Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

Camps, Arnulf

Burgelijke naam Camps, Arnulf
Naamsvarianten
 • Camps, P. H. J. M.
Periode 1925-2006
Denominatie rooms-katholiek
Org Missie

Biografische gegevens

Arnulf Camps (1925-2006) werd in 1925 geboren in Eindhoven. Als Pierre Camps trad hij na het augustinianum in die stad doorlopen te hebben in bij de Minderbroeders-franciscanen en kreeg daar de kloosternaam Arnulf.  Na zijn eeuwige professie in 1947 en priesterwijding in 1950 droeg de orde hem op in Nijmegen missiologie te gaan studeren ofschoon hij zelf liever als missionaris naar Nederlands Nieuw Guinea wilde gaan. Het was de bedoeling dat hij na een combinatie van studie en verblijf in de belangrijkste fransciscaanse missies zou terugkeren naar Nederland om daar missiesecretaris van de Nederlandse provincie te worden. Op zijn verzoek mocht hij na drie jaar studeren in Nijmegen de studie in Fribourg (Zwitserland) voortzetten. In Fribourg stond de missiologie op een hoger peil en kon Camps internationale contacten leggen. Daar was ook het befaamde Anthropos Instituut van SVD (Gezelschap van het Goddelijk Woord) gevestigd. In 1957 promoveerde hij daar op een dissertatie over de stichter van de franciscaanse missie bij de Groot Mogol in Noord-India en Pakistan. Van 1957 tot 1961 was hij werkzaam in de franciscaanse missie in Pakistan, vanwaar hij bezoeken bracht aan Sri Lanka en India. In 1961 werd hij benoemd tot missiesecretaris als opvolger van Odulf van der Vat ofm. In 1963 volgde echter een benoeming tot hoogleraar in de missiologie aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen (thans Radboud Universiteit). In die hoedanigheid was hij tevens directeur van het Missiologisch Instituut dat op zijn voorstel in 1966 bij de faculteit Theologie werd geïncorporeerd. Als opvolger van prof. Mulders bouwde Camps het vak verder uit. In zijn optiek moest het christendom in een theologische dialoog treden met andere godsdiensten in plaats van, zoals tot dan toe op de voorgrond had gestaan, de eigen superioriteit als uitgangspunt te nemen. Zie voor deze visie zijn inaugurale rede en zijn autobiografie: 'Godsdiensten zijn antwoorden van mensen, levend in een eigen sociaal verband, op de zelfmededeling van God. Het gaat er in de missionaire beweging dus niet om anderen uit te schakelen.' (autobiografie, 76) en 'Het is tijd dat wij de volgers van andere godsdiensten als medepelgrims gaan zien. Wij zullen ontdekken dat wij veel zaken gemeen hebben.'(idem, 259). In 1990 ging hij met emeritaat. Tijdens zijn hoogleraarschap studeerden 90 studenten, waaronder vier vrouwen, bij hem af.

Biografie(engels)

Arnulf Camps (1925-2006) was born in Eindhoven in 1925. After completing the

augustinianum

in this city, he entered the Franciscan Minorites under the name of Pierre Camps and received there the monastic name Arnulf. After taking his eternal vows in 1947 and being ordained in 1950, the order sent him to study missiology in Nijmegen, although he would have preferred to go to Dutch New Guinea as a missionary. The intention was that he would return to the Netherlands after a combination of study and residence in the most important Franciscan missions in order to become secretary of the mission of the Dutch province. At his request, he received permission to continue his studies in Fribourg (Switzerland) after three years of study in Nijmegen. Missiology was on a higher level in Fribourg, and Camps could make international contacts. In that city the famous Anthropos Institute of SVD (Company of the Divine Word) was established. In 1957 he took his doctor's degree with a thesis about the founder of the Franciscan mission at the Great Mogul in North India and Pakistan. From 1957 to 1961 he worked in the Franciscan mission of Pakistan, from where he visited Sri Lanka and India. In 1961 he was appointed as secretary of the mission, succeeding Odulf van der Vat ofm.  In 1963, however, an appointment followed as a professor in missiology at the Catholic University of Nijmegen (nowadays Radboud University). In that function he was also director of the Missiological Institute, which was incorporated into the Faculty of Theology in 1966 on his proposal. After succeeding Professor Mulders he extended the section. In his view Christianity had to enter into a theological dialogue with the other religions instead of taking its own superiority as point of departure, as had been prominent until then. See his inaugural lecture and his autobiography for a description of his vision: 'Religions are answers of people, living in their own social environment, to the auto-statement from God [note to translator: the word' zelfmededeling' is a specialist theological word, (

jargon)

the exact meaning of which I do not know]. The point in the missionary movement is not to eliminate the others' (autobiography, 76), and 'Time has come that we are going to see the followers of other religions as comrade-pilgrims. We will discover then that we have many things in common' (idem, 259). In 1990 he retired as an Emeritus Professor. During his professoriate 90 students, including four women, finished their studies under his guidance.

