Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

Missionarissen van Scheut (CICM)

Naam Missionarissen van Scheut (CICM)
Naamsvarianten
 • Missie-Congregatie van het Onbevlekt Hart van Maria
 • Congregatio Immaculati Cordis Mariae (cicm)
 • Scheutisten
 • Congregatie van de Missionarissen van het Onbevlekt Hart van Maria
 • Congregatie van het Onbevlekt Hart van Maria
 • Paters Missionarissen van Scheut (CICM)
 • Scheutisten
Periode 1862-2011
Denominatie rooms-katholiek
Org Missie

Continenten
 • Noord Amerika
 • Azië
Lokatie
 • China
 • Aartsbisdom Shenyang, Liaoning
 • Bisdom Chengde (Rehe, Jehol), Liaoning
 • Bisdom Chongli (Siwantze, Xiwanzi), Hebei
 • Aartsbisdom Hohhot (Suiyüan), Nei Mongol
 • Bisdom Yinchuan, Ningxia
 • Bisdom Datong (Tatung), Shanxi
Selectie uit de literatuur
Titel
 • Soldaten van God : Nederlandse en Belgische missionarissen op missie in China in de negentiende eeuw / Harry Knipschild
Auteur
 • Henricus Hubertus Knipschild (1944-)
Paginering
 • 351 p
Uitgever
 • Amsterdam : Bakker
Jaar van uitgave
 • 2008

Titel
 • Ferdinand Hamer 1840-1900, missiepionier en martelaar in China : een nieuwe kijk op de missiemethode van de Scheutisten in het noorden van China, en de reactie daarop van de Chinezen / Henricus Hubertus Knipschild
Auteur
 • Henricus Hubertus Knipschild (1944-)
Paginering
 • XVI, 409 p
Uitgever
 • [S.l. : s.n.]
Jaar van uitgave
 • [2005]

Titel
 • Zonen en dochters met een missie : een boek over missionarissen uit Boekel en Venhorst / [red.: Jan Meulemeesters ; met medew. van: Trudy Bolwerk ... et al.]
Auteur
 • Jan Meulemeesters ; Trudy Bolwerk
Paginering
 • 100 p
Uitgever
 • [Boekel] : Missiecomité Boekel-Venhorst[Boekel] : Heemkundekring 'Sint Achten op Boeckel'
Jaar van uitgave
 • [2003]

Titel
 • Reizigers in God : de missionarissen van Scheut / Erik Raspoet
Auteur
 • Erik Raspoet (1965-)
Reeks
 • Meulenhoff editie ; 1920
Paginering
 • 158 p
Uitgever
 • Amsterdam : Meulenhoff
Jaar van uitgave
 • cop. 2001

Titel
 • Ideaal van mijn jeugd = Spes mea a juventute mea : "een uur gaans van Vught..." : Sparrendaal honderd jaar, 1899-1999 / [red.: L. van den Berg ... et al. ; foto's: Th. Heurkens ... et al.]Spes mea a juventute mea
Auteur
 • Leo van den Berg
Paginering
 • 195 p
Uitgever
 • [Vught] : De Nederlandse Provincie CICM
Jaar van uitgave
 • [1999]

Titel
 • The archives of the Congregation of the Immaculate Heart of Mary : (CICM-Scheut) (1862-1967) / comp. by Dries Vanysacker ... [et al.] ; supervised by Raymond Renson CICM
Auteur
 • Dries Vanysacker (1962-) ; Raymond Renson
Reeks
 • Bibliothèque de l'Institut Historique Belge de Rome, ISSN 0073-8522 ; 36, 37
Paginering
 • 2 dl. (1059 p.)
Uitgever
 • Bruxelles [etc.] : Institut Historique Belge de Rome
Jaar van uitgave
 • 1995

Titel
 • Scheut vroeger en nu : 1862-1987 : geschiedenis van de Congregatie van het Onbevlekt Hart van Maria C.I.C.M. / uitgegeven door Daniël Verhelst en Hyacint Daniëls ; redactieraad, voorz.: Raymond Renson ... [et al.]
Auteur
 • Daniël Verhelst ; Hyacint Daniëls ; Raymond Renson
Reeks
 • Ancorae ; vol. 10
Paginering
 • 575 p
Uitgever
 • Leuven : Universitaire Pers
Jaar van uitgave
 • 1991

