Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

Ursulinen van de Romeinse Unie (OSU)

Naam Ursulinen van de Romeinse Unie (OSU)
Naamsvarianten
 • Ordo Sanctae Ursulae (osu)
 • Zusters van de Romeinse Unie
 • Orde van de Ursulinen van de Romeinse Unie
 • Religieuzen-Ursulinen van de Romeinse Unie
 • Ursulinen van de Romeinse Unie van Vught
 • Zusters Ursulinen van de Romeinse Unie (OSU)
Periode 1535-2011
Denominatie rooms-katholiek
Org Missie

Continenten
 • Latijns Amerika
 • Afrika
 • Azië
 • Oceanië
Lokatie
 • Nederlands Indië
 • Aartsbisdom Jakarta, Java
 • Bandoeng
 • Bisdom Bogor, Java
 • Aartsbisdom Semarang, Java
 • Soerabaya
 • Malang
Selectie uit de literatuur
Titel
 • Zonen en dochters met een missie : een boek over missionarissen uit Boekel en Venhorst / [red.: Jan Meulemeesters ; met medew. van: Trudy Bolwerk ... et al.]
Auteur
 • Jan Meulemeesters ; Trudy Bolwerk
Paginering
 • 100 p
Uitgever
 • [Boekel] : Missiecomité Boekel-Venhorst[Boekel] : Heemkundekring 'Sint Achten op Boeckel'
Jaar van uitgave
 • [2003]

Titel
 • ‘Geroepen. Ervaringen van een missiezuster in Indonesië, 1935-1976,’
Auteur
 • Annelies Dassen (1959-) ; Christine van Eerd (1964-)
In
 • Vrouwen in den vreemde : lotgevallen van emigrantes en immigrantes / onder red. van Annelies Dassen, Christine van Eerd, Karin Oppelland
Reeks
 • Tipje van de sluier ; dl.8
Paginering
 • 214 p
Uitgever
 • Zutphen : Walburg Pers
Jaar van uitgave
 • cop. 1993

Titel
 • De Ursulinen van de Romeinse Unie : appendix voor de provinciale raad te Malden / door J. Kocken ; KASKI
Auteur
 • J. Kocken
Reeks
 • Rapport / KASKI, Instituut voor Sociaal-Wetenschappelijk Onderzoek, Studie en Advies ; nr.318m
Paginering
 • 17 p
Uitgever
 • 's-Gravenhage : KASKI
Jaar van uitgave
 • 1971

Titel
 • Ursulinen van de Romeinse Unie : de in Nederland wonende zusters van de Indonesische provincie. verslag van een onderzoek / door Jos Kocken ; KASKI
Auteur
 • Jos Kocken
Reeks
 • Rapport / KASKI, Instituut voor Sociaal-Wetenschappelijk Onderzoek, Studie en Advies ; nr.320
Paginering
 • 28 p
Uitgever
 • 's-Gravenhage : KASKI
Jaar van uitgave
 • 1971

Titel
 • De Ursulinen van de Romeinse Unie : situatieschets van de Nederlandse provincie. verslag van een onderzoek / door A. Nuy en J. Kocken ; KASKI
Auteur
 • A. Nuy ; J. Kocken
Reeks
 • Rapport / KASKI, Instituut voor Sociaal-Wetenschappelijk Onderzoek, Studie en Advies ; nr.318
Paginering
 • 64 p
Uitgever
 • 's-Gravenhage : KASKI
Jaar van uitgave
 • 1970

Titel
 • Over de Missies der Ursulinen gaat de zon nooit onder : opgedragen aan de onzen die strijden in de voorste linies voor Christus' Rijk / met een voorw. van Fr. FeronTot aan de uiteinden der aarde ...
Auteur
 • Frans Joseph Feron (1896-1958)
Paginering
 • 106 p
Uitgever
 • Grubbenvorst : Ursulinenmissieprocuur
Jaar van uitgave
 • 1947

Titel
 • De RR. Ursulinen 75 jaar in Soerabaia : 1863-October-1938 / uitg. van het feest comité / [auteur: J. Hart]
Auteur
 • J. Hart
Paginering
 • 31 p
Uitgever
 • Soerabaja
Jaar van uitgave
 • 1938

Titel
 • Gedenkboek van de religieuzen Ursulinen der Rom. Unie op Java 1535-1935
Paginering
 • 231 p., 13 p. pl
Uitgever
 • [S.l. : s.n.]
Jaar van uitgave
 • [1935]

Titel
 • Sint Angela Merici, de stichteres der Ursulinen / door een Religieuze van de Orde van St. Ursula
Auteur
 • Religieuze van de Orde van St. Ursula
Paginering
 • 254 p
Uitgever
 • Bandoeng : Kleijne
Jaar van uitgave
 • 1935

Titel
 • Gedenkboek 75-jarig bestaan "Weltevreden", het moederhuis der Zusters Ursulinen : 1859-1934
Paginering
 • [46] p
Uitgever
 • [S.l. : s.n.]
Jaar van uitgave
 • [1933]

Titel
 • Stella Oriens : tweemaandelijks missietijdschrift van de Religieuzen Ursulinen van de Romeinse Unie
Paginering
 • Jrg.7 (1946), no. 3 - jrg.28 (1967)
Uitgever
 • Grubbenvorst : Missieprocuur Ursulinen
Jaar van uitgave
 • 1946-1967
Interviews

Tien interviews en wel de nrs.:

2

159

226

265

307

350

352

372

587

627

Meer over het archief
Beschrijving archief

Het omvangrijke archief is in bruikleen gegeven aan het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven in St. Agatha. Het bestaat uit een bestuursarchief en een aantal huisarchieven, die in omvang en samenstelling- sterk van elkaar verschillen. Het betreft onder andere de huizen in Eysden, Sittard en Venray. Het archief bevat stukken over: de missieprocuur in Grubbenvorst, de Nederlandse missiegroep en documentatie. Het overgrote deel van de stukken dateert van na 1900. In het veld Bijzondere relevantie is extra aandacht besteed aan stukken van vóór 1900. Aangezien de Nederlandse provincie pas in 1928 werd opgericht, dateren de bestuursstukken van na die datum. Stukken over de voorganger ervan, de gecombineerde Nederlandse, Belgische en Engelse provincie, bevinden zich waarschijnlijk in België. Een opvallende lacune zijn de persoonsdossiers die nauwelijks zijn aangetroffen. Boeken over de geschiedenis van de orde vóór de oprichting van de Nederlandse provincie zijn daarentegen talrijk. Het archief wordt in de toekomst aangevuld met stukken uit het nog opende archief in Venray. Vermoedelijk zijn alle stukken van vóór 1960 over de missie al overgedragen. Het archief is geïnventariseerd door zr. Veronica Eken, D.Stoffelen en K. van Dooren. De inventaris kan worden geraadpleegd op de website van het Erfgoedcentrum. Het generalaatsarchief bevindt zich in Rome en is niet verder onderzocht.

Beschrijving archief (Engels)

The voluminous archive has been given on loan to the Centre for the Heritage of Religious Life in the Netherlands in St. Agatha. It consists of a management archive and some house archives with varying volume and composition. It concerns the houses in Eysden, Sittard and Venray, among others. The archive consists of documents about the Mission Section in Grubbenvorst, the Dutch mission group and documentation. By far, the most documents date from after 1900. In the Bijzondere relevantie field, extra attention has been paid to documents from before 1900.

As the Dutch province was only created in 1928, the management papers date from after that year. Documents concerning its predecessor, the combined Dutch-Belgian and English province, are probably in Belgium. A remarkable gap is the missing personal files. Books about the history of the order before the the creation of the Dutch province are numerous on the other hand. The archive will be supplemented with documents from the still dynamic archive in Venray. The archive has been inventoried by Sr. Veronica Eken, D. Stoffelen and K. van Dooren. The inventory can be consulted on the Centre's website. The archive of the Generalate is in Rome and has not been investigated.

Bewaarplaats Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven, St. Agatha
Periode archief 1464-2005
Openbaarheid beperkt
Opmerkingen openbaarheid

Het archief is in bruikleen gegeven aan het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven in St. Agatha, het eigendomsrecht ligt bij de congregatie. Voor het inzien van archiefmateriaal is toestemming nodig van het provinciaal bestuur. Een aanvraagformulier voor het verkrijgen van deze toestemming kan het erfgoedcentrum u per mail of per post toezenden.

Omvang 125 meter
Toegang soort
 • Inventaris met inleiding
Opmerkingen toegang soort digitaal beschikbaar op www.archieven.nl of www.erfgoedkloosterleven.nl
Toegang titel AR-Z117 Ursulinen van de Romeinse Unie
Bijzondere relevantie
Toon

Verberg

Selectie

De omnummering van 2010 is verwerkt. De oude nummers, die niet meer in gebruik zijn, maar waarnaar soms nog wordt verwezen, staan tussen haakjes.

 

 

Huisarchief Uden-Boxtel
Indonesië


2517 [156].

Boekje over de missie van de Ursulinen in Indonesië. z.j.

1 deel

2468 [107].

In memoriam bij gelegenheid van de overbrenging van de stoffelijke overschotten van oorlogsslachtoffers uit de Japanse bezettingstijd naar het Pandu-kerkhof te Bandung. 1951.

1 deel

2484 [123].

Tekeningen van landschappen in Indonesië en van schepen en vlinders. (tekenaar onbekend). z.j.

1 omslag


Huisarchief ‘Mater Dei’ Nijmegen
India

--


Huisarchief Sittard
Indonesië


2171 [21].

Stukken betreffende Sittard en de stichtingen op Java. 1856-1857, 1860-1861, 1866, 1870, 1951, 1955.

1 omslag


2323 [173].

Kopieënboek geschreven door M. Francoise Boom betreffende brieven van zusters uit Indië. Met bijlagen. 1955.

1 omslag


Zuid-Afrika


2174 [24].

Voorstel gedaan aan Mgr. Meiller door (onbekend) over het huis van Krugersdorp in Zuid Afrika. 1904.

1 stuk


2175 [25].

Akkoordverklaring met de Ursulinen van Sittard en de Ursulinen van Braamfontein in Transvaal. 1902.

1 stuk


2324 [174].

Brochure uitgegeven bij gelegenheid van het 100jarig bestaan van de Ursulinen in Zuid-Afrika. 1895-1995.

1 deel


2170 

Overzicht van de stichtingen van de orde der Ursulinen, z.j. (1856 Batavia incl gegevens; 1895 Barberton, Transvaal, Afrika incl gegevens)

 


Huisarchief Driebergen


Bevat archivalia van en over de Ursulinen van Weltevreden en Noordwijk (beide Nederlands-Indië). In 1928 werd een Indische provincie opgericht, waaronder de huizen van Halfweg/Driebergen (Missiehuis St. Xaverius) ressorteerden.
NB. Hieronder zijn in het bijzonder stukken opgenomen uit de jaren tot en met ca. 1950.


Indonesië

258 [31].

Aktes betreffende de erkenning van het reglement van de vereniging, genaamd "Het Gesticht der Zusters Ursulinen te Weltevreden" (1871) alsmede de statuten van de vereniging, genaamd "Het Gesticht der Zusters Ursulinen te Soerabaija" (1874) als rechtspersoon te erkennen in naam van de Koning door de Gouverneur-Generaal van Nederlands-Indië. 1871, 1874.

1 omslag
NB: kopieën


259-262 [32-35 ]

Stukken betreffende de goedkeuring van de gewijzigde statuten alsmede betreffende het bestuur van een filiaalhuis. 1929, 1937.

4 omslagen
NB: Kopieën


283 [56].

