Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

Ursulinen van Weltevreden

Naam Ursulinen van Weltevreden
Naamsvarianten
 • Ordo Sanctae Ursulae (osu)
 • Ursulinen van Weltevreden-Halfweg
 • Missiecongregatie der Religieuzen Ursulinen van Weltevreden
 • Orde van de Zusters Ursulinen van Weltevreden
 • Zusters Ursulinen van de Romeinse Unie
Periode 1859-1940
Denominatie rooms-katholiek
Org Missie

Continenten
 • Azië
Lokatie
 • Nederlands Indië
 • Aartsbisdom Jakarta, Java
 • Batavia
 • Weltevreden
 • Buitenzorg
 • Meester Cornelis
 • Parapattan
Selectie uit de literatuur
Titel
 • Over de Missies der Ursulinen gaat de zon nooit onder : opgedragen aan de onzen die strijden in de voorste linies voor Christus' Rijk / met een voorw. van Fr. FeronTot aan de uiteinden der aarde ...
Auteur
 • Frans Joseph Feron (1896-1958)
Paginering
 • 106 p
Uitgever
 • Grubbenvorst : Ursulinenmissieprocuur
Jaar van uitgave
 • 1947

Titel
 • Gedenkboek van de religieuzen Ursulinen der Rom. Unie op Java 1535-1935
Paginering
 • 231 p., 13 p. pl
Uitgever
 • [S.l. : s.n.]
Jaar van uitgave
 • [1935]

Titel
 • Sint Ursulaklok, propagandanummer der E.Z. Ursulinen van Weltevreden, Batavia, Java, bij gelegenheid van de verbouwing en voltooiïng van het Xaveriusklooster te Halfweg.
Auteur
 • NN
Uitgever
 • Halfweg:
Jaar van uitgave
 • 1935

Titel
 • Ter herinnering aan het 75-jarig bestaan [1859-1934] van “Weltevreden”, het Moederhuis der Z.Z. Ursulinen, Postweg 2, Batavia Centrum, Java, N.O.I.
Auteur
 • NN
Uitgever
 • Batavia:
Jaar van uitgave
 • 1934

Titel
 • Gedenkboek 75-jarig bestaan "Weltevreden", het moederhuis der Zusters Ursulinen : 1859-1934
Paginering
 • [46] p
Uitgever
 • [S.l. : s.n.]
Jaar van uitgave
 • [1933]

Titel
 • Sancta Ursula, 100 tahun, 1859-1959
Uitgever
 • Djakarta:
Interviews

Zie Ursulinen Romeinse Unie: 350 (Maaike Derksen, 17-03-2009).

Meer over het archief
Beschrijving archief

Het omvangrijke archief is in bruikleen gegeven aan het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven in St. Agatha. Het bestaat uit een bestuursarchief en een aantal huisarchieven, die in omvang en samenstelling- sterk van elkaar verschillen. Het betreft onder andere de huizen in Eysden, Sittard en Venray. Het archief bevat stukken over: de missieprocuur in Grubbenvorst, de Nederlandse missiegroep en documentatie. Het overgrote deel van de stukken dateert van na 1900. In het veld Bijzondere relevantie is extra aandacht besteed aan stukken van vóór 1900. Aangezien de Nederlandse provincie pas in 1928 werd opgericht, dateren de bestuursstukken van na die datum. Stukken over de voorganger ervan, de gecombineerde Nederlandse, Belgische en Engelse provincie, bevinden zich waarschijnlijk in België. Een opvallende lacune zijn de persoonsdossiers die nauwelijks zijn aangetroffen. Boeken over de geschiedenis van de orde vóór de oprichting van de Nederlandse provincie zijn daarentegen talrijk. Het archief wordt in de toekomst aangevuld met stukken uit het nog opende archief in Venray. Vermoedelijk zijn alle stukken van vóór 1960 over de missie al overgedragen. Het archief is geïnventariseerd door zr. Veronica Eken, D.Stoffelen en K. van Dooren. De inventaris kan worden geraadpleegd op de website van het Erfgoedcentrum. Het generalaatsarchief bevindt zich in Rome en is niet verder onderzocht.

Beschrijving archief (Engels)

The voluminous archive has been given on loan to the Centre for the Heritage of Religious Life in the Netherlands in St. Agatha. It consists of a management archive and some house archives with varying volumes and composition. It concerns the houses in Eysden, Sittard and Venray, among others. The archive consists of documents about the Mission Section in Grubbenvorst, the Dutch mission group and documentation. By far, the most documents date from after 1900. In the Bijzondere relevantie field extra attention has been paid to documents from before 1900. As the Dutch province was only created in 1928, the management papers date from after that year. Documents that concern its predessor, the combined Dutch-Belgian and English province, are probably in Belgium. A remarkable gap is the missing personal files. Books about the history of the order before the the creation of the Dutch province are numerous on the other hand. The archive will be supplemented with documents from the still dynamic archive in Venray. The archive has been inventoried by Sr. Veronica Eken, D. Stoffelen and K. van Dooren. The inventory can be consulted on the Centre's website. The archive of the Generalate is in Rome and has not been investigated.

Bewaarplaats Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven, St. Agatha
Periode archief 1464-2005
Openbaarheid beperkt
Opmerkingen openbaarheid

Het archief is in bruikleen gegeven aan het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven in St. Agatha. Het eigendomsrecht ligt bij de congregatie. Voor het inzien van archiefmateriaal is toestemming nodig van het provinciaal bestuur. Een aanvraagformulier voor het verkrijgen van deze toestemming kan het erfgoedcentrum u per mail of per post toezenden.

 

Omvang 125 meter
Toegang soort
 • Inventaris met inleiding
Opmerkingen toegang soort digitaal beschikbaar op www.archieven.nl of www.erfgoedkloosterleven.nl
Toegang titel AR-Z117 Ursulinen van de Romeinse Unie
Bijzondere relevantie
Toon

Verberg

Selectie

 

NB: nagaan of inv. nrs. al voorkomen ???????????

