Nadere toegangen

 
English | Nederlands

Archieven van de Algemene Raad 1922-1937

Bijbehorende Formats: Centrale Commissie voor het Ziekenfondswezen en Algemene Raad.

Archieven van de
 • Unificatiecommissie, 1922-1929
 • Algemene Raad, 1929-1934
 • Centrale Commissie voor het Ziekenfondswezen, 1935-1937
Nadere toegang

Het bestand bestaat uit zes banden die zijn aangelegd op het kantoor van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen. Dit blijkt uit de krantenknipsels en uit aantekeningen op de stukken die bestemd waren voor E. Kupers en F.S. Noordhoff, resp. voorzitter en lid van het Dagelijks Bestuur van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen in de jaren twintig en dertig. Later zijn deze banden terecht gekomen in de bibliotheek van de Gezondheidsraad. Na de liquidatie daarvan rond 1990 zijn ze overgedragen aan de bibliotheek van de Ziekenfondsraad, vanwaar ze zijn overgedragen aan de Stichting Historie Ziekenfondswezen.
De banden zijn niet genummerd. De eerste band bevat het archief van de Unificatiecommissie, de banden twee tot en met vijf dat van de Algemene Raad, de zesde band dat van de Centrale Commissie voor het Ziekenfondswezen.

Unificatiecommissie

band met opschrift 'Unificatierapport Ziekenfondswezen'

 • notulen van de vergadering van de vijf vakcentrales (NVV, RK Vakbureau, CNV, Algemene Vakcentrale en Nationaal Arbeids Secretariaat) 14 september 1922;
 • notulen van de vergadering van de voornoemde vakcentrales, de Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst, de Maatschappij tot bevordering der Farmacie en de Landelijke Federatie 14 november 1922;
 • notulen van de Kleine Commissie 4 december 1922;
 • notulen van de Grote Commissie 18 januari, 8 februari en 22 februari 1923;
 • rapport van de Kleine Commissie met als bijlage onder andere een kostenberekening voor ziekenfondshulp, [mei 1923];
 • notulen van de Grote Commissie 14 juni 1923;
 • notulen van het Dagelijks Bestuur van het NVV met het Centraal Orgaan van de Maatschappij Geneeskunst 28 juni 1922;
 • notulen van de Grote Commissie 28 juni 1923;
 • standpunt van de Landelijke Federatie september 1923;
 • notulen van de Grote Commissie 14 maart, 28 maart, 17 april, 12 juni 1924, 20 maart, 9 april, 24 juni en 26 november 1925 en 18 maart 1926;Verscheidene brieven waarvan de aandacht verdienen:

 • brief van de voorzitter van de commissie aan de leden over het uitlekken van het -conceptrapport naar "De Telegraaf" hetgeen hoogst ongewenst wordt geacht 8 maart 1924
 • brief van de voorzitter van de Landelijke Federatie, dhr. Mulder, aan E. Kupers, voorzitter van de Unificatiecommissie met het verzoek om de zaak nog eens door te praten, nu de Federatie heeft afgehaakt 18 juni 1926;
 • intern rapport van de Unificatiecommissie over de tandheelkundige hulp, z.j.

Algemene Raad

band met opschrift 'Ziekenfondswezen 1930-31'

