Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

Missiezusters van het Kostbaar Bloed (cps)

Naam Missiezusters van het Kostbaar Bloed (cps)
Naamsvarianten
 • Missiezusters van Mariannhill
 • Congregatio Pretiosi Sanguinis (cps)
 • Congregatio Sororum Missionum a Pretioso Sanguine (CPS)
 • Congregatie van de Missiezusters van het Kostbaar Bloed
 • Missiezusters van het Goddelijk Bloed
 • Missiezusters van Tienray
Periode 1885-2011
Denominatie rooms-katholiek
Org Missie

Continenten
 • Noord Amerika
 • Afrika
 • Azië
 • Oceanië
Lokatie
 • Zuid-Afrika
 • Bisdom Mariannhill
 • Bisdom Umtata
 • Aartsbisdom Durban
 • Bisdom Witbank
 • Bisdom Kokstad
Selectie uit de literatuur
Titel
 • Hoe God verscheen in Papoea : Nederlandse franciscanen in Papoea 1937-1987 / Jan Sloot
Auteur
 • Jan B. Sloot
Paginering
 • 416 p., [48] p. pl
Uitgever
 • [Nijmegen] : Valkhof Pers
Jaar van uitgave
 • 2010

Titel
 • Uit de kronieken : Nederlandse Provincie, regio Zaïre, Oost Aziatische regioMissiezusters van het Kostbaar Bloed : 1885-1985
Paginering
 • 64 bl
Uitgever
 • Rome : [Missiezusters van het Kostbaar Bloed]
Jaar van uitgave
 • [1993]

Titel
 • 100 jaar Missiezusters van het Kostbaar Bloed : 1885 - 1985 / [samengest. door het Generaal Bestuur]Honderd jaar Missiezusters van het Kostbaar Bloed
Paginering
 • 122 p
Uitgever
 • Beek en Donk [etc.] : Missiezusters van het Kostbaar Bloed
Jaar van uitgave
 • 1985

Titel
 • Historische Dokumentation der Missions-Schwestern vom Kostbaren Blut (Mariann-hill) 1885-1971
Paginering
 • 129 p
Uitgever
 • [S.l. : s.n.]
Jaar van uitgave
 • [ca.1971]

Titel
 • ‘Vijfenzeventig jaar missieleven. Feestnummer van het tijdschrift Missieleven der Missiezusters van het Kostbaar Bloed te Tienray (l.)’ in: Missieleven der Missiezusters van het Kostbaar Bloed - Tienray, 36. nr. 3-4
Auteur
 • NN
Paginering
 • 32
Uitgever
 • z.p.:
Jaar van uitgave
 • 1960/61

Titel
 • Verslagboek eerste Internationaal missiecongres in Nederland : gehouden te Utrecht, 25 tot 29 September 1922 / samengest. en uitg. door A. Hermus en A. de Wit
Auteur
 • Adrianus Hermus (1862-) ; A. de Wit
Paginering
 • VII, 304 p
Uitgever
 • [S.l. : s.n.
Jaar van uitgave
 • ca. 1922]

Titel
 • Missieleven van de Missiezusters van het Kostbaar Bloed-Tienray
Paginering
 • 35 p
Uitgever
 • Tienray : Missiezusters
Jaar van uitgave
 • 1953
Interviews

1 interview:

138

Meer over het archief
Beschrijving archief

Het generalaat bevond zich tot 1967 in Aarle-Rixtel en is toen verplaatst naar Rome. Het grootste deel van het archief verhuisde ook naar die stad. Een klein deel zal worden overgebracht naar het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven in St. Agatha. Het generaal archief in Aarle-Rixtel bestond uit stukken betreffende de congregatie, provincies, zusters en financiën, een verzameling dia's , systematisch samengestelde fotoalbums en een congregatiemuseum. Op deze archieven waren verschillende registers gemaakt. Inmiddels is ook hiervan een groot deel aan het generalaat overgedragen. Het provinciaal archief in Tienray (provincie Limburg) bestond uit stukken betreffende het bestuur, kapittels, statistieken, brieven van de stichter en van de algemeen overste (1971-1985), conferenties, cursussen, materiaal van opgeheven huizen; spiritualiteit, zoals regel en constituties en gebedenboeken. Verder zijn er stukken over de leden, waaronder registers van inkleding, gedane professies en enveloppen met persoonsgegevens, kronieken van de Nederlandse provincie en de nederlandse missies, documentatie, zoals het congregatieblad, krantenknipsels en geschiedschrijving van de congregatie, en ten slotte audiovisueel materiaal met fotoalbums. Dit materiaal was onderwerpsgewijs geordend in ordners. Overigens is het archief van de missieprokuur weinig informatief omdat deze alleen financiële zaken regelde (bezoekverslag KAN 1997).