 

 

Klooster in Halfweg

[NB er is meer relevantie over het klooster Halfweg zelf, stukken geselecteerd op (mogelijke) tamelijk directe relevantie voor Weltevreden. Dus bijv. geen stukken over de bouw van het klooster etc.]

 

4422 

Correspondentie van de provinciaal overste met leden van de Indonesische provincie en het klooster-missiehuis te Halfweg bij Haarlem, 1946-1949

 

303 

Rapporten van het visitatiebezoek van de generale overste aan Halfweg/Driebergen, 1946-1947, 1951

 

397 

"Mededelingen over de Missie-congregatie der zusters Ursulinen van Weltevreden en haar missiehuis te Halfweg", z.j.

 

6555 

Register houdende gegevens met betrekking tot novicen in het klooster te Halfweg, 1913-1946

 

288 

Naamlijsten van de leden van de communiteit van Halfweg, 1946-1947

 

431 

Stukken betreffende de financiële verhoudingen tussen de communiteiten Halfweg/Driebergen en de Indonesische provincie met een specificatie van de onroerende goederen van het missiehuis St. Xaverius, 1959, 1969

 

614 

Rekening-courant van het Ursulinen instituut van de Romeinsche Unie op Java te Halfweg over de periode oktober 1947 - september 1950, 1950

 

Stukken betreffende de organisatie van de school te Halfweg, 1934-1950

841 

1934-1945

842 

1945-1950

 

Stukken betreffende de geschiedenis van de Ursulinen in Indonesië en van het missiehuis te Halfweg en Driebergen, 1855-1980 (met hiaten), z.j.

389 

Aantekeningen over de geschiedenis van het klooster te Halfweg en Driebergen alsmede data over de vestigingen in Indonesië over de periode 1855-1980. Met krantenknipsels als bijlagen. (Met hiaten )

390 

"Sancta Ursula: 100 Tahun, 1859-1959", 1959

391 

"125 jaar 'Weltevreden'. Batavia, 18 januari 1859 - Jakarta, 18 januari 1984", z.j.

392 

"Was er in ons Indië een Schoolstrijd? van dr. H.J. de Graaf, z.j

 

275  Brief van mr. F.A. Bijvoet, advocaat en procureur te Haarlem, over de geschiedenis van het St. Xaveriusklooster te Halfweg in de jaren 1950, 1972

 

6654  Verhandeling en notities van (onbekend) over de missie van de ursulinen op Java en de geschiedenis van de missiehuizen te Halfweg en Driebergen, z.j.

 

6662  Notitie houdende gegevens met betrekking tot de missiehuizen te Halfweg en Driebergen, z.j.

 

 

 

Driebergen

 

[2.5] Driebergen

[2.6.1] stichting en ontwikkeling

 

258 

Aktes betreffende de erkenning van het reglement van de vereniging, genaamd "Het Gesticht der Zusters Ursulinen te Weltevreden" (1871) alsmede de statuten van de vereniging, genaamd "Het Gesticht der Zusters Ursulinen te Soerabaija" (1874) als rechtspersoon te erkennen in naam van de Koning door de Gouverneur-generaal van Nederlands-Indië, 1871, 1874

 

406-413

Dagboeken van het missiehuis St. Xaverius te Halfweg/Driebergen

406  Dagboek I, 1911-1945

407  Dagboek II, 1945-1948

408  Dagboek III, 1948-1950

409  Dagboek IV, 1950-1956

410  Dagboek V, 1956-1961

[NB ook na 1960 lopen de dagboeken door nl. tot 1979, zie inv. 413]

 

Stukken betreffende de goedkeuring van de gewijzigde statuten alsmede betreffende het bestuur van een filiaalhuis, 1929, 1937

259  Brief over de gewijzigde statuten alsmede over het bestuur van een filiaalhuis, 1929

260  Publicatie in de Staatscourant van de gewijzigde statuten, 1929

261  Brief over gewijzigde statuten van Weltevreden, 1937

262  Brief over gewijzigde statuten betreffende keuze van de algemene overste, 1937

 

263 

Brieven van mère Gerardine Emonds en P. Willekens, apostolis vicaris te Batavia, over de aansluiting bij de Romeinse Unie, 1939

 

Cahiers houdende aantekeningen van werkzaamheden en gebeurtenissen in het klooster te Driebergen, 1948-1971, z.j.

783  Aantekeningen van verzonden brieven, 1948-1950

784  Register van aanneming van ter aantekening aangeboden stukken, 1949-1958

785  Aantekeningen over het verblijf van de zusters buiten het klooster, 1954, 1963-1970

 

270 

Verhandeling "Het instituut der Religieuzen - Ursulinen. Verhouding Holland - Indië". Met concept als bijlage, z.j.

 

277

Lijst met veranderingen bij de aansluiting van de Roermondse Unie aan de Romeinse Unie, z.j. 

 

6554 

Overzicht houdende gegevens met betrekking tot het missiehuis te Halfweg en Driebergen tussen 1911 en 1985 afkomstig uit de dagboeken, z.j

 

 

[2.6.2] regel en spiritualiteit

 

339 

"Ursulinen-reglementen over de opvoeding" (omgewerkt voor Indonesië), dl. 1, z.j.

 

346 

Cahier met aantekeningen "Wat besproken is met den visitator" en "Een en ander wat bepaald is te Weltevreden", 1913-1915

 

349 

"Gebruikenboek van de Romeinse Unie Orde Sint Ursula. Provincie Indonesië", z.j.

 

794 

"Regel en Constituties van de Congregatie der Religieuzen Ursulinen van Weltevreden", 1929

 

838 

Verzameling teksten van conferenties, referaten en vergaderingen, 1949-1980 (met hiaten)

 

 

[2.6.4] betrekkingen

2.6.4.1.1  Congregatie van Weltevreden, de missiegroep en de Indonesische provincie

 

393-399

Tijdschriften en folders van de congregatie betreffende het kloosterleven en de werkzaamheden van de Ursulinen, 1935, 1980-1981, z.j.