Naamlijsten van de bestuursleden van de huizen in Indonesië en van Driebergen. 1953-1958, 1965.

1 omslag


415 [188].

Lijst met chronologisch overzicht van de ontwikkelingen van de huizen van de Ursulinen in Indonesië over de periode 1856-1950. z.j.

1 stuk


645-657 [418-430].

Correspondentie met de huizen in Indonesië 1949-1968.

13 omslagen

645.

Correspondentie met het provincialaat te Bandung. 1949-1968.

646.

Correspondentie met Jakarta-Nusantara. 1954-1968.

647.

Correspondentie met Jarata-Jalan Pos. 1966-1968.

648.

Correspondentie met Bandung-Supratman. 1955-1968.

649.

Correspondentie met Madiun. 1953-1968.

650.

Correspondentie met Jakarta-Matraman. 1953-1968.

651.

Correspondentie met Malang. 1953-1968.

652.

Correspondentie met Jakarta-Bidara Tjina. 1951-1968.

653.

Correspondentie met Klaten. 1957-1968.

654.

Correspondentie met Solo en Ende. 1959-1967.

655.

Correspondentie met Sukabumi. 1952-1966.

656.

Correspondentie met Bandung-Merdeka. 1951-1968.

657.

Correspondentie met Surabaya-Darmo. 1953-1968.

243 [16].

Correspondentie betreffende novicen en aspiranten. 1938-1957.

1 omslag

246 [19].

Stukken betreffende de Congregatie der Religieuzen. 1912-1949.

1 omslag


247 [20].

Correspondentie met de bisschoppen. 1905-1970.

1 omslag


248 [21].

Correspondentie met geestelijken. 1937-1979.

1 omslag


250 [23].

Stukken betreffende het Centraal Missie Bureau in Batavia. 1947-1951.

1 omslag


251 [24].

Stukken betreffende het Centraal Missie Bureau in Den Haag. 1947-1981.

1 omslag


252 [25].

Stukken betreffende diverse missie-organisaties. 1947-1981.

1 omslag


253 [26].

Correspondentie betreffende terugkeer van zusters naar Indonesië. 1947-1950.

1 omslag


254 [27].

Correspondentie met het departement van Onderwijs en Eredienst te Batavia. 1949-1950.

1 omslag


255 [28].

Correspondentie met het Ministerie van Overzeese Gebiedsdelen en het Commissariaat voor Indonesische Zaken te Den Haag. 1946-1951.

1 omslag


256 [29].

Oorlogsdocumentatie. 1940-1945.

1 omslag


766 [539].

Brieven van mgr. P. Vrancken te Batavia aan Mère Odile. 1849-1859.

1 omslag
NB: Kopieën (zie hierna fase 3)

263 [36].

Brieven van Mère Gerardine Emonds en P. Willekens, apostolis vicaris te Batavia, over de aansluiting bij de Romeinse Unie. 1939.

1 omslag


299-300 [72-73].

Stukken betreffende de vijfjaarlijkse verslagen aan de H. Stoel te Rome. 1937-1971, z.j.

2 omslagen

299 [72].

Lijsten houdende antwoorden op de vragenformulieren over de periode 1937-1971.

300 [73].

"Questiones" en vragenformulieren. 1953, z.j.


301 [74].

Jaarrapporten van de communiteit Driebergen voor het Generaal Bestuur te Rome. 1950-1984.

1 omslag


302 [75].

Rapporten van het Missiehuis St. Xaverius ten behoeve van het Provinciaal Kapittel te Bandung. 1947-1986.

1 omslag


303 [76].

Rapporten van het visitatiebezoek van de Generale Overste aan Halfweg/Driebergen. 1946-1947, 1951.

1 omslagManuscripten


308-309 [81-83].

Rapporten houdende notities over het gedrag en de instelling van novicen. 1914-1940. 3 cahiers


288-295 [61-68]

Naamlijsten van leden van de congregatie. 1938-1976, 1978, 1980-1984, z.j.

8 omslagen. Hierbij:

290 [63].

Naamlijsten van de leden van de Provincie Indonesië. 1946-1971.

291 [64].

Naamlijsten met data van tijdelijke en eeuwige geloften. 1938-1947.

1003 [776].

Lijst houdende personalia van zusters Ursulinen werkzaam in Nederlands Indië. 1879-1954.

1 deel

296 [69].

Persoonsgegevens van de zusters Seraphine Simon, Gerardine Theunissen, Redempta Dencher en Marie Thèrèse Koesoema Hadijara. 1947, 1951, 1954, 1956.

1 omslag

418 [191].

Teksten 'In Memoriam' van Ursulinen van de Indonesische Provincie. 1946-1986. Met hiaten.

811-817 [584-590].

Stukken betreffende bijeenkomsten van de Ursulinen en congressen van vrouwelijke religieuzen werkzaam in Indonesië. 1948-1963.

7 omslagen.

Hierbij:

811 [584].

Kort verslag van de Nederlandse Missiologische Week te Nijmegen van 27 tot 30 oktober. 1948.

812 [585].

"Verslag van de Jubileum-Contact-Dagen gehouden te Bandung op 4, 5, 6 en 7 februari 1955 bij gelegenheid van de opening van het Jubeljaar; het 100-jarig vrouwelijk missiewerk in Indonesië; aankomst van de eerste Ursulinen op Java". 1955.

813 [586].

"Verslag van het Tweede Congres voor vrouwelijke religieuzen werkzaam in Indonesië gehouden te Bandung van 18 t/m 24 februari". 1956.

814 [587].

Brief van P. Sigismondi, kardinaal prefect van de Voortplanting van het Geloof n.a.v. het Congres. 1956.

815 [588].

Verslag van de bijeenkomst over de Ursulinen-Opvoeding te Bandung van 15 t/m 19 juli. 1958.

270 [43].

Verhandeling "Het instituut der Religieuzen - Ursulinen. Verhouding Holland - Indië". Met concept als bijlage. z.j.           

1 omslag
NB: Kopieën

430 [203].

Correspondentie met de Nederlandse Bank N.V. over het openen van een bankrekening, het deponeren van effecten en verdere administratie van de Missierekening. 1952.

1 omslag

431 [204].

Stukken betreffende de financiële verhoudingen tussen de communiteiten Halfweg/Driebergen en de Indonesische Provincie met een specificatie van de onroerende goederen van het missiehuis St. Xaverius. 1959, 1969.

1 omslag

239 [12]. Stukken betreffende de hypothecaire lening: "Sinte Angela-vereniging Surabaya". 1928-1961.

1 omslag

637 [410].

Notitieboek met aantekeningen van bestellingen en verzendingen van goederen naar de huizen in Indonesië. 1950-1951.

1 deel

388 [161].

Brieven van huize Weltevreden onder de naam "Angela - Bode". 1947, 1949, 1951-1952.

1 omslag

763 [536].

Circulaires "Missieflitsen uit Indonesië". 1955-1960.

1 omslag

764 [537].

"Nieuwsbrieven uit Indonesië". 1955-1981.

1 omslag

765 [538].

Stukken betreffende de werkzaamheden in de missie van de Ursulinen houdende brieven, verslagen en artikelen. 1939-1979.

1 omslag


767 [540].

Stukken betreffende de missie van de Ursulinen afkomstig van het secretariaat voor de missie te Rome. 1952-1978.

1 omslag

768 [541].

Boekjes van herdenkingsfeesten in Indonesië waaronder de herdenking van 100-jarig bestaan van het eerste ursulinenklooster te Batavia (1856-1956). 1956, 1959, 1974.

1 omslag
NB: Indonesisch en Nederlands.


769-770 [542-543].

Gidsen van in Nederland aanwezige bronnen betreffende de geschiedenis van Nederlands Indië/Indonesië 1816-1942. 1970.    

2 omslagen

997 [770].

Aantekeningen over de geschiedenis van de zusters in Indonesië. 1955, 1958, 1977, z.j.


1001 [774].

"Werk van de Ursulinen 1858. (Uit brieven van zuster Odile aan Maaseik) z.j.

1002 [775].

"Uit het verleden van Malang". 1930.


389 [162].

Aantekeningen over de geschiedenis van het klooster te Halfweg en Driebergen alsmede data over de vestigingen in Indonesië over de periode 1855-1980. Met krantenknipsels als bijlagen.


390 [163].

"Sancta Ursula: 100 Tahun,1859-1959". 1959.


391 [164].

 "125 jaar 'Weltevreden'. Batavia, 18 januari 1859 - Jakarta, 18 januari 1984". z.j.

392 [165].

"Was er in ons Indië een Schoolstrijd? van dr. H.J. de Graaf. z.j.

377 [150].

Adressenlijst van leerkrachten en oud-leerlingen van Weltevreden, Noordwijk en Malang. 1960.

393-399 [166-172].

Tijdschriften en folders van de congregatie betreffende het kloosterleven en de werkzaamheden van de Ursulinen. 1935, 1980-1981, z.j. 7 omslagen. Hierbij:

396 [169].

 "Missie-arbeid en Kloostergeest van de zusters Ursulinen in Nederlandsch-Indië". z.j.

397 [170].

"Mededelingen over de Missie-congregatie der zusters Ursulinen van Weltevreden en haar missiehuis te Halfweg". z.j.

398 [171].

"Korte aanwijzigingen over de Missiecongregatie der zusters Ursulinen van het klooster Weltevreden Java N.O. Indië". z.j.

399 [172].

Richtlijnen voor het missietijdschrift "Stella Oriens". z.j.

236 [9].

Correspondentie met missie-zelatricen. 1940-1974.

1 omslagThailand


400 [173].

Brief aan Mère Gabriel van Nieuwkuik van zuster Maria Ursula van het klooster 'Regina Coeli' te Chieng Mai. 1939.

1 stukHuisarchief ‘Nederlandse Missiegroep


Indonesië


1456 [38].

Verslag van zuster M. Marthe Somers o.s.u. over de interneringstijd van de communiteit van Soerabaja "Darmao". 1946.

1 omslag


32.

Verslag van de herbegrafenis van 26 Ursulinen in Bandung. 1951.

 1 stuk


33.

Brochure "De RR.Ursulinen 75 jaar in Soerabaia". 1863-1938.

1 deel


35.

Knipsels over Indonesië. z.j.

1 omslagHuisarchief Venray


algemeen


2768 [104].

Artikel "Missie en leekenapostolaat" van Melania Christine Fischer Obl. OSB. z.j.

1 omslag


2769 [105].

Bericht van P. Verheggen, kanunnik, pastoor-deken en directeur der Ursulinen en M. Marie Pélagie, overste, over de oprichting van het missiehuis te Venray. 1861.

1 stuk


2985 [320].

Album met foto's familiefoto's, foto's van missionarissen (wij)bisschoppen, paters en verdere vooraanstaande personen. (Eind 19e/begin 20e eeuw).


Indonesië


2765 [101].

Correspondentie met de zusters Ursulinen in Nederlands Indië. 1859-1870.

1 omslag


2766 [102].

Cahier houdende Javaanse Karakters. z.j.

1 deel

NB: Manuscript


2767 [103].

Naamlijsten van de Ursulinen-missionarissen vertrokken naar Nederlands Indië in de periode 1855-1906 met vermelding van hun bevoegdheden. 1855-1906.

1 omslag


2980 [315].

Foto's van zusters Ursulinen en van kloosters in Nederlands Indië. (19e eeuw en 20e eeuw).Archief Missieprocuur


algemeen/documentatie


41 [1].

Missietijdschrift van de congregatie "Aux écoutes des Missions". Met bijlagen. 1959-1967. 1 omslag


43-56 [3-16].

Stukken betreffende missiegebieden van de Ursulinen houdende geografische en historische gegevens. 1948-1972.

