indonesië [periode?]. z.j., ca. 1980. 5 multomappen

17. Documentatie over de ontwikkeling van de drie noviciaten (Purworejo op Java), Ambon (Molukken) en Kelapa Lima (Irian). ca. 1980. Met bijlagen.

18. Gegevens over de eerste zusters in Merauke.

19. Statistische gegevens.

20. Gegevens over de zusters op de Molukken, Irian Jaya en Java.

21. Gegevens over uitzending, verlof, standplaatsen van zusters op de Molukken, Irian Jaya en Java. Met bijlagen. Hierbij ook gegevens over de zusters in Australië en Afrika.

 

XXXV.23.

Notitie houdende een geschiedkundig overzicht van de missiewerkzaamheden en over de Nederlandse zusters, die in missiegebieden werkzaam zijn geweest. ca. 1984. 1 omslag

 

XI.11.

Stukken betreffende de herdenking van 75 jaar missie Indonesia. 1994-1995. 1 omslag

 

XI.12.

Bundel "75 Jaar FDNSC in Indonesië; 1920-1995". 1995. 1 deel

 

LXIV.[z.nr.]

Stukken betreffende de voorbereidingen bij het op schrift zetten van de missiegeschiedenis van de provincie Java door zr. Philomena Vernooy. 1957, 1990-1996. 1 omslag

NB: Waaronder stukken die zijn verzameld door zr. Philomena Vernooy.

 

LXIV. [z.nr.]

Verhandeling "75 jaar FDNSC in Indonesië 1920-1995" verzorgd door de commissie "75 jaar FDNSC in Indonesië". Met aantekeningen van zr. Philomena Vernooy. 1995. 1 omslag

 

XV.49.

Stukken betreffende het ledenbestand in de diverse huizen in Indonesië. 1958-1969; met hiaten. 1 omslag NB: In het Nederlands en in het Indonesisch.

 

XXVII.27.

Verhandeling [van zr. Immaculata van Wijngaarden] zijnde een historisch overzicht van de woon- en werkomstandigheden in Indonesië. Met bijlage. 1994. 1 stuk. NB: In het Indonesisch en het Nederlands.

 

XXVII.28.

Verhandelingen van geschiedkundige aard betreffende de congregatie. z.j. 1 omslag. Kopieën van typescripten; in het Indonesisch.

 

XXXI.1.

Verhandeling ""Herinneringen" internering 1941-1945" van zr. M. Alacoque de Klerk. Met foto's. z.j. 1 deel

 

XXXIII.1.

Staten houdende gegevens over de stichtingen in Nederland, de Molukken, Java, Nieuw-Guinea, Irian Jaya/Irian Barat. z.j. 1 omslag. In het Engels.

 

XXXIII.13.

Verslagen, veelal van geschiedkundige aard over de leef- en werkomstandigheden op Java en op de Kei-eilanden. z.j., 1963, ca. 1970. 1 omslag

 

XLIV. [z.nr.]

Plakboeken vervaardigd door zr. Marcella Vermeer houdende foto's van zusters en gebeurtenissen in Nederland en Indonesië. 1931-ca. 1992, ca. 1920-ca. 1992 alsmede            lijsten van in Indonesië werkzame zusters die tijdelijke en eeuwige geloften hebben afgelegd. z.j. 3 delen.

 

 

Java

 

XXXVI.1.

Verhandeling houdende een kort geschiedkundig overzicht van de missiewerkzaamheden op Java in de jaren 1926-1938 van (onbekend). z.j. 1 omslag

 

XXXVI.2. V

erhandeling "De Missionarissen van het Heilig Hart naar Java" van p. B.J.J. Visser MSC. z.j. 1 stuk

 

XXXVI.19.

Boekje "Peringatan penuh syukur setengah abad Misionaris para Putri Bunda Hati Kudus berkarya di Jawa; 1928 Purworejo 1978". Geïllustreerd. Met correcties en kanttekeningen. 1978. 1 deel

 

XXXVI.20.

Verhandeling "Notities over de Java missie" (Geschiedenis door pater B. Visser; losse notities door pater v.d. Werf en pater Neyens). 1989. 1 deel

Kopie van typescript; in 1989 overgetypt van orginelen, die bijna onleesbaar waren geworden, of waarvan het papier aan het verslijten was.

 

XXXVI.22.

Verhandelingen van [zr. Philomena Vernooy] over de missiegeschiedenis op Java. ca. 1992. 1 omslag. Concepten

 

XXXVI.3.

Verhandeling over de missiegeschiedenis van de Provincie Java van [zuster Marcella Vermeer]. z.j. 1 stuk. Concept.

NB: Zie ook rubriek XXXXIII, nr30 en rubriek XXXV, nr. 21.

 

XXXVI.4.

Overeenkomst opgesteld door p. B.J.J. Visser MSC en zr. Augustina [Koelman], missie-overste, houdende de vastlegging van gemaakte afspraken. 1940. 1 stuk

 

XXXVI.5.

Verslag van (zr. Marcella Vermeer) over de oorlogsjaren op Java. Met als bijlagen foto's. 1946. 1 omslag

 

XXXVI.21.

Verslag over de oorlogsjaren op Java van zr. Marcella [Vermeer], zr. Philomena [Vernooy] e.a. Met kanttekeningen en correcties. ca. 1992. 1 stuk

NB: Het verslag is een bewerking van het in 1946 geschreven verslag van zr. Marcella [Vermeer].

 

XXXVI.6.

Brieven en circulaires van zusters [op Java]. Met bijlagen. 1946-1988. Met hiaten. 1 omslag

 

XXXVI .7.

Stukken houdende gegevens over de woon- en werkomstandigheden op Java, opgesteld door o.a. zr. Marcella [Vermeer] en zr. Philomena [Vernooy]. 1949-1990; met hiaten. 1 omslag

 

XXXVI.23.

Verslagen van diverse zusters over het leven en werken op Java. Met als bijlage een lijst houdende gegevens van zusters, die op Java werkzaam zijn geweest. 1993-1995. 1 omslag

 

XXXVI.8.

Verslag van de visitatie in de missie van Java. 1956. 1 stuk

 

XXXVI.10.

Stukken betreffende de missiewerkzaamheden in Java. 1960, 1963. 1 omslag

 

VI.10.

Verslag van de kanonieke visitatie door mgr. Visser MSC op Java. 1937-1938. 1 omslag

 

XXII.3.

Boekje "Laporan Perayaan 50 Tahun Karya Kerasulan di Jawa; Para Putri Bunda Hati Kudus". 1978. 1 deel

 

XLIV.[z.nr.]

Schrift afkomstig van zr. Mariana Diekmann houdende gedichten en verhandelingen, alsmede enige exemplaren van het tijdschrift "Warkat Pastoral", het boek "Buku Kenang - Kenangan; Setengah Abad Keuskupan Purwokerto 1932-1982" en een Maleis woordenboek.  z.j., 1981-1985, 1987.           

1 deel

NB: Nalatenschap zr. Mariana Diekmann.

 

 

Nieuw-Guinea

 

XXXVII.1.

Verslagen, notities en brieven over de geschiedenis van Irian Jaya.1948-1986. 1 omslag

In het Nederlands, Engels en het Indonesisch.

 

XXXVII.2.

Gegevens over zusters, die naar Irian Jaya zijn uitgezonden. z.j., ca. 1950. 1 omslag

 

XXXVII.3.

Registers houdende de namen en andere gegevens van zusters, die in Irian Jaya werkzaam zijn geweest. Met bijlagen. ca. 1955-ca. 1992. 1 band

NB: Met notities over de stichting van de missiepost Merauke.

 

XXXVII.4.

Doorslag van de overeenkomst tussen de vicaris en de zusters in Ned. N. Guinea, alsmede doorslagen van de overeenkomst tussen de vicaris en de zusters in de missie. 1957. 1 omslag

 

XXXVII.5.

Verhandeling over het werk van de zusters in de missie van Nieuw Guinea. Met kanttekeningen. z.j. 1 stuk

 

XXXVII.6.

Reisverslag van zr. M. Divera [van der Hulst] van de reis naar Agats (Regio Irian Jaya). 1959. 1 stuk

 

XXXVII.7-8.