 • brief van S. de la Bella jr. tweede secretaris van het NVV aan het Verbondsbestuur met een ontwerp-reglement voor de Algemene Raad april 1928;
 • circulaire van E. Kupers aan de Bestuurdersbonden van het NVV over het doel van de Algemene Raad ( onder meer het streven om zoveel mogelijk onderlinge ziekenfondsen op te richten), december 1929;
 • artikel van E. Kupers in een onbekend tijdschrift getiteld "De wettelijke regeling der ziekenfondsen", 14 p.
 • artikel in "De Strijd" door NN over het ziekenfondswezen 11 en 18 juli 1930
 • artikel in "Het Volk" door F.S. Noordhoff over de ziekenfondswet 20 en 21 oktober 1930;
 • circulaire van het Dagelijks Bestuur van het NVV aan de Bestuurdersbonden en de Hoofdbesturen van de aangesloten organisaties met de door de Federatie geschreven brochure "De ziekenfondsen. Hun verleden, heden en toekomst" ;
 • jaarverslag van de Algemene Raad over 1930;
 • maandelijkse overzichten van vergaderingen gehouden in januari-december 1931;
 • kort verslag van een bespreking op 7 februari 1931;
 • verslag van de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur van de Algemene Raad van 20 april, 6 mei, 2 juli, 1 september 1931;
 • idem vergadering 25 september 1931, met brief van de Zaandamse huisartsen aan het Algemeen Ziekenfonds "Zaanland" over avondspreekuren;
 • idem vergaderingen van 21 oktober, 12 november en 16 december 1931;
 • circulaire van het Dagelijks Bestuur van het NVV aan de Bestuurdersbonden over de -toetreding van enkele leden van de SDAP of de moderne vakbeweging tot de besturen van maatschappijfondsen, hetgeen ongewenst wordt geacht 6 maart 1931;
 • circulaire van het Dagelijks Bestuur van het NVV aan de Bestuurdersbonden met een lijst van de 49 ziekenfondsen die bij de Federatie zijn aangesloten 17 juni 1931;
 • brief van de Algemene Raad aan de Bestuurdersbonden met de oproep plaatselijke acties op touw te zetten, nu de ziekenfondswet van de baan schijnt te zijn, 1 december 1931;
 • radiorede van F.S. Noordhoff over de vakbeweging en het ziekenfondswezen [1931];
 • adres van de Algemene Raad aan de Tweede Kamer met wensen omtrent het ziekenfondswezen, april 1931;
 • rede van F.S. Noordhoff getiteld "De beteekenis van de ziekenfondswet" gehouden op de vergadering van de Landelijke Federatie op 7 juli 1931, met verslag van de discussie daarna ;
 • artikel over voornoemde rede in "Het Volk" 9 september 1931;
 • congresvoorstel nr. 131 te Oosterbeek, juni 1931;
 • nota van de Algemene Raad over een brief van B.H. Sajet, secretaris van de Sociaal-Hygiënische Afdeling van de Socialistische Vereniging tot Bevordering van de Studie van Maatschappelijke Vraagstukken over het ontwerp-ziekenfondsenwet van minister Verschuur, december 1931;
 • artikel van B.H. Sajet getiteld "Het ontwerp Ziekenfondswet" in "De Vakbeweging" van juni 1931;
 • jaarverslag van de Algemene Raad over 1931;band met opschrift 'Ziekenfondswezen 1932'

 • kwartaaloverzichten van activiteiten en gevoerde correspondentie onder meer met plaatselijke fondsen, 1932;
 • verslagen van de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur van de Algemene Raad op 16 januari, 4 februari, 9 maart, 2 april, 6 mei, 28 juni, 15 juli, 31 augustus, 22 september, 6 oktober, 29 oktober, 4 november, 29 november 1932;
 • stukken over het bemiddelingsvoorstel van de directeur-generaal van de volksgezondheid, 27 juni en 9 augustus 1932;
 • artikelen van F.S. Noordhoff in "Het Volk" van 28 januari en 30 maart 1932 over de houding van de artsen;
 • stellingen met toelichting van F.S. Noordhoff op het congres van Bestuurdersbonden in juni 1932;
 • nota van F.S. Noordhoff over de situatie op ziekenfondsgebied augustus 1932;
 • circulaire van de Landelijke Federatie aan de besturen van de aangesloten fondsen met - een vragenlijst in verband met een voorgenomen reorganisatie, december 1932;
 • jaarverslag over 1932;
 • resolutie van het R.K. Werkliedenverbond over de noodzaak om eigen katholieke fondsen op te richten, 24 oktober 1932.band met opschrift 'Ziekenfondswezen 1933'