396  "Missie-arbeid en Kloostergeest van de zusters Ursulinen in Nederlandsch-Indië", z.j.

397  "Mededelingen over de Missie-congregatie der zusters Ursulinen van Weltevreden en haar missiehuis te Halfweg", z.j.

398  "Korte aanwijzigingen over de Missiecongregatie der zusters Ursulinen van het klooster Weltevreden Java N.O. Indië", z.j.

399  Richtlijnen voor het missietijdschrift "Stella Oriens", z.j.

 

400 

Brief aan mère Gabriel van Nieuwkuik van zuster Maria Ursula van het klooster 'Regina Coeli' te Chieng Mai, 1939

 

233 

Correspondentie met andere huizen en provincies, 1940-1979

 

388 

Brieven van huize Weltevreden onder de naam "Angela - Bode", 1947, 1949, 1951-1952

 

302 

Rapporten van het missiehuis St. Xaverius ten behoeve van het provinciaal kapittel te Bandung, 1947-1986 (met hiaten)

 

645-657

Correspondentie met de huizen in Indonesië, 1949-1968

645  Correspondentie met het provincialaat te Bandung, 1949-1968

652  Correspondentie met Jakarta-Bidara Tjina, 1951-1968

655  Correspondentie met Sukabumi, 1952-1966

 

763 

Circulaires "Missieflitsen uit Indonesië", 1955-1960

 

764 

"Nieuwsbrieven uit Indonesië", 1955, 1957-1960, 1962, 1981

 

 

2.6.4.1.2  Generalaat en generaal kapittel

Seriële bestanden

 

702-708

Teksten van conferenties en toespraken van mère Marie de Saint-Jean Martin, algemene overste, 1937, 1940, 1942-1962

704  "Openings- en sluitingsconferenties" gegeven te Siam/Java, 1951-1952

705  "Opvoedkundige conferenties" gegeven te Djakarta, Malang en Bandung , 1952

 

231 

Correspondentie met het generaal bestuur, 1940-1967

 

2.6.4.2.2  Derden

255 

Correspondentie met het ministerie van Overzeese Gebiedsdelen en het commissariaat voor Indonesische Zaken te Den Haag, 1946-1951

 

254 

Correspondentie met het departement van Onderwijs en Eredienst te Batavia, 1949-1950

 

 

2.6.5  Leden

 

1003 

Lijst houdende personalia van zusters Ursulinen werkzaam in Nederlands-Indië, 1879-1954

 

6555 

Register houdende gegevens met betrekking tot novicen in het klooster te Halfweg, 1913-1946

 

288-295

Naamlijsten van leden van de congregatie, 1938-1976, 1978, 1980-1984, z.j.

288  Naamlijsten van de leden van de communiteit van Halfweg, 1946-1947

289  Naamlijsten van de leden van de communiteit van Driebergen, 1951-1976 (met hiaten)

290  Naamlijsten van de leden van de provincie Indonesië, 1946-1971 (met hiaten)

 

416-418

Stukken betreffende overleden leden van de congregatie, 1946-1986 (met hiaten), z.j.

418  Teksten "In memoriam" van Ursulinen van de Indonesische provincie, 1946-1986 (met hiaten)

 

253 

Correspondentie betreffende terugkeer van zusters naar Indonesië, 1947-1950

 

296 

Persoonsgegevens van de zusters Seraphine Simon, Gerardine Theunissen, Redempta Dencher en Marie Thèrèse Koesoema Hadijara, 1947, 1951, 1954, 1956

 

 

2.6.6  Eigendommen

431 

Stukken betreffende de financiële verhoudingen tussen de communiteiten Halfweg/Driebergen en de Indonesische provincie met een specificatie van de onroerende goederen van het missiehuis St. Xaverius, 1959, 1969

 

 

2.6.7  Financiële administratie

614 Rekening-courant van het Ursulinen instituut van de Romeinsche Unie op Java te Halfweg over de periode oktober 1947 - september 1950, 1950

 

 

2.6.8  Taakuitoefening

 

Missie

 

2.6.9  Geschiedenis

389-392

Stukken betreffende de geschiedenis van de Ursulinen in Indonesië en van het missiehuis te Halfweg en Driebergen, 1855-1980 (met hiaten), z.j.

389 

Aantekeningen over de geschiedenis van het klooster te Halfweg en Driebergen alsmede data over de vestigingen in Indonesië over de periode 1855-1980. Met krantenknipsels als bijlagen. (Met hiaten )

390 

"Sancta Ursula: 100 Tahun, 1859-1959", 1959

391 

"125 jaar 'Weltevreden'. Batavia, 18 januari 1859 - Jakarta, 18 januari 1984", z.j.

392 

"Was er in ons Indië een Schoolstrijd? van dr. H.J. de Graaf, z.j. 

 

6622 

Kalender uitgegeven door de congregatie van zusters van Weltevreden bij het vierhonderdjarig bestaan van de orde van de ursulinen, 1935

 

6650 

Boekje "100 jaar ursulinen op Java", 1955

 

769-770

Gidsen van in Nederland aanwezige bronnen betreffende de geschiedenis van Nederlands-Indië/Indonesië 1816-1942, 1970

769  Aflevering II. Met supplement op afl. I, 1970

770  Aflevering III. Met supplement op afl. II, 1970

 

6637 

Stukken betreffende de geschiedenis van de ursulinen in Indonesië gepresenteerd bij gelegenheid van een reünie te Driebergen, 1991

 

6537 

Boek "Kronologi Sejarah Provinsi Ursulin di Indonesia (1900-1992)" door zuster Romana Haberhausen osu, 1993

 

415 

Lijst met chronologisch overzicht van de ontwikkelingen van de huizen van de Ursulinen in Indonesië over de periode 1856-1950, z.j.

 

997 

Aantekeningen over de geschiedenis van de zusters in Indonesië, 1955, 1958, 1977, z.j.