14 omslagen

NB: Betreft Australië, Barbados, Cuba, Japan en Mansjoetikwo, Latijns Amerika, Mexico, Montana, El Salvador, Senegal, Taiwan, Zuid-Afrika.


57-59 [17-19].

[Documentatie-]materiaal afkomstig uit het missiegebied van Alaska. 1954-1964.

3 omslagen

NB: Ook doorslagen van brieven 1954-1964.


62-64 [22-24].

[Documentatie-]materiaal afkomstig uit het missiegebied van Canada. 1953-1969, z.j.

3 omslagen


71-77 [31-37].

[Documentatie-]materiaal afkomstig uit het missiegebied van Thailand. 1949-1970, z.j.

7 omslagen


103 [63].

"Tot aan het uiteinde der aarde: over de missies der Ursulinen gaat de zon nooit onder". 1947.
NB Zie ook inv.nr. 3473, identiek.


107 [67].

Teksten van lezingen over het missiewerk van de Ursulinen. z.j. <periode?>

1 omslag


109-111 [69-71].

Kalenders, uitgaven ten bate van de Ursulinenmissies. 1934-1963.     

3 omslagen


122 [82-83].

Missie-Jeugdblad "Ordonnans" uitgegeven door de zusters Ursulinen. 1946-1951.

1 deel en 1 omslag
NB Oude nummers zijn samengevoegd in één inventarisnummer.


125-128 [84-88].

Missietijdschriften uitgegeven door de zusters Ursulinen. 1929-1934, 1946-1967.

2 [voorheen 3] archiefdozen

125 [84-85].

"Cor unum et anima una", jaargang 1-6. 1929-1934.

126-128 [86].

"Stella Oriens", jaargang 7-28. 1946-1967.
NB Zie ook inv.nr. 3464, zelfde jaargangen van Stella Oriens.


173-188 [133-148].

Verzameling losse foto's van de missiegebieden van de zusters Ursulinen. ca. 1950-ca. 1970.

5 dozen.

Hierbij:

173 [133].

Foto's uit de missie van Alaska. z.j.

174 [134].

Foto's uit de missie van Brazilië. z.j.

176 [136].

Foto's uit de missie van Cuba. z.j.

177 [137].

Foto's uit de missie van Formosa. z.j.

183 [143].

Foto's uit de missie van Montana. z.j.

185 [145].

Foto's uit de missie van Thailand. z.j.

186 [146].

Foto's uit de missieg van Zuid-Afrika. z.j.

187 [147].

Foto's uit de missiegebieden en gebruikt voor het missieblad "Stella Oriëns". z.j.

188 [148].

Verzameling foto's uit de missiegebieden. z.j.


Indonesië


65-70 [25-30].

Materiaal afkomstig uit het missiegebied van Indonesië. 1934-1987.

6 omslagen. Hierbij:

65 [25].

Jubileum- en tekstboekjes. 1934-1976. Met hiaten.

66 [26].

Mededelingenblad van de congregatie "Flitsen uit Indonesië". 1954-1965.

70 [30].

Rondzendbrieven. 1951-1975. Met bijlagen.
NB: Indonesisch en Nederlands.

94-96 [54-56].

Stukken betreffende het eeuwfeest van de zusters Ursulinen in Indonesië 1856-1956. 1956.

3 omslagen

94 [54].

Jubileumboekjes.

95 [55].

Correspondentie en felicitaties.

96 [56].

"Kort historisch overzicht van het werk der Ursulinen op Java 1856-1956".

97 [57].

Verzameling circulaires, folders, posters en krantenknipsels betreffende het werk van de zusters Ursulinen in Indonesië. 1932-1973.

1 omslag

100 [60].

Fotoalbums van het Ursulinenklooster Noordwijk-Batavia, het scholencomplex van de zusters Ursulinen te Soerabia alsmede prentbriefkaarten en losse foto's waaronder een reportage over de bouw van het klooster en het weeshuis te Malang (1933-1934).

1 omslag

101 [61].

Boekjes en krant over jubilea in Indonesië. 1909-1959.   

1 omslag

102 [62].

"Gedenkboek van de religieuzen Ursulinen der Rom. Unie op Java, 1535-1935". 1935.

108 [68].

Statistieken van de huizen en scholen in Indonesië. z.j. <periode?>

1 omslag

131-163 [91-123] .

Fotoalbums met foto's en fotoreportages uit de missiegebieden van de Ursulinen in Indonesië. 1931-1981, z.j.

35 delen.

Hierbij:
131 [91].

"Aangeboden aan de Révérende Mère Prieure door den Katholieken Jongelingen Bond van Bandung". z.j. (1932).

132 [92].

"Missionarissen van Indië feliciteren haar Novicenmeesters Rév. Mère Jeanne ten Have met haar zilveren ambtsjubilé 25 jan. 1948". 1948.

133 [93].

"Kleuterschool 'St. Janneke', Bandung". 1947-1954.

134 [94].

"Soerabaia-Darmo". 1931-.

135 [95].

"Batavia-Noordwijk". z.j.

136 [96].

"Ursulinen te Bandung". 1932-.

137 [97].

 "Weeshuis te Madioen". 1939.

138 [98].

Foto's en prentbriefkaarten uit Buitenzorg, Bandung en Malang. z.j.

139 [99].

Foto's en prentbriefkaarten uit Buitenzorg, Bandung en Malang. z.j.

140 [100].

 "Java: Religieuze Ursulinen der Romeinsche Unie". Batavia, Buitenzorg, Bandoeng, Madioen, Soerabaia, Malang". z.j.

141 [101].

"Java". 1934.

142 [102].

"Bali". z.j.

143 [103].

"In memoriam". Reportage van de herbegraving van medezusters, overleden tijdens de Japanse bezetting en de daaropvolgende binnenlandse onlusten. Met als bijlage het tekstboekje van de viering. 1951.

144 [104].

"Indië: gegevens en beschrijving van de inheemse bevolking van Nederlandsch-Indië en van hare beschaving" van J.C. Lamster. (Uitgave NV Droste fabrieken, Haarlem). z.j. (Album met plakplaatjes).

151 [111].

 "In innige dank opgedragen aan onze goede Ma Mère: uw missionarissen van Java". 1935.

152 [112].

Buitenzorg, Bandung enz. o.a. foto van een thee-oogst. z.j.

153 [113].

Buitenzorg, Bandung enz. z.j.

154 [114].

Java: foto's uit het jubeljaar. 1950-1951.

155 [115].

Fotoalbum met foto's uit Indonesië. z.p., z.j.

156 [116].

Fotoalbum met foto's uit Indonesië. z.p., z.j.

157 [117].

Fotoalbum met foto's uit Indonesië. z.p., z.j.

159 [119].

Bandung; Buitenzorg. z.j.

161 [121].

Boekjes met illustraties van de kloosters te Bandung, Weltevreden en Noord-Batavia. z.j.

180 [140].

Foto's uit de missie van Indonesië. z.j. (1950-1970).

1 doos.

181 [141].

Foto's uit de missie van Indonesië, alsmede fotoboekjes en grote foto's, op kaarten bevestigd. z.j.

1 doos.


Thailand


164-169 [124-129].

Fotoalbums met foto's uit het missiegebied van Thailand-Siam. 1940, 1956, z.j.

6 delen


Zuid-Afrika


170 [130].

Fotoalbum van het bezoek van de generale overste, Mère-Marie de St. Jean aan de missie in Transvaal, Zuid-Afrika. 1934.

1 deel
Huisarchief Kerkrade


Indonesië


--‘Boekenbestand’


algemeen


103 [17].

"Tot aan de uiteinden der aarde: over de missie der Ursulinen gaat de zon nooit onder". 1947.

NB Zie ook inv.nr. 3473, identiek.


3481-3484 [25-28].

Publicaties van het Museum Lessianum, section missiologique te Leuven. 1950-1959.

4 delen

3481 [25].

"Le rôle de la femme dans les missions". 1950.

3482 [26].

"Communisme et missions". 1957.

3483 [27].

"Aspirations nationales et missions". 1958.

3484 [28].

"Mission et cultures non-chrétiennes". 1959.

3490 [34].

Publicatie "De missie in tropisch Nederland" door prof.dr Alph. Mulders. 1940.

1 deel

3491 [35].

Publicatie "Kerend Missiegetij: hedendaagse missieproblemen" door dr. Ant. Freitag SVD. 1954.

1 deel

3493 [37].

Tijdschrift "De katholieke missiën en het christelijk huisgezin". Jaargang 59. 1933-1934.

1 deel


Indonesië


3472 [16].

"Weltevreden, het moederhuis der zusters Ursulinen: gedenkboek 75-jarig bestaan 1859-1934". 1934.


3474 [18].

 "Petrus Maria Vrancken: een groot Limburger in het verre Oosten" van Jef Notermans. 1950.

3475 [19].

"Mengenang 'Santa Ursula': disusun oleh Panitia 125 Tahun Santa Ursula". 1983.

3476 [20].

"50 Tahun: Panti asuhan Vincentius Puteri, 1938-1988". 1988.

3485 [29].

"De Roomsch-Katholieke Missie in Nederlandsch Oost-Indië 1808-1908" door A.J.H. van der Velden SJ. 1908.

3486 [30].

"400 Jaren missie in Nederlandsch-Indië". 1934.

3487 [31].

"Onder de Compagnie: geschiedenis der katholieke missie van Nederl.-Indië 1606-1800" door B.J.J. Visser MSC. 1934.

3488 [32].

"Pastoor F. van Lith SJ: de stichter van de missie in Midden-Java 1863-1926" door L. van Rijckevorsel SJ. 1952.

3489 [33].

Publicatie "Berichten uit Nederlandsch Oost-Indië voor leden van den Sint-Claverbond". 1898.

1 deel

3615 [159].

Publicatie "Dagboek gedurende den overtogt naar Indië (via Suez) gehouden door eene der Ursulinen van Venray" door J.A. de Rijk pr. 1873.

1 deel


Thailand/Siam


3495-3497 [39-41].

Publicaties betreffende Siam.

3 delen

3495 [39].

"Fêtes et Cérémonies Siamoises" door Raymond Plion. 1935.

3496 [40].

"Chang of the Siamese Jungle" door E. Morse. 1937.

3497 [41].

"Vocabulair" behorende bij "Chang of the Siamese Jungle" door dr. G. Roorda. 1947.


China


3498-3499 [42-43].

Publicaties betreffende China en Mongolië.

2 deeltjes

3498 [42].

 "Les Missions Catholiques en Chine". 1932.

3499 [43].

"Pionier in Mongolië: mgr. Theodoor Rutjes" door C.J. Hoogedoorn CICM. 1947.


Toevoegingen

 


Bewaarplaats Ursulinen Romeinse Unie, Merseloseweg 121, 5801 CC Venray
Periode archief onbekend
Openbaarheid niet
Omvang onbekend
Opmerkingen toegang soort onbekend

Bewaarplaats Generalaat, Casa dell’Istituto Religioso Femminile Orsoline dell’Unione Romana (O.S.U.), Casa Generalizia, via Nomentana 236 - 00162 ROMA, tel. 06-86.22.181
Periode archief onbekend
Opmerkingen openbaarheid

onbekend

Omvang onbekend
Opmerkingen toegang soort onbekend
Websites

http://www.ursulines-ur.org/

sgorosu@tiscali.it

Bronnen met verslaglegging

Verwezen wordt naar de nummers van de nieuwe inventaris AR-Z117, met tussen [ ] de nummers van de oude inventaris.

 

 

Dagboeken en memoires

 

30.

Dagboek van zuster Françoise Middelhoff over de kamptijd. 1945.

1 deel

 

3615 [508].

