Nadere toegangen

 
English | Nederlands

Archief van de Federatie van Verenigde Maatschappijziekenfondsen

Bijbehorend Format: Federatie van Verenigde Maatschappijziekenfondsen

Nadere toegang

De volgende inv. nrs. zijn nader bekeken:Verslagen van het Dagelijks Bestuur van de Federatie, 1946-1968 (Vrije Universiteit Medisch Centrum, Amsterdam, doosnrs. 116, 12, 235, 187, 188, 102, 9, 149, 92)
Fusies en pogingen daartoe met andere ziekenfondsorganisaties, 1951-1968 (Vrije Universiteit Medisch Centrum, Amsterdam, doosnr.s 18 en 19);
Samenwerking en fusies in het algemeen, 1940-1968 (Vrije Universiteit Medisch Centrum, Amsterdam, doosnrs. 13 en 14).Verslagen Dagelijks bestuur, 1946-1968
doosnrs. 116, 12, 235, 187, 188, 102, 9, 149 en 92Afgezien van de verslagen van de bestuursvergaderingen werden nog de volgende stukken aangetroffen:

 • onderhoud met dhr. Kuysters op 21 februari 1950;
 • bespreking met het Centraal Overleg van Ziekenfondsorganisaties (COZ) op 21 maart 1950;
 • bespreking met de heren Muntendam, Van Lienden, Hendriks en Van Leusen over de COZ op 20 maart 1951;
 • bespreking van het verslag van de bespreking van het bestuur met de Centrale Bond van Ziekenfondsen op 3 januari 1952;
 • bespreking met het bestuur van het Centraal Overleg van Ziekenfondsorganisaties (COZ) op 16 april 1952;
 • bespreking met het bestuur van de Stichting Sanatorium Verzekering op 9 maart 1954;
 • bespreking met het dagelijks bestuur van de Kon. Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Farmacie op 28 april 1954;
 • vergadering van het dagelijks bestuur met vertegenwoordigers van de leden-instellingen over de sanatoriumverpleging en de verhouding tussen ziekenfondsen en kruisverenigingen op 24 januari 1955;
 • bespreking met de Kon. Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Farmacie op 20 juni 1955;
 • bespreking van de dagelijkse besturen van de Federatie Verenigde Maatschappijziekenfondsen en de Centrale Bond van Onderling beheerde Ziekenfondsen op 15 september 1955;
 • verslag over de gang van zaken in de Commissie Grondslagen Ziekenfondswezen (een subcommissie van de Studiecommissie Ziekenfondsverzekering) , bijlage bij agenda van dagelijks bestuur van 6 december 1955;
 • bespreking met het dagelijks bestuur van de Stichting Nederlandse Sanatorium Verzekering op 14 mei 1957;
 • notities over het Reorganisatierapport II, oktober 1957;
 • besprekingen met de Centrale Bond van onderling beheerde Ziekenfondsen op 4 en 16 november, 6 december 1957 en 13 mei 1958;
 • verslag van de derde vergadering van de Werkcommissie Langdurige Verpleging op 12 november 1958;
 • bespreking met dr. J.G. Stridiron over de honorering van apothekers op 9 december 1958;
 • rapport van een commissie voorgezeten door dr. H. Festen over de vrijwillige ziekenfondsverzekering, 27 oktober 1959;
 • bespreking van de dagelijkse besturen van de Federatie en de Centrale Bond van Onderling beheerde Ziekenfondsen over een kwestie in Apeldoorn en over vormen van samenwerking op 19 juni en 9 oktober 1962;
 • bespreking van de dagelijkse besturen van de Federatie en de Centrale Bond van Onderling beheerde Ziekenfondsen over samenwerking op 9 april 1968;Fusie tussen de Federatie "V.M.Z.", de Centrale Bond van onderling beheerde Ziekenfondsen en de Organisatie van Algemene Ziekenfondsen, 1951-1957
Vrije Universiteit Medisch Centrum, Amsterdam, doos 'Samenwerking - fusie' doosnrs. 18 en 19


De aanvankelijke opzet was een nagenoeg volledige fusie van de zeven landelijke organisaties van ziekenfondsen. De Stichting Autonome Ziekenfondsen en de Bond van R.K. Ziekenfondsen deden echter vanaf het begin niet mee. De fusie mislukte op het laatst door verzet van het Hoofdbestuur van de Maatschappij Geneeskunst dat zich niet kon verenigen met de samenstelling van de besturen van gefuseerde ziekenfondsen.


