Formats

 
English | Nederlands

Typebeschrijving

ALGEMEEN
Naam Stichting Autonome Ziekenfondsen
naam, varianten SAZ
S.A.Z.
periode van bestaan 1951 - 1968
organisatie en inrichting opgericht op 6 april 1951 door de maatschappijziekenfondsen in Nijmegen, Breda en Venlo
later sloten de maatschappijfondsen in Eindhoven en Bergen op Zoom zich aan
deze fondsen waren gekant tegen het centralisatiestreven van de Federatie “V.M.Z.”
zij wilden hun autonomie behouden, terwijl zij uitgingen van de katholieke beginselen voor ziekenfondsverzekering
voorts ageerden zij tegen de in hun ogen te ‘rode’ Centrale Bond van onderling beheerde Ziekenfondsen, te grote overheidsinvloed en te grote invloed van de werkgevers
in 1954 sloot de SAZ zich aan bij het Centraal Orgaan van Ziekenfondsorganisaties
de SAZ bleef echter een kleine organisatie
in 1964 sloten de SAZ zich tegelijk met de Bond van R.K. Ziekenfondsen aan bij het GOZ
in 1976 ging de SAZ op in de Vereniging van Nederlandse Ziekenfondsen

de eerste bestuurders waren:
E. de Bruijn, voorzitter, tevens reumatoloog
mr. M. Swenker, secretaris, tevens directeur van het Nijmeegse BAZ.
taak, activiteiten overlegorgaan
over concrete activiteiten is weinig bekend, omdat het archief van de organisatie verloren is gegaan
voorloper
geen
opvolger
literatuur (NCC) K.P. Companje
Convergerende belangen. Belangenbehartiging van de zorgverzekeraars in historisch perspectief 1900-2001
(Zeist, 2001), in het bijzonder p. 213-217.
typering
zuil geen
ARCHIEF
periode archief
vindplaats niet van toepassing
openbaarheid niet van toepassing
omvang; inventarisnummers onbekend
informatiedrager onbekend
vernietigd het archief is bijna helemaal verloren gegaan
toegang(en) niet van toepassing
kenmerk toegang niet van toepassing
indices op toegang niet van toepassing
originele archivalia van archiefvormer in andere archieven geen
originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven onbekend
opmerkingen geen
INHOUD
structuur archief onbekend
structuur toegang niet van toepassing
bijlagen bij de toegang niet van toepassing
seriële bescheiden geen
statistische gegevens geen
inhoud overig dossier afkomstig van mr. M. Swenker, secretaris van de SAZ, later voorzitter van het GOZ, 1957-1959 (Iron Mountain, Rotterdam, KLOHIZ nr. 32, doosnr. 85)
Rede van de voorzitter van de Maatschappij Farmacie gehouden tijdens een ledenvergadering over de voordelen van een vrijwillige ziekenfondsverzekering, z.j. [jaren vijftig]

nota door kanunnik prof. dr. V.L. Heylen, algemeen adviseur bij de Landsbond der Christelijke Mutualiteiten van België,  getiteld “De ideologische grond der mutualistische diensten”, uitgegeven als nr. 2 van de serie Ziekenfondsvragen door de Bond van R.K. Ziekenfondsen, z.j.

nota van mr. Swenker “Beschouwingen over het ziekenfondswezen naar aanleiding van het advies tot verhoging van de loongrens” uitgegeven door de SAZ, oktober 1953

nota door mr. Swenker “Toch het ziekenfondswezen gekoppeld aan de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie”, z.j.
 
nota van het College van Advies van de Anti-Revolutionaire Partij over een wettelijke regeling van de ziekenfondsen, februari 1957

nota van de Stichting “Volksgezondheidszorg V.G.Z.” over een nieuwe ziekenfondsverzorging, februari 1957

rapport van de Centrale Bond van onderling beheerde Ziekenfondsen over de toekomst van het ziekenfondswezen, maart 1957

rapport van de subcommissie Grondslagen van de Studiecommissie Ziekenfondsverzekering, maart 1958

rapport van de voornoemde commissie over de werkgebieden van ziekenfondsen, november 1958

bespreking van vertegenwoordigers van de Bond van R.K. Ziekenfondsen en de SAZ over een nieuwe ziekenfondswet op 16 oktober 1959, dit ter voorbereiding op een onderhoud over dit onderwerp met minister Van Rooy van Sociale Zaken c.a.

brief van mr. L. Andriessen (Bond R.K. Ziekenfondsen) aan de deelnemers van het voor 4 november 1959 geplande overleg met de minister, 29 oktober 1959

concept-verslag en officieel verslag van deze bespreking op 4 november 1959
NB: aanwezig waren de minister, P. Muntendam, mr. J. de Vries van het ministerie, A. de Wolf, J. Hendriks jr., dr. J. Beckers, mr. M. Swenker, F. van Vliet en mr. L. Andriessen

notitie in handschrift door NN [mr. Swenker ?] over een nieuw stelsel van ziekenfondsen, z.j. [oktober 1959]

concept-rapport van het Centrum voor Staatkundige Vorming (KVP) over de ziektekostenvoorziening, oktober 1957

rapport voornoemd met in de bijlagen onder andere kritische beschouwingen door dr. H. Festen en een minderheidsnota van C.W.Chr. Deurman, beiden arts

reacties van de afdelingen van de Katholieke Volkspartij op voornoemd rapport, 1958

dossier over een weekendconferentie georganiseerd door de Maatschappij Geneeskunst in hotel “De Bilderberg” te Oosterbeek op 7-8 maart 1959 over een al dan niet vrijwillige ziekenfondsverzekering met een uitvoerig verslag van de lezingen en de daarop volgende discussie (50 p.) door L. van Moppes, notuliste, en een samenvatting van deze conferentie in Medisch Contact van 22 mei 1959
NB: zie over deze conferentie ook “Het Ziekenfonds”, 33 (1959), p. 179-189.
verwijzingen naar wetten, maatregelen en/of de uitvoering daarvan Ziekenfondsenbesluit (1941)
Ziekenfondswet (1964)
Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (1966)
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (1967).
verwijzing naar andere archiefvormers
geografische verwijzingen Noord-Brabant en Limburg
internationaal niet van toepassing
opmerkingen geen