Activiteiten
 • (Wetenschappelijk) onderzoek
 • Onderwijs (hieronder ook kweekscholen)
Continenten
 • Europa
Lokatie activiteiten
 • Nederland
 • Nijmegen
Selectie uit de literatuur
Titel
 • Pelgrim en missioloog. Levensweg van een Nijmeegs hoogleraar
Auteur
 • Camps, Arnuld en Vefie Poels
Paginering
 • 271
Uitgever
 • Nijmegen:
Jaar van uitgave
 • 2006

Titel
 • Oecumenische inleiding in de missiologie. teksten en conteksten van het wereldchristendom
Auteur
 • Camps, A.
Uitgever
 • Kampen:
Jaar van uitgave
 • 1988
Meer over het archief
Beschrijving archief

Het persoonsarchief van prof. Camps is zeer onvolledig. Veel stukken in het archief dateren van na Camps emeritaat, over de periode vóór 1960 werden geen stukken aangetroffen.

 

Beschrijving archief (Engels)

The personal archive of Professor Camps is very incomplete. Many documents in the archive date from after Camp's retirement; no documents have been found about the period before 1960.

Bewaarplaats Katholiek Documentatiecentrum, Nijmegen
Openbaarheid beperkt
Opmerkingen openbaarheid

Toestemming aanvragen; inventaris niet op het net

Opmerkingen toegang soort inventaris niet op het net
Bijzondere relevantie
Toon

Verberg

Algemene selectie

 

 

Verwijzing naar andere archiefvormers
Opmerkingen

In het veld literatuur zijn maar enkele titels van deze geleerde opgenomen. Zie verder de bibliografieën.

Informatiewaarde Gering

Geschiedenis

Biografische gegevens

Arnulf Camps (1925-2006) werd in 1925 geboren in Eindhoven. Als Pierre Camps trad hij na het augustinianum in die stad doorlopen te hebben in bij de Minderbroeders-franciscanen en kreeg daar de kloosternaam Arnulf.  Na zijn eeuwige professie in 1947 en priesterwijding in 1950 droeg de orde hem op in Nijmegen missiologie te gaan studeren ofschoon hij zelf liever als missionaris naar Nederlands Nieuw Guinea wilde gaan. Het was de bedoeling dat hij na een combinatie van studie en verblijf in de belangrijkste fransciscaanse missies zou terugkeren naar Nederland om daar missiesecretaris van de Nederlandse provincie te worden. Op zijn verzoek mocht hij na drie jaar studeren in Nijmegen de studie in Fribourg (Zwitserland) voortzetten. In Fribourg stond de missiologie op een hoger peil en kon Camps internationale contacten leggen. Daar was ook het befaamde Anthropos Instituut van SVD (Gezelschap van het Goddelijk Woord) gevestigd. In 1957 promoveerde hij daar op een dissertatie over de stichter van de franciscaanse missie bij de Groot Mogol in Noord-India en Pakistan. Van 1957 tot 1961 was hij werkzaam in de franciscaanse missie in Pakistan, vanwaar hij bezoeken bracht aan Sri Lanka en India. In 1961 werd hij benoemd tot missiesecretaris als opvolger van Odulf van der Vat ofm. In 1963 volgde echter een benoeming tot hoogleraar in de missiologie aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen (thans Radboud Universiteit). In die hoedanigheid was hij tevens directeur van het Missiologisch Instituut dat op zijn voorstel in 1966 bij de faculteit Theologie werd geïncorporeerd. Als opvolger van prof. Mulders bouwde Camps het vak verder uit. In zijn optiek moest het christendom in een theologische dialoog treden met andere godsdiensten in plaats van, zoals tot dan toe op de voorgrond had gestaan, de eigen superioriteit als uitgangspunt te nemen. Zie voor deze visie zijn inaugurale rede en zijn autobiografie: 'Godsdiensten zijn antwoorden van mensen, levend in een eigen sociaal verband, op de zelfmededeling van God. Het gaat er in de missionaire beweging dus niet om anderen uit te schakelen.' (autobiografie, 76) en 'Het is tijd dat wij de volgers van andere godsdiensten als medepelgrims gaan zien. Wij zullen ontdekken dat wij veel zaken gemeen hebben.'(idem, 259). In 1990 ging hij met emeritaat. Tijdens zijn hoogleraarschap studeerden 90 studenten, waaronder vier vrouwen, bij hem af.