Stukken betreffende de missiewerkzaamheden in Merauke. 1959-1960, 1963. 1 omslag

 

XXXVII.31.

Fragment van een verslag van Laurens Marcus (1856-1938), militair arts van het Kon. Ned. Indisch leger, over een reis van Batavia naar Merauke en terug in het jaar 1902.      z.j. 1 deel

NB: Het verslag kwam in 1986 in handen van E.J.A. Marcus, de zoon van de broer van Laurens Marcus.

 

VI.8.

Verslag van de visitatiereizen naar de Kei-Eilanden, Nieuw Guinea, Tanimbar en Java. z.j. [mogelijk jaren 1930]. 1 omslag

 

XII.32.

Aantekeningen van zusters m.n. over hun leven en werken in Irian Jaya ten behoeve van p. J. Boelaars msc die de geschiedenis wilde beschrijven. z.j., 1990.       1 omslag. Kopieën.

 

XXXIII.6.

Brieven van mgr. J. Aerts MSC, apostolisch vicaris, aan de provinciaal overste. 1932, 1937-1938. 1 omslag

 

XXXIII.7.

Kopie van de brief van mgr. J. Aerts MSC, apostolisch vicaris, aan de generale overste over de aanstelling van de overste der inheemse zusters in Ned. N. Guinea. 1938. 1 stuk

 

 

‘Regio Molukken’

 

XXXVIII.1.

Brief van dhr. Pikkert te Amboina aan zijn kinderen Geertjan en Lia te Bergum over zijn belevenissen gedurende de Tweede Wereldoorlog. 1945. 1 stuk

 

XXXVIII.2.

Brieven, verslagen en notities houdende gegevens over de geschiedenis van de Molukken. ca. 1942. 1 omslag

O.a. reisverslagen en gegevens over het opgraven en herbegraven van de overblijfselen van zr. Andrea v. Leest en broeder Ambrosius Lefaan.

 

XXXVIII.14.

Stukken betreffende de geschiedenis van het werk der zusters op de Molukken. ca. 1982. 1 omslag

Voornamelijk persoonlijke notities van zusters, die op verzoek hun herinneringen op papier hebben gezet.

 

XXXVIII.3.

Verslag van zr. M. Timothea (Castelijns) en zr. M. Ludovica (v.d. Walle) over de leef- en werkomstandigheden in Ambon. 1950. 1 stuk

 

XXXVIII.4.

Krantenartikel "Wellse missiezuster tussen de melaatsen"uit "Dagblad van Noord-Limburg" van 1 oktober 1958 alsmede krantenartikel "Zuster Tarcis van de Kei-Eilanden bijna een halve eeuw in Indonesia; meer dan dertig jaar tussen de melaatsen". 1958, ca. 1962. 1 omslag

De Wellse missiezuster uit het eerstgenoemde artikel is zuster M. Reinarda Jans die in 1933 naar de Kei-eilanden vertrok.

 

XXXVIII.5.

Krantenartikel "Zuster Tarcisius Bogaers verpleegt 40 jaar melaatsen". ca. 1962. 1 stuk

 

XXVII.25-26.

Verhandelingen over het leven en werken in Ambon van zr. Maria de Klerk e.a. Geïllustreerd. Met bijlagen. z.j., 1986-1990. 2 omslagen.

Kopie van typescript

 

XXXVIII.10.

Kroniek met originele foto's houdende een overzicht van het leven en werken in de missie van "Klein Kei" vervaardigd door zr. Maria de Klerk opgedragen aan zr. Marie-Louise Beurskens uit dankbaarheid voor haar steun voor het missiewerk [periode?]. ca. 1981. 1 band

 

XXXVIII.11.

Schrift houdende een verslag van de leef- en werkomstandigheden van de zusters op de Molukken [periode?].ca. 1981. 1 deel

Het verslag is hoogstwaarschijnlijk vervaardigd door zr. Maria de Klerk. In het schrift hebben foto's en/of prentbriefkaarten gezeten; deze zijn verwijderd.

 

XXXI.7.

Aantekeningen van diverse zusters over Irian Jaya [periode?]. Met bijlagen. ca. 1973, 1976, 1982. 1 omslag

De aantekeningen zijn gemaakt ten behoeve van zr. Ignatia Rutten.

 

XXXI.8.

Aantekeningen van zr. Reinarda Jans over de Molukken [periode?]. Met bijlagen. z.j., 1983-1984. 1 omslag

De aantekeningen zijn gemaakt ten behoeve van zr. Ignatia Rutten. In het Frans en Nederlands.

 

XXXIII.3.

Brief van zr. Angelina van Zeyl, overste van de missie in het vicariaat van Ned. N.G., Langgur en Saumlakki, houdende een verslag van leef- en werkomstandigheden. 1927. 1 stuk

 

XIII.15.

Correspondentie tussen zr. Antonius Gussenhoven van de Congregatie der Franciscanessen van Heythuysen en zr. Ignatia Rutten over de missie te Langgoer ten tijde dat de Franciscanessen daar werkzaam waren. Met kopieën van archiefstukken uit het archief der Franciscanessen over het      begin van de missie in Langgoer, de aankondiging van het vertrek van de Zusters Franciscanessen en het daadwerkelijk vertrek van de Zusters Franciscanessen. 1990. 1 omslag

XXXVIII.33.

Lesbrief "De Kei-eilanden in de Tweede Wereldoorlog" bestemd voor het voortgezet onderwijs, uitgegeven door het Steunpunt Educatie Molukken in "Timbang; Wegen en Overwegen" (tijdschrift over onderwijs en edukatie voor Molukkers), nr. 16. 1992. 1 deel

In de lesbrief wordt o.a. melding gemaakt van de mis, die in het Missiehuis van de Missionarissen van het Heilig Hart te Tilburg werd gelezen ter nagedachtenis aan de bisschop en de missionarissen die op 30 juli 1942 te Langgoer (Klein-Kei) door de Japanners om het leven zijn gebracht.

 

XXXVIII.39.

Verhandeling "Inval van de Jappen in het ziekenhuis te Langgur (Kei-eilanden) - op donderdag 31 juli 1942" van zr. Reinarda Jans, waarschijnlijk geschreven in 1945. Overgetypt door zr. Immaculata van Wijngaarden. 1994. 1 stuk

 

XXXVIII.40.

Aantekeningen over de zusters en over de geschiedenis der zusters op de Molukken.z.j. 1 omslag

 

XXXVIII.41.

Druksel ter nagedachtenis aan mgr. Joannes Aerts MSC en de 23 missionarissen, die gedurende de Japanse oorlog zijn gedood of zijn gestorven door oorlogsgeweld. Met als bijlage een overzicht van namen behorende bij dit druksel. [1950]. 1 stuk

Op dit druksel staan de foto's van de overledenen, waaronder de zusters Maria Norberta Helmer, Maria Prisca Timmerman, Maria Xaveria Moorman, Maria Josepha v.d. Berg en Maria Felicitas Bertens.

 

XXXVIII.42.

Verslag van de plechtige bijzetting van mgr. J. Aerts MSC en dertien vermoorde missionarissen in       het eregraf te Langgur, d.d. 30 juli 1950. Geïllustreerd. [1950]. 1 deel

Gedrukt. Bij dit verslag is opgenomen de vertaling van de toespraak, die mgr. J. Grent, apostolisch vicaris, bij deze gelegenheid heeft gehouden.

 

XLIII.2.

Documentatie betreffende de 23 missionarissen en bisschop J. Aerts die gedurende de Japanse oorlog om het leven zijn gekomen. z.j. 1 omslag

 

 

Nederlands Nieuw-Guinea/Papua

 

XXXIX.1.

Landkaarten van Paoea Nieuw Guinea. z.j., 1894. 1 omslag

 

XXXIX.2. V

erhandeling "Early Pioneer Sisters to New Britain" door (onbekend). Met kanttekeningen. z.j. 1 deel

 

XXXIX.3.

Circulaire van zr. M. Agnesiana [van Dingenen] over haar missiereis in de binnenlanden van Rabaul. z.j. 1 stuk

 

XXXIX.4.