 • kwartaaloverzichten van activiteiten en gevoerde correspondentie, 1933;
 • verslagen van de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur van de Algemene Raad, 12 januari, 6 februari, 30 maart, 1 juni, 8 juli, 14 juli, 30 augustus, 18 oktober en 27 december 1933;
 • notulen van de vergaderingen van de Algemene Raad 3 maart, 12 april, 13 mei, 22 september, 9 november 1933;
 • verslag van de Reorganisatie-Commissie ingesteld door de buitengewone algemene vergadering van de Landelijke Federatie van 2 november 1932, met uitslag van de enquête onder de aangesloten fondsen, februari 1933;
 • notulen van de buitengewone algemene ledenvergadering van de Federatie van 22 maart 1933;
 • jaarverslag van de Landelijke Federatie over 1932;
 • jaarverslag van de Maatschappij Geneeskunst 1931-1932;
 • verslag van de algemene vergadering van de Maatschappij Geneeskunst van 4 juli 1933;
 • verslag van een bespreking tussen de Algemene Raad en de secretarissen van de -Huisartsencommissie en de Specialistencommissie op 21 maart 1933;
 • persbericht over samenwerking tussen de Algemene Raad en de Maatschappij Geneeskunst, mei 1933;
 • brief van de Algemene Raad aan de directeur-generaal van de volksgezondheid over de samenstelling van ziekenfondsbesturen, 15 juli 1933;
 • adres van de Algemene Raad en het R.K. Werkliedenverbond aan de minister van Sociale Zaken met het verzoek een Centrale Commissie voor het Ziekenfondswezen in te stellen;
 • jaarverslag (het eerste) van de Bond van R.K. Ziekenfondsen in Nederland over 1932;
 • preadvies van K. Kruithof, voorzitter van het CNV, aan de algemene ledenvergadering van 11 oktober 1933;
 • artikelen in "Het Volk" en "Het Volksblad", veelal van F.S. Noordhoff, over de ziekenfondskwestie, 1933;
 • polemiek tussen de Landelijke Federatie en het Amsterdamse ziekenfonds "Ziekenzorg", 1933;
 • brochure door F.S. Noordhoff getiteld "Het N.V.V. en het ziekenfondswezen" juli 1933 met reactie in "Vox Medicorum" van 16 en 30 augustus 1933;
 • artikelen van S. de la Bella jr. en F.S. Noordhoff in "De Vakbeweging" over ziekenfondsen en geneeskundige controle, november 1933;Commissie Middenstandsziekenfondswezen
De vraag was of de vakbeweging een coöperatieve verzekering moest oprichten volgens het Lyonse stelsel, waarbij de verzekerden per visite een bijdrage moesten betalen. Deze was bedoeld voor arbeiders die boven de in de Ziektewet aangegeven loongrens vielen.
Hieronder vielen veel ambtenaren, onderwijzers, handels- en kantoorbedienden, spoor- en tramwegpersoneel en technisch personeel.

 • advies van de Algemene Raad over aansluiting bij middenstandsziekenfondsen, z.j.;
 • notulen van de bespreking van enkele hoofdbesturen van vakbonden en een vertegenwoordiger van het NVV op 30 mei 1933 (besloten werd een kleine commissie in te stellen die zich zou verdiepen in middenstandsziekenfondsen);
 • notulen van de Commissie ter bestudering van het middenstandsziekenfondswezen 29 juni en 1 november 1933;
 • vragenlijst van een commissie ingesteld door het NVV en gericht aan de besturen van enkele vakbonden van ambtenaren, handels- en kantoorbedienden, onderwijzers, spoorwegpersoneel en technisch personeel, juli 1933;
 • brief van de voorzitter van de Algemene Raad aan de leden over de plannen van de regering om een centrale Commissie voor het Ziekenfondswezen in te stellen 28 augustus 1933;
 • jaarverslag van de Algemene Raad over 1933band met opschrift 'Ziekenfondswezen II'