Reisbeschrijvingen "Dagboek gedurende den overtogt naar Indie via Suez gehouden door eene der Ursulinen van Venray" door J.A. de Rijk, pr. (1872) alsmede doorslagen van een reisbeschrijving van Ursulinen in 1855 en 1856. 1873, z.j.

1 omslag

 

1787 [50].

Dagboek van zuster Magdalena en zuster Stella (achternamen onbekend) uit India over hun verblijf op "Mater Dei". 1953.

1 cahier

 

1456 [16].

Verslag over de interneringstijd in de Japanse kampen van zusters Ursulinen van de communiteit van Surabaia 'Darmao' over de periode 1943-1946 van zuster Marie Marthe Somers. z.j.

1 omslag

 

 

 

Kronieken en annalen

 

996 

"Religieuses Ursulines de Batavia-Noordwijk", kroniek over de periode 1856-1933 (fotokopie); alsmede een verslag over de oorlogsjaren van Buitenzorg (1942-1945), alsmede fotokopieën van knipsels over de 75-jarige aanwezigheid in Batavia in 1931, 1856-1933, 1945.

NB: De kroniek werd tot 1909 in het Frans geschreven. Voor een toegang tot de kroniek, zie plaatsingsnummer 1000. Gekopieerd handschrift, deels in slechte kopieën, zie daarom inv.nr. 1000.

1000 

Toegang op de kroniek van Batavia-Noordwijk, z.j.
NB: soort uittreksel met verwijzing naar paginanummers, schijnbaar gemaakt en geselecteerd op zaken en gebeurtenissen als verplaatsingen, reizen, professies en overlijden etc.)

 

996 [769]     

Kroniek "Religieuses Ursulines de Batavia-Noordwijk (Archief St. Maria Nusantara 1856-1935). z.j.

 

 

6558-6559

Afschriften van kronieken van het klooster te Weltevreden.
6558

1858-1908
6559

1908-1939

6560-6561

Kronieken van het klooster te Soerabaja

6560

1863-1890

6561

1890-1950

 

2173 [23].

Uittreksel van de Annalen van de Ursulinenorde in Transvaal. Met bijlagen. 1902, 1933, 1963, z.j.

1 omslag

 

406-413 [179-186].

Dagboeken van het Missiehuis St. Xaverius te Halfweg/Driebergen. 1911-1979.

6 delen

 

 

Conferenties van missieoversten

812

"Verslag van de Jubileum-Contact-Dagen gehouden te Bandung op 4, 5, 6 en 7 februari 1955 bij gelegenheid van de opening van het Jubeljaar; het 100-jarig vrouwelijk missiewerk in Indonesië; aankomst van de eerste Ursulinen op Java", 1955

 

Aanvankelijk bedoeld als viering van honderdjarig aanwezigheid van religieuzen, waarvan de Ursulinen de eerste waren, op Java, groeide de bijeenkomst uit tot een congres, waar leden van besturen van diverse congregaties hun visies gaven op verleden, heden en toekomst van het missiewerk. In die visies worden problemen aangekaart ten aanzien van de niet-Europese culturen, zoals de omgang met de islam, de adat en opvoeding van en onderwijs aan leerlingen met andere landaarden en daaraan toegeschreven eigenschappen. De bijeenkomst werd geopend en gesloten door hooggeplaatste clerici, die het congres daarmee sanctioneerden [zie ook inventarisnummer 814 Brief van P. Sigismondi, kardinaal prefect van de Voortplanting van het Geloof n.a.v het Congres, 1956].

 

813

"Verslag van het Tweede Congres voor vrouwelijke religieuzen werkzaam in Indonesië gehouden te Bandung van 18 t/m 24 februari", 1956

Dit congres is een vervolg op het congres gehouden in 1955, zie inventarisnummer 812. Bijzonder interessant is de bijeenkomst gewijd aan het beantwoorden van vragen van deelneemsters naar aanleiding van voorafgaande lezingen over opvoeding en verpleging (p50-54): een belangrijk besproken punt is aanpassing aan eigenlandse gewoonten en taal in allerlei opzichten.

 

815 

Verslag van de bijeenkomst over de Ursulinen-Opvoeding te Bandung van 15 t/m 19 juli, 1958

Nadere Toegangen

Verslag van een congres gehouden bij gelegenheid van het honderdjarig verblijf van de Ursulinen in Indonesië in Bandoeng op 4-7 februari 1955.

Stencil, 52 p.

 

Aanwezig:

Vertegenwoordigers van de volgende orden en congregaties (met tussen haakjes de aantallen zusters)

Ursulinen (31)

Franciscanessen van Heythuizen (2)

Zusters van JMJ (2)

Franciscanessen van Veghel (1)

Liefdezusters van Carolus Borromeus (3)

Dochters van O.L. Vrouw van het H. Hart (2)

Franciscanessen van Etten (1)

Zusters van Charitas (2)

Zusters van het H. Hart van Jezus (3)

Zusters van Barmhartigheid (2)

Dominicanessen (2)

Franciscanessen van Denekamp (2)

Franciscanessen Missionarissen van Maria (3)

Franciscanessen van Bergen op Zoom (2)

Liefdezusters van het Kostbaar Bloed (2)

Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid (2)

Zusters van O.L. Vrouw (Tegelen) (2)

Medische Missiezusters (2)

De Graal (2)

De meeste zusters hebben een leidinggevende functie als provinciaal overste, missieoverste, novicenmeesteres of algemeen-overste.

Het verslag bestaat uit de teksten van de gehouden voordrachten voorafgegaan door een openingswoord van de apostolisch vicaris van Bandoeng mgr. P. Arntz osc. en een inleiding door moeder Rodriguez Severijnen osu. De inhoud van discussie en het beraad, als dit al heeft plaatsgevonden, wordt niet weergegeven, wel wordt een enkele keer melding gemaakt van een vraag. De internuntius mgr. G. de Jonghe d'Ardoye houdt een slotrede. Het verslag wordt afgesloten door een reeks conclusies. Alle lezingen gaan over of ook over de culturele interactie die ontstond wanneer Europese zusters onderwijs gaven aan Javaanse meisjes of Javaanse meisjes zich meldden om in te treden en werden beproefd tijdens het noviciaat. De volgende lezingen zijn gehouden:

 

De religieuze roeping in de missie

door moeder Théophile, Franciscanessen van Heythuizen

(over de problemen die ontstaan bij Javaanse meisjes door de 'volksaard' en de gevolgen van de onafhankelijkheidsoorlog; vraag of Javaanse en Chinese meisjes gezamenlijk het noviciaat moeten volgen, en de kwestie welke taal moet worden gebruikt, het Maleis, het Javaans of het Nederlands)

 

Maria in de Islam

door moeder Perpetua Zeppenfeld osu

(spreekster behandelt de passages in de Koran en andere islamitische geschriften over Maria en constateert dat Mara ook voor islamieten een heilige vrouw is; dit biedt aanknopingspunten wanneer men islamitische meisjes benadert om hen voor het christendom te winnen)

 

De opvoeding van het jonge meisje voor de verpleging

door moeder Christilla, Liefdezuster Carolus Borromeus.

 

Hoe bestrijden wij de oppervlakkigheid bij de tegenwoordige jeugd

door moeder Redempta Dencher osu.

 

Het aankweken van een katholieke sfeer in de volksschool

door moeder Inigo Prawirataruna osu.

 

Hoe brengen wij onze grote meisjes tot de beleving van het 'serviam' tijdens haar schooltijd en ook in het latere leven

door moeder Xaveria Pantjawidagda

 

Voorlichting

door zuster Martha (Medische Missiezusters)

(bedoeld wordt seksuele voorlichting; dit is nodig; opvattingen over hoe een vrouw hoort te zijn, zij moet geen 'man-vrouw' worden, katholieke leer van het huwelijk (eeuwig, monogamie, voornaamste functie is verwekken van kinderen), kinderen worden gewaarschuwd tegen overheidscampagnes voor geboortebeperking, kunstmatige abortus is verkeerd)

 

Het missiewerk onder islamitische meisjes

door mgr. N. Geise ofm, apostolisch prefect van Soekaboemi

 

Het congres vindt plaats op 4-6 februari 1955 en wordt gevolgd door de herdenking 100 jaar Ursulinen op 7 februari 1955. Bij de sluiting wordt besloten in 1956 weer een congres te beleggen. Doel is 'niet “bindende besluiten” te nemen, maar slechts tot vruchtbare gedachten uitwisseling van ideeën te komen om te beantwoorden aan de Pauselijke oproep tot geestelijke vernieuwing, de aanpassing van het kloosterleven aan de eisen van deze tijd'.

 

 

inv. nr. 813

Het tweede congres voor vrouwelijke religieuzen werd gehouden in Bandoeng op 18-24 februari 1956.

Aantal deelnemers: 57 zusters.

20 congregaties, waaronder de Medische Missiezusters, waren wel uitgenodigd maar zonden geen afgevaardigden. Omvang van het verslag 62 p. De tekst van de lezingen mocht niet worden gepubliceerd.

De volgende lezingen werden gehouden:

 

De vorming van de jonge kloosterlinge

door moeder Theophile Boozoman, Franciscanessen van Heythuizen

(bedoeld wordt Indonesische postulanten en novicen)

 

De voortzetting van de religieuze vorming tot aan de eeuwige professie

door moeder Redempta Dencher osu

 

Beleving van de religieuze armoede in onze missie

door moeder Stanislas Sarsini, Franciscanessen van Heythuizen

 

De geest in het internaat

door moeder Xaveria Pantjawidagda osu

 

De opvoeding van het weeskind

door moeder Madeleine van de Loo, Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid

(alleen een samenvatting)

 

Het opvoedingswerk van "The Good Shepherd"

door moeder Immaculata van Leeuwen Zusters van de Goede Herder

(betreft zogenaamde moeilijke meisjes)

 

De nood aan verpleegsters en de oplossing van dit probleem

door dr. Soedjito directeur van het R.K. Ziekenhuis 'St. Elisabeth' in Semarang

Verpleegsters-opleiding

 

Verpleegstersopleiding en haar problemen in het asrama

door moeder Christilla Post, Liefdezusters Carolus Borromeus

 

De praktische kant van de verpleegstersopleiding in Indonesië

door zuster Marie Chrystophorio Buurman, Liefdezuster Carolus Borromeus

 

Verslag van de bijeenkomst waarin de vragen worden behandeld die gerezen zijn naar aanleiding van de lezingen over opvoeding en verpleging.

Aan het eind wordt besloten een Bond van Vrouwelijke Religieuzen van geheel Indonesië (Ikatan Biarawati Seluruh Indonesia) op te richten. Het algemeen secretariaat wordt gevestigd in het provincialaat van de Ursulinen in Bandoeng. Er wordt een permanent comité gekozen dat uit twee afdelingen bestaat, een voor onderwijsaangelegenheden en een voor ziekenhuisaangelegenheden. Het verslag eindigt met zes conclusies waaronder het besluit om in 1958 weer in Bandoeng bijeen te komen.

 

Losse archiefstukken

In het Katholiek Documentatie Centrum in Nijmegen, bevinden zich in de Verzameling Losse Archivalia:

 

LARC 6881.

Copie van ‘Beknopt dagboek van de Nippon-oorlog, 5 maart 1942 – 21 augustus 1945’ van M.J.M. Middelhoff (kloosternaam: Mère Françoise OSU, Romeinse Unie). Met foto. Met gedachtenisprentjes.z.j, 1 omslag.

NB: Afkomstig van T. Hagebeuk te Amersfoort.