Titel
 • The contribution of Scheut (CICM) to Health Care in North China (1865-1953)
Auteur
 • Dries Vanysacker
In
 • Bulletin van het Belgisch Historisch Instituut te Rome
Reeks
 • 74
Paginering
 • 11-55
Jaar van uitgave
 • 1994
Interviews

25 interviews, en wel de nrs.:

22

32

34

112

115

164

222

223

273

360

399

414

426

439

454

476

484

506

535

592

621

637

679

685

746

Meer over het archief
Beschrijving archief

In dit format zijn twee archieven beschreven, dat van de Nederlandse pas in 1952 ontstane provincie en dat van het algemeen bestuur dat zich ten dele in Leuven en ten dele in Rome bevindt. Veel over het karakter van dit archief en hoe erin de weg te vinden in: Knipschild, Ferdinand Hamer (dissertatie), 372-376.

 

1.

Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven, St. Agatha

Het archief van de Nederlandse provincie is in 2006 in bruikleen gegeven aan het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven in St. Agatha. De inventaris met inleiding is raadpleegbaar op de website van het Centrum. In het bestuursarchief zijn ook de archieven van het economaat en missieprocuur als onderdelen opgenomen. Het archief bestaat uit: materiaal van vóór de oprichting van de Nederlandse provincie, stukken over kapittels en conferenties, bestuurs- en huisraadvergaderingen, correspondentie, tijdschriften en andere publicaties over Congo, de Filipijnen en Indonesië, historische publicaties, ledenlijsten, constituties en foto-albums. Bestuursstukken van voor 1952 zijn overgebracht naar Rome, waarbij moet worden opgemerkt dat deze stukken wel betrekking hebben op Nederland maar niet tot het archief van de Nederlandse provincie behoren. Het archief is niet goed beheerd waardoor veel hiaten zijn ontstaan en de informatieve waarde voor het onderzoek naar culturele interactie niet groot is.  Dagboeken (op één na), kronieken, verslagen van visitaties en overlegvergaderingen van missiewerkers werden niet aangetroffen. Huizen hielden hun kronieken en stukken niet bij of deze raakten zoek bij verhuizingen. In het sedert 1901 uitgegeven tijdschrift Annalen van Sparrendaal zijn wel brieven van missionarissen aan het thuisfront afgedrukt, maar bij dit soort publikaties is het altijd de vraag of de brieven volledig zijn weergegeven.

 

 

2.   

Leuven

Een deel van het archief van het generalaat wordt bewaard in het Katholiek Documentatie Centrum (afgekort als KADOC) in Leuven. Het heeft een omvang van 4 meter en bevat naast de gebruikelijke stukken de persoonlijke dossiers van de leden met dagboeken en brieven, met daarin vaak interessante etnografische informatie. Ook publicaties van de leden zijn bewaard gebleven in de zogenaamde scripta confratrum, evenals een unieke verzameling (oude) kaarten van de missiegebieden (ongeveer 300 stuks). Voor wat betreft de missie zijn interessant de gegevens over de leden, de archieven van de provincie Congo, diocesane archieven van Congo en China en individuele collecties. De filmcollectie telt 110 titels.

 

 

3.  

Generalaat, Rome.

Het archief van het generalaat is verder niet onderzocht. Knipschild vond er voor zijn boek over de Mongoolse missdie veel waardevol materiaal.

Beschrijving archief (Engels)

In this format two archives have been described, the archive of the Dutch province that only came into being in 1952, and that of the general management that is partly in Leuven and partly in Rome. Much about the character of this archive and how to find your way in it can be found in: Knipschild, Ferdinand Hamer (PhD thesis), 372-376.

 

1.

Centre for the Heritage of Religious Life in the Netherlands

The archive of the Dutch province has been given on loan to the Centre for the Heritage of Religious Life in the Netherlands in St. Agatha. The inventory with introduction can be consulted on the website of the Centre. The archives of the Economic and Mission Section have been incorporated into the management archive. The archive consists of: material dating from before the establishment of the Dutch province, documents about chapters and conferences, meetings of the management and house councils, correspondence, journals and other publications about Congo, the Philippines and Indonesia, historical publications, lists of members, constitutions and albums with photographs. Management papers dating from before 1952 have been transferred to Rome. It has to be noted that these papers do concern the Netherlands, but do not belong to the archive of the Dutch province. The archive has not been kept well, many gaps have arisen and the informative value for research into cultural interaction is not great. Diaries (except one), chronicles, reports of visitations and conferences of missionaries have not been found. The separate houses did not keep their chronicles and documents, or they were lost when moving. Letters from missionaries to the home front have been printed in the Annalen van Sparrendaal published from 1901, but the problem of this kind of publication is always that the letters may not have been published in their entirety.