 • delen uit de door het Verbond van Nederlandse Werkgevers uitgegeven brochure met commentaar op de Ziektewet, [1929/30];
 • preadviezen van E. Kupers en dr. C.F. Schreve voor het 35ste congres van het Nederlands Congres voor Openbare Gezondheidsregeling op 27 en 28 juni 1930;
  het advies van Kupers is getiteld "De wettelijke regeling der ziekenfondsen", dat van Schreve "De wettelijke regeling van het ziekenfondswezen" ; het advies van Schreve telt 100 pagina's en is afgedrukt in het Tijdschrift voor Sociale Hygiëne van mei/juni 1930;
 • derde nota van wijziging op het ontwerp ziektewet, 8 oktober 1930;
 • nader gewijzigd ontwerp ziektewet, [1930];
 • twee artikelen in het Algemeen Handelsblad van 10 november en 2 december 1930 over het ontwerp ziekenfondswet;
 • adres van het Verbond van Nederlandse Werkgevers aan de Tweede Kamer over de wettelijke regeling van ziekenfondsen, 24 december 1930;
 • adres van de Commissie van Toezicht inzake het ziekenfondswezen te Den Haag over het ontwerp ziekenfondswet aan de minister van Handel, Landbouw en Nijverheid, 21 januari 1931;
 • artikelen in Het Algemeen Handelsblad van 20 januari 1931, Het Volk van 22 januari 1931 en de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 13 februari 1931 over het ontwerp ziekenfondswet;
 • adres van de Stichting "Nutsziekenfonds" te Den Haag aan de minister van Arbeid c.a. over het ontwerp ziekenfondswet, februari 1931;
 • adres van de Maatschappij Geneeskunst aan de minister van Arbeid c.a. over het ontwerp ziekenfondswet, 28 maart 1931;
 • adres van de Bond van Verenigingen van Vertegenwoordigers van Verzekering-Maatschappijen en Ziekenfondsen in Nederland aan de Tweede Kamer over het ontwerp ziekenfondswet, 17 april 1931;
 • adres van de Algemene Raad aan de Tweede Kamer over het ontwerp ziekenfondswet, april 1931; ontwerp van dit adres, maart 1931;
 • adres van: de Federatie van Verenigingen voor Ziekenhuisverpleging in de provincie Friesland, de Bond van Verenigingen voor Ziekenhuisverpleging in de Provincie Groningen en de Bond van Verenigingen voor Ziekenhuisverpleging in de Provincie Drenthe aan de Tweede Kamer over het ontwerp ziekenfondswet, z.j.;
 • voorlopig verslag van de Tweede Kamer omtrent het nader gewijzigd ontwerp ziekenfondswet, 1 mei 1931;
 • adres van de bonden van ziekenfondsen in Rotterdam, Amsterdam en Den Haag aan de Tweede Kamer over het ontwerp ziekenfondswet, 9 mei 1931;
 • inleiding door C. Groendijk te Ternaard gehouden op 1 juli 1931 voor de algemene vergadering van de Federatie van Verenigingen voor Ziekenhuisverpleging in de Provincie Friesland;
 • circulaire van de minister van Arbeid c.a. aan de besturen van bedrijfsverenigingen volgens de Ziektewet met de mededeling dat de ziekenfondswet waarschijnlijk in de loop van 1931 in werking zal treden, 11 september 1930;
 • circulaire van de voornoemde minister aan de voornoemde bedrijfsverenigingen met de mededeling de inwerkingtreding van art. 124 van de Ziektewet niet in 1931 zal plaatshebben, 16 juni 1931, gevolgd door een brief van dezelfde strekking van 27 oktober 1931;band met opschrift 'Ziekenfondswezen 1934-1935-1936'

 • derde nota van wijzigingen op het ontwerp ziekenfondswet, 8 oktober 1930;
 • nader gewijzigd ontwerp van ziekenfondswet, z.j.;
 • voorlopig verslag van de Tweede Kamer over het ontwerp ziekenfondswet, 1 mei 1931;
 • brief van de directeur-generaal van de volksgezondheid Lietaert Peerbolte aan het bestuur van het NVV met een plan van wijziging van het ontwerp ziekenfondswet met het verzoek om een advies hierover, 26 maart 1934;
 • nader in verband met de vierde nota van wijziging gewijzigd ontwerp ziekenfondswet, z.j.;
 • brief van Lietaert Peerbolte aan het bestuur van het NVV waarin hij aandringt op een antwoord op zijn brief van 26 maart, 13 april 1934;
 • brief van het bestuur van het NVV aan Lietaert Peerbolte over zijn plan tot wijziging van het ontwerp ziekenfondswet, 19 april 1934;
 • verslag door F.S. Noordhoff van een conferentie van het Dagelijks Bestuur met Lietaert Peerbolte op 15 mei 1934;
 • poging ondernomen door de minister van Sociale Zaken om een Centrale Commissie voor het Ziekenfondswezen op te richten, april-mei 1935;
 • behandeling van het ontwerp ziekenfondswet in de Tweede Kamer, zittingsjaar 1935/36;
 • stukken over het gewijzigd ontwerp van een ziekenfondswet van minister Slingenberg, 1936, met een brief van het Dagelijks Bestuur van het NVV aan Lietaert Peerbolte met een reactie op dit wetsontwerp, 21 maart 1936;Commissie van Advies voor het Ziekenfondswezen
Deze commissie werd geleid door mr. L. Lietaert Peerbolte, directeur-generaal van de Volksgezondheid