 

6556 

Verhandeling "L' histoire des Rel. Ursulines dans la mission de Java" door (onbekend). Met inliggende notities, z.j.

 

6627 

Gedachtenisprentje uitgegeven bij gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van het instituut Weltevreden ("Het kleine klooster"), z.j.

 

6643 

Notities over de stichtingen van de ursulinen te Indonesië, z.j.

 

6654 

Verhandeling en notities van (onbekend) over de missie van de ursulinen op Java en de geschiedenis van de missiehuizen te Halfweg en Driebergen, z.j.

 

6662 

Notitie houdende gegevens met betrekking tot de missiehuizen te Halfweg en Driebergen, z.j.

 

 

Door Ton Kappelhof zijn nog ingezien de volgende stukken:

 

2323 en 6019.

Briefwisseling tussen de oversten in Batavia en Sittard en de apostolisch-vicaris en de overste in Batavia, 1848-1850 en 1856-1859
*gezien* Handgeschreven kopieën van originelen rond 1955 berustend in het generalaatsarchief in Rome; later weer overgetypt. Veel bijzonderheden over het leven en werken in Batavia, en over de verhouding tussen de kerkelijke overheid in Ned. Indië en moeder-overste in Sittard. De brieven uit 1848-1850 gaan over het verzoek van de apostolisch-vicaris om zusters te sturen.

 

3060.
Briefwisseling tussen de oversten in Ned. Indië en de overste in Venray en van de apostolisch-vicaris van Batavia en de overste in Venray, 1862-1938.

2171.
Briefwisseling tussen de oversten in Ned. Indië en Nederland en de apostolisch-vicaris en de oversten, 1856-1870.


2767.

Twee cahiers met personalia van uitgezonden zusters, zoals eigennaam, kloosternaam, geboorteplaats, datum van vertrek naar Ned. Indië en behaalde diploma's, 1855-1906 (inv. nr. 2767).

 

Audio-visueel materiaal

Audiovisueel materiaal

Halfweg

 

 

6615 

Album houdende foto's van kloosters, kloostercomplexen, kerken, kapellen en scholen van de ursulinen in Weltevreden, Meester Cornelis, Parapattan, Kramat en Halfweg, z.j.

 

2.6.11  Documentatie

Audiovisueel

 

5592 

Foto's en prentbriefkaarten van kloosters en scholen te Driebergen, Echt, Grubbenvorst, Haelen, Kerkrade, Posterholt, Tilburg, Uden, Venlo, Venray, 1935, 1944, 1957, 1996, z.j.

 

6574 

Fotoalbums houdende portretten van zusters die naar Java vertrokken, 1919-1939

 

6809 

Foto van twee postulantes en onderwijzeressen van de school te Kepandjan, gedachtenisprentje bij jubileum Djalan Pos en prentbriefkaart van missieprocuur met betrekking tot het vrijkopen van kinderen in China, 1932, z.j.

 

 

6670 

Prentbriefkaart, foto's en inschrijfkaart met betrekking tot Huize Valentijn, 1954, z.j.

 

4014 

Boekje "Ursulinenklooster Weltevreden" houdende foto's, z.j.

 

Foto's, reproducties en gouaches met betrekking tot Indonesië ten behoeve van tentoonstelling te Driebergen, z.j.

 

6594 

Gouaches met landschappen

6595 

"Maatschappij"

6596  "Geschiedenis"

6597  "Godsdiensten in Indonesië"

6598  Reproducties van foto's van inwoners van Indonesië

 

6610 Foto's van zusters werkzaam in Indonesië en pasfoto's van leden van de communiteit van Driebergen, 1903, 1930, 1932, 1935-1936, 1940, 1948, 1950, 1952, 1956, 1965, 1976-1977, 1982, z.j.

 

6632 Foto's van ursulinen in Driebergen en Indonesië, 1940, 1981, 1976, 1986, 1994, z.j.

Bronnen met verslaglegging

Verslagen van conferenties van leidinggevenden

 

 

Stukken betreffende bijeenkomsten van de Ursulinen en congressen van vrouwelijke religieuzen werkzaam in Indonesië,

812 

"Verslag van de Jubileum-Contact-Dagen gehouden te Bandung op 4, 5, 6 en 7 februari 1955 bij gelegenheid van de opening van het Jubeljaar; het 100-jarig vrouwelijk missiewerk in Indonesië; aankomst van de eerste Ursulinen op Java", 1955

813 

"Verslag van het Tweede Congres voor vrouwelijke religieuzen werkzaam in Indonesië gehouden te Bandung van 18 t/m 24 februari", 1956

814 

Brief van P. Sigismondi, kardinaal prefect van de Voortplanting van het Geloof n.a.v het Congres, 1956

815 

Verslag van de bijeenkomst over de Ursulinen-Opvoeding te Bandung van 15 t/m 19 juli, 1958

 

 

Kronieken

 

6558-6559

Afschriften van kroniek en overzichten ("Archief Weltevreden") met betrekking tot het klooster te Weltevreden, z.j.

6558  1858-1908

6559  1908-1939

Losse archiefstukken

In het Katholiek Documentatie Centrum in bevinden zich in de Verzameling Losse Archivalia (LARC):

 

LARC 2743.

Verslag ‘Mijn reis naar Rome en de Romeinsche Unie’ door zuster Madeleine (onbekend), overste van de Ursulinen te Weltevreden (Java-Indonesië) 1887-1910. Manuscript, Copieën.

z.j, 1 omslag.

NB: Gedeeltelijk in het Duits en Frans.

 

 

LARC 2744.

Journaal ‘Archieven van de zusters Ursulinen van Weltevreden’ (Java-Indonesië) over de periode 1858 tot 1947. Met aantekening. Typescripten, copieën.

z.j, 1 omslag.