Brieven en circulaires van zusters te Rabaul over het leven en werken aldaar, alsmede reisverslagen. Met foto's. 1928-1995. Met hiaten. 1 omslag

 

XXXIX.5.

Lijst houdende de namen en adressen van zusters, die in New Britain gewoond en gewerkt hebben. z.j. 1 stuk

 

XXXIX.6.

Verslag over het Port-Moresby klooster. z.j. 1 stuk

 

XXXIX.7.

Verhandelingen "Uitzending naar de Eerste Missie" en "Oorlogsslachtoffers" van (onbekend). z.j. 1 omslag

 

XXXIX.8.

Verslag van zr. Joannita Bijnen over haar werkzaamheden in Papoea Nieuw Guinea. z.j. 1 stuk

 

XXXIX.10.

Brief van zr. Martha (Coenders) aan de familie Lepelaers over de vermissing van missionarissen die te Manus woonachtig en werkzaam waren. 1945.1 stuk

 

XXXIX.12.

Stukken betreffende de werkzaamheden in Papua New Guinea waaronder staten, correspondentie, krantenknipsels, de verhandeling "St.Jozef's Kilenge 1929-1979" [ook gedrukt aanwezig XXXXIX.16] en de verhandeling "Grass Roots Anthropology". 1971-1988. 1 omslag

In het Engels, Italiaans, Nederlands en Pidgin Engels.

 

XXVII.21.

Verhandeling "Leven van Zuster M. Apolline (Marie Hendriks) 1895-1904".       1961. 1 deel

NB: Zr. Apolline Hendriks is werkzaam geweest als missionaris in de Gilberts-eilanden.

 

XLIV.12-17.

Brieven en aantekeningen van zr. Apolline (Maria Joanna Aloysia Hendriks) ter hand gesteld door Rica Nabuurs. Met bijlagen. z.j., 1895-1928, 1961. 4 omslagen en 2 stukken. Hierbij:

12. Brieven van zuster Maria Apollonia aan haar familieleden. Met bijlagen 1895-1904.

13. Brieven van medezusters van zuster Maria Apollonia aan haar familieleden. 1904-1928; met hiaten.

14. Brieven van zuster Maria Apollonia aan de algemeen overste te Issoudun en aan haar ouders. Gedrukt. ca. 1897, 1899, 1903.

15. Gedachtenisprentjes en curiosa behorende tot de collectie betreffende zuster Maria Apollonia. z.j., 1901, 1904.

NB: Zr. Apolline Hendriks is in 1895 ingetreden in het klooster te Issoudun; in 1898 vertrok zij naar de Missie der Gilberts-eilanden en in 1904 is zij overleden op het eiland Peru.

 

XXXIX.15.

Boek "The History of the Daughters of Our Lady Of The Sacred Heart in Papua New Guinea" door zr. Mary Venard. Geïllustreerd. 1978. 1 deel

 

XXXIX.17.

Verhandeling over zr. Pietje Klerks, die werkzaam is geweest op de Gilberteilanden. geschreven door p. H. Maas in "'t Dulfke, Contactblad van de St. Odulphus-Parochie".1981. 1 stuk

 

XXXIX.21.

Verslag van zr. Leni van Eekelen over de geschiedenis van de missie op het eiland New Britain. 1995. 1 stuk

 

XXXIX.22.

Brief van zr. Magdalena aan zr. Marie Louise Hartzer, overste en medezusters, alsmede afschriften van brieven van p. L. Navarre MSC over de missie-activiteiten in Papoea Nieuw Guinea. z.j. 1 omslag

De brieven zijn overgetypt door zr. Agnes Kockelkoren en dateren van de jaren 1885 en 1888.

 

Audio-visueel materiaal

Afrika

 

XXXIII.4. Foto's en prentbriefkaarten uit Afrika. z.j., 1927-1967.     

1 omslag

De genoemde foto's zijn ook in kopievorm aanwezig. Deze archiefstukken zijn gebruikt bij tentoonstellingen te Stein en Tilburg in 1992.

 

Brazilië

XXXIII.5. Foto's en prentbriefkaarten uit Brazilië. z.j., 1948-1967.

1 omslag

De genoemde foto's zijn ook in kopievorm aanwezig. Deze archiefstukken zijn gebruikt bij tentoonstellingen te Stein en Tilburg in 1992.

 

Indonesië

XLIV. [z.nr.] Plakboeken vervaardigd door zr. Marcella Vermeer houdende foto's van zusters en gebeurtenissen in Nederland en Indonesië. 1931-ca. 1992, ca. 1920-ca. 1992 alsmede lijsten van in Indonesië werkzame zusters die tijdelijke en eeuwige geloften hebben afgelegd. z.j.

3 delen.

 

‘Regio Molukken’

XXXVIII.10. Kroniek met originele foto's houdende een overzicht van het leven en werken in de missie van "Klein Kei" vervaardigd door zr. Maria de Klerk opgedragen aan zr. Marie-Louise Beurskens uit dankbaarheid voor haar steun voor het missiewerk [periode?]. ca. 1981.

1 band

 

Nederlands Nieuw-Guinea/Papua

XXXIX.1. Landkaarten van Paoea Nieuw Guinea. z.j., 1894.

1 omslag

 

 


Bewaarplaats Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven, St. Agatha
Periode archief 1854-2006
Openbaarheid beperkt
Opmerkingen openbaarheid

Het archief is in bewaring gegeven aan het Erfgoedcentrum Klooster Sint Aegten, het eigendomsrecht ligt bij de congregatie. Voor het inzien van archiefmateriaal is toestemming nodig van het bestuur. Een aanvraagformulier voor het verkrijgen van deze toestemming kan het erfgoedcentrum u per mail of per post toezenden (Inleiding Inventaris KAN).

Omvang 214 meter
Toegang soort
 • Inventaris met inleiding
Opmerkingen toegang soort digitaal raadpleegbaar op www.archieven.nl en www.erfgoedkloosterleven.nl
Toegang titel Mulder msc, T.; Vriens msc, A.; Bovenmars msc, J.; Huijgevoort, A. van; Vorstenbosch, H. van; Dooren, K. van, AR-P027 Missionarissen van het H. Hart
Bijzondere relevantie
Toon

Verberg

Selectie

Uitgevoerd door Kirsten Hulsker op 23 december 2010.

NB in de inventaris staan veel stukken vermeld die zijn overgebracht naar het archief van de Dochters van OLV H Hart, deze zijn in de selectie niet opgenomen

 

77 

Orden en congregaties van vrouwelijke religieuzen, met name met de Dochters van O.L. Vrouw van het H. Hart. Alsmede "De Dochters van OLV van het H. Hart 1882-1932" van pater v. d. Boogaard, manuscript. Met bijlagen over reglementen en bezinningskapittel

 

304 

Boekje houdende teksten uitgesproken bij het 100-jarig jubileum van de missie van de Dochters van OLV van het H. Hart (FDNSC) in de missie, 1984

 

1 Bestuursarchief

1.10 Taakuitoefening

1.10.1 Nederlandse missiegebieden van de congregatie

1.10.1.2 Indonesië algemeen

 

6004-6006

Registers "FDNSC - MSC in Indonesië" houdende de namen van de leden van de twee congregaties die in Indonesië werkzaam zijn geweest, 1995

6004  Java

6005  Molukken

6006  Sulawesi. Alleen msc

 

1.11 Publicaties

1.11.5 Overige publicaties

Publicaties en verhandelingen over de Dochters van OLV van het H. Hart, 1884-1995 (met hiaten), z.j.