Verwijzing naar andere archiefvormers
Opmerkingen

 

In Ursulinen van de Romeinse Unie, de in Nederland wonende zusters van de Indonesische Provincie KASKI Verslag van een onderzoek door drs. Jos Kocken osb (Den Haag 1971) is een stamboom van de Indonesische provincie te vinden.

 

 

Informatiewaarde Groot

Geschiedenis


Geografie

Continenten
 • Latijns Amerika
 • Afrika
 • Azië
 • Oceanië
Lokatie
 • Nederlands Indië
 • Aartsbisdom Jakarta, Java
 • Bandoeng
 • Bisdom Bogor, Java
 • Aartsbisdom Semarang, Java
 • Soerabaya
 • Malang

Niet-archivalische bronnen

Selectie uit de literatuur
Titel
 • Zonen en dochters met een missie : een boek over missionarissen uit Boekel en Venhorst / [red.: Jan Meulemeesters ; met medew. van: Trudy Bolwerk ... et al.]
Auteur
 • Jan Meulemeesters ; Trudy Bolwerk
Paginering
 • 100 p
Uitgever
 • [Boekel] : Missiecomité Boekel-Venhorst[Boekel] : Heemkundekring 'Sint Achten op Boeckel'
Jaar van uitgave
 • [2003]

Titel
 • ‘Geroepen. Ervaringen van een missiezuster in Indonesië, 1935-1976,’
Auteur
 • Annelies Dassen (1959-) ; Christine van Eerd (1964-)
In
 • Vrouwen in den vreemde : lotgevallen van emigrantes en immigrantes / onder red. van Annelies Dassen, Christine van Eerd, Karin Oppelland
Reeks
 • Tipje van de sluier ; dl.8
Paginering
 • 214 p
Uitgever
 • Zutphen : Walburg Pers
Jaar van uitgave
 • cop. 1993

Titel
 • De Ursulinen van de Romeinse Unie : appendix voor de provinciale raad te Malden / door J. Kocken ; KASKI
Auteur
 • J. Kocken
Reeks
 • Rapport / KASKI, Instituut voor Sociaal-Wetenschappelijk Onderzoek, Studie en Advies ; nr.318m
Paginering
 • 17 p
Uitgever
 • 's-Gravenhage : KASKI
Jaar van uitgave
 • 1971

Titel
 • Ursulinen van de Romeinse Unie : de in Nederland wonende zusters van de Indonesische provincie. verslag van een onderzoek / door Jos Kocken ; KASKI
Auteur
 • Jos Kocken
Reeks
 • Rapport / KASKI, Instituut voor Sociaal-Wetenschappelijk Onderzoek, Studie en Advies ; nr.320
Paginering
 • 28 p
Uitgever
 • 's-Gravenhage : KASKI
Jaar van uitgave
 • 1971

Titel
 • De Ursulinen van de Romeinse Unie : situatieschets van de Nederlandse provincie. verslag van een onderzoek / door A. Nuy en J. Kocken ; KASKI
Auteur
 • A. Nuy ; J. Kocken
Reeks
 • Rapport / KASKI, Instituut voor Sociaal-Wetenschappelijk Onderzoek, Studie en Advies ; nr.318
Paginering
 • 64 p
Uitgever
 • 's-Gravenhage : KASKI
Jaar van uitgave
 • 1970

Titel
 • Over de Missies der Ursulinen gaat de zon nooit onder : opgedragen aan de onzen die strijden in de voorste linies voor Christus' Rijk / met een voorw. van Fr. FeronTot aan de uiteinden der aarde ...
Auteur
 • Frans Joseph Feron (1896-1958)
Paginering
 • 106 p
Uitgever
 • Grubbenvorst : Ursulinenmissieprocuur
Jaar van uitgave
 • 1947

Titel
 • De RR. Ursulinen 75 jaar in Soerabaia : 1863-October-1938 / uitg. van het feest comité / [auteur: J. Hart]
Auteur
 • J. Hart
Paginering
 • 31 p
Uitgever
 • Soerabaja
Jaar van uitgave
 • 1938

Titel
 • Gedenkboek van de religieuzen Ursulinen der Rom. Unie op Java 1535-1935
Paginering
 • 231 p., 13 p. pl
Uitgever
 • [S.l. : s.n.]
Jaar van uitgave
 • [1935]

Titel
 • Sint Angela Merici, de stichteres der Ursulinen / door een Religieuze van de Orde van St. Ursula
Auteur
 • Religieuze van de Orde van St. Ursula
Paginering
 • 254 p
Uitgever
 • Bandoeng : Kleijne
Jaar van uitgave
 • 1935

Titel
 • Gedenkboek 75-jarig bestaan "Weltevreden", het moederhuis der Zusters Ursulinen : 1859-1934
Paginering
 • [46] p
Uitgever
 • [S.l. : s.n.]
Jaar van uitgave
 • [1933]

Titel
 • Stella Oriens : tweemaandelijks missietijdschrift van de Religieuzen Ursulinen van de Romeinse Unie
Paginering
 • Jrg.7 (1946), no. 3 - jrg.28 (1967)
Uitgever
 • Grubbenvorst : Missieprocuur Ursulinen
Jaar van uitgave
 • 1946-1967
Interviews

Tien interviews en wel de nrs.:

2

159

226

265

307

350

352

372

587

627


Het archief

Meer over het archief
Beschrijving archief

Het omvangrijke archief is in bruikleen gegeven aan het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven in St. Agatha. Het bestaat uit een bestuursarchief en een aantal huisarchieven, die in omvang en samenstelling- sterk van elkaar verschillen. Het betreft onder andere de huizen in Eysden, Sittard en Venray. Het archief bevat stukken over: de missieprocuur in Grubbenvorst, de Nederlandse missiegroep en documentatie. Het overgrote deel van de stukken dateert van na 1900. In het veld Bijzondere relevantie is extra aandacht besteed aan stukken van vóór 1900. Aangezien de Nederlandse provincie pas in 1928 werd opgericht, dateren de bestuursstukken van na die datum. Stukken over de voorganger ervan, de gecombineerde Nederlandse, Belgische en Engelse provincie, bevinden zich waarschijnlijk in België. Een opvallende lacune zijn de persoonsdossiers die nauwelijks zijn aangetroffen. Boeken over de geschiedenis van de orde vóór de oprichting van de Nederlandse provincie zijn daarentegen talrijk. Het archief wordt in de toekomst aangevuld met stukken uit het nog opende archief in Venray. Vermoedelijk zijn alle stukken van vóór 1960 over de missie al overgedragen. Het archief is geïnventariseerd door zr. Veronica Eken, D.Stoffelen en K. van Dooren. De inventaris kan worden geraadpleegd op de website van het Erfgoedcentrum. Het generalaatsarchief bevindt zich in Rome en is niet verder onderzocht.

Beschrijving archief (Engels)

The voluminous archive has been given on loan to the Centre for the Heritage of Religious Life in the Netherlands in St. Agatha. It consists of a management archive and some house archives with varying volume and composition. It concerns the houses in Eysden, Sittard and Venray, among others. The archive consists of documents about the Mission Section in Grubbenvorst, the Dutch mission group and documentation. By far, the most documents date from after 1900. In the Bijzondere relevantie field, extra attention has been paid to documents from before 1900.

As the Dutch province was only created in 1928, the management papers date from after that year. Documents concerning its predecessor, the combined Dutch-Belgian and English province, are probably in Belgium. A remarkable gap is the missing personal files. Books about the history of the order before the the creation of the Dutch province are numerous on the other hand. The archive will be supplemented with documents from the still dynamic archive in Venray. The archive has been inventoried by Sr. Veronica Eken, D. Stoffelen and K. van Dooren. The inventory can be consulted on the Centre's website. The archive of the Generalate is in Rome and has not been investigated.

Bewaarplaats Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven, St. Agatha
Periode archief 1464-2005
Openbaarheid beperkt
Opmerkingen openbaarheid

Het archief is in bruikleen gegeven aan het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven in St. Agatha, het eigendomsrecht ligt bij de congregatie. Voor het inzien van archiefmateriaal is toestemming nodig van het provinciaal bestuur. Een aanvraagformulier voor het verkrijgen van deze toestemming kan het erfgoedcentrum u per mail of per post toezenden.

Omvang 125 meter
Toegang soort
 • Inventaris met inleiding
Opmerkingen toegang soort digitaal beschikbaar op www.archieven.nl of www.erfgoedkloosterleven.nl
Toegang titel AR-Z117 Ursulinen van de Romeinse Unie
Bijzondere relevantie

Selectie

De omnummering van 2010 is verwerkt. De oude nummers, die niet meer in gebruik zijn, maar waarnaar soms nog wordt verwezen, staan tussen haakjes.

 

 

Huisarchief Uden-Boxtel
Indonesië


2517 [156].

Boekje over de missie van de Ursulinen in Indonesië. z.j.

1 deel

2468 [107].

In memoriam bij gelegenheid van de overbrenging van de stoffelijke overschotten van oorlogsslachtoffers uit de Japanse bezettingstijd naar het Pandu-kerkhof te Bandung. 1951.

1 deel

2484 [123].

Tekeningen van landschappen in Indonesië en van schepen en vlinders. (tekenaar onbekend). z.j.

1 omslag


Huisarchief ‘Mater Dei’ Nijmegen
India

--


Huisarchief Sittard
Indonesië


2171 [21].

Stukken betreffende Sittard en de stichtingen op Java. 1856-1857, 1860-1861, 1866, 1870, 1951, 1955.

1 omslag


2323 [173].

Kopieënboek geschreven door M. Francoise Boom betreffende brieven van zusters uit Indië. Met bijlagen. 1955.

1 omslag


Zuid-Afrika


2174 [24].

Voorstel gedaan aan Mgr. Meiller door (onbekend) over het huis van Krugersdorp in Zuid Afrika. 1904.

1 stuk


2175 [25].

Akkoordverklaring met de Ursulinen van Sittard en de Ursulinen van Braamfontein in Transvaal. 1902.

1 stuk


2324 [174].

Brochure uitgegeven bij gelegenheid van het 100jarig bestaan van de Ursulinen in Zuid-Afrika. 1895-1995.

1 deel


2170 

Overzicht van de stichtingen van de orde der Ursulinen, z.j. (1856 Batavia incl gegevens; 1895 Barberton, Transvaal, Afrika incl gegevens)

 


Huisarchief Driebergen


Bevat archivalia van en over de Ursulinen van Weltevreden en Noordwijk (beide Nederlands-Indië). In 1928 werd een Indische provincie opgericht, waaronder de huizen van Halfweg/Driebergen (Missiehuis St. Xaverius) ressorteerden.
NB. Hieronder zijn in het bijzonder stukken opgenomen uit de jaren tot en met ca. 1950.


Indonesië

258 [31].

Aktes betreffende de erkenning van het reglement van de vereniging, genaamd "Het Gesticht der Zusters Ursulinen te Weltevreden" (1871) alsmede de statuten van de vereniging, genaamd "Het Gesticht der Zusters Ursulinen te Soerabaija" (1874) als rechtspersoon te erkennen in naam van de Koning door de Gouverneur-Generaal van Nederlands-Indië. 1871, 1874.

1 omslag
NB: kopieën


259-262 [32-35 ]

Stukken betreffende de goedkeuring van de gewijzigde statuten alsmede betreffende het bestuur van een filiaalhuis. 1929, 1937.

4 omslagen
NB: Kopieën


283 [56].

Naamlijsten van de bestuursleden van de huizen in Indonesië en van Driebergen. 1953-1958, 1965.

1 omslag


415 [188].

Lijst met chronologisch overzicht van de ontwikkelingen van de huizen van de Ursulinen in Indonesië over de periode 1856-1950. z.j.

