Formats

 
English | Nederlands

Typebeschrijving

ALGEMEEN
Naam Federatie van Verenigingen voor Ziekenhuisverpleging in Nederland
naam, varianten Federatie van Vereenigingen voor Ziekenhuisverpleging
FVZ
F.V.Z.
FVVZ
F.V.V.Z.
periode van bestaan 1925 - 1968
organisatie en inrichting de Federatie werd opgericht in 1925
op initiatief van een vereniging in Leiderdorp kwam men voor het eerst bijeen op 16 september 1925
op 15 mei 1926 werd door de algemene ledenvergadering een reglement aangenomen dat op 17 mei 1926 in werking trad
volgens de statuten van 1939 was het doel van de vereniging: “de bevordering van de belangen der aangesloten verenigingen en voorts in het algemeen van al datgene, wat in het belang kan worden geacht van een zo goed mogelijke verpleging in ziekenhuizen, klinische specialistische hulp inbegrepen, alsmede vervoer van de leden (verzekerden) der aangesloten verenigingen.”
de Federatie was een samenwerkingsverband van verenigingen die verzekerden tegen de kosten van ziekenhuisverpleging
de vereniging werd in 1931 koninklijk goedgekeurd
de leden waren zeer autonoom en verstrekten aanvankelijk niet altijd de gevraagde informatie aan het bureau van de Federatie
de Federatie kende regionale verbanden, onder andere in Dordrecht (vanaf 1929), Oost-Gelderland (vanaf 1930), Hoekse Waard (vanaf 1932), Amstelland (vanaf 1932), Utrecht (vanaf 1932), Westland (vanaf 1932) en Overijssel (vanaf 1932)
in 1933 fuseerde de Federatie met de Federatie van Vereenigingen voor Vrije Ziekenhuisverpleging in Noord-Holland
Noord-Holland werd toen een Streekverband binnen de Federatie
de talrijke ziekenhuisverplegingsverenigingen in de drie noordelijke provincies vormden eigen provinciale bonden en weigerden ondanks pogingen ondernomen in de jaren dertig zich aan te sluiten
de Federatie kende een algemeen en een dagelijks bestuur, een algemene ledenvergadering, een groot aantal commissies en een landelijk adviesbureau, welk laatste in feite een activiteit van de voorzitter was
in 1937 bestonden er ca. 500 verenigingen voor ziekenhuisverpleging met 1,8 miljoen verzekerden

situatie in 1940
op 1 januari 1940 waren 278 verenigingen bij de Federatie aangesloten
de Federatie had toen de volgende commissies:
reglementen streekverbanden
statistiek
contactcommissie Zuid-Hollandse Vereniging Het Groene Kruis
specialistencontract
statuten en reglementsherziening
herverzekering
adviesbureau
wederkerige overneming van verzekerden
correspondentieblad
modelreglement en modeladministratie
controlerend arts
het aantal streekverbanden was 17

als gevolg van het Ziekenfondsbesluit 1941 nam de betekenis van de ziekenhuisverplegingsverenigingen af
op 2 december 1953 constateerde het bestuur dat het “bergafwaarts” ging
in 1954 zag het bestuur het einde al naderen (circulaire aan de leden van 1 mei 1954)
op 1 januari 1964 waren toch nog 18 verenigingen lid met 411.368 verzekerden

situatie in 1985
de Federatie veranderde per 1 januari 1986 haar naam in: Federatie van non-profit Verzekeringsinstellingen voor Ziektekosten in Nederland
de nieuwe organisatie had elf leden met ruim 11% van de particuliere ziektekostenverzekeringsmarkt

in 1988 fuseerde de FVVZ met de Federatie van onderlinge Verzekeringsmaatschappijen (FOV) tot Federatie van Onderlinge non-profit Ziektekostenverzekeringsinstellingen (FOZ)

voorzitters
C. Stolk, 1932-1957
A. Warnaar, 1957-1966
J.W. Buyze, 1966-1968-

secretarissen
J.W. Buijze, 1932 (of eerder) – 1966
taak, activteiten ondersteuning aan de leden door middel van het Adviesbureau en de Commissie voor de Statistiek
de Streekverbanden sloten vanaf 1930 contracten met artsen voor de uitvoering van medische controle
in 1933 erkende de regering de Federatie als de woordvoerder voor de ziekenhuisverplegingsverzekering
op initiatief van voorzitter Stolk werd in 1941/42 opgericht het Nederlands Ziekenhuisverzekeringsfonds (NeZiFo) dat zich terstond sterk ontwikkelde
de Federatie gaf vanaf een blad uit genaamd “Correspondentieblad”
voorloper
geen
opvolger
literatuur (NCC) achterin jaargang 10 (1940) een lijst van op 1 maart 1940 aangesloten verenigingen