 

3127 

"La révérende Mère Marie-Louise Hartzer, fondatrice des filles de N.D. du S.C. et les missions d'Océanie" door Fernand en Léopold Hartzer [uitgave: Issoudun-Parijs]

 

3152 

"Geschiedenis van de Nederlandse Provincie" door zuster Agnes Kockelkoren en zuster Ignatia Rutten, 1995

 

3129 

"Onze Geschiedenis" door zuster Marie Agnes Kockelkoren. Gestencild

 

3132 

"The designs of his Heart. Marie Louise Hartzer and the Congregation of FNDSC" door zuster M. Venard [uitgave: Cork], 1966

 

3137 

"The evolution of the constitutions FDNSC" [uitgave: Rome] door zuster M. Venard, 1980

 

3138 

"Constituties der Dochters OLV van het H. Hart" [uitgave: Tilburg], 1931

 

3139 

"Constituties van de Congregatie Dochters OLV van het H. Hart" door het algemeen kapittel, 1969

 

3141 

"Korte Levensschets zeer eerwaarde Moeder M. Agathe", 1951

 

3146 

"Maria-Oord. RK-internaat voor schipperskinderen te Hansweert Zeeland"

 

3147 

"Herinneringen Internering 1941-1945"

 

3148 

"Contact 1874-1974"

 

3150 

"Marie-Louise Hartzer et les Filles de Notre Dame du S. Coeur" door Henriette Robitaillie

 

3151 

"Visitatie in Brazilië"m november/december 1995

 

3128 

"Marie Louise Hartzer" door zuster M. Venard. Gestencild

 

161 

Stukken betreffende de Kei-eilanden. Alsmede geschreven herinneringen aan de internering (1941-1945) door zuster Alacoque FDNSC en "Herinneringen aan Groot-Kei". Alsmede een cahier houdende een beschrijving van filmplaatjes over de Tanimbar-missie, afkomstig van pater J. v. d. Bergh (de filmplaatjes zelf missen)

 

655 

"Herinnering internering 1941-1945" door zuster Alacoque fdnsc

 

6175 

Fragment "Vertrek van onze Nederlandse Missionarissen naar de Kei-eilanden" van (onbekende) zuster fdnsc, z.j.

 

6304 

Boekje houdende teksten uitgesproken bij het 100-jarig jubileum van de missie van de Dochters van OLV van het H. Hart (FDNSC) in de missie, 1984


Bewaarplaats Figlie di Nostra Signora del S. Cuore, Via del Casale di San Pio V 37 - 00165 ROMA, tel. 06-66.03.10.17
Opmerkingen openbaarheid

olshgen@libero.it

Websites

http://www.fdnsc.org/index.php

Verwijzing naar andere archiefvormers
Informatiewaarde Interressant archief

Geschiedenis


Geografie

Continenten
 • Latijns Amerika
 • Afrika
 • Azië
Lokatie
 • Nederlands Indië
 • Aartsbisdom Merauke, Irian Jaya
 • Bisdom Manado, Sulawesi
 • Bisdom Purwokerto, Java
 • Bisdom Amboina, Molukken
 • Aartsbisdom Jakarta, Java

Niet-archivalische bronnen

Selectie uit de literatuur
Titel
 • Een missie in de marge : Dochters van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart in Nederland en Indonesië, 1911-2000 / José Eijt en Suzanne Hautvast
Auteur
 • Josepha Maria Antonia Eijt (1948-) ; Suzanne Hautvast (1970-)
Paginering
 • 340 p
Uitgever
 • Hilversum : Verloren
Jaar van uitgave
 • cop. 2002

Titel
 • Geschiedenis Nederlandse provincie Dochters van onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart : 1966-1985 / Agnes Kockelkoren, Ignatia Rutten
Auteur
 • Marie Agnes Kockelkoren ; Ignatia Rutten
Paginering
 • 183 p
Uitgever
 • Tilburg : Provincialaat Dochters van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart
Jaar van uitgave
 • [1995]

Titel
 • "Onze geschiedenis". Een terugblik op onze congregatie, zoals zy ontstond in Frankryk, via België in Nederland kwam, en zich daar en vandaaruit verbreidde.
Auteur
 • Zr. Marie Agnes
Uitgever
 • [Tilburg: in eigen beheer]
Jaar van uitgave
 • [1966]
Interviews

Acht interviews, en wel de nrs.:

37

90

150

258

304

306

328

455


Het archief

Meer over het archief
Beschrijving archief

Het provinciaal archief is nog in eigen beheer en bevindt zich in Tilburg. Het is toegankelijk gemaakt via een inventaris die in samenwerking is gemaakt met de Stichting Kloosterarchieven Nederland (KAN). Aan die inventaris wordt nog gewerkt. Thans is er alleen een indeling in rubrieken met daarbinnen een nummering.  In de toekomst zal het archief van de Nederlandse provincie in bruikleen worden gegeven aan het Erfgoedcentrum. Het congregatiebestuur heeft een uitzondering willen maken op de regel dat archieven na te zijn afgesloten naar Rome gaan. Het archief van de Nederlandse provincie blijft dus in Nederland (mededeling zr. José van der Salm, 21 oktober 2010). In het elders uitvoeriger beschreven archief van de mannelijke tegenhanger van de Dochters, de Missionarissen van het Heilig Hart van Jezus bevinden zich ook stukken over de zusters. Deze zijn hierna beschreven. Het archief van het Generalaat in Rome is niet verder onderzocht.

 

 

Beschrijving archief (Engels)

The provincial archive is still private and located in Tilburg. It has been made accessible by means of an inventory prepared in co-operation with the Monastic Archives Foundation (KAN). There is a division into numbered headings. In the future, the archive will be given on loan to the Centre for the Heritage of Religious Life in the Netherlands in St. Agatha. The management of the congregation has agreed with an exception to the rule that archives go to Rome once they have been closed. Thus, the archive of the Dutch province will stay in the Netherlands (information from Sister José van der Salm, 21 October 2010). In the archive of the male counterpart of the Daughters, the Missionaries of the Sacred Heart of Jesus, more documents about the Sisters can be found. The archive of the Generalate in Rome has not been investigated further.

Bewaarplaats Dochters van OLV H Hart, Bredaseweg 291, 5037 LA Tilburg, 013 463 35 55
Periode archief 1903-1998
Openbaarheid beperkt
Opmerkingen openbaarheid

Toestemming voor raadpleging is vereist en kan aangevraagd worden bij de kloosterarchivaris zuster José van der Salm.

Omvang 5 meter
Toegang soort
 • Inventaris met inleiding
Toegang titel KAN A15a
Bijzondere relevantie

Selectie

Deze is uitgevoerd door Kirsten Hulsker aan de hand van onderzoek in het archief.

 

 

Algemeen

 

II.1.

Bundel "Brieven en uittreksels van brieven door onze geërbiedigde Moeder Stichteres eigenhandig aan de Missiezusters geschreven en tevens enkele raadgevingen" uit de periode 1897-1901. z.j. 1 deel

NB: In het Nederlands.

 

VI. 44.

Rapport "Documentatie" geschreven in het kader van het Provinciaal Kapittel 1968 met o.a. informatie over het ontstaan en werken van de congregatie, het overzicht van de provincies, communiteiten in Nederland, communiteiten in de missies, leden van de Nederlandse provincies, ontwikkeling van het aantal zusters in de periode 1945-1967, werkzaamheden van de zusters in dienst van het apostolaat in Nederland, werkzaamheden van de zusters in dienst van het apostolaat in de missie. 1968. 1 stuk

 

VII.1-3.

Verslagen van visitatiereizen afgelegd door de provinciale oversten. Met bijlagen. 1950-1959 <?>. 3 omslagen

 

XII.2.

Overzichten van het ledenbestand van de Congregatie der Missionarissen van het H. Hart. Met als bijlage een druksel houdende foto's en gegevens van een vijftal Franciscanessen van Heythuysen en  een drietal zusters van de Congregatie van de Dochters van OL Vrouw van het H. Hart, die naar missiegebieden zijn vertrokken. 1955, 1962. 1 omslag

 

XIV.8.

Notities over visitaties van de missie-oversten in haar staties. z.j. 1 stuk

 

XXVII.12.

Klapper "Onze geschiedenis; een terugblik op onze Congregatie, zoals zij ontstond in Frankrijk, via België in Nederland kwam en zich daar en vandaaruit verbreidde". Samengesteld door zr. Agnes Kockelkoren. z.j. 1 deel. Typescript.

 

XXVII.15.

Artikelen van p. J. van Geloven MSC e.a. over de missiewerkzaamheden van de Dochters van Onze Lieve Vrouw van het H. Hart in "MSC-Nieuws", bij gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Congregatie. 1957. 1 stuk

 

XXVII.19.