 

2.

Leuven

A part of the archive of the Generalate is preserved in the Catholic Documentation Centre (abbreviated as KADOC) in Leuven. It has a volume of four meters and contains the personal files of the members with diaries and letters with often interesting ethnographical information, besides the usual documents. Publications of the members have been preserved in the so-called

scripta confratrum , just like an unique collection old maps of the mission areas (about 300 items). Interesting for the mission are the information about the members, the archives of the province Congo, diocesan archives of Congo and China and individual collections. The film collection counts 110 titles.

 

3.

Generalate Rome

The archive of the Generalate has not been investigated further. Knipschild found valuable information there for his book about the Mongolia mission.

Bewaarplaats Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven, St. Agatha
Periode archief 1885-2005
Openbaarheid beperkt
Opmerkingen openbaarheid

Toestemming voor raadpleging van de provinciaal is vereist. Sommige privacy-gevoelige stukken blijven, uitzonderingen daargelaten, gesloten.

Omvang 7 meter
Toegang soort
 • Inventaris met inleiding
Opmerkingen toegang soort raadpleegbaar op website Erfgoedcentrum St. Agatha

Bewaarplaats KADOC-K.U.Leuven, Documentatie- en Onderzoekscentrum voor Religie, Cultuur en Samenleving, Leuven
Periode archief 1862-1967
Openbaarheid beperkt
Opmerkingen openbaarheid

Raadpleegbaar mits toelating van de bewaargever. 

Voor raadpleging van dit archief, vul een verzoekformulier in. 

Noteer duidelijk de concrete nummers van de dossiers/dozen uit de plaatsingslijst, die je vindt onder de link '0n line toegangen'. (Jo Luyten. bestand / archief: Archief van het generalaat van de Congregatie van het Onbevlekt Hart van Maria (Scheutisten). 1862-1967. 88,4 strekkende meter; circa 300 kaarten. (BE / 942855 / 1262). In ODIS - Database Intermediary Structures Flanders [online] . Record Creation Date : 20 oktober 2004. Record Last Modified Date : 17 september 2008. Record no. 2560. Available from World Wide Web: <http://www.odis.be>.)

Omvang 88,4 m, circa 300 kaarten
Toegang soort
 • Inventaris met inleiding
Toegang titel Vanysacker, D. en Renson, R. The archives of the Congregation of the Immaculate Heart of Mary (CICM-Scheut) (1862-1967). Turnhout, 1995 [Belgisch Historisch Instituut te Rome. Bibliotheek 36-37]. Deze gepubliceerde toegang werd verder aangevuld door het zgn. Addendum to Inventory, opgemaakt in 2003-2004 door Nestor Pycke en Romain Clement.

Bewaarplaats Generalaat, Via San Giovanni Eudes 95 - 00163 ROMA, tel. 06-66.50.031
Periode archief 1968-heden
Archivalie elders

In het Katholiek Documentatie Centrum in Nijmegen bevinden zich de volgende stukken in de Verzameling Losse Archivalia:

 

LARC 3648. Brieven van en aan de Congregatie van het Onbevlekt Hart van Maria (Missionarissen van Scheut).1958-1959,1963,

2 stukken.;

 

LARC 4391. Biografie van missionaris Henry Raymakers, stichter van Sparrendaal, door G. van Schie CICM. [1993],

1 stuk.;

 

LARC 4477. Stukken betreffende de herdenking van het eeuwfeest van mgr. Ferdinand Hamer, bisschop-martelaar te China.1940,

1 omslag.;

 

LARC 6532. Verhandeling van M.C. Mi over de sterfdatum van mgr. F. Hamer CICM (missionarissen van Scheut). Met correspondentie.2000-2001,

1 omslag.

NB: Deels in het Engels en in het Chinees.