Verwijzing naar andere archiefvormers
Opmerkingen

In Ursulinen van de Romeinse Unie, de in Nederland wonende zusters van de Indonesische Provincie KASKI Verslag van een onderzoek door drs. Jos Kocken osb (Den Haag 1971) is een stamboom van de Indonesische provincie te vinden (p.29).

Informatiewaarde Groot

Geschiedenis


Geografie

Continenten
 • Azië
Lokatie
 • Nederlands Indië
 • Aartsbisdom Jakarta, Java
 • Batavia
 • Weltevreden
 • Buitenzorg
 • Meester Cornelis
 • Parapattan

Niet-archivalische bronnen

Selectie uit de literatuur
Titel
 • Over de Missies der Ursulinen gaat de zon nooit onder : opgedragen aan de onzen die strijden in de voorste linies voor Christus' Rijk / met een voorw. van Fr. FeronTot aan de uiteinden der aarde ...
Auteur
 • Frans Joseph Feron (1896-1958)
Paginering
 • 106 p
Uitgever
 • Grubbenvorst : Ursulinenmissieprocuur
Jaar van uitgave
 • 1947

Titel
 • Gedenkboek van de religieuzen Ursulinen der Rom. Unie op Java 1535-1935
Paginering
 • 231 p., 13 p. pl
Uitgever
 • [S.l. : s.n.]
Jaar van uitgave
 • [1935]

Titel
 • Sint Ursulaklok, propagandanummer der E.Z. Ursulinen van Weltevreden, Batavia, Java, bij gelegenheid van de verbouwing en voltooiïng van het Xaveriusklooster te Halfweg.
Auteur
 • NN
Uitgever
 • Halfweg:
Jaar van uitgave
 • 1935

Titel
 • Ter herinnering aan het 75-jarig bestaan [1859-1934] van “Weltevreden”, het Moederhuis der Z.Z. Ursulinen, Postweg 2, Batavia Centrum, Java, N.O.I.
Auteur
 • NN
Uitgever
 • Batavia:
Jaar van uitgave
 • 1934

Titel
 • Gedenkboek 75-jarig bestaan "Weltevreden", het moederhuis der Zusters Ursulinen : 1859-1934
Paginering
 • [46] p
Uitgever
 • [S.l. : s.n.]
Jaar van uitgave
 • [1933]

Titel
 • Sancta Ursula, 100 tahun, 1859-1959
Uitgever
 • Djakarta:
Interviews

Zie Ursulinen Romeinse Unie: 350 (Maaike Derksen, 17-03-2009).


Het archief

Meer over het archief
Beschrijving archief

Het omvangrijke archief is in bruikleen gegeven aan het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven in St. Agatha. Het bestaat uit een bestuursarchief en een aantal huisarchieven, die in omvang en samenstelling- sterk van elkaar verschillen. Het betreft onder andere de huizen in Eysden, Sittard en Venray. Het archief bevat stukken over: de missieprocuur in Grubbenvorst, de Nederlandse missiegroep en documentatie. Het overgrote deel van de stukken dateert van na 1900. In het veld Bijzondere relevantie is extra aandacht besteed aan stukken van vóór 1900. Aangezien de Nederlandse provincie pas in 1928 werd opgericht, dateren de bestuursstukken van na die datum. Stukken over de voorganger ervan, de gecombineerde Nederlandse, Belgische en Engelse provincie, bevinden zich waarschijnlijk in België. Een opvallende lacune zijn de persoonsdossiers die nauwelijks zijn aangetroffen. Boeken over de geschiedenis van de orde vóór de oprichting van de Nederlandse provincie zijn daarentegen talrijk. Het archief wordt in de toekomst aangevuld met stukken uit het nog opende archief in Venray. Vermoedelijk zijn alle stukken van vóór 1960 over de missie al overgedragen. Het archief is geïnventariseerd door zr. Veronica Eken, D.Stoffelen en K. van Dooren. De inventaris kan worden geraadpleegd op de website van het Erfgoedcentrum. Het generalaatsarchief bevindt zich in Rome en is niet verder onderzocht.

Beschrijving archief (Engels)

The voluminous archive has been given on loan to the Centre for the Heritage of Religious Life in the Netherlands in St. Agatha. It consists of a management archive and some house archives with varying volumes and composition. It concerns the houses in Eysden, Sittard and Venray, among others. The archive consists of documents about the Mission Section in Grubbenvorst, the Dutch mission group and documentation. By far, the most documents date from after 1900. In the Bijzondere relevantie field extra attention has been paid to documents from before 1900. As the Dutch province was only created in 1928, the management papers date from after that year. Documents that concern its predessor, the combined Dutch-Belgian and English province, are probably in Belgium. A remarkable gap is the missing personal files. Books about the history of the order before the the creation of the Dutch province are numerous on the other hand. The archive will be supplemented with documents from the still dynamic archive in Venray. The archive has been inventoried by Sr. Veronica Eken, D. Stoffelen and K. van Dooren. The inventory can be consulted on the Centre's website. The archive of the Generalate is in Rome and has not been investigated.

Bewaarplaats Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven, St. Agatha
Periode archief 1464-2005
Openbaarheid beperkt
Opmerkingen openbaarheid

Het archief is in bruikleen gegeven aan het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven in St. Agatha. Het eigendomsrecht ligt bij de congregatie. Voor het inzien van archiefmateriaal is toestemming nodig van het provinciaal bestuur. Een aanvraagformulier voor het verkrijgen van deze toestemming kan het erfgoedcentrum u per mail of per post toezenden.

 

Omvang 125 meter
Toegang soort
 • Inventaris met inleiding
Opmerkingen toegang soort digitaal beschikbaar op www.archieven.nl of www.erfgoedkloosterleven.nl
Toegang titel AR-Z117 Ursulinen van de Romeinse Unie
Bijzondere relevantie

Selectie

 

NB: nagaan of inv. nrs. al voorkomen ???????????

 

 

Klooster in Halfweg

[NB er is meer relevantie over het klooster Halfweg zelf, stukken geselecteerd op (mogelijke) tamelijk directe relevantie voor Weltevreden. Dus bijv. geen stukken over de bouw van het klooster etc.]