Artikel "En Plein Essor Missionaire; La Congrégation des Filles de Notre-Dame du Sacre-Coeur fête son 75e anniversaire" uit "Annales de Notre-Dame du Sacre-Coeur". ca. 1957. 1 stuk

 

XXV.1-3.

Stukken betreffende het project geschiedschrijving: citaten van zusters opgetekend door José Eijt en Suzanne Houtvast ten behoeve van het jubileumboek (project geschiedschrijving),        [2001]; enquêteformulieren opgesteld door José Eijt en Suzanne Houtvast m.n. met het oog op het beschrijven van de geschiedenis van de jaren 1920-1950 en 1951-2001. [2001]. 3 omslagen

 

XXVII.2.

Boekje "Dochters van O.L. Vrouw van het H. Hart; Missiezusters" door (onbekend). z.j. 1 deel

 

XXVII.3.

Boekje "Arbeidsters in 's Heeren oogst; Dochters van O.L. Vrouw van het H. Hart; Missiezusters van Buggenhout". Met kanttekeningen. z.j. 1 deel

 

XXXI.4.

Aantekeningen die zr. Paula Paalvast maakte op verzoek van zr. Agnes Kokkelkoren ten behoeve van het archief over de missiewerkzaamheden.           z.j. 1 stuk

 

XXXI.6.

Brief van (onbekende zuster) aan zr. Ignatia Rutten houdende herinneringen aan het verblijf in de missiegebieden [periode?]. z.j. 1 stuk

Kopie van manuscript

 

XXXI.9.

1Brieven en aantekeningen van leden van de Congregatie houdende herinneringen aan de woon- en werkomstandigheden in de missiegebieden [periode?]. 1994. 1 omslag

 

XXXIII.8.

Krantenartikel "Uitgezonden naar de Missie" uit "De Volkskrant", 27 juli 1959. 1959. 1 stuk

 

XXXIII.9.

Brochure "Tilburg en de Missie" uitgegeven door het Centraal Missiecomité, Tilburg bij gelegenheid van de Missiezondag 1959. Geïllustreerd. 1959. 1 deel

In de brochures zijn enkele foto's van zusters uit de Congregatie afgebeeld.

 

XLIII.3.

Druksels over de werkzaamheden van diverse Congregaties in missiegebieden. 1952, 1962, 1983, 1993. 1 omslag

 

 

Missiepersoneel

 

XV.1-10.

Statistieken houdende gegevens over de leden van de Nederlandse provincie en over de plaatsen waar zij wonen en werken. 1946-1960. 10 omslagen

 

XV.47.

Statistische en persoonlijke gegevens met name over de zusters die op Java werkzaam zijn geweest. Met correcties. z.j. 1 deel

 

XV.50.

Rapport "Waar werken de Dochters van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart", beknopt overzicht nov. 1961. 1961. 1 deel [ook aanwezig XXXIII.11]

 

XV.74.

Lijsten houdende de namen en gegevens van zusters, die in de missie werkzaam zijn geweest. ca. 1984. 1 omslag

 

XXXIII.2.

Staten van gegevens over zusters (leden van de Congregatie), die zijn uitgezonden vanuit Nederland naar de Molukken, Brazilië en New Britain. z.j. 1 stuk

 

XXVII.7.

Verhandeling "Enkele gedachten over de zuster-missionaris" van (onbekend). z.j. 1 stuk. Doorslag van typescript.

 

XXVII.18.

Verhandeling "Waar werken de Dochters van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart". Met diverse foto's. 1961. 1 deel

 

 

Brazilië

 

X.16.

Fragment van een reisverslag van de reis van zr. M. Florence Freneau, generaal overste, de provinciaal overste en (onbekend) van Pinheiro, Brazilië (oktober-november 1956). 1956. 1 stuk

 

 

Filippijnen

 

XXX.1.

Fotokopieën van archiefstukken, afkomstig uit het archief van MSC, door p. A. Vriens MSC ter hand gesteld aan zr. Ignatia Rutten. ca. 1981. 1 omslag

In het Engels, Frans en Nederlands. Een groot deel van de archiefstukken handelt over de situatie in [het Filippijnse missiegebied en latere bisdom] Surigao in de jaren 1907-1921.

 

 

Indonesië

 

XXXV.1.

Stukken betreffende de missiewerkzaamheden in Indonesië vanaf 1926. z.j. 1 omslag

 

XXXV.3.

Overeenkomsten tussen de Congregatie enerzijds en de superior missionis van de Midden-Java-    Missie der Missionarissen van het Heilig Hart van Jezus, de apostolisch prefect van Poerwokerto en de apostolisch vicaris van Hollands Guinea anderzijds inzake de bevoegdheden en verplichtingen van de zusters en de financiële aangelegenheden. z.j., 1924, 1929, 1940. 1 omslag

 

XXXV.4.

Lijst houdende de afkortingen en de betekenis van de schooltypen in Indonesië. z.j. 1 stuk

 

XXXV.5.

Verslag van de visitatie in de missie van de Kei-eilanden, Nieuw-Guinea, Tanimbar en Java gedurende de maanden maart-september 1931. 1931. 1 stuk

 

XXXV.6.

Reisverslagen van zr. Imelda Barthes, zr. Benigna Moore, zr. Ignatia [Rutten], zr. Rita, zr. Emmanuella, mère M. de la Nativité, zr. M. Ludovica v.d. Walle, mère M. Edwarde, zr. M. Florence Freneau, zr. M. Albert, zr. M. Concepta [Lancée], zr. M. Felix en zr. M. Godelieva (van het Generaal Bestuur). 1948-1967. 1 omslag

 

XXXV.7.

Gegevens over kleding, geloften, professie van de zusters in Indonesië. ca. 1953-ca. 1978. 1 omslag

In het Nederlands en in het Indonesisch.

 

XXXV.8.

Reisverslagen van reizen in missiegebieden. Met bijlage. 1960-1962. 1 omslag

 

XXXV.17-21

Serie multomappen houdende gegevens over de werkzaamheden in Indonesië [periode?]. z.j., ca. 1980. 5 multomappen

17. Documentatie over de ontwikkeling van de drie noviciaten (Purworejo op Java), Ambon (Molukken) en Kelapa Lima (Irian). ca. 1980. Met bijlagen.

18. Gegevens over de eerste zusters in Merauke.

19. Statistische gegevens.

20. Gegevens over de zusters op de Molukken, Irian Jaya en Java.

21. Gegevens over uitzending, verlof, standplaatsen van zusters op de Molukken, Irian Jaya en Java. Met bijlagen. Hierbij ook gegevens over de zusters in Australië en Afrika.

 

XXXV.23.

Notitie houdende een geschiedkundig overzicht van de missiewerkzaamheden en over de Nederlandse zusters, die in missiegebieden werkzaam zijn geweest. ca. 1984. 1 omslag

 

XI.11.

Stukken betreffende de herdenking van 75 jaar missie Indonesia. 1994-1995. 1 omslag

 

XI.12.

Bundel "75 Jaar FDNSC in Indonesië; 1920-1995". 1995. 1 deel

 

LXIV.[z.nr.]

Stukken betreffende de voorbereidingen bij het op schrift zetten van de missiegeschiedenis van de provincie Java door zr. Philomena Vernooy. 1957, 1990-1996. 1 omslag

NB: Waaronder stukken die zijn verzameld door zr. Philomena Vernooy.

 

LXIV. [z.nr.]

Verhandeling "75 jaar FDNSC in Indonesië 1920-1995" verzorgd door de commissie "75 jaar FDNSC in Indonesië". Met aantekeningen van zr. Philomena Vernooy. 1995. 1 omslag

 

XV.49.

Stukken betreffende het ledenbestand in de diverse huizen in Indonesië. 1958-1969; met hiaten. 1 omslag NB: In het Nederlands en in het Indonesisch.

 

XXVII.27.

Verhandeling [van zr. Immaculata van Wijngaarden] zijnde een historisch overzicht van de woon- en werkomstandigheden in Indonesië. Met bijlage. 1994. 1 stuk. NB: In het Indonesisch en het Nederlands.