 

Verwijzing naar andere archiefvormers
Opmerkingen

 

website: www.scheutmissions.org [ook: http://www.cicmmissions.org]

e-mail: secre.gen@cicm-mission.org

Informatiewaarde Gering

Geschiedenis


Geografie

Continenten
 • Noord Amerika
 • Azië
Lokatie
 • China
 • Aartsbisdom Shenyang, Liaoning
 • Bisdom Chengde (Rehe, Jehol), Liaoning
 • Bisdom Chongli (Siwantze, Xiwanzi), Hebei
 • Aartsbisdom Hohhot (Suiyüan), Nei Mongol
 • Bisdom Yinchuan, Ningxia
 • Bisdom Datong (Tatung), Shanxi

Niet-archivalische bronnen

Selectie uit de literatuur
Titel
 • Soldaten van God : Nederlandse en Belgische missionarissen op missie in China in de negentiende eeuw / Harry Knipschild
Auteur
 • Henricus Hubertus Knipschild (1944-)
Paginering
 • 351 p
Uitgever
 • Amsterdam : Bakker
Jaar van uitgave
 • 2008

Titel
 • Ferdinand Hamer 1840-1900, missiepionier en martelaar in China : een nieuwe kijk op de missiemethode van de Scheutisten in het noorden van China, en de reactie daarop van de Chinezen / Henricus Hubertus Knipschild
Auteur
 • Henricus Hubertus Knipschild (1944-)
Paginering
 • XVI, 409 p
Uitgever
 • [S.l. : s.n.]
Jaar van uitgave
 • [2005]

Titel
 • Zonen en dochters met een missie : een boek over missionarissen uit Boekel en Venhorst / [red.: Jan Meulemeesters ; met medew. van: Trudy Bolwerk ... et al.]
Auteur
 • Jan Meulemeesters ; Trudy Bolwerk
Paginering
 • 100 p
Uitgever
 • [Boekel] : Missiecomité Boekel-Venhorst[Boekel] : Heemkundekring 'Sint Achten op Boeckel'
Jaar van uitgave
 • [2003]

Titel
 • Reizigers in God : de missionarissen van Scheut / Erik Raspoet
Auteur
 • Erik Raspoet (1965-)
Reeks
 • Meulenhoff editie ; 1920
Paginering
 • 158 p
Uitgever
 • Amsterdam : Meulenhoff
Jaar van uitgave
 • cop. 2001

Titel
 • Ideaal van mijn jeugd = Spes mea a juventute mea : "een uur gaans van Vught..." : Sparrendaal honderd jaar, 1899-1999 / [red.: L. van den Berg ... et al. ; foto's: Th. Heurkens ... et al.]Spes mea a juventute mea
Auteur
 • Leo van den Berg
Paginering
 • 195 p
Uitgever
 • [Vught] : De Nederlandse Provincie CICM
Jaar van uitgave
 • [1999]

Titel
 • The archives of the Congregation of the Immaculate Heart of Mary : (CICM-Scheut) (1862-1967) / comp. by Dries Vanysacker ... [et al.] ; supervised by Raymond Renson CICM
Auteur
 • Dries Vanysacker (1962-) ; Raymond Renson
Reeks
 • Bibliothèque de l'Institut Historique Belge de Rome, ISSN 0073-8522 ; 36, 37
Paginering
 • 2 dl. (1059 p.)
Uitgever
 • Bruxelles [etc.] : Institut Historique Belge de Rome
Jaar van uitgave
 • 1995

Titel
 • Scheut vroeger en nu : 1862-1987 : geschiedenis van de Congregatie van het Onbevlekt Hart van Maria C.I.C.M. / uitgegeven door Daniël Verhelst en Hyacint Daniëls ; redactieraad, voorz.: Raymond Renson ... [et al.]
Auteur
 • Daniël Verhelst ; Hyacint Daniëls ; Raymond Renson
Reeks
 • Ancorae ; vol. 10
Paginering
 • 575 p
Uitgever
 • Leuven : Universitaire Pers
Jaar van uitgave
 • 1991

Titel
 • The contribution of Scheut (CICM) to Health Care in North China (1865-1953)
Auteur
 • Dries Vanysacker
In
 • Bulletin van het Belgisch Historisch Instituut te Rome
Reeks
 • 74
Paginering
 • 11-55
Jaar van uitgave
 • 1994
Interviews

