Nadere toegangen

 
English | Nederlands

Archief van de Bond van R.K. Ziekenfondsen

Bijbehorend Format: Bond van R.K. Ziekenfondsen

Nadere ontsluiting van enkele dossiers

De volgende inventarisnummers zijn bekeken:

  • Historisch dossier, 1916-1938 (Iron Mountain, Rotterdam, KLOHIZ nr. 10, doosnr. 22)
    (het R.K. Werkliedenverbond wordt hierin steeds aangeduid als het Verbond)
  • Historisch dossier, 1932-1959 (Vrije Universiteit Medisch Centrum, sectie Medische Geschiedenis, ongenummerd)

Historisch dossier, 1916-1938

rapport van een commissie voor het ziekenfondswezen, november 1916
(overgenomen uit het Jaarboek van het R.K. Vakbureau 1916);verrichtingen van de Federatie van de Diocesane R.K. Volks- en Werkliedenbonden op ziekenfondsgebied in 1918 onder andere onderhandelingen met het episcopaat en een rapport van een commissie van het R.K. Vakbureau en de Federatie van standsorganisaties om tot de vorming van een ziekteverzekering (uitkering wegens gederfd loon) te komen, 1918
(overgenomen uit het jaarverslag 1918 van de Federatie);discussie gevoerd in 1923 in de Hoge Raad van Arbeid over de ziekteverzekering
(overgenomen uit het jaarboek van het R.K. Vakbureau 1923);resolutie aangenomen door de algemene vergadering van het R.K. Vakbureau op 12 december 1924 met wensen over de toekomstige ziekteverzekering
(overgenomen uit het jaarboek van het R.K. Vakbureau 1924);verhouding tot de Maatschappij Geneeskunst, de Centrale Commissie en activiteiten per bisdom
(overgenomen uit het jaarboek van het Verbond 1930);activiteiten ondernomen door het Verbond in 1931 onder andere besluit tot vorming van een Bond van R.K. Ziekenfondsen met concept-statuten
(overgenomen uit het jaarboek van het Verbond 1931)overzicht van de regelingen omtrent contributie, honoraria, welstandsgrenzen enz. van een groot aantal ziekenfondsen in Nederland, zoals deze rond de jaarwisseling van 1931 op 1932 waren;dossier over een conflict tussen de kring Tilburg van de Maatschappij Geneeskunde en het R.K. Werkliedenverbond, 1931-1932;correspondentie over uiteenlopende onderwerpen, 1931-1936;activiteiten ondernomen door het Verbond in 1932 onder andere oprichting op 12 april van de Bond van R.K. Ziekenfondsen en de verhouding tussen deze bond en de Algemene Raad
(overgenomen uit het jaarboek van het Verbond 1932)activiteiten ondernomen door het Verbond en de Bond van R.K. Ziekenfondsen in 1933 onder andere de verhouding tot de Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst en de Katholieke Artsenvereniging
(overgenomen uit het jaarboek van het Verbond 1933)activiteiten ondernomen door het Verbond en de Bond in 1934 onder andere over conflicten met artsen in het bisdom Breda en de verhouding tot de Maatschappij tot bevorderig der Geneeskunst
(overgenomen uit het jaarboek van het Verbond 1934)brief van A.C. de Bruijn, lid van de Eerste Kamer, aan de minister van Onderwijs c.a. met een vraag over de vestiging van Duitse artsen in Nederland, 13 januari 1934 (map met opschrift "Tilburg");activiteiten ondernomen door het Verbond en de Bond in 1935 onder andere een poging tot samenwerking tussen de drie grote vakcentrales en de Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst en een door de Bond ingesteld onderzoek naar regelingen voor de betaling van ziekenfondspremie voor werkloze arbeidersgezinnen
(overgenomen uit het jaarboek van het Verbond 1935)activiteiten ondernomen door het Verbond en de Bond in 1936 onder andere tekst van het adres aan de Tweede Kamer over het ontwerp ziekteverzorgingswet (de Bond was voor de wet), de commissie-Lietaert Peerbolte en de Centrale Commissie voor het Ziekenfondswezen, statistiek van het CBS
(overgenomen uit het jaarboek van het Verbond 1936)activiteiten van de diocesane bonden op sociaal-hygiënisch gebied in 1936-1938
(overgenomen uit de verslagboeken van het Verbond 1936, 1937 en 1938, )activiteiten ondernomen door het Verbond en de Bond in 1937 onder andere over de verhouding tot de Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst met een overeenkomst uit mei 1938 tussen Verbond + Bond en de Maatschappij en richtlijnen om meer eenheid tot stand te brengen in het bisdom 's-Hertogenbosch
(overgenomen uit het verslagboek van het Verbond 1937/38)overeenkomst gesloten tussen de "Kassenärtzliche Vereinigung Deutschlands" en vier landelijke organisaties van ziekenkassen over het "fixum" (maximumbedrag dat voor geneesmiddelen mag worden gedeclareerd)
(overgenomen uit Aertzeblatt van 4 juni 1938)historisch-chronologisch overzicht van de katholieke ziekenfondsen, onvolledig en ongedateerd manuscript door NN, [1948]
NB: aanwezig zijn de pp. 17-35.

Historisch dossier, 1932-1959

De volgende stukken zijn het vermelden waard:notitie met conceptstatuten van de Nationale R.K. verzekering tegen de kosten van dokter en apotheker, z.j. [ca. 1933]
NB: de verzekeraar is nauw verbonden met het Wit-Gele Kruis;resolutie van het R.K. Werkliedenverbond in Nederland over de katholieke ziekenfondsen, 24 oktober 1932;uittreksels uit de jaarboeken 1932-1937 van het R.K. Werklieden-verbond over het onderwerp ziekenzorg en de pogingen om tot samenwerking te komen;enquête gehouden in oktober-november 1943 over de toekomst van de katholieke ziekenfondsen na de oorlog, lijst van negen vragen met een deel van de antwoorden;rede gehouden op 8 december 1946 door NN [J. Hendriks sr., voorzitter van de Bond ?] voor een sectie van de Bond over de ziekenfondsen van de katholieke arbeidersbeweging, 1946;voordracht van dr. A.W.M. Pompen, internist te Deventer, gehouden in mei 1947 voor de R.K. Artsenvereniging over katholieken en de ziekenfondsen, 1947;conceptbrief van de Bond aan dhr. Spit met een protest tegen de demarches van de heren Spit en Van Lienden (beiden van de Centrale Bond van Ziekenfondsen) om te komen tot een reorganisatie van het ziekenfondsbestel, aangezien die tegen de katholieke fondsen gericht zou zijn, februari 1947;verklaring afgelegd door J. Hendriks in de vergadering van de Commissie van Advies voor het Ziekenfondswezen op 13 oktober 1947 over de propaganda die de Katholieke Arbeidersbeweging maakt om lid te worden van een katholiek ziekenfonds, met bijbehorende stukken, 1947;notitie van P.J.J. Mertens, A.A. Boersma en J.A.G. Alders, staffunctionarissen van de Katholieke Arbeidersbeweging, over de toekomst van de vijf katholieke ziekenfondsen en hun relatie met de katholieke arbeidersbeweging, maart 1959;