 

XXVII.28.

Verhandelingen van geschiedkundige aard betreffende de congregatie. z.j. 1 omslag. Kopieën van typescripten; in het Indonesisch.

 

XXXI.1.

Verhandeling ""Herinneringen" internering 1941-1945" van zr. M. Alacoque de Klerk. Met foto's. z.j. 1 deel

 

XXXIII.1.

Staten houdende gegevens over de stichtingen in Nederland, de Molukken, Java, Nieuw-Guinea, Irian Jaya/Irian Barat. z.j. 1 omslag. In het Engels.

 

XXXIII.13.

Verslagen, veelal van geschiedkundige aard over de leef- en werkomstandigheden op Java en op de Kei-eilanden. z.j., 1963, ca. 1970. 1 omslag

 

XLIV. [z.nr.]

Plakboeken vervaardigd door zr. Marcella Vermeer houdende foto's van zusters en gebeurtenissen in Nederland en Indonesië. 1931-ca. 1992, ca. 1920-ca. 1992 alsmede            lijsten van in Indonesië werkzame zusters die tijdelijke en eeuwige geloften hebben afgelegd. z.j. 3 delen.

 

 

Java

 

XXXVI.1.

Verhandeling houdende een kort geschiedkundig overzicht van de missiewerkzaamheden op Java in de jaren 1926-1938 van (onbekend). z.j. 1 omslag

 

XXXVI.2. V

erhandeling "De Missionarissen van het Heilig Hart naar Java" van p. B.J.J. Visser MSC. z.j. 1 stuk

 

XXXVI.19.

Boekje "Peringatan penuh syukur setengah abad Misionaris para Putri Bunda Hati Kudus berkarya di Jawa; 1928 Purworejo 1978". Geïllustreerd. Met correcties en kanttekeningen. 1978. 1 deel

 

XXXVI.20.

Verhandeling "Notities over de Java missie" (Geschiedenis door pater B. Visser; losse notities door pater v.d. Werf en pater Neyens). 1989. 1 deel

Kopie van typescript; in 1989 overgetypt van orginelen, die bijna onleesbaar waren geworden, of waarvan het papier aan het verslijten was.

 

XXXVI.22.

Verhandelingen van [zr. Philomena Vernooy] over de missiegeschiedenis op Java. ca. 1992. 1 omslag. Concepten

 

XXXVI.3.

Verhandeling over de missiegeschiedenis van de Provincie Java van [zuster Marcella Vermeer]. z.j. 1 stuk. Concept.

NB: Zie ook rubriek XXXXIII, nr30 en rubriek XXXV, nr. 21.

 

XXXVI.4.

Overeenkomst opgesteld door p. B.J.J. Visser MSC en zr. Augustina [Koelman], missie-overste, houdende de vastlegging van gemaakte afspraken. 1940. 1 stuk

 

XXXVI.5.

Verslag van (zr. Marcella Vermeer) over de oorlogsjaren op Java. Met als bijlagen foto's. 1946. 1 omslag

 

XXXVI.21.

Verslag over de oorlogsjaren op Java van zr. Marcella [Vermeer], zr. Philomena [Vernooy] e.a. Met kanttekeningen en correcties. ca. 1992. 1 stuk

NB: Het verslag is een bewerking van het in 1946 geschreven verslag van zr. Marcella [Vermeer].

 

XXXVI.6.

Brieven en circulaires van zusters [op Java]. Met bijlagen. 1946-1988. Met hiaten. 1 omslag

 

XXXVI .7.

Stukken houdende gegevens over de woon- en werkomstandigheden op Java, opgesteld door o.a. zr. Marcella [Vermeer] en zr. Philomena [Vernooy]. 1949-1990; met hiaten. 1 omslag

 

XXXVI.23.

Verslagen van diverse zusters over het leven en werken op Java. Met als bijlage een lijst houdende gegevens van zusters, die op Java werkzaam zijn geweest. 1993-1995. 1 omslag

 

XXXVI.8.

Verslag van de visitatie in de missie van Java. 1956. 1 stuk

 

XXXVI.10.

Stukken betreffende de missiewerkzaamheden in Java. 1960, 1963. 1 omslag

 

VI.10.

Verslag van de kanonieke visitatie door mgr. Visser MSC op Java. 1937-1938. 1 omslag

 

XXII.3.

Boekje "Laporan Perayaan 50 Tahun Karya Kerasulan di Jawa; Para Putri Bunda Hati Kudus". 1978. 1 deel

 

XLIV.[z.nr.]

Schrift afkomstig van zr. Mariana Diekmann houdende gedichten en verhandelingen, alsmede enige exemplaren van het tijdschrift "Warkat Pastoral", het boek "Buku Kenang - Kenangan; Setengah Abad Keuskupan Purwokerto 1932-1982" en een Maleis woordenboek.  z.j., 1981-1985, 1987.           

1 deel

NB: Nalatenschap zr. Mariana Diekmann.

 

 

Nieuw-Guinea

 

XXXVII.1.

Verslagen, notities en brieven over de geschiedenis van Irian Jaya.1948-1986. 1 omslag

In het Nederlands, Engels en het Indonesisch.

 

XXXVII.2.

Gegevens over zusters, die naar Irian Jaya zijn uitgezonden. z.j., ca. 1950. 1 omslag

 

XXXVII.3.

Registers houdende de namen en andere gegevens van zusters, die in Irian Jaya werkzaam zijn geweest. Met bijlagen. ca. 1955-ca. 1992. 1 band

NB: Met notities over de stichting van de missiepost Merauke.

 

XXXVII.4.

Doorslag van de overeenkomst tussen de vicaris en de zusters in Ned. N. Guinea, alsmede doorslagen van de overeenkomst tussen de vicaris en de zusters in de missie. 1957. 1 omslag

 

XXXVII.5.

Verhandeling over het werk van de zusters in de missie van Nieuw Guinea. Met kanttekeningen. z.j. 1 stuk

 

XXXVII.6.

Reisverslag van zr. M. Divera [van der Hulst] van de reis naar Agats (Regio Irian Jaya). 1959. 1 stuk

 

XXXVII.7-8.

Stukken betreffende de missiewerkzaamheden in Merauke. 1959-1960, 1963. 1 omslag

 

XXXVII.31.

Fragment van een verslag van Laurens Marcus (1856-1938), militair arts van het Kon. Ned. Indisch leger, over een reis van Batavia naar Merauke en terug in het jaar 1902.      z.j. 1 deel

NB: Het verslag kwam in 1986 in handen van E.J.A. Marcus, de zoon van de broer van Laurens Marcus.

 

VI.8.

Verslag van de visitatiereizen naar de Kei-Eilanden, Nieuw Guinea, Tanimbar en Java. z.j. [mogelijk jaren 1930]. 1 omslag

 

XII.32.

Aantekeningen van zusters m.n. over hun leven en werken in Irian Jaya ten behoeve van p. J. Boelaars msc die de geschiedenis wilde beschrijven. z.j., 1990.       1 omslag. Kopieën.

 

XXXIII.6.

Brieven van mgr. J. Aerts MSC, apostolisch vicaris, aan de provinciaal overste. 1932, 1937-1938. 1 omslag

 

XXXIII.7.

Kopie van de brief van mgr. J. Aerts MSC, apostolisch vicaris, aan de generale overste over de aanstelling van de overste der inheemse zusters in Ned. N. Guinea. 1938. 1 stuk

 

 

‘Regio Molukken’

 

XXXVIII.1.

Brief van dhr. Pikkert te Amboina aan zijn kinderen Geertjan en Lia te Bergum over zijn belevenissen gedurende de Tweede Wereldoorlog. 1945. 1 stuk

 

XXXVIII.2.

Brieven, verslagen en notities houdende gegevens over de geschiedenis van de Molukken. ca. 1942. 1 omslag

O.a. reisverslagen en gegevens over het opgraven en herbegraven van de overblijfselen van zr. Andrea v. Leest en broeder Ambrosius Lefaan.

 

XXXVIII.14.

Stukken betreffende de geschiedenis van het werk der zusters op de Molukken. ca. 1982. 1 omslag

Voornamelijk persoonlijke notities van zusters, die op verzoek hun herinneringen op papier hebben gezet.