1 stuk


645-657 [418-430].

Correspondentie met de huizen in Indonesië 1949-1968.

13 omslagen

645.

Correspondentie met het provincialaat te Bandung. 1949-1968.

646.

Correspondentie met Jakarta-Nusantara. 1954-1968.

647.

Correspondentie met Jarata-Jalan Pos. 1966-1968.

648.

Correspondentie met Bandung-Supratman. 1955-1968.

649.

Correspondentie met Madiun. 1953-1968.

650.

Correspondentie met Jakarta-Matraman. 1953-1968.

651.

Correspondentie met Malang. 1953-1968.

652.

Correspondentie met Jakarta-Bidara Tjina. 1951-1968.

653.

Correspondentie met Klaten. 1957-1968.

654.

Correspondentie met Solo en Ende. 1959-1967.

655.

Correspondentie met Sukabumi. 1952-1966.

656.

Correspondentie met Bandung-Merdeka. 1951-1968.

657.

Correspondentie met Surabaya-Darmo. 1953-1968.

243 [16].

Correspondentie betreffende novicen en aspiranten. 1938-1957.

1 omslag

246 [19].

Stukken betreffende de Congregatie der Religieuzen. 1912-1949.

1 omslag


247 [20].

Correspondentie met de bisschoppen. 1905-1970.

1 omslag


248 [21].

Correspondentie met geestelijken. 1937-1979.

1 omslag


250 [23].

Stukken betreffende het Centraal Missie Bureau in Batavia. 1947-1951.

1 omslag


251 [24].

Stukken betreffende het Centraal Missie Bureau in Den Haag. 1947-1981.

1 omslag


252 [25].

Stukken betreffende diverse missie-organisaties. 1947-1981.

1 omslag


253 [26].

Correspondentie betreffende terugkeer van zusters naar Indonesië. 1947-1950.

1 omslag


254 [27].

Correspondentie met het departement van Onderwijs en Eredienst te Batavia. 1949-1950.

1 omslag


255 [28].

Correspondentie met het Ministerie van Overzeese Gebiedsdelen en het Commissariaat voor Indonesische Zaken te Den Haag. 1946-1951.

1 omslag


256 [29].

Oorlogsdocumentatie. 1940-1945.

1 omslag


766 [539].

Brieven van mgr. P. Vrancken te Batavia aan Mère Odile. 1849-1859.

1 omslag
NB: Kopieën (zie hierna fase 3)

263 [36].

Brieven van Mère Gerardine Emonds en P. Willekens, apostolis vicaris te Batavia, over de aansluiting bij de Romeinse Unie. 1939.

1 omslag


299-300 [72-73].

Stukken betreffende de vijfjaarlijkse verslagen aan de H. Stoel te Rome. 1937-1971, z.j.

2 omslagen

299 [72].

Lijsten houdende antwoorden op de vragenformulieren over de periode 1937-1971.

300 [73].

"Questiones" en vragenformulieren. 1953, z.j.


301 [74].

Jaarrapporten van de communiteit Driebergen voor het Generaal Bestuur te Rome. 1950-1984.

1 omslag


302 [75].

Rapporten van het Missiehuis St. Xaverius ten behoeve van het Provinciaal Kapittel te Bandung. 1947-1986.

1 omslag


303 [76].

Rapporten van het visitatiebezoek van de Generale Overste aan Halfweg/Driebergen. 1946-1947, 1951.

1 omslagManuscripten


308-309 [81-83].

Rapporten houdende notities over het gedrag en de instelling van novicen. 1914-1940. 3 cahiers


288-295 [61-68]

Naamlijsten van leden van de congregatie. 1938-1976, 1978, 1980-1984, z.j.

8 omslagen. Hierbij:

290 [63].

Naamlijsten van de leden van de Provincie Indonesië. 1946-1971.

291 [64].

Naamlijsten met data van tijdelijke en eeuwige geloften. 1938-1947.

1003 [776].

Lijst houdende personalia van zusters Ursulinen werkzaam in Nederlands Indië. 1879-1954.

1 deel

296 [69].

Persoonsgegevens van de zusters Seraphine Simon, Gerardine Theunissen, Redempta Dencher en Marie Thèrèse Koesoema Hadijara. 1947, 1951, 1954, 1956.

1 omslag

418 [191].

Teksten 'In Memoriam' van Ursulinen van de Indonesische Provincie. 1946-1986. Met hiaten.

811-817 [584-590].

Stukken betreffende bijeenkomsten van de Ursulinen en congressen van vrouwelijke religieuzen werkzaam in Indonesië. 1948-1963.

7 omslagen.

Hierbij:

811 [584].

Kort verslag van de Nederlandse Missiologische Week te Nijmegen van 27 tot 30 oktober. 1948.

812 [585].

"Verslag van de Jubileum-Contact-Dagen gehouden te Bandung op 4, 5, 6 en 7 februari 1955 bij gelegenheid van de opening van het Jubeljaar; het 100-jarig vrouwelijk missiewerk in Indonesië; aankomst van de eerste Ursulinen op Java". 1955.

813 [586].

"Verslag van het Tweede Congres voor vrouwelijke religieuzen werkzaam in Indonesië gehouden te Bandung van 18 t/m 24 februari". 1956.

814 [587].

Brief van P. Sigismondi, kardinaal prefect van de Voortplanting van het Geloof n.a.v. het Congres. 1956.

815 [588].

Verslag van de bijeenkomst over de Ursulinen-Opvoeding te Bandung van 15 t/m 19 juli. 1958.

270 [43].

Verhandeling "Het instituut der Religieuzen - Ursulinen. Verhouding Holland - Indië". Met concept als bijlage. z.j.           

1 omslag
NB: Kopieën

430 [203].

Correspondentie met de Nederlandse Bank N.V. over het openen van een bankrekening, het deponeren van effecten en verdere administratie van de Missierekening. 1952.

1 omslag

431 [204].

Stukken betreffende de financiële verhoudingen tussen de communiteiten Halfweg/Driebergen en de Indonesische Provincie met een specificatie van de onroerende goederen van het missiehuis St. Xaverius. 1959, 1969.

1 omslag

239 [12]. Stukken betreffende de hypothecaire lening: "Sinte Angela-vereniging Surabaya". 1928-1961.

1 omslag

637 [410].

Notitieboek met aantekeningen van bestellingen en verzendingen van goederen naar de huizen in Indonesië. 1950-1951.

1 deel

388 [161].

Brieven van huize Weltevreden onder de naam "Angela - Bode". 1947, 1949, 1951-1952.

1 omslag

763 [536].

Circulaires "Missieflitsen uit Indonesië". 1955-1960.

1 omslag

764 [537].

"Nieuwsbrieven uit Indonesië". 1955-1981.

1 omslag

765 [538].

Stukken betreffende de werkzaamheden in de missie van de Ursulinen houdende brieven, verslagen en artikelen. 1939-1979.

1 omslag


767 [540].

Stukken betreffende de missie van de Ursulinen afkomstig van het secretariaat voor de missie te Rome. 1952-1978.

1 omslag

768 [541].

Boekjes van herdenkingsfeesten in Indonesië waaronder de herdenking van 100-jarig bestaan van het eerste ursulinenklooster te Batavia (1856-1956). 1956, 1959, 1974.

1 omslag
NB: Indonesisch en Nederlands.


769-770 [542-543].

Gidsen van in Nederland aanwezige bronnen betreffende de geschiedenis van Nederlands Indië/Indonesië 1816-1942. 1970.    

2 omslagen

997 [770].

Aantekeningen over de geschiedenis van de zusters in Indonesië. 1955, 1958, 1977, z.j.


1001 [774].

"Werk van de Ursulinen 1858. (Uit brieven van zuster Odile aan Maaseik) z.j.

1002 [775].

"Uit het verleden van Malang". 1930.


389 [162].

Aantekeningen over de geschiedenis van het klooster te Halfweg en Driebergen alsmede data over de vestigingen in Indonesië over de periode 1855-1980. Met krantenknipsels als bijlagen.


390 [163].

"Sancta Ursula: 100 Tahun,1859-1959". 1959.


391 [164].

 "125 jaar 'Weltevreden'. Batavia, 18 januari 1859 - Jakarta, 18 januari 1984". z.j.

392 [165].

"Was er in ons Indië een Schoolstrijd? van dr. H.J. de Graaf. z.j.

377 [150].

Adressenlijst van leerkrachten en oud-leerlingen van Weltevreden, Noordwijk en Malang. 1960.

393-399 [166-172].

Tijdschriften en folders van de congregatie betreffende het kloosterleven en de werkzaamheden van de Ursulinen. 1935, 1980-1981, z.j. 7 omslagen. Hierbij:

396 [169].

 "Missie-arbeid en Kloostergeest van de zusters Ursulinen in Nederlandsch-Indië". z.j.

397 [170].

"Mededelingen over de Missie-congregatie der zusters Ursulinen van Weltevreden en haar missiehuis te Halfweg". z.j.

398 [171].

"Korte aanwijzigingen over de Missiecongregatie der zusters Ursulinen van het klooster Weltevreden Java N.O. Indië". z.j.

399 [172].

Richtlijnen voor het missietijdschrift "Stella Oriens". z.j.

236 [9].

Correspondentie met missie-zelatricen. 1940-1974.

1 omslagThailand


400 [173].

Brief aan Mère Gabriel van Nieuwkuik van zuster Maria Ursula van het klooster 'Regina Coeli' te Chieng Mai. 1939.

1 stukHuisarchief ‘Nederlandse Missiegroep


Indonesië


1456 [38].

Verslag van zuster M. Marthe Somers o.s.u. over de interneringstijd van de communiteit van Soerabaja "Darmao". 1946.

1 omslag


32.

Verslag van de herbegrafenis van 26 Ursulinen in Bandung. 1951.

 1 stuk


33.

Brochure "De RR.Ursulinen 75 jaar in Soerabaia". 1863-1938.

1 deel


35.

Knipsels over Indonesië. z.j.

1 omslagHuisarchief Venray


algemeen


2768 [104].

Artikel "Missie en leekenapostolaat" van Melania Christine Fischer Obl. OSB. z.j.

1 omslag


2769 [105].

Bericht van P. Verheggen, kanunnik, pastoor-deken en directeur der Ursulinen en M. Marie Pélagie, overste, over de oprichting van het missiehuis te Venray. 1861.

1 stuk


2985 [320].

Album met foto's familiefoto's, foto's van missionarissen (wij)bisschoppen, paters en verdere vooraanstaande personen. (Eind 19e/begin 20e eeuw).


Indonesië


2765 [101].

Correspondentie met de zusters Ursulinen in Nederlands Indië. 1859-1870.

1 omslag


2766 [102].

Cahier houdende Javaanse Karakters. z.j.

1 deel

NB: Manuscript


2767 [103].

Naamlijsten van de Ursulinen-missionarissen vertrokken naar Nederlands Indië in de periode 1855-1906 met vermelding van hun bevoegdheden. 1855-1906.

1 omslag


2980 [315].

Foto's van zusters Ursulinen en van kloosters in Nederlands Indië. (19e eeuw en 20e eeuw).Archief Missieprocuur


algemeen/documentatie


41 [1].

Missietijdschrift van de congregatie "Aux écoutes des Missions". Met bijlagen. 1959-1967. 1 omslag


43-56 [3-16].

Stukken betreffende missiegebieden van de Ursulinen houdende geografische en historische gegevens. 1948-1972.

14 omslagen

NB: Betreft Australië, Barbados, Cuba, Japan en Mansjoetikwo, Latijns Amerika, Mexico, Montana, El Salvador, Senegal, Taiwan, Zuid-Afrika.


57-59 [17-19].