25 interviews, en wel de nrs.:

22

32

34

112

115

164

222

223

273

360

399

414

426

439

454

476

484

506

535

592

621

637

679

685

746


Het archief

Meer over het archief
Beschrijving archief

In dit format zijn twee archieven beschreven, dat van de Nederlandse pas in 1952 ontstane provincie en dat van het algemeen bestuur dat zich ten dele in Leuven en ten dele in Rome bevindt. Veel over het karakter van dit archief en hoe erin de weg te vinden in: Knipschild, Ferdinand Hamer (dissertatie), 372-376.

 

1.

Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven, St. Agatha

Het archief van de Nederlandse provincie is in 2006 in bruikleen gegeven aan het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven in St. Agatha. De inventaris met inleiding is raadpleegbaar op de website van het Centrum. In het bestuursarchief zijn ook de archieven van het economaat en missieprocuur als onderdelen opgenomen. Het archief bestaat uit: materiaal van vóór de oprichting van de Nederlandse provincie, stukken over kapittels en conferenties, bestuurs- en huisraadvergaderingen, correspondentie, tijdschriften en andere publicaties over Congo, de Filipijnen en Indonesië, historische publicaties, ledenlijsten, constituties en foto-albums. Bestuursstukken van voor 1952 zijn overgebracht naar Rome, waarbij moet worden opgemerkt dat deze stukken wel betrekking hebben op Nederland maar niet tot het archief van de Nederlandse provincie behoren. Het archief is niet goed beheerd waardoor veel hiaten zijn ontstaan en de informatieve waarde voor het onderzoek naar culturele interactie niet groot is.  Dagboeken (op één na), kronieken, verslagen van visitaties en overlegvergaderingen van missiewerkers werden niet aangetroffen. Huizen hielden hun kronieken en stukken niet bij of deze raakten zoek bij verhuizingen. In het sedert 1901 uitgegeven tijdschrift Annalen van Sparrendaal zijn wel brieven van missionarissen aan het thuisfront afgedrukt, maar bij dit soort publikaties is het altijd de vraag of de brieven volledig zijn weergegeven.

 

 

2.   

Leuven

Een deel van het archief van het generalaat wordt bewaard in het Katholiek Documentatie Centrum (afgekort als KADOC) in Leuven. Het heeft een omvang van 4 meter en bevat naast de gebruikelijke stukken de persoonlijke dossiers van de leden met dagboeken en brieven, met daarin vaak interessante etnografische informatie. Ook publicaties van de leden zijn bewaard gebleven in de zogenaamde scripta confratrum, evenals een unieke verzameling (oude) kaarten van de missiegebieden (ongeveer 300 stuks). Voor wat betreft de missie zijn interessant de gegevens over de leden, de archieven van de provincie Congo, diocesane archieven van Congo en China en individuele collecties. De filmcollectie telt 110 titels.

 

 

3.  

Generalaat, Rome.

Het archief van het generalaat is verder niet onderzocht. Knipschild vond er voor zijn boek over de Mongoolse missdie veel waardevol materiaal.

Beschrijving archief (Engels)

In this format two archives have been described, the archive of the Dutch province that only came into being in 1952, and that of the general management that is partly in Leuven and partly in Rome. Much about the character of this archive and how to find your way in it can be found in: Knipschild, Ferdinand Hamer (PhD thesis), 372-376.

 

1.

Centre for the Heritage of Religious Life in the Netherlands

The archive of the Dutch province has been given on loan to the Centre for the Heritage of Religious Life in the Netherlands in St. Agatha. The inventory with introduction can be consulted on the website of the Centre. The archives of the Economic and Mission Section have been incorporated into the management archive. The archive consists of: material dating from before the establishment of the Dutch province, documents about chapters and conferences, meetings of the management and house councils, correspondence, journals and other publications about Congo, the Philippines and Indonesia, historical publications, lists of members, constitutions and albums with photographs. Management papers dating from before 1952 have been transferred to Rome. It has to be noted that these papers do concern the Netherlands, but do not belong to the archive of the Dutch province. The archive has not been kept well, many gaps have arisen and the informative value for research into cultural interaction is not great. Diaries (except one), chronicles, reports of visitations and conferences of missionaries have not been found. The separate houses did not keep their chronicles and documents, or they were lost when moving. Letters from missionaries to the home front have been printed in the Annalen van Sparrendaal published from 1901, but the problem of this kind of publication is always that the letters may not have been published in their entirety.