Beschrijving archief (Engels)

The Generalate was in Aarle-Rixtel until 1967 and was then moved to Rome. The largest part of the archive was also tranferred to that city. A small part is going to be transferred to the Centre for the Heritage of Religious Life in the Netherlands. The general archive in Aarle-Rixtel consists of documents concerning the congregation, provinces, Sisters and finance, a collection of slides, photo albums and a congregation museum. Different registers have been made of this archive. Meanwhile, a large part of it has been transferred to the Generalate.

The provincial archive in Tienray (province of Limburg) consisted of documents concerning the management, chapters, statistics, letters from the founder and the General Superior (period 1971-1985), conferences, courses, documents from liquidated houses; spirituality, e.g. rule and constitutions and prayer books. Furthermore, there are documents about the members, including registers of clothing, vows taken and envelopes with personal data, chronicles of the Dutch province and Dutch missions, documentation like the congregation journal, press cuttings and historiography of the congregation, and finally audio-visual material with photo albums. This material had been arranged in files by subject. Nevertheless, the archive of the Mission Section is not very informative, because it only managed financial matters (visit report KAN 1997).

Bewaarplaats Missiezusters van het Kostbaar Bloed, Aarle-Rixtel
Periode archief 1988-2011
Omvang 2 meter
Toegang soort
 • Anders nl
Opmerkingen toegang soort enkele registers

Bewaarplaats Missiezusters van het Kostbaar Bloed (cps), Tienray
Periode archief 1937-2011
Omvang 10 meter
Toegang soort
 • Anders nl
Opmerkingen toegang soort geen

Bewaarplaats Generalaat, Via S. Giovanni Eudes, 93 - 00163 ROMA
Websites

Een algemene website was op moment van schrijven niet bekend, maar de Duitse vestiging is te benaderen via de url:

 

  http://www.missionshausneuenbeken.de/

Archivalie elders

In het archief van de Missionarissen van Mariannhill, de mannelijke pendant, bevinden zich de volgende stukken over de zusters:

 

2.20.2 Stukken betreffende de Zusters van het Kostbaar Bloed

 

302     

Boek "Gedenkschrift zur 25jährigen Jubelfeier der Schwestern der Kongregation von der Anbetung des kostbaren Blutes Jesu Christi (1879-1904)". 1904

1 deel

 

295     

Boekje "Das 25 jährige Bestehen der Kongregation der Missions-Schwestern vom kostbaren Blut. 1885-1910". 1911.  

1 deeltje

 

297     

Boekje "Werden und Wachsen der Genossenschaft der Missionsschwestern vom Kostbaren Blut".

1950.  

1 deeltje

 

711-716         

Periodiek "Missieleven", uitgegeven door de Missiezusters van het Kostbaar Bloed. 1952, 1954, 1959-1961, 1963-1967.

5 banden en 1 deeltje

711      1952. Jrg. 28.

712      1954. Jrg. 30.

713      1959. Jrg. 35, nr. 3. 1 deeltje

714      1960-1961. Jrg. 36.

715      1963-1966. Jrg. 39-41.

716      1966-1967. Jrg. 42-43.

 

73       

Brochure "Missieleven" van de missiezusters van het Kostbaar Bloed. 1953.  

1 deel

 

1017   

Periodiek "Missieleven" van de Missiezusters van het Kostbaar Bloed te Tienray, jrg. 31, nrs. 3-4. 1955.  

1 deel

 

66       

Roman "Der Rote Rock" door zuster Eva Maria Kremer c.p.s. 1956.  

1 deel

 

1495-1497     

Boeken van zr. Eva Maria Kremer c.p.s. 1957, 1960, 1964.     

3 delen

1495    "Afrika erlebt". 1957.

1496    "De dwaze liefde van een barones". 1960.

1497    "Roekeloos spel in Kongo". 1964

 

301     

Boek "Ein Blick hinter die Klostermauern Wernbergs: 75 Jahre Genossenshaft der Missionsschwestern vom kostbaren Blut und 25 Jahre Missionskloster Schloss Wernberg" door

zuster Eva Maria Kremer.

1959.  

1 deel

 

300     

Boek "Wagnis und Erfolg; 75 Jahre Missionsarbeit der Missionsschwestern vom Kostbaren Blut (1885-1960)". 1960.  

1 deel

 

299     

Boekje "75 Jahre Heilig Blut; 1903-1978". 1978.  

1 deeltje

 

296     

Boek "100 jaar Missiezusters van het Kostbaar Bloed". 1985.  

1 deel

 

65       

Brochure "In his steps" over de missiezusters van Kostbaar Bloed. z.j.      