Biografie(engels)

Arnulf Camps (1925-2006) was born in Eindhoven in 1925. After completing the

augustinianum

in this city, he entered the Franciscan Minorites under the name of Pierre Camps and received there the monastic name Arnulf. After taking his eternal vows in 1947 and being ordained in 1950, the order sent him to study missiology in Nijmegen, although he would have preferred to go to Dutch New Guinea as a missionary. The intention was that he would return to the Netherlands after a combination of study and residence in the most important Franciscan missions in order to become secretary of the mission of the Dutch province. At his request, he received permission to continue his studies in Fribourg (Switzerland) after three years of study in Nijmegen. Missiology was on a higher level in Fribourg, and Camps could make international contacts. In that city the famous Anthropos Institute of SVD (Company of the Divine Word) was established. In 1957 he took his doctor's degree with a thesis about the founder of the Franciscan mission at the Great Mogul in North India and Pakistan. From 1957 to 1961 he worked in the Franciscan mission of Pakistan, from where he visited Sri Lanka and India. In 1961 he was appointed as secretary of the mission, succeeding Odulf van der Vat ofm.  In 1963, however, an appointment followed as a professor in missiology at the Catholic University of Nijmegen (nowadays Radboud University). In that function he was also director of the Missiological Institute, which was incorporated into the Faculty of Theology in 1966 on his proposal. After succeeding Professor Mulders he extended the section. In his view Christianity had to enter into a theological dialogue with the other religions instead of taking its own superiority as point of departure, as had been prominent until then. See his inaugural lecture and his autobiography for a description of his vision: 'Religions are answers of people, living in their own social environment, to the auto-statement from God [note to translator: the word' zelfmededeling' is a specialist theological word, (

jargon)

the exact meaning of which I do not know]. The point in the missionary movement is not to eliminate the others' (autobiography, 76), and 'Time has come that we are going to see the followers of other religions as comrade-pilgrims. We will discover then that we have many things in common' (idem, 259). In 1990 he retired as an Emeritus Professor. During his professoriate 90 students, including four women, finished their studies under his guidance.

Activiteiten
 • (Wetenschappelijk) onderzoek
 • Onderwijs (hieronder ook kweekscholen)

Geografie

Continenten
 • Europa
Lokatie activiteiten
 • Nederland
 • Nijmegen

Niet-archivalische bronnen

Selectie uit de literatuur
Titel
 • Pelgrim en missioloog. Levensweg van een Nijmeegs hoogleraar
Auteur
 • Camps, Arnuld en Vefie Poels
Paginering
 • 271
Uitgever
 • Nijmegen:
Jaar van uitgave
 • 2006

Titel
 • Oecumenische inleiding in de missiologie. teksten en conteksten van het wereldchristendom
Auteur
 • Camps, A.
Uitgever
 • Kampen:
Jaar van uitgave
 • 1988

Het archief

Meer over het archief
Beschrijving archief

Het persoonsarchief van prof. Camps is zeer onvolledig. Veel stukken in het archief dateren van na Camps emeritaat, over de periode vóór 1960 werden geen stukken aangetroffen.

 

Beschrijving archief (Engels)

The personal archive of Professor Camps is very incomplete. Many documents in the archive date from after Camp's retirement; no documents have been found about the period before 1960.

Bewaarplaats Katholiek Documentatiecentrum, Nijmegen
Openbaarheid beperkt
Opmerkingen openbaarheid

Toestemming aanvragen; inventaris niet op het net

Opmerkingen toegang soort inventaris niet op het net
Bijzondere relevantie

Algemene selectie

 

 

Verwijzing naar andere archiefvormers
Opmerkingen

In het veld literatuur zijn maar enkele titels van deze geleerde opgenomen. Zie verder de bibliografieën.

Informatiewaarde Gering