Companje, K.P.
Convergerende belangen. Belangenbehartiging van de zorgverzekeraars in historisch perspectief 1900-2001
(Zeist, 2001), in het bijzonder p. 123-149, 175-176,

Elzinga, M.
De vereenigingen voor ziekenhuisverpleging, met name in Friesland, gezien binnen het kader der geneeskundige verzekering
dissertatie Wageningen, 1940. p.
typering
zuil geen
ARCHIEF
periode archief 1932 - 1968
vindplaats Stichting Historie Ziekenfondswezen, Zeist
de stukken bevonden zich in juli 2004 in het depot van het Medisch Centrum van de Vrije Universiteit te Amsterdam
openbaarheid niet openbaar
geïnteresseerden dienen zich van tevoren te wenden tot de beheerder dr. K.P. Companje, Vrije Universiteit Medisch Centrum Amsterdam, sectie Medische Geschiedenis
omvang; inventarisnummers 10 meter
informatiedrager papier
vernietigd het oudste deel van het archief is goed beheerd en bewaard
in 1931 ontbraken er echter wel stukken uit de beginperiode 1925-1931 (Correspondentieblad januari 1931, p. 9)
aanwezig zijn nog: een deel van de correspondentie met de leden-instellingen, notulen van bestuur en algemene vergadering, financiële jaarstukken, het eigen orgaan
zaak- of onderwerpsdossiers ontbreken.
toegang(en) database
kenmerk toegang geen
indices op toegang geen
originele archivalia van archiefvormer in andere archieven in het archief van de Afdeling Volksgezondheid :
statuten van 1929 (inv. nr. 855).
originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven geen
opmerkingen geen
INHOUD
structuur archief de oorspronkelijke structuur van het archief is onbekend
tot 1947 is er goed gearchiveerd, daarna neemt de kwaliteit af.
structuur toegang de toegang heeft geen bijzondere structuur
bijlagen bij de toegang geen
seriële bescheiden notulen
notulen van het bestuur en de algemene ledenvergadering van de Federatie, 1932-1968- (Vrije Universiteit Medisch Centrum, Amsterdam, Amsterdam en Iron Mountain, Rotterdam, KLOHIZ nr. 62, 64 en 70) *

specificatie

band I, periode 19 maart 1932 – 29 januari 1938
met inhoudsopgave, alfabetische klapper op onderwerpen voorkomend in de notulen, de notulen zelf, agenda’s, 41 bijlagen en 12 diverse stukken
met voorin een omschrijving van de bijlagen en de diverse stukken

band II, periode 30 juli 1938 – 18 januari 1941
met inhoudsopgave, alfabetische klapper op onderwerpen voorkomend in de notulen, de notulen zelf, agenda’s en 83 bijlagen
met een omschrijving van de bijlagen

band III, 15 maart 1941 – 29 januari 1947
met inhoudsopgave, alfabetische klapper op onderwerpen voorkomend in de notulen, de notulen zelf, agenda’s, 33 bijlagen en 27 diverse stukken
met een omschrijving van de bijlagen en de diverse stukken
in deze periode vergaderde het bestuur op:
1941, 18 januari, 15 maart, 26 juli en 6 september
1942, 19 januari en 29 augustus
1943, 13 februari en 18 september
1944, 3 juni
1945, niet
1946, 9 januari, 28 augustus en 11 december
1947, 29 januari

notulen bestuursvergaderingen 1947 (29 januari) – 1952 (19 april)
met inhoudsopgave, alfabetische klapper op onderwerpen voorkomend in de notulen, de notulen zelf, agenda’s, 29 bijlagen, 29 diverse stukken en voorin een concept-overeenkomst tussen de Centrale Bond van Ziekenfondsen en het Algemeen Nederlands Onderling Ziekenfonds (ANOZ) enerzijds en de Federatie en het Algemeen Nederlands Onderling Ziekenhuisverplegingsfonds anderzijds, met als doel samenwerking na de invoering van het Ziekenfondsenbesluit, 15 september 1941, niet ondertekend

notulen van de bestuursvergaderingen en van de gewone en buitengewone algemene ledenvergaderingen 1955 (5 juni) – 1963 (Vrije Universiteit Medisch Centrum, Amsterdam, geen doosnr.)

notulen van de bestuursvergaderingen en van algemene ledenvergaderingen, 1954-1968
NB: met agendastukken en correspondentie met leden-instellingen (Vrije Universiteit Medisch Centrum, Amsterdam, geen doosnr.)