[Documentatie-]materiaal afkomstig uit het missiegebied van Alaska. 1954-1964.

3 omslagen

NB: Ook doorslagen van brieven 1954-1964.


62-64 [22-24].

[Documentatie-]materiaal afkomstig uit het missiegebied van Canada. 1953-1969, z.j.

3 omslagen


71-77 [31-37].

[Documentatie-]materiaal afkomstig uit het missiegebied van Thailand. 1949-1970, z.j.

7 omslagen


103 [63].

"Tot aan het uiteinde der aarde: over de missies der Ursulinen gaat de zon nooit onder". 1947.
NB Zie ook inv.nr. 3473, identiek.


107 [67].

Teksten van lezingen over het missiewerk van de Ursulinen. z.j. <periode?>

1 omslag


109-111 [69-71].

Kalenders, uitgaven ten bate van de Ursulinenmissies. 1934-1963.     

3 omslagen


122 [82-83].

Missie-Jeugdblad "Ordonnans" uitgegeven door de zusters Ursulinen. 1946-1951.

1 deel en 1 omslag
NB Oude nummers zijn samengevoegd in één inventarisnummer.


125-128 [84-88].

Missietijdschriften uitgegeven door de zusters Ursulinen. 1929-1934, 1946-1967.

2 [voorheen 3] archiefdozen

125 [84-85].

"Cor unum et anima una", jaargang 1-6. 1929-1934.

126-128 [86].

"Stella Oriens", jaargang 7-28. 1946-1967.
NB Zie ook inv.nr. 3464, zelfde jaargangen van Stella Oriens.


173-188 [133-148].

Verzameling losse foto's van de missiegebieden van de zusters Ursulinen. ca. 1950-ca. 1970.

5 dozen.

Hierbij:

173 [133].

Foto's uit de missie van Alaska. z.j.

174 [134].

Foto's uit de missie van Brazilië. z.j.

176 [136].

Foto's uit de missie van Cuba. z.j.

177 [137].

Foto's uit de missie van Formosa. z.j.

183 [143].

Foto's uit de missie van Montana. z.j.

185 [145].

Foto's uit de missie van Thailand. z.j.

186 [146].

Foto's uit de missieg van Zuid-Afrika. z.j.

187 [147].

Foto's uit de missiegebieden en gebruikt voor het missieblad "Stella Oriëns". z.j.

188 [148].

Verzameling foto's uit de missiegebieden. z.j.


Indonesië


65-70 [25-30].

Materiaal afkomstig uit het missiegebied van Indonesië. 1934-1987.

6 omslagen. Hierbij:

65 [25].

Jubileum- en tekstboekjes. 1934-1976. Met hiaten.

66 [26].

Mededelingenblad van de congregatie "Flitsen uit Indonesië". 1954-1965.

70 [30].

Rondzendbrieven. 1951-1975. Met bijlagen.
NB: Indonesisch en Nederlands.

94-96 [54-56].

Stukken betreffende het eeuwfeest van de zusters Ursulinen in Indonesië 1856-1956. 1956.

3 omslagen

94 [54].

Jubileumboekjes.

95 [55].

Correspondentie en felicitaties.

96 [56].

"Kort historisch overzicht van het werk der Ursulinen op Java 1856-1956".

97 [57].

Verzameling circulaires, folders, posters en krantenknipsels betreffende het werk van de zusters Ursulinen in Indonesië. 1932-1973.

1 omslag

100 [60].

Fotoalbums van het Ursulinenklooster Noordwijk-Batavia, het scholencomplex van de zusters Ursulinen te Soerabia alsmede prentbriefkaarten en losse foto's waaronder een reportage over de bouw van het klooster en het weeshuis te Malang (1933-1934).

1 omslag

101 [61].

Boekjes en krant over jubilea in Indonesië. 1909-1959.   

1 omslag

102 [62].

"Gedenkboek van de religieuzen Ursulinen der Rom. Unie op Java, 1535-1935". 1935.

108 [68].

Statistieken van de huizen en scholen in Indonesië. z.j. <periode?>

1 omslag

131-163 [91-123] .

Fotoalbums met foto's en fotoreportages uit de missiegebieden van de Ursulinen in Indonesië. 1931-1981, z.j.

35 delen.

Hierbij:
131 [91].

"Aangeboden aan de Révérende Mère Prieure door den Katholieken Jongelingen Bond van Bandung". z.j. (1932).

132 [92].

"Missionarissen van Indië feliciteren haar Novicenmeesters Rév. Mère Jeanne ten Have met haar zilveren ambtsjubilé 25 jan. 1948". 1948.

133 [93].

"Kleuterschool 'St. Janneke', Bandung". 1947-1954.

134 [94].

"Soerabaia-Darmo". 1931-.

135 [95].

"Batavia-Noordwijk". z.j.

136 [96].

"Ursulinen te Bandung". 1932-.

137 [97].

 "Weeshuis te Madioen". 1939.

138 [98].

Foto's en prentbriefkaarten uit Buitenzorg, Bandung en Malang. z.j.

139 [99].

Foto's en prentbriefkaarten uit Buitenzorg, Bandung en Malang. z.j.

140 [100].

 "Java: Religieuze Ursulinen der Romeinsche Unie". Batavia, Buitenzorg, Bandoeng, Madioen, Soerabaia, Malang". z.j.

141 [101].

"Java". 1934.

142 [102].

"Bali". z.j.

143 [103].

"In memoriam". Reportage van de herbegraving van medezusters, overleden tijdens de Japanse bezetting en de daaropvolgende binnenlandse onlusten. Met als bijlage het tekstboekje van de viering. 1951.

144 [104].

"Indië: gegevens en beschrijving van de inheemse bevolking van Nederlandsch-Indië en van hare beschaving" van J.C. Lamster. (Uitgave NV Droste fabrieken, Haarlem). z.j. (Album met plakplaatjes).

151 [111].

 "In innige dank opgedragen aan onze goede Ma Mère: uw missionarissen van Java". 1935.

152 [112].

Buitenzorg, Bandung enz. o.a. foto van een thee-oogst. z.j.

153 [113].

Buitenzorg, Bandung enz. z.j.

154 [114].

Java: foto's uit het jubeljaar. 1950-1951.

155 [115].

Fotoalbum met foto's uit Indonesië. z.p., z.j.

156 [116].

Fotoalbum met foto's uit Indonesië. z.p., z.j.

157 [117].

Fotoalbum met foto's uit Indonesië. z.p., z.j.

159 [119].

Bandung; Buitenzorg. z.j.

161 [121].

Boekjes met illustraties van de kloosters te Bandung, Weltevreden en Noord-Batavia. z.j.

180 [140].

Foto's uit de missie van Indonesië. z.j. (1950-1970).

1 doos.

181 [141].

Foto's uit de missie van Indonesië, alsmede fotoboekjes en grote foto's, op kaarten bevestigd. z.j.

1 doos.


Thailand


164-169 [124-129].

Fotoalbums met foto's uit het missiegebied van Thailand-Siam. 1940, 1956, z.j.

6 delen


Zuid-Afrika


170 [130].

Fotoalbum van het bezoek van de generale overste, Mère-Marie de St. Jean aan de missie in Transvaal, Zuid-Afrika. 1934.

1 deel
Huisarchief Kerkrade


Indonesië


--‘Boekenbestand’


algemeen


103 [17].

"Tot aan de uiteinden der aarde: over de missie der Ursulinen gaat de zon nooit onder". 1947.

NB Zie ook inv.nr. 3473, identiek.


3481-3484 [25-28].

Publicaties van het Museum Lessianum, section missiologique te Leuven. 1950-1959.

4 delen

3481 [25].

"Le rôle de la femme dans les missions". 1950.

3482 [26].

"Communisme et missions". 1957.

3483 [27].

"Aspirations nationales et missions". 1958.

3484 [28].

"Mission et cultures non-chrétiennes". 1959.

3490 [34].

Publicatie "De missie in tropisch Nederland" door prof.dr Alph. Mulders. 1940.

1 deel

3491 [35].

Publicatie "Kerend Missiegetij: hedendaagse missieproblemen" door dr. Ant. Freitag SVD. 1954.

1 deel

3493 [37].

Tijdschrift "De katholieke missiën en het christelijk huisgezin". Jaargang 59. 1933-1934.

1 deel


Indonesië


3472 [16].

"Weltevreden, het moederhuis der zusters Ursulinen: gedenkboek 75-jarig bestaan 1859-1934". 1934.


3474 [18].

 "Petrus Maria Vrancken: een groot Limburger in het verre Oosten" van Jef Notermans. 1950.

3475 [19].

"Mengenang 'Santa Ursula': disusun oleh Panitia 125 Tahun Santa Ursula". 1983.

3476 [20].

"50 Tahun: Panti asuhan Vincentius Puteri, 1938-1988". 1988.

3485 [29].

"De Roomsch-Katholieke Missie in Nederlandsch Oost-Indië 1808-1908" door A.J.H. van der Velden SJ. 1908.

3486 [30].

"400 Jaren missie in Nederlandsch-Indië". 1934.

3487 [31].

"Onder de Compagnie: geschiedenis der katholieke missie van Nederl.-Indië 1606-1800" door B.J.J. Visser MSC. 1934.

3488 [32].

"Pastoor F. van Lith SJ: de stichter van de missie in Midden-Java 1863-1926" door L. van Rijckevorsel SJ. 1952.

3489 [33].

Publicatie "Berichten uit Nederlandsch Oost-Indië voor leden van den Sint-Claverbond". 1898.

1 deel

3615 [159].

Publicatie "Dagboek gedurende den overtogt naar Indië (via Suez) gehouden door eene der Ursulinen van Venray" door J.A. de Rijk pr. 1873.

1 deel


Thailand/Siam


3495-3497 [39-41].

Publicaties betreffende Siam.

3 delen

3495 [39].

"Fêtes et Cérémonies Siamoises" door Raymond Plion. 1935.

3496 [40].

"Chang of the Siamese Jungle" door E. Morse. 1937.

3497 [41].

"Vocabulair" behorende bij "Chang of the Siamese Jungle" door dr. G. Roorda. 1947.


China


3498-3499 [42-43].

Publicaties betreffende China en Mongolië.

2 deeltjes

3498 [42].

 "Les Missions Catholiques en Chine". 1932.

3499 [43].

"Pionier in Mongolië: mgr. Theodoor Rutjes" door C.J. Hoogedoorn CICM. 1947.


Toevoegingen

 


Bewaarplaats Ursulinen Romeinse Unie, Merseloseweg 121, 5801 CC Venray
Periode archief onbekend
Openbaarheid niet
Omvang onbekend
Opmerkingen toegang soort onbekend

Bewaarplaats Generalaat, Casa dell’Istituto Religioso Femminile Orsoline dell’Unione Romana (O.S.U.), Casa Generalizia, via Nomentana 236 - 00162 ROMA, tel. 06-86.22.181
Periode archief onbekend
Opmerkingen openbaarheid

onbekend

Omvang onbekend
Opmerkingen toegang soort onbekend
Websites

http://www.ursulines-ur.org/

sgorosu@tiscali.it

Bronnen met verslaglegging

Verwezen wordt naar de nummers van de nieuwe inventaris AR-Z117, met tussen [ ] de nummers van de oude inventaris.

 

 

Dagboeken en memoires

 

30.

Dagboek van zuster Françoise Middelhoff over de kamptijd. 1945.

1 deel

 

3615 [508].

Reisbeschrijvingen "Dagboek gedurende den overtogt naar Indie via Suez gehouden door eene der Ursulinen van Venray" door J.A. de Rijk, pr. (1872) alsmede doorslagen van een reisbeschrijving van Ursulinen in 1855 en 1856. 1873, z.j.