 

4422 

Correspondentie van de provinciaal overste met leden van de Indonesische provincie en het klooster-missiehuis te Halfweg bij Haarlem, 1946-1949

 

303 

Rapporten van het visitatiebezoek van de generale overste aan Halfweg/Driebergen, 1946-1947, 1951

 

397 

"Mededelingen over de Missie-congregatie der zusters Ursulinen van Weltevreden en haar missiehuis te Halfweg", z.j.

 

6555 

Register houdende gegevens met betrekking tot novicen in het klooster te Halfweg, 1913-1946

 

288 

Naamlijsten van de leden van de communiteit van Halfweg, 1946-1947

 

431 

Stukken betreffende de financiële verhoudingen tussen de communiteiten Halfweg/Driebergen en de Indonesische provincie met een specificatie van de onroerende goederen van het missiehuis St. Xaverius, 1959, 1969

 

614 

Rekening-courant van het Ursulinen instituut van de Romeinsche Unie op Java te Halfweg over de periode oktober 1947 - september 1950, 1950

 

Stukken betreffende de organisatie van de school te Halfweg, 1934-1950

841 

1934-1945

842 

1945-1950

 

Stukken betreffende de geschiedenis van de Ursulinen in Indonesië en van het missiehuis te Halfweg en Driebergen, 1855-1980 (met hiaten), z.j.

389 

Aantekeningen over de geschiedenis van het klooster te Halfweg en Driebergen alsmede data over de vestigingen in Indonesië over de periode 1855-1980. Met krantenknipsels als bijlagen. (Met hiaten )

390 

"Sancta Ursula: 100 Tahun, 1859-1959", 1959

391 

"125 jaar 'Weltevreden'. Batavia, 18 januari 1859 - Jakarta, 18 januari 1984", z.j.

392 

"Was er in ons Indië een Schoolstrijd? van dr. H.J. de Graaf, z.j

 

275  Brief van mr. F.A. Bijvoet, advocaat en procureur te Haarlem, over de geschiedenis van het St. Xaveriusklooster te Halfweg in de jaren 1950, 1972

 

6654  Verhandeling en notities van (onbekend) over de missie van de ursulinen op Java en de geschiedenis van de missiehuizen te Halfweg en Driebergen, z.j.

 

6662  Notitie houdende gegevens met betrekking tot de missiehuizen te Halfweg en Driebergen, z.j.

 

 

 

Driebergen

 

[2.5] Driebergen

[2.6.1] stichting en ontwikkeling

 

258 

Aktes betreffende de erkenning van het reglement van de vereniging, genaamd "Het Gesticht der Zusters Ursulinen te Weltevreden" (1871) alsmede de statuten van de vereniging, genaamd "Het Gesticht der Zusters Ursulinen te Soerabaija" (1874) als rechtspersoon te erkennen in naam van de Koning door de Gouverneur-generaal van Nederlands-Indië, 1871, 1874

 

406-413

Dagboeken van het missiehuis St. Xaverius te Halfweg/Driebergen

406  Dagboek I, 1911-1945

407  Dagboek II, 1945-1948

408  Dagboek III, 1948-1950

409  Dagboek IV, 1950-1956

410  Dagboek V, 1956-1961

[NB ook na 1960 lopen de dagboeken door nl. tot 1979, zie inv. 413]

 

Stukken betreffende de goedkeuring van de gewijzigde statuten alsmede betreffende het bestuur van een filiaalhuis, 1929, 1937

259  Brief over de gewijzigde statuten alsmede over het bestuur van een filiaalhuis, 1929

260  Publicatie in de Staatscourant van de gewijzigde statuten, 1929

261  Brief over gewijzigde statuten van Weltevreden, 1937

262  Brief over gewijzigde statuten betreffende keuze van de algemene overste, 1937

 

263 

Brieven van mère Gerardine Emonds en P. Willekens, apostolis vicaris te Batavia, over de aansluiting bij de Romeinse Unie, 1939

 

Cahiers houdende aantekeningen van werkzaamheden en gebeurtenissen in het klooster te Driebergen, 1948-1971, z.j.

783  Aantekeningen van verzonden brieven, 1948-1950

784  Register van aanneming van ter aantekening aangeboden stukken, 1949-1958

785  Aantekeningen over het verblijf van de zusters buiten het klooster, 1954, 1963-1970

 

270 

Verhandeling "Het instituut der Religieuzen - Ursulinen. Verhouding Holland - Indië". Met concept als bijlage, z.j.

 

277

Lijst met veranderingen bij de aansluiting van de Roermondse Unie aan de Romeinse Unie, z.j. 

 

6554 

Overzicht houdende gegevens met betrekking tot het missiehuis te Halfweg en Driebergen tussen 1911 en 1985 afkomstig uit de dagboeken, z.j

 

 

[2.6.2] regel en spiritualiteit

 

339 

"Ursulinen-reglementen over de opvoeding" (omgewerkt voor Indonesië), dl. 1, z.j.

 

346 

Cahier met aantekeningen "Wat besproken is met den visitator" en "Een en ander wat bepaald is te Weltevreden", 1913-1915

 

349 

"Gebruikenboek van de Romeinse Unie Orde Sint Ursula. Provincie Indonesië", z.j.

 

794 

"Regel en Constituties van de Congregatie der Religieuzen Ursulinen van Weltevreden", 1929

 

838 

Verzameling teksten van conferenties, referaten en vergaderingen, 1949-1980 (met hiaten)

 

 

[2.6.4] betrekkingen

2.6.4.1.1  Congregatie van Weltevreden, de missiegroep en de Indonesische provincie

 

393-399

Tijdschriften en folders van de congregatie betreffende het kloosterleven en de werkzaamheden van de Ursulinen, 1935, 1980-1981, z.j.

396  "Missie-arbeid en Kloostergeest van de zusters Ursulinen in Nederlandsch-Indië", z.j.

