Formats

 
English | Nederlands

Typebeschrijving

ALGEMEEN
Naam ANOZ
naam, varianten Algemeen Ziekenfonds “A.N.O.Z.”
Algemeen Nederlands Onderlling Ziekenfonds
A.N.O.Z.
periode van bestaan 1938
organisatie en inrichting op 18 juni 1938 besloot de algemene vergadering van de Centrale Bond van Ziekenfondsen om een landelijk ziekenfonds te vormen, waar lokale fondsen zich bij aan konden sluiten
aanvankelijk wilde men samenwerken met de maatschappijfondsen, maar dit stuitte op tegenwerking van met name de Huisartsen Commissie onder leiding van Ch. Eggink
in 1941 begon men daarom voor zich zelf
het op 1 november 1941 van kracht geworden Ziekenfondsenbesluit gaf een sterke impuls doordat veel kleine op het platteland gevestigde fondsen zich aansloten
ook 5 verenigingen voor ziekenhuisverppleging deden mee
in 1947 werden vele kleine afdelingen samengevoegd tot rayons
per 31 december 1950 waren er:
17 afdelingen (op één na alle ten noorden van de grote rivieren)
4 districten
14 rayons

per 31 december 1969 waren er 8 rayons en 6 afdelingen, waarvan één voor het binnenscheepvaartpersoneel en 5 geografische afdelingen

naast het ANOZ was er een bovenbouw, de Stichting A.N.O.Z.

aantallen verzekerden
op 1 januari 1942 waren de aantallen verzekerden:
verplicht  133.683
vrijwillig 60.052
totaal 193.737
ANOZ had veel leden in de drie noordelijke provincies, Gelderland en Zuid-Holland, weinig in Zeeland, Noord-Brabant en Utrecht

in 1947 bedroegen deze aantallen:
250.603 verplicht verzekerden
123.797 niet-verplicht verzekerden, all-in
3.728 niet verplicht verzekerden, ziekenfonds
21.945 niet verplicht verzekerden, ziekenhuisverplegingsfonds
317.969 A.Z.V.

per 31 december 1969 bedroegen de aantallen:
verplicht verzekerd 350.274
bejaardenverzekering 43.029
vrijwillige verzekering  99.607
totaal  492.910


personen
in 1942 bestond het bestuur uit:
C.J. van Lienden (voorzitter)
C. Baaij (secretaris)
K. Hoving, R. Kaebisch, G. de Vries, G. Boekhoven jr., Chr. Vermeulen en K. Keuris Azn. en J.G. Overeem (leden)

al tijdens de oorlog ontstond er een Centraal Bureau met in 1969 dhr. H.J. Anbeek als directeur
van december 1941 tot mei 1945 was mr dr. Schuurmans Stekhoven medisch én juridisch adviseur
na zijn ontslag, dat verband hield met zijn houding tijdens de bezetting, werd de medische controle verzorgd door dr. G.A. Driessen en werd mr. P.P. Agter juridisch adviseur
in 1969 was medisch adviseur dr. W. Knufman Ansing
taak, activiteiten ANOZ was een landelijke onderlinge verzekeraar en bedoeld als alternatief voor de maatschappijfondsen
de bestaande onderlinge ziekenfondsen waren plaats- of streekgebonden.
voorloper
geen
opvolger
niet van toepassing
literatuur (NCC) Companje, K.P.
Convergerende belangen. Belangenbehartiging van de zorgverzekeraars in historisch perspectief 1900-2001
Zeist,  2001, p. 94.
typering
zuil geen
ARCHIEF
periode archief 1938
vindplaats Stichting Historie Ziekenfondswezen, Zeist
openbaarheid niet openbaar
geïnteresseerden dienen zich van tevoren te wenden tot de beheerder dr. K.P. Companje, Vrije Universiteit Medisch Centrum Amsterdam, sectie Medische Geschiedenis
omvang; inventarisnummers onbekend
informatiedrager papier
vernietigd onbekend
het archief maakt een volledige indruk
toegang(en) geen
de aanwinst van juni 2005 is nog niet geordend
kenmerk toegang niet van toepassing
indices op toegang niet van toepassing
originele archivalia van archiefvormer in andere archieven onbekend
originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven enkele plaatselijke, zeer oude ziekenfondsen uit het Gooi en de omgeving van Zutphen-Apeldoorn
deze fondsen zijn hier niet beschreven.
opmerkingen het archief van ANOZ werd in juni 2005 door de Stichting Historie Ziekenfondswezen verworven.
INHOUD
structuur archief het archief heeft geen bijzondere structuur
structuur toegang niet van toepassing
bijlagen bij de toegang niet van toepassing
seriële bescheiden notulen

hoofdbestuur en centraal bestuur:
1942, 28 juli en 7 augustus
1944, 13 juni en 18 juli
1945, 18 oktober
NB: eerste vergadering na 18 juli 1944
38 p.
1946, 27 maart, 27 mei en 19 september
vanaf 1946 min of meer volledig (aanwinst juni 2005)