 

XXXVIII.3.

Verslag van zr. M. Timothea (Castelijns) en zr. M. Ludovica (v.d. Walle) over de leef- en werkomstandigheden in Ambon. 1950. 1 stuk

 

XXXVIII.4.

Krantenartikel "Wellse missiezuster tussen de melaatsen"uit "Dagblad van Noord-Limburg" van 1 oktober 1958 alsmede krantenartikel "Zuster Tarcis van de Kei-Eilanden bijna een halve eeuw in Indonesia; meer dan dertig jaar tussen de melaatsen". 1958, ca. 1962. 1 omslag

De Wellse missiezuster uit het eerstgenoemde artikel is zuster M. Reinarda Jans die in 1933 naar de Kei-eilanden vertrok.

 

XXXVIII.5.

Krantenartikel "Zuster Tarcisius Bogaers verpleegt 40 jaar melaatsen". ca. 1962. 1 stuk

 

XXVII.25-26.

Verhandelingen over het leven en werken in Ambon van zr. Maria de Klerk e.a. Geïllustreerd. Met bijlagen. z.j., 1986-1990. 2 omslagen.

Kopie van typescript

 

XXXVIII.10.

Kroniek met originele foto's houdende een overzicht van het leven en werken in de missie van "Klein Kei" vervaardigd door zr. Maria de Klerk opgedragen aan zr. Marie-Louise Beurskens uit dankbaarheid voor haar steun voor het missiewerk [periode?]. ca. 1981. 1 band

 

XXXVIII.11.

Schrift houdende een verslag van de leef- en werkomstandigheden van de zusters op de Molukken [periode?].ca. 1981. 1 deel

Het verslag is hoogstwaarschijnlijk vervaardigd door zr. Maria de Klerk. In het schrift hebben foto's en/of prentbriefkaarten gezeten; deze zijn verwijderd.

 

XXXI.7.

Aantekeningen van diverse zusters over Irian Jaya [periode?]. Met bijlagen. ca. 1973, 1976, 1982. 1 omslag

De aantekeningen zijn gemaakt ten behoeve van zr. Ignatia Rutten.

 

XXXI.8.

Aantekeningen van zr. Reinarda Jans over de Molukken [periode?]. Met bijlagen. z.j., 1983-1984. 1 omslag

De aantekeningen zijn gemaakt ten behoeve van zr. Ignatia Rutten. In het Frans en Nederlands.

 

XXXIII.3.

Brief van zr. Angelina van Zeyl, overste van de missie in het vicariaat van Ned. N.G., Langgur en Saumlakki, houdende een verslag van leef- en werkomstandigheden. 1927. 1 stuk

 

XIII.15.

Correspondentie tussen zr. Antonius Gussenhoven van de Congregatie der Franciscanessen van Heythuysen en zr. Ignatia Rutten over de missie te Langgoer ten tijde dat de Franciscanessen daar werkzaam waren. Met kopieën van archiefstukken uit het archief der Franciscanessen over het      begin van de missie in Langgoer, de aankondiging van het vertrek van de Zusters Franciscanessen en het daadwerkelijk vertrek van de Zusters Franciscanessen. 1990. 1 omslag

XXXVIII.33.

Lesbrief "De Kei-eilanden in de Tweede Wereldoorlog" bestemd voor het voortgezet onderwijs, uitgegeven door het Steunpunt Educatie Molukken in "Timbang; Wegen en Overwegen" (tijdschrift over onderwijs en edukatie voor Molukkers), nr. 16. 1992. 1 deel

In de lesbrief wordt o.a. melding gemaakt van de mis, die in het Missiehuis van de Missionarissen van het Heilig Hart te Tilburg werd gelezen ter nagedachtenis aan de bisschop en de missionarissen die op 30 juli 1942 te Langgoer (Klein-Kei) door de Japanners om het leven zijn gebracht.

 

XXXVIII.39.

Verhandeling "Inval van de Jappen in het ziekenhuis te Langgur (Kei-eilanden) - op donderdag 31 juli 1942" van zr. Reinarda Jans, waarschijnlijk geschreven in 1945. Overgetypt door zr. Immaculata van Wijngaarden. 1994. 1 stuk

 

XXXVIII.40.

Aantekeningen over de zusters en over de geschiedenis der zusters op de Molukken.z.j. 1 omslag

 

XXXVIII.41.

Druksel ter nagedachtenis aan mgr. Joannes Aerts MSC en de 23 missionarissen, die gedurende de Japanse oorlog zijn gedood of zijn gestorven door oorlogsgeweld. Met als bijlage een overzicht van namen behorende bij dit druksel. [1950]. 1 stuk

Op dit druksel staan de foto's van de overledenen, waaronder de zusters Maria Norberta Helmer, Maria Prisca Timmerman, Maria Xaveria Moorman, Maria Josepha v.d. Berg en Maria Felicitas Bertens.

 

XXXVIII.42.

Verslag van de plechtige bijzetting van mgr. J. Aerts MSC en dertien vermoorde missionarissen in       het eregraf te Langgur, d.d. 30 juli 1950. Geïllustreerd. [1950]. 1 deel

Gedrukt. Bij dit verslag is opgenomen de vertaling van de toespraak, die mgr. J. Grent, apostolisch vicaris, bij deze gelegenheid heeft gehouden.

 

XLIII.2.

Documentatie betreffende de 23 missionarissen en bisschop J. Aerts die gedurende de Japanse oorlog om het leven zijn gekomen. z.j. 1 omslag

 

 

Nederlands Nieuw-Guinea/Papua

 

XXXIX.1.

Landkaarten van Paoea Nieuw Guinea. z.j., 1894. 1 omslag

 

XXXIX.2. V

erhandeling "Early Pioneer Sisters to New Britain" door (onbekend). Met kanttekeningen. z.j. 1 deel

 

XXXIX.3.

Circulaire van zr. M. Agnesiana [van Dingenen] over haar missiereis in de binnenlanden van Rabaul. z.j. 1 stuk

 

XXXIX.4.

Brieven en circulaires van zusters te Rabaul over het leven en werken aldaar, alsmede reisverslagen. Met foto's. 1928-1995. Met hiaten. 1 omslag

 

XXXIX.5.

Lijst houdende de namen en adressen van zusters, die in New Britain gewoond en gewerkt hebben. z.j. 1 stuk

 

XXXIX.6.

Verslag over het Port-Moresby klooster. z.j. 1 stuk

 

XXXIX.7.

Verhandelingen "Uitzending naar de Eerste Missie" en "Oorlogsslachtoffers" van (onbekend). z.j. 1 omslag

 

XXXIX.8.

Verslag van zr. Joannita Bijnen over haar werkzaamheden in Papoea Nieuw Guinea. z.j. 1 stuk

 

XXXIX.10.

Brief van zr. Martha (Coenders) aan de familie Lepelaers over de vermissing van missionarissen die te Manus woonachtig en werkzaam waren. 1945.1 stuk

 

XXXIX.12.

Stukken betreffende de werkzaamheden in Papua New Guinea waaronder staten, correspondentie, krantenknipsels, de verhandeling "St.Jozef's Kilenge 1929-1979" [ook gedrukt aanwezig XXXXIX.16] en de verhandeling "Grass Roots Anthropology". 1971-1988. 1 omslag

In het Engels, Italiaans, Nederlands en Pidgin Engels.

 

XXVII.21.

Verhandeling "Leven van Zuster M. Apolline (Marie Hendriks) 1895-1904".       1961. 1 deel

NB: Zr. Apolline Hendriks is werkzaam geweest als missionaris in de Gilberts-eilanden.

 

XLIV.12-17.

Brieven en aantekeningen van zr. Apolline (Maria Joanna Aloysia Hendriks) ter hand gesteld door Rica Nabuurs. Met bijlagen. z.j., 1895-1928, 1961. 4 omslagen en 2 stukken. Hierbij:

12. Brieven van zuster Maria Apollonia aan haar familieleden. Met bijlagen 1895-1904.

13. Brieven van medezusters van zuster Maria Apollonia aan haar familieleden. 1904-1928; met hiaten.

14. Brieven van zuster Maria Apollonia aan de algemeen overste te Issoudun en aan haar ouders. Gedrukt. ca. 1897, 1899, 1903.