1 deel

 

1517   

Prentbriefkaart met foto van het klooster van de Missiezusters van het Kostbaar Bloed te Tienray. z.j.      

1 stuk

 

Verwijzing naar andere archiefvormers
Opmerkingen

 

 

 

Geschiedenis


Geografie

Continenten
 • Noord Amerika
 • Afrika
 • Azië
 • Oceanië
Lokatie
 • Zuid-Afrika
 • Bisdom Mariannhill
 • Bisdom Umtata
 • Aartsbisdom Durban
 • Bisdom Witbank
 • Bisdom Kokstad

Niet-archivalische bronnen

Selectie uit de literatuur
Titel
 • Hoe God verscheen in Papoea : Nederlandse franciscanen in Papoea 1937-1987 / Jan Sloot
Auteur
 • Jan B. Sloot
Paginering
 • 416 p., [48] p. pl
Uitgever
 • [Nijmegen] : Valkhof Pers
Jaar van uitgave
 • 2010

Titel
 • Uit de kronieken : Nederlandse Provincie, regio Zaïre, Oost Aziatische regioMissiezusters van het Kostbaar Bloed : 1885-1985
Paginering
 • 64 bl
Uitgever
 • Rome : [Missiezusters van het Kostbaar Bloed]
Jaar van uitgave
 • [1993]

Titel
 • 100 jaar Missiezusters van het Kostbaar Bloed : 1885 - 1985 / [samengest. door het Generaal Bestuur]Honderd jaar Missiezusters van het Kostbaar Bloed
Paginering
 • 122 p
Uitgever
 • Beek en Donk [etc.] : Missiezusters van het Kostbaar Bloed
Jaar van uitgave
 • 1985

Titel
 • Historische Dokumentation der Missions-Schwestern vom Kostbaren Blut (Mariann-hill) 1885-1971
Paginering
 • 129 p
Uitgever
 • [S.l. : s.n.]
Jaar van uitgave
 • [ca.1971]

Titel
 • ‘Vijfenzeventig jaar missieleven. Feestnummer van het tijdschrift Missieleven der Missiezusters van het Kostbaar Bloed te Tienray (l.)’ in: Missieleven der Missiezusters van het Kostbaar Bloed - Tienray, 36. nr. 3-4
Auteur
 • NN
Paginering
 • 32
Uitgever
 • z.p.:
Jaar van uitgave
 • 1960/61

Titel
 • Verslagboek eerste Internationaal missiecongres in Nederland : gehouden te Utrecht, 25 tot 29 September 1922 / samengest. en uitg. door A. Hermus en A. de Wit
Auteur
 • Adrianus Hermus (1862-) ; A. de Wit
Paginering
 • VII, 304 p
Uitgever
 • [S.l. : s.n.
Jaar van uitgave
 • ca. 1922]

Titel
 • Missieleven van de Missiezusters van het Kostbaar Bloed-Tienray
Paginering
 • 35 p
Uitgever
 • Tienray : Missiezusters
Jaar van uitgave
 • 1953
Interviews

1 interview:

138


Het archief

Meer over het archief
Beschrijving archief

Het generalaat bevond zich tot 1967 in Aarle-Rixtel en is toen verplaatst naar Rome. Het grootste deel van het archief verhuisde ook naar die stad. Een klein deel zal worden overgebracht naar het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven in St. Agatha. Het generaal archief in Aarle-Rixtel bestond uit stukken betreffende de congregatie, provincies, zusters en financiën, een verzameling dia's , systematisch samengestelde fotoalbums en een congregatiemuseum. Op deze archieven waren verschillende registers gemaakt. Inmiddels is ook hiervan een groot deel aan het generalaat overgedragen. Het provinciaal archief in Tienray (provincie Limburg) bestond uit stukken betreffende het bestuur, kapittels, statistieken, brieven van de stichter en van de algemeen overste (1971-1985), conferenties, cursussen, materiaal van opgeheven huizen; spiritualiteit, zoals regel en constituties en gebedenboeken. Verder zijn er stukken over de leden, waaronder registers van inkleding, gedane professies en enveloppen met persoonsgegevens, kronieken van de Nederlandse provincie en de nederlandse missies, documentatie, zoals het congregatieblad, krantenknipsels en geschiedschrijving van de congregatie, en ten slotte audiovisueel materiaal met fotoalbums. Dit materiaal was onderwerpsgewijs geordend in ordners. Overigens is het archief van de missieprokuur weinig informatief omdat deze alleen financiële zaken regelde (bezoekverslag KAN 1997).