397  "Mededelingen over de Missie-congregatie der zusters Ursulinen van Weltevreden en haar missiehuis te Halfweg", z.j.

398  "Korte aanwijzigingen over de Missiecongregatie der zusters Ursulinen van het klooster Weltevreden Java N.O. Indië", z.j.

399  Richtlijnen voor het missietijdschrift "Stella Oriens", z.j.

 

400 

Brief aan mère Gabriel van Nieuwkuik van zuster Maria Ursula van het klooster 'Regina Coeli' te Chieng Mai, 1939

 

233 

Correspondentie met andere huizen en provincies, 1940-1979

 

388 

Brieven van huize Weltevreden onder de naam "Angela - Bode", 1947, 1949, 1951-1952

 

302 

Rapporten van het missiehuis St. Xaverius ten behoeve van het provinciaal kapittel te Bandung, 1947-1986 (met hiaten)

 

645-657

Correspondentie met de huizen in Indonesië, 1949-1968

645  Correspondentie met het provincialaat te Bandung, 1949-1968

652  Correspondentie met Jakarta-Bidara Tjina, 1951-1968

655  Correspondentie met Sukabumi, 1952-1966

 

763 

Circulaires "Missieflitsen uit Indonesië", 1955-1960

 

764 

"Nieuwsbrieven uit Indonesië", 1955, 1957-1960, 1962, 1981

 

 

2.6.4.1.2  Generalaat en generaal kapittel

Seriële bestanden

 

702-708

Teksten van conferenties en toespraken van mère Marie de Saint-Jean Martin, algemene overste, 1937, 1940, 1942-1962

704  "Openings- en sluitingsconferenties" gegeven te Siam/Java, 1951-1952

705  "Opvoedkundige conferenties" gegeven te Djakarta, Malang en Bandung , 1952

 

231 

Correspondentie met het generaal bestuur, 1940-1967

 

2.6.4.2.2  Derden

255 

Correspondentie met het ministerie van Overzeese Gebiedsdelen en het commissariaat voor Indonesische Zaken te Den Haag, 1946-1951

 

254 

Correspondentie met het departement van Onderwijs en Eredienst te Batavia, 1949-1950

 

 

2.6.5  Leden

 

1003 

Lijst houdende personalia van zusters Ursulinen werkzaam in Nederlands-Indië, 1879-1954

 

6555 

Register houdende gegevens met betrekking tot novicen in het klooster te Halfweg, 1913-1946

 

288-295

Naamlijsten van leden van de congregatie, 1938-1976, 1978, 1980-1984, z.j.

288  Naamlijsten van de leden van de communiteit van Halfweg, 1946-1947

289  Naamlijsten van de leden van de communiteit van Driebergen, 1951-1976 (met hiaten)

290  Naamlijsten van de leden van de provincie Indonesië, 1946-1971 (met hiaten)

 

416-418

Stukken betreffende overleden leden van de congregatie, 1946-1986 (met hiaten), z.j.

418  Teksten "In memoriam" van Ursulinen van de Indonesische provincie, 1946-1986 (met hiaten)

 

253 

Correspondentie betreffende terugkeer van zusters naar Indonesië, 1947-1950

 

296 

Persoonsgegevens van de zusters Seraphine Simon, Gerardine Theunissen, Redempta Dencher en Marie Thèrèse Koesoema Hadijara, 1947, 1951, 1954, 1956

 

 

2.6.6  Eigendommen

431 

Stukken betreffende de financiële verhoudingen tussen de communiteiten Halfweg/Driebergen en de Indonesische provincie met een specificatie van de onroerende goederen van het missiehuis St. Xaverius, 1959, 1969

 

 

2.6.7  Financiële administratie

614 Rekening-courant van het Ursulinen instituut van de Romeinsche Unie op Java te Halfweg over de periode oktober 1947 - september 1950, 1950

 

 

2.6.8  Taakuitoefening

 

Missie

 

2.6.9  Geschiedenis

389-392

Stukken betreffende de geschiedenis van de Ursulinen in Indonesië en van het missiehuis te Halfweg en Driebergen, 1855-1980 (met hiaten), z.j.

389 

Aantekeningen over de geschiedenis van het klooster te Halfweg en Driebergen alsmede data over de vestigingen in Indonesië over de periode 1855-1980. Met krantenknipsels als bijlagen. (Met hiaten )

390 

"Sancta Ursula: 100 Tahun, 1859-1959", 1959

391 

"125 jaar 'Weltevreden'. Batavia, 18 januari 1859 - Jakarta, 18 januari 1984", z.j.

392 

"Was er in ons Indië een Schoolstrijd? van dr. H.J. de Graaf, z.j. 

 

6622 

Kalender uitgegeven door de congregatie van zusters van Weltevreden bij het vierhonderdjarig bestaan van de orde van de ursulinen, 1935

 

6650 

Boekje "100 jaar ursulinen op Java", 1955

 

769-770

Gidsen van in Nederland aanwezige bronnen betreffende de geschiedenis van Nederlands-Indië/Indonesië 1816-1942, 1970

769  Aflevering II. Met supplement op afl. I, 1970

770  Aflevering III. Met supplement op afl. II, 1970

 

6637 

Stukken betreffende de geschiedenis van de ursulinen in Indonesië gepresenteerd bij gelegenheid van een reünie te Driebergen, 1991

 

6537 

Boek "Kronologi Sejarah Provinsi Ursulin di Indonesia (1900-1992)" door zuster Romana Haberhausen osu, 1993

 

415 

Lijst met chronologisch overzicht van de ontwikkelingen van de huizen van de Ursulinen in Indonesië over de periode 1856-1950, z.j.

 

997 

Aantekeningen over de geschiedenis van de zusters in Indonesië, 1955, 1958, 1977, z.j.

 

6556 

Verhandeling "L' histoire des Rel. Ursulines dans la mission de Java" door (onbekend). Met inliggende notities, z.j.