1 omslag

 

1787 [50].

Dagboek van zuster Magdalena en zuster Stella (achternamen onbekend) uit India over hun verblijf op "Mater Dei". 1953.

1 cahier

 

1456 [16].

Verslag over de interneringstijd in de Japanse kampen van zusters Ursulinen van de communiteit van Surabaia 'Darmao' over de periode 1943-1946 van zuster Marie Marthe Somers. z.j.

1 omslag

 

 

 

Kronieken en annalen

 

996 

"Religieuses Ursulines de Batavia-Noordwijk", kroniek over de periode 1856-1933 (fotokopie); alsmede een verslag over de oorlogsjaren van Buitenzorg (1942-1945), alsmede fotokopieën van knipsels over de 75-jarige aanwezigheid in Batavia in 1931, 1856-1933, 1945.

NB: De kroniek werd tot 1909 in het Frans geschreven. Voor een toegang tot de kroniek, zie plaatsingsnummer 1000. Gekopieerd handschrift, deels in slechte kopieën, zie daarom inv.nr. 1000.

1000 

Toegang op de kroniek van Batavia-Noordwijk, z.j.
NB: soort uittreksel met verwijzing naar paginanummers, schijnbaar gemaakt en geselecteerd op zaken en gebeurtenissen als verplaatsingen, reizen, professies en overlijden etc.)

 

996 [769]     

Kroniek "Religieuses Ursulines de Batavia-Noordwijk (Archief St. Maria Nusantara 1856-1935). z.j.

 

 

6558-6559

Afschriften van kronieken van het klooster te Weltevreden.
6558

1858-1908
6559

1908-1939

6560-6561

Kronieken van het klooster te Soerabaja

6560

1863-1890

6561

1890-1950

 

2173 [23].

Uittreksel van de Annalen van de Ursulinenorde in Transvaal. Met bijlagen. 1902, 1933, 1963, z.j.

1 omslag

 

406-413 [179-186].

Dagboeken van het Missiehuis St. Xaverius te Halfweg/Driebergen. 1911-1979.

6 delen

 

 

Conferenties van missieoversten

812

"Verslag van de Jubileum-Contact-Dagen gehouden te Bandung op 4, 5, 6 en 7 februari 1955 bij gelegenheid van de opening van het Jubeljaar; het 100-jarig vrouwelijk missiewerk in Indonesië; aankomst van de eerste Ursulinen op Java", 1955

 

Aanvankelijk bedoeld als viering van honderdjarig aanwezigheid van religieuzen, waarvan de Ursulinen de eerste waren, op Java, groeide de bijeenkomst uit tot een congres, waar leden van besturen van diverse congregaties hun visies gaven op verleden, heden en toekomst van het missiewerk. In die visies worden problemen aangekaart ten aanzien van de niet-Europese culturen, zoals de omgang met de islam, de adat en opvoeding van en onderwijs aan leerlingen met andere landaarden en daaraan toegeschreven eigenschappen. De bijeenkomst werd geopend en gesloten door hooggeplaatste clerici, die het congres daarmee sanctioneerden [zie ook inventarisnummer 814 Brief van P. Sigismondi, kardinaal prefect van de Voortplanting van het Geloof n.a.v het Congres, 1956].

 

813

"Verslag van het Tweede Congres voor vrouwelijke religieuzen werkzaam in Indonesië gehouden te Bandung van 18 t/m 24 februari", 1956

Dit congres is een vervolg op het congres gehouden in 1955, zie inventarisnummer 812. Bijzonder interessant is de bijeenkomst gewijd aan het beantwoorden van vragen van deelneemsters naar aanleiding van voorafgaande lezingen over opvoeding en verpleging (p50-54): een belangrijk besproken punt is aanpassing aan eigenlandse gewoonten en taal in allerlei opzichten.

 

815 

Verslag van de bijeenkomst over de Ursulinen-Opvoeding te Bandung van 15 t/m 19 juli, 1958

Nadere Toegangen

Verslag van een congres gehouden bij gelegenheid van het honderdjarig verblijf van de Ursulinen in Indonesië in Bandoeng op 4-7 februari 1955.

Stencil, 52 p.

 

Aanwezig:

Vertegenwoordigers van de volgende orden en congregaties (met tussen haakjes de aantallen zusters)

Ursulinen (31)

Franciscanessen van Heythuizen (2)

Zusters van JMJ (2)

Franciscanessen van Veghel (1)

Liefdezusters van Carolus Borromeus (3)

Dochters van O.L. Vrouw van het H. Hart (2)

Franciscanessen van Etten (1)

Zusters van Charitas (2)

Zusters van het H. Hart van Jezus (3)

Zusters van Barmhartigheid (2)

Dominicanessen (2)

Franciscanessen van Denekamp (2)

Franciscanessen Missionarissen van Maria (3)

Franciscanessen van Bergen op Zoom (2)

Liefdezusters van het Kostbaar Bloed (2)

Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid (2)

Zusters van O.L. Vrouw (Tegelen) (2)

Medische Missiezusters (2)

De Graal (2)

De meeste zusters hebben een leidinggevende functie als provinciaal overste, missieoverste, novicenmeesteres of algemeen-overste.

Het verslag bestaat uit de teksten van de gehouden voordrachten voorafgegaan door een openingswoord van de apostolisch vicaris van Bandoeng mgr. P. Arntz osc. en een inleiding door moeder Rodriguez Severijnen osu. De inhoud van discussie en het beraad, als dit al heeft plaatsgevonden, wordt niet weergegeven, wel wordt een enkele keer melding gemaakt van een vraag. De internuntius mgr. G. de Jonghe d'Ardoye houdt een slotrede. Het verslag wordt afgesloten door een reeks conclusies. Alle lezingen gaan over of ook over de culturele interactie die ontstond wanneer Europese zusters onderwijs gaven aan Javaanse meisjes of Javaanse meisjes zich meldden om in te treden en werden beproefd tijdens het noviciaat. De volgende lezingen zijn gehouden:

 

De religieuze roeping in de missie

door moeder Théophile, Franciscanessen van Heythuizen

(over de problemen die ontstaan bij Javaanse meisjes door de 'volksaard' en de gevolgen van de onafhankelijkheidsoorlog; vraag of Javaanse en Chinese meisjes gezamenlijk het noviciaat moeten volgen, en de kwestie welke taal moet worden gebruikt, het Maleis, het Javaans of het Nederlands)

 

Maria in de Islam

door moeder Perpetua Zeppenfeld osu

(spreekster behandelt de passages in de Koran en andere islamitische geschriften over Maria en constateert dat Mara ook voor islamieten een heilige vrouw is; dit biedt aanknopingspunten wanneer men islamitische meisjes benadert om hen voor het christendom te winnen)

 

De opvoeding van het jonge meisje voor de verpleging

door moeder Christilla, Liefdezuster Carolus Borromeus.

 

Hoe bestrijden wij de oppervlakkigheid bij de tegenwoordige jeugd

door moeder Redempta Dencher osu.

 

Het aankweken van een katholieke sfeer in de volksschool

door moeder Inigo Prawirataruna osu.

 

Hoe brengen wij onze grote meisjes tot de beleving van het 'serviam' tijdens haar schooltijd en ook in het latere leven

door moeder Xaveria Pantjawidagda

 

Voorlichting

door zuster Martha (Medische Missiezusters)

(bedoeld wordt seksuele voorlichting; dit is nodig; opvattingen over hoe een vrouw hoort te zijn, zij moet geen 'man-vrouw' worden, katholieke leer van het huwelijk (eeuwig, monogamie, voornaamste functie is verwekken van kinderen), kinderen worden gewaarschuwd tegen overheidscampagnes voor geboortebeperking, kunstmatige abortus is verkeerd)

 

Het missiewerk onder islamitische meisjes

door mgr. N. Geise ofm, apostolisch prefect van Soekaboemi

 

Het congres vindt plaats op 4-6 februari 1955 en wordt gevolgd door de herdenking 100 jaar Ursulinen op 7 februari 1955. Bij de sluiting wordt besloten in 1956 weer een congres te beleggen. Doel is 'niet “bindende besluiten” te nemen, maar slechts tot vruchtbare gedachten uitwisseling van ideeën te komen om te beantwoorden aan de Pauselijke oproep tot geestelijke vernieuwing, de aanpassing van het kloosterleven aan de eisen van deze tijd'.

 

 

inv. nr. 813

Het tweede congres voor vrouwelijke religieuzen werd gehouden in Bandoeng op 18-24 februari 1956.

Aantal deelnemers: 57 zusters.

20 congregaties, waaronder de Medische Missiezusters, waren wel uitgenodigd maar zonden geen afgevaardigden. Omvang van het verslag 62 p. De tekst van de lezingen mocht niet worden gepubliceerd.

De volgende lezingen werden gehouden:

 

De vorming van de jonge kloosterlinge

door moeder Theophile Boozoman, Franciscanessen van Heythuizen

(bedoeld wordt Indonesische postulanten en novicen)

 

De voortzetting van de religieuze vorming tot aan de eeuwige professie

door moeder Redempta Dencher osu

 

Beleving van de religieuze armoede in onze missie

door moeder Stanislas Sarsini, Franciscanessen van Heythuizen

 

De geest in het internaat

door moeder Xaveria Pantjawidagda osu

 

De opvoeding van het weeskind

door moeder Madeleine van de Loo, Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid

(alleen een samenvatting)

 

Het opvoedingswerk van "The Good Shepherd"

door moeder Immaculata van Leeuwen Zusters van de Goede Herder

(betreft zogenaamde moeilijke meisjes)

 

De nood aan verpleegsters en de oplossing van dit probleem

door dr. Soedjito directeur van het R.K. Ziekenhuis 'St. Elisabeth' in Semarang

Verpleegsters-opleiding

 

Verpleegstersopleiding en haar problemen in het asrama

door moeder Christilla Post, Liefdezusters Carolus Borromeus

 

De praktische kant van de verpleegstersopleiding in Indonesië

door zuster Marie Chrystophorio Buurman, Liefdezuster Carolus Borromeus

 

Verslag van de bijeenkomst waarin de vragen worden behandeld die gerezen zijn naar aanleiding van de lezingen over opvoeding en verpleging.

Aan het eind wordt besloten een Bond van Vrouwelijke Religieuzen van geheel Indonesië (Ikatan Biarawati Seluruh Indonesia) op te richten. Het algemeen secretariaat wordt gevestigd in het provincialaat van de Ursulinen in Bandoeng. Er wordt een permanent comité gekozen dat uit twee afdelingen bestaat, een voor onderwijsaangelegenheden en een voor ziekenhuisaangelegenheden. Het verslag eindigt met zes conclusies waaronder het besluit om in 1958 weer in Bandoeng bijeen te komen.

 

Losse archiefstukken

In het Katholiek Documentatie Centrum in Nijmegen, bevinden zich in de Verzameling Losse Archivalia:

 

LARC 6881.

Copie van ‘Beknopt dagboek van de Nippon-oorlog, 5 maart 1942 – 21 augustus 1945’ van M.J.M. Middelhoff (kloosternaam: Mère Françoise OSU, Romeinse Unie). Met foto. Met gedachtenisprentjes.z.j, 1 omslag.

NB: Afkomstig van T. Hagebeuk te Amersfoort.

Verwijzing naar andere archiefvormers
Opmerkingen

 

In Ursulinen van de Romeinse Unie, de in Nederland wonende zusters van de Indonesische Provincie KASKI Verslag van een onderzoek door drs. Jos Kocken osb (Den Haag 1971) is een stamboom van de Indonesische provincie te vinden.

 

 

Informatiewaarde Groot