De aandacht verdienen in doosnr. 18:

 • rapport van de "Commissie van Negen" met een blauwdruk voor een samenvoeging van de drie koepels, januari 1951;
 • verslag van de bespreking van de Centrale Bond, de Federatie "V.M.Z." en de Organisatie van Algemene Ziekenfondsen over de door de fusiecommissie opgestelde richtlijnen voor de samenvoeging van ziekenfondsen op 16 januari 1957, met de bijgestelde richtlijnen;
 • standpunt van het Gewest VI (Zuid-Oost Brabant en Limburg) van de Federatie, overgenomen uit het "Gazet van Limburg" van 27 februari 1957
  NB: het gewest was tegen de fusie; men vreesde onder meer dat de regering een te grote greep zou krijgen op de ziekenfondsen; zie ook Companje, Convergerende belangen, p. 213;
 • circulaire van het Hoofdbestuur van de Maatschappij Geneeskunst aan de leden waarin het zich uitspreekt tegen de fusie omdat deze niet in het belang van de artsenstand is, maart 1957;
 • brief van het Bestuur van de Federatie aan de Centrale Bond met de mededeling dat de fusie waarschijnlijk niet doorgaat, omdat er in de gewesten meer weerstand tegen bestaat dan verwacht, 2 mei 1957.


doosnr. 19 bestaat vrijwel geheel uit notulen van besprekingen tussen de dagelijkse besturen van de Centrale Bond en de Federatie, periode 1947-1968. Ook na de mislukte fusie van 1957 kwamen de besturen van de landelijke koepels af en toe bij elkaar om over gezamenlijke problemen te spreken. De eerste bespreking vond plaats op 24 juni 1947Samenwerking en fusies in het algemeen, 1940-1968
Vrije Universiteit Medisch Centrum, Amsterdam, doosnrs. 13 en 14


Vermeldenswaard zijn in doosnr. 13:

 • notulen van een bespreking op 25 september 1940 waaraan deelnamen de Bond van R.K. Ziekenfondsen, de Nederlandse Bond van Ziekenfondsen, de Landelijke Contactcommissie, Philips "Ziekenzorg", het Algemeen Mijnwerkersfonds A.M.F. en de Centrale Bond van Ziekenfondsen; onderwerp waren gemeenschappelijke belangen;
 • nota door C.J. van Lienden (Centrale Bond) getiteld 'urgente kernproblemen ziekenfondsen", [eind 1955-begin 1956];
 • diverse ten dele anonieme nota's over samenvoeging van ziekenfondsen en een landelijke organisatie, 1955-1956;
 • persbericht getiteld "Nationale organisatie van ziekenfondsen" 21 juli 1956;
 • notitie getiteld "De levensbeschouwing in het ziekenfonds" door F. van Spaandonk en een reactie daarop van D.J.H. Bour en M.A. Hellemons te 's-Hertogenbosch, juli 1956
  NB: Bour en Hellemons menen dat in een plaatselijk ziekenfonds de levens-beschouwing geen rol speelt, dat "een christelijke moraal, in de zin van een voor Katholieken en Protestanten gelijkelijk geldend normen-complex," niet bestaat en dat het plan voor een nationale bond van de Federatie dient te worden aanvaard.vermeldenswaard zijn in doosnr. 14:

 • richtlijnen voor de samenvoeging van ziekenfondsen vastgesteld door de fusiecommissie, 16 januari 1957;
 • verslag van de bespreking tussen de besturen van de Maatschappij Geneeskunst en de Federatie van 19 februari 1957 over fusies van ziekenfondsen;
 • motie van de gewestelijke raad van gewest VI (Noord-Brabant en Limburg) waarin deze zich tegen de fusie uitspreekt, 22 februari 1957;
 • verslag van de bespreking tussen de besturen van de Maatschappij Farmacie en de Federatie van 13 maart 1957 over fusies van ziekenfondsorganisaties;
 • brief van het Algemeen Autonoom Ziekenfonds voor Eindhoven en Oost-Brabant aan het bestuur van de Federatie, waarbij het zijn lidmaatschap opzegt, 18 maart 1957;
 • brieven van het Algemeen Ziekenfonds Bergen op Zoom - Roosendaal en omstreken aan het bestuur van de Federatie, waarbij het zijn lidmaatschap opzegt, 22 maart en 2 april 1957;
 • persoonlijke brief van P. Muntendam aan A.J. van Leusen, voorzitter van de Federatie, met het aanbod te bemiddelen, 4 juni 1957;
 • verslag van de bespreking tussen de besturen van de Maatschappij Geneeskunst en de Federatie van 21 juni 1957 over de interpretatie van de fusierichtlijnen;
  brief van de Federatie aan de Maatschappij Geneeskunst met de mededeling dat de goede verstandhouding tussen Federatie en Maatschappij is hersteld, 27 juli 1957;
 • verslagen van z.g. topconferenties gehouden op 2 juli en 3 september 1963;
 • nota met discussiepunten in verband met een bespreking over de toekomstige organisatie van het ziekenfondswezen, 28 november 1968.