15. Gedachtenisprentjes en curiosa behorende tot de collectie betreffende zuster Maria Apollonia. z.j., 1901, 1904.

NB: Zr. Apolline Hendriks is in 1895 ingetreden in het klooster te Issoudun; in 1898 vertrok zij naar de Missie der Gilberts-eilanden en in 1904 is zij overleden op het eiland Peru.

 

XXXIX.15.

Boek "The History of the Daughters of Our Lady Of The Sacred Heart in Papua New Guinea" door zr. Mary Venard. Geïllustreerd. 1978. 1 deel

 

XXXIX.17.

Verhandeling over zr. Pietje Klerks, die werkzaam is geweest op de Gilberteilanden. geschreven door p. H. Maas in "'t Dulfke, Contactblad van de St. Odulphus-Parochie".1981. 1 stuk

 

XXXIX.21.

Verslag van zr. Leni van Eekelen over de geschiedenis van de missie op het eiland New Britain. 1995. 1 stuk

 

XXXIX.22.

Brief van zr. Magdalena aan zr. Marie Louise Hartzer, overste en medezusters, alsmede afschriften van brieven van p. L. Navarre MSC over de missie-activiteiten in Papoea Nieuw Guinea. z.j. 1 omslag

De brieven zijn overgetypt door zr. Agnes Kockelkoren en dateren van de jaren 1885 en 1888.

 

Audio-visueel materiaal

Afrika

 

XXXIII.4. Foto's en prentbriefkaarten uit Afrika. z.j., 1927-1967.     

1 omslag

De genoemde foto's zijn ook in kopievorm aanwezig. Deze archiefstukken zijn gebruikt bij tentoonstellingen te Stein en Tilburg in 1992.

 

Brazilië

XXXIII.5. Foto's en prentbriefkaarten uit Brazilië. z.j., 1948-1967.

1 omslag

De genoemde foto's zijn ook in kopievorm aanwezig. Deze archiefstukken zijn gebruikt bij tentoonstellingen te Stein en Tilburg in 1992.

 

Indonesië

XLIV. [z.nr.] Plakboeken vervaardigd door zr. Marcella Vermeer houdende foto's van zusters en gebeurtenissen in Nederland en Indonesië. 1931-ca. 1992, ca. 1920-ca. 1992 alsmede lijsten van in Indonesië werkzame zusters die tijdelijke en eeuwige geloften hebben afgelegd. z.j.

3 delen.

 

‘Regio Molukken’

XXXVIII.10. Kroniek met originele foto's houdende een overzicht van het leven en werken in de missie van "Klein Kei" vervaardigd door zr. Maria de Klerk opgedragen aan zr. Marie-Louise Beurskens uit dankbaarheid voor haar steun voor het missiewerk [periode?]. ca. 1981.

1 band

 

Nederlands Nieuw-Guinea/Papua

XXXIX.1. Landkaarten van Paoea Nieuw Guinea. z.j., 1894.

1 omslag

 

 


Bewaarplaats Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven, St. Agatha
Periode archief 1854-2006
Openbaarheid beperkt
Opmerkingen openbaarheid

Het archief is in bewaring gegeven aan het Erfgoedcentrum Klooster Sint Aegten, het eigendomsrecht ligt bij de congregatie. Voor het inzien van archiefmateriaal is toestemming nodig van het bestuur. Een aanvraagformulier voor het verkrijgen van deze toestemming kan het erfgoedcentrum u per mail of per post toezenden (Inleiding Inventaris KAN).

Omvang 214 meter
Toegang soort
 • Inventaris met inleiding
Opmerkingen toegang soort digitaal raadpleegbaar op www.archieven.nl en www.erfgoedkloosterleven.nl
Toegang titel Mulder msc, T.; Vriens msc, A.; Bovenmars msc, J.; Huijgevoort, A. van; Vorstenbosch, H. van; Dooren, K. van, AR-P027 Missionarissen van het H. Hart
Bijzondere relevantie

Selectie

Uitgevoerd door Kirsten Hulsker op 23 december 2010.

NB in de inventaris staan veel stukken vermeld die zijn overgebracht naar het archief van de Dochters van OLV H Hart, deze zijn in de selectie niet opgenomen

 

77 

Orden en congregaties van vrouwelijke religieuzen, met name met de Dochters van O.L. Vrouw van het H. Hart. Alsmede "De Dochters van OLV van het H. Hart 1882-1932" van pater v. d. Boogaard, manuscript. Met bijlagen over reglementen en bezinningskapittel

 

304 

Boekje houdende teksten uitgesproken bij het 100-jarig jubileum van de missie van de Dochters van OLV van het H. Hart (FDNSC) in de missie, 1984

 

1 Bestuursarchief

1.10 Taakuitoefening

1.10.1 Nederlandse missiegebieden van de congregatie

1.10.1.2 Indonesië algemeen

 

6004-6006

Registers "FDNSC - MSC in Indonesië" houdende de namen van de leden van de twee congregaties die in Indonesië werkzaam zijn geweest, 1995

6004  Java

6005  Molukken

6006  Sulawesi. Alleen msc

 

1.11 Publicaties

1.11.5 Overige publicaties

Publicaties en verhandelingen over de Dochters van OLV van het H. Hart, 1884-1995 (met hiaten), z.j.

 

3127 

"La révérende Mère Marie-Louise Hartzer, fondatrice des filles de N.D. du S.C. et les missions d'Océanie" door Fernand en Léopold Hartzer [uitgave: Issoudun-Parijs]

 

3152 

"Geschiedenis van de Nederlandse Provincie" door zuster Agnes Kockelkoren en zuster Ignatia Rutten, 1995

 

3129 

"Onze Geschiedenis" door zuster Marie Agnes Kockelkoren. Gestencild

 

3132 

"The designs of his Heart. Marie Louise Hartzer and the Congregation of FNDSC" door zuster M. Venard [uitgave: Cork], 1966

 

3137 

"The evolution of the constitutions FDNSC" [uitgave: Rome] door zuster M. Venard, 1980

 

3138 

"Constituties der Dochters OLV van het H. Hart" [uitgave: Tilburg], 1931

 

3139 

"Constituties van de Congregatie Dochters OLV van het H. Hart" door het algemeen kapittel, 1969

 

3141 

"Korte Levensschets zeer eerwaarde Moeder M. Agathe", 1951

 

3146 

"Maria-Oord. RK-internaat voor schipperskinderen te Hansweert Zeeland"

 

3147 

"Herinneringen Internering 1941-1945"

 

3148 

"Contact 1874-1974"

 

3150 

"Marie-Louise Hartzer et les Filles de Notre Dame du S. Coeur" door Henriette Robitaillie

 

3151 

"Visitatie in Brazilië"m november/december 1995

 

3128 

"Marie Louise Hartzer" door zuster M. Venard. Gestencild

 

161 

Stukken betreffende de Kei-eilanden. Alsmede geschreven herinneringen aan de internering (1941-1945) door zuster Alacoque FDNSC en "Herinneringen aan Groot-Kei". Alsmede een cahier houdende een beschrijving van filmplaatjes over de Tanimbar-missie, afkomstig van pater J. v. d. Bergh (de filmplaatjes zelf missen)

 

655 

"Herinnering internering 1941-1945" door zuster Alacoque fdnsc

 

6175 

Fragment "Vertrek van onze Nederlandse Missionarissen naar de Kei-eilanden" van (onbekende) zuster fdnsc, z.j.

 

6304 

Boekje houdende teksten uitgesproken bij het 100-jarig jubileum van de missie van de Dochters van OLV van het H. Hart (FDNSC) in de missie, 1984


Bewaarplaats Figlie di Nostra Signora del S. Cuore, Via del Casale di San Pio V 37 - 00165 ROMA, tel. 06-66.03.10.17
Opmerkingen openbaarheid

olshgen@libero.it

Websites

http://www.fdnsc.org/index.php

Verwijzing naar andere archiefvormers
Informatiewaarde Interressant archief