Beschrijving archief (Engels)

The Generalate was in Aarle-Rixtel until 1967 and was then moved to Rome. The largest part of the archive was also tranferred to that city. A small part is going to be transferred to the Centre for the Heritage of Religious Life in the Netherlands. The general archive in Aarle-Rixtel consists of documents concerning the congregation, provinces, Sisters and finance, a collection of slides, photo albums and a congregation museum. Different registers have been made of this archive. Meanwhile, a large part of it has been transferred to the Generalate.

The provincial archive in Tienray (province of Limburg) consisted of documents concerning the management, chapters, statistics, letters from the founder and the General Superior (period 1971-1985), conferences, courses, documents from liquidated houses; spirituality, e.g. rule and constitutions and prayer books. Furthermore, there are documents about the members, including registers of clothing, vows taken and envelopes with personal data, chronicles of the Dutch province and Dutch missions, documentation like the congregation journal, press cuttings and historiography of the congregation, and finally audio-visual material with photo albums. This material had been arranged in files by subject. Nevertheless, the archive of the Mission Section is not very informative, because it only managed financial matters (visit report KAN 1997).

Bewaarplaats Missiezusters van het Kostbaar Bloed, Aarle-Rixtel
Periode archief 1988-2011
Omvang 2 meter
Toegang soort
 • Anders nl
Opmerkingen toegang soort enkele registers

Bewaarplaats Missiezusters van het Kostbaar Bloed (cps), Tienray
Periode archief 1937-2011
Omvang 10 meter
Toegang soort
 • Anders nl
Opmerkingen toegang soort geen

Bewaarplaats Generalaat, Via S. Giovanni Eudes, 93 - 00163 ROMA
Websites

Een algemene website was op moment van schrijven niet bekend, maar de Duitse vestiging is te benaderen via de url:

 

  http://www.missionshausneuenbeken.de/

Archivalie elders

In het archief van de Missionarissen van Mariannhill, de mannelijke pendant, bevinden zich de volgende stukken over de zusters:

 

2.20.2 Stukken betreffende de Zusters van het Kostbaar Bloed

 

302     

Boek "Gedenkschrift zur 25jährigen Jubelfeier der Schwestern der Kongregation von der Anbetung des kostbaren Blutes Jesu Christi (1879-1904)". 1904

1 deel

 

295     

Boekje "Das 25 jährige Bestehen der Kongregation der Missions-Schwestern vom kostbaren Blut. 1885-1910". 1911.  

1 deeltje

 

297     

Boekje "Werden und Wachsen der Genossenschaft der Missionsschwestern vom Kostbaren Blut".

1950.  

1 deeltje

 

711-716         

Periodiek "Missieleven", uitgegeven door de Missiezusters van het Kostbaar Bloed. 1952, 1954, 1959-1961, 1963-1967.

5 banden en 1 deeltje

711      1952. Jrg. 28.

712      1954. Jrg. 30.

713      1959. Jrg. 35, nr. 3. 1 deeltje

714      1960-1961. Jrg. 36.

715      1963-1966. Jrg. 39-41.

716      1966-1967. Jrg. 42-43.

 

73       

Brochure "Missieleven" van de missiezusters van het Kostbaar Bloed. 1953.  

1 deel

 

1017   

Periodiek "Missieleven" van de Missiezusters van het Kostbaar Bloed te Tienray, jrg. 31, nrs. 3-4. 1955.  

1 deel

 

66       

Roman "Der Rote Rock" door zuster Eva Maria Kremer c.p.s. 1956.  

1 deel

 

1495-1497     

Boeken van zr. Eva Maria Kremer c.p.s. 1957, 1960, 1964.     

3 delen

1495    "Afrika erlebt". 1957.

1496    "De dwaze liefde van een barones". 1960.

1497    "Roekeloos spel in Kongo". 1964

 

301     

Boek "Ein Blick hinter die Klostermauern Wernbergs: 75 Jahre Genossenshaft der Missionsschwestern vom kostbaren Blut und 25 Jahre Missionskloster Schloss Wernberg" door

zuster Eva Maria Kremer.

1959.  

1 deel

 

300     

Boek "Wagnis und Erfolg; 75 Jahre Missionsarbeit der Missionsschwestern vom Kostbaren Blut (1885-1960)". 1960.  

1 deel

 

299     

Boekje "75 Jahre Heilig Blut; 1903-1978". 1978.  

1 deeltje

 

296     

Boek "100 jaar Missiezusters van het Kostbaar Bloed". 1985.  

1 deel

 

65       

Brochure "In his steps" over de missiezusters van Kostbaar Bloed. z.j.      

1 deel

 

1517   

Prentbriefkaart met foto van het klooster van de Missiezusters van het Kostbaar Bloed te Tienray. z.j.      

1 stuk

 

Verwijzing naar andere archiefvormers
Opmerkingen