 

6627 

Gedachtenisprentje uitgegeven bij gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van het instituut Weltevreden ("Het kleine klooster"), z.j.

 

6643 

Notities over de stichtingen van de ursulinen te Indonesië, z.j.

 

6654 

Verhandeling en notities van (onbekend) over de missie van de ursulinen op Java en de geschiedenis van de missiehuizen te Halfweg en Driebergen, z.j.

 

6662 

Notitie houdende gegevens met betrekking tot de missiehuizen te Halfweg en Driebergen, z.j.

 

 

Door Ton Kappelhof zijn nog ingezien de volgende stukken:

 

2323 en 6019.

Briefwisseling tussen de oversten in Batavia en Sittard en de apostolisch-vicaris en de overste in Batavia, 1848-1850 en 1856-1859
*gezien* Handgeschreven kopieën van originelen rond 1955 berustend in het generalaatsarchief in Rome; later weer overgetypt. Veel bijzonderheden over het leven en werken in Batavia, en over de verhouding tussen de kerkelijke overheid in Ned. Indië en moeder-overste in Sittard. De brieven uit 1848-1850 gaan over het verzoek van de apostolisch-vicaris om zusters te sturen.

 

3060.
Briefwisseling tussen de oversten in Ned. Indië en de overste in Venray en van de apostolisch-vicaris van Batavia en de overste in Venray, 1862-1938.

2171.
Briefwisseling tussen de oversten in Ned. Indië en Nederland en de apostolisch-vicaris en de oversten, 1856-1870.


2767.

Twee cahiers met personalia van uitgezonden zusters, zoals eigennaam, kloosternaam, geboorteplaats, datum van vertrek naar Ned. Indië en behaalde diploma's, 1855-1906 (inv. nr. 2767).

 

Audio-visueel materiaal

Audiovisueel materiaal

Halfweg

 

 

6615 

Album houdende foto's van kloosters, kloostercomplexen, kerken, kapellen en scholen van de ursulinen in Weltevreden, Meester Cornelis, Parapattan, Kramat en Halfweg, z.j.

 

2.6.11  Documentatie

Audiovisueel

 

5592 

Foto's en prentbriefkaarten van kloosters en scholen te Driebergen, Echt, Grubbenvorst, Haelen, Kerkrade, Posterholt, Tilburg, Uden, Venlo, Venray, 1935, 1944, 1957, 1996, z.j.

 

6574 

Fotoalbums houdende portretten van zusters die naar Java vertrokken, 1919-1939

 

6809 

Foto van twee postulantes en onderwijzeressen van de school te Kepandjan, gedachtenisprentje bij jubileum Djalan Pos en prentbriefkaart van missieprocuur met betrekking tot het vrijkopen van kinderen in China, 1932, z.j.

 

 

6670 

Prentbriefkaart, foto's en inschrijfkaart met betrekking tot Huize Valentijn, 1954, z.j.

 

4014 

Boekje "Ursulinenklooster Weltevreden" houdende foto's, z.j.

 

Foto's, reproducties en gouaches met betrekking tot Indonesië ten behoeve van tentoonstelling te Driebergen, z.j.

 

6594 

Gouaches met landschappen

6595 

"Maatschappij"

6596  "Geschiedenis"

6597  "Godsdiensten in Indonesië"

6598  Reproducties van foto's van inwoners van Indonesië

 

6610 Foto's van zusters werkzaam in Indonesië en pasfoto's van leden van de communiteit van Driebergen, 1903, 1930, 1932, 1935-1936, 1940, 1948, 1950, 1952, 1956, 1965, 1976-1977, 1982, z.j.

 

6632 Foto's van ursulinen in Driebergen en Indonesië, 1940, 1981, 1976, 1986, 1994, z.j.

Bronnen met verslaglegging

Verslagen van conferenties van leidinggevenden

 

 

Stukken betreffende bijeenkomsten van de Ursulinen en congressen van vrouwelijke religieuzen werkzaam in Indonesië,

812 

"Verslag van de Jubileum-Contact-Dagen gehouden te Bandung op 4, 5, 6 en 7 februari 1955 bij gelegenheid van de opening van het Jubeljaar; het 100-jarig vrouwelijk missiewerk in Indonesië; aankomst van de eerste Ursulinen op Java", 1955

813 

"Verslag van het Tweede Congres voor vrouwelijke religieuzen werkzaam in Indonesië gehouden te Bandung van 18 t/m 24 februari", 1956

814 

Brief van P. Sigismondi, kardinaal prefect van de Voortplanting van het Geloof n.a.v het Congres, 1956

815 

Verslag van de bijeenkomst over de Ursulinen-Opvoeding te Bandung van 15 t/m 19 juli, 1958

 

 

Kronieken

 

6558-6559

Afschriften van kroniek en overzichten ("Archief Weltevreden") met betrekking tot het klooster te Weltevreden, z.j.

6558  1858-1908

6559  1908-1939

Losse archiefstukken

In het Katholiek Documentatie Centrum in bevinden zich in de Verzameling Losse Archivalia (LARC):

 

LARC 2743.

Verslag ‘Mijn reis naar Rome en de Romeinsche Unie’ door zuster Madeleine (onbekend), overste van de Ursulinen te Weltevreden (Java-Indonesië) 1887-1910. Manuscript, Copieën.

z.j, 1 omslag.

NB: Gedeeltelijk in het Duits en Frans.

 

 

LARC 2744.

Journaal ‘Archieven van de zusters Ursulinen van Weltevreden’ (Java-Indonesië) over de periode 1858 tot 1947. Met aantekening. Typescripten, copieën.

z.j, 1 omslag.

Verwijzing naar andere archiefvormers
Opmerkingen

In Ursulinen van de Romeinse Unie, de in Nederland wonende zusters van de Indonesische Provincie KASKI Verslag van een onderzoek door drs. Jos Kocken osb (Den Haag 1971) is een stamboom van de Indonesische provincie te vinden (p.29).

Informatiewaarde Groot