?beschrijvingsbrieven?
“beschrijvingsbrieven” voor de jaarlijkse algemene ledenvergaderingen, 1928-1940, gedrukt (een volledige serie bevindt zich op het Vrije Universiteit Medisch Centrum, Amsterdam
een andere onvolledige serie bij Iron Mountain, Rotterdam, KLOHIZ nr. 151, doosnr. 262)

specificatie
agenda’s
jaarverslagen
notulen van de gewone en buitengewone algemene ledenvergaderingen
rekening van de penningmeester
begroting
verslag van het Adviesbureau
verslag van de Commissie voor de Statistiek
verslag van de redactie van het het Correspondentieblad
lijst van aangesloten verenigingen

“beschrijvingsbrieven”
als voor, 1949-1951
NB: de brief van 1951 bevat ook de herdenking van het 25-jarig bestaan

“beschrijvingsbrieven”
als voor, 1962, 1963 en 1966-1973

notulen algemene vergaderingen, 1936, 1941 en 1946 (2 maal) (Iron Mountain, Rotterdam, KLOHIZ nr. 151, doosnr. 262)

algemene vergadering van 12 mei 1948
idem van 18 mei 1949
idem, 24 mei 1950
idem, 14 mei 1952

in de map ‘financiële verslagen 1963-1973’:
notulen bestuursvergadering 16 oktober 1969
conceptjaarverslag 1968
beschrijvingsbrief algemene ledenvergadering 1964

jaarstukken 1949

circulaires
toelichting op de ontworpen modellen voor een eenvoudige boekhouding en administratie ten dienste van de Verenigingen voor Ziekenhuisverpleging, februari 1934 (Iron Mountain, Rotterdam, KLOHIZ nr. 108, doosnr. 200)

nr. 1 (januari 1941)

nr. 2 (april 1941)

circulaire van oktober 1942 met mededeling dat er dit jaar geen algemene ledenvergadering gehouden zal worden, met jaarverslag 1941,

notulen algemene ledenvergadering 1941 en jaarstukken 1941

als voor, oktober 1943, met mededeling dat er dit jaar geen algemene ledenvergadering gehouden zal worden, met jaarverslag 1942 en jaarstukken 1942

juni 1945 met jaarverslagen en jaarstukken over 1943 en 1944

jaarverslagen
zie hierboven onder de “beschrijfbrieven” en de circulaires uit de oorlogsjaren

correspondentie
map periode 1955-1960
map periode 1956-1964
2 mappen periode 1964-1972
NB: hierin veel stukken van en over NeZiFo, zoals jaarstukken en jaarverslagen.
statistische gegevens in de jaarverslagen bevinden zich veel statistische gegevens die echter niet erg betrouwbaar zijn, omdat niet alle leden gegevens verstrekten
inhoud overig periode 1953-1961 (Vrije Universiteit Medisch Centrum, Amsterdam)

statuten van 1939 (Iron Mountain, Rotterdam, KLOHIZ nr. 100, voorl. nr. 213)
reglement van het Streekverband “Amstelland” 1938 (Iron Mountain, Rotterdam, KLOHIZ nr. 100, voorl. nr. 213)
modelreglement voor een vereniging voor ziekenhuisverpleging, 3 de druk, 1938 (Iron Mountain, Rotterdam, KLOHIZ nr. 151, doosnr. 262)

diversen
rede gehouden door voorzitter C. Stolk getiteld “Een dringende eisch voor onze vereenigingen” op de algemene vergadering van 9 juli 1936 van de Federatie van Verenigingen voor Ziekenhuisverpleging in de provincie Friesland (Iron Mountain, Rotterdam, KLOHIZ nr. 151, doosnr. 262)
NB: de rede gaat met name over de financiering en hoe de premies op de juiste wijze te berekenen

jaarvergadering 1928 (Vrije Universiteit Medisch Centrum, Amsterdam)
bestuur met afgevaardigden van de aangesloten verenigingen, 1935 (Vrije Universiteit Medisch Centrum, Amsterdam).
verwijzingen naar wetten, maatregelen en/of de uitvoering daarvan Ziekenfondsenbesluit (1941)

KB’s van 26 februari 1931, nr. 18 en 9 maart 1940, nr. 3 (koninklijke goedkeuring).
verwijzing naar andere archiefvormers
geografische verwijzingen Nederland met uitzondering van het gebied ten zuiden van de grote rivieren, waar nauwelijks ziekenhuisverplegingsfondsen bestonden
internationaal niet van toepassing
opmerkingen de met het teken * gemerkte stukken zijn voorzien van een nadere toegang.