dagelijks bestuur
veelal met maandverslagen over wat er gebeurd is in den lande en bij de Ziekenfondsraad
1944, 18 juli, 16 augustus
1945, 7 september, 20 september, 17 oktober, 27 november
vanaf 1946 min of meer volledig
het dagelijks bestuur vergaderde doorgaans eens in de twee weken
(aanwinst juni 2005)

ledenraad en algemene vergaderingen
algemene vergaderingen 1941 en 1942 (resp. 1 ste en 2 de) (Iron Mountain, Rotterdam, KLOHIZ nr. 29, doosnr. 57)
1941-1990 (aanwinst juni 2005)

bestuur en ledenraad van het rayon Zutphen
1963-1966 (ordners 3 en 4, aanwinst juni 2005)

notulen van commissies
vergadering met de penningmeesters en administrateurs van de afdelingen, maart 1942

vergaderingen van de Commissie voor de Binnenscheepvaart van de Scheepvaartvereniging Zuid met vertegenwoordigers van het Staatstoezicht en ANOZ over een vrijwillige verzekering, 1 augustus 1944, 14 november 1945

idem, 10 oktober 1945 (in ordner met stukken DB 1946)

vergadering van het DB met de afdelingsbesturen van Oldebroek, Hasselt en Kampen, 17 juli 1946 over rayonvorming (in ordner met stukken 1946)

vergadering met de Algemene Schippersvereniging, 20 september 1946

vergadering van de DB-en van de CBOZ en ANOZ, 10 december 1951 (bij vergaderstukken 6 februari 1952)

22 vergaderingen gehouden door het Centraal Overleg van Ziekenfonds-Organisaties over de problemen waarmee de ziekenfondsen kampen in de periode 15 oktober-5 november 1951 (bij vergaderstukken DB van 2 april 1952)

vergadering met het algemeen ziekenfonds Werkmans Voorzorg te Harlingen, 30 januari 1952 (bij vergaderstukken DB van 2 april 1952)

concept-overeenkomst met Werkmans Voorzorg tot het aangaan van een fusie, februari 1952 (bij vergaderstukken DB van 5 maart 1952)

vergadering van de zelftsandige, onderlinge ziekenfondsen en de ANOZ afdelingen in de drie noordelijke provincies over de verhouding tot de maatschappijfondsenn, 2 juli 1952 (bij vergaderstukken DB van 3 november 1952)

vergadering van het DG van de CBOZ en ANOZ en een delegatie van het Belgisch Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten, 2 april 1952 (bij vergaderstukken DB van 3 november 1952
de Belgen wilden zich informeren over hoe de ziekenfondsen in Nederland contracten sloten met medewerkers en meer in het algemeen hoe in Nederland de zorgverzekering geregeld was)

cie vrijwillige verzekering van de CBOZ 22 maart en 5 april 1954 (bij vergaderstukken DB 12 april DB 8 maart 1954)

jaarverslagen
1938-1989 (aanwinst juni 2005)
jaren 1967 en 1968 (Iron Mountain, Rotterdam, KLOHIZ nr. 181, geen doosnr.)
financiële jaarverslagen over 1967 en 1968 (Iron Mountain, Rotterdam, KLOHIZ nr. 181, geen doosnr.)

financiën
financiële jaarverslagen 1941-1968
accountantsrapporten, vanaf 1943 min of meer volledig.
statistische gegevens in de jaarverslagen
inhoud overig nota “De invloed van de leden op de leiding van een ziekenfonds”, 15 februari 1960, inleiding gehouden door drs. M. van der Vall, socioloog, getiteld “Het vraagstuk leiding/leden” en nota “Demokratie in eenn ziekenfonds” , 15 maart 1961 (Iron Mountain, Rotterdam, KLOHIZ nr. 29, doosnr. 57)

nota over de financiële positie van de afdeling vrijwillige verzekering door administrateur Jansonius, juli 1944
(aanwinst juni 2005, map notulen HB 1944-1946)

brief van de voorzitter aan de leden van het Centraal Bestuur dat de medisch adviseur dr. mr. W. Schuurmans Stekhoven wegens zijn houding tijdens de bezetting ontslag is aangezegd, 20 juli 1945 (aanwinst juni 2005, map notulen 1944-1946)

nota van mr. P.P. Agter, juridisch adviseur van ANOZ, over het streven van veel fondsen op het platteland om weer zelfstandig te worden, september 1945 (aanwinst juni 2005, ordner stukken DB 1944-1946)

verslagen van de gebeurtenissen op het centraal bureau van ANOZ van september 1944 tot aan de bevrijding (aanwinst juni 2005, ordner stukken DB 1944-1946).
verwijzingen naar wetten, maatregelen en/of de uitvoering daarvan Ziekenfondsenbesluit (1941)
Ziekenfondswet (1962).
verwijzing naar andere archiefvormers
geografische verwijzingen Nederland
internationaal niet van toepassing
opmerkingen geen