 • beschikking van de minister van Sociale Zaken waarbij hij de commissie instelt die hem moet adviseren over de vierde nota van wijzigingen van het ontwerp ziekenfondswet, 3 april 1936;
 • verslag van de eerste vergadering van deze commissie op 7 april 1936;
 • voorstellen van diverse leden van deze commissie om het ontwerp ziekenfondswet te wijzigen, 1936;
 • verslag van de vergadering van 6 mei 1936;
 • conceptadvies van de commissie op de vierde nota van wijziging, 13 mei 1936;
 • advies van de commissie aangeboden aan de minister, 23 mei 1936;
 • minderheidsnota van de Landelijke Federatie ter behartiging van het Ziekenfondswezen aangeboden aan de minister, 12 juni 1936;
 • vierde nota van wijziging van het ontwerp ziekenfondswet, met een nader gewijzigd ontwerp van wet, 1 augustus 1936;
 • adres van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen aan de Tweede Kamer over het wetsontwerp ziekenfondsen, 24 november 1936;
 • voorlopig verslag van de Tweede Kamer over het ontwerp ziekenfondswet, 22 december 1936;
 • memorie van antwoord op het voorlopig verslag met een vijfde nota van wijziging, 1 februari 1937;
 • verslag van de Tweede Kamer over de vijfde nota voornoemd, 4 maart 1937;
 • zesde nota van wijziging;
 • artikel in "Het Volk" van E. Kupers gericht tegen het wetsontwerp van minister Slingenberg, 8 maart 1937;
 • circulaires van de minister van Sociale Zaken en anderen aan bestuurdersbonden over regelingen voor werkloze arbeiders die lid van een ziekenfonds zijn, 1934-
 • overzicht opgesteld door de Centrale Commissie voor het Ziekenfondswezen van regelingen voor de betaling van ziekenfondspremie voor werklozen, februari 1936;

Centrale Commissie voor het Ziekenfondswezen

 • overzicht van de activiteiten in de periode september 1935 - juli 1936;
 • enquête uitgeschreven door de Centrale Commissie onder alle ziekenfondsen over het uitgavenpatroon van de fondsen, december 1936.in Iron Mountain, Rotterdam, KLOHIZ nr. 10, doosnr. 22 bevinden zich nog:

 • notulen van de Centrale Commissie voor het Ziekenfondswezen van 23 oktober 1936, 26 november 1936
 • agenda van de vergadering van de voornoemde Commissie van 21 december 1936
 • enquête van de voornoemde Commissie onder de ziekenfondsen, 1936
 • verslag van een bespreking van de Huisartsencommissie en de Specialistencommissie met vertegenwoordigers van de Algemene Raad en de Landelijke Federatie op 13 mei 1933
 • verslag van een bespreking van de secretaris van de Huisartsencommissie met vertegenwoordigers van het R.K. Werkliedenverbond op 9 juni 1933 over concrete problemen onder meer in Drimmelen en Tilburgin het archief van de Afdeling Volksgezondheid bevindt zich nog een dossier over het conflict tussen de Algemene Raad en de Maatschappij Geneeskunst en een poging de minister van Arbeid te doen bemiddelen, 1931
Het dossier bestaat uit briefwisseling tussen de partijen.
De aandacht verdienen:

 • brief van dhr. F.S. Noordhoff, voorzitter van de Algemene Raad, aan de minister van Arbeid c.a. met een verzoek aan de minister om te bemiddelen, 4 juli 1931;
 • notitie van NN [mogelijk de secretaris-generaal] voor de minister met het advies eerst alle stukken te laten opvragen en de constatering dat de versnippering van het ziekenfondswezen toeneemt, 10 juli 1931;