 

2.

Leuven

A part of the archive of the Generalate is preserved in the Catholic Documentation Centre (abbreviated as KADOC) in Leuven. It has a volume of four meters and contains the personal files of the members with diaries and letters with often interesting ethnographical information, besides the usual documents. Publications of the members have been preserved in the so-called

scripta confratrum , just like an unique collection old maps of the mission areas (about 300 items). Interesting for the mission are the information about the members, the archives of the province Congo, diocesan archives of Congo and China and individual collections. The film collection counts 110 titles.

 

3.

Generalate Rome

The archive of the Generalate has not been investigated further. Knipschild found valuable information there for his book about the Mongolia mission.

Bewaarplaats Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven, St. Agatha
Periode archief 1885-2005
Openbaarheid beperkt
Opmerkingen openbaarheid

Toestemming voor raadpleging van de provinciaal is vereist. Sommige privacy-gevoelige stukken blijven, uitzonderingen daargelaten, gesloten.

Omvang 7 meter
Toegang soort
 • Inventaris met inleiding
Opmerkingen toegang soort raadpleegbaar op website Erfgoedcentrum St. Agatha

Bewaarplaats KADOC-K.U.Leuven, Documentatie- en Onderzoekscentrum voor Religie, Cultuur en Samenleving, Leuven
Periode archief 1862-1967
Openbaarheid beperkt
Opmerkingen openbaarheid

Raadpleegbaar mits toelating van de bewaargever. 

Voor raadpleging van dit archief, vul een verzoekformulier in. 

Noteer duidelijk de concrete nummers van de dossiers/dozen uit de plaatsingslijst, die je vindt onder de link '0n line toegangen'. (Jo Luyten. bestand / archief: Archief van het generalaat van de Congregatie van het Onbevlekt Hart van Maria (Scheutisten). 1862-1967. 88,4 strekkende meter; circa 300 kaarten. (BE / 942855 / 1262). In ODIS - Database Intermediary Structures Flanders [online] . Record Creation Date : 20 oktober 2004. Record Last Modified Date : 17 september 2008. Record no. 2560. Available from World Wide Web: <http://www.odis.be>.)

Omvang 88,4 m, circa 300 kaarten
Toegang soort
 • Inventaris met inleiding
Toegang titel Vanysacker, D. en Renson, R. The archives of the Congregation of the Immaculate Heart of Mary (CICM-Scheut) (1862-1967). Turnhout, 1995 [Belgisch Historisch Instituut te Rome. Bibliotheek 36-37]. Deze gepubliceerde toegang werd verder aangevuld door het zgn. Addendum to Inventory, opgemaakt in 2003-2004 door Nestor Pycke en Romain Clement.

Bewaarplaats Generalaat, Via San Giovanni Eudes 95 - 00163 ROMA, tel. 06-66.50.031
Periode archief 1968-heden
Archivalie elders

In het Katholiek Documentatie Centrum in Nijmegen bevinden zich de volgende stukken in de Verzameling Losse Archivalia:

 

LARC 3648. Brieven van en aan de Congregatie van het Onbevlekt Hart van Maria (Missionarissen van Scheut).1958-1959,1963,

2 stukken.;

 

LARC 4391. Biografie van missionaris Henry Raymakers, stichter van Sparrendaal, door G. van Schie CICM. [1993],

1 stuk.;

 

LARC 4477. Stukken betreffende de herdenking van het eeuwfeest van mgr. Ferdinand Hamer, bisschop-martelaar te China.1940,

1 omslag.;

 

LARC 6532. Verhandeling van M.C. Mi over de sterfdatum van mgr. F. Hamer CICM (missionarissen van Scheut). Met correspondentie.2000-2001,

1 omslag.

NB: Deels in het Engels en in het Chinees.

 

Verwijzing naar andere archiefvormers
Opmerkingen

 

website: www.scheutmissions.org [ook: http://www.cicmmissions.org]

e-mail: secre.gen@cicm-mission.org

Informatiewaarde Gering