Formats

 
English | Nederlands

Typebeschrijving

ALGEMEEN
Naam Stichting Samenwerkende Instellingen Gezondheidszorg
naam, varianten SSIG
S.S.I.G.
SIG
S.I.G.
periode van bestaan 1955 - 1968
organisatie en inrichting de Stichting werd bij notariële akte van 27 januari 1955 in het leven geroepen door zeven instellingen, te weten:
de Permanente Commissie van Overleg uit Instellingen van Gezondheidszorg
Stichting voor verzekering tegen Ziekenhuis- en Operatiekosten  “Vezeno”
Middenstands Verplegingsfonds Oost-Nederland
Coöperatieve Vereniging Gezondheidszorg Noord-Nederland (V.G.N.N.)
Stichting “Utrechtsch Ziekenhuisverplegingsfonds”
Coöperatieve Vereniging Gezondheidszorg Centrum Nederland (V.G.C.N.)
Het Zilveren Kruis

bij de oprichting werd de Stichting bestuurd door een Raad van Beheer die uit tenminste tien personen moest bestaan
de Raad koos uit haar midden een Bestuur
de Stichting kende een Arbitrage-Commissie die diende te bemiddelen bij geschillen tussen de Stichting en samenwerkende instellingen
het apparaat was zeer klein, maar er was wel een secretaris-rentmeester en een medisch adviseur
aanvankelijk had de Stichting een reservefonds en een extra-reservefonds
in 1962 werden de statuten, het huishoudelijk reglement en het herverzekeringscontract enigszins gewijzigd
op 25 juni 1968 werd besloten de Stichting per 31 december van dat jaar te liquideren, omdat zij niet meer nodig was

voorzitters
F. Schrijver, 1955-1965
A.A. Snooy, 1965-1968

medisch adviseur
dr. de Waardt, 1955-1967.
taak, activiteiten doel was kandidaat-verzekerden “die bij aanmelding op grond van hun leeftijd of gezondheidstoestand moeten worden geweigerd dan wel slechts onder beperkende bepalingen in de normale verzekeringen kunnen worden aanvaard, zonder voorafgaande selectie naar leeftijd of gezondheidstoestand te verzekeren tegen het risico van ziekenhuisverpleging, sanatoriumverpleging, klinisch specialistische hulp, bijkomende kosten enz. “ (uit brief van het bestuur van de Stichting aan de minister van Sociale Zaken van 2 mei 1955)
men sprak ook wel van een “buitengewone verzekering” of van de “kneusjesverzekering”
de verzekering startte op 1 mei 1955
eind 1956 waren bijna 1.200 zielen verzekerd
na ca. 1960 nam dit aantal weer af

de instellingen voerden de verzekering in hun eigen werkgebied uit, de Stichting was herverzekeraar.
voorloper
geen
opvolger
geen
literatuur (NCC) K.P. Companje
Convergerende belangen. Belangenbehartiging van de zorgverzekeraars in historisch perspectief 1900-2001
(Zeist, 2001), p. 193.
typering
zuil geen
ARCHIEF
periode archief 1955 - 1968
vindplaats Stichting Historie Ziekenfondswezen, Zeist
in oktober 2003 bevonden de stukken zich in het depôt van de bibliotheek van de afdeling Metamedica, Vrije Universiteit Medisch Centrum, Amsterdam.
openbaarheid niet openbaar
geïnteresseerden dienen zich van tevoren te wenden tot de beheerder dr. K.P. Companje, Vrije Universiteit Medisch Centrum Amsterdam, sectie Medische Geschiedenis.
omvang; inventarisnummers 0.90 meter
informatiedrager papier
vernietigd het archief maakt de indruk tamelijk goed bewaard te zijn
na de liquidatie werd het overgedragen aan de Stichting Utrechtsch Ziekenhuisverplegingsfonds die het weer overdroeg aan de Stichting Historie Ziekenfondswezen
toegang(en) database
kenmerk toegang niet van toepassing
indices op toegang niet van toepassing
originele archivalia van archiefvormer in andere archieven onbekend
originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven geen
opmerkingen geen
INHOUD
structuur archief het archief heeft waarschijnlijk nooit een structuur gehad
structuur toegang niet van toepassing
bijlagen bij de toegang niet van toepassing
seriële bescheiden notulen van het Bestuur en de Raad van Beheer
register met notulen van het Bestuur, de Raad van Beheer en de medisch adviseurs, 18 maart 1955 – 11 juli 1968 (voorl. nr. 61)

overige notulen
verslag van een vergadering van medisch adviseurs van de aangesloten instellingen op 7 juli 1955 (voorl. nr. 17)

jaarverslagen uitgebracht door de secretaris
jaar 1955-1956 (voorl. nr. 20 en 22)
jaar 1957 (voorl. nr. 21)
jaar 1959 (voorl. nr. 63)
jaar 1960 (voorl. nr. 60)
jaar 1961 (voorl. nr. 59)

jaarverslagen uitgebracht door de medisch adviseur
jaar 1956 (voorl. nrs. 21 en 38)
jaar 1957 (voorl. nr. 20)
jaar 1959 (voorl. nr. 63)
jaar 1960 (voorl. nr. 60)
jaar 1961 (voorl. nr. 59)
jaar 1962 (voorl. nr. 57)

accountantsrapporten
boekjaar 1955 (voorl. nrs. 22 en 38)
idem 1956 (voorl. nr. 21)
idem 1959 (voorl. nr. 63)
idem 1960 (voorl. nr. 60)
idem 1961 (voorl. nr. 63)
idem 1962 (voorl. nr. 58)
idem 1967 (voorl. nr. 62)
idem 1968 (voorl. nr. 62).
statistische gegevens geen
de jaarstukken en de jaarverslagen bevatten echter veel cijfermateriaal.
inhoud overig statuten, huishoudelijk reglement en herverzekeringscontract, 1955 (voorl. nr. 24)
overeenkomst tussen de SIG en de Stichting “Utrechtsch Ziekenhuisverplegingsfonds” over herverzekering, 20 april 1955, met een aanvulling van 1 februari 1964 (voorl. nr. 56)
voorwaarden voor de buitengewone verzekering van de Stichting Utrechtsch Ziekenhuisverplegingsfonds, 1955 (voorl. nr. 25)
voorwaarden van de buitengewone verzekering van de aangesloten instellingen, 1955 (voorl. nr. 27)
brief van de secretaris-rentmeester aan de Raad van Beheer over de gevolgen van de komst van de bejaardenverzekeriing voor de SIG, 12 december 1956 (voorl. nr. 43).
verwijzingen naar wetten, maatregelen en/of de uitvoering daarvan Ziekenfondsenbesluit (1941)
Wet op de Ziekenfondsraad (1947)
Ziekenfondswet (1964)
Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (1966)
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (1967).
verwijzing naar andere archiefvormers
geografische verwijzingen Nederland
internationaal niet van toepassing
opmerkingen geen